Επιλογές
Λέξη-κλειδί: Κεφάλαιο
Θεματική Ενότητα: ---Στρατηγικού Σχεδιασμού & Οικονομικής Διοίκησης
Καθαρισμός πεδίων
11 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 1
ΝΟΜΟΣ 4555/2018 - Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 19/07/2018
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄/ΤΜΗΜΑ Δ΄/Άρθρο 92
Οι διατάξεις του Κεφαλαίου Ε΄ ισχύουν από τη δημο- τική περίοδο που αρχίζει μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος.
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/ΤΜΗΜΑ Γ΄/Άρθρο 107
Οι διατάξεις του Κεφαλαίου ΣΤ΄ ισχύουν από την περι- φερειακή περίοδο που αρχίζει, μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος.
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄/Άρθρο 151/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
Οι διατάξεις του Κεφαλαίου Η΄ ισχύουν από την αυτοδιοικητική περίοδο που αρχίζει μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος.
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/ΤΜΗΜΑ Γ΄/Άρθρο 44/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Οι διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄ ισχύουν από την πρώτη, μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος, δημο- τική περίοδο.
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄/ΤΜΗΜΑ Γ΄/Άρθρο 67/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Οι διατάξεις του Κεφαλαίου Δ’ ισχύουν από την πε- ριφερειακή περίοδο που αρχίζει μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος.
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ/Άρθρο 236/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή τρίτων, εκτός των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, στο μετοχικό κεφάλαιο του ΦΟΔΣΑ με τη μορφή του παρόντος άρθρου.
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ/Άρθρο 234/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Τα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής δεν συμμετέ- χουν στη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για θέματα που αφορούν σε φυσικά πρόσωπα, με τα οποία είναι σύζυγοι ή συγγενείς μέχρι και τρίτου βαθμού, ή νομι- κά πρόσωπα, με τα οποία τελούν σε σχέση εργασίας, εντολής ή άλλη παρόμοια ή συμμετέχουν στο εταιρικό ή μετοχικό τους κεφάλαιο άμεσα ή έμμεσα.
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ/Άρθρο 245/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12
Σε περίπτωση που στο μετοχικό κεφάλαιο ΦΟΔΣΑ με τη νομική μορφή ανώνυμης εταιρείας συμμετέχουν Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, οι μετοχές αυτές περιέρχονται υποχρεωτικά στους Δήμους που είναι μέλη του οικείου ΦΟΔΣΑ, χωρίς την επιβολή οποιουδήποτε ανταλλάγματος, τέλους ή φόρου.
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ/Άρθρο 236/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Η συμμετοχή των Ο.Τ.Α. στο αρχικό κεφάλαιο, κατα- νέμεται σε κοινές, ονομαστικές, μη προνομιούχες και μη μεταβιβάσιμες μετοχές, και προσδιορίζεται λαμβάνοντας υπόψη τον πληθυσμό του κάθε Ο.Τ.Α.. Οι δήμοι που συμ- μετέχουν στο ΦΟΔΣΑ με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας, ορίζουν τους εκπροσώπους τους σε αυτόν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 265 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων του[ ν. 3463/2006
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ/Άρθρο 232/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
για θέματα που αφορούν φυσικά πρόσωπα, με τα οποία είναι σύζυγοι ή συγγενείς μέχρι και τρίτου βαθμού, ή νομικά πρόσωπα, με τα οποία τελούν σε σχέση εργασίας, εντολής ή άλλη παρόμοια ή συμμετέχουν στο εταιρικό ή μετοχικό τους κεφάλαιο άμεσα ή έμμεσα.
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄/ΤΜΗΜΑ Γ΄/Άρθρο 182/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Οι εταιρείες της παραγράφου 1 μπορούν να ασκούν και οποιαδήποτε από τις κατωτέρω δραστηριότητες: α) Προσέλκυση κεφαλαίων για την πραγματοποίηση επενδύσεων αξιοποίησης των Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή πα- ρεμβάσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης εντός της οικείας Περιφέρειας. β) Σύνταξη μελετών αξιοποίησης των Α.Π.Ε. ή της Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή υλοποίησης παρεμβάσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης. γ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄/ΤΜΗΜΑ Δ΄/Άρθρο 199
Στο[ ν. 4111/2013] προστίθεται άρθρο 4Β ως εξής: «Άρθρο 4Β Λογαριασμός Οικονομικής Ενίσχυσης Ο.Τ.Α. 1. Συνιστάται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων λογαριασμός, για τη χρηματοδότηση των Ο.Τ.Α. με στόχο την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού τους σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου, με την ονομασία «Λογαριασμός Οικονομικής Ενίσχυσης Ο.Τ.Α.» (εφεξής «Λογαριασμός»), τον οποίο διαχειρίζεται
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ/Άρθρο 269
του οικείου διαγωνισμού, εντός ενός (1) έτους από την κατάταξη των επιτυχόντων υποψηφίων, εφόσον υπάρχουν επιτακτικές υπηρεσιακές ανάγκες και σύμφω- να με αυτές. Με την ίδια απόφαση, η οποία εκδίδεται, μετά από έγκριση της Επιτροπής της Π.Υ.Σ. 33/2006, όπως ισχύει, καθορίζεται ο ακριβής αριθμός των επιλαχόντων που κατατάσσονται, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. 4. Στο Κεφάλαιο Η΄ του Τμήματος Β΄ του Μέρους
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄/ΤΜΗΜΑ Γ΄/Άρθρο 183/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
πλειοψηφικού ή μειοψηφικού μετο- χικού κεφαλαίου εταιρειών κοινής ωφέλειας ή εταιρει- ών αξιοποίησης και διαχείρισης υποδομών ή εταιρειών εκτέλεσης μεταφορικού έργου. Για την υλοποίηση του σκοπού τους, οι εταιρείες αυτές μπορεί να συμμετέχουν ή να χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκά και διεθνή προ- γράμματα και χρηματοδοτικά εργαλεία. β) Την αξιοποίηση τοπικών φυσικών πόρων ή περιο- χών ή εγκαταστάσεων σημαντικής
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ/Άρθρο 226/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5
προσώπων λαμβάνονται υπόψη, κατά τη σύνταξη της σχετικής εκθέσεως του ορκωτού ελεγκτή- λογιστή, για μεν τους ΦΟΔΣΑ που λειτουργούν με την μορφή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου το ύψος των ει- σφορών των μελών τους, για δε τους ΦΟΔΣΑ που λει- τουργούν με την μορφή νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου το ποσοστό συμμετοχής των μελών στο μετοχικό τους κεφάλαιο, καθώς και η αποτίμηση της αξίας τους και κάθε
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ/Άρθρο 236/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6
Στο καταστατικό των ΦΟΔΣΑ με τη μορφή ανώνυ- μης εταιρείας προβλέπονται υποχρεωτικά τα παρακάτω: α) το ελάχιστο ποσοστό του κατατεθειμένου μετοχικού κεφαλαίου που απαιτείται για την άσκηση των δικαιω- μάτων της μειοψηφίας καθορίζεται στο 1/30. Το ίδιο πο- σοστό απαιτείται για την εγγραφή πρόσθετου θέματος στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης που έχει ήδη συγκληθεί, β) η εκπροσώπηση
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄/ΤΜΗΜΑ Β΄/Άρθρο 220/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
΄ 87), προστίθεται μετά το δεύτερο εδάφιο, νέο εδάφιο, ως εξής: «Αν μέτοχος είναι αγροτικός συνεταιρισμός, o οποί- ος κατέχει έως το πέντε τοις εκατό (5%) του μετοχικού κεφαλαίου της επιχείρησης και υπάρχει αδυναμία εκ μέρους του, να αναλάβει τις αναλογούσες σε αυτόν οφειλές, δύναται ο δήμος ή η περιφέρεια που κατέχει την πλειοψηφία των μετοχών της λυθείσας επιχείρησης, με αιτιολογημένη απόφαση
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄/ΤΜΗΜΑ Β΄/Άρθρο 116
και των μονομετοχικών ανωνύμων εταιρειών Ο.Τ.Α. που αφορούν: α) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, β) εκ- ποίηση παγίων περιουσιακών στοιχείων, γ) αγορά και εκποίηση ακινήτων, δ) σύναψη δανείων, ε) ανάθεση έρ- γων, υπηρεσιών, μελετών και προμηθειών, εάν το τίμημα υπερβαίνει το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., στ) μίσθωση ακινήτων από τρίτους και ζ) τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων, με την επιφύλαξη
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ/Άρθρο 268
δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό- νου (Ι.Δ.Α.Χ.) στις Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτι- κού (Δ.Σ.Ε.Ν.) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, βαρύνουν τον Ειδικό Λογαριασμό «Κεφάλαιο Ναυτικής Εκπαίδευσης» (Κ.Ν.Ε.), και καταβάλλονται μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής, από 1.1.2019.
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄/ΤΜΗΜΑ Δ΄/Άρθρο 196/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
΄ βαθμού, σε Ν.Π.Δ.Δ., σε οργανισμούς και επιχειρήσεις κοινής ωφελείας, σε συνεταιρισμούς για την ικανοποίηση των αναγκών τους, καθώς και σε Ενεργειακές Κοινότητες του[ ν. 4513/2018] (Α΄ 5), εφόσον η πλειοψηφία του συνεταιρι- στικού τους κεφαλαίου ανήκει σε Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των Ο.Τ.Α. και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου εν γένει. Για την εκμίσθωση
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄/ΤΜΗΜΑ Δ΄/Άρθρο 198
που αυτό ορίζει, περαιτέρω αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων τους και σύντα- ξη έκθεσης, στην οποία καταγράφονται αναλυτικά: α) ο συνολικός δανεισμός, το ανεξόφλητο κεφάλαιο και το ετήσιο κόστος εξυπηρέτησης της δημόσιας πί- στης, καθώς και τυχόν εγγυήσεις που έχει παραχωρήσει ο Ο.Τ.Α. για τη συνομολόγηση δανείων και για ρυθμίσεις οφειλών από νομικά του πρόσωπα, β) οι λοιπές βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/ΤΜΗΜΑ Β΄/Άρθρο 11
τους στις εταιρείες υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού κεφαλαίου της εταιρείας, καθώς και εταίροι προσωπικών εταιρειών και κοινοπρακτούντα πρόσωπα, που έχουν συμβληθεί με τον οικείο δήμο, τα νομικά του πρόσωπα ή τα νομικά πρόσωπα στα οποία αυτός συμμετέχει, εφόσον συντρέ- χουν οι προϋποθέσεις της περίπτωσης στ΄. Αν ο οικείος δήμος συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο στην επιχεί- ρηση
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄/ΤΜΗΜΑ Β΄/Άρθρο 50
, διευθύνοντες σύμβουλοι, πρό- εδροι και μέλη διοικητικών συμβουλίων, διαχειριστές, μέτοχοι και εταίροι κεφαλαιουχικών εταιρειών, που έχουν συμβληθεί με την οικεία περιφέρεια, τα νομικά της πρόσωπα ή τα νομικά πρόσωπα στα οποία αυτή συμμετέχει, εφόσον το ποσοστό συμμετοχής τους στις εταιρείες υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του συ- νολικού κεφαλαίου της εταιρείας, καθώς και εταίροι προσωπικών εταιρειών
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 22/08/2011
ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄/ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΄/Άρθρο 4/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Η ΡΑΕ ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο Κεφάλαιο Γ΄ του Πρώτου Μέρους και αυτές που της χορηγούνται επιπρόσθετα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου σε άλλα σημεία του.
ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄/ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 46/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Η ΡΑΕ εποπτεύει την τήρηση των διατάξεων των Κεφαλαίων Α΄ και Β΄ του παρόντος Δεύτερου Μέρους από τους Προμηθευτές που προμηθεύουν Επιλέγοντες Πελάτες, καθώς και όσον αφορά στο Κεφάλαιο Γ΄ από τους Διαχειριστές των Δικτύων Διανομής και δύναται να επιβάλει στους παραβάτες, διοικητικές κυρώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του παρόντος νόμου.
ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄/ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 46/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του[ ν. 2251/1994] (Α΄ 191) οι διατάξεις των Κεφαλαίων Α΄ και Β΄ του παρόντος Δεύτερου Μέρους ρυθμίζουν ειδικότερα τα ζητήματα προστασίας των Πελατών στον τομέα Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και Φυσικού Αερίου. Για τους σκοπούς των Κεφαλαίων αυτών οποιαδήποτε αναφορά σε Πελάτες νοείται ως αναφορά σε Επιλέγοντες Πελάτες. Οι διατάξεις των Κεφαλαίων Α΄ και Β
ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄/ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄/Άρθρο 88/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6
Τα τιμολόγια κάθε Βασικής Δραστηριότητας μπορεί να περιλαμβάνουν μία χρέωση, ανά μονάδα δυναμικότητας και μία χρέωση, ανά μονάδα Ποσότητας Φυσικού Αερίου. Με τη χρέωση ανά μονάδα δυναμικότητας ανακτώνται, ιδίως, οι σταθερές δαπάνες της Βασικής Δραστηριότητας, στις οποίες εντάσσονται οι αποσβέσεις, το κεφάλαιο κίνησης, το κόστος των απασχολούμενων κεφαλαίων, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών
ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄/ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΄/Άρθρο 10/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
Τα μέλη της ΡΑΕ απαγορεύεται να κατέχουν εταιρικά μερίδια ή μετοχές των επιχειρήσεων που υπάγονται άμεσα ή έμμεσα στην εποπτεία της ΡΑΕ, με εξαίρεση την έμμεση κατοχή τέτοιων μετοχών μέσω αμοιβαίων κεφαλαίων ή συνταξιοδοτικών προγραμμάτων με επενδύσεις σε μετοχές.
ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄/ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 64/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
Κάθε Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου υποχρεούται να γνωστοποιεί αμελλητί στη ΡΑΕ κάθε σχεδιαζόμενη συναλλαγή που ενδεχομένως καθιστά αναγκαία την επανεκτίμηση της συμμόρφωσής του προς τις επιταγές του παρόντος κεφαλαίου.
ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄/ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 101/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9
Η Κάθετα Ολοκληρωμένη Επιχείρηση της ΔΕΗ ΑΕ απέχει από κάθε πράξη που επηρεάζει τη συμμόρφωση της ΑΔΜΗΕ ΑΕ με τις υποχρεώσεις που ορίζουν οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου η εκπλήρωση των οποίων δεν εξαρτάται με κανέναν τρόπο από αυτήν.
ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄/ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/Άρθρο 19/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Η ΡΑΕ παρακολουθεί την από μέρους των Διαχειριστών των Συστημάτων Μεταφοράς διαρκή συμμόρφωση προς τα κριτήρια του Κεφαλαίου Β΄ του Τρίτου Μέρους και των Κεφαλαίων Β΄ και Γ΄ του Τέταρτου Μέρους και για το λόγο αυτόν, τηρώντας την εμπιστευτικότητα των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών, δύναται να ζητεί οποιαδήποτε πληροφορία και στοιχείο από τους Διαχειριστές των Συστημάτων Μεταφοράς και τις
ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄/ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 101/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Με την επιφύλαξη των αποφάσεων του Εποπτικού της Συμβουλίου δυνάμει του άρθρου106, η ΑΔΜΗΕ ΑΕ: (α) διαθέτει ουσιαστικές εξουσίες λήψης αποφάσεων, ανεξάρτητα από την ολοκληρωμένη επιχείρηση της ΔΕΗ ΑΕ, ιδίως όσον αφορά τους πόρους που είναι αναγκαίοι για τη λειτουργία, συντήρηση ή ανάπτυξη του Συστήματος, και (β) έχει την εξουσία να αντλεί κεφάλαια στην χρηματαγορά, ιδίως μέσω δανεισμού
ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄/ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/Άρθρο 113/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Η ΡΑΕ δύναται να ζητήσει από την ΑΔΜΗΕ ΑΕ κάθε πληροφορία σχετικά με την τήρηση των όρων του Κεφαλαίου Β΄ του παρόντος νόμου και να αιτηθεί με αιτιολογημένη απόφασή της τη λήψη μέτρων προς το σκοπό συμμόρφωσης της ΑΔΜΗΕ ΑΕ με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ εντός ρητώς ταχθείσας προθεσμίας. Κατόπιν τεκμηριωμένης γνωστοποίησης από την ΑΔΜΗΕ ΑΕ της συμμόρφωσής του με τις υποδείξεις της, η ΡΑΕ
ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 147/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ορίζεται σε ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ, το οποίο καταβάλλεται από το Ελληνικό Δημόσιο με μετρητά σε τρεις ισόποσες ετήσιες δόσεις. Για το μετοχικό κεφάλαιο εκδίδεται μία μετοχή υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, η οποία είναι αμεταβίβαστη. Το Δημόσιο για την άσκηση των μετοχικών δικαιωμάτων του εκπροσωπείται από τους Υπουργούς Περιβάλλοντος, Ενέργειας
ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄/ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 62/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Τα δικαιώματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1, στοιχεία α΄ και β΄, περιλαμβάνουν ειδικότερα: (α) την εξουσία άσκησης δικαιωμάτων ψήφου, (β) την εξουσία διορισμού μελών του διοικητικού συμβουλίου ή των οργάνων που εκπροσωπούν νόμιμα την επιχείρηση ή (γ) την κατοχή πλειοψηφικού μεριδίου στο μετοχικό ή εταιρικό κεφάλαιο της επιχείρησης ή του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου.
ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄/ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 97/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Η διαχείριση του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) ανατίθεται σε θυγατρική της ΔΕΗ ΑΕ με την επωνυμία «Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) ΑΕ», η οποία οργανώνεται και λειτουργεί ως Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς κατά τις διατάξεις της Οδηγίας 2009/72/EK και ιδίως του Κεφαλαίου V αυτής.
ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄/ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 98/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
Το μετοχικό κεφάλαιο της ΑΔΜΗΕ ΑΕ αυξάνεται λόγω της απορρόφησης κατά το ποσό της λογιστικής αξίας του ως άνω εισφερόμενου κλάδου της ΔΕΗ ΑΕ. Με την ολοκλήρωση της απορρόφησης του κλάδου εκδίδονται από την ΑΔΜΗΕ ΑΕ νέες μετοχές, οι οποίες παραδίδονται στη ΔΕΗ ΑΕ. Οι μετοχές αυτές παρέχουν στη ΔΕΗ ΑΕ το δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της απορροφώσας εταιρείας.
ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄/ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 99/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5
Το μετοχικό κεφάλαιο της ΑΔΜΗΕ ΑΕ αυξάνεται λόγω της απορρόφησης κατά το ποσό της λογιστικής αξίας του ως άνω εισφερόμενου κλάδου της ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ. Με την ολοκλήρωση της απορρόφησης του κλάδου εκδίδονται από την ΑΔΜΗΕ ΑΕ νέες μετοχές, οι οποίες παραδίδονται στη ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ. Οι μετοχές αυτές παρέχουν στη ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ το δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της απορροφώσας εταιρείας.
ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄/ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/Άρθρο 110/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Τα δικαιώματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α΄ και β΄, περιλαμβάνουν ειδικότερα: (α) την εξουσία άσκησης δικαιωμάτων ψήφου, (β) την εξουσία διορισμού μελών του διοικητικού συμβουλίου ή των οργάνων που εκπροσωπούν νόμιμα την επιχείρηση ή (γ) την κατοχή πλειοψηφικού μεριδίου στο μετοχικό ή εταιρικό κεφάλαιο της επιχείρησης ή του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.
ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄/ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄/Άρθρο 123/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6
Το μετοχικό κεφάλαιο της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ αυξάνεται λόγω της απορρόφησης, κατά το ποσό της λογιστικής αξίας του ως άνω εισφερόμενου κλάδου της ΔΕΗ ΑΕ. Με την ολοκλήρωση της απορρόφησης του Κλάδου Διανομής, θα εκδοθούν από τη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ νέες μετοχές που θα παραδοθούν στη ΔΕΗ ΑΕ. Οι μετοχές αυτές παρέχουν στη ΔΕΗ ΑΕ το δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της απορροφώσας εταιρείας.
ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄/ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/Άρθρο 19/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Η ΡΑΕ δύναται να εκκινεί οποτεδήποτε διαδικασία ελέγχου της πλήρωσης των κριτηρίων πιστοποίησης και ιδίως: (α) Ύστερα από γνωστοποίηση του Διαχειριστή του Συστήματος Μεταφοράς σχεδιαζόμενης συναλλαγής, που, ενδεχομένως, να καθιστά αναγκαία την επανεκτίμηση της πλήρωσης των κριτηρίων, κατά περίπτωση, του Κεφαλαίου Β΄ του Τρίτου Μέρους και των Κεφαλαίων Β΄ και Γ΄ του Τέταρτου Μέρους. (β) Με δική
ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄/ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 108/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7
από τα ακόλουθα μέτρα: (α) Επιβάλλει στην ΑΔΜΗΕ ΑΕ να εκτελέσει τις εν λόγω επενδύσεις. (β) Οργανώνει ανοικτό διαγωνισμό για τις εν λόγω επενδύσεις. (γ) Υποχρεώνει την ΑΔΜΗΕ ΑΕ να προβεί σε αύξηση κεφαλαίου προκειμένου να χρηματοδοτηθούν οι απαραίτητες επενδύσεις, επιτρέποντας σε ανεξάρτητους επενδυτές να συμμετάσχουν στο εταιρικό κεφάλαιο.
ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 145/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα καταρτίζεται το καταστατικό της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 2 του κ.ν. 2190/1920 (Α΄ 144), και ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν το μετοχικό κεφάλαιο, τη διαδικασία για αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, την έκδοση της μίας και μόνης μετοχής υπέρ του Δημοσίου, τα δικαιώματα του μετόχου, τη συγκρότηση, τη σύγκληση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες
ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄/ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 63/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
ή του κεφαλαίου που κατέχει ένα πρόσωπο στο Διαχωρισμένο Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων που κατά την εκάστοτε ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία δύνανται να εξομοιωθούν με κατοχή δικαιωμάτων ψήφου από το αυτό πρόσωπο, να φθάνει ή να υπερβαίνει τα κατώτατα όρια του 20%, 33% ή 50% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου ή του κεφαλαίου ή ο Διαχωρισμένος
ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄/ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/Άρθρο 140/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
) Η απόσβεση των επενδύσεων. (ε) Η απόδοση του επενδυμένου κεφαλαίου, λαμβανομένου υπόψη του επιχειρηματικού κινδύνου και του κόστους κεφαλαίου αντίστοιχων δραστηριοτήτων. (στ) Οι δαπάνες για τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται για την παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. (ζ) Οι δαπάνες για τις υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν ή εγγυήσεις λειτουργίας που χορηγήθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου
ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄/ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄/Άρθρο 88/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Με τον Κανονισμό Τιμολόγησης μπορεί να ορίζεται ότι, μέσω των τιμολογίων για τη Βασική Δραστηριότητα Μεταφοράς του ΔΕΣΦΑ ΑΕ, καλύπτεται και το σύνολο ή μέρος των δαπανών του ΔΕΣΦΑ ΑΕ για την εξυπηρέτηση κεφαλαίου και τη λειτουργία και συντήρηση της Βασικής Δραστηριότητας Εγκατάστασης ΥΦΑ. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται με κριτήριο τη συμβολή της Εγκατάστασης ΥΦΑ στην εξισορρόπηση του φορτίου του ΕΣΦΑ
ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄/ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 101/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
Η συνολική οργάνωση της δραστηριότητας της διαχείρισης και το καταστατικό της ΑΔΜΗΕ ΑΕ, διασφαλίζουν την ουσιαστική ανεξαρτησία του τελευταίου σύμφωνα με το παρόν Κεφάλαιο. Ειδικότερα, η ΔΕΗ ΑΕ απαγορεύεται ιδίως να ορίζει άμεσα ή έμμεσα τη συμπε−ριφορά της ΑΔΜΗΕ ΑΕ στο πλαίσιο της ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, σε σχέση με τις καθημερινές δραστηριότητές της και τη διαχείριση
ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄/ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄/Άρθρο 124/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5
Η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ υποχρεούται να διασφαλίζει τους αναγκαίους ανθρώπινους, τεχνικούς, υλικούς και οικονομικούς πόρους για τη λειτουργία, τη συντήρηση και την ανάπτυξη του ΕΔΔΗΕ και γενικότερα για την αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων του και την προσήκουσα εκτέλεση των καθηκόντων του. Τα αναγκαία για το σκοπό αυτόν κεφάλαια και πόροι, καθορίζονται αποκλειστικά από τη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ και, με την επιφύλαξη
ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄/ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄/Άρθρο 119/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
σε ευθεία γραμμή έως τρίτου βαθμού και εκ πλαγίου ή εξ αγχιστείας έως δεύτερου βαθμού, στο μετοχικό ή εταιρικό κεφάλαιο των επιχειρήσεων αυτών. Για το ίδιο ως άνω χρονικό διάστημα αναστέλλεται αυτοδίκαια η άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου των εταιρικών μεριδίων ή μετοχών που κατέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΛΑΓΗΕ κατά παράβαση της παρούσας διάταξης. Στην ως άνω απαγόρευση δεν εμπίπτει η έμμεση
ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄/ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 62/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
να συμμετέχει στην κοινοπραξία, εκτός εάν έχει εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 14 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ ως ανεξάρτητος διαχειριστής συστήματος ή αν έχει πιστοποιηθεί ως ανεξάρτητος διαχειριστής μεταφοράς για τους σκοπούς του κεφαλαίου IV της Οδηγίας 2009/ 73/ΕΚ.
ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄/ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 98/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6
ρυθμίσεις του παρόντος Κεφαλαίου, είναι εκ του νόμου άκυρες. Η προβολή της ακυρότητας δεν υπόκειται σε προθεσμία, κατά παρέκκλιση των ρυθμίσεων του άρθρου 35β του κ.ν. 2190/1920. Η ακυρότητα μπορεί να προβληθεί από τη ΡΑΕ, από κάθε μέτοχο ή τρίτο που έχει έννομο συμφέρον.
ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄/ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/Άρθρο 110/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
επιτρέπεται να συμμετέχει στην κοινοπραξία, εκτός εάν έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 13 της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ ως ανεξάρτητος διαχειριστής συστήματος ή αν έχει πιστοποιηθεί ως Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς για τους σκοπούς του Κεφαλαίου V της Οδηγίας 2009/ 72/ΕΚ.
ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄/ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/Άρθρο 113/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Η ΑΔΜΗΕ ΑΕ, ως υποψήφιος Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς του ΕΣΜΗΕ οφείλει να γνωστοποιήσει στη ΡΑΕ τη συμμόρφωσή της με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ και να αιτηθεί τη χορήγηση πιστοποίησης ως Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 19. Η ΑΔΜΗΕ ΑΕ υποχρεούται να υποβάλλει την αίτησή της προβαίνοντας σε κάθε αναγκαία ενέργεια προκειμένου να τηρηθούν η διαδικασία
ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄/ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/Άρθρο 134/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Με την επιφύλαξη της παραγράφου 6, η άδεια Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας χορηγείται από τη ΡΑΕ, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Αδειών, εφόσον ο υποψήφιος Προμηθευτής: (α) έχει τη μορφή ανώνυμης εταιρείας ή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον εξακοσίων χιλιάδων (600.000) ευρώ, (β) διαθέτει οργανωτική και διοικητική
ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄/ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/Άρθρο 134/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
Με την επιφύλαξη της παραγράφου 6, η άδεια Εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας χορηγείται από τη ΡΑΕ, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Αδειών, εφόσον ο υποψήφιος έμπορος: α) έχει τη μορφή ανώνυμης εταιρείας ή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, β) διαθέτει οργανωτική και διοικητική δομή
ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄/ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/Άρθρο 111/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
και την έναρξη λειτουργίας νέας υποδομής. Για το σκοπό αυτόν, ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Συστήματος ενεργεί ως Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄ του παρόντος νόμου. Ο κύριος του ΕΣΜΗΕ δεν είναι υπεύθυνος για τη χορήγηση και τη διαχείριση πρόσβασης τρίτων ούτε και για τον προγραμματισμό των επενδύσεων.
ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄/ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄/Άρθρο 124/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6
Με την Άδεια Αποκλειστικότητας της Κυριότητας του Δικτύου Διανομής, που χορηγείται κατά το άρθρο 122, καθορίζονται όροι και περιορισμοί σχετικά με την προστασία των οικονομικών δικαιωμάτων της Κάθετα Ολοκληρωμένης Επιχείρησης ΔΕΗ ΑΕ, καθώς και των δικαιωμάτων εποπτείας επί της διαχείρισης της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, σε ό,τι αφορά την απόδοση επί των παραχωρούμενων κεφαλαίων. Οι παραπάνω όροι μπορούν
ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄/ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄/Άρθρο 88/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Κατά τη ρύθμιση της μεθοδολογίας τιμολόγησης για κάθε Βασική Δραστηριότητα επιδιώκεται: (α) Η σταθερότητα των τιμών προς όφελος των Χρηστών. (β) Η εύλογη απόδοση των απασχολούμενων, από τον Διαχειριστή του Συστήματος Φυσικού Αερίου, κεφαλαίων. (γ) Η παροχή υπηρεσιών, περιλαμβανόμενων υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, κατά τον πλέον αξιόπιστο, οικονομικό και φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. (δ) Η κάλυψη
ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄/ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/Άρθρο 110/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του παρόντος Τέταρτου Μέρους και των άρθρων 111 και 112 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του άρθρου 94, από την επιχείρηση που έχει στην κυριότητά της Σύστημα Μεταφοράς θα πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις: (α) Το ίδιο ή τα ίδια πρόσωπα δεν δικαιούνται: (αα) να ασκούν άμεσα ή έμμεσα Έλεγχο επί επιχείρησης που εκτελεί οποιαδήποτε
ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄/Άρθρο 189
− ζουν να λειτουργούν δυνάμει του παρόντος άρθρου και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 6 του Κεφαλαίου Β΄ «Ενέργεια», του Κεφαλαίου Β2 «Υποδομές Ενέργειας», σημείο δ΄, γ΄ περίπτωση, του Γενικού Πλαι− σίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (Α΄ 128/2008) και των διατάξεων του Κεφαλαίου Β.2.1.2 και του Κεφαλαίου Γ.6.1 του άρθρου 3 σχετικά με την «Ενέργεια» των Περιφερειακών
ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄/ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/Άρθρο 67/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
που εντάσσονται στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ αποτελούν έργα δημόσιας ωφέλειας και μείζονος εθνικής σημασίας. (δ) Τα έργα που εντάσσονται στο ΕΣΦΑ μπορούν να υλοποιούνται και από εταιρεία στην οποία ο ΔΕΣΦΑ συμμετέχει τουλάχιστον σε ποσοστό 51% του μετοχικού κεφαλαίου και έχει τη διοίκηση. Στην περίπτωση που τμήμα του ΕΣΦΑ έχει κατασκευασθεί από θυγατρική εταιρεία του ΔΕΣΦΑ κατά τα προβλεπόμενα ανωτέρω
ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄/Άρθρο 2/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου οι όροι που χρησιμοποιούνται στις διατάξεις αυτού έχουν την ακόλουθη έννοια: (α) Ανεξάρτητοι Διαχειριστές Μεταφοράς: Οι διαχειριστές που πιστοποιούνται κατά τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο IV της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ και στο Κεφάλαιο V της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ. (β) Ανεξάρτητοι Διαχειριστές Συστήματος: Οι διαχειριστές που πιστοποιούνται κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 14
ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄/ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 51/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Με τους Κώδικες Προμήθειας που εκδίδονται κατά τις διατάξεις των άρθρων 85 για το Φυσικό Αέριο και 138 για την ηλεκτρική ενέργεια, δύναται να εξειδικεύονται οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου και να διαφοροποιούνται οι ως άνω υποχρεώσεις των Προμηθευτών για διαφορετικές κατηγορίες πελατών ανάλογα των ιδιαιτεροτήτων των πελατών αυτών ως προς την κατανάλωσή τους και τις οικονομικές
ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄/ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 99/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
στον ισολογισμό της ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ είτε στο κεφάλαιο είτε στο λογαριασμό «επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων», μπορεί να μεταφέρονται στην ΑΔΜΗΕ ΑΕ. (β) Δεν απαιτείται να υποβληθούν στην οικεία Δ.Ο.Υ. οι μηδενικές δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων και αυτοκινήτων. (γ) Η ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ και η ΑΔΜΗΕ ΑΕ απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναλογικών και παγίων συμβολαιογραφικών δικαιωμάτων για κάθε πράξη που απαιτείται
ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 163
1. Από τον τίτλο του Κεφαλαίου Γ΄ διαγράφεται η φράση «Διατάξεις για τη ΔΕΠ − ΕΚΥ». 2. Ο τίτλος του[ άρθρου 12 του ν. 2289/1995] που ανα− ριθμείται σε 11 αντικαθίσταται ως εξής: «Αναγκαστική απαλλοτρίωση − Παραχώρηση χρήσης δημόσιων κτημάτων, αιγιαλού και θαλάσσιας περιοχής – Θαλάσσιες εγκαταστάσεις και κατασκευές – Εκμετάλ− λευση υδρογονανθράκων υφαλοκρηπίδας ή αποκλει− στικής οικονομικής
ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄/ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 98/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Η απόσχιση του κλάδου που εισφέρεται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην αμέσως προηγούμενη παράγραφο, στην ΑΔΜΗΕ ΑΕ πραγματοποιείται με τη διαδικασία και τους όρους που περιέχονται στα άρθρα 1 έως και 5 του[ ν. 2166/1993], με τις ακόλουθες παρεκκλίσεις: (α) Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων που απεικονίζονται στον ισολογισμό της ΔΕΗ ΑΕ είτε στο κεφάλαιο είτε στο λογαριασμό «επιχορηγήσεις παγίων
ΕΝΟΤΗΤΑ Γ΄/Άρθρο 196
που τηρείται από τον Διαχειριστή του Συ− στήματος Μεταφορών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ) ή την ΛΑΓΗΕ ΑΕ και υπέρ του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Πράσινο Ταμείο» του πρώτου εδαφίου της παρούσας περίπτωσης (Α2) είτε να καταβάλλονται για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΛΑΓΗΕ ΑΕ υπέρ του Ελληνικού Δημοσί− ου. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται το ποσοστό των εσόδων και η διαδικασία
ΝΟΜΟΣ 4366/2016 - Κύρωση: α) της από 24.12.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων των Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Οικονομικών» (Α΄ 182) και β) της από 30.12.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων των Υπουργείων Οικονομικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και της ΕΡΤ Α.Ε.» (Α΄ 184) και άλλες διατάξεις .
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 15/02/2016
Άρθρο 1/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6
Το χρέος της Κεντρικής Διοίκησης αυξάνεται ισόποσα με το κεφάλαιο που θα προσδιοριστεί με την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Οικονομικών της παραγράφου 4.
Άρθρο 1/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται το ύψος του ανεξόφλητου κεφαλαίου κάθε δανειακής σύμβασης, οι λοιπές υποχρεώσεις που προκύπτουν από την εφαρμογή των όρων των συμβάσεων και οι λοιποί όροι εξυπηρέτησης, όπως περιγράφονται στις αναλαμβανόμενες συμβάσεις.
Άρθρο Πρώτο/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Το ανεξόφλητο κεφάλαιο και η εξυπηρέτηση των μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2016 υπολοίπων των δανειακών συμβάσεων που έχει συνάψει το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, αναλαμβάνονται από το Ελληνικό Δημόσιο. Από την ημερομηνία αυτή το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει, ως πρωτοφειλέτης, την καταβολή των τοκοχρεωλυτικών δόσεων, συμπεριλαμβανομένων
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 14/06/2018
ΤΜΗΜΑ Θ΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 55/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρμόζο- νται στις αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την έναρξη ισχύος του.
ΤΜΗΜΑ Θ΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄/ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 71/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Ο τίτλος του Κεφαλαίου ΣΤ΄ του[ ν. 4442/2016] (Α΄ 230) αντικαθίσταται ως εξής: «Απλούστευση λειτουργίας Μεταποιητικών και Συνα- φών Δραστηριοτήτων».
ΤΜΗΜΑ Ι΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 95/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να ενημερώνουν ηλεκτρονικά, σε κεντρικό επίπεδο και σε ετήσια βάση, τη Διεύθυνση Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων για τα ποσά που αποδίδουν, κατά τα ανωτέρω, υπέρ του Δημοσίου.
ΤΜΗΜΑ Θ΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄/ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 79/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Αιτήσεις για χορήγηση άδειας λειτουργίας ή υπο- βολή υπεύθυνων δηλώσεων λειτουργίας για δραστη- ριότητες του[ άρθρου 17 του ν. 4442/2016], που κατά τη δημοσίευση του παρόντος είναι σε εκκρεμότητα, διεκ- περαιώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΣΤ΄ του[ ν. 4442/2016].
ΤΜΗΜΑ Ι΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 94/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Κρατικών Εγγυήσε- ων και Κίνησης Κεφαλαίων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους δύναται να εξουσιοδοτεί εγγράφως τα πιστωτι- κά ιδρύματα να ενεργούν για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου τα προβλεπόμενα περί εγγραφής των απαι- τούμενων ασφαλειών και να εκχωρεί τα σχετικά με αυτές δικαιώματα του Δημοσίου, προκειμένου να επιδιωχθεί η ρευστοποίησή τους προς όφελος
ΤΜΗΜΑ Ι΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/Άρθρο 105/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Η Τράπεζα της Ελλάδος ενημερώνει τη Διεύθυνση Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων για τις εκάστοτε διαπιστούμενες παραβάσεις των δανειστριών τραπεζών, οι οποίες αφορούν σε δάνεια ή πιστώσεις που έχουν χορηγηθεί με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσί- ου, προκειμένου να κρίνεται από την ανωτέρω Υπηρεσία εάν και σε ποιο βαθμό εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.
ΤΜΗΜΑ Ι΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄/Άρθρο 102/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Εάν το πιστωτικό ίδρυμα έχει ικανοποιηθεί, υπο- χρεούται εντός δύο (2) μηνών από τη σχετική έγγρα- φη ενημέρωση της Διεύθυνσης Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων να επιστρέψει στο Δημόσιο τα καταβληθέντα λόγω κατάπτωσης της εγγύησης ποσά. Σε περίπτωση μη επιστροφής, τα σχετικά ποσά βεβαιώνονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., με μέριμνα της Διεύθυνσης. Ειδικά στις περιπτώσεις που τα πιστωτικά ιδρύματα
ΤΜΗΜΑ Ι΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 81
Η [παρ. 11 του άρθρου 15 του ν. 2469/1997] αντικαθί- σταται ως εξής: «11. α. Τα ταμειακά διαθέσιμα των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (Φ.Γ.Κ.) τα οποία μεταφέρονται στο Κοινό Κεφάλαιο σύμφωνα με τις διατάξεις του[ άρθρου 69Α του ν. 4270/2014] βρίσκονται υπό την διαχείριση της Τράπε- ζας της Ελλάδος σύμφωνα με τις περιπτώσεις β΄ έως ζ΄ της παρούσας παραγράφου. β. Το Κοινό Κεφάλαιο δεν αποτελεί νομικό
ΤΜΗΜΑ Ι΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/Άρθρο 98/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Το Συμβούλιο απαρτίζεται από: α) Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυ- ροφυλακίου και Δημοσιονομικών Κανόνων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ως Πρόεδρο, οποίος αναπλη- ρώνεται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων, β) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Κρατικών Εγγυ- ήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων, ο οποίος αναπληρώ- νεται από τον Προϊστάμενο του καθ
ΤΜΗΜΑ Ι΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/Άρθρο 107/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Τα εδάφια από «Το Ελληνικό Δημόσιο, ως εγγυητής αναλαμβάνει την υποχρέωση εξόφλησης των εγγυημέ- νων» έως «κατά την υλοποίηση της παρούσας, ανατί- θεται στη Διεύθυνση Κίνησης Κεφαλαίων, Εγγυήσεων, Δανείων και Αξιών (Γ.Λ.Κ.- Δ.25-Τμήμα Β΄)» της αριθμ. οικ. 2/54544/0025/2009 (Β΄ 1645) κοινής απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονο- μικών αντικαθίστανται ως εξής: «Η εγγύηση
ΤΜΗΜΑ Ι΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/Άρθρο 98/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
, με μέ- ριμνα της Διεύθυνσης Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνη- σης Κεφαλαίων και αναρτάται στο Πρόγραμμα Διαύγεια [(ν. 3861/2010]). Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η οποία δη- μοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα έκδοσης της απόφασης παροχής εγγύησης, ανάλογα με το ύψος της παρεχόμε- νης εγγύησης, στον Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής ή στον Προϊστάμενο
ΤΜΗΜΑ Θ΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 57
κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, ο αριθμός και η ημερο- μηνία σύναψης της δανειακής σύμβασης, εφόσον είναι διαθέσιμα, το επιτόκιο με το οποίο εκτοκίζεται η οφειλή, καθώς και το ποσό που αντιστοιχεί στο 10% της τελευ- ταίας ενήμερης δόσης.».
ΤΜΗΜΑ Θ΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄/ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 71/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Το[ άρθρο 17 του ν. 4442/2016] αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 17 Πεδίο εφαρμογής Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου εμπί- πτουν: α) οι μεταποιητικές και συναφείς δραστηριότητες με Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 10 έως και 33 της 3ης ομάδας, οι δραστηριότητες με ΚΑΔ 49.50 της 7ης ομάδας, οι «δραστηριότητες συσκευασίας» με ΚΑΔ 82.92 της 11ης ομάδας και οι δραστηριότητες με ΚΑΔ 95
ΤΜΗΜΑ Θ΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄/ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 77/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Στο[ άρθρο 48Ε του ν. 4442/2016] προστίθεται παρά- γραφος 4 ως εξής: «4. Αιτήσεις για χορήγηση έγκρισης εγκατάστασης που είχαν ήδη υποβληθεί κατά το χρόνο έναρξης ισχύος των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου και αφορούν στις περιπτώσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 48Α, δεν εξετάζονται και ο φάκελος επιστρέφεται στον αιτηθέντα την έγκριση, ο οποίος υποχρεούται στην υποβολή γνω- στοποίησης
ΤΜΗΜΑ Θ΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄/ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 83/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
διατάξεις του άρθρου 79. Μετά την υποβολή της γνωστοποίησης η λειτουργία της δραστηριότητας διέπεται από τις διατά- ξεις του παρόντος Κεφαλαίου.
ΤΜΗΜΑ Θ΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄/ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 83/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
Αιτήσεις για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης ή λειτουργίας σύμφωνα με τις διατάξεις του[ ν. 3982/2011], οι οποίες είχαν ήδη υποβληθεί κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου, εξετάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του[ ν. 3982/2011]. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει την υπαγωγή του στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου με αίτησή του κατά τη διαδικασία που ορί- ζεται στην απόφαση
ΤΜΗΜΑ Ι΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/Άρθρο 96/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
ΤΜΗΜΑ Ι΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/Άρθρο 97/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ως μέλος, ο οποίος αναπλη- ρώνεται, σε περίπτωση νόμιμου κωλύματος ή απουσίας του, από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων. γ) Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Κρατικών Εγγυήσε- ων και Κίνησης Κεφαλαίων, ο οποίος αναπληρώνεται σε περίπτωση νόμιμου κωλύματος ή απουσίας του, από τον Προϊστάμενο του καθ’ ύλη αρμόδιου Τμήματος. Σε περί- πτωση
ΤΜΗΜΑ Ι΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄/Άρθρο 99
Η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου παρέχεται κατόπιν ελέγχου της συμβατότητας του υπό θέσπιση καθεστώτος εγγύησης με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων του ενωσιακού δικαίου. Την ευθύνη για τη διατύπωση σχε- τικής γνώμης προς τη Διεύθυνση Κίνησης Κεφαλαίων, Εγγυήσεων και Δανείων έχει η Κεντρική Μονάδα Κρατι- κών Ενισχύσεων του[ ν. 4152/2013] (Α΄ 107), στην οποία η ανωτέρω Διεύθυνση υποβάλλει εντός
ΤΜΗΜΑ Ι΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄/Άρθρο 102/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Σε περίπτωση ακύρωσης με τελεσίδικη δικαστική απόφαση ταμειακής βεβαίωσης εγγυημένων ποσών, το Ελληνικό Δημόσιο προβαίνει στη διαγραφή των βεβαιωμένων οφειλών και την ορθή επαναβεβαίωση τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο[ άρθρο 137 του ν. 4270/2014]. Τα πιστωτικά ιδρύματα παρέχουν άμεσα στη Διεύθυνση Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνη- σης Κεφαλαίων κάθε στοιχείο που κριθεί απαραίτητο προς το σκοπό
ΤΜΗΜΑ Ι΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/Άρθρο 105/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Τα πιστωτικά ιδρύματα, οι κοινοπραξίες αυτών και εν γένει οι χρηματοδοτικοί οργανισμοί, στους οποίους έχει παρασχεθεί η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, αποστέλλουν στη Διεύθυνση Κρατικών Εγ- γυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων, ηλεκτρονικά και σε κεντρικό επίπεδο ανά υπουργική απόφαση εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου, αναφορά για τις νέες χο- ρηγήσεις δανείων, πιστώσεων ή εγγυητικών επιστο- λών, καθώς
ΤΜΗΜΑ Ι΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄/Άρθρο 114/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8
Στο τέλος του[ άρθρου 70 του ν. 4387/2016] (Α΄ 85) προστίθεται παράγραφος 14 ως εξής: «14. Τα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από κοινές μετοχές του Ε.Φ.Κ.Α. σε πιστωτικά ιδρύματα, ασκούνται από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, εφό- σον η συμμετοχή του Ε.Φ.Κ.Α. στο μετοχικό κεφάλαιο των εν λόγω πιστωτικών ιδρυμάτων υπερβαίνει το 33%, ανά πιστωτικό ίδρυμα, και μόνο ως προς το υπερβάλλον
ΤΜΗΜΑ Θ΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄/ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 72
Τροποποίηση[ άρθρου 18 του ν. 4442/2016] Το[ άρθρο 18 του ν. 4442/2016] αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 18 Γνωστοποίηση λειτουργίας 1. Η ίδρυση, επέκταση ή εκσυγχρονισμός των δρα- στηριοτήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου, πλην των περιπτώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 18Α, υπάγονται στο καθεστώς γνωστοποίησης του άρθρου 5. 2. Η γνωστοποίηση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλε
ΤΜΗΜΑ ΙΒ΄/Άρθρο 123/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
Οι ιατροί που συμμετέχουν στο ανωτέρω πρόγραμ- μα λαμβάνουν τις αποδοχές των ιατρών υπηρεσίας υπαί- θρου, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε΄ του Μέρους Α΄ του[ ν. 4472/2017] (Α΄ 74). Ιατρικό προσωπικό που υπηρετεί ήδη στο Υπουργείο Υγεί- ας ή στους φορείς που αυτό εποπτεύει και τοποθετείται ή αποσπάται για τις ανάγκες του προγράμματος, διατηρεί τις αποδοχές του όπως έχουν
ΤΜΗΜΑ Θ΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄/ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 78/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Μετά το[ άρθρο 76 του ν. 4442/2016] προστίθεται Κεφάλαιο ΙΔ΄ ως εξής: «ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ΄ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Άρθρο 77 Πεδίο εφαρμογής 1. Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου εμπίπτουν τα έργα και οι δραστηριότητες της 4ης Ομά- δας «Συστήματα Περιβαλλοντικών Υποδομών» της από- φασης ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 του Υπουργού Περιβάλλο- ντος
ΤΜΗΜΑ Α΄/Άρθρο 1/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Με το παρόν ιδρύεται νομικό πρόσωπο με την επω- νυμία «Φορέας Διαχείρισης Κοινοχρήστων εντός του Μη- τροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά» (εφεξής «ο Φορέας»), σύμφωνα με την περίπτωση (vi) του άρ- θρου 2.2 της από 14.11.2014 Σύμβασης Αγοραπωλησί- ας Μετοχών για την απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ- ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Θ΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄/ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 74
χωρίς έγκριση. 3. Σε περίπτωση παραβίασης των όρων λειτουργίας των δραστηριοτήτων του παρόντος Κεφαλαίου, εφαρ- μόζονται οι κυρώσεις της κείμενης νομοθεσίας από τα αρμόδια όργανα που ορίζονται σε αυτή. 4. Για τις δραστηριότητες που υπόκεινται σε καθεστώς γνωστοποίησης, όπου στην κείμενη νομοθεσία προβλέ- πεται η κύρωση της προσωρινής ή οριστικής αφαίρεσης άδειας λειτουργίας, ως τέτοια νοείται
ΤΜΗΜΑ Ι΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 94/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5
περιουσιακών στοιχείων, το προ- ϊόν της οποίας αποδίδεται, κατά προτεραιότητα, προς εξόφληση τυχόν βεβαιωμένων στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. οφειλών και ακολούθως του υπολοίπου του εγγυημέ- νου δανείου. Αιτήματα για την εξάλειψη ασφαλειών, που εξασφα- λίζουν εγγυημένα δάνεια, πιστώσεις ή άλλα χρηματο- δοτικά μέσα, εξετάζονται από τη Διεύθυνση Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων ή από άλλα αρμόδια προς τούτο
ΤΜΗΜΑ Ι΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄/Άρθρο 115/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
, το εισό- δημα αυτό, εξαιρουμένου του εισοδήματος από κεφά- λαιο και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, και η προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων, φορολογούνται σύμ- φωνα με την παρούσα παράγραφο και την παράγραφο 1 του άρθρου 16. Εάν το πραγματικό εισόδημα υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ, το υπερβάλλον ποσό φορολο- γείται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 29. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου
ΤΜΗΜΑ Ι΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄/Άρθρο 114/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Κυβέρνησης στο με- τοχικό κεφάλαιο πιστωτικών ιδρυμάτων, η άσκηση των οποίων έχει ανατεθεί σε αυτό είτε δυνάμει νομοθετικής ή κατ’ εξουσιοδότηση κανονιστικής διάταξης είτε δυνάμει σχετικής απόφασης του εκάστοτε αρμόδιου οργάνου διοίκησης των εν λόγω Φορέων, σύμφωνα με τον παρό- ντα νόμο και ειδικές συμφωνίες που συνάπτει με τους ανωτέρω Φορείς για το σκοπό αυτόν.».
ΤΜΗΜΑ Ι΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 80/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
. Μέχρι την έκδοση της ανωτέ- ρω απόφασης, οι φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης και της Γενικής Κυβέρνησης συμμετέχουν υποχρεωτικά στο Σύστημα Λογαριασμών Θησαυροφυλακίου (Σ.Λ.Θ.) κατά τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους. Το Σύστημα Λογαριασμών Θησαυροφυλακίου περιλαμβάνει, πέραν του Ενιαίου Λογαριασμού, το Κοινό Κεφάλαιο της [παρ. 11 του άρθρου 15 του ν. 2469/1997] (Α΄ 38), καθώς και την ταμειακή
ΤΜΗΜΑ Β΄/Άρθρο 20
της ποσοστιαίας μεταβολής των συντάξιμων αποδοχών των ασφαλισμένων. Για την αντιμετώπιση πιθανών ελλειμμάτων θα γίνεται χρήση περιουσιακών στοιχείων. Σε περίπτωση ελλειμμάτων λειτουργεί αυτόματος μηχανισμός εξισορρόπησης, ο οποίος αποκλείει κάθε αναπροσαρμογή των εισφορών. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε με- ταφορά κεφαλαίων από τον κρατικό προϋπολογισμό. 2. Για την υλοποίηση των ανωτέρω
ΤΜΗΜΑ Ι΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 85
, την εκτέλεση του εγκεκριμέ- νου δανειακού προγράμματος, με τη σύναψη δανείων και την έκδοση τίτλων. γ. Συμμετέχει στην κατάρτιση του Μ.Π.Δ.Σ. με την πα- ροχή στο Γ.Λ.Κ. των στοιχείων του δημοσίου χρέους. δ. Καταρτίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό του δημοσίου χρέους και το σχετικό με το δημόσιο χρέος κεφάλαιο της εισηγητικής έκθεσης του κρατικού προϋπολογισμού. ε. Εξυπηρετεί το δημόσιο χρέος. στ. Σχεδιάζει
ΤΜΗΜΑ Ι΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 88
, καθώς και στην ταμειακή διαχείρι- ση και στο Κοινό Κεφάλαιο στην Τράπεζα της Ελλάδος. (ββ) Η παρακολούθηση της συμμόρφωσης των Φορέ- ων Γενικής Κυβέρνησης με τις διατάξεις περί λειτουργίας του Ενιαίου Λογαριασμού Θησαυροφυλακίου και του Συστήματος Λογαριασμών Θησαυροφυλακίου και η ει- σήγηση για την επιβολή κυρώσεων. (γγ) Η τήρηση μητρώου των λογαριασμών των Φο- ρέων Γενικής Κυβέρνησης σε πιστωτικά
ΤΜΗΜΑ Ι΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 91
οργανισμούς, για δάνεια που χορηγούν σε δημόσιες επιχειρήσεις και οργανι- σμούς και πιστωτικά ιδρύματα και μόνο για επενδυτικούς σκοπούς. iii) Εγγυήσεις που παρέχονται προς την Τράπεζα της Ελλάδος προς εξασφάλιση απαιτήσεων αυτής κατά πι- στωτικών ιδρυμάτων. iv) Εγγυήσεις που παρέχονται υπέρ εταιριών των οποί- ων την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου κατέχει το Ελληνικό Δημόσιο, για τη διασφάλιση
ΤΜΗΜΑ Ι΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/Άρθρο 109/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
μέλος, το οποίο είναι μέρισμα που καταβλήθηκε στο δικαιούχο κράτος μέλος από την ΕΕΣΥΠ δυνάμει του άρθρου 199 παρ. 1, περιπτ. α) του νόμου για την ΕΕΣΥΠ.». «“Εταιρεία της ΕΕΣΥΠ”: σημαίνει κάθε οντότητα στην οποία η ΕΕΣΥΠ κατέχει μετοχές ή παρεμφερή μερίδια κεφαλαίου ή δικαιώματα ψήφου (εξαιρουμένου του Τα- μείου Ανακεφαλαιοποίησης).». «“Εσωτερικός Κανονισμός της ΕΕΣΥΠ”: σημαίνει τον κανονισμό
Τύπος εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Ημ/νία Έκδοσης: 20/02/2018
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΤΜΗΜΑ Γ΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 65/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Η Διεύθυνση της Πλοηγικής Υπηρεσίας συγκροτείται από τα εξής Τμήματα: α. Οργάνωσης Πλοηγικής Υπηρεσίας β. Οικονομικής Διαχείρισης Κεφαλαίου Πλοηγικής Υπηρεσίας.
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΤΜΗΜΑ Β΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 9
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου υπάγονται οι παρακάτω οργανικές μονάδες: α) Υπηρεσίες του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. β) Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών που δι- αρθρώνεται και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄ του παρόντος. γ) Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών.
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΤΜΗΜΑ Β΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄/Άρθρο 29/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Η Διεύθυνση Ελέγχου Διαχείρισης της Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων είναι αρμόδια για θέματα ασφαλούς διαχείρισης των εταιρειών και πλοί- ων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου IX της ΔΣ SOLAS (Κώδικας ISM), ελέγχου διαχείρισης της ναυτικής ασφάλειας (maritime security) στα πλοία, τις λιμενικές εγκαταστάσεις και τους λιμένες από μη νόμιμες ενέρ- γειες, σύμφωνα με τις διατάξεις
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΤΜΗΜΑ Γ΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 65/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
) (Α΄ 261), όπως έχουν τροποποιηθεί από τις διατάξεις του [π.δ. 127/ 2010] και ισχύουν, και από τους οικείους Κανονισμούς Λειτουργίας τους. β) για την οικονομική διαχείριση, την εκκαθάριση δα- πανών και των πληρωμών του Κεφαλαίου της Πλοηγικής Υπηρεσίας (ΚΠΥ).
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΤΜΗΜΑ Γ΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 65/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
υπηρεσίας και της παροχής των υπηρεσιών της στα πλαίσια της άσκησης της εθνικής λιμενικής πολιτικής. ιδ) Η παροχή γραμματειακής υποστήριξης προς την Διεύθυνση και τα Τμήματα της που αφορά ιδίως στην τήρηση διαδικασιών παρακολούθησης εγγράφων, διεκ- περαίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας και θέματα προσωπικού. β) Στο Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης Κεφαλαίου Πλοηγικής Υπηρεσίας: αα) Η κατάρτιση, τροποποίηση
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΤΜΗΜΑ Β΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄/Άρθρο 25/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
για την από κοινού λήψη μέτρων προστα- σίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος. ε) Ο συντονισμός των συναρμόδιων υπηρεσιών για τη διαμόρφωση των εθνικών θέσεων, στα θέματα αρ- μοδιότητας της Διεύθυνσης, η εκπροσώπηση και συμ- μετοχή σε όργανα της Ε.Ε., του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ), των Διεθνών Κεφαλαίων Αποζημίω- σης Ζημιών Ρύπανσης από Πετρέλαιο (IOPC FUNDS), του Περιφερειακού Κέντρου Καταπολέμησης Ρύπανσης
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΤΜΗΜΑ Β΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄/Άρθρο 29/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Ελέγχου Διαχείρισης της Ασφάλειας στα Πλοία είναι οι ακόλουθες: α) Ο έλεγχος των πλοίων, ο έλεγχος της αξιολόγησης και η έγκριση των σχεδίων ασφάλειας, σύμφωνα με τις δι- ατάξεις του Κώδικα ISPS και του Καν. 725/2004/ΕΚ όπως ισχύουν και η έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών. β) Η έκδοση του Αρχείου Διαρκούς Σύνοψης των πλοί- ων, σύμφωνα με το Κεφάλαιο ΧΙ-1 της Διεθνούς
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΤΜΗΜΑ Β΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄/Άρθρο 58/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, συ- γκροτείται από τις κατωτέρω οργανικές μονάδες: α) Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Οικονομικής Πλη- ροφόρησης. αα) Τμήμα Τακτικού Προϋπολογισμού και Δημοσιο- νομικής Στρατηγικής. ββ) Τμήμα Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων. γγ) Τμήμα Μητρώου Δεσμεύσεων. δδ) Τμήμα Οικονομικής Παρακολούθησης Κεφαλαίου
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΤΜΗΜΑ Β΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄/Άρθρο 59/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
και του Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΚΝΕ). α) Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Τακτικού Προϋ- πολογισμού και Δημοσιονομικής Στρατηγικής είναι οι ακόλουθες: αα) Η κατάρτιση του σχεδίου του τακτικού προϋπολο- γισμού εξόδων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιώτι- κης Πολιτικής, και η παρακολούθηση εκτέλεσης και ανα- μόρφωσης των επιμέρους πιστώσεων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού. ββ) Η κατάρτιση, οριστικοποίηση
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΤΜΗΜΑ Γ΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 64/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
και κινήτρων για την προσέλκυση επενδύσεων, ναυτιλιακών κεφαλαίων και επιχειρήσεων σε λιμενικές και παραναυτιλιακές δραστη- ριότητες, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου και άλλων Υπουργείων, στο πλαίσιο διαμόρφωσης και εφαρμογής της Εθνικής Λιμενικής Πολιτικής. β) Η παρακολούθηση και η εισήγηση μέτρων και κι- νήτρων που αφορούν την ανάπτυξη ή/και δημιουργία ναυτιλιακών κέντρων
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΤΜΗΜΑ Β΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄/Άρθρο 59/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
του Υπουργείου πλην του προσωπικού που αμείβεται από το Κεφάλαιο Ναυτικής Εκπαίδευσης. γγ) Η μέριμνα για την απόδοση των κάθε είδους φό- ρων και κρατήσεων του πολιτικού προσωπικού και των σχετικών εισφορών προς τα ασφαλιστικά ταμεία και η υποβολή σχετικών δηλώσεων όπου απαιτείται. δδ) Η μέριμνα για την χορήγηση ετησίων βεβαιώσεων αποδοχών του πολιτικού προσωπικού. εε)Η τήρηση του Μητρώου του πάσης φύσεως προ
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ/ΤΜΗΜΑ Δ΄/Άρθρο 88
Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης και Εποπτευομένων Φορέων Γενικής Κυβέρνησης ΥΝΑΝΠ αξιωματικός του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή υπάλληλος του κλάδου Π Ε Διοικητικού - Οικονομικού ή του κλάδου TE Διοικη- τικού - Λογιστικού. β) Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης: των Τμημάτων Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Εντολής Πληρωμής Δαπανών, Μισθοδοσίας και Ασφάλισης Προσωπικού Λιμενικού Σώ- ματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΤΜΗΜΑ Γ΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 62/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Οικονομικής Εκμε- τάλλευσης & Ανάπτυξης Λιμένων είναι οι ακόλουθες: α) Η εισήγηση για τη διαμόρφωση του θεσμικού πλαι- σίου που αφορά στην παραχώρηση της εκμετάλλευσης χώρων λιμένων σε ιδιώτες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, έναντι συμμετοχής του ιδιωτικού κεφαλαίου στην κα- τασκευή έργων λιμενικής υποδομής και ο έλεγχος των σχετικών συμβάσεων παραχώρησης. β) Η εισήγηση
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 17/02/2011
Άρθρο έβδομο
Η Εταιρεία δεν υπόκειται σε φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου, απαλλάσσεται από το φόρο έναρξης της δραστηριότητας και την καταβολή του ανταποδοτικού τέλους υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού και έχει όλα τα διοικητικά, οικονομικά και δικαστικά προνόμια του Δημοσίου, ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου.
Άρθρο τρίτο/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6
Το ποσό των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, ύψους 1.500.000.000 ευρώ, που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί, εκτός των πληρωμών καταπτώσεων εγγυήσεων, και για την κάλυψη πληρωμών επιδοτήσεων κόστους δανεισμού, εγγυημένων από την Εταιρεία δανείων και κεφαλαίων κίνησης.
Άρθρο τέταρτο/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
ταμείων χαρτοφυλακίου−κεφαλαίου, καθώς και ο τρόπος προσδιορισμού προμηθειών και δαπανών.
Άρθρο ένατο
Στο τέλος της[ παραγράφου 7 του άρθρου 22 του ν.3775/2009], προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Μετά τη συντέλεση της ως άνω μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε., οι σχετικές απαιτήσεις της ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. κατά των πρωτοφειλετών επιχειρήσεων υπέρ των οποίων εγγυήθηκε και κατέπεσε τελικώς η εγγύησή της, μέσω απόδοσης ομολόγων στα πιστωτικά ιδρύματα, καθίστανται πλέον απαιτήσεις του Ελληνικού
Άρθρο τέταρτο/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
, όπως ισχύουν κάθε φορά. δ. Στη μη στήριξη προβληματικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με τις κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές (2004/C 244/02), όπως ισχύουν κάθε φορά. ε. Στην άσκηση νομικών δικαιωμάτων και ένδικων μέσων για τη διασφάλιση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και των γενικότερων συμφερόντων της Εταιρείας (π.χ. ένσταση διζήσεως, άσκηση δικαιώματος αναγωγής). στ. Στη δέσμευση ότι η εγγύηση
Άρθρο δεύτερο
Το Καταστατικό της Εταιρείας έχει ως εξής: «ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ Άρθρο 1 Νομική μορφή 1. Συνιστάται με το παρόν ανώνυμη εταιρεία, η οποία λειτουργεί σύμφωνα με τους κανόνες της κείμενης νομοθεσίας. 2. Η εποπτεία της Εταιρείας ασκείται από την Τράπεζα της Ελλάδος, με απόφαση της οποίας εξειδικεύεται το πλαίσιο εποπτείας της, όσον αφορά τους
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 08/08/2007
Άρθρο δεύτερο/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
τα δικαιώματα και υποχρεώσεις της Τ.Ε.Ο. Α.Ε. από ενοχικές συμβάσεις της με τρίτους, οι οποίες αφορούν στα ανωτέρω μεταβιβαζόμενα περιουσιακά στοιχεία. δ) Οι μεταβιβάσεις και μεταβολές του παρόντος άρθρου απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά, καθώς και δικαιώματα υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου. ε) Ως αξία για την αναδιαμόρφωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τ.Ε.Ο. Α.Ε., μετά την ανωτέρω
Τύπος εγγράφου: ΑΠΟΦΑΣΗ Ημ/νία Έκδοσης: 10/05/2013
και δαπάνες (επαγγελματικές, ατομικές και οικογενειακές) και τις αυξήσεις και μειώσεις των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων (επαγγελματικών, ατομικών και οικογενειακών) του ελεγχόμενου.
Κατά την τεχνική αυτή δημιουργείται ισοζύγιο με δύο βασικές στήλες «Πηγές Κεφαλαίων/Εσόδων» και «Αναλώσεις Κεφαλαίων/Εσόδων».
Στην πρώτη στήλη Πηγές Κεφαλαίων/Εσόδων περιλαμβάνονται τα κάθε μορφής έσοδα
Τύπος εγγράφου: ΑΠΟΦΑΣΗ Ημ/νία Έκδοσης: 09/08/2016
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Έκδοση εγκυκλίου σχετικά με την επιβολή τελών χαρτοσήμου σε συμβάσεις που καταρτίζονται στο εξωτερικό και δημιουργούν πράξεις εκτελεστέες στην Ελλάδα, μέχρι 20/4/2016. Έκδοση εγκυκλίου σχετικά με το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίων στις μετατροπές εταιρειών, μέχρι 20/4/2016. Κωδικοποίηση και απλούστευση του Κώδικα Φ.Π.Α., εναρμόνισή του με τις διατάξεις του Κ.Φ.Δ. για ανάρτησή του στην ιστοσελίδα
Σελίδα 1 από 1