41 Α' 2012

ΝΟΜΟΣ 4052/2012

Νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρµογή του νόµου «Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας» και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Άρθρο 34 - Ρύθμιση θεμάτων ΕΟΜ και λοιπές διατάξεις
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9
01 Μαρτίου 2012

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 41
1 Μαρτίου 2012

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4052
Νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρµογή του νόµου «Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας» και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Η παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 3868/2010 (Α΄ 129) α- ντικαθίστανται ως εξής: «Το Άρθρο Δεύτερο του άρθρου 2 του ν. 3627/2007 (Α΄ 292) αριθμείται ως 1 και προστίθεται παράγραφος 2 ως εξής: «2. Πέραν των άνω υποχρεώσεων, ο Δωρητής αναλαμ- βάνει την υποχρέωση να καλύψει από κεφάλαια, τα ο- ποία έχει συγκεντρώσει, καθώς και από κάθε άλλο ποσό που θα περιέλθει σε αυτόν με οποιονδήποτε τρόπο για το σκοπό αυτόν, όπως από κάθε είδους δωρεές, κληρο- νομιές, κληροδοσίες, συνδρομές και ενισχύσεις που θα διατεθούν για τη δημιουργία της Ογκολογικής Μονάδας, τη δαπάνη για την απόκτηση μέρους του αναγκαίου για τη λειτουργία της Μονάδας ιατροτεχνολογικού εξοπλι- σμού και δη να διαθέσει το συνολικό ποσό των δύο εκα- τομμυρίων επτακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων ε- κατόν ογδόντα (2.784.180) ευρώ προκειμένου να απο- κτηθούν επ’ ονόματι του νοσοκομείου και προς χρήση της Ογκολογικής Μονάδας τα ακόλουθα μηχανήματα: 10. Η παράγραφος 6 του άρθρου 39 του ν.2725/1999, όπως προστέθηκε με το άρθρο 76 του ν. 3057/2001 αντι- καθίσταται ως ακολούθως: «6. Η Ειδική Γραμματεία Διατροφής και Άθλησης (Ε- ΓΔΑ) του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ- γύης, τα Ν.Π.Ι.Δ. και Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύονται από αυ- τήν, μπορούν να προσλαμβάνουν και να απασχολούν πτυχιούχους φυσικής αγωγής αποκλειστικά για τις ανά- γκες υλοποίησης των προγραμμάτων Άθλησης για Ό- λους ή και Αναπτυξιακού Αθλητισμού, με σύμβαση εργα- σίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας όχι μεγαλύτερης των οκτώ μηνών. Επιτρέπεται να συνάπτο- νται συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου, καθ’ υπέρ- βασην των προβλεπομένων περιορισμών της παρ. 3 του άρθρου 37 του ν.3986/2011, όπως κάθε φορά ισχύει, μέ- χρι ύψους δαπάνης του ποσού που εγγράφουν οι προ- σλαμβάνοντες φορείς ως πρόβλεψη στον προϋπολογι- σμό αυτών του τρέχοντος έτους από είσπραξη διδά- κτρων ή συνδρομών συμμετοχής στα προγράμματα Ά- θλησης για Όλους ή από είσπραξη δωρεών ή χορηγιών για τα προγράμματα Άθλησης για Όλους και το οποίο ποσό της δαπάνης δεν υπερβαίνει το ποσό που εισέπρα- ξαν κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος.» 11. Το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) που εποπτεύεται από τον Υπουργό Υγεί- ας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εξαιρείται από τις δια- τάξεις του ν. 2362/1995 (Α΄ 247), όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3871/2010 (Α΄ 41).