Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
Κατηγορία Φόρου: ΦΠΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Καθαρισμός πεδίων
134 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 7
Απόφαση ΔΕΔ 717/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2020 - Επιστροφή ΦΠΑ κατόπιν αιτήσεως_ Έλεγχος ετών 2017_2018_ Δαπάνες πετρελαίου κίνησης επενδυτικών αγαθών και λοιπές_ Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 30_32 και 34 του ν 2859_2000_ Μερική αναγνώριση βάσει των ΠΟΛ 1203_2012 και ΠΟΛ 1161_2013_Προϋποθέσεις αναγνώρισης δαπανών_ δαπάνες που δεν πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο άσκησης οικονομικής δραστηριότητας αλλά για ιδιωτικούς καταναλωτικούς σκοπούς _σχετ ΔΕΕ C_ 132__2016 C_ 316_2018 C_538_2008 _άρθρα 167_168_176 της οδηγίας 2006_112_ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2006 _5297166_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 23/04/2020
Απόφαση ΔΕΔ 463/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2020 - Επιστροφή ΦΠΑ κατόπιν αιτήσεως_ Έλεγχος έτους 2017_ Δελτίο πληροφοριών της Δ/νσης ελέγχων_ Τριγωνικές ενδοκοινοτικές παραδόσεις_ Δεν αποδεικνύεται_ Προϋποθέσεις αναγνώρισης απαλλαγής από το ΦΠΑ στην εν λόγω παράδοση_ Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 28 και 34 του ν 2859_2000 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της εγκυκλίου ΠΟΛ 1201_1999 του Υπουργείου Οικονομικών _σχετ ΔΕΕ C_ 414__2017 C_ 21_2016 C_24_2015 C_273_11 _άρθρα 63_131_138_197 και 273 της οδηγίας 2006_112_ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2006 _2745741_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 06/03/2020
Σελίδα 1 από 7