180 Α' 2011

ΝΟΜΟΣ 4002/2011

Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου − Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση − Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

ΜΕΡΟΣ Γ΄ - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ - ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Άρθρο 24 - Δημοσιονομικές διατάξεις και ρυθμίσεις θεμάτων Ν.Σ.Κ.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7
22 Αυγούστου 2011

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 180
22 Αυγούστου 2011

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4002
Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου − Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιο νομική εξυγίανση − Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Με απόφαση του Προέδρου του Ν.Σ.Κ., σε ειδικές περιπτώσεις, εφόσον κρίνεται απαραίτητο για την άσκη- ση των αρμοδιοτήτων του Νομικού Συμβουλίου του Κρά- τους, που προβλέπονται στο άρθρο 2 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), επιτρέπεται η ανάθεση συλλογής ή επεξεργα- σίας στοιχείων, καθώς και η σύνταξη τεχνικών ή άλλων εκθέσεων, σε τρίτους. Κατά την εκτέλεση των καθηκό- ντων τους, οι τρίτοι οφείλουν να τηρούν εχεμύθεια για όσα γεγονότα ή πληροφορίες περιήλθαν σε γνώση τους, στο πλαίσιο της ανάθεσης αυτής. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από ει- σήγηση του Προέδρου του Ν.Σ.Κ. καθορίζονται οι ειδικό- τερες προϋποθέσεις, η διαδικασία ανάθεσης των υπηρε- σιών που προβλέπεται στην παράγραφο αυτή, κατά πα- ρέκκλιση των διατάξεων των άρθρων 82 έως και 85 του ν. 2362/1995 (Α΄ 247) και κάθε αναγκαίο ζήτημα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής. 8.Το δεύτερο από το τέλος εδάφιο της περίπτωσης δ΄ του άρθρου 5 του ν. 3049/2002 (Α΄ 212) αντικαθίσταται ως εξής: «Αρμόδια υπηρεσία για τη διαχείριση του λογαρια- σμού είναι η Διεύθυνση 25η (Δ25) του Γενικού Λογιστη- ρίου του Κράτους.» 9. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρ- θρου 44 του ν. 3986/2011 (Α΄152) οι λέξεις «καταργου- μένης, από την ίδια ως άνω ημερομηνία» αντικαθίστα- νται με τις λέξεις «αναστελλομένης, από την ίδια ως ά- νω ημερομηνία και καθ’ όλη τη διάρκεια του Μεσοπρόθε- σμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής.» 10. Η παράγραφος 21 του άρθρου 66 του ν. 3984/2011 (Α΄150) καταργείται από τότε που ίσχυσε. 11. Στο τέλος της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του ν.3986/2011 (Α΄ 152) προστίθενται λέξεις και εδάφιο από τότε που ίσχυσε η διάταξη ως ε- ξής: «, συμπεριλαμβανομένων και των Τραπεζών. Από τις διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων εξαιρείται το προσωπικό που καταβάλλει την εισφορά υπέρ κλάδου α- νεργίας, που προβλέπεται από την παράγραφο 1 του άρ- θρου 32 του ν.δ. 2961/1954 (Α΄ 197), όπως έχει τροπο- ποιηθεί με την παράγραφο 6 του άρθρου 44 του ν. 2084/1992 (Α΄ 165) και την παράγραφο 9 του άρθρου 44 του παρόντος νόμου.» 12. α) Στο τέλος του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 3Β του ν. 2362/1995 (Α΄ 247), όπως αντι- καταστάθηκε με την παράγραφο 12α του ν. 3943/2011 (Α΄ 66), μετά τη λέξη «του ν. 3839/2010» προστίθεται η φράση «, εφόσον από τις διατάξεις του παρόντος άρ- θρου δεν προβλέπεται διαφορετική ρύθμιση». β) Στην παράγραφο 1 του άρθρου 3Β του ν. 2362/1995 προστίθεται πέμπτο εδάφιο ως εξής: «Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας για την πλήρωση θέσης Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Οι- κονομικών Υπηρεσιών έχουν υπάλληλοι όλων των κλά- δων κατηγορίας ΠΕ όλων των Υπουργείων. Ως Προϊστά- μενοι της ανωτέρω Γενικής Διεύθυνσης επιλέγονται υ- πάλληλοι με τριετή τουλάχιστον εμπειρία σε θέματα οι- κονομικής διαχείρισης ή διαχειριστικού ελέγχου. Αν δεν υπάρχουν υπάλληλοι με τις προϋποθέσεις αυτές, επιλέ- γονται υπάλληλοι με δύο (2) τουλάχιστον έτη εμπειρίας στα ίδια θέματα. Κατά την πρώτη εφαρμογή η προκήρυ- ξη όλων των θέσεων προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσε- ων Οικονομικών Υπηρεσιών των Υπουργείων γίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμι- σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και των καθ’ ύλην αρμόδιων Υπουργών και η επιλογή των προϊσταμένων των θέσεων αυτών γίνεται με τα κριτήρια που προβλέπο- νται στο άρθρο πέμπτο του ν. 3839/2010

Λευκάδα, 18 Αυγούστου 2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Δ. ΡΕΠΠΑΣ Χ. ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Π. ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Μ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Α. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Ι. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Γ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ Α. ΛΟΒΕΡΔΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Κ. ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ Π. ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 19 Αυγούστου 2011
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Μ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ