Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
Κατηγορία Φόρου: ΦΠΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Καθαρισμός πεδίων
162 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 9
Απόφαση ΔΕΔ 206/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2021 - Έλεγχος επιστροφής ΦΠΑ _ Μείωση του προς έκπτωση ποσού λόγω μη αναγνώρισης πράξεων ως ενδοκοινοτικών παραδόσεων _ άρθρα 34 και 28 Ν 2859_2000 _ ΠΟΛ 1201_1999_ Κανονισμός 904_2010 του Συμβουλίου περί διοικητικής συνεργασίας και καταπολέμησης της απάτης _Τυπική πλημμέλεια _Μη τήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας περί διοικητικής συνδρομής_ άρθρα 138 _242_ 262 και 250 οδηγίας 2006_112_ΕΚ_Έλεγχος έτους 2020 _3275686_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 28/01/2021
Απόφαση ΔΕΔ 2445/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020 - ΦΠΑ αρνητική απάντηση σε αίτημα επιστροφής λόγω παραγραφής. Ο κώδικας ΦΠΑ άρθρο 57 περιλαμβάνει ειδική διάταξη για την παραγραφή απαίτησης προς επιστροφή, και ως εκ τούτου δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 90§1 του ν. 2362/1995 περί δημοσίου λογιστικού η δε σχετική αξίωση υπόκειται στον ειδικότερο κανόνα της τριετούς παραγραφής της παρ. 5 του άρθρου 57 του κώδικα ΦΠΑ - ν. 2859/2000. Η αίτηση προς επιστροφή αφορά τη χρήση 2013 και δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 72§43 του ν. 4172/2013 (ΚΦΔ), ούτε και οι διατάξεις του άρθρου 42§4 του ίδιου κώδικα, καθόσον αυτές ισχύουν από 01/01/2014_1112 _3889204_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 20/11/2020
Απόφαση ΔΕΔ 1688/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2020 - Έλεγχος επιστροφής ΦΠΑ _ Μείωση του προς έκπτωση ποσού λόγω μη αναγνώρισης πράξεων ως ενδοκοινοτικών παραδόσεων _ άρθρα 34 και 28 Ν 2859_2000 _ ΠΟΛ 1201_1999_ Κανονισμός 904_2010 του Συμβουλίου περί διοικητικής συνεργασίας και καταπολέμησης της απάτης _Τυπική πλημμέλεια _Μη τήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας περί διοικητικής συνδρομής_ άρθρα 138 _242_ 262 και 250 οδηγίας 2006_112_ΕΚ_Έλεγχος έτους 2020 _8947304_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 09/11/2020
Απόφαση ΔΕΔ 1687/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2020 - Καταλογισμός ΦΠΑ λόγω μη αναγνώρισης πράξεων ως σχετιζομένων με ακίνητα στο εξωτερικό_ άρθρο 14 παρ 4 Ν 2859_2000 _ Έκδοση πιστωτικών τιμολογίων_ Αίτηση επιστροφής βάσει ΠΟΛ _1104_ 2015 _ Αποδεικνύεται ότι τα ακίνητα βρίσκονται στο εξωτερικό από έλεγχο στην εργολάβο εταιρία_ ΠΟΛ 1052_2017_Εκτελεστικός Κανονισμός 1042_2013 του Συμβουλίου 7ης Οκτωβρίου 2013 _ άρθρα 44 και 47 οδηγίας 2006_112_ΕΚ_Έλεγχος ετών 2016_2018 _1577184_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 09/11/2020
Απόφαση ΔΕΔ 2264/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020 - Αίτημα επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ-Δεν αναγνωρίστηκαν ως απαλλασσόμενες οι ενδοκοινοτικές παραδόσεις σε Βουλγάρικη επιχείρηση: άρθρο 28 «Απαλλαγές στην παράδοση αγαθών σε άλλο κράτος-μέλος» του ν.2859/2000, ΠΟΛ. 1106/1999 & ΠΟΛ. 1201/99, εγκύκλιο ΔΕΛ Α 119780/2013, άρθρα 5 και 6 του ν.559/1977 «Περί κυρώσεως της εν Γενεύη την 19ην Μαΐου 1956 υπογραφείσης Συμβάσεως επί του Συμβολαίου δια την διεθνή μεταφοράν εμπορευμάτων οδικώς (0.Μ.Κ) και του Πρωτοκόλλου υπογραφής.» (ΦΕΚ Α' 78/ 12-03-1977)_1112 _7645381_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 05/11/2020
Απόφαση ΔΕΔ 2265/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020 - Αίτημα επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ-Δεν αναγνωρίστηκαν ως απαλλασσόμενες οι ενδοκοινοτικές παραδόσεις σε Βουλγάρικη επιχείρηση: άρθρο 28 «Απαλλαγές στην παράδοση αγαθών σε άλλο κράτος-μέλος» του ν.2859/2000, ΠΟΛ. 1106/1999 & ΠΟΛ. 1201/99, εγκύκλιο ΔΕΛ Α 119780/2013, άρθρα 5 και 6 του ν.559/1977 «Περί κυρώσεως της εν Γενεύη την 19ην Μαΐου 1956 υπογραφείσης Συμβάσεως επί του Συμβολαίου δια την διεθνή μεταφοράν εμπορευμάτων οδικώς (0.Μ.Κ) και του Πρωτοκόλλου υπογραφής.» (ΦΕΚ Α' 78/ 12-03-1977)_1112 _5789103_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 05/11/2020
Σελίδα 1 από 9