247 Α' 1995

Νόμος 2362/1995

Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις.

27 Νοεμβρίου 1995