Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
Κατηγορία Φόρου: ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΡΘΡΟΥ 7 Ν.4337/2015
Καθαρισμός πεδίων
397 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 20
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 29/01/2019
Απόφαση ΔΕΔ 250/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2019 - ΚΒΣ Πρόστιμο άρθρου 7 ν 4337_2015_Έλεγχος χρήσης 2010 με βάση συμπληρωματικά στοιχεία εντός πενταετίας_ Λήψη μερικώς εικονικών φορολογικών στοιχείων χωρίς να δύναται να προσδιοριστεί η μερικώς εικονική αξία_ Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84 παρ 1 του ν 2238_1994 σε συνδυασμό με το άρθρο 9 παρ 5 του ν 2523_1997 _ Παραγραφή χρήσης λόγω της λήψης της πληροφοριακής έκθεσης εντός της αρχικής πενταετίας-Σχετ ΠΟΛ 1100_2001 και ΠΟΛ 1194_2017 _4898413_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 28/01/2019
Απόφαση ΔΕΔ 253/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2019 - ΚΒΣ_Πρόστιμα άρθρου 7 ν 4337_2015_Επανέλεγχος με βάση συμπληρωματικά στοιχεία στις διαχειριστικές περιόδους 14/05/2007-31/12/2008 και 01/01/2009-31/12/2009_ Περαίωση των υπό κρίση χρήσεων με τις διατάξεις του Ν 3888_2010_Λήψη μερικώς εικονικών φορολογικών στοιχείων χωρίς να δύναται να προσδιοριστεί η μερικώς εικονική αξία_ Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84 παρ 1 και 4 και 68 παρ 2 του ν 2238_1994 σε συνδυασμό με το άρθρο 9 παρ 5 του ν 2523_1997_ Τροποποίηση ως προς τις κυρώσεις_ Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7 παρ 3 περ δ αντί της περ γ του ν 4337_2015_Εικονικά ως προς το πρόσωπο του εκδότη _1800826_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 28/01/2019
Απόφαση ΔΕΔ 111/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2019 - Πρόστιμο ΚΒΣ άρθρο 7 παρ 3 Ν 4337/2015_Εισόδημα _ΦΠΑ_ ΦΑΠ_ ΚΝΤΧ_ Πρόστιμο άρθρου 54 ΚΦΔ_Έλεγχος χρήσης 2012 με την ΠΟΛ 1037_2005_ Απώλεια των χρησιμοποιηθέντων θεωρημένων βιβλίων_Μη έκδοση _ΑΛΠ από ΦΤΜ_ φορολογικών στοιχείων χωρίς να καθίσταται δυνατός ο προσδιορισμός εκάστης συναλλαγής από κατάστημα εστίασης_ Μετατροπή αγορών σε πωλήσεις_ Εφαρμογή των διατάξεων της παρ 10 α΄ του άρθρου 5 του ν 2523_1997 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την περ ζ΄ της παρ 3 του άρθρου 7 του Ν 4337_2015_Απόκρυψη φορολογητέας ύλης _ φορολογητέα ύλη με βάση τα τεκμήρια_ Ανακριβή βιβλία _Εξωλογιστικός προσδιορισμός των αποτελεσμάτων _Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 30 παρ 4 του ΚΒΣ_ 30 και 32 ν 2238_1994_48 παρ 3 Ν 2859_2000 _ Λογιστικές διαφορές_ άρθρο 31 ν 2238_1994 _7835505_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 21/01/2019
Απόφαση ΔΕΔ 32/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2019 - Η εξαιρετική δεκαπενταετής προθεσμία παραγραφής για τον καταλογισμό φόρου τυγχάνει εφαρμογής μόνο στην περίπτωση της μη υποβολής δήλωσης φόρου εισοδήματος ή απόδοσης παρακρατούμενων φόρων ενώ επί εκπροθέσμου υποβολής ισχύει ο κανόνας της 5ετούς παραγραφής της παραγράφου 1 του άρθρου 84 του ν2238/1994 με την παρέκτασή της κατά τρία έτη στην περίπτωση που η εκπρόθεσμη δήλωση υποβληθεί κατά το τελευταίο έτος της προθεσμίας αυτής _ Η εν λόγω ερμηνευτική θέση της Διοίκησης περί τριετούς παρέκτασης του χρόνου παραγραφής σε περίπτωση που η δήλωση υποβληθεί κατά το τελευταίο έτος της πενταετούς παραγραφής καταλαμβάνει την υποβολή αρχικών δηλώσεων και όχι τροποποιητικών όπως προκύπτει και από το σκεπτικό της προαναφερθείσας γνωμοδότησης _ Για την απόρριψη των βιβλίων και στοιχείων του επιτηδευματία και τον εξωλογιστικό προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος του απαιτείται οι διαπιστούμενες πλημμέλειες να καθιστούν αδύνατη την ενέργεια των ελεγκτικών επαληθεύσεων και ανέφικτο το λογιστικό προσδιορισμό των οικονομικών αποτελεσμάτων του σύμφωνα με τη σχετική προς το θέμα αυτό αιτιολογημένη κρίση της φορολογικής αρχής ή σε περίπτωση που αμφισβητηθεί η κρίση αυτή σύμφωνα με την αιτιολογημένη κρίση του αρμοδίου διοικητικού δικαστηρίου _3712076_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 08/01/2019
Απόφαση ΔΕΔ 30/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2019 - ΦΠΑ_ Άρθρο 7 παρ 3 ν 4337_2015_Αίτημα επιστροφής ΦΠΑ_ Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 18 του ν 4174_2013 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 11_28_ 30 παρ 1 και 3_ 32 παρ 1 και της παρ 1 του άρθρου 34 του ν 2859_2000_ Πολ 1201_1999_ ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών και ενδοκοινοτικές λήψεις υπηρεσιών _ ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών _Χρεοπίστωση του λογαριασμού ΦΠΑ στο πλαίσιο του συστήματος αντιστροφής της επιβάρυνσης_ σχετ ΔΕΕ C_590_2013 C_409_2004_ και Άρθρα 138_167_168_178_182 της οδηγίας 2006_112_ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2006_Κανονισμός ΕΕ 904_2010 _ ΣτΕ 1238_2018 _6086041_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 08/01/2019
Απόφαση ΔΕΔ 31/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2019 - ΚΒΣ ΑΡΘ 7 Ν 4337/2015_Εισόδημα _ΦΠΑ_ άρθρο 79 Ν 4472_2017_Έλεγχος χρήσεων 2007-2009 με βάση συμπληρωματικά στοιχεία_ Λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων _ Δεν αποτελεί συμπληρωματικό στοιχείο έκθεση ελέγχου που εκδόθηκε κατόπιν αίτησης του αρμόδιου για την έκδοση συμπληρωματικού φύλλου ελέγχου Προϊσταμένου ΔΟΥ_ Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84 παρ 1 και 4_ 68 παρ 2 του ν 2238_1994_57 παρ 1 Ν 2859_2000 σε συνδυασμό με το άρθρο 9 παρ 5 του ν 2523_1997 _ και άρθρο 8 παρ 12 ν 1882_1990_ΠΟΛ 1125_2004_ΠΟΛ 1100_ 2001_ Παραγραφή _3883412_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 08/01/2019
Σελίδα 1 από 20