Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
Κατηγορία Φόρου: ΦΠΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Καθαρισμός πεδίων
62 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 4
Απόφαση ΔΕΔ 158/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2019 - ΦΠΑ_Αίτημα επιστροφής ΦΠΑ_ Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 24 παρ 1εδ ζ΄_ 28_ 30_ παρ 4 και της παρ 1 του άρθρου 34 του ν 2859_2000 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της Π 2869_ΠΟΛ137_1987 και της ΠΟΛ1262_1993_ Διαδικασία καταβολής του ΦΠΑ των επενδυτικών αγαθών_ δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών _ Διαδικασία απαλλαγής από το ΦΠΑ της αγοράς και της εισαγωγής αγαθών που προορίζονται για εξαγωγή ή ενδοκοινοτική παράδοση _ σχετ ΔΕΕ C_271_2006 και Άρθρο 168 της οδηγίας 2006_112_ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2006 _8743692_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 22/01/2019
Απόφαση ΔΕΔ 30/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2019 - ΦΠΑ_ Άρθρο 7 παρ 3 ν 4337_2015_Αίτημα επιστροφής ΦΠΑ_ Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 18 του ν 4174_2013 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 11_28_ 30 παρ 1 και 3_ 32 παρ 1 και της παρ 1 του άρθρου 34 του ν 2859_2000_ Πολ 1201_1999_ ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών και ενδοκοινοτικές λήψεις υπηρεσιών _ ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών _Χρεοπίστωση του λογαριασμού ΦΠΑ στο πλαίσιο του συστήματος αντιστροφής της επιβάρυνσης_ σχετ ΔΕΕ C_590_2013 C_409_2004_ και Άρθρα 138_167_168_178_182 της οδηγίας 2006_112_ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2006_Κανονισμός ΕΕ 904_2010 _ ΣτΕ 1238_2018 _6086041_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 08/01/2019
Σελίδα 1 από 4