Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
Κατηγορία Φόρου: ΤΟΚΟΙ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ (Άρθρο 53 ΚΦΔ)
Καθαρισμός πεδίων
433 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 22
Απόφαση ΔΕΔ 1726/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020 - Διαφορές μεταξύ των δηλωθέντων εισοδημάτων του προσφεύγοντος και των τραπεζικών του καταθέσεων οι οποίες χαρακτηρίστηκαν από τον έλεγχο ως πρωτογενείς καταθέσεις. Οι ανωτέρω διαφορές θεωρούνται στη χρήση 2013, ως εισόδημα από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελμάτων - διατάξεις παρ. 3 του άρθρου 48 του ν. 2238/1994- ως προσαύξηση περιουσίας που προέρχεται από παράνομη ή αδικαιολόγητη ή άγνωστη πηγή ή αιτία και θεωρείται κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα σύμφωνα με την παρ.4 άρθρου 21 ν.4172/2013_1112 _8451326_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 10/09/2020
Σελίδα 1 από 22