185 Α' 2014

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 116/2014

Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Άρθρο 57 - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
03 Σεπτεμβρίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 185
3 Σεπτεμβρίου 2014

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 116
Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 54 του Ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης−Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο, όπως
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις των άρθρων 27 του Ν. 4210/2013, 55 του Ν. 4238/2014, 46 του Ν. 4250/2014, 26 του Ν. 4272/2014 και 7 του Ν. 4275/2014 (Α΄ 174).
β. Του Ν. 4146/2013 «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις » (Α΄ 90).
γ. Του άρθρου 35 παρ. 4, του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015»
(Α΄ 226) και του άρθρου 10 του Ν. 4210/2013 «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονι
κής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 254).
δ. Του άρθρου 235 «μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας» του Ν. 4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος − νέα εταιρική μορφήσήματα − μεσίτες ακινήτων − ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 86).
ε. Του άρθρου 10 του Ν. 4081/2012 για τη μεταφορά των υφιστάμενων Διευθύνσεων της Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδο
μών, Μεταφορών και Δικτύων (Α΄ 184).
στ. Του άρθρου 4 του Ν. 3389/2005 (Α΄ 232) «Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα», Σύσταση Ειδικής Γραμματείας Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΕΓΣΔΙΤ).
ζ. Του άρθρου 52 παρ. 2 και του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).
η. Του Π.Δ. 229/1986 (Α΄ 96) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας».
θ. Του Π.Δ. 381/1989 (Α΄ 168) «Οργανισμός Υπουργείου Βιομηχανίας».
ι. Του Π.Δ. 396/1989 (Α΄  172)«Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» όπως συμπληρώθηκε
και τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 342/1990 (Α΄ 135) και το Π.Δ. 189/1995 (Α΄ 99) «Συμπλήρωση και τροποποίηση του Π.Δ. 396/1989 «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας».
ια. Του Π.Δ. 397/1988 (Α΄ 185) «Οργανισμός Υπουργείου Εμπορίου».
ιβ. Του Π.Δ. 59/1996 (Α΄ 51) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Εμπορίου».
ιγ. Του Π.Δ. 27/1996 (Α΄ 19) «Συγχώνευση Υπουργείου Τουρισμού − Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης».
ιδ. Του Π.Δ. 197/1997 (Α΄ 156)«Σύσταση Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή»
ιε. Του Π.Δ. 178/2000 (Α΄ 165) «Οργανισμός Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας», όπως ισχύει.
ιστ. Του Π.Δ. 81/2002 (Α΄ 57) «Συγχώνευση Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών».
ιζ. Του Π.Δ. 185/2009 (Α΄ 213) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του
Υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης σε Γενική Γραμματεία Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας – Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.».
ιη. Του Π.Δ. 189/2009 (Α΄ 221) «Καθορισμός−ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
ιθ. Του Π.Δ. 96/2010 (Α΄ 170) «Σύσταση Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισμός αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
κ. Του Π.Δ. 108/2010 (Α΄ 190) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών Επενδύσεων στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας».
κα. Του Π.Δ. 65/2011 (Α΄ 147) «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ
βέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση
των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς».
κβ. Του Π.Δ. 73/2011 (Α΄ 178) «Μετονομασία της Γεν.
Γραμματείας Επικοινωνίας και της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης, ανακατανομή των υπαγομένων σε αυτές υπηρεσιών, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού στον Πρωθυπουργό, σύσταση Γενικής Γραμματείας Ναυτιλίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι
λίας και ρύθμιση άλλων συναφών θεμάτων».
κγ. Του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 118/2013 «τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 (Α΄ 141) − Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδο
μών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. αντιστοίχως» (Α΄ 152).
κδ. Του Π.Δ. 94/2012 (Α΄  149) «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012».
κε. Του Π.Δ. 98/2012 (Α΄  160) «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012».
κστ. Του Π.Δ. 117/2012 (Α΄ 202) «Σύσταση, συγχώνευση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφο
ρών και Δικτύων».
κζ. Του Π.Δ. 157/2013 (Α΄ 249) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων και του Αυτοτελούς Τμήματος Επιθεώρησης Στρατηγικών και
Ιδιωτικών Επενδύσεων.
κη. Του Π.Δ. 118/2013 (Α΄  152) «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 − Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και μετονομασία του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας».
κθ. Του Π.Δ. 89/2014 (Α΄ 134) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
λ. Της αριθμ. 35701/ΓΔΟΥ/233/12−8−2013 κοινή υπουργική απόφαση «Αναδιάρθρωση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Β΄2090).
λα. Του άρθρου 12 του Ν. 3492/2006 «Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολο
γισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 210).
λβ. Του άρθρου 21 του Ν. 4048/2012 «Ρυθμιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νομοθέτησης» (ΦΕΚ Α΄ 34).
λγ. Την με αριθμ. Υ48/9.7.2012 απόφαση του Πρωθυπουργού περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα (Β΄ 2105).
λδ. Της παρ. Β του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Α΄ 107 Α).
λε. Τα πρακτικά της 23ης Απριλίου 2013, της 23ης Ιουλίου 2013, της 26ης Αυγούστου 2013, της 26ης Νοεμβρίου 2013, της 12ης Δεκεμβρίου 2013 και της 27ης Μαρτίου 2014 του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης.
2. Το γεγονός ότι από την έκδοση του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
3. Την αριθμ. 213/2014 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ
βέρνησης, του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε:
Αποστολή – Διάρθρωση – Αρμοδιότητες

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της ως εξής: α. Το Τμήμα Νομικής Υποστήριξης. αα. Η έκδοση εγκυκλίων και η παροχή οδηγιών και πληροφοριών για την ορθή, ομοιόμορφη και αποτελεσματική διενέργεια δημόσιων διαγωνισμών προμήθειας αγαθών, από τους φορείς του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών (Ε.Π.Π.). ββ. Η έκδοση εγκυκλίων και η παροχή οδηγιών και πληροφοριών προς τους φορείς και τις κεντρικές αναθέτουσες αρχές σχετικά με την ορθή εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν τους ενοποιημένους διαγωνισμούς, είτε διενεργούνται κεντρικά είτε με συμφωνίαπλαίσιο. γγ. Η παροχή οδηγιών και πληροφοριών προς τους φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 1β του Ν. 2362/1995, (τις αναθέτουσες αρχές) σχετικά με τις διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, καθώς και για κάθε θέμα που θα προκύπτει κατά τη σύναψη των συμβάσεων αυτών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. δδ. Ο συντονισμός των ενεργειών των αναθετουσών αρχών για την εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών και αγαθών. εε. Η ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των λοιπών Κρατών−Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα που αφορούν τις Δημόσιες συμβάσεις. στστ. Η υποστήριξη των αναθετουσών αρχών για την νομική αντιμετώπιση θεμάτων δημοσίων συμβάσεων προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών, σε Εθνικό και Κοινοτικό επίπεδο. ζζ. Η παρακολούθηση των εξελίξεων επί θεμάτων δημοσίων συμβάσεων προϊόντων και υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και ο συντονισμός των φορέων, για την ομοιόμορφη εφαρμογή της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας. ηη. Η εκπροσώπηση της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε Διεθνείς Οργανισμούς για θέματα που αφορούν τη λειτουργία Κεντρικών Αναθετουσών Αρχών. θθ. Η μελέτη και εισήγηση μέτρων επί οργανωτικών θεμάτων του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων και του ΕΣΗΔΗΣ και την έκδοση σχετικών αποφάσεων, εγκυκλίων καθώς και την παροχή οδηγιών κατόπιν συνεργασίας με τη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ιι. Η μέριμνα για την κατάρτιση, τήρηση και διαρκή ενημέρωση του Μητρώου Μελών Επιτροπών Παραλαβής για συμβάσεις που εκτελεί η Γενική Διεύθυνση. ιαια. Η έκδοση, τροποποίηση και κωδικοποίηση αποφάσεων σχετικά με τις αρμοδιότητες, το έργο και τον τρόπο λειτουργίας των Επιτροπών, που συγκροτούνται και λειτουργούν στη Γενική Διεύθυνση. ιβιβ. Η διοικητική μέριμνα για τον ορισμό των μελών των Επιτροπών που λειτουργούν στη Γενική Διεύθυνση, καθώς και για τον ορισμό των μελών και τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων εκτάκτων Επιτροπών ή Ομάδων Εργασίας που συγκροτούνται για ειδικά θέματα δημοσίων συμβάσεων. ιγιγ. Ο ορισμός των μελών των Επιτροπών Παραλαβής, μετά από προηγούμενη κλήρωση για συμβάσεις που εκτελεί η Γενική Διεύθυνση. ιδιδ. Ο ετήσιος προγραμματισμός και το χρονοδιάγραμμα συμμετοχής εκπροσώπων των Διευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή στην Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης Προσφορών, η επιμέλεια για τον ορισμό των μελών της, καθώς και ο συντονισμός και η παρακολούθηση του έργου της επιτροπής αυτής με σκοπό την απρόσκοπτη λειτουργία της. ιειε. Η μέριμνα για την αποζημίωση των μελών των Επιτροπών, καθώς και κάθε τρίτου που δικαιούται αμοιβής λόγω συμμετοχής του σε Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας. β. Τμήμα Προγραμματισμού και ενοποίησης αιτημάτων. αα. Η μέριμνα για την κατ’ έτος συγκέντρωση των επιμέρους προγραμμάτων προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών των φορέων. ββ. Ο έλεγχος των αιτημάτων ένταξης, στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π), των επιμέρους προγραμμάτων των φορέων, ως προς τη δυνατότητα ενοποίησης της ζήτησης για τη προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών σε συνεργασία με το τμήμα αναθετουσών αρχών. γγ. Η κατάρτιση και έγκριση του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών, καθώς και η έκδοση των σχετικών αποφάσεων και εγκυκλίων μετά τον έλεγχο των τεχνικών προδιαγραφών και την τεκμηρίωση της προϋπολογισθείσας δαπάνης. δδ. Η τροποποίηση, συμπλήρωση, προέγκριση του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών κατά τη διάρκεια ισχύος του και η έκδοση των σχετικών αποφάσεων. εε. Η απόδοση κωδικού στα προς προμήθεια αγαθά και υπηρεσίες βάσει του ενωσιακού κωδικολογίου (CPV) και η εκτέλεση των διαδικασιών, σε συνεργασία με το τμήμα Αναθετουσών Αρχών. στστ. Οι εισηγήσεις σχετικά με τις εξαιρέσεις φορέων και προμηθειών του δημόσιου τομέα, από τις διατάξεις του νόμου και του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών (Ε.Π.Π.). γ. Τμήμα Αναθετουσών Αρχών. αα. Η μελέτη και η εισήγηση μέτρων επί οργανωτικών θεμάτων για την διενέργεια ενοποιημένων δημοσίων συμβάσεων προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών καθώς και συμφωνιών πλαίσιο κεντρικά από την Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή ή από άλλες αναθέτουσες αρχές που ενεργούν ως Κεντρικές Αρχές προμηθειών (ΚΑΠ). ββ. Η διερεύνηση των αναγκών προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών των φορέων που υπάγονται στο ΕΠΠ και των αναγκών παροχής υπηρεσιών των φορέων του δημοσίου τομέα όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 1β του Ν. 2362/1995 (Α΄ 247) καθώς και ο σχετικός συντονισμός των φορέων για την διενέργεια διαγωνισμών ενοποιημένων δημοσίων συμβάσεων προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών καθώς και συμφωνιών πλαίσιο κεντρικά από την Γενική Διεύθυνση ή από άλλες αναθέτουσες αρχές που ενεργούν ως Κεντρικές Αρχές προμηθειών (ΚΑΠ). γγ. Η έκδοση εγκυκλίων και η παροχή οδηγιών και πληροφοριών προς τους φορείς και τις κεντρικές αναθέτουσες αρχές σχετικά με την ορθή εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν τους ενοποιημένους διαγωνισμούς, είτε διενεργούνται κεντρικά είτε με συμφωνίαπλαίσιο. δδ. Η σύνταξη σχεδίων των προβλεπομένων από τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 239 του Ν. 4072/2012 και κατά τα ειδικότερα οριζόμενα σ’ αυτήν, Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων για τη σύναψη και εκτέλεση ενοποιημένων δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών. εε. Η παροχή νομικής υποστήριξης κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού, δημοπράτησης και υλοποίησης των συμβάσεων προς τις Αναθέτουσες Αρχές και τους εποπτευόμενους φορείς τους που αφορούν ενστάσεις, ασφαλιστικά μέτρα. στστ. Η συνεργασία με τη Διεύθυνση Έρευνας Αγοράς και Τεχνικών Προδιαγραφών για τη χρήση και εφαρμογή του κοινοτικού κωδικολογίου (CPV). ζζ. η συνεργασία με το τμήμα Ανάπτυξης Συντονισμού και Παρακολούθησης για την επαρκή και αποτελεσματική κάλυψη των αναγκών των φορέων. ηη. Η τήρηση βάσης πληροφοριών με τα στοιχεία των αναθετουσών αρχών, όπως στοιχεία επαφής, συχνότητα επικοινωνίας, αιτήματα και βαθμός ικανοποίησης αυτών, συνεχής ενημέρωση των στοιχείων και διάθεση αυτών στις επιμέρους Διευθύνσεις. θθ. Η συνεργασία με το τμήμα Επικοινωνίας και Εκπαίδευσης όσον αφορά ζητήματα εκπαίδευσης στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης σχετικά με τη λειτουργία των ΚΑΠ και των εποπτευόμενων φορέων καθώς και την εφαρμογή και εκτέλεση των Συμφωνιών Πλαίσιο. ιι. Η συνεργασία με το τμήμα Νομικής Υποστήριξης, όσον αφορά την έκδοση εγκυκλίων και την παροχή οδηγιών και πληροφοριών προς τις ΚΑΠ και τους εποπτευόμενους φορείς σχετικά με την ορθή εφαρμογή διαδικασιών που αφορούν τους ενοποιημένους διαγωνισμούς είτε διενεργούνται κεντρικά είτε με Συμφωνία Πλαίσιο. δ. Τμήμα Επικοινωνίας και Εκπαίδευσης. αα. Η κατάρτιση του πλάνου επικοινωνίας και η υποβολή του προς έγκριση στη Γενική Διεύθυνση. ββ. Η εφαρμογή επικοινωνιακής στρατηγικής βάσει του εσωτερικού εγκεκριμένου πλάνου. γγ. Η ενημέρωση των ΚΑΠ και των εποπτευομένων φορέων δίνοντας έμφαση στον αναβαθμισμένο ρόλο της Γενικής Διεύθυνσης και στις Συμφωνίες Πλαίσιο. δδ. Η οργάνωση της επικοινωνίας μεταξύ των επιμέρους Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης. εε. Η οργάνωση της επικοινωνίας της Γενικής Διεύθυνσης προς τους Οικονομικούς Φορείς προγραμματίζοντας ενημερωτικές και εκπαιδευτικές δράσεις. στστ. Η διάχυση στο ευρύ κοινό των οφελών και των προκλήσεων που προκύπτουν από το νέο αναβαθμισμένο ρόλο της Γενικής Διεύθυνσης. ζζ. Η οργάνωση ενημερωτικών και εκπαιδευτικών δράσεων με τη συμμετοχή οικονομικών φορέων σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης ΕΣΗΔΗΣ, για θέματα που την αφορούν. ηη. Η έγκαιρη επισήμανση και διαχείριση επικοινωνιακών ζητημάτων που κατά περίπτωση ανακύπτουν. θθ. Η μέριμνα για την προώθηση του ανταγωνισμού και ιδίως την ενίσχυση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων μέσω ενημερωτικών δράσεων για τη χρήση και αξιοποίηση του ΕΣΗΔΗΣ.

Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ