117 Α' 2007

ΝΟΜΟΣ 3566/2007

Κύρωση ως Κώδικα του «Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών».

05 Ιουνίου 2007

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 117
5 Ιουνίου 2007

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3566
Κύρωση ως Κώδικα του «Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο πρώτοΚυρώνεται ως Κώδικας το ακόλουθο σχέδιο νόμου, το οποίο καταρτίσθηκε από τη νομοπαρασκευαστική επιτροπή, που συγκροτήθηκε σύμφωνα με το άρθρο ένατο του ν. 3451/2006 (ΦΕΚ 69 Α΄/3.4.2006).ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Αποστολή Υπουργείου Εξωτερικών Άρθρο 2 Υπουργός, Αναπληρωτές Υπουργοί και Υφυπουργοί Εξωτερικών Άρθρο 3 Γενικοί Γραμματείς − Γενικές Γραμματείες Ειδική Γραμματεία Άρθρο 4 Διάρθρωση του Υπουργείου Εξωτερικών Άρθρο 5 Αρμοδιότητες Υπουργείου Εξωτερικών Άρθρο 6 Συνεργασία Υπουργείου Εξωτερικών με άλλα Υπουργεία και Κρατικές Υπηρεσίες Άρθρο 7 Σύνδεσμοι Υπουργείου Εξωτερικών σε άλλα Υπουργεία και Υπηρεσίες Άρθρο 8 Απαγόρευση μετατάξεων Άρθρο 9 Εκπροσώπηση της Ελληνικής Δημοκρατίας ενώπιον διεθνών δικαιοδοτικών οργάνων Άρθρο 10 Εφαρμογή του Υπαλληλικού ΚώδικαΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ Τμήμα 1: Κεντρική Υπηρεσία Άρθρο 11 Διάρθρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας Άρθρο 12 Γενική Επιθεώρηση Άρθρο 13 Επιστημονικό Κέντρο Ανάλυσης και Σχεδιασμού Άρθρο 14 Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων Άρθρο 15 Διπλωματική Ακαδημία Άρθρο 16 Ειδική Νομική Υπηρεσία Άρθρο 17 Υπηρεσία Ενημέρωσης και Δημόσιας Διπλωματίας Άρθρο 18 Γραφείο Τύπου Υπουργού Εξωτερικών Άρθρο 19 Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου Άρθρο 20 Τεχνική Υπηρεσία Άρθρο 21 Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας Άρθρο 22 Μεταφραστική Υπηρεσία Άρθρο 23 Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης Αποδήμων Ελλήνων Άρθρο 24 Υπηρεσία Διαχείρισης και Ανάπτυξης της Ιστοσελίδας του Υπουργείου Εξωτερικών Άρθρο 25 Γραφείο Προώθησης Ελληνικών Υποψηφιοτήτων σε Διεθνείς και Υπερεθνικούς Οργανισμούς Άρθρο 26 Μονάδα Εργασιακού ΑθλητισμούΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τμήμα 1: Διπλωματικές αρχές Άρθρο 41 Σύσταση και κατάργηση διπλωματικών αρχών Άρθρο 42 Καθήκοντα πρεσβευτικών αρχών Άρθρο 43 Καθήκοντα μονίμων αντιπροσωπειών Άρθρο 44 Καθήκοντα διπλωματικών αντιπροσωπειών Άρθρο 45 Καθήκοντα Γραφείων Συνδέσμου Άρθρο 46 Γραφεία ελληνικών συμφερόντων Άρθρο 47 Διαπίστευση και ανάκληση προϊσταμένων διπλωματικών αρχών Άρθρο 48 Αναπλήρωση προϊσταμένων διπλωματικών αρχών Άρθρο 49 Παράδοση και παραλαβή υπηρεσίας των διπλωματικών αρχών Τμήμα 2: Προξενικές αρχές Άρθρο 50 Σύσταση, διαβάθμιση και κατάργηση προξενικών αρχών Άρθρο 51 Εποπτεία προξενικών αρχών Άρθρο 52 Καθήκοντα έμμισθων προξενικών αρχών Άρθρο 53 Προξενικά γραφεία Πρεσβειών Άρθρο 54 Προξενικά διπλώματα Άρθρο 55 Διεύθυνση εμμίσθων προξενικών αρχών και αναπλήρωση προϊσταμένων Άρθρο 56 Ειδικές ρυθμίσεις Άρθρο 57 Παράδοση και παραλαβή υπηρεσίας των προξενικών αρχών Άρθρο 58 Διορισμός, αναπλήρωση και καθεστώς προϊσταμένων άμισθων προξενικών αρχών Άρθρο 59 Προσωπικό και δαπάνες άμισθων προξενικών αρχών Άρθρο 60 Καθήκοντα άμισθων προξενικών αρχών Τμήμα 3: Γραφεία Ο.Ε.Υ. Άρθρο 61 Γραφεία οικονομικών και εμπορικών υποθέσεων Τμήμα 4: Ιδρύματα Άρθρο 62 Εποπτευόμενα από το Υπουργείο Εξωτερικών Ιδρύματα Άρθρο 63 Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας Άρθρο 64 Διεθνές Κέντρο Μελετών Ευξείνου ΠόντουΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Τμήμα 1: Γενικές διατάξεις Άρθρο 65 Κλάδοι προσωπικού Άρθρο 66 Γενικά προσόντα διορισμούΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τμήμα 1: Διπλωματικός Κλάδος Άρθρο 89 Βαθμοί και θέσεις Άρθρο 90 Θέσεις και καθήκοντα, κατά βαθμό Άρθρο 91 Ειδικά προσόντα διορισμού Άρθρο 92 Δοκιμαστική υπηρεσία και μονιμοποίηση Ακολούθων Πρεσβείας Άρθρο 93 Τυπικά προσόντα προαγωγήςΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Τμήμα 1: Προϋπολογισμός Υπουργείου Εξωτερικών Άρθρο 151 Εγγραφή πιστώσεων Άρθρο 152 Μεταβίβαση αρμοδιότητας Υπουργού Άρθρο 153 Πληρεξουσιότητα για είσπραξη χρηματικών ενταλμάτων Άρθρο 154 Πληρωμές σε ξένο νόμισμα Τμήμα 2: Μισθοδοσία υπαλλήλων Άρθρο 155 Αποδοχές προσωπικού Άρθρο 156 Επίδομα ειδικών γλωσσών Τμήμα 3: Δαπάνες μετακίνησης και εγκατάστασης Άρθρο 157 Έξοδα μετακίνησης Άρθρο 158 Εισαγωγή οικοσκευής και αυτοκινήτου Άρθρο 159 Οίκηση προϊσταμένων και προσωπικού αρχών εξωτερικού Άρθρο 160 Δαπάνες για ειδικές αποστολές και κλήσεις για λόγους υπηρεσίας Τμήμα 4: Λοιπές δαπάνες Άρθρο 161 Λειτουργικές δαπάνες Άρθρο 162 Ειδικές δαπάνες Άρθρο 163 Δαπάνες εθνικών αναγκών και διεθνών υποχρεώσεων Άρθρο 164 Δαπάνες απορρήτων αναγκών Άρθρο 165 Πάγια προκαταβολή Άρθρο 166 Δαπάνες με συμψηφισμό προξενικών εισπράξεων Άρθρο 167 Υπηρεσιακά αυτοκίνητα Άρθρο 168 Προμήθειες και ανάθεση εργασιώνΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ Τμήμα 1: Κεντρική ΥπηρεσίαΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τμήμα 1: Διπλωματικές αρχέςΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Τμήμα 1: Γενικές διατάξειςΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τμήμα 1: Διπλωματικός ΚλάδοςΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Τμήμα 1: Προϋπολογισμός Υπουργείου ΕξωτερικώνΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Άρθρο 27 ΙατρείοΆρθρο 28 Περιφερειακές Υπηρεσίες

Άρθρο 29 Διοίκηση του Αγίου Όρους Τμήμα 2: Συλλογικά Όργανα Άρθρο 30 Συμβούλια και Επιτροπές της Κεντρικής Υπηρεσίας Άρθρο 31 Συμβούλιο Πολιτικών Υποθέσεων Άρθρο 32 Ανώτατο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Άρθρο 33 Ανώτατο Πειθαρχικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Άρθρο 34 Υπηρεσιακό Συμβούλιο Άρθρο 35 Πειθαρχικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Άρθρο 36 Τεχνικό Συμβούλιο Άρθρο 37 Συμβούλιο Τεχνολογιών Επικοινωνιών και Πληροφορικής Άρθρο 38 Συμβούλιο Ταγμάτων Αριστείας Άρθρο 39 Επιτροπή Ειδικών Δαπανών Άρθρο 40 Νομοπαρασκευαστικές Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας

Άρθρο 67 ΟρκωμοσίαΆρθρο 68 Διπλωματικά και υπηρεσιακά διαβατήρια

Άρθρο 69 Κανονικές άδειες Άρθρο 70 Αναρρωτικές άδειες και άδειες κύησης

Άρθρο 71 ΝοσηλείαΆρθρο 72 Εκπαιδευτικές άδειες

Τμήμα 2: Μεταβολές υπηρεσιακής κατάστασης Άρθρο 73 Μητρώα υπαλλήλων, ατομικοί φάκελοι, φύλλα αξιολόγησης και εκθέσεις αξιολόγησης της δραστηριότητας

Άρθρο 74 ΑποσπάσειςΆρθρο 75 Κλήση στην Κεντρική Υπηρεσία

Άρθρο 76 Ανάκληση υπαλλήλων Άρθρο 77 Ειδικές αποστολές Άρθρο 78 Προσωρινή απαλλαγή από καθήκοντα Άρθρο 79 Στέρηση προσωπικής ελευθερίας Άρθρο 80 Παθόντες κατά την υπηρεσία Τμήμα 3: Πειθαρχικά θέματα Άρθρο 81 Γενικές διατάξεις

Άρθρο 82 ΑργίαΆρθρο 83 Πειθαρχική εξουσία

Άρθρο 84 Κλήση σε απολογία Άρθρο 85 Επιβολή πειθαρχικής ποινής Άρθρο 86 Εκτέλεση πειθαρχικών ποινών Άρθρο 87 Μη ανάκληση ή τροποποίηση πειθαρχικών ποινών

Άρθρο 88 Παραγραφή

Άρθρο 94 Προαγωγές

Άρθρο 95 Μεταθέσεις

Άρθρο 96 Διπλωματικοί υπάλληλοι στη διάθεση του Υπουργού Άρθρο 97 Αποχώρηση λόγω ορίου ηλικίας Άρθρο 98 Αποχώρηση λόγω συμπλήρωσης 35ετούς υπηρεσίας Άρθρο 99 Απονομή βαθμών επί τιμή σε αποχωρούντες διπλωματικούς υπαλλήλους Άρθρο 100 Πρέσβεις εκ προσωπικοτήτων Τμήμα 2: Προσωπικό Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας Άρθρο 101 Καθεστώς προσωπικού Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας Τμήμα 3: Κλάδος Εμπειρογνωμόνων Άρθρο 102 Βαθμοί και θέσεις

Άρθρο 103 Καθήκοντα

Άρθρο 104 Διαδικασία και ειδικά προσόντα διορισμού Άρθρο 105 Τυπικά προσόντα και διαδικασία προαγωγής

Άρθρο 106 Προαγωγές

Άρθρο 107 ΜεταθέσειςΆρθρο 108 Αποχώρηση λόγω ορίου ηλικίας

Άρθρο 109 Αποχώρηση λόγω συμπλήρωσης 35ετούς υπηρεσίας Τμήμα 4: Κλάδος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Άρθρο 110 Βαθμοί και θέσεις Άρθρο 111 Υπηρεσιακό καθεστώς Άρθρο 112 Θέσεις και καθήκοντα, κατά βαθμό Άρθρο 113 Τυπικά προσόντα προαγωγής

Άρθρο 114 Προαγωγές

Άρθρο 115 ΜεταθέσειςΆρθρο 116 Αποχώρηση, λόγω ορίου ηλικίας

Άρθρο 117 Αποχώρηση, λόγω συμπλήρωσης 35ετούς υπηρεσίας Τμήμα 5: Κλάδος ΠΕ και ΤΕ Διοικητικού Άρθρο 118 Βαθμοί και θέσεις Άρθρο 119 Θέσεις και καθήκοντα κατά βαθμό Άρθρο 120 Ειδικά προσόντα διορισμού Άρθρο 121 Τυπικά προσόντα προαγωγής

Άρθρο 122 Προαγωγές

Άρθρο 123 ΜεταθέσειςΆρθρο 124 Αποχώρηση λόγω ορίου ηλικίας

Άρθρο 125 Αποχώρηση λόγω συμπλήρωσης 35ετούς υπηρεσίας Τμήμα 6: Κλάδος Διοικητικών Γραμματέων Άρθρο 126 Βαθμοί και θέσεις Άρθρο 127 Θέσεις και καθήκοντα Άρθρο 128 Ειδικά προσόντα διορισμού Άρθρο 129 Τυπικά προσόντα προαγωγής

Άρθρο 130 Προαγωγές

Άρθρο 131 ΜεταθέσειςΆρθρο 132 Αποχώρηση λόγω ορίου ηλικίας

Άρθρο 133 Αποχώρηση λόγω συμπλήρωσης 35ετούς υπηρεσίας Τμήμα 7: Κλάδος Επικοινωνιών και Πληροφορικής Άρθρο 134 Βαθμοί και θέσεις Άρθρο 135 Θέσεις και καθήκοντα, κατά βαθμό Άρθρο 136 Ειδικά προσόντα διορισμού Άρθρο 137 Τυπικά προσόντα προαγωγής

Άρθρο 138 Προαγωγές

Άρθρο 139 ΜεταθέσειςΆρθρο 140 Αποχώρηση λόγω ορίου ηλικίας

Άρθρο 141 Αποχώρηση λόγω συμπλήρωσης 35ετούς υπηρεσίας Τμήμα 8: Κλάδος Επιμελητών Άρθρο 142 Βαθμοί και θέσεις Άρθρο 143 Θέσεις και καθήκοντα Άρθρο 144 Προσόντα διορισμού Άρθρο 145 Τυπικά προσόντα προαγωγής

Άρθρο 146 ΠροαγωγέςΆρθρο 147 Αποχώρηση λόγω ορίου ηλικίας

Άρθρο 148 Αποχώρηση λόγω συμπλήρωσης 35ετούς υπηρεσίας Τμήμα 9: Προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Άρθρο 149 Προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Άρθρο 150 Ειδικοί επιστημονικοί συνεργάτες

Άρθρο 169 ΚωδικοποίησηΆρθρο 170 Ένταξη συμβασιούχων σε κλάδους του

Υπουργείου Εξωτερικών Άρθρο 171 Έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και επί μέρους διατάξεων

Άρθρο 1Αποστολή του Υπουργείου ΕξωτερικώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Αποστολή του Υπουργείου Εξωτερικών είναι η άσκηση της εξωτερικής πολιτικής της χώρας, η οποία περιλαμβάνει: α. τα θέματα που αφορούν στις διεθνείς σχέσεις, τη διεθνή συνεργασία και τη διεθνή πολιτική της χώρας, β. τη διεθνή εκπροσώπηση της χώρας, γ. την προάσπιση των ελληνικών συμφερόντων στο εξωτερικό, δ. την ενίσχυση της διεθνούς νομιμότητας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η άσκηση της εξωτερικής πολιτικής περιλαμβάνει παρακολούθηση, αξιολόγηση, σχεδιασμό και εφαρμογή.

Άρθρο 2Υπουργός, Αναπληρωτές Υπουργοί και Υφυπουργοί ΕξωτερικώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ο Υπουργός Εξωτερικών προΐσταται του Υπουργείου Εξωτερικών και διευθύνει τις Υπηρεσίες αυτού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι διατάξεις του εκάστοτε νόμου περί Υπουργικού Συμβουλίου ισχύουν για τους Αναπληρωτές Υπουργούς και τους Υφυπουργούς.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι Αναπληρωτές Υπουργοί και οι Υφυπουργοί Εξωτερικών ασκούν τις αρμοδιότητες που τους μεταβιβάζονται, κατά τις κείμενες διατάξεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Ο Υπουργός Εξωτερικών, οι Αναπληρωτές Υπουργοί και οι Υφυπουργοί μπορούν να μεταβιβάζουν αρμοδιότητές τους σε άλλα όργανα του Υπουργείου, κατά τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 3Γενικοί Γραμματείς − Γενικές Γραμματείες Ειδική ΓραμματείαΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο Υπουργείο Εξωτερικών προβλέπονται οι κάτωθι θέσεις: α) θέση Υπηρεσιακού Γενικού Γραμματέα, ο οποίος είναι επί κεφαλής της υπηρεσιακής ιεραρχίας του Υπουργείου. Στη θέση αυτή τοποθετείται, με κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εξωτερικών, μόνιμος υπάλληλος του Διπλωματικού Κλάδου, που φέρει το βαθμό του Πρέσβεως, β) θέση Αναπληρωτή Υπηρεσιακού Γενικού Γραμματέα. Στη θέση αυτή τοποθετείται, με κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εξωτερικών, μόνιμος υπάλληλος του Διπλωματικού Κλάδου, που φέρει το βαθμό του Πρέσβεως.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών καθορίζονται οι αρμοδιότητες του Υπηρεσιακού Γενικού Γραμματέα και του Αναπληρωτή Υπηρεσιακού Γενικού Γραμματέα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Ο Υπηρεσιακός Γενικός Γραμματέας συγκαλεί, υπό την προεδρία του, σε τακτά χρονικά διαστήματα, τον Αναπληρωτή του, τους Γενικούς Διευθυντές και όσους εκ των Διευθυντών του Υπουργείου κρίνει σκόπιμο, για συντονισμό των ενεργειών της διπλωματικής υπηρεσίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στο Υπουργείο Εξωτερικών λειτουργεί Γενική Γραμματεία Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Στη θέση του Γενικού Γραμματέα Ευρωπαϊκών Υποθέσεων τοποθετείται, με κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εξωτερικών, μόνιμος υπάλληλος του Διπλωματικού Κλάδου, που φέρει το βαθμό του Πρέσβεως, ή μετακλητός Γενικός Γραμματέας, με βαθμό 1ο (πρώτο) των ειδικών θέσεων. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών καθορίζονται οι αρμοδιότητες του Γενικού Γραμματέα Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Η Γενική Γραμματεία Ευρωπαϊκών Υποθέσεων υποστηρίζεται στο έργο της από υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στο Υπουργείο Εξωτερικών λειτουργεί Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Aναπτυξιακής Συνεργασίας, η οποία έχει συσταθεί με το άρθρο 7 του π.δ.159/2002 (ΦΕΚ 140 Α΄). Σε αυτήν προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του Διπλωματικού Κλάδου, που φέρει το βαθμό του Πρέσβεως, ή μετακλητός Γενικός Γραμματέας, με βαθμό 1ο (πρώτο) των ειδικών θέσεων, οριζόμενος με κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εξωτερικών και υφίστανται οι παρακάτω θέσεις προσωπικού: Μία θέση ειδικού συμβούλου, μία θέση ειδικού συνεργάτη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πέντε θέσεις επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και τρεις θέσεις διοικητικών υπαλλήλων. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών καθορίζονται οι αρμοδιότητες του Γενικού Γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Aναπτυξιακής Συνεργασίας. Η Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Aναπτυξιακής Συνεργασίας υποστηρίζεται στο έργο της από υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Συνιστάται στο Υπουργείο Εξωτερικών θέση Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Στη θέση αυτή τοποθετείται, με κοινή απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Εξωτερικών, μετακλητός Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας με βαθμό 2ο (δεύτερο) της κατηγορίας των ειδικών θέσεων, υπαγόμενος στον Γενικό Γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών καθορίζονται οι αρμοδιότητες του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας. Για το μισθολογικό καθεστώς του, τη σύνθεση του γραφείου του, τα απαραίτητα προσόντα διορισμού, την υποχρέωση δηλώσεως πόθεν έσχες και το ασυμβίβαστο ισχύουν τα προβλεπόμενα για τους ειδικούς γραμματείς.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Στο Υπουργείο Εξωτερικών λειτουργεί Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού, ως αυτοτελής δημόσια υπηρεσία, με δικό της οργανισμό λειτουργίας, ο οποίος θεσπίζεται με διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών. Με όμοιο διάταγμα καθορίζονται και οι οργανικές θέσεις των υπαλλήλων της. Στη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού προβλέπονται μία θέση Γενικού Διευθυντή και μία θέση Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή, οι οποίοι είναι μετακλητοί υπάλληλοι και ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών καθορίζονται τα καθήκοντα του Γενικού Διευθυντή και του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή. Οι υπάλληλοι αυτοί πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής και να διαθέτουν εμπειρία σχετική προς το αντικείμενο. Οι θέσεις των υπαλλήλων αυτών αντιστοιχούν βαθμολογικά και μισθολογικά με θέσεις Πληρεξουσίου Υπουργού Α΄ και Πληρεξουσίου Υπουργού Β΄ της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών. Σε περίπτωση που οι ανωτέρω είναι υπάλληλοι ή λειτουργοί του δημόσιου τομέα, ο χρόνος υπηρεσίας στη θέση του Γενικού Διευθυντή ή του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού λογίζεται, για όλες τις συνέπειες, ως πραγματική υπηρεσία στην οργανική τους θέση. Προβλέπονται, επίσης, δύο θέσεις ειδικών συμβούλων και δύο θέσεις ειδικών συνεργατών, που προσλαμβάνονται, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, η οποία λύεται, αυτοδικαίως και χωρίς αποζημίωση, με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του Υπουργού. Οι ειδικοί σύμβουλοι και οι ειδικοί συνεργάτες πρέπει να έχουν τα γενικά προσόντα που απαιτούνται για το διορισμό των δημοσίων διοικητικών πολιτικών υπαλλήλων, εκτός από το ανώτατο όριο ηλικίας, καθώς επίσης να είναι κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισοτίμου της αλλοδαπής και να διαθέτουν εμπειρία στο θεματικό αντικείμενο των καθηκόντων που τους ανατίθενται. Για τις αποδοχές τους εφαρμόζονται, αναλόγως, οι διατάξεις που ρυθμίζουν τις αποδοχές των ειδικών συμβούλων και συνεργατών της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Στο Υπουργείο Εξωτερικών προβλέπεται Ειδική Γραμματεία αξιοποίησης διεθνών προγραμμάτων. Σ’ αυτήν προΐσταται μετακλητός Ειδικός Γραμματέας με βαθμό 2ο (δεύτερο) της κατηγορίας ειδικών θέσεων, οριζόμενος με κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εξωτερικών. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών καθορίζονται οι αρμοδιότητες του Ειδικού Γραμματέα καθώς επίσης και η στελέχωση της Ειδικής Γραμματείας με υπαλλήλους όλων των κλάδων και κατηγοριών από τους υπηρετούντες στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού μπορεί να αποσπώνται στην ανωτέρω Ειδική Γραμματεία, προς υποβοήθηση του έργου της, υπάλληλοι άλλων Υπουργείων ή υπηρεσιών του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Η απόσπαση ισχύει για δύο έτη, με δυνατότητα ανανεώσεως για ένα επιπλέον έτος. Με την απόφαση της απόσπασης καθορίζεται η Υπηρεσία που επιβαρύνεται με τη μισθοδοσία του αποσπώμενου υπαλλήλου.

Άρθρο 4Διάρθρωση του Υπουργείου ΕξωτερικώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το Υπουργείο Εξωτερικών περιλαμβάνει την Κεντρική Υπηρεσία, τις Περιφερειακές Υπηρεσίες και την Εξωτερική Υπηρεσία, η οποία αποτελείται από τις διπλωματικές και τις προξενικές αρχές.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το Υπουργείο Εξωτερικών συντονίζει και εποπτεύει τα κέντρα και ιδρύματα τα οποία χρηματοδοτούνται από αυτό. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών καθορίζονται οι σχετικές λεπτομέρειες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με αποφάσεις του Υπουργού Εξωτερικών μπορεί να εκδίδονται κανονισμοί ασφαλείας, υπηρεσιακής αλληλογραφίας, τήρησης αρχείων και ασφαλείας δικτύων και πληροφοριακών συστημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των αρχών της Εξωτερικής Υπηρεσίας.

Άρθρο 5Αρμοδιότητες του Υπουργείου Εξωτερικών Α. Στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εξωτερικών ανήκουν ιδίως:ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η προστασία των δικαιωμάτων και η τήρηση των υποχρεώσεων του ελληνικού κράτους, καθώς και η υποστήριξη και προώθηση των εθνικών συμφερόντων στα ξένα κράτη, στους διεθνείς οργανισμούς, στα διεθνή όργανα και στις συνδιασκέψεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παρακολούθηση των διμερών και διεθνών πολιτικών, οικονομικών, πολιτιστικών και άλλων θεμάτων, καθώς και ζητημάτων διεθνούς ασφάλειας, η ενημέρωση της Κυβέρνησης και η διατύπωση σχετικών εισηγήσεων επ’ αυτών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η ενημέρωση των ξένων κρατών, των διεθνών οργανισμών και της διεθνούς κοινής γνώμης, καθώς και η παροχή πληροφοριών επί των ελληνικών θεμάτων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η συμμετοχή στη διεθνή συνεργασία, η διαπραγμάτευση και η μέριμνα για τη σύναψη, παρακολούθηση και εφαρμογή των διεθνών συνθηκών και άλλων διεθνών πράξεων, καθώς και ο χειρισμός διεθνών διαδικασιών συνδιαλλαγής, διαιτησίας και δικαστικού διακανονισμού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η εκπροσώπηση της Ελλάδας στα ξένα κράτη, τους διεθνείς οργανισμούς και άλλα διεθνή όργανα και συνδιασκέψεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η εκπροσώπηση της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η επεξεργασία της πολιτικής για τη θεσμική εξέλιξη της Ένωσης και την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, σε συνεργασία με άλλα Υπουργεία και φορείς.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Ο συντονισμός των Υπουργείων και φορέων στο σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση της ευρωπαϊκής και της εν γένει εξωτερικής πολιτικής της χώρας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Η διπλωματική υποστήριξη των οργάνων του κράτους, των Ν.Π.Δ.Δ., των δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών, καθώς επίσης και των πολιτικών κομμάτων και των βουλευτών, κατά την πραγματοποίηση των διεθνών επαφών τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Η προώθηση και προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των Ελλήνων στο εξωτερικό, θέματα αναφερόμενα στον απόδημο ελληνισμό, στη μετανάστευση και την παλιννόστηση, ως και η εξυπηρέτηση των ομογενών και αποδήμων μέσω του Κέντρου Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης Αποδήμων Ελλήνων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Η προώθηση και προστασία των οικονομικών, εμπορικών, ναυτιλιακών, τουριστικών και λοιπών ελληνικών συμφερόντων στο εξωτερικό.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Η διπλωματική και προξενική συνδρομή Ελλήνων πολιτών, αναγνωρισμένων κοινωνικών ομάδων και ιδιωτικών οργανώσεων, κατά τις διεθνείς δραστηριότητές τους, εφόσον αυτές δεν είναι αντίθετες με τα εθνικά συμφέροντα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Η ανάπτυξη των διεθνών πολιτικών, οικονομικών και πολιτιστικών σχέσεων της Ελλάδας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

Η διεθνής προβολή της Ελλάδας, του ελληνικού πνεύματος και πολιτισμού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14

Η παρακολούθηση θεμάτων που αφορούν στην προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου και την ανθρωπιστική δράση σε διεθνές επίπεδο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 15

Θέματα που προκύπτουν από την εφαρμογή διεθνών συνθηκών για συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού της χώρας, σε συνεργασία με άλλα αρμόδια Υπουργεία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 16

Η εποπτεία και ο έλεγχος των αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και σωματείων στο εξωτερικό, όπως ορίζεται με αποφάσεις του Υπουργού Εξωτερικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 17

Η παρακολούθηση των κοινοτικών, εκπαιδευτικών και εκκλησιαστικών υποθέσεων των Ελλήνων στο εξωτερικό.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 18

Η διατήρηση και σύσφιγξη των δεσμών της Ελλάδας με τους ανά τον κόσμο ομογενείς.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 19

Τα θέματα που αφορούν σε εθνικά και άλλα κληροδοτήματα, δωρεές και εισφορές υπέρ του Δημοσίου ή κοινωφελών σκοπών στο εξωτερικό.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 20

Τα θέματα που αφορούν στην προσωπική εν γένει κατάσταση των Ελλήνων στο εξωτερικό, καθώς επίσης και αυτά που έχουν σχέση με την ελληνική ιθαγένεια και τα διαβατήριά τους. Ομοίως, η επιμέλεια των κληρονομιών Ελλήνων που απεβίωσαν στο εξωτερικό.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 21

Θέματα συναφή προς τη δικαστική αρωγή, την επίδοση δικογράφων, την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων και ανακριτικών παραγγελιών στο εξωτερικό, καθώς και την έκδοση εγκληματιών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 22

Η διπλωματική αλληλογραφία του Προέδρου της Δημοκρατίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 23

Η Εθιμοτυπία και η Εθιμοταξία, θέματα απονομής διασήμων ελληνικών Ταγμάτων Αριστείας και άδειας αποδοχής ξένων διασήμων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 24

Η έκδοση διπλωματικών και ειδικών υπηρεσιακών διαβατηρίων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 25

Οι σχέσεις του Κράτους προς τον Οικουμενικό Θρόνο, τα άλλα Πατριαρχεία, τις Αυτοκέφαλες Ορθόδοξες Εκκλησίες, καθώς και θέματα που αφορούν στα άλλα χριστιανικά δόγματα, θρησκεύματα και διεθνείς εκκλησιαστικές οργανώσεις στο εξωτερικό.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 26

Η πολιτική διοίκηση του Αγίου Όρους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 27

Η επίσημη μετάφραση κειμένων διεθνών συμβάσεων, συνθηκών και άλλων διεθνών πράξεων, εγγράφων ελληνικών και ξένων δημοσίων υπηρεσιών, η μετάφραση και η επικύρωση εγγράφων των ελληνικών αρχών που προορίζονται για τις ελληνικές και ξένες αρχές στο εξωτερικό, η επικύρωση της υπογραφής των εντεταλμένων οργάνων των διπλωματικών και προξενικών αρχών στην Ελλάδα επί εγγράφων τους που προορίζονται για τις ελληνικές υπηρεσίες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 28

Θέματα που ανάγονται στα καθήκοντα των διπλωματικών και προξενικών αρχών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα οικεία άρθρα του παρόντος νόμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 29

Η ενημέρωση των μελών της Βουλής των Ελλήνων. Β. Κάθε άλλο θέμα, συναφές προς τη γενικότερη αποστολή του Υπουργείου Εξωτερικών, καθορίζεται με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Άρθρο 6Συνεργασία του Υπουργείου Εξωτερικών με άλλα Υπουργεία και Κρατικές ΥπηρεσίεςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για την εξασφάλιση της ενιαίας έκφρασης της εξωτερικής πολιτικής της χώρας: ΦΕΚ 2729 α. Τα Υπουργεία, οι κρατικές υπηρεσίες και οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης ενημερώνουν το Υπουργείο Εξωτερικών για όλα τα θέματα αρμοδιότητάς τους, που έχουν σχέση με την εξωτερική πολιτική της χώρας και τις διεθνείς ή διμερείς σχέσεις της. β. Το Υπουργείο Εξωτερικών συντονίζει τις ενέργειες όλων των Υπουργείων και κρατικών υπηρεσιών, που αναφέρονται στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής και δίνει τις κατάλληλες κατευθύνσεις. γ. Το Υπουργείο Εξωτερικών υποστηρίζει το έργο των διυπουργικών και Κυβερνητικών Επιτροπών, οι οποίες επιδιώκουν το συντονισμό των Υπουργείων σε θέματα, τα οποία αφορούν στις εξωτερικές σχέσεις της χώρας, παρέχοντας σε αυτές κάθε αναγκαία διοικητική, γραμματειακή και επιστημονική συνδρομή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

α. Στις αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών είναι δυνατή η τοποθέτηση, μετά από γνώμη του προϊσταμένου της οικείας διπλωματικής ή προξενικής αρχής και με κοινή απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και του, κατά περίπτωση, αρμόδιου Υπουργού, υπαλλήλων, οι οποίοι ανήκουν οργανικά σε άλλα υπουργεία, κρατικές υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού. Οι τοποθετούμενοι υπάλληλοι ανακοινώνονται στις αρχές του κράτους διαπίστευσης από την οικεία διπλωματική ή προξενική αρχή, κατόπιν οδηγιών του Υπουργείου Εξωτερικών, κατά τα διεθνώς ισχύοντα. Για τοποθετήσεις, που θα πραγματοποιηθούν μετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου απαιτείται συνάφεια προς το αντικείμενο, η δε χρονική τους διάρκεια δεν δύναται να υπερβαίνει τα τρία έτη. β. Υπάλληλοι άλλων Υπουργείων ή κρατικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων και όσων υπάγονται στο ν.2812/2000 (ΦΕΚ 67 Α΄), καθώς και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, των οποίων οι σύζυγοι υπηρετούν ως μόνιμοι υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών σε αρχή της Εξωτερικής Υπηρεσίας, επιτρέπεται να αποσπώνται σε υπηρεσία του Δημοσίου ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου που βρίσκεται στο εξωτερικό, στην ίδια πόλη με την αρχή όπου υπηρετεί ο/η σύζυγος είτε στην ίδια την αρχή είτε σε άλλη αρχή, και για όσο διάστημα διαρκεί η τοποθέτηση του/της συζύγου. Η απόσπαση ενεργείται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και του, κατά περίπτωση, αρμόδιου Υπουργού, μετά από γνώμη του προϊσταμένου της οικείας διπλωματικής ή προξενικής αρχής είτε η απόσπαση γίνεται στην αρχή αυτή είτε σε άλλη ελληνική υπηρεσία της περιοχής αρμοδιότητας της εν λόγω αρχής. Για την απόσπαση υπαλλήλων που υπάγονται στο ν. 2812/2000 (ΦΕΚ 67 Α΄), απαιτείται αιτιολογημένη απόφαση του οικείου δικαστικού υπηρεσιακού συμβουλίου. Οι αποσπώμενοι υπάλληλοι λαμβάνουν, αποκλειστικά, τις αποδοχές εσωτερικού, οι οποίες καταβάλλονται από το Υπουργείο ή τον Ο.Τ.Α. στον οποίο αυτοί ανήκουν και δεν δικαιούνται επιδόματος υπηρεσίας αλλοδαπής. Στην περίπτωση που ο αιτών την απόσπαση είναι προϊστάμενος τμήματος, αυτός πρέπει να υποβάλει αίτηση προς το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο, προκειμένου να απαλλαγεί από τα καθήκοντά του. Εφόσον ο αιτών την απόσπαση κατέχει βαθμό προϊσταμένου Διεύθυνσης, η απόσπασή του δεν μπορεί να υπερβεί τα δύο έτη. Οι αποσπάσεις για λόγους συνυπηρέτησης δεν μπορούν να υπερβαίνουν συνολικά τα έξι έτη στη διάρκεια της υπηρεσίας του υπαλλήλου. γ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν εφαρμόζονται κατά την περίοδο της δοκιμαστικής υπηρεσίας των υπαλλήλων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι επί κεφαλής των αρχών της Εξωτερικής Υπηρεσίας προΐστανται, υπηρεσιακώς, των υπαλλήλων άλλων Υπουργείων και κρατικών υπηρεσιών που υπηρετούν στην περιφέρεια της αρμοδιότητάς τους και ασκούν υπηρεσιακό και πειθαρχικό έλεγχο επ’ αυτών. Επίσης, προΐστανται των γραφείων και υπηρεσιών που λειτουργούν στο πλαίσιο των αρχών αυτών και ασκούν διοικητική εποπτεία και συντονισμό επί άλλων υπηρεσιών ή γραφείων που λειτουργούν, εκτός πλαισίου τους, στην περιφέρεια αρμοδιότητάς τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Για τον καθορισμό του προβαδίσματος στο εξωτερικό, οι υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών προτάσσονται των ισόβαθμων υπαλλήλων των άλλων Υπουργείων που υπηρετούν στις αρχές εξωτερικού. Ο Επιτετραμμένος και ο αναπληρωτής του Πρέσβεως έχουν πάντοτε το προβάδισμα.

Άρθρο 7Σύνδεσμοι σε άλλα Yπουργεία και Υπηρεσίες

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και του, κατά περίπτωση, αρμόδιου Υπουργού, υπάλληλοι του Διπλωματικού Κλάδου μπορούν να αποσπώνται, για ορισμένο χρόνο, χωρίς τους περιορισμούς της παρ. 1 του άρθρου 74, με καθήκοντα συνδέσμου σε άλλα Υπουργεία και Υπηρεσίες, με σκοπό τη συστηματική, συνεκτική και αποτελεσματική εφαρμογή της εξωτερικής πολιτικής.

Άρθρο 8Aπαγόρευση μετατάξεωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Απαγορεύεται η μετάταξη στο Υπουργείο Εξωτερικών οποιουδήποτε υπαλλήλου που υπηρετεί στο Δημόσιο, σε ΝΠΔΔ, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Γενικές ή ειδικές διατάξεις νόμου που προβλέπουν μετατάξεις των ανωτέρω υπαλλήλων δεν εφαρμόζονται για μετατάξεις σε κλάδους υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Απαγορεύεται, επίσης, η μετάταξη υπαλλήλου οποιουδήποτε κλάδου του Υπουργείου Εξωτερικών σε άλλο κλάδο του ιδίου Υπουργείου.

Άρθρο 9Εκπροσώπηση της Ελληνικής Δημοκρατίας ενώπιον διεθνών δικαιοδοτικών οργάνωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στην αρμοδιότητα του Υπουργού Εξωτερικών ανήκει η εκπροσώπηση της Ελληνικής Δημοκρατίας ενώπιον παντός διεθνούς δικαστηρίου, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή άλλου διεθνούς δικαιοδοτικού οργάνου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ως πληρεξούσιοι της Ελληνικής Δημοκρατίας, διοριζόμενοι με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, παρίστανται μέλη της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας (Ε.Ν.Υ.) και μέλη του κύριου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, κατά τις διέπουσες το τελευταίο αυτό διατάξεις. Κατ’ εξαίρεση, δύνανται να παρίστανται μέλη Δ.Ε.Π. των Πανεπιστημίων και δικηγόροι, σε υποθέσεις δε που απαιτούν εξειδικευμένη αντιμετώπιση και αλλοδαποί δικηγόροι ή νομικοί σύμβουλοι με αντίστοιχη ειδίκευση. Προκειμένου περί μελών Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων, η δυνατότητα αυτή υφίσταται τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 2530/1997 (ΦΕΚ 218 Α΄).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με την απόφαση διορισμού των μελών Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων και δικηγόρων ή νομικών συμβούλων της παρ. 2 προσδιορίζεται ο τρόπος και το ύψος της αμοιβής τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Ειδικές διατάξεις που ρυθμίζουν διαφορετικά τα θέματα του παρόντος άρθρου, μεταξύ των οποίων και ο τρόπος παροχής πληρεξουσιότητας για την εκπροσώπηση της Ελληνικής Δημοκρατίας ενώπιον παντός διεθνούς δικαιοδοτικού οργάνου, καταργούνται με τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου. Οι διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 2 του ν. 2732/1999 (ΦΕΚ 154 Α΄) διατηρούνται σε ισχύ.

Άρθρο 10Εφαρμογή του Υπαλληλικού Κώδικα

Για θέματα που δεν ρυθμίζονται από τον παρόντα νόμο εφαρμόζονται, αναλόγως, οι οικείες διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.

Άρθρο 11Διάρθρωση της Κεντρικής ΥπηρεσίαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Κεντρική Υπηρεσία διαρθρώνεται σε Γενικές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις, Τμήματα, Υπηρεσίες, Περιφερειακές Υπηρεσίες και αυτοτελή Γραφεία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η, κατά την προηγούμενη παράγραφο, διάρθρωση των υπηρεσιών του Υπουργείου Εξωτερικών και η κατανομή των αρμοδιοτήτων και των θέσεων στις επί μέρους οργανικές μονάδες καθορίζονται με διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εξωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών. Με όμοιο διάταγμα καθορίζονται ο επιτελικός προσανατολισμός, ο συντονισμός και η συνοχή της δράσης των υπηρεσιακών μονάδων του Υπουργείου Εξωτερικών με τα λοιπά όργανα και υπηρεσίες του Υπουργείου που προβλέπονται, αυτοτελώς, στον παρόντα νόμο.

Άρθρο 12Γενική ΕπιθεώρησηΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Γενική Επιθεώρηση υποστηρίζει και ελέγχει την άρτια, αποτελεσματική, απρόσκοπτη και συντονισμένη λειτουργία των αρχών της εξωτερικής υπηρεσίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Γενική Επιθεώρηση υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Εξωτερικών, αποτελεί τη μόνιμη και τακτική ελεγκτική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών και είναι αρμόδια για τον έλεγχο, επιθεώρηση και εποπτεία των Πρεσβειών, Μόνιμων Αντιπροσωπειών και Γρα φείων Συνδέσμων, καθώς και των έμμισθων και άμισθων Προξενικών Αρχών. Στη Γενική Επιθεώρηση προΐσταται ο Γενικός Επιθεωρητής, ο οποίος έπεται, στην ιεραρχία, των Γενικών Γραμματέων. Ο Γενικός Επιθεωρητής ορίζεται από τον Υπουργό Εξωτερικών και αναφέρεται σε αυτόν, επιλέγεται δε από υπαλλήλους του Διπλωματικού Κλάδου με βαθμό Πρέσβεως. Γενικός Επιθεωρητής μπορεί να ορισθεί και Πρέσβυς εκ προσωπικοτήτων, που έχει διατελέσει μόνιμος διπλωματικός υπάλληλος με πρεσβευτικό βαθμό.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Ο Γενικός Επιθεωρητής επικουρείται στο έργο του από επιθεωρητές, οι οποίοι είναι υπάλληλοι του Διπλωματικού Κλάδου. Οι επιθεωρητές διακρίνονται σε τακτικούς και έκτακτους. Οι επιθεωρητές εξαιρούνται από τη σύνθεση Υπηρεσιακού Συμβουλίου, εφόσον το κρινόμενο θέμα αφορά υπάλληλο που υπηρετούσε, κατά το διάστημα της επιθεώρησης, στην αρχή που είχαν επιθεωρήσει.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών διορίζονται, με διετή θητεία, ως τακτικοί επιθεωρητές, μέχρι δέκα υπάλληλοι του Διπλωματικού Κλάδου, με βαθμό Πρέσβεως ή Πληρεξούσιου Υπουργού Α΄, από αυτούς που υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία, κατ’ αποκλειστική ή παράλληλη άσκηση των εν λόγω καθηκόντων. Τακτικοί επιθεωρητές μπορούν να διορίζονται, επιπλέον, μέχρι και πέντε (5) Πρέσβεις επί τιμή. Για τις άμισθες προξενικές αρχές μπορεί να ορίζονται ως επιθεωρητές και υπάλληλοι του Διπλωματικού Κλάδου με βαθμό, τουλάχιστον, Συμβούλου Πρεσβείας Β΄.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ορίζονται ως έκτακτοι επιθεωρητές, υπάλληλοι του Διπλωματικού Κλάδου, με βαθμό Πρέσβεως ή Πληρεξούσιου Υπουργού Α΄ ή Β΄. Έκτακτες επιθεωρήσεις μπορούν να διενεργούνται και από έναν εκ των ανωτέρω πέντε Πρέσβεων επί τιμή. Οι έκτακτοι επιθεωρητές επιθεωρούν συγκεκριμένη αρχή της Εξωτερικής Υπηρεσίας, όταν αυτό τους ανατίθεται από τον Υπουργό Εξωτερικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η Γενική Επιθεώρηση είναι αρμόδια για την τακτική και έκτακτη επιθεώρηση όλων των αρχών, εμμίσθων και αμίσθων. Η τακτική επιθεώρηση ενεργείται σύμφωνα με προγραμματισμό που καθορίζεται κατ’ έτος. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών εγκρίνεται ο ετήσιος προγραμματισμός της τακτικής επιθεώρησης που υποβάλλεται από τον Γενικό Επιθεωρητή. Η έκτακτη επιθεώρηση ενεργείται έπειτα από σχετική έγγραφη παραγγελία του Υπουργού Εξωτερικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Κατά τις τακτικές επιθεωρήσεις των αρχών εξωτερικού διενεργούνται οι εξής έλεγχοι: α. λογιστικός και οικονομικός β. οργανωτικός και λειτουργικός γ. αξιοπρεπούς εμφάνισης της αρχής δ. κτηριολογικής υποδομής ε. μηχανοργάνωσης και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Κατά την επιθεώρηση, ελέγχεται και η συμμόρφωση με υποδείξεις, οι οποίες είχαν γίνει σε προηγούμενες επιθεωρήσεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Στο πλαίσιο της επιθεώρησης, διενεργείται και αξιολόγηση των υπαλλήλων που διευθύνουν την επιθεωρούμενη αρχή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Ο επιθεωρητής συντάσσει έκθεση επιθεώρησης, την οποία υποβάλλει στον Γενικό Επιθεωρητή. Ο Γενικός Επιθεωρητής, με βάση την έκθεση επιθεώρησης, υποβάλλει σχετική εισήγηση στον Υπουργό Εξωτερικών η οποία, μαζί με την έκθεση επιθεώρησης, κοινοποιείται και στην επιθεωρηθείσα αρχή. Ο Γενικός Επιθεωρητής, με βάση τις εκθέσεις επιθεώρησης, εισηγείται, ετησίως, στον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά με τις δυσλειτουργίες και τα εν γένει προβλήματα που παρατηρούνται στις αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας και εισηγείται λύσεις για την αρτιότερη οργάνωση και στελέχωσή τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Οι εισηγήσεις του Γενικού Επιθεωρητή έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα για τις ενέργειες της Διοίκησης ως προς την κρίση των υπαλλήλων, καθώς και ως προς την εν γένει εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Η Γενική Επιθεώρηση υποστηρίζεται στο έργο της από υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και του, κατά περίπτωση, αρμόδιου Υπουργού μπορεί να ορίζονται και υπάλληλοι άλλων Υπουργείων, με ειδικές γνώσεις για το συγκεκριμένο θέμα, για την υποστήριξη του έργου της επιθεώρησης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Η Γενική Επιθεώρηση λειτουργεί ως σύνδεσμος του Υπουργείου Εξωτερικών με τις εισαγγελικές και διωκτικές αρχές της Χώρας, καθώς και με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, με σκοπό, σε συνεργασία με το Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους στο Υπουργείο Εξωτερικών, την άμεση καταστολή πάσης, κατά παράβαση καθήκοντος, διαπιστούμενης εμπλοκής υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών σε παράνομες δραστηριότητες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη λειτουργία της Γενικής Επιθεώρησης.

Άρθρο 13Επιστημονικό Κέντρο Ανάλυσης και ΣχεδιασμούΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το Επιστημονικό Κέντρο Ανάλυσης και Σχεδιασμού υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Εξωτερικών και έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α. Τη μελέτη και επεξεργασία ειδικών θεμάτων. β. Την έρευνα, τεκμηρίωση και επιστημονική υποστήριξη του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και τη συνεργασία με πανεπιστημιακά και ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, με υπηρεσίες σχεδιασμού Υπουργείων Εξωτερικών άλλων χωρών και διεθνών οργανισμών, καθώς και με μη κυβερνητικές οργανώσεις. γ. Τη διοργάνωση, κατόπιν αποφάσεως του Υπουργού Εξωτερικών, συνεδρίων και διασκέψεων, καθώς και την πρόσκληση σε αυτά και τη φιλοξενία διεθνών προσωπικοτήτων ή αναλυτών αναγνωρισμένου κύρους, στους οποίους καταβάλλεται αποζημίωση που καθορίζεται με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων. δ. Την ανάπτυξη δημοσίων σχέσεων για θέματα αρμοδιότητάς του και επαφών με διεθνείς προσωπικότητες, με σκοπό την προβολή των ελληνικών θέσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το Κέντρο μπορεί να συνεργάζεται, για συγκεκριμένα θέματα, με νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή με φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν ειδικές γνώσεις ή εμπειρία, ιδίως μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) Πανεπιστημίων, ειδικούς επιστήμονες, εμπειρογνώμονες και άλλους ερευνητές. Το Κέντρο μπορεί να συνάπτει συμβάσεις έργου κατά παρέκκλιση από κάθε ειδική και γενική διάταξη. Προκειμένου περί μελών Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων, τηρούνται οι διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 2530/1997 (ΦΕΚ 218 Α΄).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Προϊστάμενος του Επιστημονικού Κέντρου Ανάλυσης και Σχεδιασμού ορίζεται, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, υπάλληλος του Διπλωματικού Κλάδου με βαθμό Πρέσβεως ή Πληρεξουσίου Υπουργού Α΄ ή Πρέσβυς εκ προσωπικοτήτων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ρυθμίζεται η οργάνωση και λειτουργία του Επιστημονικού Κέντρου Ανάλυσης και Σχεδιασμού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου, που έχουν ορισθεί κατά το άρθρο 27 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2594/1998 (ΦΕΚ 62 Α΄), διατηρούν τη θέση τους, μέχρι τη λήξη τριετούς θητείας τους, για τη γνωμοδότηση σε ερωτήματα νομικής φύσεως μείζονος σημασίας, στο πλαίσιο λειτουργίας του Επιστημονικού Κέντρου Ανάλυσης και Σχεδιασμού.

Άρθρο 14Μονάδα Διαχείρισης ΚρίσεωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων που λειτουργεί στο ΥΠΕΞ τελεί υπό την εποπτεία του Υπηρεσιακού Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εξωτερικών και έχει ως αποστολή την αντιμετώπιση, από τις υπηρεσίες του ΥΠΕΞ, εκτάκτων καταστάσεων ανθρωπιστικής και προξενικής φύσεως, με διεθνείς πτυχές. Προς τούτο, συντονίζει τη Διεύθυνση Διοικητικών και Δικαστικών Υποθέσεων με τις, κατά περίπτωση, συναρμόδιες Διευθύνσεις του ΥΠΕΞ και υπηρεσίες άλλων Υπουργείων. Η Μονάδα είναι επιφορτισμένη με την εκπόνηση Σχεδίου Διαχείρισης Εκτάκτων Καταστάσεων, το οποίο και διατηρεί διαρκώς ενημερωμένο. Επιπλέον, διοργανώνει, κατά τακτά χρονικά διαστήματα, ασκήσεις εξοικείωσης του προσωπικού του Υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο ορίζεται εκ των προτέρων, στην αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών. Η Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, συνεργάζεται με το «Situation Centre» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και με τις αντίστοιχες μονάδες άλλων Κρατών−μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, εκπροσωπεί το Υπουργείο Εξωτερικών σε συμβουλευτικά διυπουργικά όργανα και επιτροπές, για θέματα συναφή με την αρμοδιότητα της Μονάδας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της Μονάδας, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια.

Άρθρο 15Διπλωματική ΑκαδημίαΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο Υπουργείο Εξωτερικών λειτουργεί Διπλωματική Ακαδημία (Δ.Α.), ως αυτοτελής οργανική μονάδα, υπαγόμενη απευθείας στον Υπουργό Εξωτερικών. Η Δ.Α. διευθύνεται από υπάλληλο του Διπλωματικού Κλάδου, με βαθμό τουλάχιστον Πληρεξούσιου Υπουργού B΄, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, ορίζεται ως Διευθυντής Σπουδών της Διπλωματικής Ακαδημίας, υπάλληλος του Διπλωματικού Κλάδου, με βαθμό τουλάχιστον Συμβούλου Πρεσβείας Α΄.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Σκοπός της Δ.Α. είναι: α. η εκπαίδευση, αυτοτελώς ή σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης, των υποψήφιων Ακολούθων Πρεσβείας, η ενημέρωσή τους στα θέματα της διπλωματικής υπηρεσίας και συμπλήρωση των γνώσεών τους, ώστε να καταστούν ικανοί να αντιμετωπίζουν τα εθνικά προβλήματα και να εκπροσωπούν τη χώρα αποτελεσματικά στο εξωτερικό, β. η επιμόρφωση των υπαλλήλων του Διπλωματικού Κλάδου και των λοιπών κλάδων του Υπουργείου Εξωτερικών, γ. η διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε Έλληνες και αλλοδαπούς για θέματα ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, δ. η κατάρτιση σχεδίων συμφωνιών για την οργάνωση μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών ή ειδικών κύκλων σπουδών, καθώς και την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών και Πανεπιστημίων ή Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ισότιμων της αλλοδαπής, του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και αναγνωρισμένων ερευνητικών φορέων, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, ε. η οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Εξωτερικών για υπαλλήλους άλλων Υπουργείων και κρατικών υπηρεσιών. Η Δ.Α., στο πλαίσιο των σκοπών της, χορηγεί σχετικές βεβαιώσεις εκπαίδευσης ή επιμόρφωσης, καθώς και πιστοποιητικά παρακολούθησης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στη Δ.Α. λειτουργούν τρία τμήματα: α. εκπαίδευσης υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας, β. επιμόρφωσης διπλωματικών υπαλλήλων, υπαλλήλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων και Εμπειρογνωμόνων, γ. επιμόρφωσης υπαλλήλων των λοιπών κλάδων του Υπουργείου Εξωτερικών. Στα ανωτέρω τμήματα προΐστανται ισάριθμοι υπάλληλοι του Διπλωματικού Κλάδου με βαθμό Συμβούλου Πρεσβείας Β΄ και άνω, οριζόμενοι με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στη Διπλωματική Ακαδημία συνιστάται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών επταμελές Εκπαιδευτικό Συμβούλιο με τριετή θητεία. Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο (Ε.Σ.) συγκροτείται από: α. τον Διευθυντή της Δ.Α., ως πρόεδρό του, β. έναν Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή Πανεπιστημίου, με γνωστικό αντικείμενο συναφές προς τις αρμοδιότητες της Δ.Α., με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 1−6 του ν. 2530/1997 (ΦΕΚ 218 Α΄), γ. έναν διπλωματικό υπάλληλο με πρεσβευτικό βαθμό, δ. τον Διευθυντή Σπουδών της Δ.Α., ε. έναν εκπρόσωπο από το χώρο των γραμμάτων και των τεχνών, στ. έναν οικονομολόγο, ζ. έναν έγκριτο δημοσιογράφο. Ο Πρόεδρος, τα μέλη και ο γραμματέας του Ε.Σ. μαζί με τους αναπληρωτές τους ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. Καθήκοντα εισηγητή του Ε.Σ. εκτελεί ο Διευθυντής Σπουδών της Δ.Α. και καθήκοντα γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του Υπουργείου Εξωτερικών. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών δύνανται τα μέλη του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου να αυξάνονται μέχρι του αριθμού των εννέα, ώστε το Συμβούλιο να περιλάβει πρόσωπα και πέραν από τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο, όταν πρόκειται να γνωμοδοτήσει για θέμα, που δεν εμπίπτει στις κατωτέρω περιπτώσεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο γνωμοδοτεί για: α. την έκδοση των προβλεπόμενων από το παρόν άρθρο διαταγμάτων, β. το πρόγραμμα σπουδών των εκπαιδευόμενων διπλωματικών υπαλλήλων, γ. την κατάρτιση των προγραμμάτων επιμόρφωσης των υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών, δ. τους διδάσκοντες της Δ.Α., ε. τον κανονισμό λειτουργίας της. Για τα ανωτέρω ζητήματα εισηγείται στον Υπουργό Εξωτερικών ο Διευθυντής της Διπλωματικής Ακαδημίας. Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο, το οποίο λειτουργεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά του μέχρι τη λήξη της θητείας του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Διαγωνισμός εισαγωγής υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας στη διπλωματική υπηρεσία διενεργείται, με μέριμνα της Διευθύνσεως Προσωπικού, τουλάχιστον μια φορά κατ’ έτος, εφόσον υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις Ακολούθων Πρεσβείας. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτούνται εκτός των γενικών προσόντων του άρθρου 66 και τα ακόλουθα ειδικά προσόντα: α. πτυχίο Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, β. άριστη γνώση της αγγλικής και γαλλικής γλώσσας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Με διατάγματα εκδιδόμενα με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών καθορίζονται: α. η διαδικασία και ο τρόπος εισαγωγής και αποφοίτησης από τη Δ.Α., η διάρκεια φοίτησης, το πρόγραμμα σπουδών, οι υποχρεώσεις των εκπαιδευομένων, καθώς και οι επιβαλλόμενες διοικητικές κυρώσεις για την παράβαση των υποχρεώσεών τους, β. τα του τρόπου βαθμολογίας και καθορισμού της σειράς επιτυχίας των εκπαιδευομένων κατά την αποφοίτησή τους, γ. ο τρόπος και η διαδικασία επιμόρφωσης των υπηρετούντων υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών, δ. κάθε λεπτομέρεια αναγκαία για την οργάνωση και λειτουργία της Δ.Α.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών καταρτίζεται ο κανονισμός εσωτερικής λειτουργίας της Δ.Α.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Ο χρόνος φοίτησης στη Διπλωματική Ακαδημία υπολογίζεται ως συντάξιμος. Ως τέτοιος υπολογίζεται και ο χρόνος φοίτησης στο Κέντρο Διπλωματικών Σπουδών, το οποίο είχε συσταθεί με το ν. 962/1979 (ΦΕΚ 202 Α΄) και επανασυσταθεί με το άρθρο 90 παρ. 2 του ν. 1892/ 1990 (ΦΕΚ 101 Α΄). Στους σπουδαστές της Διπλωματικής Ακαδημίας εφαρμόζονται κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους οι διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα και λογίζονται από την εισαγωγή τους ως δόκιμοι δημόσιοι υπάλληλοι, με όλα τα σχετικά καθήκοντα, περιορισμούς και δικαιώματα, καθώς και ασφαλιστική κάλυψη υγείας από τον ΟΠΑΔ, με την καταβολή των σχετικών εισφορών. Με εντολή του Διευθυντή της Διπλωματικής Ακαδημίας, δύναται να ανατεθούν στους σπουδαστές, στο πλαίσιο της εκπαίδευσής τους, καθήκοντα εντός των Διευθύνσεων του Υπουργείου Εξωτερικών. Για τους σπουδαστές της Διπλωματικής Ακαδημίας δεν συντάσσεται έκθεση αξιολόγησης ούτε άλλης μορφής φύλλο ποιότητας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Οι σπουδαστές της Δ.Α. λαμβάνουν κατά το διάστημα της εκπαίδευσής τους αποδοχές ίσες με το σύνολο των αποδοχών του Ακολούθου Πρεσβείας, εκτός από το επίδομα ξενίας και παράστασης. Οι ανωτέρω αποδοχές καταβάλλονται και μετά την αποφοίτησή τους και έως το διορισμό τους ως Ακολούθων Πρεσβείας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Όσοι σπουδαστές έχουν την ιδιότητα υπαλλήλου του Δημοσίου ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ) ή οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) ή νομικού προσώπου του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή μέλους διδακτικού προσωπικού Πανεπιστημίων ή εκπαιδευτικού προσωπικού Τ.Ε.Ι., τελούν, αυτοδικαίως, σε απόσπαση από την έναρξη του χρόνου φοίτησής τους στη Δ.Α. και συνεχίζουν να λαμβάνουν τις αποδοχές της θέσης του φορέα στον οποίο ανήκουν.

Άρθρο 16Ειδική Νομική ΥπηρεσίαΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο Υπουργείο Εξωτερικών λειτουργεί Ειδική Νομική Υπηρεσία (Ε.Ν.Υ.).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Σκοπός της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας είναι η νομική στήριξη της δράσης του Υπουργείου Εξωτερικών, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, όπως ορίζονται στον παρόντα νόμο σε ζητήματα διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου, η παροχή γνωμοδοτήσεων, η εκπροσώπηση του Υπουργείου στο εξωτερικό επί νομικών και δικαστικών θεμάτων, καθώς και η διεκπεραίωση συμβατικών ζητημάτων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η Ειδική Νομική Υπηρεσία διαρθρώνεται ως εξής: α. Τμήμα Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου β. Τμήμα Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Δικαίου γ. Γραφείο Διεθνών Συμβάσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Τα θέματα που αφορούν στο επιστημονικό προσωπικό της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας ρυθμίζονται στο άρθρο 101.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Καθήκοντα διοικητικού προσωπικού εκτελούν οι υπάλληλοι των αντίστοιχων κλάδων του Υπουργείου Εξωτερικών.

Άρθρο 17Υπηρεσία Ενημέρωσης και Δημόσιας ΔιπλωματίαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο Υπουργείο Εξωτερικών λειτουργεί Υπηρεσία Ενημέρωσης και Δημόσιας Διπλωματίας, υπαγόμενη απευθείας στον Υπουργό Εξωτερικών, η οποία έχει ως σκοπό το σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων πληροφόρησης για θέματα του Υπουργείου Εξωτερικών, στο πλαίσιο της εκάστοτε κυβερνητικής πολιτικής, καθώς και την προβολή των θέσεων της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Υπηρεσία Ενημέρωσης και Δημόσιας Διπλωματίας συνεργάζεται, κυρίως, με τη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας − Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης, καθώς και με κάθε άλλη αρμόδια υπηρεσία. Μελετά, εισηγείται και λαμβάνει τα αναγκαία και πρόσφορα μέτρα για τον έλεγχο και την εφαρμογή των σχετικών προγραμμάτων, σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργού Εξωτερικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η Υπηρεσία Ενημέρωσης και Δημόσιας Διπλωματίας είναι αρμόδια για: α. τη σύνταξη δελτίων τύπου για την Κεντρική Υπηρεσία και περιοδικών εκθέσεων, τόσο για την Κεντρική Υπηρεσία, όσο και για τις διαπιστευμένες στη χώρα ξένες πρεσβείες, β. τη συγκέντρωση στοιχείων και πληροφοριών, από δημοσιεύματα του εξωτερικού τύπου και κάθε μέσου δημοσιότητας, τα οποία αναφέρονται στην Ελλάδα και τις διεθνείς εξελίξεις, την εκτίμηση και προώθησή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου, καθώς και την έγκαιρη ενημέρωση των αρμόδιων παραγόντων και φορέων, γ. την παρακολούθηση του ημερήσιου και περιοδικού τύπου, καθώς και των άλλων μέσων μαζικής ενημέρωσης της χώρας και του εξωτερικού, που αναφέρονται σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Εξωτερικών, δ. τη σύνταξη των, κάθε είδους, ανακοινώσεων και απαντήσεων του Υπουργείου και τη γνωστοποίησή τους προς τους ενδιαφερομένους, με τον πλέον πρόσφορο τρόπο, ε. την καλλιέργεια και ανάπτυξη δημοσίων σχέσεων, με ενέργειες και δράσεις για την προώθηση και προβολή των θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εξωτερικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας Ενημέρωσης και Δημόσιας Διπλωματίας είναι ο εκάστοτε εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών. Στη θέση αυτή ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών διπλωματικός υπάλληλος, με βαθμό τουλάχιστον Συμβούλου Πρεσβείας Β΄. Σε συνεργασία με τις άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών ενημερώνει τους εκπροσώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης, τους διπλωματικούς συντάκτες και τους ανταποκριτές ξένου τύπου για θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Εξωτερικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στην Υπηρεσία Ενημέρωσης και Δημόσιας Διπλωματίας συνιστώνται δύο θέσεις μεταφραστών αγγλικής γλώσσας και μία θέση μεταφραστού γαλλικής γλώσσας, στις οποίες προσλαμβάνονται, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, με τριετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεώνεται για μία επιπλέον τριετία, οι επιτυχόντες σε διαγωνισμό, ο οποίος διενεργείται με μέριμνα της ΣΤ1 Διεύθυνσης Προσωπικού. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, καθορίζονται η διαδικασία και οι λοιπές λεπτομέρειες διεξαγωγής του διαγωνισμού. Η σχετική προκήρυξη δημοσιεύεται ολόκληρη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) και περίληψή της σε δύο τουλάχιστον εφημερίδες των Αθηνών. Η προκήρυξη αποστέλλεται πριν τη δημοσίευσή της στο Α.Σ.Ε.Π., το οποίο οφείλει να την ελέγξει από άποψη νομιμότητας εντός δέκα (10) ημερών. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των δέκα (10) ημερών τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη του Α.Σ.Ε.Π.. Οι σχετικοί πίνακες των επιτυχόντων αποστέλλονται στο Α.Σ.Ε.Π. προς έλεγχο νομιμότητας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της ανωτέρω Υπηρεσίας, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια.

Άρθρο 18Γραφείο Τύπου Υπουργού ΕξωτερικώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Συνιστάται στο Υπουργείο Εξωτερικών Γραφείο Τύπου, το οποίο υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Εξωτερικών. Το Γραφείο αυτό είναι αρμόδιο για την πληροφόρηση των μέσων ενημέρωσης σχετικά με την εν γένει πολιτική δραστηριότητα του Υπουργού Εξωτερικών, την παρακολούθηση και συλλογή ειδήσεων από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης εσωτερικού και εξωτερικού και την ενημέρωση του Υπουργού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για τη στελέχωση του ανωτέρω Γραφείου συνιστώνται δύο θέσεις δημοσιογράφων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, στις οποίες προσλαμβάνονται δημοσιογράφοι είτε μέλη αναγνωρισμένης στην Ελλάδα επαγγελματικής δημοσιογραφικής οργάνωσης είτε έχοντες διετή τουλάχιστον προϋπηρεσία σε ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα ή σε περιοδικό ευρείας κυκλοφορίας ή στη ραδιοφωνία ή στην τηλεόραση, που αποδεικνύεται από την καταβολή των εισφορών τους στον οικείο ασφαλιστικό φορέα με την ιδιότητα του δημοσιογράφου. Στη σύμβαση τίθεται υποχρεωτικά ο όρος ότι αυτή λύεται αυτοδικαίως και χωρίς αποζημίωση και ο προσληφθείς απολύεται με την αποχώρηση για οποιονδήποτε λόγο του Υπουργού, που τον προσέλαβε.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στις ανωτέρω θέσεις μπορεί, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Επικρατείας, να αποσπώνται δημοσιογράφοι των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.

Άρθρο 19Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού ΑρχείουΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο Υπουργείο Εξωτερικών λειτουργεί Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου (Υ.Δ.Ι.Α.), η οποία υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Εξωτερικών και έχει ως σκοπό την ταξινόμηση, τη συντήρηση, τη φύλαξη, την αξιοποίηση, την ανάδειξη και την προβολή των αρχείων του Υπουργείου Εξωτερικών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών των Γραφείων των Υπουργών, την έκδοση μελετών, τον αποχαρακτηρισμό αρχείων, καθώς και την προαγωγή της έρευνας. Στην Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου υπάγονται τα κατά τόπους υφιστάμενα αρχεία των Αρχών του Υπουργείου στο εξωτερικό, η οργάνωση και η επιμέλεια των οποίων ρυθμίζεται με οδηγίες της Κεντρικής Υπηρεσίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ως αρχεία, κατά την έννοια του παρόντος άρθρου, νοούνται οποιαδήποτε τεκμήρια καταγραφής πληροφοριών περιέρχονται στις Διευθύνσεις, Υπηρεσίες, Γραφεία και αρχές εξωτερικού του Υπουργείου Εξωτερικών ή παράγονται ή εξάγονται από αυτές, οποιαδήποτε μορφή και αν έχουν.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου διαρθρώνεται ως εξής: α. Τμήμα ταξινόμησης, συντήρησης και αποχαρακτηρισμού εγγράφων β. Τμήμα εκδόσεων γ. Τμήμα εξυπηρέτησης της υπηρεσιακής έρευνας και παρακολούθησης της ακαδημαϊκής έρευνας δ. Τμήμα βιβλιοθήκης, οπτικοακουστικού αρχείου και μουσειακού υλικού. Με αποφάσεις του Υπουργού Εξωτερικών, εγκρίνονται ο Κανονισμός λειτουργίας του αναγνωστηρίου της Υπηρεσίας Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου, της βιβλιοθήκης, του Μουσείου Υπουργείου Εξωτερικών και του οπτικοακουστικού αρχείου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι δραστηριότητες της Υπηρεσίας Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου μπορεί να αναπτύσσονται σε συνεργασία με ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς και με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και ιδίως με Τμήματα Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. και Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα, δημόσια ή ιδιωτικά. Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Εξωτερικών και του, κατά περίπτωση, αρμόδιου Υπουργού ρυθμίζονται επιμέρους ζητήματα του προηγούμενου εδαφίου. Η Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου συνεργάζεται με τις Υπηρεσίες των Γενικών Αρχείων του Κράτους σχετικά με τη διαχείριση εγγράφων, που άπτονται της αρμοδιότητας του Υπουργείου Εξωτερικών. Οι κάτοχοι ιδιωτικών αρχείων, κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 1 περιπτώσεις β΄ και δ΄ του ν. 1946/1991 (ΦΕΚ 69 Α΄), τα οποία περιέχουν έγγραφα ή αντίγραφα εγγράφων που, τυχόν, προέρχονται από το Υπουργείο Εξωτερικών, ενημερώνουν την Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου για την απόκτηση των εγγράφων αυτών και συνεργάζονται με αυτήν, όσον αφορά τη χρήση τους. Ο αποχαρακτηρισμός, η διάθεση στην έρευνα ή η έκδοση των εγγράφων αυτών επιτρέπεται μόνον κατόπιν αδείας της Υπηρεσίας Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στην Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου διατίθενται η απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή και επαρκές προσωπικό, προερχόμενο από τους κλάδους των υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών, για τη μηχανοργάνωση των αρχείων της και την εν γένει λειτουργία της. Λαμβάνεται, επίσης, ιδιαίτερη μέριμνα για την ασφάλεια των χώρων της Υπηρεσίας με τη χρησιμοποίηση κατάλληλου εξοπλισμού και προσωπικού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Στην Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου προΐσταται υπάλληλος του Υπουργείου Εξωτερικών πτυχιούχος Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισοτίμου της αλλοδαπής, τοποθετούμενος με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από γνώμη του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Στην Υπηρεσία αυτή υφίστανται και οι παρακάτω θέσεις πτυχιούχων Πανεπιστημίου και Τ.Ε.Ι.: − δύο θέσεις βιβλιοθηκονόμων, − δύο θέσεις αρχειονόμων και − δύο θέσεις συντηρητών χάρτου. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών καθορίζονται οι κατηγορίες (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης) των ανωτέρω θέσεων. Οι ως άνω υπάλληλοι προσλαμβάνονται ως μόνιμοι, μη μεταθετοί, βάσει των γενικών περί προσλήψεως υπαλλήλων του Δημοσίου διατάξεων. Οι προσλαμβανόμενοι με την ανωτέρω διαδικασία διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, οι μεν κάτοχοι πτυχίου Τ.Ε.Ι. στο βαθμό ΣΤ΄, οι δε κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου, στο βαθμό Ε΄, για διετή δοκιμαστική υπηρεσία, μετά το πέρας της οποίας και εντός σαράντα πέντε ημερών από τη συμπλήρωσή της κρίνονται από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο αν είναι κατάλληλοι προς μονιμοποίηση. Οι θετικώς κρινόμενοι από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο μονιμοποιούνται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. Εάν το Υπηρεσιακό Συμβούλιο άγεται προς αρνητική κρίση, καλεί τον ενδιαφερόμενο σε ακρόαση, πριν αποφασίσει οριστικά. Ο κρινόμενος ως μη μονιμοποιητέος απολύεται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. Οι εν λόγω υπάλληλοι εξελίσσονται, βαθμολογικά και μισθολογικά, σε αντιστοιχία με τους υπαλλήλους του Κλάδου ΠΕ και ΤΕ Διοικητικού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Τα αρχεία, μετά την πάροδο τριακονταετίας από την έκδοσή τους, θεωρούνται ιστορικά αρχεία, αποχαρακτηρίζονται και διατίθενται στην έρευνα, υπό τον όρον ότι έχει ολοκληρωθεί η ταξινόμηση και μηχανοργάνωσή τους, δεν φέρουν φθορές σε βαθμό που να απαιτείται η συντήρησή τους και δεν βρίσκονται σε υπηρεσιακή χρήση. Τα υπόλοιπα θεωρούνται υπηρεσιακά αρχεία και παραμένουν δεσμευμένα. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών καθορίζεται η διαδικασία χορήγησης στους ερευνητές αδειών πρόσβασης στα ιστορικά αρχεία του Υπουργείου Εξωτερικών. Ως προς τα υπηρεσιακά αρχεία, επιτρέπεται ο, κατ’ εξαίρεση, αποχαρακτηρισμός τους, εφόσον συντρέχουν λόγοι υπηρεσιακού ή υπέρτερου εθνικού συμφέροντος. Ο αποχαρακτηρισμός ενεργείται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από αιτιολογημένη γνώμη της Επιτροπής Αποχαρακτηρισμού, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. Εξαιρούνται του αποχαρακτηρισμού με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από γνώμη της Επιτροπής Αποχαρακτηρισμού, εκείνα τα ιστορικά αρχεία, η δημοσιοποίηση των οποίων θα μπορούσε να επιφέρει βλάβη στα εθνικά συμφέροντα ή στα δικαιώματα προσωπικότητας ή στη μνήμη τεθνεώτων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εξωτερικών, είναι δυνατόν να καθορίζονται τέλη για τη χρήση του οπτικοακουστικού υλικού του τμήματος βιβλιοθήκης, οπτικοακουστικού αρχείου και μουσειακού υλικού και τη χορήγηση αντιγράφων των διαθέσιμων στην έρευνα εγγράφων των ιστορικών αρχείων, καθώς και αντίτιμο για τη διάθεση των εκδόσεων της Υπηρεσίας Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου. Με τις ίδιες αποφάσεις ορίζονται, ακόμα, το ύψος των τελών και αντιτίμων, οι απαλλαγές για λόγους δημοσίου συμφέροντος και οι λοιπές σχετικές λεπτομέρειες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Με αποφάσεις του Υπουργού Εξωτερικών ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της Υπηρεσίας Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια.

Άρθρο 20Τεχνική ΥπηρεσίαΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο Υπουργείο Εξωτερικών λειτουργεί Τεχνική Υπηρεσία, στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκουν: α. η ευθύνη μελέτης και σύνταξης ετήσιων προγραμμάτων για την κάλυψη των αναγκών της Κεντρικής και Εξωτερικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών, σε κτηριακές εγκαταστάσεις, υλικά, μηχανήματα και επίπλωση, β. η σύνταξη τεχνικών μελετών κατασκευών ή επισκευών και τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας υλικού και μηχανημάτων, γ. η ευθύνη επίβλεψης της εκτέλεσης των εγκριθέντων ως άνω ετήσιων προγραμμάτων, δ. η μέριμνα για την ανακαίνιση, επισκευή και συντήρηση των κτηρίων και εγκαταστάσεων, τόσο της Κεντρικής όσο και της Εξωτερικής Υπηρεσίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στην Τεχνική Υπηρεσία υφίστανται οι ακόλουθες θέσεις: α) Θέσεις τακτικού προσωπικού − Ένας (1) μηχανολόγος−ηλεκτρολόγος β) Προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου ΠΕ − Ένας (1) ηλεκτρολόγος−μηχανολόγος − Τρεις (3) αρχιτέκτονες μηχανικοί γ) Προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ΠΕ − Τρεις (3) πολιτικοί μηχανικοί − Ένας (1) τοπογράφος μηχανικός Προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Τ.Ε.Ι. − Ένας (1) τεχνολόγος μηχανικός δομικών έργων − Ένας (1) ηλεκτρολόγος − Ένας (1) ηλεκτρονικός − Ένας (1) συντηρητής έργων τέχνης δ) Προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Εργοδηγοί Μέσων Τεχνικών Σχολών − Ένας (1) εργοδηγός δομικών έργων − Ένας (1) μηχανολόγος − Ένας (1) σχεδιαστής − Ένας (1) διακοσμητής ε) Προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Τεχνίτες με σχετική εμπειρία − Τρεις (3) ηλεκτρολόγοι − Δύο (2) υδραυλικοί ηλεκτροσυγκολλητές − Ένας (1) ξυλουργός − Ένας (1) ελαιοχρωματιστής − Δύο (2) ψυκτικοί μηχανικοί. Το προσωπικό της Τεχνικής Υπηρεσίας διορίζεται, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, βάσει των γενικών περί προσλήψεως υπαλλήλων του Δημοσίου διατάξεων. Στις ανωτέρω θέσεις, επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, η απόσπαση υπαλλήλων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, με κοινή απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και του, κατά περίπτωση, αρμόδιου ή εποπτεύοντος Υπουργού. Με την απόφαση της απόσπασης καθορίζεται ο φορέας που επιβαρύνεται με τη δαπάνη μισθοδοσίας των αποσπωμένων. Ο προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας ορίζεται, με διετή θητεία, από τον Υπουργό Εξωτερικών, μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου, από τους υπηρετούντες σε αυτή υπαλλήλους της περιπτώσεως α΄της παρούσας παραγράφου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Για την εκπλήρωση των σκοπών της Τεχνικής Υπηρεσίας, συνιστάται Τεχνικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η ανάθεση των μελετών, των επιβλέψεων, των έργων και των προμηθειών για τις αρχές του εξωτερικού εξαιρείται των κειμένων διατάξεων και πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. Όταν η δαπάνη υπερβαίνει το ποσό των σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ, η απόφαση αυτή εκδίδεται μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Καθήκοντα διοικητικού προσωπικού στην Τεχνική Υπηρεσία εκτελούν υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ και ΤΕ Διοικητικού και του Κλάδου Διοικητικών Γραμματέων, καθήκοντα δε βοηθητικού προσωπικού εκτελούν υπάλληλοι του Κλάδου Επιμελητών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Το προσωπικό που υπηρετεί στην Τεχνική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών και κατέχει οργανικές θέσεις με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εντάσσεται, αυτοδικαίως, στις οργανικές θέσεις, όπως αυτές περιγράφονται στην παράγραφο 2, κατά αντίστοιχη ειδικότητα. Για την ένταξη αυτή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Άρθρο 21Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής ΣυνεργασίαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο Υπουργείο Εξωτερικών λειτουργεί Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (Υ.Δ.Α.Σ.), «Hellenic International Development Cooperation Department» και το διακριτικό τίτλο «Hellenic Aid».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Υ.Δ.Α.Σ. είναι αρμόδια για τη διατύπωση εισηγήσεων ως προς την κατάστρωση της στρατηγικής, την ανάληψη πρωτοβουλιών για δράσεις προς εκτέλεση, τη λήψη αποφάσεων και τον, εν γένει, συντονισμό της διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και βοήθειας. Η Υ.Δ.Α.Σ. λειτουργεί κατά τις διατάξεις του ν. 2731/1999 (ΦΕΚ 138 Α΄) και του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών, μπορούν να συνιστώνται, για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται, και, στη συνέχεια, να καταργούνται Γραφεία της Υ.Δ.Α.Σ. σε χώρες όπου αυτή δραστηριοποιείται στον τομέα της ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής συνεργασίας με δράσεις και προγράμματα οποιασδήποτε μορφής βοήθειας, αναδιάρθρωσης, αποκατάστασης και ανάπτυξης. Η σύσταση αυτή πραγματοποιείται, εφόσον έχει εξασφαλισθεί η συναίνεση, προς τούτο, των αρμόδιων αρχών του κράτους υποδοχής. Με όμοιο διάταγμα, καθορίζεται και η σύνθεση του προσωπικού και τα ειδικότερα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των Γραφείων της Υ.Δ.Α.Σ. στο εξωτερικό. Τα εν λόγω Γραφεία, σε συνεννόηση με τις τοπικές αρχές, παρακολουθούν, συντονίζουν και εποπτεύουν την πορεία εξέλιξης των δράσεων και προγραμμάτων των εμπλεκομένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.), με στόχο τη στήριξη των τελευταίων και την αποτελεσματικότερη υλοποίηση των ανθρωπιστικών δράσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Κάθε Γραφείο της Υ.Δ.Α.Σ. στο εξωτερικό υπάγεται στην πλησιέστερη πρεσβευτική ή έμμισθη προξενική αρχή που λειτουργεί στο ίδιο κράτος, και ελλείψει τούτων, στην πρεσβευτική αρχή που έχει παράλληλη διαπίστευση στο εν λόγω κράτος. Το διοικητικό και πειθαρχικό έλεγχο επί των υπηρετούντων στα Γραφεία της Υ.Δ.Α.Σ. στο εξωτερικό ασκεί ο προϊστάμενος της οικείας πρεσβευτικής ή προξενικής αρχής, κατά τις κείμενες διατάξεις. Στα ανωτέρω Γραφεία μπορούν να τοποθετούνται υπάλληλοι του Διπλωματικού Κλάδου, του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων, καθώς και υπάλληλοι των Κλάδων ΠΕ και ΤΕ Διοικητικού και Διοικητικών Γραμματέων.

Άρθρο 22Μεταφραστική ΥπηρεσίαΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο Υπουργείο Εξωτερικών λειτουργεί Μεταφραστική Υπηρεσία, αποτελούμενη από Γραφεία στην Κεντρική Υπηρεσία και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες και υπαγόμενη στη Γενική Διεύθυνση Προσωπικού, Διοικητικής Οργάνωσης και Οικονομικής Διαχείρισης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Σκοπός της Μεταφραστικής Υπηρεσίας είναι η έγκυρη μετάφραση δημόσιων και ιδιωτικών εγγράφων και άλλων κειμένων, η επικύρωση αυτών, καθώς και των εγγράφων που εκδίδονται στην Ελλάδα από τις ξένες διπλωματικές και προξενικές αρχές, η επικύρωση των υπογραφών των Ελλήνων υπηκόων επί παντός κειμένου, πλην των πληρεξουσίων, εφόσον αυτοί υπογράφουν ενώπιον του αρμόδιου υπαλλήλου των γραφείων της Μεταφραστικής Υπηρεσίας. Αλλοδαπά δημόσια έγγραφα μεταφράζονται εφόσον φέρουν την επισημείωση της σφραγίδας APOSTILLE, στην περίπτωση που προέρχονται από αρχή χώρας συμβεβλημένης στη Σύμβαση της Χάγης, η οποία κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (ΦΕΚ 188 Α΄), σε κάθε άλλη δε περίπτωση εφόσον φέρουν θεώρηση από την ελληνική προξενική αρχή της χώρας προέλευσης του εγγράφου ή από την προξενική αρχή της χώρας αυτής στην Ελλάδα. Για έγγραφα χωρών για τις οποίες η Ελλάδα έχει εκφράσει επιφυλάξεις για την προσχώρησή τους στη Σύμβαση της Χάγης και για όσο διάστημα δεν έχουν αρθεί οι επιφυλάξεις αυτές, η επικύρωση θα γίνεται μόνο από την οικεία ελληνική προξενική αρχή. Δημόσια έγγραφα θεωρούνται τα προβλεπόμενα από την ανωτέρω Σύμβαση της Χάγης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η Μεταφραστική Υπηρεσία χρησιμοποιεί ως μεταφραστές ιδιώτες από πίνακα που καταρτίζεται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, με τους επιτυχόντες σε ειδική γραπτή δοκιμασία ελέγχου της επάρκειας της δηλούμενης, εκ μέρους του υποψηφίου, ξένης γλώσσας. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ρυθμίζεται, επίσης, κάθε θέμα που αφορά στον τρόπο διεξαγωγής της δοκιμασίας, την εξεταστέα ύλη, τον ορισμό της εξεταστικής επιτροπής, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Τα μεταφραστικά δικαιώματα καταβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ιδιώτες στην Υπηρεσία, η οποία τα κατανέμει στους μεταφραστές, ανάλογα με την εργασία που παρέχουν. Οι μεταφραστές, στην περίπτωση μεταφράσεων εγγράφων δημόσιων υπηρεσιών, αμείβονται από τα ενδιαφερόμενα Υπουργεία ή Υπηρεσίες, με βάση πίνακα μεταφραστικών τελών που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εξωτερικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Παρακρατείται ποσοστό 10% από τα εισπραττόμενα μεταφραστικά τέλη, το οποίο χρησιμεύει, μεταξύ άλλων, και για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών της Μεταφραστικής Υπηρεσίας. Οποιαδήποτε τροποποίηση του ύψους της ως άνω κράτησης πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. Το ποσό της ανωτέρω κράτησης κατατίθεται, ανά επταήμερο, σε ειδικό λογαριασμό του Υπουργείου Εξωτερικών, ο οποίος τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος και τον οποίο διαχειρίζεται ο Γενικός Διευθυντής Προσωπικού, Διοικητικής Οργάνωσης και Οικονομικής Διαχείρισης και σε περίπτωση απουσίας του ή κωλύματός του, ο Διευθυντής της Μεταφραστικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Προϊστάμενος της Μεταφραστικής Υπηρεσίας ορίζεται υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ και ΤΕ Διοικητικού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Στη Μεταφραστική Υπηρεσία υφίστανται, προς κάλυψη των αναγκών της, δεκατέσσερις (14) οργανικές θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ΔΕ Διοικητικού, που καταλαμβάνονται από ήδη υπηρετούντες υπαλλήλους με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τους οποίους έχει διαπιστωθεί ότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 του ν. 3320/2005 (ΦΕΚ 48 Α΄) και 11 του π.δ. 164/2004 (ΦΕΚ 134 Α΄). Υφίσταται, επίσης, και μία (1) θέση, που έχει συσταθεί κατά τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 17 του ν. 2839/2000 (ΦΕΚ 196 Α΄). Για την κάλυψη εκτάκτων, απρόβλεπτων ή πρόσκαιρων αναγκών, μπορούν να προσλαμβάνονται στη Μεταφραστική Υπηρεσία μέχρι οκτώ (8) συμβασιούχοι υπάλληλοι, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, με την οποία καθορίζονται η διάρκεια της συμβάσεως και οι λοιπές λεπτομέρειες της πρόσληψής τους, σύμφωνα με τις κείμενες περί προσλήψεως του προσωπικού αυτού διατάξεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Για τους υπηρετούντες μόνιμους μεταφραστές της Κεντρικής και Εξωτερικής Υπηρεσίας, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, εξακολουθούν να ισχύουν, ως προς τη βαθμολογική και μισθολογική τους εξέλιξη, τα προβλεπόμενα στις διατάξεις των άρθρων 68, 97 και 102 του ν. 419/1976 (ΦΕΚ 221 Α΄). Οι, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, υπηρετούντες σε προσωποπαγείς θέσεις δύο (2) μόνιμοι μεταφραστές/διερμηνείς στην Κεντρική και στις Περιφερειακές Υπηρεσίες, εξακολουθούν να παραμένουν ως έχουν, μέχρι την καθ’οιονδήποτε τρόπο αποχώρησή τους από την Υπηρεσία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Στην Περιφερειακή Υπηρεσία Πολιτικών Υποθέσεων (Υ.Π.Υ.) του Υπουργείου Εξωτερικών, με έδρα την Ξάνθη, εξακολουθεί να υφίσταται μία (1) θέση μεταφραστή / διερμηνέα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της Μεταφραστικής Υπηρεσίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Καθήκοντα διοικητικού προσωπικού εκτελούν υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών των αντίστοιχων κλάδων.

Άρθρο 23Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης Αποδήμων ΕλλήνωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο Υπουργείο Εξωτερικών λειτουργεί Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης Αποδήμων (Κ.Ε.Π.Α.), αποστολή του οποίου είναι αφ’ ενός η εξυπηρέτηση των ομογενών και των αποδήμων που διαμένουν προσωρινά στο έδαφος της ελληνικής επικράτειας, για αιτήματά τους που αφορούν σε παροχή υπηρεσιών και πληροφοριών από ελληνικές αρχές, ελληνικές προξενικές αρχές ή αρχές της αλλοδαπής, μέσω των κατά τόπους αρμόδιων ελληνικών προξενικών αρχών, και αφ’ετέρου η εξυπηρέτηση των ομογενών, αποδήμων και Ελλήνων πολιτών που διαμένουν προσωρινά στην αλλοδαπή, για αιτήματά τους που απευθύνονται προς ελληνικές αρχές. Η υπηρεσία αυτή λειτουργεί, συγχρόνως, ως κέντρο συλλογής και διεκπεραίωσης αιτημάτων που υποβάλλονται στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) από τις αναφερόμενες στο προηγούμενο εδάφιο κατηγορίες πολιτών και απευθύνονται στις ελληνικές προξενικές αρχές.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Του Κ.Ε.Π.Α. προΐσταται υπάλληλος του Υπουργείου Εξωτερικών, τοποθετούμενος με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το Κ.Ε.Π.Α. στελεχώνεται από υπαλλήλους προερχόμενους από τους κλάδους του Υπουργείου Εξωτερικών και με συμβασιούχους ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Για το σκοπό αυτόν, συνιστώνται είκοσι τέσσερις (24) οργανικές θέσεις υπαλλήλων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών καθορίζονται οι ειδικότητες και τα προσόντα των υπαλλήλων που θα προσλαμβάνονται. Οι ως άνω συμβασιούχοι υπάλληλοι πρέπει να γνωρίζουν, εκτός από την ελληνική, απαραιτήτως και την αγγλική γλώσσα. Η γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών συνεκτιμάται. Επίσης, απαιτείται η γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή. Η πρόσληψη στις ανωτέρω θέσεις γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, βάσει των γενικών περί προσλήψεως υπαλλήλων του Δημοσίου διατάξεων. Για την ενημέρωση και εκπαίδευσή τους σε θέματα της αρμοδιότητάς τους, οι εν λόγω υπάλληλοι λαμβάνουν μέρος, μέσα στο πρώτο τρίμηνο από την υπογραφή της σύμβασης, σε κύκλο εκπαιδευτικών σεμιναρίων που οργανώνει ειδικά για το σκοπό αυτόν το τμήμα επιμόρφωσης υπαλλήλων των λοιπών κλάδων του Υπουργείου Εξωτερικών της Διπλωματικής Ακαδημίας, διάρκειας πέντε εβδομάδων. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, καθορίζονται τα της συγκρότησης επιτροπής, η οποία θα λειτουργεί ειδικά στο πλαίσιο της Διπλωματικής Ακαδημίας, για να βεβαιώνει περί της επιτυχούς συμμετοχής των εν λόγω υπαλλήλων στα ως άνω σεμινάρια και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Η μη λήψη πιστοποιητικού επιτυχούς περαιώσεως των ως άνω σεμιναρίων επιφέρει καταγγελία της σύμβασης του υπαλλήλου. Οι ως άνω υπάλληλοι υπηρετούν αποκλειστικά στο Κ.Ε.Π.Α., αποκλειόμενης της δυνατότητας μετάθεσης ή απόσπασής τους σε περιφερειακές υπηρεσίες της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών ή σε αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας. Οι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου παρέχοντες υπηρεσίες στο Κ.Ε.Π.Α. με σύμβαση μίσθωσης έργου διατηρούν το συμβατικό καθεστώς τους μέχρι τη λήξη του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Κ.Ε.Π.Α., καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών, ρυθμίζεται ο τρόπος καταβολής και είσπραξης τελών για τις προξενικές πράξεις, οι οποίες διεκπεραιώνονται μέσω του Κ.Ε.Π.Α., εφόσον εισπράττονται γι’ αυτές τέλη με βάση τις ισχύουσες διατάξεις για την Προξενική Διατίμηση, καθώς και, κατά περίπτωση, για τη διεκπεραίωση αιτημάτων Ελλήνων πολιτών που αφορούν σε υπηρεσίες αρχών της αλλοδαπής, εφόσον για τις συγκεκριμένες υπηρεσίες εισπράττονται τέλη από τις αρχές της αλλοδαπής.

Άρθρο 24Υπηρεσία Διαχείρισης και Ανάπτυξης της Ιστοσελίδας του Υπουργείου ΕξωτερικώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Συνιστάται στο Υπουργείο Εξωτερικών Υπηρεσία Διαχείρισης και Ανάπτυξης της Ιστοσελίδας του Υπουργείου Εξωτερικών, η οποία υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Εξωτερικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Υπηρεσία Διαχείρισης και Ανάπτυξης της Ιστοσελίδας είναι αρμόδια για τη συνεχή παρακολούθηση, ενημέρωση και εμπλουτισμό της ιστοσελίδας του Υπουργείου Εξωτερικών. Προς επίτευξη του σκοπού αυτού, η Υπηρεσία συνεργάζεται με όλες τις Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας και τις αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας, με αντίστοιχες υπηρεσίες άλλων Υπουργείων, καθώς και με αντίστοιχες υπηρεσίες άλλων κρατών. Η Υπηρεσία είναι υπεύθυνη, με τη στήριξη των αρμόδιων Διευθύνσεων, για την επιλογή και σύνταξη των κειμένων, τα οποία εισάγονται στην ιστοσελίδα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Διαχείρισης και Ανάπτυξης της Ιστοσελίδας του Υπουργείου Εξωτερικών ορίζεται ο εκάστοτε προϊστάμενος της Υπηρεσίας Ενημέρωσης και Δημόσιας Διπλωματίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στην Υπηρεσία Διαχείρισης και Ανάπτυξης της Ιστοσελίδας του Υπουργείου Εξωτερικών συνιστώνται μία (1) θέση μεταφραστού αγγλικής γλώσσας και μία (1) θέση μεταφραστού γαλλικής γλώσσας, στις οποίες προσλαμβάνονται, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, με τριετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεώνεται για μία επιπλέον τριετία, οι επιτυχόντες σε διαγωνισμό, ο οποίος διενεργείται με μέριμνα της Διεύθυνσης Προσωπικού. Η σχετική προκήρυξη δημοσιεύεται ολόκληρη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) και περίληψή της σε δύο τουλάχιστον εφημερίδες των Αθηνών. Η προκήρυξη αποστέλλεται πριν τη δημοσίευσή της στο Α.Σ.Ε.Π., το οποίο οφείλει να την ελέγξει από άποψη νομιμότητας εντός δέκα (10) ημερών. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των δέκα (10) ημερών τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη του Α.Σ.Ε.Π.. Οι σχετικοί πίνακες των επιτυχόντων αποστέλλονται στο Α.Σ.Ε.Π. προς έλεγχο νομιμότητας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών καθορίζεται η διαδικασία και οι λοιπές λεπτομέρειες διεξαγωγής του διαγωνισμού αυτού και ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της Υπηρεσίας Διαχείρισης και Ανάπτυξης της Ιστοσελίδας του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια.

Άρθρο 25Γραφείο Προώθησης Ελληνικών Υποψηφιοτήτων σε Διεθνείς και Υπερεθνικούς ΟργανισμούςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο Υπουργείο Εξωτερικών λειτουργεί Γραφείο Προώθησης Ελληνικών Υποψηφιοτήτων σε Διεθνείς και Υπερεθνικούς Οργανισμούς, το οποίο υπάγεται στον Υπηρεσιακό Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εξωτερικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το Γραφείο Προώθησης Ελληνικών Υποψηφιοτήτων σε Διεθνείς και Υπερεθνικούς Οργανισμούς είναι αρμόδιο για: α. Τη στατιστική καταγραφή, κατ’ αριθμό και θέση, των Ελλήνων υπαλλήλων σε όλους τους διεθνείς και υπερεθνικούς οργανισμούς, έτσι ώστε η Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών να έχει πλήρη εικόνα της ελληνικής παρουσίας σε σχέση προς τις θέσεις, που αναλογούν στην Ελλάδα. β. Την έγκαιρη ενημέρωση για μελλοντικές προκηρύξεις υποψηφιοτήτων και την παρακολούθηση των προκηρύξεων των υποψηφιοτήτων σε όργανα όλων των διεθνών και υπερεθνικών οργανισμών. γ. Την υποβοήθηση της προσπάθειας εισδοχής Ελλήνων υπαλλήλων σε διεθνείς και υπερεθνικούς οργανισμούς, με τη δημοσιοποίηση ανακοινώσεων και τη συνδρομή στην έγκαιρη αναζήτηση κατάλληλων υποψηφίων, τηρουμένων των διατάξεων, που προβλέπουν τα Καταστατικά των Διεθνών και Υπερεθνικών Οργανισμών. δ. Τη συγκέντρωση και αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων, την εισήγηση και το συντονισμό, με τη συνδρομή όλων των αρμόδιων κατά περίπτωση υπηρεσιών του Υπουργείου Εξωτερικών (Κεντρικής και Εξωτερικής Υπηρεσίας), των ενεργειών για την επιλογή για κάθε κατηγορία, με κριτήριο τα προσόντα και τις ικανότητες των ενδιαφερομένων, των υποψηφιοτήτων εκείνων, οι οποίες θα τύχουν της ελληνικής υποστήριξης. Ως υποψηφιότητες νοούνται και οι ατομικές. ε. Τη συνεργασία με Πανεπιστήμια, Ιδρύματα, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και άλλους φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, με σκοπό την υπόδειξη κατάλληλων προσώπων για τις ως άνω υποψηφιότητες και την υποστήριξή τους σε διεθνείς και υπερεθνικούς οργανισμούς και οργανώσεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Προϊστάμενος του Γραφείου Προώθησης Ελληνικών Υποψηφιοτήτων σε Διεθνείς και Υπερεθνικούς Οργανισμούς ορίζεται, από τον Υπουργό Εξωτερικών, υπάλληλος του Διπλωματικού Κλάδου, με βαθμό, τουλάχιστον, Πληρεξουσίου Υπουργού Β΄.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Γραφείου Προώθησης Ελληνικών Υποψηφιοτήτων σε Διεθνείς και Υπερεθνικούς Οργανισμούς, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια.

Άρθρο 26Μονάδα Εργασιακού ΑθλητισμούΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών συνιστάται Μονάδα Εργασιακού Αθλητισμού (Γυμναστήριο) για τους υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για τη λειτουργία της Μονάδας Εργασιακού Αθλητισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, συνιστάται μία (1) οργανική θέση γυμναστού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Ο ως άνω υπάλληλος προσλαμβάνεται, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, βάσει των γενικών περί προσλήψεως υπαλλήλων του Δημοσίου διατάξεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, καθορίζεται ο Κανονισμός λειτουργίας της Μονάδας Εργασιακού Αθλητισμού, καθώς και κάθε άλλο συναφές θέμα.

Άρθρο 27ΙατρείοΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών συνιστάται Ιατρείο, στο οποίο ανατίθεται η προστασία και προαγωγή της υγείας των υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για τη λειτουργία του Ιατρείου του Υπουργείου Εξωτερικών, υφίσταται μία θέση ελεγκτή ιατρού επί θητεία, βάσει του άρθρου 60 του ν.1943/1991 (ΦΕΚ 50 Α΄). Επίσης, υφίσταται μία (1) οργανική θέση ΙατρούΠαθολόγου με ειδίκευση στη Δημόσια Υγεία, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σύμφωνα με το άρθρο 64 του π.δ. 230/1998. Οι ως άνω υπάλληλοι προσλαμβάνονται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, βάσει των γενικών περί προσλήψεως υπαλλήλων του Δημοσίου διατάξεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Για την κάλυψη έκτακτων, απρόβλεπτων ή πρόσκαιρων αναγκών, μπορεί να προσληφθεί, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, ένας (1) επιπλέον ιατρός, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις κείμενες περί προσλήψεως του προσωπικού αυτού διατάξεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών καθορίζονται οι όροι λειτουργίας του Ιατρείου, καθώς και κάθε άλλο συναφές θέμα.

Άρθρο 28Περιφερειακές ΥπηρεσίεςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Με διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, μπορούν να συσταθούν Περιφερειακές Υπηρεσίες της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών με κατά τόπους Γραφεία. Με όμοιο διάταγμα ορίζονται η έδρα, οι αρμοδιότητες και οι θέσεις, κατά κλάδο και βαθμό, των Υπηρεσιών αυτών και των Γραφείων τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι Υπηρεσίες αυτές λειτουργούν ως σύμβουλοι αποκεντρωμένων διοικητικών μονάδων, στο πλαίσιο της αποστολής και των γενικών αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Εξωτερικών.

Άρθρο 29Διοίκηση του Αγίου ΌρουςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Με διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, ορίζεται το προσωπικό της Διοίκησης του Αγίου Όρους, κατά κλάδο, βαθμό και ειδικότητα. Το προσωπικό αυτό υπάγεται στο Υπουργείο Εξωτερικών και απαρτίζεται από: α. τον Διοικητή του Αγίου Όρους, β. τον Αναπληρωτή Διοικητή, γ. το λοιπό προσωπικό της Διοίκησης, μόνιμο ή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Έδρα της Διοίκησης του Αγίου Όρους είναι οι Καρυές.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών, διορίζονται: α. ως Διοικητής του Αγίου Όρους, με βαθμό και αποδοχές Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, προσωπικότητα εγνωσμένου κύρους με διοικητική πείρα και γνώση των θεμάτων του Αγίου Όρους, β. ως Αναπληρωτής Διοικητής, μετακλητός υπάλληλος με βαθμό Β΄, πτυχιούχος Πανεπιστημίου, με γνώση θεμάτων του Αγίου Όρους. Τμήμα 2: Συλλογικά Όργανα

Άρθρο 30Συμβούλια και Επιτροπές της Κεντρικής ΥπηρεσίαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών λειτουργούν τα εξής Συμβούλια και Επιτροπές: α. Συμβούλιο Πολιτικών Υποθέσεων β. Ανώτατο Υπηρεσιακό Συμβούλιο γ. Ανώτατο Πειθαρχικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο δ. Υπηρεσιακό Συμβούλιο ε. Πειθαρχικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο στ. Εκπαιδευτικό Συμβούλιο της Διπλωματικής Ακαδημίας ζ. Τεχνικό Συμβούλιο η. Συμβούλιο Τεχνολογιών Επικοινωνιών και Πληροφορικής θ. Συμβούλιο Ταγμάτων Αριστείας ι. Επιτροπή Ειδικών Δαπανών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών μπορεί να προβλέπεται αμοιβή των συμμετεχόντων στα ανωτέρω Συμβούλια και Επιτροπές.

Άρθρο 31Συμβούλιο Πολιτικών ΥποθέσεωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το Συμβούλιο Πολιτικών Υποθέσεων απαρτίζεται από τον Υπουργό Εξωτερικών, ως Πρόεδρο, τους Αναπληρωτές Υπουργούς Εξωτερικών, τους Υφυπουργούς Εξωτερικών και τους Γενικούς Γραμματείς του Υπουργείου Εξωτερικών. Μπορούν επίσης να κληθούν, κατά περίπτωση, από τον Πρόεδρο, για να συμμετάσχουν στο Συμβούλιο, ο Αναπληρωτής Υπηρεσιακός Γενικός Γραμματέας, οι Γενικοί Διευθυντές, ο Ειδικός Νομικός Σύμβουλος, ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας Ενημέρωσης και Δημόσιας Διπλωματίας, καθώς και Διευθυντές και στελέχη άλλων Διευθύνσεων του Υπουργείου Εξωτερικών ή άλλων Υπουργείων και Υπηρεσιών. Ως γραμματέας μετέχει υπάλληλος του Διπλωματικού Κλάδου, οριζόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών. Απόντος του Υπουργού, στο Συμβούλιο προεδρεύει ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών ή ένας εκ των Υφυπουργών Εξωτερικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο, όποτε κρίνεται τούτο αναγκαίο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στο Συμβούλιο εισάγονται από τον Πρόεδρο ή τα μέλη του Συμβουλίου γενικότερα θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Εξωτερικών, για την παρακολούθηση και τον καθορισμό της πολιτικής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Συμβουλίου Πολιτικών Υποθέσεων, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια.

Άρθρο 32Ανώτατο Υπηρεσιακό ΣυμβούλιοΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το Ανώτατο Υπηρεσιακό Συμβούλιο (Α.Υ.Σ.) αποτελείται από πέντε (5) μέλη με δικαίωμα ψήφου, τα οποία ορίζονται με τους αναπληρωτές τους, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, με διετή θητεία ως εξής: α. ένας (1) Πρέσβυς επί τιμή, ως Πρόεδρος, β. ο Νομικός Σύμβουλος του Κράτους στο Υπουργείο Εξωτερικών, γ. ο ΣΤ΄ Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εξωτερικών, δ. δύο (2) υπάλληλοι του Διπλωματικού Κλάδου με βαθμό Πρέσβυ ή Πληρεξούσιου Υπουργού Α΄.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Μέλος του Α.Υ.Σ., χωρίς ψήφο, είναι και ένας εκπρόσωπος: − της συνδικαλιστικής οργάνωσης των διπλωματικών υπαλλήλων, όταν το ζήτημα του οποίου επιλαμβάνεται το Α.Υ.Σ. αφορά υπαλλήλους του Διπλωματικού Κλάδου, − της συνδικαλιστικής οργάνωσης του επιστημονικού προσωπικού της Ε.Ν.Υ., όταν το ζήτημα του οποίου επιλαμβάνεται το Α.Υ.Σ. αφορά υπαλλήλους του Κλάδου του Επιστημονικού Προσωπικού της Ε.Ν.Υ., − της συνδικαλιστικής οργάνωσης των Εμπειρογνωμόνων, όταν το ζήτημα του οποίου επιλαμβάνεται το Α.Υ.Σ. αφορά υπαλλήλους του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων, − της συνδικαλιστικής οργάνωσης των υπαλλήλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, όταν το ζήτημα του οποίου επιλαμβάνεται το Α.Υ.Σ. αφορά υπαλλήλους του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων. Ο εκπρόσωπος κάθε συνδικαλιστικής οργάνωσης υποδεικνύεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του οικείου Συλλόγου και ορίζεται μέλος του Α.Υ.Σ. με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στο Συμβούλιο εισηγείται, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ένας Πρέσβυς ή Πληρεξούσιος Υπουργός Α΄ ή Β΄, αναπληρούμενος από άλλον ομοιόβαθμό του διπλωματικό υπάλληλο, οι οποίοι ορίζονται από τον Υπουργό Εξωτερικών, με διετή θητεία. Στην περίπτωση εξέτασης θεμάτων της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας καθήκοντα εισηγητή εκτελεί ο Ειδικός Νομικός Σύμβουλος. Στην περίπτωση διορισμού Ειδικού Νομικού Συμβούλου, στο Συμβούλιο εισηγείται Πρέσβυς ή Πληρεξούσιος Υπουργός Α΄ ή Β΄. Καθήκοντα γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του Διπλωματικού Κλάδου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Εάν ο κρινόμενος διπλωματικός υπάλληλος είναι ανώτερος κατά βαθμό ή αρχαιότερος στην επετηρίδα παριστάμενων τακτικών ή αναπληρωματικών μελών του Α.Υ.Σ., τότε αυτό συνεδριάζει νομίμως με τα λοιπά, πλην των κατωτέρων ή νεοτέρων του κρινομένου, παριστάμενα μέλη του, εφόσον ο αριθμός αυτών δεν είναι κατώτερος των τριών (3). Η ανωτέρω ρύθμιση περί εξαιρέσεως δεν ισχύει για το μέλος του Συμβουλίου ΣΤ΄ Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εξωτερικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Για τη συγκρότηση του Α.Υ.Σ. εφαρμόζεται η διάταξη της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 2839/2000 (ΦΕΚ 196 Α΄).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Το Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του και επιλαμβάνεται των θεμάτων της αρμοδιότητάς του, μετά από ερώτημα του Υπουργού Εξωτερικών. Η ημερήσια διάταξη, ο χρόνος και ο τόπος πραγματοποίησης των συνεδριάσεων και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα ορίζονται από τον Πρόεδρο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Το Ανώτατο Υπηρεσιακό Συμβούλιο: α. Γνωμοδοτεί για τα θέματα προαγωγής των διπλωματικών υπαλλήλων στο βαθμό του Πληρεξούσιου Υπουργού Β΄, των υπαλλήλων του επιστημονικού προσωπικού της Ε.Ν.Υ. στους βαθμούς του Νομικού Συμβούλου Α΄ και Β΄, των Εμπειρογνωμόνων στους βαθμούς των Εμπειρογνωμόνων Πρεσβευτών−Συμβούλων Α΄ και Β΄ και των υπαλλήλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στους βαθμούς του Γενικού Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄και Β΄. β. Αποφασίζει για την οριστική παύση διπλωματικού υπαλλήλου, υπαλλήλου του Κλάδου Επιστημονικού Προσωπικού της Ε.Ν.Υ. με το βαθμό του Νομικού Συμβούλου Α΄ και Β΄, υπαλλήλου του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων με βαθμό Εμπειρογνώμονα Πρεσβευτή−Συμβούλου Α΄ και Β΄ και του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων με βαθμό Γενικού Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄ και Β΄, ο οποίος κρίνεται ανίκανος για την εκτέλεση των καθηκόντων του. Η απόφαση του Α.Υ.Σ. αιτιολογείται πλήρως και είναι υποχρεωτική για τον Υπουργό, ο οποίος οφείλει να προκαλέσει την έκδοση του σχετικού διατάγματος εντός δύο μηνών από της εκδόσεώς της. γ. Γνωμοδοτεί για τις μεταθέσεις των υπαλλήλων του Διπλωματικού Κλάδου με βαθμό Πρέσβεως, Πληρεξούσιου Υπουργού Α΄ και Β΄, των υπαλλήλων του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων με βαθμό Εμπειρογνώμονα Πρεσβευτή−Συμβούλου Α΄ και Β΄ και των υπαλλήλων του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων με βαθμό Γενικού Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄ και Β΄, καθώς και για κάθε συναφές ερώτημα που του απευθύνει ο Υπουργός Εξωτερικών. δ. Γνωμοδοτεί για τον ορισμό του Ειδικού Νομικού Συμβούλου που προΐσταται της Ε.Ν.Υ. και αποφασίζει για τον ορισμό προϊσταμένων των τμημάτων της Ε.Ν.Υ.. ε. Γνωμοδοτεί για κάθε άλλο θέμα που αναφέρεται στο προσωπικό των ανωτέρω περιπτώσεων και παραπέμπεται σε αυτό από τον Υπουργό.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Το Α.Υ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα τέσσερα (4) από τα πέντε (5) μέλη του με δικαίωμα ψήφου, στα οποία συμπεριλαμβάνεται ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του. Για τη λήψη αποφάσεων ή τη διατύπωση γνωμοδοτήσεων απαιτείται πλειοψηφία των παρόντων, σε περίπτωση δε ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Εάν υπάρχουν περισσότερες από δύο γνώμες, αυτοί που ακολουθούν την ασθενέστερη οφείλουν να προσχωρήσουν σε μία από τις δύο επικρατέστερες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Η γνώμη της τυχόν μειοψηφίας καταχωρείται στο οικείο πρακτικό του Α.Υ.Σ..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Το Συμβούλιο, όταν πρόκειται να αποφασίσει για την απόλυση για λόγους υγείας, οφείλει να καλέσει τον κρινόμενο υπάλληλο να εμφανισθεί, αυτοπροσώπως, ενώπιόν του. Ο παραπεμπόμενος δικαιούται να λάβει, εγκαίρως, γνώση των στοιχείων του οικείου φακέλου και να παραστεί αυτοπροσώπως ή μετά ή δια δικηγόρου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Οι αποφάσεις του Α.Υ.Σ. αιτιολογούνται πλήρως και είναι υποχρεωτικές για τον Υπουργό. Όταν προβλέπεται η έκδοση διατάγματος, ο Υπουργός οφείλει να προκαλέσει την έκδοσή του εντός δύο μηνών από την απόφαση του Α.Υ.Σ..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Κατά τη διάρκεια της διετούς θητείας, δεν επιτρέπεται η αντικατάσταση των μελών του Συμβουλίου, εκτός εάν συντρέχουν σοβαροί υπηρεσιακοί λόγοι που βεβαιώνονται με την απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα λειτουργίας του Ανώτατου Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

Άρθρο 33Ανώτατο Πειθαρχικό Υπηρεσιακό ΣυμβούλιοΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το Ανώτατο Πειθαρχικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο (Α.Π.Υ.Σ.) αποτελείται από πέντε (5) μέλη, με δικαίωμα ψήφου, τα οποία ορίζονται με τους αναπληρωτές τους, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, με διετή θητεία, ως εξής: α. ένας (1) Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, ως Πρόεδρος, β. ένας (1) Σύμβουλος της Επικρατείας, γ. ο ΣΤ΄ Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εξωτερικών, δ. ένας (1) υπάλληλος του Διπλωματικού Κλάδου με βαθμό Πρέσβεως ή Πληρεξούσιου Υπουργού Α΄, ε. ένας (1) υπάλληλος του Διπλωματικού Κλάδου με βαθμό Πρέσβεως ή Πληρεξούσιου Υπουργού Α΄ και Β΄, που υποδεικνύεται από τη συνδικαλιστική οργάνωση του Διπλωματικού Κλάδου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Όταν το Α.Π.Υ.Σ. επιλαμβάνεται πειθαρχικής υπόθεσης υπαλλήλου του Κλάδου του Επιστημονικού Προσωπικού της Ε.Ν.Υ. ή του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων ή του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων, ως μέλος του ορίζεται υπάλληλος του οικείου κλάδου με βαθμό Νομικού Συμβούλου Α΄ ή Β΄, Γενικού Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών υποθέσεων Α΄ ή Β΄ και Εμπειρογνώμονα Πρεσβευτή − Συμβούλου Α΄ ή Β΄, που υποδεικνύεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της οικείας συνδικαλιστικής οργάνωσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στο Συμβούλιο εισηγείται, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ένας Πρέσβυς ή Πληρεξούσιος Υπουργός Α΄ ή Β΄, αναπληρούμενος από άλλον ομοιόβαθμό του διπλωματικό υπάλληλο, οι οποίοι ορίζονται από τον Υπουργό Εξωτερικών, με διετή θητεία. Στην περίπτωση εξέτασης θεμάτων της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας καθήκοντα εισηγητή εκτελεί ο Ειδικός Νομικός Σύμβουλος. Στην περίπτωση του Ειδικού Νομικού Συμβούλου, στο Συμβούλιο εισηγείται Πρέσβυς ή Πληρεξούσιος Υπουργός Α΄ ή Β΄. Καθήκοντα γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του Διπλωματικού Κλάδου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Με την απόφαση της παραγράφου 1 ορίζονται, επίσης, πέντε (5) Πρέσβεις επί τιμή, με διετή θητεία, οι οποίοι καλούνται, κατά τη σειρά του διορισμού τους, προς αναπλήρωση εκείνου του μέλους του Α.Π.Υ.Σ. που είναι κατώτερο σε βαθμό ή νεότερο στην επετηρίδα του κρινόμενου διπλωματικού υπαλλήλου, διατηρουμένης πάντοτε της συνθέσεως του Α.Π.Υ.Σ. κατά τα δύο τρίτα από μονίμους δημοσίους υπαλλήλους. Εάν, λόγω του βαθμού του κρινομένου διπλωματικού υπαλλήλου, δεν είναι δυνατή η ανωτέρω αναπλήρωση και η τήρηση της υποχρεώσεως της συνθέσεως του Α.Π.Υ.Σ. κατά τα δύο τρίτα από μονίμους δημοσίους υπαλλήλους, τότε αυτό συνεδριάζει νομίμως με τα λοιπά, πλην των κατωτέρων ή νεοτέρων του κρινομένου, μέλη του, εφόσον ο αριθμός αυτών δεν είναι κατώτερος των τριών (3). Η ανωτέρω ρύθμιση περί αναπληρώσεως δεν ισχύει για τα μέλη του Συμβουλίου ΣΤ΄ Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εξωτερικών και εκείνο, που υποδεικνύεται από τη συνδικαλιστική οργάνωση του Διπλωματικού Κλάδου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Το Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του και επιλαμβάνεται των θεμάτων της αρμοδιότητάς του, μετά από ερώτημα του Υπουργού Εξωτερικών. Η ημερήσια διάταξη, ο χρόνος και ο τόπος πραγματοποίησης των συνεδριάσεων και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα ορίζονται από τον Πρόεδρο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Το Ανώτατο Πειθαρχικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο: α. Αποφασίζει για τις εφέσεις διπλωματικών υπαλλήλων με βαθμό Πρέσβεως, Πληρεξούσιου Υπουργού Α΄ και Β΄, υπαλλήλων του Κλάδου Επιστημονικού Προσωπικού της Ε.Ν.Υ. με βαθμό Νομικού Συμβούλου Α΄ και Β΄, υπαλλήλων του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων με βαθμό Γενικού Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄ και Β΄ και υπαλλήλων του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων με βαθμό Εμπειρογνώμονα Πρεσβευτή − Συμβούλου Α΄ και Β΄ κατά των αποφάσεων των πειθαρχικών προϊσταμένων, πλην του Υπουργού, με τις οποίες τους επιβάλλονται πειθαρχικές ποινές. β. Επιβάλλει, με αιτιολογημένη απόφαση, τις πειθαρχικές ποινές που προβλέπονται από τον παρόντα νόμο στους διπλωματικούς υπαλλήλους με βαθμό Πρέσβεως και Πληρεξούσιου Υπουργού Α΄ και Β΄, στους υπαλλήλους του Κλάδου Επιστημονικού Προσωπικού της Ε.Ν.Υ. με βαθμό Νομικού Συμβούλου Α΄ και Β΄, στους υπαλλήλους του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων με βαθμό Γενικού Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄ και Β΄ και στους υπαλλήλους του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων, με βαθμό Εμπειρογνώμονα Πρεσβευτή − Συμβούλου Α΄ και Β΄. γ. Γνωμοδοτεί για κάθε άλλο θέμα που αναφέρεται σε πειθαρχικό ζήτημα του προσωπικού των ανωτέρω περιπτώσεων και παραπέμπεται σε αυτό από τον Υπουργό.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Το Α.Π.Υ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα τέσσερα (4) από τα πέντε (5) μέλη του, στα οποία συμπεριλαμβάνεται ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του. Για τη λήψη αποφάσεων ή τη διατύπωση γνωμοδοτήσεων απαιτείται πλειοψηφία των παρόντων, σε περίπτωση δε ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Εάν υπάρχουν περισσότερες από δύο γνώμες, αυτοί που ακολουθούν την ασθενέστερη οφείλουν να προσχωρήσουν σε μία από τις δύο επικρατέστερες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Η γνώμη της τυχόν μειοψηφίας καταχωρείται στο οικείο πρακτικό του Α.Π.Υ.Σ..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Το Συμβούλιο οφείλει να καλεί τον κρινόμενο υπάλληλο να εμφανισθεί, αυτοπροσώπως, ενώπιόν του και να αναπτύξει και προφορικά τα στοιχεία που εκτίθενται στην απολογία του ή να προσκομίσει νέα, προς υπεράσπισή του, στοιχεία. Ο παραπεμπόμενος στο Συμβούλιο δικαιούται να λάβει, εγκαίρως, γνώση των στοιχείων του οικείου φακέλου και να παραστεί αυτοπροσώπως ή μετά ή δια δικηγόρου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Οι αποφάσεις του Α.Π.Υ.Σ. αιτιολογούνται πλήρως και είναι υποχρεωτικές για τον Υπουργό.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Κατά τη διάρκεια της διετούς θητείας δεν επιτρέπεται η αντικατάσταση των μελών του Συμβουλίου, εκτός εάν συντρέχουν σοβαροί υπηρεσιακοί λόγοι που βεβαιώνονται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα λειτουργίας του Ανώτατου Πειθαρχικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

Άρθρο 34Υπηρεσιακό ΣυμβούλιοΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο αποτελείται από πέντε (5) μέλη, τα οποία ορίζονται με τους αναπληρωτές τους, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, με διετή θητεία, ως εξής: − ένας (1) υπάλληλος του Διπλωματικού κλάδου με βαθμό Πρέσβεως ή Πληρεξούσιου Υπουργού Α΄ ή Β΄, ως Πρόεδρος, − ένας (1) Πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στο Υπουργείο Εξωτερικών, − δύο (2) υπάλληλοι του Διπλωματικού Κλάδου με βαθμό Πρέσβεως ή Πληρεξούσιου Υπουργού Α΄ ή Β΄, που να είναι νεότεροι στην επετηρίδα του Προέδρου και − ένας (1) υπάλληλος, εκπρόσωπος του αντίστοιχου κλάδου, που υποδεικνύεται στον Υπουργό από το Διοικητικό Συμβούλιο της οικείας συνδικαλιστικής οργάνωσης, ως μέλη. Στο Συμβούλιο εισηγείται, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Προσωπικού, αναπληρούμενος, σε περίπτωση κωλύματος, από Πληρεξούσιο Υπουργό Α΄ ή Β΄, οριζόμενο από τον Υπουργό Εξωτερικών. Καθήκοντα γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του Διπλωματικού Κλάδου, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Προσωπικού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για τη συγκρότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου εφαρμόζεται η διάταξη της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 2839/2000 (ΦΕΚ 196 Α΄).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, ο οποίος ορίζει και τα θέματα προς συζήτηση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο: α. Γνωμοδοτεί για θέματα τοποθέτησης και μετάθεσης όλων των υπαλλήλων του Υπουργείου, πλην των υπαλλήλων του Διπλωματικού Κλάδου με βαθμό Πρέσβεως, Πληρεξούσιου Υπουργού Α΄ και Β΄, των υπαλλήλων του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων με βαθμό Γενικού Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄ και Β΄ και των υπαλλήλων του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων με βαθμό Εμπειρογνώμονα Πρεσβευτή −Συμβούλου Α΄ και Β΄. β. Γνωμοδοτεί για θέματα προαγωγής υπαλλήλων όλων των κλάδων του Υπουργείου Εξωτερικών και, συγκεκριμένα, για υπαλλήλους του Διπλωματικού Κλάδου μέχρι και της προαγωγής από το βαθμό του Συμβούλου Πρεσβείας Β΄ στο βαθμό του Συμβούλου Πρεσβείας Α΄, για υπαλλήλους του Επιστημονικού Προσωπικού της Ε.Ν.Υ. για την προαγωγή από το βαθμό του Εισηγητή στο βαθμό του Αναπληρωτή Νομικού Συμβούλου, για υπαλλήλους του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων μέχρι και της προαγωγής από το βαθμό του Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β΄ στο βαθμό του Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄ και για υπαλλήλους του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων για την προαγωγή από το βαθμό του Εμπειρογνώμονα − Συμβούλου Β΄ στο βαθμό του Εμπειρογνώμονα − Συμβούλου Α΄. Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, προκειμένου να γνωμοδοτήσει για προαγωγές υπαλλήλων, συνέρχεται εντός τριών μηνών από τη συμπλήρωση των τυπικών προς προαγωγή προσόντων των υπαλλήλων, εφόσον υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις προς κάλυψη. γ. Αποφασίζει, σύμφωνα με το άρθρο 78, για την προσωρινή απαλλαγή υπαλλήλου από τα καθήκοντά του. δ. Γνωμοδοτεί για κάθε άλλο θέμα, που αναφέρεται στο προσωπικό και παραπέμπεται σε αυτό από τον Υπουργό.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τέσσερα (4) από τα πέντε (5) μέλη του, στα οποία συμπεριλαμβάνεται ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του. Για τη λήψη αποφάσεων ή τη διατύπωση γνωμοδοτήσεων απαιτείται πλειοψηφία των παρόντων και, σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Εάν υπάρχουν περισσότερες από δύο γνώμες, αυτοί που ακολουθούν την ασθενέστερη οφείλουν να προσχωρήσουν σε μία από τις δύο επικρατέστερες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Το Συμβούλιο, όταν πρόκειται να αποφασίσει για την απόλυση για λόγους υγείας, οφείλει να καλέσει τον κρινόμενο υπάλληλο να εμφανισθεί, αυτοπροσώπως, ενώπιόν του. Ο παραπεμπόμενος δικαιούται να λάβει, εγκαίρως, γνώση των στοιχείων του οικείου φακέλου και να παραστεί αυτοπροσώπως ή μετά ή δια δικηγόρου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Κατά τη διάρκεια της διετούς θητείας δεν επιτρέπεται η αντικατάσταση των μελών του Συμβουλίου, εκτός εάν συντρέχουν σοβαροί υπηρεσιακοί λόγοι που βεβαιώνονται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα λειτουργίας του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

Άρθρο 35Πειθαρχικό Υπηρεσιακό ΣυμβούλιοΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το Πειθαρχικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο αποτελείται από πέντε (5) μέλη, τα οποία ορίζονται με τους αναπληρωτές τους, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, με διετή θητεία, ως εξής: − δύο (2) Σύμβουλοι της Επικρατείας, εκ των οποίων ο αρχαιότερος ως Πρόεδρος, − δύο (2) υπάλληλοι του Διπλωματικού Κλάδου με βαθμό Πρέσβεως ή Πληρεξούσιου Υπουργού Α΄ ή Β΄ και − ένας (1) υπάλληλος, εκπρόσωπος του αντίστοιχου κλάδου, που υποδεικνύεται στον Υπουργό από το Διοικητικό Συμβούλιο της οικείας συνδικαλιστικής οργάνωσης, ως μέλη. Στο Συμβούλιο εισηγείται, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Προσωπικού, αναπληρούμενος σε περίπτωση κωλύματος από Πληρεξούσιο Υπουργό Α΄ ή Β΄ οριζόμενο από τον Υπουργό Εξωτερικών. Καθήκοντα γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του Διπλωματικού Κλάδου που υπηρετεί στη Διεύθυνση Προσωπικού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το Πειθαρχικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, ο οποίος ορίζει και τα θέματα προς συζήτηση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το Πειθαρχικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα τέσσερα (4) από τα πέντε (5) μέλη του, στα οποία συμπεριλαμβάνεται ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του. Για τη λήψη αποφάσεων ή τη διατύπωση γνωμοδοτήσεων, απαιτείται πλειοψηφία των παρόντων, σε περίπτωση δε ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Εάν υπάρχουν περισσότερες από δύο γνώμες, αυτοί που ακολουθούν την ασθενέστερη οφείλουν να προσχωρήσουν σε μία από τις δύο επικρατέστερες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το Πειθαρχικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο: α. Επιβάλλει, με αιτιολογημένη απόφαση, τις πειθαρχικές ποινές που προβλέπονται από τον παρόντα νόμο σε όλους τους υπαλλήλους, εκτός από αυτούς που είναι υπάλληλοι του Διπλωματικού Κλάδου με βαθμό Πρέσβεως και Πληρεξούσιου Υπουργού Α΄ και Β΄, υπάλληλοι του Κλάδου Επιστημονικού Προσωπικού της Ε.Ν.Υ. με βαθμό Νομικού Συμβούλου Α΄ και Β΄, υπάλληλοι του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων με βαθμό Γενικού Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄ και Β΄ και υπάλληλοι του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων με βαθμό Εμπειρογνωμόνων Πρεσβευτών −Συμβούλων Α΄ και Β΄. β. Αποφασίζει για τις εφέσεις υπαλλήλων που υπάγονται στην αρμοδιότητά του, κατά των αποφάσεων των πειθαρχικών προϊσταμένων, με τις οποίες τους επιβάλλονται πειθαρχικές ποινές. γ. Γνωμοδοτεί για κάθε άλλο ζήτημα, το οποίο αναφέρεται σε πειθαρχικό θέμα υπαλλήλων, που υπάγονται στην αρμοδιότητά του και παραπέμπεται σε αυτό από τον Υπουργό. δ. Επιλαμβάνεται κάθε άλλου θέματος που υπάγεται στην αρμοδιότητά του, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Το Συμβούλιο οφείλει να καλεί τον κρινόμενο υπάλληλο να εμφανισθεί, αυτοπροσώπως, ενώπιόν του και να αναπτύξει και προφορικά τα στοιχεία που εκτίθενται στην απολογία του ή να προσκομίσει νέα προς υπεράσπισή του στοιχεία. Ο παραπεμπόμενος στο Συμβούλιο δικαιούται να λάβει, εγκαίρως, γνώση των στοιχείων του οικείου φακέλου και να παραστεί αυτοπροσώπως ή μετά ή δια δικηγόρου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Κατά τη διάρκεια της διετούς θητείας δεν επιτρέπεται η αντικατάσταση των μελών του Συμβουλίου, εκτός εάν συντρέχουν σοβαροί υπηρεσιακοί λόγοι που βεβαιώνονται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα λειτουργίας του Πειθαρχικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

Άρθρο 36Τεχνικό ΣυμβούλιοΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για την εκπλήρωση των σκοπών της Τεχνικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών λειτουργεί πενταμελές Τεχνικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από τα κάτωθι μέλη, που ορίζονται, με διετή θητεία, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών: α. τον Γενικό Διευθυντή Προσωπικού, Διοικητικής Οργάνωσης και Οικονομικής Διαχείρισης, ως Πρόεδρο, αναπληρούμενο, σε περίπτωση κωλύματος, από τον Διευθυντή Προσωπικού, β. τον Νομικό Σύμβουλο του Κράτους στο Υπουργείο Εξωτερικών, αναπληρούμενο σε περίπτωση κωλύματος, από τον αρχαιότερο Πάρεδρο του Γραφείου Ν.Σ.Κ. στο Υπουργείο Εξωτερικών, γ. έναν (1) εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), που ορίζεται, με τον αναπληρωτή του, από τη Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., με διετή θητεία, δ. έναν (1) διπλωματούχο μηχανικό, υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, που ορίζεται, με τον αναπληρωτή του, από τον αρμόδιο Υπουργό με διετή θητεία, ε. έναν (1) διπλωματούχο μηχανικό, υπάλληλο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, που ορίζεται, με τον αναπληρωτή του, από τον αρμόδιο Υπουργό, με διετή θητεία. Καθήκοντα εισηγητή, χωρίς ψήφο, εκτελεί είτε ο προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας είτε ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Προμηθειών και Λειτουργικών Δαπανών, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο Τεχνικό Συμβούλιο μετέχει ως Γραμματέας, χωρίς ψήφο, υπάλληλος του Υπουργείου, οριζόμενος από τον Πρόεδρο. Αυτός τηρεί, με ίδια ευθύνη, βιβλίο πρωτοκόλλου, στο οποίο καταχωρούνται, κατ’ αύξοντα αριθμό, οι εισηγήσεις, ως και βιβλίο πρακτικών, στο οποίο καταχωρούνται, κατά συνεδρία, οι γνωμοδοτήσεις του Τεχνικού Συμβουλίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Ο Πρόεδρος του Τεχνικού Συμβουλίου μπορεί να καλεί στις συνεδριάσεις οποιονδήποτε υπάλληλο του Υπουργείου Εξωτερικών ή ιδιώτη, για παροχή πληροφοριών σχετικά με τα θέματα που συζητούνται σε αυτό. Το Τεχνικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, ο οποίος ορίζει και τα προς συζήτηση θέματα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το Τεχνικό Συμβούλιο γνωμοδοτεί για θέματα που: Α. εισηγείται ο προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας και ανάγονται: α. στη συντήρηση κτηρίων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών και των κτηρίων, στα οποία στεγάζονται οι αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας, β. στην αγορά κατάλληλων ακινήτων για τη στέγαση υπηρεσιών του Υπουργείου Εξωτερικών στην Ελλάδα ή την εγκατάσταση των διπλωματικών και προξενικών αρχών ως και για την κατοικία των προϊσταμένων των αρχών αυτών, γ. στην ανέγερση και ανακαίνιση κτηρίων προς εξυπηρέτηση των αναφερομένων στο προηγούμενο εδάφιο β΄ σκοπών, δ. στην επίπλωση − εξοπλισμό και διακόσμηση των ως άνω κτηρίων και οικημάτων, Β. εισηγείται ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Προμηθειών και Λειτουργικών Δαπανών και ανάγονται σε προμήθειες, Γ. προβλέπονται από το ν. 1418/1984 (ΦΕΚ 123 Α΄), όπως εκάστοτε ισχύει, και τα εκτελεστικά αυτού διατάγματα, Δ. παραπέμπει σε αυτό ο Υπουργός Εξωτερικών ή ο Υπηρεσιακός Γενικός Γραμματέας ή ο Γενικός Διευθυντής Προσωπικού, Διοικητικής Οργάνωσης και Οικονομικής Διαχείρισης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Το Τεχνικό Συμβούλιο είναι σε απαρτία, όταν είναι παρόντα τέσσερα (4) μέλη του, στα οποία περιλαμβάνεται ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του. Οι αποφάσεις και γνωμοδοτήσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα λειτουργίας του Τεχνικού Συμβουλίου.

Άρθρο 37Συμβούλιο Τεχνολογιών Επικοινωνιών και ΠληροφορικήςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για την εκπλήρωση των σκοπών της Διευθύνσεως Μηχανοργάνωσης Επικοινωνιών και Πληροφορικής, συνιστάται επταμελές Συμβούλιο Τεχνολογιών Επικοινωνιών και Πληροφορικής, το οποίο απαρτίζεται από τα κάτωθι μέλη, που ορίζονται με διετή θητεία, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών: α. τον Γενικό Διευθυντή Προσωπικού, Διοικητικής Οργάνωσης και Οικονομικής Διαχείρισης, ως Πρόεδρο, αναπληρούμενο, σε περίπτωση κωλύματος, από τον Διευθυντή Προσωπικού, β. τον Διευθυντή της Διευθύνσεως Μηχανοργάνωσης Επικοινωνιών και Πληροφορικής, αναπληρούμενο, σε περίπτωση κωλύματος, από έναν τμηματάρχη της Διευθύνσεως, ως εισηγητή με ψήφο, γ. έναν (1) Καθηγητή Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, σε βαθμίδα, τουλάχιστον, Επίκουρου Καθηγητή σε συναφές με το έργο του Συμβουλίου αντικείμενο, με τον αναπληρωτή του, που ορίζεται από τον Υπουργό Εξωτερικών, με διετή θητεία, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 1 − 6 του ν. 2530/1997 (ΦΕΚ 218 Α΄), δ. έναν (1) υπάλληλο του Κλάδου Πληροφορικής της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης – Υπηρεσίας Ανάπτυξης Πληροφορικής του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, που προτείνεται, με τον αναπληρωτή του, από τον αρμόδιο Υπουργό, με διετή θητεία, ε. έναν (1) υπάλληλο της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, που προτείνεται, με τον αναπληρωτή του, από τον Πρόεδρο αυτής, με διετή θητεία, στ. τον Συντονιστή Ασφαλείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Εξωτερικών, με τον αναπληρωτή του, ζ. έναν (1) εκπρόσωπο του Κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής του Υπουργείου Εξωτερικών, με τον αναπληρωτή του, που ορίζεται από τον Υπουργό Εξωτερικών, με διετή θητεία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο Συμβούλιο Τεχνολογιών Επικοινωνιών και Πληροφορικής μετέχει ως γραμματέας, χωρίς ψήφο, υπάλληλος του Υπουργείου, οριζόμενος από τον Πρόεδρο. Αυτός τηρεί, με ιδία ευθύνη, βιβλίο πρωτοκόλλου, στο οποίο καταχωρίζονται, κατ’ αύξοντα αριθμό, οι εισηγήσεις, ως και βιβλίο πρακτικών, στο οποίο καταχωρίζονται, κατά συνεδρία, οι γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Τεχνολογιών Επικοινωνιών και Πληροφορικής μπορεί να καλεί στις συνεδριάσεις οποιονδήποτε υπάλληλο του Υπουργείου Εξωτερικών ή ιδιώτη, για παροχή πληροφοριών, σχετικά με τα θέματα που συζητούνται σε αυτό. Το Συμβούλιο Τεχνολογιών Επικοινωνιών και Πληροφορικής συνέρχεται, συγκαλούμενο από τον Πρόεδρό του, που ορίζει και τα προς συζήτηση θέματα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το Συμβούλιο Τεχνολογιών Επικοινωνιών και Πληροφορικής γνωμοδοτεί για θέματα που: Α. εισηγείται ο προϊστάμενος της Διευθύνσεως Μηχανοργάνωσης Επικοινωνιών και Πληροφορικής και ανάγονται: α. στην ανάπτυξη υποδομών επικοινωνιών και πληροφορικής κτηρίων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών και των κτηρίων όπου στεγάζονται οι αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας, β. στην αγορά και προμήθεια κατάλληλου εξοπλισμού και εφαρμογών επικοινωνιών και πληροφορικής των υπηρεσιών του Υπουργείου Εξωτερικών στην Ελλάδα και των διπλωματικών και προξενικών αρχών, γ. στη μελέτη και ανάπτυξη νέων συστημάτων επικοινωνιών και πληροφορικής για λογαριασμό του Υπουργείου Εξωτερικών και των υπηρεσιών του, δ. στη διαλειτουργικότητα και διαδραστικότητα των πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και στη διασύνδεση και ολοκλήρωσή τους με τα αντίστοιχα συστήματα των διεθνών οργανισμών, καθώς και με εκείνα της ελληνικής δημόσιας διοίκησης και λοιπών εγχώριων οργανισμών και φορέων, ε. στην ασφάλεια των πληροφορικών και επικοινωνιακών συστημάτων και εν γένει των κρίσιμων υποδομών που τα υποστηρίζουν, καθώς και τις ακολουθητέες πολιτικές προς την κατεύθυνση αυτή, Β. παραπέμπει σε αυτό ο Υπουργός Εξωτερικών ή ο Υπηρεσιακός Γενικός Γραμματέας ή ο Γενικός Διευθυντής Προσωπικού, Διοικητικής Οργάνωσης και Οικονομικής Διαχείρισης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Το Συμβούλιο Τεχνολογιών Επικοινωνιών και Πληροφορικής είναι σε απαρτία όταν είναι παρόντα πέντε (5) μέλη του, στα οποία περιλαμβάνεται ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του. Οι αποφάσεις και γνωμοδοτήσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα λειτουργίας του Συμβουλίου Τεχνολογιών Επικοινωνιών και Πληροφορικής.

Άρθρο 38Συμβούλιο Ταγμάτων ΑριστείαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το Συμβούλιο Ταγμάτων Αριστείας είναι επταμελές και αποτελείται από τα παρακάτω μέλη, τα οποία, με τους αναπληρωτές τους, διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, με διετή θητεία: − τον Υπηρεσιακό Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εξωτερικών, ως Πρόεδρο, − δύο (2) Έλληνες πολίτες, οι οποίοι κατέχουν το βαθμό του Μεγαλόσταυρου του Τάγματος της Τιμής ή του Τάγματος του Φοίνικος, − τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, − ένα (1) μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, που ορίζεται από τον Πρόεδρό της, − έναν (1) ανώτατο αξιωματικό που υπηρετεί στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, ο οποίος προτείνεται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας εκ περιτροπής από καθέναν από τους τρεις κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων και − έναν (1) ανώτατο ή ανώτερο υπάλληλο που υπηρετεί στην Προεδρία της Δημοκρατίας, ο οποίος προτείνεται από τον Γενικό Γραμματέα της Προεδρίας της Δημοκρατίας. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου μετέχει, ως εισηγητής, χωρίς ψήφο και ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Εθιμοτυπίας του Υπουργείου Εξωτερικών και, εάν αυτός κωλύεται, ο νόμιμος αναπληρωτής του. Καθήκοντα γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του Διπλωματικού Κλάδου της Διεύθυνσης Εθιμοτυπίας, που ορίζεται από τον προϊστάμενό της.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το Συμβούλιο Ταγμάτων Αριστείας γνωμοδοτεί επί προτάσεων για την απονομή τιμητικών διακρίσεων και ειδικότερα: α. γνωμοδοτεί επί προτάσεων του Υπουργού Εξωτερικών για την ένταξη Ελλήνων πολιτών σε Τάγμα Αριστείας και την απονομή των οικείων διασήμων έως και το βαθμό του Ανωτέρου Ταξιάρχη εκάστου τάγματος. Πρόταση για αναβάθμιση της διακρίσεως εισάγεται μόνο μετά την πάροδο τριετίας από την τελευταία απονομή, εκτός εάν ο προτεινόμενος παρουσίασε στο μεταξύ εξαιρετική προσφορά που δικαιολογεί την προαγωγή του, β. αποφασίζει την έκπτωση και στέρηση του δικαιώματος να φέρει μέλος Τάγματος Αριστείας τα απονεμηθέντα διάσημα στις περιπτώσεις του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 106/1975 (ΦΕΚ 171 Α΄). γ. εποπτεύει την τήρηση των μητρώων των Ταγμάτων Αριστείας και τα επιθεωρεί, μία φορά κατ’ έτος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το Συμβούλιο συνέρχεται τουλάχιστον μία φορά κατ’ έτος, συγκαλούμενο από τον Υπουργό Εξωτερικών. Το Συμβούλιο έχει απαρτία όταν παρίστανται τουλάχιστον πέντε (5) από τα μέλη του, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται απαραίτητα και το μέλος που εκτελεί καθήκοντα Προέδρου. Για τη λήψη αποφάσεων ή τη διατύπωση γνωμοδοτήσεων απαιτείται η πλειοψηφία των παρόντων, σε περίπτωση δε ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Άρθρο 39Επιτροπή Ειδικών ΔαπανώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο Υπουργείο Εξωτερικών λειτουργεί τριμελής Επιτροπή Ειδικών Δαπανών, αποτελούμενη: α. από τον Υπηρεσιακό Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εξωτερικών, ως Πρόεδρο, τον οποίο αναπληρώνει, σε περίπτωση κωλύματος, ο Γενικός Διευθυντής Προσωπικού, Διοικητικής Οργάνωσης και Οικονομικής Διαχείρισης, β. από δύο (2) υπαλλήλους με πρεσβευτικό βαθμό, που υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία και ορίζονται από τον Υπουργό Εξωτερικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στην Επιτροπή μετέχει ως γραμματέας, χωρίς ψήφο, υπάλληλος του Υπουργείου, που ορίζεται από τον Υπουργό Εξωτερικών. Αυτός τηρεί, με δική του ευθύνη και απόλυτη εχεμύθεια, βιβλίο πρωτοκόλλου, στο οποίο καταχωρίζονται, κατ’ αύξοντα αριθμό, οι προτάσεις δαπανών, καθώς και βιβλίο πρακτικών, στο οποίο καταχωρίζονται, κατά συνεδρίαση, οι γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής, το περιεχόμενο των οποίων απαγορεύεται να ανακοινώνεται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής λαμβάνονται κατά πλειοψηφία. Η γνώμη της μειοψηφίας καταχωρίζεται, υποχρεωτικώς, στα πρακτικά.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η Επιτροπή μπορεί να προσκαλεί τους προϊσταμένους των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου, για την παροχή από αυτούς των αναγκαίων διευκρινίσεων ή να ζητεί κάθε άλλο στοιχείο για την προτεινόμενη δαπάνη.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η Επιτροπή γνωμοδοτεί, με αιτιολογημένο πρακτικό, για προτάσεις που διαβιβάζονται σε αυτήν από τον Υπουργό Εξωτερικών. Με τη γνωμοδότηση η Επιτροπή πρέπει να αποφαίνεται τόσο για το αν οι προτεινόμενες προς διάθεση δαπάνες από τις πιστώσεις απόρρητων εθνικών αναγκών πληρούν τους όρους του άρθρου 164, όσο και για το ύψος αυτών. Απόσπασμα του πρακτικού, που αναγράφει τον αριθμό της γνωμοδότησης, τη χρονολογία της συνεδρίασης, το όνομα του δικαιούχου, το ύψος της δαπάνης και το χαρακτηρισμό της δαπάνης ως απορρήτου, διαβιβάζεται προς τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου, η οποία προκαλεί σχετική απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, που αποτελεί το μόνο δικαιολογητικό της δαπάνης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Ο έλεγχος της πραγματοποίησης της δαπάνης για απόρρητη εθνική ανάγκη ενεργείται από την υπηρεσία που την προκάλεσε.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Όλα τα παραστατικά έγγραφα της δαπάνης και κάθε άλλο στοιχείο που κατέχει η Επιτροπή ή οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία του Υπουργείου, και αναφέρεται στην αναγνώριση και εκτέλεση της δαπάνης, καταστρέφονται από τους προϊσταμένους των οικείων Διευθύνσεων ένα χρόνο, το αργότερο, μετά την έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης. Η μη τήρηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα για τους προϊσταμένους των οικείων Διευθύνσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ρυθμίζονται ο τρόπος λειτουργίας της Επιτροπής Ειδικών Δαπανών, τα της αναπλήρωσης των μελών της, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια. ΦΕΚ 2745

Άρθρο 40Νομοπαρασκευαστικές Επιτροπές και Ομάδες ΕργασίαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ο Υπουργός Εξωτερικών μπορεί να συγκροτεί, με απόφασή του, νομοπαρασκευαστικές επιτροπές, με σκοπό τη σύνταξη σχεδίων νόμων, κανονιστικών διαταγμάτων και λοιπών κανονιστικών πράξεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στις επιτροπές αυτές μπορούν να μετέχουν και δικαστικοί λειτουργοί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών, μπορεί να συγκροτούνται επιτροπές και ομάδες εργασίας από δημόσιους λειτουργούς ή υπαλλήλους και ιδιώτες, οι οποίοι μπορούν, λόγω των ειδικών γνώσεων, της επιστημονικής τους κατάρτισης και πείρας, να συμβάλουν στην αποδοτικότερη διεξαγωγή του έργου του Υπουργείου Εξωτερικών. Οι λεπτομέρειες για τη λειτουργία, καθώς και η αμοιβή των μελών των ανωτέρω επιτροπών και ομάδων εργασίας ορίζονται, κατά περίπτωση, με την ίδια απόφαση. Σε περίπτωση που ορίζονται πρόσωπα με την ιδιότητά τους ως υπαλλήλων άλλου Υπουργείου ή φορέα του δημόσιου τομέα, απαιτείται για τη συμμετοχή τους προηγούμενη έγκριση του προϊσταμένου ή εποπτεύοντος Υπουργού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών μπορεί να συγκροτούνται μη αμειβόμενες ειδικές επιτροπές και ομάδες εργασίας με σκοπό τη διερεύνηση, μελέτη και αξιολόγηση θεμάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Εξωτερικών, όπως αυτές προσδιορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 5. Σε αυτές μπορεί να μετέχουν στελέχη του Υπουργείου Εξωτερικών, δημόσιοι λειτουργοί, δημόσιοι υπάλληλοι, καθώς και ιδιώτες, οι οποίοι διαθέτουν ειδικές γνώσεις και εμπειρία στα θέματα που εξετάζονται. Με όμοιες αποφάσεις μπορεί να ρυθμίζονται, όταν κρίνεται αναγκαίο, οι ειδικότερες λεπτομέρειες για το αντικείμενο, τη χρονική διάρκεια και την εν γένει λειτουργία των εν λόγω επιτροπών και ομάδων εργασίας. Σε περίπτωση που ορίζονται πρόσωπα με την ιδιότητά τους ως υπαλλήλων άλλου Υπουργείου ή φορέα του δημόσιου τομέα, απαιτείται για τη συμμετοχή τους προηγούμενη έγκριση του προϊσταμένου ή εποπτεύοντος Υπουργού.

Άρθρο 41Σύσταση και κατάργηση διπλωματικών αρχώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι Πρεσβείες, οι Μόνιμες Αντιπροσωπείες σε διεθνείς οργανισμούς, οι Διπλωματικές Αντιπροσωπείες και τα Γραφεία Συνδέσμου χαρακτηρίζονται «Διπλωματικές Αρχές», συνιστώνται δε και καταργούνται με διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών, κατόπιν εισηγήσεως του Υπηρεσιακού Γενικού Γραμματέα. Με το ίδιο διάταγμα αυξάνονται και οι οργανικές θέσεις των κλάδων υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών, ανάλογα με την προβλεπόμενη σύνθεση των διπλωματικών αρχών που συνιστώνται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η μεταβολή της έδρας της διπλωματικής αρχής γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η ίδρυση Πρεσβείας, χωρίς τη δημιουργία νέων θέσεων, γίνεται με διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών. Στην Πρεσβεία αυτή διαπιστεύεται Πρέσβυς, ο οποίος υπηρετεί σε άλλη επικράτεια, με διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών. Εφόσον στη χώρα, στην οποία συνιστάται τέτοια Πρεσβεία, υφίσταται έμμισθη προξενική αρχή, μπορεί να ανατεθεί στον προϊστάμενό της η άσκηση καθηκόντων Επιτετραμμένου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

H σύνθεση των διπλωματικών αρχών καθορίζεται με διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών. Με όμοιο διάταγμα είναι δυνατή η μεταφορά των θέσεων αυτών σε άλλες αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι υφιστάμενες ή συνιστώμενες αντιπροσωπείες σε μακροχρόνιας διάρκειας διεθνείς διασκέψεις ή διπλωματικές διαπραγματεύσεις λειτουργούν όπως και οι Μόνιμες Αντιπροσωπείες σε διεθνείς οργανισμούς, μέχρι πέρατος των εργασιών των διασκέψεων ή των διαπραγματεύσεων.

Άρθρο 42Καθήκοντα πρεσβευτικών αρχώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι πρεσβευτικές αρχές, με προϊστάμενο Πρέσβυ, ο οποίος διαπιστεύεται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, εκπροσωπούν την Ελλάδα στα κράτη διαπίστευσής τους, ασκούν δε, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του άρθρου 5, ιδίως τα εξής καθήκοντα, σύμφωνα με τα διεθνώς ισχύοντα: α. Μεριμνούν για την ανάπτυξη των σχέσεων της Ελλάδας με τα άλλα κράτη στον πολιτικό, οικονομικό, εμπορικό, τουριστικό, πολιτιστικό και άλλους τομείς. β. Προβαίνουν σε κάθε είδους συνεννόηση και διαπραγμάτευση, σύμφωνα με τις οδηγίες της Κυβέρνησης. γ. Παρακολουθούν και ενημερώνουν την Κυβέρνηση για την εσωτερική κατάσταση και τις εξωτερικές σχέσεις του κράτους διαπίστευσης. δ. Ενημερώνουν τις κυβερνήσεις των ξένων κρατών και τους φορείς διαμόρφωσης της κοινής γνώμης και αναλαμβάνουν όλες τις ενδεικνυόμενες πρωτοβουλίες για την προβολή και στήριξη θεμάτων ελληνικού ενδιαφέροντος. ε. Εφαρμόζουν τη χαραχθείσα εξωτερική πολιτική της χώρας και διατυπώνουν απόψεις και εισηγήσεις για θέματα της αρμοδιότητάς τους. στ. Ασκούν έλεγχο και εποπτεία των έμμισθων και άμισθων προξενικών αρχών, που λειτουργούν στα κράτη διαπίστευσής τους. Παράλληλα, ασκούν και προξενικά καθήκοντα σε όσες αρχές έχουν συσταθεί προξενικά γραφεία στο πλαίσιο της οικείας Πρεσβείας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Συντονίζουν τη λειτουργία των Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (Ο.Ε.Υ.) της περιφέρειας της αρμοδιότητάς τους και ασκούν την οικονομική διπλωματία, μέσω των εν λόγω Γραφείων, τα οποία έχουν τις εξής αρμοδιότητες: α. Παρακολουθούν και αναλύουν τη γενική οικονομική κατάσταση και τις οικονομικές εξελίξεις των κρατών της περιφέρειας αρμοδιότητάς τους. β. Μελετούν την παραγωγή, το εξωτερικό εμπόριο και τις διεθνείς συναλλαγές των χωρών της αρμοδιότητάς τους, σε σχέση με την παραγωγή και το εξωτερικό εμπόριο της Ελλάδας. γ. Ερευνούν συνεχώς και μεθοδικά την αγορά των χωρών της αρμοδιότητάς τους, ώστε να αξιοποιηθούν στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό οι δυνατότητες προωθήσεως ελληνικών προϊόντων. Για το σκοπό αυτόν μελετώνται οι συνθήκες που επικρατούν στη συγκεκριμένη αγορά, οι συνήθειες, προτιμήσεις και απαιτήσεις της κατανάλωσης, καθώς και οι προβλεπόμενες ή διαγραφόμενες τάσεις της αγοράς σε συσχετισμό με την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων έναντι των ομοειδών προϊόντων άλλων χωρών. δ. Παρέχουν κάθε δυνατή διευκόλυνση για την προσέλκυση αλλοδαπών επενδύσεων στην Ελλάδα και εισηγούνται τα αναγκαία προς τούτο μέτρα. ε. Καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την προώθηση των ελληνικών επενδύσεων στο εξωτερικό. στ. Συμβάλλουν στη συγκρότηση συλλογικών φορέων και ομάδων στήριξης των ελληνικών οικονομικών συμφερόντων και την προώθηση της επιχειρηματικής συνεργασίας μεταξύ ελληνικών και ξένων επιχειρήσεων, ειδικότερα σε ζητήματα σύστασης και λειτουργίας μεικτών επιχειρήσεων στην αλλοδαπή, μεταφοράς τεχνολογίας, υπεργολαβιών, συμπαραγωγής προϊόντων, αντισταθμιστικού εμπορίου και τουριστικής πολιτικής. ζ. Παρακολουθούν και μελετούν τις τάσεις και εξελίξεις του διμερούς εμπορίου με τις χώρες αρμοδιότητάς τους. η. Ενημερώνουν για μέτρα οικονομικού, εμπορικού ή δημοσιονομικού χαρακτήρα που μελετώνται ή λαμβάνονται από τις χώρες της αρμοδιότητάς τους και αφορούν στο εξωτερικό εμπόριο, στη σύναψη διεθνών οικονομικών και εμπορικών συμφωνιών, στις εμπορικές συμβάσεις και στην τελωνειακή νομοθεσία. θ. Μεριμνούν για την ανάπτυξη των εμπορικών συναλλαγών με στόxο τη συνεχή και προοδευτική αύξηση των εξαγωγών ελληνικών προϊόντων. ι. Προβαίνουν στις αναγκαίες προπαρασκευαστικές εργασίες για τη σύναψη συμφωνιών οικονομικής συνεργασίας μεταξύ της Ελλάδας και των χωρών της αρμοδιότητάς τους, υποβάλλουν σχετικές προτάσεις και συμμετέχουν στις εμπορικές διαπραγματεύσεις με τις χώρες αυτές. ια. Διοργανώνουν συνέδρια, συμπόσια και ημερίδες με σκοπό την προβολή των δυνατοτήτων και προοπτικών της ελληνικής οικονομίας, την ανάπτυξη σύγχρονων μορφών επενδύσεων, μεταφοράς τεχνολογίας και επιχειρηματικής συνεργασίας και την ανάπτυξη επιχειρηματικών σχέσεων στις χώρες της αρμοδιότητάς τους. ιβ. Παρακολουθούν, καταγράφουν και ενημερώνουν για ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα τεχνικής, οικονομικής συνεργασίας, ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας, καθώς και για διαγωνισμούς κρατικών προμηθειών και δημόσιων έργων. ιγ. Παρέχουν κάθε χρήσιμη πληροφορία στους ελληνικούς εμπορικούς οίκους για εισαγωγικούς και εξαγωγικούς οίκους της περιφέρειάς τους, καθώς και κάθε δυνατή συνδρομή για την τοποθέτηση των προϊόντων τους. ιδ. Μεσολαβούν για την επίλυση εμπορικών διαφορών μέσω διαιτησίας και επιδιαιτησίας ή του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου. ιε. Διοργανώνουν εμπορικές και επιχειρηματικές αποστολές από και προς τη χώρα αρμοδιότητάς τους. ιστ. Προβαίνουν στις αναγκαίες ενέργειες για την προστασία των δικαιωμάτων βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας των ελληνικών επιχειρήσεων και ιδιωτών και υποβοηθούν στις πράξεις και συμβάσεις μεταφοράς τεχνολογίας προς όφελος της ελληνικής οικονομίας. ιζ. Μελετούν και εισηγούνται για την οργάνωση εκθέσεων ελληνικών προϊόντων, για την εγκατάσταση μόνιμων ή προσωρινών εκθετηρίων στις χώρες της αρμοδιότητάς τους, καθώς και για την προβολή και διαφήμιση των εξαγώγιμων ελληνικών προϊόντων με τα πιο πρόσφορα μέσα. ιη. Μελετούν, παρακολουθούν και εισηγούνται για θέματα αγροτικής πολιτικής και συνεργασίας, βιομηχανικής πολιτικής και συνεργασίας, πολιτικής επικοινωνιών και συνεργασίας στον τομέα των επικοινωνιών, πολιτικής έρευνας και τεχνολογίας και συνεργασίας στους εν λόγω τομείς, τουριστικής πολιτικής και συνεργασίας, πολιτικής και συνεργασίας σε θέματα χερσαίων, θαλάσσιων και εναέριων μεταφορών, καθώς και επί άλλων συναφών πολιτικών και συνεργασιών. ιθ. Υποβοηθούν και υποστηρίζουν εν γένει την εκτέλεση του Ελληνικού Σχεδίου Οικονομικής Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων (ν. 2996/2002, ΦΕΚ 62 Α΄). κ. Όταν τούς ζητείται, υποστηρίζουν την Υπηρεσία Διεθνούς Aναπτυξιακής Συνεργασίας (Υ.Δ.Α.Σ.), που έχει συσταθεί με το άρθρο 18 παρ. 1 του ν. 2731/1999 (ΦΕΚ 138 Α΄) κατά την εκτέλεση των προγραμμάτων της και υποβάλλουν μελέτες και εισηγήσεις για νέες δράσεις επί θεμάτων αναπτυξιακής συνεργασίας και ειδικών χρηματοδοτικών προγραμμάτων, όπου δεν έχουν συσταθεί Γραφεία Υ.Δ.Α.Σ., σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 20.

Άρθρο 43Καθήκοντα μονίμων αντιπροσωπειώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι Μόνιμες Αντιπροσωπείες εκπροσωπούν την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στους διεθνείς οργανισμούς και άλλα διεθνή όργανα και συνδιασκέψεις και έχουν ως κύρια αποστολή την υποστήριξη και προαγωγή των ελληνικών συμφερόντων στους οργανισμούς αυτούς.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Προς το σκοπό αυτόν, στο πλαίσιο των γενικών αρμοδιοτήτων του άρθρου 5, διεξάγουν κάθε είδους συνεννοήσεις και διαπραγματεύσεις, παρακολουθούν τα θέματα του διεθνούς οργανισμού, τον ενημερώνουν για θέματα ελληνικού ενδιαφέροντος, εφαρμόζουν τη χαραχθείσα εξωτερική πολιτική και διατυπώνουν απόψεις και εισηγήσεις για θέματα της αρμοδιότητάς τους.

Άρθρο 44Καθήκοντα διπλωματικών αντιπροσωπειώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι διπλωματικές αντιπροσωπείες ορίζονται σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών για την εκπροσώπηση της Ελλάδας σε διμερές ή πολυμερές επίπεδο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι διπλωματικές αντιπροσωπείες λειτουργούν, κατά περίπτωση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται για τις πρεσβευτικές αρχές ή για τις Μόνιμες Αντιπροσωπείες.

Άρθρο 45Καθήκοντα Γραφείων Συνδέσμου

Τα Γραφεία Συνδέσμου έχουν όλες τις αρμοδιότητες των πρεσβευτικών αρχών, στις χώρες διαπίστευσής τους.

Άρθρο 46Γραφεία ελληνικών συμφερόντωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Με διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών, επιτρέπεται η δημιουργία γραφείων ελληνικών συμφερόντων σε διπλωματικές ή προξενικές αρχές άλλων κρατών σε τρίτη χώρα, όπου δεν λειτουργεί ελληνική διπλωματική ή προξενική αρχή, για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων της Ελλάδος. Με όμοιο διάταγμα καθορίζεται η οργάνωση, στελέχωση και λειτουργία των γραφείων αυτών. Στα γραφεία αυτά τοποθετούνται ή αποστέλλονται με ειδική αποστολή υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών επιτρέπεται, επίσης, η σύσταση αντίστοιχων γραφείων τρίτων κρατών σε ελληνικές διπλωματικές ή προξενικές αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας.

Άρθρο 47Διαπίστευση και ανάκληση προϊσταμένων διπλωματικών αρχώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι Πρέσβεις διαπιστεύονται στους Αρχηγούς ξένων κρατών από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, σύμφωνα με τα διεθνή νόμιμα, με διαπιστευτήρια τα οποία ο ίδιος εκδίδει και ανακαλούνται από τον ίδιο με τα ανακλητήρια αυτών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ο προϊστάμενος Πρεσβείας, εφόσον φέρει το βαθμό του Πληρεξούσιου Υπουργού Α΄ ή Β΄, μπορεί να διαπιστεύεται ως Πρέσβυς. Λαμβάνει τις παροχές του βαθμού του και της θέσης στην οποία διορίζεται, χωρίς όμως να μεταβάλλεται, εκ τούτου, ο βαθμός και η αρχαιότητά του στην υπαλληλική ιεραρχία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Ο διορισμός Επιτετραμμένου σε χηρεύουσα θέση Πρέσβεως, ως και διπλωματικού αντιπροσώπου γίνεται με επιστολή του Υπουργού Εξωτερικών προς τον Υπουργό Εξωτερικών της χώρας στην οποία τοποθετείται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Ο διορισμός και η ανάκληση Αντιπροσώπων σε διεθνείς οργανισμούς ενεργούνται σύμφωνα με τα κρατούντα στους οργανισμούς αυτούς.

Άρθρο 48Αναπλήρωση προϊσταμένων διπλωματικών αρχώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τον προϊστάμενο Πρεσβείας, Μόνιμης Αντιπροσωπείας, Διπλωματικής Αντιπροσωπείας και Γραφείου Συνδέσμου, απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει, προσωρινά, ως Επιτετραμμένος, ο αμέσως επόμενος, κατά βαθμό ή αρχαιότητα, υπάλληλος του Διπλωματικού Κλάδου και, ελλείψει αυτού, ο ανώτερος κατά βαθμό ή αρχαιότητα υπάλληλος του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, που υπηρετεί στην αρχή αυτή και του οποίου το όνομα έχει καταχωρηθεί στην ξένη διπλωματική επετηρίδα. Η σχετική αναγγελία γίνεται με ρηματική διακοίνωση της αρχής προς το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας διαπιστεύσεως.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ο Υπουργός Εξωτερικών μπορεί να αναθέσει την προσωρινή διεύθυνση Πρεσβείας, Μόνιμης Αντιπροσωπείας, Διπλωματικής Αντιπροσωπείας ή Γραφείου Συνδέσμου σε υπάλληλο του Διπλωματικού Κλάδου, ο οποίος δεν ανήκει στην αρχή αυτή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Σε περίπτωση, που δεν υπηρετεί υπάλληλος του Διπλωματικού Κλάδου ή του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, ούτε αποστέλλεται, για το σκοπό αυτόν, άλλος υπάλληλος του Διπλωματικού Κλάδου, τη διεκπεραίωση της υπηρεσίας της Πρεσβείας, της Μόνιμης Αντιπροσωπείας, της Διπλωματικής Αντιπροσωπείας ή του Γραφείου Συνδέσμου αναλαμβάνει, προσωρινά, ο ανώτερος κατά βαθμό, μεταξύ δε ομοιοβάθμων, ο αρχαιότερος υπάλληλος του Υπουργείου Εξωτερικών, του Κλάδου ΠΕ και ΤΕ Διοικητικού και εάν ελλείπει, του Κλάδου Διοικητικών Γραμματέων, που υπηρετεί σε αυτή, ο οποίος αναγγέλλεται, με ρηματική διακοίνωση, ως ο διεκπεραιώνων τις υποθέσεις της αρχής (Chargé des Af−faires).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η ανακοίνωση του προσωπικού κάθε διπλωματικής αρχής στις αρχές της χώρας διαπιστεύσεως γίνεται με απόφαση του προϊσταμένου της αρχής, κατόπιν συμφώνου γνώμης της Κεντρικής Υπηρεσίας, και, σε κάθε περίπτωση, ανά τμήμα της αρχής αυτής.

Άρθρο 49Παράδοση και παραλαβή υπηρεσίας των διπλωματικών αρχώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Σε κάθε αλλαγή προϊσταμένου διπλωματικής αρχής, συντάσσεται πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής της υπηρεσίας, καθώς και καταγραφής και απογραφής του υλικού της. Το πρωτότυπο των πρωτοκόλλων κατατίθεται στο αρχείο της διπλωματικής αρχής και από ένα αντίγραφο αποστέλλεται στη Γενική Επιθεώρηση, στη Διεύθυνση Προσωπικού και στην αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εξωτερικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Σε περίπτωση θανάτου του προϊσταμένου διπλωματικής αρχής, συντάσσεται από τριμελή επιτροπή υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών, η οποία ορίζεται από τη Γενική Επιθεώρηση, έκθεση απογραφής, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται ρητά η γενόμενη πρόσκληση προς τους ευρισκόμενους στην έδρα της διπλωματικής αρχής νομίμους κληρονόμους του αποβιώσαντος, όπως παραστούν κατά την απογραφή. Το πρωτότυπο της έκθεσης κατατίθεται στο αρχείο της διπλωματικής αρχής. Από ένα αντίγραφο λαμβάνει κάθε ένα μέλος της επιτροπής απογραφής και από ένα αντίγραφο αποστέλλεται στη Γενική Επιθεώρηση, στη Διεύθυνση Προσωπικού και στην αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εξωτερικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Σε περίπτωση παύσεως, θέσεως σε αργία, αρνήσεως ή αδυναμίας για οποιονδήποτε άλλο λόγο του προϊσταμένου διπλωματικής αρχής να παραδώσει, συντάσσεται έκθεση απογραφής από τριμελή επιτροπή υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών, η οποία ορίζεται από τη Γενική Επιθεώρηση, αφού προηγουμένως κληθεί από την Επιτροπή ο εν λόγω προϊστάμενος να παραστεί αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπο. Το πρωτότυπο της έκθεσης κατατίθεται στο αρχείο της διπλωματικής αρχής. Από ένα αντίγραφο λαμβάνει κάθε ένα μέλος της επιτροπής απογραφής και από ένα αντίγραφο αποστέλλεται στη Γενική Επιθεώρηση, στη Διεύθυνση Προσωπικού και στην αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εξωτερικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Ο τύπος και το περιεχόμενο των πρωτοκόλλων της παραγράφου 1 και των εκθέσεων απογραφής των παραγράφων 2 και 3 καθορίζονται από τη Γενική Επιθεώρηση. Τμήμα 2: Προξενικές αρχές

Άρθρο 50Σύσταση, διαβάθμιση, κατάργηση προξενικών αρχώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Προξενικές αρχές συνιστώνται σε πόλεις του εξωτερικού, στις οποίες υφίστανται σημαντικές ελληνικές παροικίες ή όπου εμπορικά, ναυτιλιακά, τουριστικά ή άλλα συμφέροντα του κράτους επιβάλλουν τη σύστασή τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι προξενικές αρχές διαβαθμίζονται σε Γενικά Προξενεία και Προξενεία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι προξενικές αρχές διακρίνονται σε έμμισθες, που διευθύνονται από υπαλλήλους του Διπλωματικού Κλάδου και σε άμισθες που διευθύνονται από επίτιμους υπαλλήλους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι έμμισθες προξενικές αρχές συνιστώνται με διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών, μετά γνώμη της οικείας Πρεσβείας ή, ελλείψει Πρεσβείας, της Διεύθυνσης Προσωπικού. Με διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών, μετά γνώμη της οικείας Πρεσβείας ή, ελλείψει Πρεσβείας, της Διεύθυνσης Προσωπικού οι αρχές αυτές αναβαθμίζονται, υποβαθμίζονται, μεταφέρονται στην ίδια ή άλλες χώρες και καταργούνται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

H σύνθεση των έμμισθων προξενικών αρχών καθορίζεται με διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών. Με όμοιο διάταγμα είναι δυνατή η μεταφορά των θέσεων αυτών σε άλλες αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Οι άμισθες προξενικές αρχές συνιστώνται, μεταβάλλονται και καταργούνται με διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, κατόπιν γνώμης της οικείας Πρεσβείας ή, ελλείψει Πρεσβείας, της Διεύθυνσης Προσωπικού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Αποκλείεται η σύσταση άμισθης προξενικής αρχής ανώτερης διαβάθμισης από την έμμισθη που λειτουργεί στο ίδιο κράτος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Με διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, μπορεί να μεταβληθεί η περιφέρεια αρμοδιότητας έμμισθης ή άμισθης προξενικής αρχής ή η έδρα της στην ίδια χώρα.

Άρθρο 51Εποπτεία προξενικών αρχώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι έμμισθες ή άμισθες προξενικές αρχές υπάγονται, υπηρεσιακώς, στην Πρεσβεία που λειτουργεί στο ίδιο κράτος, η οποία παρακολουθεί και αξιολογεί το έργο τους και δίδει κατευθύνσεις και οδηγίες, για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η εποπτεία των εμμίσθων προξενικών αρχών, ελλείψει Πρεσβείας στο ίδιο κράτος, ανατίθεται από τον Υπουργό Εξωτερικών στην τυχόν υπάρχουσα ανώτερη ή ισόβαθμη έμμισθη προξενική αρχή στο ίδιο κράτος ή σε Πρεσβεία, η οποία εδρεύει σε γειτονικό κράτος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η εποπτεία αμίσθων προξενικών αρχών, ελλείψει Πρεσβείας στο ίδιο κράτος, ανατίθεται από τον Υπουργό Εξωτερικών στην τυχόν υπάρχουσα ανώτερη ή ισόβαθμη έμμισθη προξενική αρχή στο ίδιο κράτος ή σε Πρεσβεία, η οποία εδρεύει σε γειτονικό κράτος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι προξενικές αρχές ζητούν από την Πρεσβεία, στην οποία υπάγονται, οδηγίες για την εκπλήρωση της αποστολής τους. Για υποθέσεις, οι οποίες σχετίζονται με τα γενικότερα συμφέροντα του κράτους ή η λύση των οποίων εξαρτάται από ενέργειες της οικείας Πρεσβείας προς τις εγχώριες αρχές, οι προξενικές αρχές υποχρεούνται να εκτελούν τις εντολές αυτής, εφόσον δε έχουν διαφορετική γνώμη, μπορούν να αναφέρονται, εκ των υστέρων, στο Υπουργείο Εξωτερικών.

Άρθρο 52Καθήκοντα έμμισθων προξενικών αρχώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που απορρέουν από το άρθρο 5, οι έμμισθες προξενικές αρχές ασκούν, στην περιφέρειά τους, και τα εξής ειδικότερα καθήκοντα, σύμφωνα με τα διεθνώς ισχύοντα: α. πληροφορούν την Κυβέρνηση και προβαίνουν σε σχετικές παρατηρήσεις και εισηγήσεις για κάθε θέμα που έχει σχέση με τα συμφέροντα της χώρας, ενημερώνοντας την οικεία πρεσβευτική αρχή, β. παρέχουν κάθε δυνατή συνδρομή στους Έλληνες πολίτες και ομογενείς, προστατεύουν τα δικαιώματα και συμφέροντά τους, ενισχύουν τις δραστηριότητές τους στους τομείς εκκλησιαστικού, κοινοτικού, πολιτιστικού και εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος και τους εξυπηρετούν μέσω του Κέντρου Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης Αποδήμων Ελλήνων του Υπουργείου Εξωτερικών, γ. ασκούν, κατά περίπτωση, καθήκοντα διπλωματικών αρχών, δ. ασκούν καθήκοντα οικονομικής και εμπορικής φύσεως, όπως αυτά αναφέρονται ειδικότερα στην παράγραφο 2 του άρθρου 42, ε. ασκούν καθήκοντα διοικητικής φύσεως, όπως είναι, μεταξύ άλλων, η τήρηση μητρώου μονίμων κατοίκων, η μέριμνα για την έκδοση ελληνικών ταξιδιωτικών εγγράφων και η χορήγηση θεώρησης εισόδου επί αλλοδαπών διαβατηρίων, η επικύρωση εγγράφων, η μέριμνα κληρονομικών υποθέσεων, η διεκπεραίωση στρατολογικών θεμάτων, η αποδοχή παρακαταθηκών, η διενέργεια μεταφράσεων, η χορήγηση πιστοποιητικών και η επίδοση δικογράφων, στ. ασκούν καθήκοντα ληξιάρχου και συμβολαιογράφου, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, και τελούν πολιτικούς γάμους, ζ. ασκούν καθήκοντα δικαστικής φύσεως, σύμφωνα με τις διεθνείς συνθήκες και τις ισχύουσες διατάξεις του ελληνικού δικονομικού δικαίου, όπως είναι, μεταξύ άλλων, η προανάκριση, η εξέταση μαρτύρων σε αστικές δίκες ή όπου αλλού χρειάζεται, ο εξώδικος συμβιβασμός διαφορών, η διενέργεια διαιτησιών, η εκτέλεση δικαστικών παραγγελιών, η διασφάλιση περιουσιακών στοιχείων, η παραλαβή και δημοσίευση διαθηκών, η έκδοση και εκτέλεση προξενικών δικογράφων, καθώς και καθήκοντα αφορώντα θέματα επιτροπείας, κηδεμονίας και δικαστικής συμπαράστασης, η. μπορούν, σε κατεπείγουσες περιπτώσεις μόνο, να εκδίδουν πιστοποιητικά που βεβαιώνουν την εξ αδιαθέτου κληρονομική ιδιότητα κληρονόμων αποθανόντος Έλληνα πολίτη εγκατεστημένου, μονίμως, από πενταετίας τουλάχιστον, στην προξενική περιφέρειά τους, επί τη βάσει ένορκης κατάθεσης τριών εγκρίτων Ελλήνων πολιτών εγκατεστημένων στην ίδια περιφέρεια. Σε αδυναμία πρόσβασης των τελευταίων στις προξενικές αρχές λόγω μεγάλων αποστάσεων, μπορούν να στηρίζονται, για την έκδοση των ως άνω πιστοποιητικών, σε ένορκες καταθέσεις των εν λόγω εγκρίτων Ελλήνων πολιτών ενώπιον αλλοδαπών συμβολαιογράφων, οι οποίες αποστέλλονται με αλληλογραφία στις προξενικές αρχές, θ. ασκούν τις αρμοδιότητες των λιμενικών αρχών σε παράκτιες προξενικές αρχές, όπου δεν υπάρχει προξενικός λιμενάρχης, και εφόσον δεν αντίκειται στη νομοθεσία του κράτους υποδοχής, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων και της εξυπηρέτησης των πολιτών με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο από τις προξενικές αρχές, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 14 του ν. 2672/1998 (ΦΕΚ 290 Α΄) και στο π.δ. 150/2001 (ΦΕΚ 125 Α΄). Με όμοιο διάταγμα μπορεί να προβλεφθούν οι λεπτομέρειες της πιστοποίησης των ηλεκτρονικών υπογραφών.

Άρθρο 53Προξενικά γραφεία ΠρεσβειώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Εάν στην έδρα Πρεσβείας ή Γραφείου Συνδέσμου δεν υφίσταται έμμισθη προξενική αρχή, συνιστάται σε αυτή προξενικό γραφείο με διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών και με το οποίο ορίζεται η περιφέρεια της αρμοδιότητας αυτού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η διεύθυνση του προξενικού γραφείου Πρεσβείας ή Γραφείου Συνδέσμου ανατίθεται από τον Πρέσβυ σε έναν από τους υπηρετούντες στην Πρεσβεία ή το Γραφείο Συνδέσμου υπαλλήλους του Διπλωματικού Κλάδου ή σε έναν από τους υπηρετούντες υπαλλήλους του Κλάδου ΠΕ και ΤΕ Διοικητικού και ελλείψει τούτων σε έναν από τους υπηρετούντες υπαλλήλους του Κλάδου Διοικητικών Γραμματέων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Τα προξενικά γραφεία υπέχουν όλες τις ευθύνες και ασκούν όλα τα καθήκοντα των προξενικών αρχών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του προϊσταμένου του προξενικού γραφείου, ο Πρέσβυς μπορεί είτε να αναθέσει προσωρινώς την άσκηση των προξενικών καθηκόντων σε άλλον υπάλληλο, ο οποίος υπηρετεί στην Πρεσβεία ή το Γραφείο Συνδέσμου, είτε να την αναλάβει ο ίδιος.

Άρθρο 54Προξενικά διπλώματαΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για την τοποθέτηση προϊσταμένου προξενικής αρχής, εκδίδεται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, προξενικό δίπλωμα, με το οποίο αναγγέλλεται ο διορισμός, προκειμένου ο διορισθείς να αναγνωρισθεί από την ξένη κυβέρνηση και να εκδοθεί επ’ ονόματί του το απαιτούμενο εκτελεστήριο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Προξενικό δίπλωμα μπορεί να εκδοθεί και για τους προσωρινώς διευθύνοντες έμμισθη προξενική αρχή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η αναγνώριση των προϊσταμένων των ξένων προξενικών αρχών στην Ελλάδα γίνεται με διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος χορηγεί και το σχετικό εκτελεστήριο έγγραφο.

Άρθρο 55Διεύθυνση έμμισθων προξενικών αρχών και αναπλήρωση προϊσταμένωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών τοποθετείται ως προϊστάμενος του μεν έμμισθου Γενικού Προξενείου υπάλληλος του Διπλωματικού Κλάδου, με βαθμό Πληρεξούσιου Υπουργού Β΄ ή Συμβούλου Πρεσβείας Α΄ ή Β΄, του δε έμμισθου Προξενείου υπάλληλος του Διπλωματικού Κλάδου, με βαθμό Συμβούλου Πρεσβείας Β΄ ή Γραμματέα Πρεσβείας Α΄ ή Β΄.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Εάν έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες το επιβάλλουν, ο Υπουργός Εξωτερικών μπορεί να αναθέσει, προσωρινώς και κατ’ απόσπαση, τη διεύθυνση έμμισθης προξενικής αρχής σε υπάλληλο του Διπλωματικού Κλάδου, κατά ένα βαθμό κατώτερο από τον προβλεπόμενο για τον προϊστάμενο της αρχής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Τον προϊστάμενο έμμισθης προξενικής αρχής, ελλείποντα, απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει σε όλα τα καθήκοντά του ο υπηρετών σε αυτήν ανώτερος, κατά βαθμό ή αρχαιότητα, υπάλληλος του Διπλωματικού Κλάδου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Ο Υπουργός Εξωτερικών μπορεί να αναθέσει την προσωρινή διεύθυνση έμμισθης προξενικής αρχής σε υπάλληλο του Διπλωματικού Κλάδου άλλης αρχής, ο οποίος πρέπει να φέρει βαθμό ανώτερο του τακτικού αναπληρωτή της προηγούμενης παραγράφου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Εάν ελλείπουν οι αναπληρωτές των παραγράφων 3 και 4, τον προϊστάμενο αναπληρώνει ο υπηρετών στην προξενική αρχή προηγούμενος κατ’ αρχαιότητα υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ και ΤΕ Διοικητικού και εάν ελλείπει υπάλληλος του Κλάδου Διοικητικών Γραμματέων.

Άρθρο 56Ειδικές ρυθμίσειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ και ΤΕ Διοικητικού των προξενικών αρχών και, ελλείψει αυτών, οι υπάλληλοι του Κλάδου Διοικητικών Γραμματέων εκτελούν καθήκοντα δικαστικού γραμματέα, χωρίς να δικαιούνται πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση για την απασχόληση αυτή. Εάν δεν υπάρχει υπάλληλος των ανωτέρω κλάδων, ο προϊστάμενος της προξενικής αρχής μπορεί να αναθέσει καθήκοντα δικαστικού γραμματέα σε όποιον Έλληνα πολίτη κρίνει κατάλληλο, ο οποίος δίνει προηγουμένως τον εξής όρκο: «Ορκίζομαι να εκτελώ πιστά και τίμια και κατά τους ελληνικούς νόμους τα καθήκοντά μου ως δικαστικός γραμματέας». Εάν αυτός δηλώσει ότι δεν πιστεύει σε καμιά θρησκεία ή πιστεύει σε θρησκεία που δεν επιτρέπει τον όρκο, ο όρκος δίνεται σαν διαβεβαίωση με τον εξής τύπο: «Δηλώνω στην τιμή και στη συνείδησή μου ότι θα εκτελώ πιστά και τίμια και κατά τους ελληνικούς νόμους τα καθήκοντά μου ως δικαστικός γραμματέας». Σε περίπτωση αδυναμίας τήρησης των προαναφερομένων, ο προϊστάμενος της προξενικής αρχής μπορεί να ορίζει δύο μάρτυρες και, σε περίπτωση αδυναμίας ανευρέσεως μαρτύρων, συντάσσει μόνος τη σχετική έκθεση ή πράξη, με ειδική μνεία της αδυναμίας αυτής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Τα έγγραφα που εκδίδονται και οι άλλες πράξεις, που συντάσσονται από προξενικές αρχές, είναι εκτελεστά και έχουν την ισχύ που τους αποδίδει η ελληνική νομοθεσία. Είναι επίσης εκτελεστά στην αλλοδαπή, εφόσον η τοπική νομοθεσία ή οι διεθνείς συνθήκες το προβλέπουν.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Όταν οι εκδιδόμενες πράξεις είναι αδύνατο να περιβληθούν τους τύπους που ορίζουν οι ελληνικοί νόμοι, πρέπει να γίνεται σε αυτές ρητή μνεία περί τούτου. Εάν ο Επίτιμος Πρόξενος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του αγνοούν την ελληνική γλώσσα, οι καταρτιζόμενες από αυτούς πράξεις πρέπει να συντάσσονται στη γνωστή σε αυτούς γλώσσα και να γίνεται ειδική μνεία περί τούτου. Σε περίπτωση που συμπράττουν στην κατάρτιση πράξεως και άλλα πρόσωπα που αγνοούν τη γλώσσα του προϊσταμένου της προξενικής αρχής ή του νόμιμου αναπληρωτή του, προσλαμβάνεται διερμηνέας, ο οποίος, πριν αναλάβει τα καθήκοντά του, ορκίζεται ότι θα εκτελέσει αυτά πιστά και ευσυνείδητα.

Άρθρο 57Παράδοση και παραλαβή υπηρεσίας των προξενικών αρχώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Σε κάθε αλλαγή του προϊσταμένου έμμισθης ή άμισθης προξενικής αρχής και προξενικού γραφείου Πρεσβείας, καθώς και σε περίπτωση άδειας ή απομάκρυνσης αυτού από την έδρα του πέραν του διμήνου, συντάσσεται πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής, το οποίο υπογράφεται από τον παραδίδοντα και τον παραλαμβάνοντα. Όσον αφορά στη διαχείριση του ενσήμου και των αξιών, πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής συντάσσεται σε κάθε περίπτωση απουσίας. Το πρωτότυπο του πρωτοκόλλου κατατίθεται στο αρχείο της προξενικής αρχής και από ένα αντίγραφο αποστέλλεται στην οικεία Πρεσβεία, στη Γενική Επιθεώρηση, στη Διεύθυνση Προσωπικού και στην αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εξωτερικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Σε περίπτωση θανάτου του προϊσταμένου έμμισθης ή άμισθης προξενικής αρχής, συντάσσεται από τριμελή επιτροπή υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών, η οποία ορίζεται από τη Γενική Επιθεώρηση, έκθεση απογραφής, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται, ρητά, η γενόμενη πρόσκληση προς τους ευρισκόμενους στην έδρα της προξενικής αρχής νόμιμους κληρονόμους του αποβιώσαντος, όπως παραστούν κατά την απογραφή. Το πρωτότυπο της έκθεσης κατατίθεται στο αρχείο της προξενικής αρχής. Από ένα αντίγραφο λαμβάνει καθένα μέλος της επιτροπής απογραφής και από ένα αντίγραφο αποστέλλεται στην οικεία Πρεσβεία, στη Γενική Επιθεώρηση, στη Διεύθυνση Προσωπικού και στην αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εξωτερικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Σε περίπτωση παύσεως, θέσεως σε αργία, αρνήσεως ή αδυναμίας για οποιονδήποτε άλλο λόγο του προϊσταμένου διπλωματικής αρχής να παραδώσει, συντάσσεται έκθεση απογραφής από τριμελή επιτροπή υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών, η οποία ορίζεται από τη Γενική Επιθεώρηση, αφού προηγουμένως κληθεί από την επιτροπή ο εν λόγω προϊστάμενος να παραστεί αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπο. Το πρωτότυπο της έκθεσης κατατίθεται στο αρχείο της προξενικής αρχής. Από ένα αντίγραφο λαμβάνει κάθε μέλος της επιτροπής απογραφής και από ένα αντίγραφο αποστέλλεται στην οικεία Πρεσβεία, στη Γενική Επιθεώρηση, στη Διεύθυνση Προσωπικού και στην αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εξωτερικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Ο τύπος και το περιεχόμενο των πρωτοκόλλων της παραγράφου 1 και των εκθέσεων απογραφής των παραγράφων 2 και 3 καθορίζονται από τη Γενική Επιθεώρηση.

Άρθρο 58Διορισμός, αναπλήρωση και καθεστώς Προϊσταμένων άμισθων προξενικών αρχώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στις θέσεις του Επίτιμου Γενικού Προξένου και του Επίτιμου Προξένου διορίζονται: α. έγκριτοι πολίτες, κατά προτίμηση ελληνικής ιθαγένειας ή ελληνικού γένους ή, ελλείψει αυτών, και αλλοδαποί, οι οποίοι διαμένουν μονίμως, τουλάχιστον επί μία πενταετία, στον τόπο όπου συνιστάται ή εδρεύει η οικεία προξενική αρχή, είναι κάτοχοι της τοπικής γλώσσας και της αγγλικής ή γαλλικής και μπορούν να ανταποκρίνονται στα οικονομικά βάρη άμισθης προξενικής αρχής, β. ευδοκίμως προϋπηρετήσαντες υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών ή άλλοι διακεκριμένοι Έλληνες, κάτοχοι της τοπικής γλώσσας και της αγγλικής ή γαλλικής, οι οποίοι διαμένουν στον τόπο όπου συνιστάται ή εδρεύει η οικεία προξενική αρχή, έστω και για χρόνο βραχύτερο της πενταετίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ο διορισμός και η απόλυση των Επίτιμων Γενικών Προξένων και των Επίτιμων Προξένων ενεργείται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από εισήγηση της οικείας Πρεσβείας, ή, ελλείψει αυτής, της ανώτερης ή ισόβαθμης έμμισθης προξενικής αρχής, στην εποπτεία και τον έλεγχο της οποίας υπάγεται η άμισθη προξενική αρχή και κατόπιν γνωμοδοτήσεως του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι προϊστάμενοι των άμισθων προξενικών αρχών, με το διορισμό τους δίνουν, εάν μεν έχουν ελληνική ιθαγένεια, τον όρκο της παραγράφου 1 του άρθρου 67, σε αντίθετη δε περίπτωση, τον εξής: «Ορκίζομαι να εκτελώ με πίστη και τιμιότητα και κατά τους ελληνικούς νόμους τα καθήκοντά μου και να συντελώ με όλες μου τις δυνάμεις σε ό,τι δύναται να προάγει τα οικονομικά, εμπορικά, ναυτιλιακά, τουριστικά και τα εν γένει συμφέροντα της Ελλάδας». Εάν ο οριζόμενος ως προϊστάμενος της άμισθης προξενικής αρχής δηλώσει ότι δεν πιστεύει σε καμιά θρησκεία ή πιστεύει σε θρησκεία που δεν επιτρέπει τον όρκο, ο όρκος δίνεται σαν διαβεβαίωση με τον εξής τύπο: «Δηλώνω στην τιμή και στη συνείδησή μου ότι θα εκτελώ με πίστη και τιμιότητα και κατά τους ελληνικούς νόμους τα καθήκοντά μου και θα συντελώ με όλες μου τις δυνάμεις σε ό,τι δύναται να προάγει τα οικονομικά, εμπορικά, ναυτιλιακά, τουριστικά και τα εν γένει συμφέροντά της». Ο όρκος ή η διαβεβαίωση δίδονται ενώπιον του προϊσταμένου της οικείας Πρεσβείας ή ενώπιον του προϊσταμένου της έμμισθης προξενικής αρχής, υπό την εποπτεία και τον έλεγχο της οποίας υπάγεται η άμισθη προξενική αρχή ή ενώπιον προσώπου, το οποίο ορίζεται, ειδικώς για το σκοπό αυτόν, από τον Υπουργό Εξωτερικών, ή, κατόπιν αδείας του Υπουργού Εξωτερικών, από μόνο το διορισθέντα, ο οποίος συντάσσει σχετική έκθεση χρονολογούμενη και υπογραφόμενη από αυτόν.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Ως όριο ηλικίας προϊσταμένων άμισθων προξενικών αρχών για την αποχώρηση από την υπηρεσία ορίζεται το 70ό έτος. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών η υπηρεσία τους μπορεί να παρατείνεται εάν το επιβάλλουν υπηρεσιακές ανάγκες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι επίτιμοι προξενικοί υπάλληλοι έπονται των ισοβάθμων τους εμμίσθων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Τον προϊστάμενο άμισθης προξενικής αρχής, ελλείποντα, απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει σε όλα τα καθήκοντά του ο υποπρόξενος της προξενικής αρχής και ελλείψει τούτου ο γραμματέας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Στους προϊσταμένους των άμισθων προξενικών αρχών, με αίτησή τους, μπορεί να χορηγηθεί άδεια απουσίας ενός μηνός από την αρμόδια Πρεσβεία ή σε όσα κράτη δεν υπάρχει Πρεσβεία, από την έμμισθη προξενική αρχή στην οποία υπάγονται, για μακρότερο δε χρόνο, από τη Διεύθυνση Προσωπικού του Υπουργείου Εξωτερικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Η προϊσταμένη πρεσβευτική ή προξενική αρχή οφείλει να ειδοποιήσει την Κεντρική Υπηρεσία για τη χορήγηση της άδειας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Ο προϊστάμενος της άμισθης προξενικής αρχής χορηγεί άδεια απουσίας μέχρις ενός μηνός στους υπαλλήλους της και ειδοποιεί σχετικώς την Κεντρική Υπηρεσία και την Πρεσβεία ή την ανώτερη ή ισόβαθμη έμμισθη προξενική αρχή, στην οποία υπάγεται η άμισθη προξενική αρχή. Για μακρότερο χρόνο, την άδεια χορηγεί ο προϊστάμενος της εποπτεύουσας αρχής, ο οποίος ειδοποιεί, σχετικώς, την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών.

Άρθρο 59Προσωπικό και δαπάνες άμισθων προξενικών αρχώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι επίτιμοι γραμματείς σε άμισθες προξενικές αρχές διορίζονται και παύονται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από γνώμη του προϊσταμένου της άμισθης προξενικής αρχής, και έγκριση της οικείας Πρεσβείας ή της έμμισθης προξενικής αρχής, υπό την εποπτεία και τον έλεγχο της οποίας υπάγεται η άμισθη προξενική αρχή. Οι διοριζόμενοι είναι Έλληνες ως προς την ιθαγένεια ή το γένος ή, ελλείψει Ελλήνων, αλλοδαποί οι οποίοι διαμένουν τουλάχιστον επί μία διετία στον τόπο της προξενικής αρχής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στους γραμματείς μπορεί να απονεμηθεί με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά τη συμπλήρωση εξαετούς ευδόκιμης υπηρεσίας, ο τίτλος του υποπροξένου επί τιμή, μετά από πρόταση του προϊσταμένου της άμισθης προξενικής αρχής και έγκριση της προϊσταμένης Πρεσβείας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι προϊστάμενοι άμισθων προξενικών αρχών μπορούν με πράξη τους και μετά από προηγούμενη έγκριση του Διευθυντή Προσωπικού να προσλαμβάνουν, χωρίς επιβάρυνση του Δημοσίου, και να απολύουν γραμματείς ή επιμελητές.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι διοριζόμενοι επίτιμοι γραμματείς και οι προσλαμβανόμενοι από τις άμισθες προξενικές αρχές υπάλληλοι δίνουν όρκο ενώπιον των προϊσταμένων αυτών, κατά τον τύπο που ορίζεται για ημεδαπούς και αλλοδαπούς στο άρθρο 67.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο Υπουργός Εξωτερικών μπορεί να αποσπά σε άμισθη προξενική αρχή υπαλλήλους από τον Κλάδο ΠΕ και ΤΕ Διοικητικού ή από τον Κλάδο Διοικητικών Γραμματέων του Υπουργείου Εξωτερικών. Ο αποσπώμενος μπορεί να φέρει τον τίτλο του υποπροξένου, λαμβάνει δε, καθ’ όλο το διάστημα της απόσπασής του, τις εν γένει αποδοχές του ισόβαθμου του υπαλλήλου, ο οποίος υπηρετεί σε διπλωματική ή έμμισθη προξενική αρχή, υπό την εποπτεία και τον έλεγχο της οποίας υπάγεται η εν λόγω άμισθη προξενική αρχή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η υπηρεσία σε άμισθη προξενική αρχή θεωρείται, σε κάθε περίπτωση, ως δημόσια και συνυπολογίζεται, σε περίπτωση διορισμού σε έμμισθη θέση του Υπουργείου Εξωτερικών, πλην του Διπλωματικού Κλάδου και των Κλάδων ΠΕ και ΤΕ Διοικητικού και Διοικητικών Γραμματέων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Οι επίτιμοι προξενικοί υπάλληλοι δεν αποκτούν από την υπηρεσία τους προσόντα ή δικαιώματα, τα οποία προβλέπονται από τον παρόντα νόμο υπέρ των μόνιμων υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Οι δαπάνες των άμισθων προξενικών αρχών βαρύνουν τους προϊσταμένους τους, πλην των δαπανών οι οποίες πραγματοποιούνται σε βάρος του Δημοσίου και των ειδικών δαπανών, οι οποίες διατάσσονται από το Υπουργείο Εξωτερικών, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Οι προϊστάμενοι των άμισθων προξενικών αρχών παρακρατούν ποσοστό 60% επί των συνολικών τους εισπράξεων από ένσημα και μόνο για τις δαπάνες λειτουργίας των αρχών τους. Το παρακρατούμενο αυτό ποσοστό δεν μπορεί να υπερβαίνει το ισόποσο των 22.500 ευρώ ετησίως. Εξαιρούνται από την παρακράτηση αυτή οι φόροι και τα δικαιώματα υπέρ του Δημοσίου, καθώς και κάθε άλλη αξία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Το ποσό, που προκύπτει υπέρ του Δημοσίου από τις εισπράξεις των άμισθων προξενικών αρχών κάθε έτους, αποδίδεται μέσω της Γενικής Επιθεώρησης του Υπουργείου Εξωτερικών, στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., στην οποία πρέπει να περιέρχεται μέχρι το τέλος Μαρτίου του επόμενου έτους.

Άρθρο 60Καθήκοντα άμισθων προξενικών αρχών

Οι άμισθες προξενικές αρχές ασκούν τα ίδια με τις έμμισθες προξενικές αρχές καθήκοντα, πλην εκείνων που αφορούν στη χορήγηση θεώρησης εισόδου επί αλλοδαπών διαβατηρίων. Τμήμα 3: Γραφεία Ο.Ε.Υ.

Άρθρο 61Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών ΥποθέσεωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στην έδρα Πρεσβείας, Γραφείου Συνδέσμου, Γενικού Προξενείου ή Προξενείου, ή σε άλλη πόλη της χώρας αρμοδιότητας διπλωματικής αρχής δύναται να συνιστώνται, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εξωτερικών και με γνώμη των Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (Ο.Ε.Υ.) και να καθορίζεται η περιφέρεια της αρμοδιότητας αυτών. Τα Γραφεία αυτά αποτελούν τμήματα των αρχών, στο πλαίσιο των οποίων λειτουργούν. Η γνώμη των επιμελητηρίων παρέχεται εντός δεκαπέντε ημερών αφότου ζητηθεί, άλλως η απόφαση εκδίδεται χωρίς αυτήν. Με όμοια απόφαση, η περιφέρεια αρμοδιότητας του Γραφείου Ο.Ε.Υ. μπορεί να επεκτείνεται και σε περιοχή αρμοδιότητας άλλης Πρεσβείας, από αυτή στην οποία ανήκει, εφόσον εκεί δεν λειτουργεί αντίστοιχο Γραφείο, κατόπιν εισηγήσεων των εμπλεκομένων διπλωματικών αρχών. Στην περίπτωση αυτή, ο προϊστάμενος του Γραφείου Ο.Ε.Υ. εποπτεύεται και αξιολογείται εκτός από τον προϊστάμενο της πρεσβευτικής αρχής στην οποία ανήκει και από τον προϊστάμενο της άλλης πρεσβευτικής αρχής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στα Γραφεία Ο.Ε.Υ. τοποθετούνται υπάλληλοι των κλάδων Ο.Ε.Υ., ΠΕ και ΤΕ Διοικητικού, Διοικητικών Γραμματέων, καθώς επίσης και υπάλληλοι του διπλωματικού κλάδου, που θα διορισθούν μετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου. Η διεύθυνση του Γραφείου Ο.Ε.Υ. ανατίθεται από τον προϊστάμενο της αρχής στον ανώτερο ιεραρχικά υπάλληλο του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων. Οι προϊστάμενοι των διπλωματικών και προξενικών αρχών συνεργάζονται με τους προϊσταμένους των Γραφείων Ο.Ε.Υ., συντονίζουν τη δραστηριότητά τους και ενημερώνονται συνεχώς για τις ενέργειές τους. Σε κάθε περίπτωση, οι προϊστάμενοι των Γραφείων Ο.Ε.Υ. συμβουλεύονται τους προϊσταμένους των οικείων διπλωματικών και προξενικών αρχών για θέματα της αρμοδιότητας αυτών και ακολουθούν τις οδηγίες τους. Οι προϊστάμενοι των Γραφείων Ο.Ε.Υ.: α. επικοινωνούν απευθείας με αρχές, υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στη χώρα όπου υπηρετούν, εφόσον αυτό επιτρέπεται από την πρακτική της χώρας υποδοχής, β. επικοινωνούν απευθείας με ελληνικές επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς, γ. επικοινωνούν απευθείας με τα όργανα και τις υπηρεσίες των διεθνών οργανισμών που λειτουργούν στη χώρα όπου υπηρετούν, δ. αναλαμβάνουν τις αναγκαίες πρωτοβουλίες, πάντοτε κατόπιν συνεννόησης με τον προϊστάμενο της οικείας διπλωματικής ή προξενικής αρχής, και επικοινωνούν για θέματα αρμοδιότητάς τους ή για να εκθέσουν τις απόψεις τους για τα θέματα αυτά με τη Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Aναπτυξιακής Συνεργασίας. Μετά από προηγούμενη συνεννόηση με τον προϊστάμενο της διπλωματικής ή προξενικής αρχής, επικοινωνούν, απευθείας, με κάθε άλλη δημόσια υπηρεσία, αρχή ή συλλογικό φορέα. Σε κάθε περίπτωση, κοινοποιούν υποχρεωτικά όλα τα σχετικά έγγραφα στον προϊστάμενο της οικείας διπλωματικής ή προξενικής αρχής και τον ενημερώνουν για τις ενέργειές τους. Τα Γραφεία Ο.Ε.Υ. ζητούν από τη διπλωματική ή προξενική αρχή, στην οποία ανήκουν, οδηγίες για την εκπλήρωση της αποστολής τους στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. Προκειμένου για υποθέσεις, οι οποίες σχετίζονται με τα γενικότερα συμφέροντα του Κράτους και ο χειρισμός των οποίων εξαρτάται από ενέργειες της οικείας διπλωματικής ή προξενικής αρχής, υποχρεούνται να εκτελούν, σε κάθε περίπτωση, τις εντολές αυτής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Τα Γραφεία Ο.Ε.Υ. ασκούν όλα τα συναφή με το αντικείμενό τους καθήκοντα, όπως αυτά αναφέρονται ειδικότερα στα υπό στοιχεία α΄ έως και κ΄ εδάφια της παρ. 2 του άρθρου 42.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Τα Γραφεία Ο.Ε.Υ. μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες όπως πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων και σε καταλόγους επιχειρήσεων, στις ελληνικές επιχειρήσεις και στις επιχειρήσεις της περιοχής αρμοδιότητάς τους. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Aνάπτυξης, εξειδικεύονται περαιτέρω οι παρεχόμενες υπηρεσίες, ορίζεται ο τύπος της καταρτιζόμενης συμβάσεως και ρυθμίζονται οι σχετικές λεπτομέρειες. Με όμοια απόφαση καθορίζονται τα σχετικά για τις υπηρεσίες αυτές ανταποδοτικά τέλη. Επί των ανωτέρω ποσών, όπως και των τυχόν πάσης φύσεως επιστροφών φόρων, εφαρμόζονται, αναλόγως, οι διατάξεις περί προξενικών εισπράξεων. Στις χώρες όπου υφίστανται συναλλαγματικοί περιορισμοί τα εν λόγω δημόσια έσοδα διατίθενται για κάλυψη των αναγκών της οικείας διπλωματικής ή προξενικής αρχής, στο πλαίσιο της οποίας λειτουργεί το Γραφείο Ο.Ε.Υ., και των άλλων διπλωματικών ή προξενικών αρχών που εδρεύουν στην ίδια χώρα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών ρυθμίζονται οι ειδικότερες λεπτομέρειες και διαδικασίες που απαιτούνται για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι προϊστάμενοι των Γραφείων Ο.Ε.Υ. υποβάλλουν ετήσιες και περιοδικές εκθέσεις στον προϊστάμενο της οικείας διπλωματικής ή προξενικής αρχής, τις οποίες κοινοποιούν στη Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Aναπτυξιακής Συνεργασίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του προϊσταμένου του Γραφείου Ο.Ε.Υ., αυτός αναπληρώνεται από τον αρχαιότερο υπηρετούντα στο Γραφείο υπάλληλο του κλάδου Ο.Ε.Υ.. Σε περίπτωση, που δεν υπάρχει υπάλληλος του κλάδου Ο.Ε.Υ., η άσκηση των καθηκόντων του μπορεί να ανατεθεί από τον προϊστάμενο της οικείας διπλωματικής ή προξενικής αρχής, προσωρινά, σε άλλον υπάλληλο, ο οποίος υπηρετεί στην αρχή αυτή, είτε να αναληφθεί από τον ίδιο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Σε Γραφεία Ο.Ε.Υ., στα οποία υπηρετούν περισσότεροι από δύο υπάλληλοι, για την ανάληψη καθηκόντων προϊσταμένου από υπάλληλο του διπλωματικού κλάδου, που έχει διορισθεί μετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος, απαιτείται τριετής, τουλάχιστον, προϋπηρεσία σε γραφείο Ο.Ε.Υ.. Σε Γραφεία Ο.Ε.Υ., στα οποία προΐσταται υπάλληλος με αντιστοιχία πρεσβευτικού βαθμού, για την ανάληψη καθηκόντων προϊσταμένου από διπλωματικό υπάλληλο, που έχει διορισθεί μετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος, απαιτείται πενταετής, τουλάχιστον, προϋπηρεσία σε δύο άλλα γραφεία Ο.Ε.Υ..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Σε περίπτωση, που συντρέχει υποψηφιότητα για τοποθέτηση σε Γραφείο Ο.Ε.Υ. διπλωματικών υπαλλήλων, που διορίζονται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος και υπαλλήλων του κλάδου Ο.Ε.Υ., προτιμώνται οι δεύτεροι, εκτός εάν, για υπηρεσιακούς λόγους, ειδικά αιτιολογημένους, αποφασίζεται το αντίθετο. Τμήμα 4: Ιδρύματα

Άρθρο 62Εποπτευόμενα από το Υπουργείο Εξωτερικών ιδρύματαΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το Υπουργείο Εξωτερικών παρέχει κάθε δυνατή υποστήριξη σε ιδρύματα, ο σκοπός και η εν γένει λειτουργία των οποίων εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 5 και στα οποία το Υπουργείο Εξωτερικών ασκεί εποπτεία σύμφωνα με το νομικό καθεστώς που διέπει τα ιδρύματα αυτά.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το Υπουργείο Εξωτερικών μεριμνά για την ετήσια κρατική επιχορήγηση των εποπτευόμενων από αυτό ιδρυμάτων, ανάλογα με το πραγματοποιούμενο έργο τους, εντός του πλαισίου των πιστώσεων του προϋπολογισμού του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Ο Υπουργός Εξωτερικών μπορεί να συνάπτει με τα ιδρύματα της παραγράφου 1 προγραμματικές συμβάσεις έργου για θέματα σχετικά με τους σκοπούς των ιδρυμάτων αυτών. Στις εν λόγω προγραμματικές συμβάσεις πρέπει να καθορίζονται με σαφήνεια το συγκεκριμένο έργο, η χρονική διάρκεια ολοκλήρωσής του και οι πόροι χρηματοδότησης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Εφόσον ειδικός νόμος δεν ορίζει άλλως, ο ετήσιος τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Εξωτερικών ιδρυμάτων διενεργείται από το Γενικό Επιθεωρητή του Υπουργείου Εξωτερικών, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 12.

Άρθρο 63Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών ΒενετίαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι υφιστάμενες οργανικές θέσεις του προσωπικού στο «Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών» που εδρεύει στη Βενετία είναι οι εξής: α. μία (1) θέση Διευθυντή του Ινστιτούτου, β. μία (1) θέση γραμματέα του Ινστιτούτου, γ. μία (1) θέση βιβλιοθηκονόμου, δ. μία (1) θέση διαχειριστή−λογιστή, ε. μία (1) θέση υπαλλήλου διοικητικής υποστήριξης, στ. τέσσερις (4) θέσεις βοηθητικού προσωπικού Εξωτερικής Υπηρεσίας. Οι ανωτέρω υπό στοιχεία β΄ έως και ε΄ θέσεις αποτελούν θέσεις μονίμων υπαλλήλων του Κλάδου ΠΕ και ΤΕ Διοικητικού του Υπουργείου Εξωτερικών. Τα προσόντα του Διευθυντή ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις περί του Ινστιτούτου. Η θέση του Διευθυντή δεν είναι ασυμβίβαστη με τη θέση μέλους Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίου, το δε διοριζόμενο στη θέση αυτή, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από εκλογή και πρόταση της Ακαδημίας Αθηνών, μέλος Δ.Ε.Π. τελεί, για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία του στο Ινστιτούτο, σε αναστολή άσκησης των καθηκόντων του ως μέλους Δ.Ε.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2530/1997 (ΦΕΚ 218 Α΄). Η θητεία του Διευθυντή είναι πενταετής και μπορεί να ανανεώνεται. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, ο Διευθυντής παραμένει στη θέση αυτή με πλήρη απασχόληση και μόνιμη διαμονή στην έδρα του Ινστιτούτου. Τα σχετικά με τη θέση του γραμματέα του Ινστιτούτου καθορίζονται από τις κείμενες διατάξεις. Στη θέση του βιβλιοθηκονόμου τοποθετείται υπάλληλος με βιβλιοθηκονομική ή αρχειακή πείρα και στη θέση του διαχειριστή − λογιστή, υπάλληλος με πείρα στα λογιστικά.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ο Διευθυντής λαμβάνει από το Ινστιτούτο αποδοχές ημεδαπής και επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής, αντίστοιχα με αυτά του Συμβούλου Πρεσβείας στην Πρεσβεία της Ρώμης. Η μισθοδοσία του Διευθυντή καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του Ινστιτούτου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το προσωπικό του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών λαμβάνει σε ευρώ τις αποδοχές ημεδαπής, με όλες τις προσαυξήσεις και επιδόματα υπηρεσίας στην αλλοδαπή, κατά τις ισχύουσες, εκάστοτε, διατάξεις για τους υπηρετούντες υπαλλήλους σε αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν στη συγκρότηση της Εποπτικής Επιτροπής και της Διαχειριστικής Επιτροπής του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών, που έχουν συσταθεί με το β.δ. 720/1966 (ΦΕΚ 174 Α΄).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι κείμενες διατάξεις των ν. 1766/1951 (ΦΕΚ 114 Α΄), ν.δ. 4093/1960 (ΦΕΚ 126 Α΄) και β.δ. 720/1966 (ΦΕΚ 174 Α΄) περί του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών διατηρούνται σε ισχύ, καθ’ ο μέρος δεν αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 64Διεθνές Κέντρο Μελετών Ευξείνου ΠόντουΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το Διεθνές Κέντρο Μελετών Ευξείνου Πόντου, με συντετμημένο τίτλο «ΔΙΚΕΜΕΠ» και αντίστοιχη επωνυμία «International Centre for Black Sea Studies–ICBSS», είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, διεθνούς χαρακτήρα, εποπτευόμενο από το Υπουργείο Εξωτερικών και λειτουργεί, σύμφωνα με το ν. 3462/2006 (ΦΕΚ 111 Α΄) και τις διατάξεις των π.δ. 137/2000 (ΦΕΚ 119 Α΄) και π.δ. 362/1998 (ΦΕΚ 242 Α΄).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με διάταγμα το οποίο εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών, ρυθμίζονται τα θέματα λειτουργίας του κέντρου και καταρτίζεται ο οργανισμός του. Το ΔΙΚΕΜΕΠ δεν υπάγεται στο δημόσιο τομέα ούτε στις διατάξεις του α.ν. 2039/1939 (ΦΕΚ 455 Α΄) και επιχορηγείται από το κράτος μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών, απαλλασσόμενο από κάθε δημόσιο και δημοτικό φόρο, εκτός του Φ.Π.Α..

Άρθρο 65Κλάδοι προσωπικούΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εξωτερικών κατατάσσονται στους εξής κλάδους: α. Διπλωματικός Κλάδος β. Κλάδος ΠΕ και ΤΕ Διοικητικού γ. Κλάδος Επικοινωνιών και Πληροφορικής δ. Κλάδος Επιμελητών ε. Κλάδος Εμπειρογνωμόνων στ. Κλάδος Διοικητικών Γραμματέων ζ. Κλάδος Επιστημονικού Προσωπικού της Ε.Ν.Υ. η. Κλάδος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο Υπουργείο Εξωτερικών υπηρετούν και άλλοι υπάλληλοι, μη υπαγόμενοι στους ανωτέρω κλάδους, οι οποίοι στελεχώνουν αυτοτελείς υπηρεσίες, που προβλέπονται στον παρόντα νόμο.

Άρθρο 66Γενικά προσόντα διορισμούΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για το διορισμό υπαλλήλου στο Υπουργείο Εξωτερικών απαιτούνται τα εξής γενικά προσόντα: α. Να έχει την ελληνική ιθαγένεια. Όσοι αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση δεν μπορούν να διορισθούν πριν από τη συμπλήρωση τριών ετών από την πολιτογράφησή τους. Όσοι προσλαμβάνονται από τους προϊσταμένους των αρχών της Εξωτερικής Υπηρεσίας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, μπορεί να είναι και αλλοδαποί. β. Να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του και να μην έχει υπερβεί το 35ο, εκτός αν άλλως ορίζεται με τις διατάξεις του παρόντος. Για τη συμπλήρωση του ανώτατου και κατώτατου ορίου ηλικίας διορισμού, ως ημέρα γεννήσεως θεωρείται η 1η Ιανουαρίου για το κατώτατο όριο και η 31η Δεκεμβρίου για το ανώτατο. Η ηλικία αποδεικνύεται από το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας και, σε περίπτωση αμφισβήτησης, από ληξιαρχική πράξη γέννησης που έχει συνταχθεί εντός ενενήντα ημερών από τη γέννηση. Αν δεν υπάρχει τέτοια πράξη, η ηλικία αποδεικνύεται από τα μητρώα αρρένων για τους άνδρες και από το γενικό μητρώο δημοτών (δημοτολόγιο) για τις γυναίκες. Εάν υπάρχουν περισσότερες εγγραφές στο οικείο μητρώο, επικρατεί η πρώτη εγγραφή. Βεβαίωση της ηλικίας ή διόρθωση της εγγραφής, με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, ουδέποτε λαμβάνεται υπόψη. γ. Να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές και να μην έχει καταδικασθεί για λιποταξία. δ. Να μην έχει στερηθεί, λόγω καταδίκης, των πολιτικών του δικαιωμάτων. ε. Να μην έχει καταδικασθεί για κακούργημα, όπως και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, καταπίεση, δωροδοκία, απιστία σχετική με την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Επίσης, να μην υφίσταται εναντίον του εκκρεμής δίκη για κακούργημα ή για κάποιο από τα προαναφερόμενα πλημμελήματα. Η παραγραφή κακουργήματος ή πλημμελήματος, για τα οποία εκδόθηκε καταδικαστική απόφαση ή διατάχθηκε παραπομπή με τελεσίδικο βούλευμα, δεν αίρει το ανωτέρω κώλυμα. Η αποκατάσταση και η χάρη δεν αίρουν το ανωτέρω κώλυμα, εκτός αν το εκδιδόμενο, κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 47 του Συντάγματος, διάταγμα αίρει και το κώλυμα αυτό. στ. Να μην τελεί σε στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση. ζ. Να μην έχει απολυθεί οριστικά για πειθαρχικό λόγο από θέση δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή δημόσιας επιχείρησης ή οργανισμού κοινής ωφέλειας. η. Να έχει την υγεία και αρτιμέλεια που επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων του. Ο υπό διορισμό υπάλληλος δεν πρέπει να πάσχει από σοβαρά καρδιοαγγειακά ή σοβαρά αναπνευστικά ή νεφρολογικά ή μεταδοτικά νοσήματα ή σοβαρά νοσήματα του νευρικού συστήματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι προσλήψεις υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών διέπονται από τις αρχές της αξιοκρατίας, της διαφάνειας και των ίσων ευκαιριών. Κανείς δεν μπορεί να αποκλεισθεί από τις σχετικές εξετάσεις, εφόσον εκπληρώνει τις νόμιμες προϋποθέσεις συμμετοχής του σε αυτές. Διατάξεις για την πρόσληψη προσωπικού, οι οποίες θεσπίζουν ποσοστώσεις υπέρ ατόμων με ειδικές ανάγκες, δεν εφαρμόζονται στους διαγωνισμούς για την πρόσληψη υπαλλήλων του Διπλωματικού Κλάδου, καθώς και του Κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής του Υπουργείου Εξωτερικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι προϋποθέσεις διορισμού των υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά το χρόνο υποβολής των σχετικών αιτήσεων όσο και κατά το χρόνο του διορισμού ή, προκειμένου για υπαλλήλους του Διπλωματικού Κλάδου, και κατά το χρόνο εισαγωγής στη Διπλωματική Ακαδημία. Ειδικά, το ανώτατο όριο ηλικίας δεν πρέπει να έχει συμπληρωθεί κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στις διαδικασίες επιλογής.

Άρθρο 67ΟρκωμοσίαΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι διοριζόμενοι υπάλληλοι δίνουν, πριν αναλάβουν τα καθήκοντά τους, τον προβλεπόμενο για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους όρκο, που έχει ως εξής: «Ορκίζομαι να φυλάττω πίστη στην Πατρίδα, υπακοή στο Σύνταγμα και τους νόμους και να εκπληρώνω ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου». Εάν ο διοριζόμενος δηλώσει ότι δεν πιστεύει σε θρησκεία ή πιστεύει σε θρησκεία, η οποία δεν επιτρέπει τον όρκο, τότε ο όρκος δίδεται σαν διαβεβαίωση με τον εξής τύπο: «Δηλώνω στην τιμή και στη συνείδησή μου να φυλάττω πίστη στην Πατρίδα, υπακοή στο Σύνταγμα και τους νόμους και να εκπληρώνω ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ο όρκος αυτός δίδεται ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας ή του Υπουργού Εξωτερικών, και σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας τους, ενώπιον του Υπηρεσιακού Γενικού Γραμματέα, από τους υπαλλήλους όλων των κλάδων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το προσωπικό των αρχών της Εξωτερικής Υπηρεσίας, που προσλαμβάνεται με καθεστώς ιδιωτικού δικαίου, ορκίζεται ενώπιον των προϊσταμένων των αρχών αυτών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι προϊστάμενοι των άμισθων προξενικών αρχών ορκίζονται ενώπιον του προϊσταμένου της διπλωματικής ή προξενικής αρχής στην οποία υπάγονται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι αλλοδαποί υπάλληλοι δίνουν τον ακόλουθο όρκο: «Ορκίζομαι να εκτελώ πιστά και ευσυνείδητα και κατά τους ελληνικούς νόμους τα καθήκοντά μου». Εάν ο προσλαμβανόμενος αλλοδαπός δηλώσει ότι δεν πιστεύει σε θρησκεία ή πιστεύει σε θρησκεία, η οποία δεν επιτρέπει τον όρκο, τότε ο όρκος δίδεται σαν διαβεβαίωση με τον εξής τύπο: «Δηλώνω στην τιμή και στη συνείδησή μου να εκτελώ πιστά και ευσυνείδητα και κατά τους ελληνικούς νόμους τα καθήκοντά μου».

Άρθρο 68Διπλωματικά και ειδικά υπηρεσιακά διαβατήριαΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τα διπλωματικά και τα ειδικά υπηρεσιακά διαβατήρια χορηγούνται μόνο σε Έλληνες υπηκόους και το κόστος έκδοσής τους βαρύνει το φορέα, ο οποίος ζητεί την έκδοσή του ή το φορέα στον οποίο υπηρετεί ο αιτούμενος την έκδοση. Το κόστος αυτό ορίζεται τουλάχιστον μία φορά κατ’ έτος, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ορίζονται η μορφή και ο τύπος των διπλωματικών και ειδικών υπηρεσιακών διαβατηρίων, καθώς και τα απαραίτητα στοιχεία που αυτά περιλαμβάνουν.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Τα διπλωματικά διαβατήρια χορηγούνται από το Υπουργείο Εξωτερικών στα κάτωθι πρόσωπα: α. στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, β. στον Πρωθυπουργό, γ. στον Πρόεδρο της Βουλής, δ. στον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, ε. στα μέλη της Κυβέρνησης και τους Υφυπουργούς, στ. στους διατελέσαντες Προέδρους της Δημοκρατίας, ζ. στους διατελέσαντες Πρωθυπουργούς, η. στους εν ενεργεία ανώτατους λειτουργούς της Προεδρίας της Δημοκρατίας, εφόσον συνοδεύουν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, θ. στους διατελέσαντες Υπουργούς και Υφυπουργούς των Εξωτερικών, ι. στον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, ια. στον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, ιβ. στον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ιγ. στον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ιδ. στους Γενικούς Γραμματείς του Υπουργείου Εξωτερικών, ιε. στους υπαλλήλους του Διπλωματικού Κλάδου, του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων, του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων και στους υπαλλήλους με βαθμό Α΄ του Κλάδου ΠΕ και ΤΕ Διοικητικού και του Κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής του Υπουργείου Εξωτερικών, ιστ. στο Νομικό Σύμβουλο του Κράτους στο Υπουργείο Εξωτερικών, στους Παρέδρους και στους Δικαστικούς Αντιπροσώπους του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στο Υπουργείο Εξωτερικών, στον Ειδικό Νομικό Σύμβουλο και στους υπαλλήλους της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και στους Επίτιμους Ειδικούς Νομικούς Συμβούλους, ιζ. στους Έλληνες, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στους Βουλευτές της Ελληνικής Βουλής, στους επιφορτισμένους από τη Βουλή, την Κυβέρνηση ή τη δικαστική εξουσία με επίσημη αντιπροσωπευτική αποστολή σε ξένη κυβέρνηση ή σε διπλωματική διάσκεψη ή σε συνδιάσκεψη ή σε συνέδριο ή σε επιτροπή του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και των ειδικευμένων οργανισμών του ή σε διεθνές δικαστήριο ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε άλλες περιφερειακές οργανώσεις ή, γενικότερα, με την εντολή εκτέλεσης υπηρεσίας στο εξωτερικό και στους Ακόλουθους Άμυνας αξιωματικούς Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, ιη. στους επί τιμή Πρέσβεις, στους επί τιμή Πληρεξούσιους Υπουργούς και στους έχοντες διατελέσει Πρέσβεις εκ προσωπικοτήτων, ιθ. στον Αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων και τους Αρχηγούς των Επιτελείων των τριών Όπλων, κ. στους δημοσίους υπαλλήλους, προϊσταμένους υπηρεσιών άλλων Υπουργείων, που υπηρετούν σε γραφεία διπλωματικών και προξενικών αρχών, κα. σε κατέχοντες ανώτατες θέσεις στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών ή στους ειδικευμένους οργανισμούς ή σε άλλο διεθνή διακυβερνητικό οργανισμό ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κβ. σε άλλα πρόσωπα, ανήκοντα στο προσωπικό των Πρεσβειών, προερχόμενα από άλλα Υπουργεία ή δημόσιες υπηρεσίες, τα οποία κατά την απόλυτη κρίση του Υπουργείου Εξωτερικών, ανακοινώνονται προς την ξένη κυβέρνηση ως διπλωματικοί υπάλληλοι, κγ. σε διπλωματικούς ταχυδρόμους, όταν ταξιδεύουν σε χώρες ειδικών συνθηκών διαβίωσης, εφόσον, κατά την κρίση του Υπουργού Εξωτερικών, αυτοί πρέπει να εφοδιαστούν με διπλωματικό διαβατήριο, κδ. στους τοποθετούμενους σε γραφεία διπλωματικών και προξενικών αρχών Συμβούλους και Ακολούθους Τύπου, κε. στις ανωτέρω α΄− κβ΄ και κδ΄ κατηγορίες προσώπων που δικαιούνται διπλωματικών διαβατηρίων περιλαμβάνονται οι σύζυγοι, οι χήρες και τα ανήλικα τέκνα των εν λόγω προσώπων, κστ. σε εξαιρετικές περιστάσεις, μπορούν να χορηγούνται διπλωματικά διαβατήρια και σε υπαλλήλους των λοιπών κλάδων του Υπουργείου Εξωτερικών που δεν αναφέρονται στο εδάφιο ιε΄ της παραγράφου 2.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Ειδικά υπηρεσιακά διαβατήρια, ατομικά ή ομαδικά, εκδίδονται και χορηγούνται από το Υπουργείο Εξωτερικών στα κάτωθι πρόσωπα: α. στα εν ενεργεία μέλη της Βουλής των Ελλήνων, β. στους Γενικούς Γραμματείς των άλλων Υπουργείων, γ. στα μέλη της Ακαδημίας Αθηνών, δ. σε έμμισθους και άμισθους υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών, που δεν δικαιούνται διπλωματικού διαβατηρίου είτε αυτοί υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία είτε στο εξωτερικό, ε. σε κατέχοντες ανώτερες θέσεις στον Ο.Η.Ε. ή στους ειδικευμένους οργανισμούς ή σε άλλο διεθνή διακυβερνητικό οργανισμό ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στ. στους διπλωματικούς ταχυδρόμους, στους οποίους δεν χορηγείται διπλωματικό διαβατήριο, σύμφωνα με την παράγραφο 2 περίπτωση κγ΄, ζ. στους υπαλλήλους της Εξωτερικής Υπηρεσίας όλων των Υπουργείων, για όσο χρόνο υπηρετούν στο εξωτερικό, η. σε συζύγους και ανήλικα τέκνα των αναφερόμενων στα υπό στοιχεία δ΄ και ζ΄ κατηγοριών προσώπων, στους συζύγους δε και στα ανήλικα τέκνα των αναφερόμενων στο υπό στοιχείο α΄ προσώπων μόνο όταν ταξιδεύουν με τα πρόσωπα αυτά ή προς συνάντησή τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

α. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών καθορίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση, την ισχύ και τη θεώρηση των προβλεπόμενων από το παρόν άρθρο διαβατηρίων. β. Για τη χορήγηση διπλωματικών και ειδικών υπηρεσιακών διαβατηρίων στους δεσμευμένους στρατολογικώς, απαιτείται έγγραφο του Αρχηγείου Ενόπλων Δυνάμεων ή του οικείου Στρατολογικού Γραφείου, που επιτρέπει την αποδημία. Το Υπουργείο Εξωτερικών μπορεί να απαιτεί την προσκόμιση και άλλων πιστοποιητικών που κρίνονται αναγκαία κατά περίπτωση. γ. Για τη χορήγηση των διαβατηρίων του παρόντος άρθρου σε ανήλικα τέκνα, απαιτείται η συγκατάθεση των ασκούντων τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Τα διπλωματικά και ειδικά υπηρεσιακά διαβατήρια αφαιρούνται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, εάν οι κάτοχοί τους τέλεσαν πράξεις που απάδουν στον τίτλο, στην ιδιότητα ή στην αποστολή τους. Η ως άνω αφαίρεση συνεπάγεται και την αφαίρεση των διπλωματικών και υπηρεσιακών διαβατηρίων από τις συζύγους και τα ανήλικα τέκνα του υπαλλήλου.

Άρθρο 69Κανονικές άδειεςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για τις κανονικές άδειες των υπαγόμενων στη δικαιοδοσία του Υπουργείου Εξωτερικών υπαλλήλων ισχύουν οι ρυθμίσεις περί κανονικής αδείας του Υπαλληλικού Κώδικα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον οι ανάγκες της υπηρεσίας το επιτρέπουν, είναι δυνατόν να χορηγηθεί άδεια ενός μηνός κατ’ έτος, άνευ αποδοχών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Ο τυχών κανονικής αδείας υποχρεούται να τη χρησιμοποιήσει εντός της χρονικής περιόδου για την οποία αυτή έχει χορηγηθεί, διαφορετικά η χορηγηθείσα άδεια ανακαλείται, εκτός εάν, με την έγκριση της προϊστάμενης αρχής, αναβληθεί η έναρξη της άδειας. Η κανονική άδεια χορηγείται από τον προϊστάμενο της αρχής εξωτερικού ή τον Διευθυντή της Κεντρικής ή Περιφερειακής Υπηρεσίας, οι οποίοι οφείλουν να ενημερώνουν αμέσως τη Διεύθυνση Προσωπικού για τη διάρκειά της, καθώς και για οποιαδήποτε μεταβολή ως προς αυτή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Εάν για λόγους ανεξάρτητους από τη θέλησή του, ο υπάλληλος δεν μπορέσει να κάνει χρήση της εγκριθείσας άδειας εντός του έτους για το οποίο εγκρίθηκε, η άδεια μεταφέρεται και χρησιμοποιείται εντός του επόμενου έτους. Στην περίπτωση αυτή η συνολική διάρκεια της άδειας δεν μπορεί να υπερβεί το δίμηνο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Σε περίπτωση αδικαιολόγητης υπέρβασης της χορηγηθείσας άδειας και ανεξαρτήτως των πειθαρχικών κυρώσεων, ο λαβών την άδεια στερείται των αντίστοιχων αποδοχών για τις ημέρες της υπέρβασης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Στους υπαλλήλους, οι οποίοι υπηρετούν στο εξωτερικό, καταβάλλεται κατ’ έτος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 157, το αντίτιμο του εισιτηρίου μετ’ επιστροφής για τους ίδιους, τη σύζυγο και τα τέκνα τους, προκειμένου να διανύσουν την άδειά τους στην Ελλάδα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Στους υπαλλήλους, οι οποίοι υπηρετούν στις κατά το άρθρο 95 παρ. 4 αρχές δυσμενών συνθηκών διαβίωσης, χορηγείται ετησίως δίμηνη κανονική άδεια, με πλήρεις αποδοχές της θέσης τους. Σε αυτούς, τη σύζυγο και τα τέκνα τους καταβάλλεται το αντίτιμο εισιτηρίου μετ’ επιστροφής για την έλευσή τους στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 157.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Στους υπαλλήλους, οι οποίοι υπηρετούν σε απομεμακρυσμένες χώρες, χορηγείται πρόσθετος χρόνος άδειας. Οι χώρες αυτές, καθώς και η διάρκεια του πρόσθετου χρόνου καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Οι όροι της άδειας του προσωπικού, που υπηρετεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου καθορίζονται με τη συναπτόμενη σύμβαση, λαμβανομένης υπόψη και της επιχώριας εργατικής νομοθεσίας.

Άρθρο 70Αναρρωτικές άδειες και άδειες κύησης και λοχείαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στους υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών χορηγείται, μετά από αίτησή τους ή αυτεπαγγέλτως, αναρρωτική άδεια από τον Υπουργό ως ακολούθως: α. Στους υπηρετούντες στην Κεντρική Υπηρεσία με την υποβολή πιστοποιητικού από ιατρό, που ορίζεται από τον Υπουργό, εφόσον ο υπάλληλος απουσιάσει άνω των πέντε ημερών. β. Στους υπηρετούντες στις αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας με την υποβολή πιστοποιητικού από ιατρό, που ορίζεται από τον προϊστάμενο της αρχής, εφόσον ο υπάλληλος απουσιάσει άνω των πέντε ημερών. Σε περίπτωση συχνά επαναλαμβανόμενων απουσιών, λόγω αναρρωτικής άδειας, διάρκειας άνω του διμήνου μέσα στο ίδιο έτος, που δημιουργούν πρόβλημα στη λειτουργία της αρχής, ο προϊστάμενος μπορεί να εισηγηθεί την ανάκληση του υπαλλήλου στην Κεντρική Υπηρεσία. γ. Στους προϊσταμένους αρχών της Εξωτερικής Υπηρεσίας, με την υποβολή πιστοποιητικού δύο ιατρών στην αλλοδαπή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η χορήγηση αναρρωτικής άδειας μέχρι δύο μηνών δεν συνεπάγεται περικοπή αποδοχών. Ο τυχών αναρρωτικής αδείας, πέραν του διμήνου, δεν δύναται να λάβει κανονική άδεια με αποδοχές, παρά μόνο μετά τη συμπλήρωση έτους από τη ληφθείσα άδεια κατά το προηγούμενο έτος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η χορηγηθείσα δίμηνη, συνολικά, αναρρωτική άδεια μπορεί να παραταθεί μέχρι δύο ακόμη μήνες, εάν η ανάγκη της παράτασης της άδειας βεβαιωθεί με νεότερη αιτιολογημένη ιατρική έκθεση και με γνωμάτευση υπέρ της παράτασης αυτής: α. για μεν τους υπηρετούντες στην Κεντρική Υπηρεσία από έναν Αναπληρωτή ή Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, β. για δε τους υπηρετούντες στην Εξωτερική Υπηρεσία από έναν ακόμη ιατρό.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η χορηγούμενη δίμηνη παράταση αναρρωτικής άδειας της προηγούμενης παραγράφου λαμβάνεται χωρίς περικοπή των αποδοχών, καθώς και του επιδόματος υπηρεσίας αλλοδαπής για τους υπηρετούντες σε αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

α. Σε περίπτωση που παρέλθει ο χρόνος της τετράμηνης, συνολικώς, αναρρωτικής άδειας και ο υπάλληλος κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, ο Υπουργός Εξωτερικών προκαλεί αιτιολογημένη γνωμοδότηση τριμελούς επιτροπής για την ικανότητα του υπαλλήλου προς περαιτέρω εκτέλεση των καθηκόντων του. Η επιτροπή αυτή απαρτίζεται από τρεις Αναπληρωτές ή Επίκουρους Καθηγητές του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, οι οποίοι ορίζονται κατά περίπτωση, ανάλογα με το νόσημα, από τον Υπουργό. Στην επιτροπή μετέχει ως εισηγητής, χωρίς ψήφο, ο Διευθυντής Προσωπικού. Υπάλληλοι αρχών της Εξωτερικής Υπηρεσίας, που αδυνατούν, λόγω σοβαρότητας της κατάστασης της υγείας τους, να εμφανισθούν ενώπιον της πιο πάνω επιτροπής, υποβάλλουν σχετικές γνωματεύσεις δύο τουλάχιστον ιατρών, από τους οποίους ο ένας ορίζεται από τον προϊστάμενο της αρχής. Η επιτροπή αποφαίνεται με βάση τις γνωματεύσεις αυτές και άλλα πιστοποιητικά ή στοιχεία που κρίνει αναγκαία για τη διαπίστωση της κατάστασης της υγείας του υπαλλήλου. β. Η επιτροπή αποφαίνεται οριστικώς για την ανάγκη παράτασης της αναρρωτικής άδειας έως ακόμη τέσσερις μήνες. Σε περίπτωση παρατάσεως, κατά τη διάταξη αυτή, της αναρρωτικής άδειας υπαλλήλου που υπηρετεί στην Εξωτερική Υπηρεσία, ο Υπουργός Εξωτερικών, μετά από γνώμη του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, αποφασίζει για τη διατήρηση ή μη του υπαλλήλου στη θέση του στην αλλοδαπή. γ. Σε περίπτωση νοσημάτων, δυσιάτων σύμφωνα με τον Υπαλληλικό Κώδικα, ο παρεχόμενος, κατά τα ανωτέρω, χρόνος αναρρωτικής άδειας διπλασιάζεται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Ο Υπουργός μπορεί να παραπέμπει και αυτεπαγγέλτως στην ως άνω επιτροπή, με το ερώτημα της απαλλαγής από τα καθήκοντά τους, υπαλλήλους, εφόσον θεωρεί ότι δεν μπορούν να τα εκτελούν λόγω σωματικής ή πνευματικής ανικανότητας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

α. Σε περίπτωση που η ασθένεια δεν μπορεί να ιαθεί, η τριμελής επιτροπή της παραγράφου 5 εδάφιο α΄ αποφαίνεται για την πλήρη ανικανότητα του πάσχοντος υπαλλήλου προς εκτέλεση των υπηρεσιακών του καθηκόντων. β. Ο κρινόμενος ως πλήρως ανίκανος υπάλληλος απαλλάσσεται της υπηρεσίας, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από γνώμη του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Σε περίπτωση που υπάλληλος, τοποθετημένος στην Εξωτερική Υπηρεσία και του οποίου έχει ήδη προσδιορισθεί το δεκαήμερο της μεταθέσεώς του σε άλλη αρχή του εξωτερικού ή στην Κεντρική Υπηρεσία, ασθενήσει και λάβει αναρρωτική άδεια, που υπερβαίνει τη διάρκεια του ανωτέρω δεκαημέρου, ως ημερομηνία παραδόσεως υπηρεσίας θεωρείται, αυτομάτως, η τελευταία ημέρα του δεκαημέρου, εφόσον αυτή δεν τροποποιηθεί. Σε αυτή την περίπτωση, το επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής παύει να καταβάλλεται αυτομάτως με την παρέλευση του δεκαημέρου και, εφόσον πρόκειται για υπάλληλο που μετατίθεται σε άλλη αρχή εξωτερικού, μέχρις ότου ο υπάλληλος αναλάβει υπηρεσία στη νέα αρχή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Οι κυοφορούσες υπάλληλοι απέχουν υποχρεωτικά της υπηρεσίας, σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία, από τον έβδομο μήνα της κύησης, και θεωρείται ότι τελούν σε άδεια μητρότητας. Η άδεια αυτή παρατείνεται επί τρεις μήνες μετά τον τοκετό εφόσον το τεχθέν ζει, ή, διαφορετικά, επί τριάντα ημέρες. Οι τυγχάνουσες της ανωτέρω αδείας λαμβάνουν πλήρεις τις αποδοχές του βαθμού τους, εφόσον υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία, της θέσης τους δε, εφόσον υπηρετούν στην Εξωτερική Υπηρεσία.

Άρθρο 71ΝοσηλείαΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι εκάστοτε ισχύουσες γενικές διατάξεις για την ιατρική και νοσοκομειακή περίθαλψη των δημοσίων υπαλλήλων εφαρμόζονται και προκειμένου περί των εμμίσθων υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Τα νοσήλια των υπαλλήλων, οι οποίοι υπηρετούν στην Εξωτερική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, καταβάλλονται σύμφωνα με τις οικείες γενικές διατάξεις. Κατ’ εξαίρεση των προβλεπομένων στον εγκριθέντα, με την υπ’ αριθμ. οικ. 2/7029/0094/8−17.2.2005 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 213 Β΄), Κανονισμό Παροχών του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου, στους υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών που υπηρετούν σε χώρες της Ε.Ε., οι οποίες δεν δέχονται το κοινοτικό έντυπο Ε112, καταβάλλονται τα νοσήλια, ανεξαρτήτως του φορέα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης που επιλέγουν, όπως ισχύει και για τους υπαλλήλους που υπηρετούν σε κράτη μη μέλη της Ε.Ε.. Οι διατάξεις περί νοσηλείας στο εξωτερικό εφαρμόζονται και για τους υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών, οι οποίοι τελούν σε αποστολή, σε περιπτώσεις έκτακτων περιστατικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Σε περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης εισαγωγής σε νοσοκομείο υπαλλήλου που υπηρετεί στην Εξωτερική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή μελών της οικογένειάς του, καταβάλλονται οι δαπάνες εισαγωγής από τις προξενικές εισπράξεις. Σε περίπτωση που αυτές δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, οι δαπάνες καλύπτονται από την πάγια προκαταβολή και σε περίπτωση που δεν υπάρχει πάγια προκαταβολή ή αυτή δεν επαρκεί ζητείται η αποστολή εμβάσματος από άλλη αρχή του εξωτερικού. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στον Ο.Π.Α.Δ. από τον οικείο Γενικό Πρόξενο, Πρόξενο, Διευθύνοντα Προξενικό Γραφείο Πρεσβείας ή Διαχειριστή της πάγιας προκαταβολής και τα καταβληθέντα ποσά αποστέλλονται σε αυτόν επ’ ονόματί του, προκειμένου να επαναφερθούν στις προξενικές εισπράξεις ή στην πάγια προκαταβολή για την απαλλαγή του ως υπολόγου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Σε υπαλλήλους της Εξωτερικής Υπηρεσίας, που υπηρετούν σε χώρες όπου δεν υπάρχει αξιόπιστη νοσοκομειακή και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, παρέχεται, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, η δυνατότητα νοσηλείας τους στην Ελλάδα ή σε τρίτη χώρα, όμορη ή πλησίον της χώρας όπου υπηρετούν, στην οποία υπάρχει ικανοποιητική νοσοκομειακή και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Επίσης, στους υπαλλήλους που υπηρετούν σε χώρες όπου αποδεδειγμένα δεν υφίσταται η δυνατότητα προμήθειας φαρμάκων στην ίδια χώρα, παρέχεται, με απόφαση της Διεύθυνσης Προμηθειών και Λειτουργικών Δαπανών του Υπουργείου Εξωτερικών, η δυνατότητα προμήθειάς τους από την Ελλάδα ή από χώρα εκτός εκείνης όπου υπηρετούν. Η κάλυψη της αντίστοιχης δαπάνης γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2.

Άρθρο 72Εκπαιδευτικές άδειεςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στους υπαλλήλους, οι οποίοι έχουν επιδείξει εξαιρετική επίδοση, έχουν συμπληρώσει πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία στο Υπουργείο Εξωτερικών και δεν έχουν υπερβεί το πεντηκοστό έτος της ηλικίας τους, μπορεί, εφόσον οι ανάγκες της υπηρεσίας το επιτρέπουν, να χορηγηθεί εκπαιδευτική άδεια συνολικής διάρκειας μέχρι δύο ετών για μεταπτυχιακές σπουδές ειδίκευσης ή για συμμετοχή σε σεμινάρια επί ειδικών θεμάτων σε αντικείμενα τα οποία ενδιαφέρουν το Υπουργείο, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Μπορεί, επίσης, να χορηγείται εκπαιδευτική άδεια ενός έτους για εντατική εκμάθηση ξένων γλωσσών στην Ελλάδα ή το εξωτερικό σε υπαλλήλους του διπλωματικού Κλάδου έως και το βαθμό του Γραμματέα Πρεσβείας Α΄, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι τυχόντες εκπαιδευτικής άδειας για σπουδές στο εξωτερικό λαμβάνουν κατά τη διάρκεια αυτής, επιπλέον των εξόδων μεταβάσεως και επανόδου, τις αποδοχές εσωτερικού αυξημένες στο διπλάσιο. Η προσαύξηση των αποδοχών μειώνεται, κατά το μέρος που καλύπτεται από υποτροφία ή άλλου είδους χρηματική αμοιβή που τυχόν χορηγείται στον υπάλληλο. Οι υπάλληλοι υποχρεούνται, μετά τη λήξη της άδειας, να παραμείνουν στην υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών για χρόνο τριπλάσιο από το διανυθέντα για την εκπαιδευτική άδεια. Σε περίπτωση παραβίασης της υποχρέωσης αυτής υποχρεούνται εντός τριών μηνών να επιστρέψουν στο Δημόσιο τις επιπλέον αποδοχές που έλαβαν κατά το χρόνο της άδειας, καθώς και τα έξοδα μετάβασης και επιστροφής με το νόμιμο τόκο από τη λήψη τους. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Την ίδια υποχρέωση και συνέπειες έχουν όσοι, μετά το διορισμό τους, μετεκπαιδεύτηκαν με δαπάνες του Δημοσίου, με οποιονδήποτε τρόπο και αν καταβλήθηκαν οι δαπάνες αυτές. Αν ο τυχών εκπαιδευτικής αδείας παραβιάσει την υποχρέωση του αυτή, υποχρεούται να επιστρέψει τις αποδοχές που έλαβε κατά το χρόνο της άδειας, ο οποίος δεν υπολογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Ο Υπουργός Εξωτερικών ασκεί την απαιτούμενη εποπτεία κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής άδειας και, αναλόγως της επιδόσεως του μετεκπαιδευομένου, δύναται να διακόψει την ήδη χορηγηθείσα άδεια, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Ο μετεκπαιδευόμενος υπάλληλος υποβάλλει ανά τετράμηνο, προς το Διπλωματικό Γραφείο του Υπουργού Εξωτερικών, έκθεση προόδου. Τμήμα 2: Μεταβολές υπηρεσιακής κατάστασης

Άρθρο 73Προσωπικό μητρώο, ατομικός φάκελος, μητρώο εκπαίδευσης, φύλλα αξιολόγησης και εκθέσεις αξιολόγησης της δραστηριότητας των υπαλλήλωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στη Διεύθυνση Προσωπικού του Υπουργείου Εξωτερικών τηρείται το μητρώο κάθε υπαλλήλου του Υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο αποτελείται από: α. το προσωπικό μητρώο, β. τον ατομικό φάκελο και γ. το μητρώο εκπαίδευσης του υπαλλήλου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το προσωπικό μητρώο του υπαλλήλου τηρείται μετά το διορισμό του και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που προσδιορίζουν την ατομική, οικογενειακή, περιουσιακή και υπηρεσιακή του κατάσταση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Ο ατομικός φάκελος περιλαμβάνει, με την ευθύνη του Διευθυντή της Διεύθυνσης Προσωπικού και του νόμιμου αναπληρωτή του, από τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου τα ακόλουθα: α. φύλλα αξιολόγησης, εκθέσεις δραστηριότητας και προσφυγές κατ’ αυτών, β. αντίγραφα των πράξεων μεταβολής της υπηρεσιακής κατάστασης, γ. αντίγραφα των πράξεων επιβολής των πειθαρχικών ποινών, με την ένδειξη ότι έχουν ή δεν έχουν παραγραφεί, καθώς και των κλήσεων σε απολογία, εφόσον έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή. Όλα τα στοιχεία αριθμούνται και καταχωρούνται στον πίνακα περιεχομένων των οικείων φακέλων. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, οι ατομικοί φάκελοι μπορεί να περιλαμβάνουν, εκτός τωv στοιχείων που αναφέρονται παραπάνω υπό α΄, β΄ και γ΄, και άλλα στοιχεία τα οποία αφορούν μόνο στην υπηρεσιακή δραστηριότητα των υπαλλήλων. Κάθε υπάλληλος έχει δικαίωμα γνώσης των στοιχείων του ατομικού του φακέλου, τα οποία είναι απόρρητα έναντι τρίτων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το μητρώο εκπαίδευσης περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αφορούν στην επιστημονική κατάρτιση του υπαλλήλου και τηρείται με την ευθύνη του Διευθυντή της Διεύθυνσης Προσωπικού και του νόμιμου αναπληρωτή του. Το μητρώο εκπαίδευσης συνεκτιμάται, επικουρικά, από τα Υπηρεσιακά Συμβούλια κατά την αξιολόγηση των ουσιαστικών προσόντων του υπαλλήλου σε σχέση με τις απαιτήσεις της υπηρεσίας. Ειδικότερα, το μητρώο εκπαίδευσης περιλαμβάνει: α. αντίγραφα των τίτλων σπουδών και μετεκπαίδευσης, ανεξαρτήτως της συνάφειάς τους με τα αντικείμενα του Υπουργείου Εξωτερικών, β. βεβαιώσεις συμμετοχής σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες που διοργανώνονται από το Υπουργείο Εξωτερικών ή άλλους φορείς του δημόσιου τομέα και έχουν σχέση με τα αντικείμενα του Υπουργείου Εξωτερικών, γ. αιτήσεις του υπαλλήλου για συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Υπουργείου Εξωτερικών που σχετίζονται με τα αντικείμενα του κλάδου του και τις εν γένει ανάγκες της υπηρεσίας, δ. κάθε άλλο στοιχείο που ζητεί ο υπάλληλος να περιληφθεί στο μητρώο εκπαίδευσής του, όπως δημοσιεύσεις, εργασίες, συμμετοχή σε σεμινάρια ή ανακοινώσεις σε συνέδρια, συμμετοχή σε επιμορφωτικά προγράμματα και άλλα, ύστερα από απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο μητρώο εκπαίδευσης αριθμούνται και καταχωρίζονται στον πίνακα περιεχομένων του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, ορίζεται ο τρόπος τήρησης και ενημέρωσης του προσωπικού μητρώου, του ατομικού φακέλου και του μητρώου εκπαίδευσης του υπαλλήλου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Οι προϊστάμενοι των αρχών της Εξωτερικής Υπηρεσίας και οι Διευθυντές των Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Υπηρεσιών υποχρεούνται να συντάσσουν, κάθε έτος, για τους υπηρετούντες στην υπηρεσία τους υπαλλήλους, όλων των Υπουργείων και Κρατικών Υπηρεσιών, φύλλα αξιολόγησης, τα οποία πρέπει να περιέχουν, μεταξύ άλλων, σαφείς και τεκμηριωμένες κρίσεις για το ήθος, την κατάρτιση, την ικανότητα και την απόδοση κάθε υπαλλήλου, σε συνάρτηση με τα συγκεκριμένα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί. Οι Γενικοί Διευθυντές συντάσσουν εκθέσεις αξιολόγησης της δραστηριότητας των Διευθυντών των υπ’ αυτών Διευθύνσεων. Ειδικά, όσον αφορά στα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, τα φύλλα αξιολόγησης των προϊσταμένων τους συντάσσονται, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, από τον οικείο Πρέσβυ και, στην περίπτωση Γραφείου που λειτουργεί σε προξενική αρχή, μετά από εισήγηση του προϊσταμένου της οικείας προξενικής αρχής. Τα φύλλα αξιολόγησης των υπαλλήλων που έχουν τοποθετηθεί στο Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων συντάσσονται από τον προϊστάμενο της οικείας διπλωματικής ή προξενικής αρχής, με εισήγηση του προϊσταμένου του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, η οποία επισυνάπτεται στο φύλλο αξιολόγησης. Σε περίπτωση απόκλισης του φύλλου αξιολόγησης από την εισήγηση του επί κεφαλής του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, η απόκλιση θα πρέπει να αιτιολογείται ειδικώς. Ο Υπηρεσιακός Γενικός Γραμματέας συντάσσει εκθέσεις αξιολόγησης της δραστηριότητας των Γενικών Διευθυντών, καθώς και των προϊσταμένων των επί μέρους υπηρεσιών, που υπάγονται απευθείας στον Υπουργό. Οι προϊστάμενοι των πρεσβευτικών αρχών υποχρεούνται να συντάσσουν έκθεση αξιολόγησης της δραστηριότητας των προϊσταμένων των έμμισθων προξενικών αρχών της χώρας διαπίστευσής τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Η παράλειψη σύνταξης φύλλων αξιολόγησης και εκθέσεων αξιολόγησης της δραστηριότητας, σύμφωνα με τα ως άνω οριζόμενα, αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Ο προϊστάμενος καλεί τον αξιολογούμενο, προκειμένου να του επισημάνει ενδεχόμενες αδυναμίες και να του υποδείξει τρόπους βελτίωσης της απόδοσής του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Ελάχιστος χρόνος πραγματικής κοινής υπηρεσίας αξιολογούντος και αξιολογουμένου, μετά τον οποίο επιβάλλεται η σύνταξη φύλλου αξιολόγησης ή εκθέσεως αξιολόγησης της δραστηριότητας, είναι οι έξι μήνες. Το τελευταίο φύλλο αξιολόγησης ή η τελευταία έκθεση αξιολόγησης της δραστηριότητας συντάσσεται, σε κάθε περίπτωση, το αργότερο μέσα σε ένα τρίμηνο από τη μετακίνηση του προϊσταμένου ή του αξιολογουμένου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ορίζονται ο τύπος, τα κριτήρια αξιολόγησης και κάθε λεπτομέρεια σχετικά με τη σύνταξη των φύλλων αξιολόγησης και των εκθέσεων αξιολόγησης δραστηριότητας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Τα φύλλα αξιολόγησης και οι εκθέσεις αξιολόγησης δραστηριότητας κοινοποιούνται από τη Διεύθυνση Προσωπικού, εντός δύο μηνών από τη σύνταξή τους, στους ενδιαφερόμενους. Οι υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών έχουν δικαίωμα προσφυγής κατ’ αυτών στο αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Υπουργείου Εξωτερικών, εντός δύο μηνών από την κοινοποίηση, προς απάλειψη μόνον πραγματικών περιστατικών, που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο εξετάζει την προσφυγή εντός δύο (2) μηνών από την υποβολή της. Κατά την εξέταση της προσφυγής, το Υπηρεσιακό Συμβούλιο μπορεί να καλεί σε ακρόαση, αυτοπροσώπως, μόνον τον κριθέντα υπάλληλο. Εάν οι λόγοι της προσφυγής κριθούν βάσιμοι, το Υπηρεσιακό Συμβούλιο προβαίνει σε διόρθωση του φύλλου αξιολόγησης ή της έκθεσης αξιολόγησης της δραστηριότητας. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ρυθμίζονται η διαδικασία και τα ειδικότερα θέματα σχετικά με την προσφυγή.

Άρθρο 74ΑποσπάσειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Όταν υφίσταται ειδική υπηρεσιακή ανάγκη σε προσωπικό, επιτρέπεται η, μέχρι ένα τρίμηνο, απόσπαση υπαλλήλων του Υπουργείου σε διπλωματικές και προξενικές αρχές, καθώς και Περιφερειακές Υπηρεσίες, η οποία ενεργείται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. Η απόσπαση μπορεί να παραταθεί, για εξαιρετικούς λόγους, πέραν του τριμήνου και μέχρι ενός εξαμήνου συνολικά, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. Ο χρόνος της ως άνω αποσπάσεως, εφόσον αυτή υπερβαίνει τους τρεις μήνες, δεν συνυπολογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας στην Κεντρική Υπηρεσία. Δεν επιτρέπεται δεύτερη απόσπαση του ίδιου υπαλλήλου πριν από την παρέλευση ενός έτους από τη λήξη της προηγούμενης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, επιτρέπεται η απόσπαση στην Κεντρική Υπηρεσία ή σε, αντίστοιχη προς το βαθμό τους, θέση της Εξωτερικής Υπηρεσίας, υπαλλήλων οι οποίοι για λόγους εκτάκτων συνθηκών ή ανωτέρας βίας δεν δύνανται να μεταβούν ή να παραμείνουν ή να επανέλθουν στις θέσεις τους στην Εξωτερική Υπηρεσία. Οι ανωτέρω εξακολουθούν να λαμβάνουν τις αποδοχές της θέσης τους στο εξωτερικό.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Υπάλληλοι αποσπώμενοι σε αρχή της Εξωτερικής Υπηρεσίας λαμβάνουν τις αποδοχές και το επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή που λαμβάνουν οι ομοιόβαθμοί τους, οι οποίοι υπηρετούν στη χώρα αυτή. Στους αποσπώμενους από αρχή της Εξωτερικής Υπηρεσίας σε άλλη αρχή της Εξωτερικής Υπηρεσίας καταβάλλεται, επιπλέον, λόγω πρόσθετων εξόδων στέγασης, ποσοστό 15% επί του επιδόματος υπηρεσίας αλλοδαπής του βαθμού τους στη χώρα απόσπασής τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών στην Προεδρία της Δημοκρατίας, στο Γραφείο Πρωθυπουργού, καθώς και η διάθεση υπαλλήλων στη Βουλή των Ελλήνων, κατά τις κείμενες διατάξεις. Επιτρέπεται, επίσης, η απόσπαση έως τριάντα (30), συνολικώς, υπαλλήλων όλων των κλάδων, εκ των οποίων έως πέντε (5) από το Διπλωματικό Κλάδο, σε πολιτικά κόμματα, τα οποία εκπροσωπούνται στη Βουλή των Ελλήνων, σε γραφεία Βουλευτών του Κοινοβουλίου και Ελλήνων Βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, χωρίς τους περιορισμούς της παραγράφου 1.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών επιτρέπεται η απόσπαση μέχρι τέσσερα έτη υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μέχρι τρία έτη σε διεθνείς οργανισμούς ή διασκέψεις ή διπλωματικές διαπραγματεύσεις. Με όμοια απόφαση επιτρέπεται η απόσπαση μέχρι τρία έτη υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία δύναται να παραταθεί μέχρι δύο επιπλέον έτη. Οι κατά τα ανωτέρω αποσπώμενοι υπάλληλοι λαμβάνουν τις αποδοχές και το επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή των ομοιόβαθμών τους, οι οποίοι υπηρετούν στις ελληνικές διπλωματικές ή προξενικές αρχές της χώρας στην οποία λειτουργούν οι προαναφερόμενοι οργανισμοί ή λαμβάνουν χώρα διασκέψεις ή διπλωματικές διαπραγματεύσεις, εκτός εάν αμείβονται από αυτούς. Εάν δεν υφίσταται διπλωματική ή προξενική αρχή στις παραπάνω χώρες, το επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών. Οι κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου υπηρετούντες με απόσπαση πέραν της τετραετίας ή τριετίας, κατά περίπτωση, υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών παραμένουν στη θέση τους, μέχρι ορισμού αντικαταστάτη τους ή το αργότερο για ένα ακόμη έτος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Επιτρέπεται η απόσπαση από και προς την Κεντρική Υπηρεσία υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών, προκειμένου να αντιμετωπισθούν υπηρεσιακές ανάγκες σε προσωπικό, λόγω της ανάληψης της προεδρίας εκ μέρους της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλους διεθνείς οργανισμούς, κατά τις ειδικότερες ρυθμίσεις της παραγράφου 1. Οι κατά τα ως άνω αποσπώμενοι για τις ανάγκες της προεδρίας από τις αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας στην Κεντρική Υπηρεσία συνεχίζουν να λαμβάνουν κανονικώς τις αποδοχές τους της Εξωτερικής Υπηρεσίας. Οι αποσπασθέντες, κατά τα ανωτέρω, στην Κεντρική Υπηρεσία επιστρέφουν μετά τη λήξη της απόσπασής τους στις θέσεις τους και δεν μπορούν να μετατεθούν πριν παρέλθει εξάμηνο. Ο χρόνος της ως άνω απόσπασης υπαλλήλου, που υπηρετεί σε αρχή ειδικών συνθηκών, δεν συνυπολογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας στην αρχή αυτή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Ο χρόνος της απόσπασης λογίζεται, σε κάθε περίπτωση, ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Για τις αποσπάσεις υπαλλήλων άλλων Υπουργείων ή φορέων, οι οποίες πραγματοποιούνται προς τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 1104/1980 (ΦΕΚ 298 Α΄) και ν. 1640/1986 (ΦΕΚ 122 Α΄), προς το Γενικό Προξενείο Λονδίνου, σύμφωνα με το άρθρο 40 του ν. 2162/1993 (ΦΕΚ 120 Α΄), καθώς και για τις αποσπάσεις υπαλλήλων προς τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στο Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO), σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 1764/1988 (ΦΕΚ 56 Α΄), εξακολουθούν να ισχύουν όσα ορίζονται στους νόμους αυτούς. Σε κάθε περίπτωση, οι αποσπάσεις αυτές δύνανται να πραγματοποιούνται, εφόσον υπάρχει αιτιολογημένη υπηρεσιακή ανάγκη, και πάντως, μόνον εφόσον έχει εξασφαλισθεί η κάλυψη της προκαλούμενης δαπάνης για την καταβολή μισθού και επιδόματος υπηρεσίας αλλοδαπής από το Υπουργείο, από το οποίο προέρχεται ο αποσπώμενος ή από το φορέα, από τον οποίο αυτός προέρχεται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και του, κατά περίπτωση, αρμόδιου Υπουργού επιτρέπεται η, κατ’ εξαίρεση και μέχρι διετίας, απόσπαση υπαλλήλων του Διπλωματικού Κλάδου του Υπουργείου Εξωτερικών ως διπλωματικών συμβούλων σε άλλα Υπουργεία, σε ανεξάρτητες Γενικές Γραμματείες, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του δημόσιου τομέα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Εξωτερικών και του, κατά περίπτωση, αρμόδιου Υπουργού μπορούν να αποσπώνται στο Γενικό Προξενείο της Βοστώνης και στο Προξενείο του Χιούστον ένας (1) υπάλληλος του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας και ένας (1) υπάλληλος του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με αποκλειστική απασχόληση την τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής νοσηλίων. Για τις αποσπάσεις αυτές εφαρμόζονται, αναλόγως, οι διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 2162/1993 (ΦΕΚ 120 Α΄).

Άρθρο 75Κλήση στην Κεντρική ΥπηρεσίαΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι προϊστάμενοι και οι υπ’ αυτούς υπάλληλοι των διπλωματικών και προξενικών αρχών είναι δυνατόν, σε περίπτωση ανάγκης, να καλούνται στην Κεντρική Υπηρεσία, για υπηρεσιακούς λόγους, για χρονική περίοδο μέχρι ενός μηνός. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η χρονική αυτή περίοδος μπορεί να παραταθεί για έναν ακόμη μήνα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στους καλούμενους στην Κεντρική Υπηρεσία για εκτέλεση υπηρεσίας καταβάλλονται πλήρεις οι αποδοχές της θέσης τους, καθώς και η οριζόμενη στο άρθρο 160 ημερήσια αποζημίωση.

Άρθρο 76Ανάκληση υπαλλήλων

Σε περίπτωση που το κράτος διαπίστευσης αρνείται να δεχθεί τη διαπίστευση ή την ανακοίνωση υπαλλήλου ή να προβεί σε αναγνώριση ή την αποσύρει ή την ανακαλέσει, καθώς και εάν ο υπάλληλος υποπέσει σε σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα, που εκθέτει τη χώρα ή την αρχή στην οποία υπηρετεί, επιτρέπεται η άμεση ανάκλησή του, κατά παρέκκλιση όσων προβλέπονται στα άρθρα 95, 107, 115, 123, 131 και 139. Στην περίπτωση αυτή, το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο συνέρχεται μέσα σε τριάντα ημέρες από την έκδοση της διαταγής ανάκλησης του υπαλλήλου και γνωμοδοτεί για τη μετάθεση ή μη του εν λόγω υπαλλήλου. Στον μετακινούμενο κατά τα ανωτέρω χορηγούνται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 157 έξοδα μετακίνησης.

Άρθρο 77Ειδικές αποστολές

Οι ειδικές αποστολές, αρμοδιότητας του Υπουργείου Εξωτερικών, στο εσωτερικό ή εξωτερικό, για υπηρεσιακούς λόγους, αποφασίζονται από τον Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος εγκρίνει και τις σχετικές δαπάνες. Ο αριθμός των ειδικών αποστολών ορίζεται σε είκοσι, συνολικώς, ανά έτος, για υπαλλήλους όλων των κλάδων του Υπουργείου.

Άρθρο 78Προσωρινή απαλλαγή καθηκόντωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών είναι δυνατόν να απαλλάσσονται, προσωρινά, των καθηκόντων τους, κατ’ ανώτατο όριο επί ένα έτος, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από αίτησή τους, για απολύτως δικαιολογημένες ατομικές ή οικογενειακές ανάγκες, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι υπάλληλοι είναι δυνατόν να ζητήσουν την ανάκληση της προσωρινής απαλλαγής και πριν την παρέλευση του έτους. Οι διατελούντες σε προσωρινή απαλλαγή καθηκόντων διατηρούν τη σειρά αρχαιότητάς τους και τα προς προαγωγή δικαιώματά τους. Με το πέρας του χρόνου της προσωρινής απαλλαγής καθηκόντων, οι υπάλληλοι επανέρχονται, αυτοδικαίως, στις οργανικές θέσεις τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι απαλλασσόμενοι, προσωρινά, των καθηκόντων τους λαμβάνουν το ήμισυ του συνόλου των πάσης φύσης αποδοχών, προσαυξήσεων του βαθμού τους και επιδομάτων, εκτός εκείνων, τα οποία συνδέονται με την ενεργό άσκηση καθηκόντων.

Άρθρο 79Στέρηση προσωπικής ελευθερίας υπαλλήλου στο εξωτερικό

Υπάλληλος του Υπουργείου Εξωτερικών, ο οποίος, συνεπεία πολεμικών γεγονότων, ανώμαλης κατάστασης ή τρομοκρατικών ενεργειών, στερείται την ελευθερία του ή παρακωλύεται να ασκήσει, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, τα καθήκοντά του στο εξωτερικό, διατηρείται στην ενεργό υπηρεσία, προάγεται κανονικά και λαμβάνει πλήρεις τις αποδοχές της θέσης του για όλο το χρόνο, κατά τον οποίο στερείται της προσωπικής του ελευθερίας ή παρακωλύεται, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, στην άσκηση των καθηκόντων του.

Άρθρο 80Παθόντες κατά την υπηρεσίαΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Σε περίπτωση που υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών υποστούν, ως αποτέλεσμα της εκτέλεσης των καθηκόντων τους, αναπηρία ολική ή μερική ή προσβληθούν από χρόνια νόσο, που καθιστά τη συνέχιση της σταδιοδρομίας τους δυσχερή ή και αδύνατη, παραμένουν στην υπηρεσία, εκτός οργανικών θέσεων, μέχρι τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου ανώτατου χρόνου για τη συνταξιοδότησή τους, προαγόμενοι τιμητικά σε όλους τους βαθμούς του κλάδου στον οποίο ανήκουν. Σε περίπτωση θανάτου το Δημόσιο αναλαμβάνει τα έξοδα κηδείας του θανόντος υπαλλήλου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Σε περίπτωση που, ως αποτέλεσμα της εκτέλεσης των καθηκόντων υπαλλήλου του Υπουργείου Εξωτερικών, υποστούν αναπηρία ολική ή μερική ή προσβληθούν από χρόνια νόσο μέλη της οικογένειάς του, το Δημόσιο αναλαμβάνει όλα τα έξοδα νοσηλείας μέχρι την πλήρη αποθεραπεία. Σε περίπτωση θανάτου το Δημόσιο αναλαμβάνει τα έξοδα κηδείας. Τμήμα 3: Πειθαρχικά θέματα

Άρθρο 81Γενικές διατάξειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για όλα τα θέματα που αφορούν στην πειθαρχική ευθύνη των υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών, τα πειθαρχικά παραπτώματα και την παραγραφή τους, τις πειθαρχικές ποινές, τη διαδικασία ενώπιον των αρμόδιων οργάνων και τα ενδικοφανή και ένδικα μέσα κατά των πειθαρχικών αποφάσεων εφαρμόζονται οι οικείες διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στον παρόντα νόμο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ειδικώς για το προσωπικό του Υπουργείου Εξωτερικών, πλην των αναφερομένων στον Υπαλληλικό Κώδικα, πειθαρχικά παραπτώματα είναι και τα εξής: α. αδικαιολόγητη άρνηση μετάβασης στη θέση τοποθέτησης, β. κατάχρηση εξουσίας, γ. απιστία περί τη διαχείριση δημοσίων εσόδων και κρατικής περιουσίας, δ. έλλειψη του προς τους ανωτέρους προσήκοντος σεβασμού, ΦΕΚ 2761 ε. δημοσιεύσεις ή ανακοινώσεις για θέματα που αφορούν στη λειτουργία της υπηρεσίας, χωρίς προηγούμενη έγκριση της προϊσταμένης αρχής, στ. συμπεριφορά ασυμβίβαστη με την αξιοπρεπή εκπροσώπηση της χώρας, ζ. παράλειψη σύνταξης φύλλων αξιολόγησης και εκθέσεων αξιολόγησης δραστηριότητας, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 7 του άρθρου 73 του παρόντος νόμου, η. άσκηση έργου ή δραστηριότητας ασυμβιβάστων προς την ιδιότητα ή τα καθήκοντα του υπαλλήλου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η οριστική παύση από την υπηρεσία των υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών επιβάλλεται με διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, κατόπιν αποφάσεως του Ανώτατου Πειθαρχικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου, για τους σε πρεσβευτικό βαθμό υπαλλήλους και με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών κατόπιν αποφάσεως του Πειθαρχικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου, για τους λοιπούς υπαλλήλους. Η ποινή της οριστικής παύσης επιβάλλεται και στις ακόλουθες τρεις περιπτώσεις, επιπλέον αυτών που προβλέπονται, περιοριστικώς, στον Υπαλληλικό Κώδικα: α. αδικαιολόγητη άρνηση μετάβασης στη θέση τοποθέτησης, β. ποινική καταδίκη για αξιόποινη πράξη, από αυτές που αναφέρονται στο άρθρο 66 παρ. 1 εδάφιο ε΄ ή στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων, συνεπεία καταδίκης, γ. επιβολή πειθαρχικής ποινής προσωρινής παύσης άνω των τριών μηνών, δύο φορές τουλάχιστον.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Προκειμένου περί υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών, η διάπραξη του αδικήματος του άρθρου 252 του Ποινικού Κώδικα τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Σε περιπτώσεις ανάκρισης, κατά τα προβλεπόμενα στον Υπαλληλικό Κώδικα επί μονομελούς δικαιοδοσίας, την ένορκη διοικητική εξέταση ή την ανάκριση μπορεί να διατάξει ο επιληφθείς, πειθαρχικώς, προϊστάμενος ή άλλος οριζόμενος από αυτόν υπάλληλος ή Σύμβουλος της Επικρατείας, οριζόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών, μετά από πρόταση του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Άρθρο 82ΑργίαΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών τίθεται, αυτοδικαίως, σε αργία: α) ο στερηθείς της προσωπικής του ελευθερίας, συνεπεία εντάλματος προσωρινής κράτησης ή βουλεύματος ή δικαστικής απόφασης, έστω και αν απελύθη με εγγύηση ή ανεστάλη η εκτέλεση της ποινής του ή επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι αντί προσωρινής κράτησης. β) ο υπάλληλος, στον οποίο επιβλήθηκε οριστική παύση με απόφαση του οικείου πειθαρχικού συμβουλίου, από την κοινοποίηση αυτής μέχρι τη λήξη της προθεσμίας για την άσκηση προσφυγής ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας ή μέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας επί τυχόν προσφυγής που ασκήθηκε.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ο υπάλληλος επανέρχεται αυτοδικαίως στην ενεργό υπηρεσία: α) εάν εκλείψει ο λόγος για τον οποίο τέθηκε σε αργία, με έκδοση τελεσίδικης απαλλακτικής ποινικής ή πειθαρχικής απόφασης, β) εάν μεταρρυθμισθεί η απόφαση περί επιβολής της οριστικής παύσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, η οποία εκδίδεται μετά από σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου ή προκειμένου περί υπαλλήλου με πρεσβευτικό βαθμό, μετά από σύμφωνη γνώμη του Ανώτατου Υπηρεσιακού Συμβουλίου και προηγούμενη ακρόαση του υπαλλήλου, μπορεί να τεθεί σε αργία υπάλληλος, εφόσον υφίσταται εναντίον του εκκρεμής ποινική ή πειθαρχική δίωξη για παράπτωμα δυνάμενο να επιφέρει την έκπτωση ή την οριστική του παύση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι αποδοχές του εν αργία υπαλλήλου παρακρατούνται κατά το ήμισυ. Σε περίπτωση τελεσίδικης απαλλακτικής απόφασης, καθώς και μετά το πέρας πειθαρχικής διαδικασίας που δεν κατέληξε σε επιβολή πειθαρχικής ποινής, οι παρακρατηθείσες αποδοχές αποδίδονται, αυτοδικαίως, στον υπάλληλο. Στην περίπτωση αυτή, ο χρόνος της αργίας προσμετράται στο χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας για κάθε περίπτωση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Ο υπάλληλος, στον οποίο επιβλήθηκε πειθαρχική ποινή οριστικής παύσης για το παράπτωμα της αδικαιολόγητης αποχής από την εκτέλεση των καθηκόντων του, δεν δικαιούται αποδοχές αργίας.

Άρθρο 83Πειθαρχική εξουσίαΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ο Υπουργός επιβάλλει σε όλους τους, υπό τη δικαιοδοσία του, υπαλλήλους, απευθείας, τις ποινές της έγγραφης επίπληξης και του προστίμου μέχρι του ημίσεως των συνολικών αποδοχών ενός μηνός.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι Γενικοί Διευθυντές, οι προϊστάμενοι Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας και οι προϊστάμενοι των διπλωματικών και προξενικών αρχών επιβάλλουν στους υπ’ αυτούς υπηρετούντες και ιεραρχικώς υφισταμένους τις ποινές της έγγραφης επίπληξης και του προστίμου μέχρι του τετάρτου των μηνιαίων τους αποδοχών της ημεδαπής. Τις αυτές ποινές επιβάλλουν οι προϊστάμενοι των πρεσβευτικών αρχών στους προϊσταμένους των έμμισθων και άμισθων προξενικών αρχών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι προϊστάμενοι τμημάτων επιβάλλουν στους υπ’ αυτούς υπηρετούντες και ιεραρχικώς υφισταμένους την ποινή της έγγραφης επίπληξης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι λοιπές ποινές επιβάλλονται με απόφαση του οικείου Υπηρεσιακού Πειθαρχικού Συμβουλίου.

Άρθρο 84Κλήση σε απολογίαΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Πριν από κάθε επιβολή πειθαρχικής ποινής, ο υπάλληλος καλείται, εγγράφως, σε απολογία, την οποία οφείλει να υποβάλει εντός πέντε ημερών από τη λήψη της κλήσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η προθεσμία για υποβολή έγγραφης απολογίας παρατείνεται από τον καλούντα για εύλογο χρονικό διάστημα, εφόσον παρίσταται ανάγκη συλλογής στοιχείων από τον καλούμενο για προπαρασκευή της απολογίας ή λόγω απόστασης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η κλήση σε απολογία επιδίδεται ή αποστέλλεται στον υπάλληλο με απόδειξη.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία υποβολής της απολογίας, πειθαρχική ποινή μπορεί να επιβληθεί και χωρίς την απολογία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η εκπροθέσμως υποβληθείσα απολογία λαμβάνεται υπόψη εάν περιέλθει στον καλέσαντα πριν την επιβολή της ποινής.

Άρθρο 85Επιβολή πειθαρχικής ποινήςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Εάν μετά τη λήψη της απολογίας κριθεί από τον καλούντα, κατά το προηγούμενο άρθρο, ότι συντρέχει περίπτωση πειθαρχικού παραπτώματος, επιβάλλει αυτός, κατά την κρίση του, πειθαρχική ποινή εντός των ορίων της δικαιοδοσίας του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Εάν το παράπτωμα επισύρει ποινή ανώτερη της δικαιοδοσίας του επιληφθέντος πειθαρχικώς Προϊσταμένου, οφείλει αυτός να παραπέμψει την υπόθεση στον ανώτερο πειθαρχικώς προϊστάμενο, ο δε Υπουργός στο αρμόδιο Υπηρεσιακό Πειθαρχικό Συμβούλιο.

Άρθρο 86Εκτέλεση πειθαρχικών ποινώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το επιβληθέν πρόστιμο καταβάλλεται από τον τιμωρηθέντα, υπέρ του Δημοσίου, στην οικεία Δ.Ο.Υ., διαφορετικά παρακρατείται μηνιαίως από τις αποδοχές του υπαλλήλου και αποδίδεται, κατά τις κείμενες διατάξεις, ως δημόσιο έσοδο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ο τιμωρηθείς με προσωρινή παύση υπάλληλος στερείται, για όσο χρόνο διαρκεί αυτή, του μισθού και κάθε άλλης απολαβής από την υπηρεσία. Ο χρόνος της προσωρινής παύσης δεν υπολογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας. Όσο διαρκεί η προσωρινή παύση, ο τιμωρηθείς δεν προτείνεται για προαγωγή, ακόμα και εάν έχει πλήρη τα προς τούτο τυπικά προσόντα. Κατά της απόφασης του Ανώτατου Πειθαρχικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου ή του Πειθαρχικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου κατά περίπτωση, η οποία επιβάλλει προσωρινή ή οριστική παύση, επιτρέπεται στον τιμωρηθέντα εντός εξήντα ημερών από την κοινοποίησή της, η άσκηση προσφυγής στο αρμόδιο δικαστήριο.

Άρθρο 87Μη ανάκληση ή τροποποίηση πειθαρχικών ποινών

Πειθαρχικές ποινές, οι οποίες επιβάλλονται αρμοδίως, δεν μπορούν να ανακληθούν ή να τροποποιηθούν από αυτούς που τις επιβάλλουν.

Άρθρο 88ΠαραγραφήΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τα πειθαρχικά παραπτώματα παραγράφονται μετά τρία έτη από την ημέρα κατά την οποία διαπράχθηκαν, εκτός αν πρόκειται για τα αδικήματα, για τα οποία προβλέπεται η ποινή της οριστικής παύσης, τα οποία παραγράφονται μετά πενταετία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι κατά του υπαλλήλου απευθυνόμενες πράξεις προς δίωξη του παραπτώματος διακόπτουν την παραγραφή, ο χρόνος όμως αυτής δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, συνολικώς, μέχρι την έκδοση της καταγνωστικής απόφασης, για δε τα αδικήματα, για τα οποία προβλέπεται η ποινή της οριστικής παύσης, την επταετία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Πειθαρχικό παράπτωμα, το οποίο αποτελεί και ποινικό αδίκημα, δεν παραγράφεται πριν παραγραφεί το ποινικό αδίκημα. Για τα παραπτώματα αυτά οι πράξεις της ποινικής διαδικασίας διακόπτουν την παραγραφή του πειθαρχικού παραπτώματος.

Άρθρο 89Βαθμοί και θέσειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι βαθμοί των υπαλλήλων του Διπλωματικού Κλάδου είναι οι εξής, από τους οποίους οι τρεις πρώτοι ονομάζονται πρεσβευτικοί: α. Πρέσβυς β. Πληρεξούσιος Υπουργός Α΄ γ. Πληρεξούσιος Υπουργός Β΄ δ. Σύμβουλος Πρεσβείας Α΄ ε. Σύμβουλος Πρεσβείας Β΄ στ. Γραμματέας Πρεσβείας Α΄ ζ. Γραμματέας Πρεσβείας Β΄ η. Γραμματέας Πρεσβείας Γ΄ θ. Ακόλουθος Πρεσβείας

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι οργανικές θέσεις των υπαλλήλων του Διπλωματικού Κλάδου είναι οκτακόσιες ενενήντα οκτώ (898) και κατανέμονται, κατά βαθμό, ως εξής: α. Πρέσβυς, θέσεις 20, β. Πληρεξούσιος Υπουργός Α΄ και γ. Πληρεξούσιος Υπουργός Β΄, θέσεις 165, δ. Σύμβουλος Πρεσβείας Α΄ και ε. Σύμβουλος Πρεσβείας Β΄, θέσεις 240, στ. Γραμματέας Πρεσβείας Α΄, ζ. Γραμματέας Πρεσβείας Β΄ και η. Γραμματέας Πρεσβείας Γ΄, θέσεις 385, θ. Ακόλουθος Πρεσβείας, θέσεις 88. Οι θέσεις των Γραμματέων Πρεσβείας Α΄, Β΄ και Γ΄, των Συμβούλων Πρεσβείας Α΄ και Β΄, καθώς και των Πληρεξουσίων Υπουργών Α΄ και Β΄ είναι ενιαίες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Ο συνολικός αριθμός και η κατά βαθμό κατανομή των ανωτέρω θέσεων είναι δυνατόν να μεταβάλλεται με διάταγμα, που εκδίδεται, με πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, και Οικονομίας και Οικονομικών, κατά τρόπο που να τηρείται, πάντοτε, ισόρροπη κατανομή των θέσεων, κατά την ιεραρχία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η ιδιότητα του διπλωματικού υπαλλήλου είναι ασυμβίβαστη με την κατοχή θέσης διδακτικού προσωπικού σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

Άρθρο 90Θέσεις και καθήκοντα κατά βαθμόΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στις υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών στην Ελλάδα και στις αρχές του εξωτερικού προΐστανται υπάλληλοι του Διπλωματικού Κλάδου, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόμο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι υπάλληλοι του Διπλωματικού Κλάδου, όταν υπηρετούν στο εξωτερικό, τοποθετούνται σε θέσεις αντίστοιχες του βαθμού τους, ως ακολούθως: Πρέσβυς: προϊστάμενος Πρεσβείας ή Αντιπροσωπείας. Πληρεξούσιος Υπουργός Α΄: προϊστάμενος Πρεσβείας ή Αντιπροσωπείας ή Πρεσβευτής−Σύμβουλος στις Μόνιμες Αντιπροσωπείες Ε.Ε. και Ο.Η.Ε.. Πληρεξούσιος Υπουργός Β΄: προϊστάμενος Πρεσβείας ή Αντιπροσωπείας ή Πρεσβευτής−Σύμβουλος σε Πρεσβεία ή Αντιπροσωπεία ή Γενικός Πρόξενος. Σύμβουλος Πρεσβείας Α΄: Σύμβουλος σε Πρεσβεία ή Αντιπροσωπεία ή Πρεσβευτής−Σύμβουλος σε Πρεσβεία ή Αντιπροσωπεία, εφόσον έχει συμπληρώσει εξαετή υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό ή Γενικός Πρόξενος. Σύμβουλος Πρεσβείας Β΄: Σύμβουλος σε Πρεσβεία ή Αντιπροσωπεία ή Γενικός Πρόξενος ή Πρόξενος σε Γενικό Προξενείο ή επί κεφαλής Προξενείου. Γραμματέας Πρεσβείας Α΄: Α΄ Γραμματέας σε Πρεσβεία ή Αντιπροσωπεία ή Πρόξενος σε Γενικό Προξενείο ή επί κεφαλής Προξενείου ή επί κεφαλής προξενικού γραφείου Πρεσβείας. Γραμματέας Πρεσβείας Β΄: Β΄ Γραμματέας σε Πρεσβεία ή Αντιπροσωπεία ή Πρόξενος σε Γενικό Προξενείο ή επί κεφαλής Προξενείου ή επί κεφαλής προξενικού γραφείου Πρεσβείας. Γραμματέας Πρεσβείας Γ΄: Γ΄ Γραμματέας Πρεσβείας σε Πρεσβεία ή Υποπρόξενος σε προξενική αρχή ή επί κεφαλής προξενικού γραφείου Πρεσβείας.

Άρθρο 91Ειδικά προσόντα διορισμού

Για το διορισμό σε θέση Ακολούθου Πρεσβείας απαιτείται, εκτός από τα γενικά προσόντα του άρθρου 66, επιτυχής αποφοίτηση από τη Διπλωματική Ακαδημία.

Άρθρο 92Δοκιμαστική υπηρεσία και μονιμοποίηση Ακολούθων ΠρεσβείαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, όσοι αποφοιτούν επιτυχώς από τη Διπλωματική Ακαδημία διορίζονται σε θέσεις Ακολούθων Πρεσβείας, κατά τη σειρά της τελικής κατάταξής τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι διοριζόμενοι, κατά την παράγραφο 1, Ακόλουθοι Πρεσβείας διανύουν διετή δοκιμαστική υπηρεσία, στην οποία συνυπολογίζεται και ο χρόνος φοίτησής τους στη Διπλωματική Ακαδημία. Μετά το πέρας της δοκιμαστικής υπηρεσίας και εφόσον έχουν συμπληρώσει ένα έτος πραγματικής υπηρεσίας μετά το διορισμό τους, κρίνονται από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο αν είναι κατάλληλοι προς μονιμοποίηση. Για το σκοπό αυτόν λαμβάνονται υπόψη οι εκθέσεις των προϊσταμένων των Διευθύνσεων στις οποίες υπηρέτησαν οι κρινόμενοι και τα λοιπά στοιχεία του μητρώου τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι θετικώς κρινόμενοι από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο μονιμοποιούνται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. Εάν το Υπηρεσιακό Συμβούλιο άγεται προς αρνητική κρίση, καλεί τον ενδιαφερόμενο σε ακρόαση, πριν αποφασίσει οριστικά. Ο κρινόμενος ως μη μονιμοποιητέος απολύεται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών.

Άρθρο 93Τυπικά προσόντα προαγωγήςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για την προαγωγή των υπαλλήλων του Διπλωματικού Κλάδου απαιτείται: α. από το βαθμό του Ακολούθου Πρεσβείας στο βαθμό του Γραμματέα Πρεσβείας Γ΄, τριετής υπηρεσία στο βαθμό αυτό, στον οποίο συνυπολογίζεται και ο χρόνος φοίτησης στη Διπλωματική Ακαδημία, β. από το βαθμό του Γραμματέα Πρεσβείας Γ΄ στο βαθμό του Γραμματέα Πρεσβείας Β΄, τριετής υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό, γ. από το βαθμό του Γραμματέα Πρεσβείας Β΄ στο βαθμό του Γραμματέα Πρεσβείας Α΄, τριετής υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό, δ. από το βαθμό του Γραμματέα Πρεσβείας Α΄ στο βαθμό του Συμβούλου Πρεσβείας Β΄, τριετής υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό, ε. από το βαθμό του Συμβούλου Πρεσβείας Β΄ στο βαθμό του Συμβούλου Πρεσβείας Α΄, τριετής υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό, στ. από το βαθμό του Συμβούλου Πρεσβείας Α΄ στο βαθμό του Πληρεξουσίου Υπουργού Β΄, τριετής υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό, ζ. από το βαθμό του Πληρεξουσίου Υπουργού Β΄ στο βαθμό του Πληρεξουσίου Υπουργού Α΄, τριετής υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό, η. από το βαθμό του Πληρεξουσίου Υπουργού Α΄ στο βαθμό του Πρέσβεως, συνολική οκταετής υπηρεσία στους βαθμούς του Πληρεξουσίου Υπουργού Β΄ και του Πληρεξουσίου Υπουργού Α΄, από την οποία τρία έτη, τουλάχιστον, στο βαθμό του Πληρεξουσίου Υπουργού Α΄.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

α. Η προαγωγή από το βαθμό του Ακολούθου Πρεσβείας στο βαθμό του Γραμματέως Πρεσβείας Γ΄ ενεργείται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. β. Η προαγωγή από το βαθμό του Γραμματέα Πρεσβείας Γ΄ έως το βαθμό του Γραμματέως Πρεσβείας Α΄ ενεργείται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. γ. Η προαγωγή από το βαθμό του Γραμματέα Πρεσβείας Α΄ στο βαθμό του Συμβούλου Πρεσβείας Β΄ ενεργείται, εφόσον υπάρχει κενή οργανική θέση, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. δ. Η προαγωγή από το βαθμό του Συμβούλου Πρεσβείας Β΄ στο βαθμό του Συμβούλου Πρεσβείας Α΄ ενεργείται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. ε. Η προαγωγή από το βαθμό του Συμβούλου Πρεσβείας Α΄ στο βαθμό του Πληρεξουσίου Υπουργού Β΄ ενεργείται, εφόσον υπάρχει κενή οργανική θέση, με διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από γνώμη του Ανώτατου Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Η γνώμη του Ανώτατου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, σε περίπτωση ομοφωνίας, είναι δεσμευτική για τον Υπουργό Εξωτερικών. Οι υπάλληλοι του Διπλωματικού Κλάδου για να προαχθούν στο βαθμό του Πληρεξουσίου Υπουργού Β΄, πρέπει να έχουν υπηρετήσει, τουλάχιστον μία φορά, σε αρχή ειδικών συνθηκών, όπως οι αρχές αυτές ορίζονται βάσει της παραγράφου 4 του άρθρου 95, ή σε χώρα ειδικών συνθηκών, όπως οι χώρες αυτές ορίζοντο με βάση τις διατάξεις που ίσχυαν μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, καθώς και τέσσερα τουλάχιστον έτη σε διπλωματική αρχή, τρία έτη σε προξενική αρχή ή προξενικό γραφείο, δύο έτη σε Διεύθυνση, η οποία ασχολείται με θέματα της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, ή στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή ΄ Ενωση και δύο έτη σε Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων. Η υποχρέωση διετούς υπηρεσίας σε Διεύθυνση, η οποία ασχολείται με θέματα της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, ή στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση και σε Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων ισχύει για τους υπαλλήλους που εισέρχονται στο Διπλωματικό Κλάδο μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. στ. Η προαγωγή από το βαθμό του Πληρεξουσίου Υπουργού Β΄ στο βαθμό του Πληρεξουσίου Υπουργού Α΄ ενεργείται με τη συμπλήρωση τριετούς υπηρεσίας στον κατεχόμενο βαθμό με διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών. ζ. Η προαγωγή από το βαθμό του Πληρεξουσίου Υπουργού Α΄ στο βαθμό του Πρέσβεως ενεργείται, εφόσον υπάρχει κενή οργανική θέση, με διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών.

Άρθρο 94ΠροαγωγέςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι προαγωγές από το βαθμό του Ακολούθου Πρεσβείας στο βαθμό του Γραμματέα Πρεσβείας Γ΄, από το βαθμό του Γραμματέα Πρεσβείας Γ΄ στο βαθμό του Γραμματέα Πρεσβείας Β΄, από το βαθμό του Γραμματέα Πρεσβείας Β΄ στο βαθμό του Γραμματέα Πρεσβείας Α΄, καθώς και από το βαθμό του Συμβούλου Πρεσβείας Β΄ στο βαθμό του Συμβούλου Πρεσβείας Α΄, ενεργούνται, μετά από αυτοτελή κρίση των υπαλλήλων που έχουν τα τυπικά προς προαγωγή προσόντα, κατά τη σειρά αρχαιότητάς τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ως προακτέοι κρίνονται οι υπάλληλοι που έχουν, σε πολύ καλό επίπεδο, τα ουσιαστικά προσόντα του ήθους, του χαρακτήρα, της αφοσίωσης στο καθήκον, της επιστημονικής και υπηρεσιακής κατάρτισης, της διοικητικής ικανότητας, της γνώσεως του αντικειμένου τους, της πρωτοβουλίας, δραστηριότητας και αποτελεσματικότητας και της ετοιμότητας στην αντιμετώπιση με ταχύτητα και ευστοχία κάθε υπηρεσιακού θέματος, ώστε να ανταποκρίνονται, πλήρως, στις απαιτήσεις της υπηρεσίας για την άσκηση των καθηκόντων του ανώτερου βαθμού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι προαγωγές από το βαθμό του Γραμματέα Πρεσβείας Α΄ στο βαθμό του Συμβούλου Πρεσβείας Β΄ και από το βαθμό του Συμβούλου Πρεσβείας Α΄ στο βαθμό του Πληρεξουσίου Υπουργού Β΄ ενεργούνται, κατ’ εκλογή, με σύγκριση των υπαλλήλων που έχουν τα τυπικά προς προαγωγή προσόντα και με ειδική αιτιολόγηση καθόσον αφορά τους επιλεγέντες. Προκρίνονται δε, κατ’ αξιολογική σειρά, οι καταλληλότεροι προς προαγωγή στις κενές θέσεις, εφόσον ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις της υπηρεσίας για την άσκηση των καθηκόντων του ανώτερου βαθμού, με βάση τα ουσιαστικά προσόντα που αναφέρονται στην παράγραφο 2. Σε κάθε περίπτωση, για την προαγωγή λαμβάνονται υπόψη όλα τα στοιχεία του ατομικού φακέλου του υπαλλήλου, σχετικά με την υπηρεσιακή εξέλιξή του, από την ημερομηνία διορισμού του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι προαγωγές από το βαθμό του Πληρεξουσίου Υπουργού Β΄ στο βαθμό του Πληρεξουσίου Υπουργού Α΄ και από το βαθμό του Πληρεξουσίου Υπουργού Α΄ στο βαθμό του Πρέσβεως ενεργούνται κατ’ απόλυτη εκλογή. Αιτιολογία απαιτείται μόνο στην περίπτωση κατάδηλης υπεροχής υποψηφίου προς προαγωγή που παραλείπεται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Αν ο υπάλληλος που κρίνεται για προαγωγή μέχρι και το βαθμό του Πληρεξουσίου Υπουργού Β΄ κριθεί από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο ότι στερείται των προσόντων για την προαγωγή στον επόμενο βαθμό, τρεις φορές συνεχώς και αφού την τρίτη φορά κληθεί προς ακρόαση, παραμένει στο βαθμό που κατέχει μέχρι συμπληρώσεως του χρόνου που απαιτείται για τη στοιχειοθέτηση δικαιώματος λήψεως της κατώτατης σύνταξης, οπότε και αποχωρεί, αυτοδικαίως, από την υπηρεσία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Οι κρίσεις για προαγωγή ενεργούνται τουλάχιστον μια φορά κατ’ έτος, ύστερα από ερώτημα του Υπουργού Εξωτερικών προς το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, με το οποίο καθορίζεται και ο αριθμός των προς πλήρωση θέσεων, με γνώμονα τις ανάγκες της υπηρεσίας, εφόσον δεν πρόκειται για προαγωγή από βαθμό σε βαθμό, οι θέσεις των οποίων είναι ενιαίες.

Άρθρο 95ΜεταθέσειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι διπλωματικοί υπάλληλοι μετατίθενται σε θέσεις αντίστοιχες προς το βαθμό τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι μεταθέσεις των διπλωματικών υπαλλήλων ενεργούνται μέχρι το βαθμό του Συμβούλου Πρεσβείας Α΄ με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Για τους έχοντες πρεσβευτικό βαθμό υπαλλήλους, η μετάθεση ενεργείται με διάταγμα, που εκδίδεται κατόπιν προτάσεως του Υπουργού Εξωτερικών και ύστερα από γνώμη του Ανώτατου Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι υπάλληλοι του Διπλωματικού Κλάδου που υπηρετούν σε αρχή της Εξωτερικής Υπηρεσίας παραμένουν στην ίδια αρχή για δύο τουλάχιστον έτη και όχι περισσότερα από τέσσερα. Επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, η μη τήρηση του κατώτατου και ανώτατου αυτού ορίου, κατά περίπτωση και για εξαιρετικούς λόγους, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η παραμονή του διπλωματικού υπαλλήλου στην ίδια θέση σε αρχή ειδικών συνθηκών δεν μπορεί να είναι μικρότερη της διετίας και μεγαλύτερη της τριετίας. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, συντάσσεται πίνακας αρχών ειδικών συνθηκών, υποκατηγορία των οποίων είναι οι αρχές δυσμενών συνθηκών. Ο εν λόγω πίνακας ενημερώνεται, υποχρεωτικώς, ανά διετία. Επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, η μη τήρηση του κατώτατου μόνον ορίου, κατά περίπτωση και για εξαιρετικούς λόγους, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών μετά από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

α. Οι διπλωματικοί υπάλληλοι μετατίθενται, υποχρεωτικώς, στην Κεντρική Υπηρεσία, όταν έχουν υπηρετήσει συνεχόμενα σε δύο θέσεις της Εξωτερικής Υπηρεσίας, ή έχουν συμπληρώσει οκταετή συνεχή υπηρεσία στην αλλοδαπή. Οι υπάλληλοι του Διπλωματικού Κλάδου παραμένουν στην Κεντρική Υπηρεσία για δύο τουλάχιστον έτη. Επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, η μη τήρηση του χρονικού ορίου των δύο ετών, για εξαιρετικούς λόγους και μόνον εφόσον ο διπλωματικός υπάλληλος τοποθετείται, κατόπιν αιτήσεώς του, σε αρχή δυσμενών συνθηκών, για την οποία δεν υπάρχουν αιτήσεις άλλων υπαλλήλων του Διπλωματικού Κλάδου. Οι ανωτέρω περιορισμοί δεν ισχύουν για τους έχοντες πρεσβευτικό βαθμό και τους υπαλλήλους λοιπών κλάδων, με αντίστοιχο βαθμό. β. Κατά τις μεταθέσεις στην Εξωτερική Υπηρεσία λαμβάνεται μέριμνα, ώστε οι υπάλληλοι να μετατίθενται εναλλακτικώς μεταξύ αρχών ειδικών συνθηκών και των λοιπών αρχών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

α. Οι μεταθέσεις των διπλωματικών υπαλλήλων πραγματοποιούνται κατά τους μήνες Ιούνιο έως και Αύγουστο. Οι μεταθέσεις στο νότιο ημισφαίριο πραγματοποιούνται κατά τους μήνες Νοέμβριο έως και Ιανουάριο. Για εξαιρετικούς λόγους και μετά από σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, μπορεί να γίνει μετάθεση υπαλλήλων εκτός των ανωτέρω ορίων. β. Για τον έγκαιρο προγραμματισμό των μεταθέσεων των διπλωματικών υπαλλήλων μέχρι το βαθμό του Συμβούλου Πρεσβείας Α΄, η Διεύθυνση Προσωπικού γνωστοποιεί εγγράφως μέχρι 15 Νοεμβρίου εκάστου έτους τις θέσεις της Εξωτερικής και της Κεντρικής Υπηρεσίας που προβλέπεται να κενωθούν κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους. Οι αιτήσεις υπαλλήλων για συμπλήρωση των θέσεων αυτών υποβάλλονται μέχρι την 15η Ιανουαρίου του επόμενου έτους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο κατά τη διατύπωση της γνώμης για τις μεταθέσεις λαμβάνει υπόψη του: α. την αίτηση του υπαλλήλου, β. τις υπηρεσιακές ανάγκες, γ. την ανάγκη εναλλαγής σε θέσεις αρχών ειδικών συνθηκών και σε θέσεις άλλων αρχών, ώστε ο υπάλληλος να αποκτά γενικότερη εμπειρία, δ. την ιδιαιτερότητα της προς πλήρωση θέσης, ε. τα ουσιαστικά προσόντα του υπαλλήλου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Οι υπάλληλοι του Διπλωματικού Κλάδου, πλην των εχόντων πρεσβευτικό βαθμό, δεν μετατίθενται σε πόλη, στην οποία έχουν ήδη υπηρετήσει, αν δεν έχει παρέλθει οκταετία από τη μετάθεσή τους από αυτή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Οι περιορισμοί των προηγούμενων παραγράφων δεν ισχύουν για τους έχοντες πρεσβευτικό βαθμό διπλωματικούς υπαλλήλους που υπηρετούν ως προϊστάμενοι διπλωματικών αρχών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Διατάξεις άλλων νόμων που ρυθμίζουν ζητήματα μεταθέσεων δημοσίων υπαλλήλων δεν εφαρμόζονται προκειμένου περί διπλωματικών υπαλλήλων.

Άρθρο 96Διπλωματικοί υπάλληλοι στη διάθεση του ΥπουργούΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι υπάλληλοι του Διπλωματικού Κλάδου, με πρεσβευτικό βαθμό, είναι δυνατόν να τίθενται στη διάθεση του Υπουργού Εξωτερικών, για χρονικό διάστημα μέχρι έξι μήνες, το πολύ, μετά την πάροδο του οποίου τοποθετούνται σε θέση της Κεντρικής ή της Εξωτερικής Υπηρεσίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η θέση υπαλλήλου στη διάθεση του Υπουργού Εξωτερικών και η ανάκληση αυτής ενεργούνται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Σε υπαλλήλους, που τελούν στη διάθεση του Υπουργού Εξωτερικών, μπορεί να ανατίθενται καθήκοντα σε διεθνείς οργανισμούς, σε συνέδρια, σε επιτροπές ή σε άλλες υπηρεσίες εντός ή εκτός των ορίων του κράτους. Κατά το χρονικό διάστημα της διάθεσής τους στον Υπουργό Εξωτερικών, οι υπάλληλοι αυτοί διατηρούν τη σειρά αρχαιότητας και τα προς προαγωγή δικαιώματά τους, λαμβάνουν δε τις αποδοχές του βαθμού τους, καθώς επίσης και, σε περίπτωση υπηρεσίας στο εξωτερικό, επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής ή ημερήσια αποζημίωση.

Άρθρο 97Αποχώρηση λόγω ορίου ηλικίαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α. Οι υπάλληλοι του Διπλωματικού Κλάδου αποχωρούν από την υπηρεσία, όταν συμπληρώσουν το 65ο έτος της ηλικίας τους. β. Ως ημέρα που συμπληρώνεται το ανωτέρω όριο ηλικίας θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του οικείου έτους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η ηλικία αποδεικνύεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 66. Διόρθωση ηλικίας μεταγενέστερη του διορισμού δεν λαμβάνεται υπόψη για τον καθορισμό του χρόνου εξόδου από την υπηρεσία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι υπάλληλοι του Διπλωματικού Κλάδου, οι οποίοι συμπληρώνουν το όριο ηλικίας, απαλλάσσονται από τα καθήκοντά τους με διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, το αργότερο μέσα σε τρεις μήνες από την ημέρα κατά την οποία συμπλήρωσαν το όριο αυτό. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, παύει, αυτοδικαίως, η μισθοδοσία των υπαλλήλων, οι δε αποδοχές, οι οποίες τυχόν εισπράχθηκαν κατά παράβαση της παρούσας διάταξης, επιστρέφονται.

Άρθρο 98Αποχώρηση λόγω συμπλήρωσης 35ούς υπηρεσίαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι υπάλληλοι του Διπλωματικού Κλάδου που έχουν συμπληρώσει το 60ό έτος της ηλικίας τους αποχωρούν από την υπηρεσία, εφόσον έχουν συμπληρώσει τριακονταπενταετή πραγματική και συντάξιμη δημόσια υπηρεσία. Οι ανωτέρω απαλλάσσονται από τα καθήκοντά τους με διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, το αργότερο μέσα σε τρεις μήνες από την ημέρα κατά την οποία συμπλήρωσαν τριακονταπενταετή υπηρεσία. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, παύει, αυτοδικαίως, κάθε μισθοδοσία των ανωτέρω υπαλλήλων, οι δε αποδοχές οι οποίες τυχόν εισπράχθηκαν, κατά παράβαση της παρούσας διάταξης, επιστρέφονται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ως πραγματική δημόσια υπηρεσία νοείται κάθε υπηρεσία, η οποία παρασχέθηκε στο Δημόσιο ή σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, με σχέση δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, εφόσον, προκειμένου για υπηρεσία με σχέση ιδιωτικού δικαίου, αυτή ελήφθη υπόψη ή προσμετρήθηκε για το διορισμό, την ένταξη, μονιμοποίηση, απόκτηση βαθμού, ή την καθ’οιονδήποτε τρόπο μισθολογική εξέλιξη του υπαλλήλου και αναγνωρίζεται ως συντάξιμη από το Δημόσιο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, μπορεί, λόγω ιδιαίτερων υπηρεσιακών αναγκών, να παραταθεί ο χρόνος παραμονής στην υπηρεσία, υπαλλήλων του Διπλωματικού Κλάδου με πρεσβευτικό βαθμό, επί τρία έτη το πολύ μετά τη συμπλήρωση τριακονταπενταετούς δημόσιας υπηρεσίας και πάντως όχι πέραν του 65ου έτους της ηλικίας τους.

Άρθρο 99Απονομή βαθμών επί τιμή σε αποχωρούντες διπλωματικούς υπαλλήλους

Με διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, Πρέσβεις ή Πληρεξούσιοι Υπουργοί Α΄ ή Β΄, που αποχωρούν από την υπηρεσία, μετά από τριακονταετή υπηρεσία στο Υπουργείο Εξωτερικών, μπορεί να διατηρούν, επί τιμή, το βαθμό, με τον οποίο αποχωρούν. Σε αυτούς μπορεί να απονέμεται λόγω εξαιρετικών υπηρεσιών και ο αμέσως ανώτερος βαθμός επί τιμή.

Άρθρο 100Πρέσβεις εκ προσωπικοτήτωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Με διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, μπορεί να διορίζονται έως πέντε Πρέσβεις εκ προσωπικοτήτων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στις θέσεις της παραγράφου 1 διορίζονται αναγνωρισμένης αξίας προσωπικότητες της πολιτικής, οικονομικής, κοινωνικής και πνευματικής ζωής της χώρας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι Πρέσβεις εκ προσωπικοτήτων εξαιρούνται της μονιμότητας και δεν καταλαμβάνουν οργανικές θέσεις της επετηρίδας του Διπλωματικού Κλάδου. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους λαμβάνουν το σύνολο των αποδοχών του βαθμού του εν ενεργεία Πρέσβεως.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Με διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, απαλλάσσονται οι Πρέσβεις εκ προσωπικοτήτων από τα καθήκοντά τους. Τμήμα 2: Προσωπικό Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας

Άρθρο 101Καθεστώς προσωπικού της Ειδικής Νομικής ΥπηρεσίαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το επιστημονικό προσωπικό της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας κατατάσσεται στους ακόλουθους βαθμούς: α. Νομικός Σύμβουλος Α΄ β. Νομικός Σύμβουλος Β΄ γ. Αναπληρωτής Νομικός Σύμβουλος δ. Εισηγητής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι οργανικές θέσεις του επιστημονικού προσωπικού της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας είναι εξήντα εννέα (69) και κατανέμονται, κατά βαθμό, ως εξής: α. Νομικός Σύμβουλος Α΄ και Νομικός Σύμβουλος Β΄: 22 β. Αναπληρωτής Νομικός Σύμβουλος: 23 γ. Εισηγητής: 24 Ο αριθμός των ανωτέρω θέσεων είναι δυνατόν να μεταβάλλεται και να ανακατανέμεται, κατά βαθμό, με διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Τις θέσεις του επιστημονικού προσωπικού της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας (Ε.Ν.Υ.) του άρθρου 16 καταλαμβάνουν πτυχιούχοι Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή αντίστοιχου και ισοτίμου της αλλοδαπής, κατόπιν ειδικού διαγωνισμού, που προκηρύσσεται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. Με διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, καθορίζονται ο τρόπος διεξαγωγής, η εξεταστέα ύλη, ο τρόπος βαθμολόγησης και κάθε άλλη λεπτομέρεια του ειδικού διαγωνισμού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στο Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο για την εισαγωγή τους στο Τμήμα Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου ή στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο για την εισαγωγή τους στο Τμήμα Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Δικαίου και να γνωρίζουν την αγγλική και τη γαλλική γλώσσα. Όριο ηλικίας, για την εισαγωγή στην Ειδική Νομική Υπηρεσία, ορίζεται το 35ο έτος. Οι επιτυγχάνοντες στον κατά την προηγούμενη παράγραφο διαγωνισμό διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, με το βαθμό του Εισηγητή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στην Ειδική Νομική Υπηρεσία προΐσταται ο Ειδικός Νομικός Σύμβουλος. Στη θέση αυτή τοποθετείται, με τριετή θητεία, που μπορεί να ανανεώνεται: α) καθηγητής ημεδαπού ή ισότιμου αλλοδαπού Πανεπιστημίου του δημοσίου διεθνούς δικαίου ή του ευρωπαϊκού δικαίου με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ή β) υπάλληλος από το επιστημονικό προσωπικό της Ε.Ν.Υ. με το βαθμό του Νομικού Συμβούλου Α΄, κάτοχος διδακτορικού διπλώματος ή με εικοσαετή ευδόκιμη υπηρεσία στην παλαιά Ε.Ν.Υ. ή στην παλαιά Ειδική Νομική Υπηρεσία Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από γνώμη του Ανώτατου Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Στην περίπτωση κατά την οποία στην Ειδική Νομική Υπηρεσία προΐσταται καθηγητής Πανεπιστημίου, η θητεία του μπορεί μία φορά να ανανεωθεί, κατά δε τη διάρκειά της αναστέλλεται η άσκηση των εκπαιδευτικών και διοικητικών καθηκόντων του στο οικείο Πανεπιστήμιο. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, ύστερα από απόφαση του Ανώτατου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, ορίζεται σε κάθε τμήμα ως προϊστάμενος με πενταετή θητεία, υπάλληλος από το επιστημονικό προσωπικό με βαθμό Νομικού Συμβούλου Α΄ και, σε περίπτωση που στο αντίστοιχο τμήμα δεν υπηρετεί Νομικός Σύμβουλος Α΄, με το βαθμό του Νομικού Συμβούλου Β΄. Στο Γραφείο Διεθνών Συμβάσεων μπορεί να ορισθεί προϊστάμενος και υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ και ΤΕ Διοικητικού με βαθμό Α΄ ή Β΄. Στο Γραφείο Διεθνών Συμβάσεων προβλέπεται, επίσης, και μία θέση ειδικού βιβλιοθηκονόμου, για την υπηρεσιακή κατάσταση του οποίου ισχύουν τα προβλεπόμενα για τις αντίστοιχες θέσεις της Υπηρεσίας Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η προαγωγή του επιστημονικού προσωπικού της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας στον αμέσως ανώτερο βαθμό ενεργείται από το βαθμό του Εισηγητή στο βαθμό του Αναπληρωτή Νομικού Συμβούλου με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, και από το βαθμό του Αναπληρωτή Νομικού Συμβούλου στο βαθμό του Νομικού Συμβούλου Β΄ και από το βαθμό του Νομικού Συμβούλου Β΄ στο βαθμό του Νομικού Συμβούλου Α΄ με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από γνώμη του Ανώτατου Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Για την προαγωγή από το βαθμό του Εισηγητή στο βαθμό του Αναπληρωτή Νομικού Συμβούλου απαιτείται επταετής υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό. Για την προαγωγή από το βαθμό του Αναπληρωτή Νομικού Συμβούλου στο βαθμό του Νομικού Συμβούλου Β΄ απαιτείται επταετής υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό. Για την προαγωγή από το βαθμό του Νομικού Συμβούλου Β΄ στο βαθμό του Νομικού Συμβούλου Α΄ απαιτείται τριετής υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό. Οι κατέχοντες ήδη το βαθμό του Νομικού Συμβούλου, σύμφωνα με τον Οργανισμό του Υπουργείου Εξωτερικών, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2594/1998 (ΦΕΚ 62 Α΄), οι οποίοι κατά την ημέρα έναρξης ισχύος του παρόντος έχουν συμπληρώσει ευδόκιμο τριετή υπηρεσία στο βαθμό αυτόν, προάγονται στο βαθμό του Νομικού Συμβούλου Α΄ με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από γνώμη του Ανώτατου Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Οι προαγωγές, σε όλους τους βαθμούς, ενεργούνται, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, κατ’ εκλογή, με σύγκριση των υπαλλήλων που έχουν τα τυπικά προς προαγωγή προσόντα και με ειδική αιτιολόγηση, καθ’ όσον αφορά τους επιλεγέντες, με βάση τα ουσιαστικά προσόντα του ήθους, του χαρακτήρα, της αφοσίωσης στο καθήκον, της επιστημονικής και υπηρεσιακής κατάρτισης, της διοικητικής ικανότητας, της γνώσης του αντικειμένου τους, της πρωτοβουλίας, δραστηριότητας και αποτελεσματικότητας και της ετοιμότητας στην αντιμετώπιση με ταχύτητα και ευστοχία κάθε υπηρεσιακού θέματος, ώστε να ανταποκρίνονται, απόλυτα, στις απαιτήσεις της υπηρεσίας, για την άσκηση των καθηκόντων του ανώτερου βαθμού. Σε κάθε περίπτωση προαγωγής, συνεκτιμάται η συμμετοχή και απόδοση των υπαλλήλων του επιστημονικού προσωπικού σε επιμορφωτικούς κύκλους, καθώς και οι επιστημονικοί τους τίτλοι και έργα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Τα ζητήματα υπηρεσιακής κατάστασης και οι πειθαρχικές υποθέσεις, των Εισηγητών ή Αναπληρωτών Νομικών Συμβούλων, υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και του Υπηρεσιακού Πειθαρχικού Συμβουλίου, αντίστοιχα, και των Νομικών Συμβούλων Α΄ και Β΄ στην αρμοδιότητα του Ανώτατου Υπηρεσιακού Συμβουλίου και του Ανώτατου Υπηρεσιακού Πειθαρχικού Συμβουλίου του Υπουργείου Εξωτερικών, αντίστοιχα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Οι κρίσεις για προαγωγή ενεργούνται τουλάχιστον μία φορά κατ’ έτος, ύστερα από ερώτημα του Υπουργού Εξωτερικών προς το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, με το οποίο καθορίζεται και ο αριθμός των προς πλήρωση θέσεων, με γνώμονα τις ανάγκες της υπηρεσίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Οι υπάλληλοι, που ανήκουν στο επιστημονικό προσωπικό της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας αποχωρούν από την υπηρεσία με τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας τους. Ως ημέρα που συμπληρώνεται το ανωτέρω όριο ηλικίας θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του οικείου έτους. Οι ανωτέρω υπάλληλοι αποχωρούν, επίσης, από την υπηρεσία με τη συμπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας τους, εφόσον έχουν συμπληρώσει τριακονταπενταετή πραγματική και συντάξιμη δημόσια υπηρεσία. Η ηλικία αποδεικνύεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 66. Διόρθωση ηλικίας μεταγενέστερη του διορισμού δεν λαμβάνεται υπόψη για τον καθορισμό του χρόνου εξόδου από την υπηρεσία. Εάν υπάλληλος του επιστημονικού προσωπικού της Ε.Ν.Υ. κατά τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας του δεν έχει συμπληρώσει τριάντα πέντε έτη υπηρεσίας, παρατείνεται η παραμονή του στην υπηρεσία έως τη συμπλήρωση της τριακονταπενταετίας, όχι όμως πέραν του 67ου έτους της ηλικίας του. Ως πραγματική δημόσια υπηρεσία νοείται κάθε υπηρεσία, η οποία παρασχέθηκε στο Δημόσιο ή σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, με σχέση δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, εφόσον, προκειμένου για υπηρεσία με σχέση ιδιωτικού δικαίου, αυτή ελήφθη υπόψη ή προσμετρήθηκε για το διορισμό, την ένταξη, μονιμοποίηση, απόκτηση βαθμού, ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο μισθολογική εξέλιξη του υπαλλήλου και αναγνωρίζεται ως συντάξιμη από το Δημόσιο. Οι ανήκοντες στο επιστημονικό προσωπικό της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας, με τη συμπλήρωση του ανωτέρω ορίου ηλικίας ή τριακονταπενταετούς υπηρεσίας, απαλλάσσονται από τα καθήκοντά τους με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, που εκδίδεται το αργότερο μέσα σε τρεις μήνες από την ημέρα κατά την οποία συμπλήρωσαν το όριο αυτό ή την τριακονταπενταετή υπηρεσία. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, παύει αυτοδικαίως κάθε μισθοδοσία των ανωτέρω, οι δε αποδοχές, οι οποίες τυχόν εισπράχθηκαν κατά παράβαση της παρούσας διάταξης, επιστρέφονται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Με διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, μπορεί να απονέμεται ο τίτλος του Επίτιμου Νομικού Συμβούλου σε όσους έχουν διατελέσει Ειδικοί Νομικοί Σύμβουλοι ή αποχωρούν με το βαθμό του Νομικού Συμβούλου Α΄ της Ε.Ν.Υ.. Οι Επίτιμοι Νομικοί Σύμβουλοι εξακολουθούν να λαμβάνουν την προβλεπόμενη από το π.δ. 423/1994 (ΦΕΚ 241 Α΄) ειδική αποζημίωση, εφόσον διατηρούνται στη διάθεση του Υπουργού Εξωτερικών, για την παροχή νομικών υπηρεσιών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

Η ιδιότητα του μέλους του επιστημονικού προσωπικού της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του διδακτικού και εκπαιδευτικού προσωπικού Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14

Οι υπάλληλοι του επιστημονικού προσωπικού της Ε.Ν.Υ., που εντάχθηκαν στην Ειδική Νομική Υπηρεσία, σύμφωνα με τις παραγράφους 14, 15 και 16 του άρθρου 87 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2594/1998 (ΦΕΚ 62 Α΄) και είχαν την ιδιότητα του δικηγόρου, καθώς και όσοι έχουν την ιδιότητα του δικηγόρου κατά την είσοδό τους στην υπηρεσία, κατόπιν του ειδικού διαγωνισμού, ο οποίος προβλέπεται στην παράγραφο 1, διατηρούν, εφόσον το επιθυμούν, την ιδιότητα του δικηγόρου και τελούν σε αναστολή του δικηγορικού λειτουργήματος. Όσοι από αυτούς είχαν την ιδιότητα του δικηγόρου, κατά την είσοδό τους στην υπηρεσία, την οποία και απώλεσαν λόγω του ασυμβίβαστου του άρθρου 53 παρ. 5 του ν. 419/1976 (ΦΕΚ 221 Α΄), ανακτούν, αυτοδικαίως, την ιδιότητα αυτή και λογίζονται ότι τελούν σε αναστολή του δικηγορικού λειτουργήματος, από την ημερομηνία επανάκτησης της ιδιότητας αυτής. Τμήμα 3: Κλάδος Εμπειρογνωμόνων

Άρθρο 102Βαθμοί και θέσειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι υπάλληλοι του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων κατατάσσονται στους ακόλουθους βαθμούς: α. Εμπειρογνώμονας Πρεσβευτής − Σύμβουλος Α΄, που αντιστοιχεί βαθμολογικά και μισθολογικά στο βαθμό του Πληρεξούσιου Υπουργού Α΄ του Διπλωματικού Κλάδου. β. Εμπειρογνώμονας Πρεσβευτής − Σύμβουλος Β΄, που αντιστοιχεί βαθμολογικά και μισθολογικά στο βαθμό του Πληρεξούσιου Υπουργού Β΄ του Διπλωματικού Κλάδου. γ. Εμπειρογνώμονας − Σύμβουλος Α΄, που αντιστοιχεί βαθμολογικά και μισθολογικά στο βαθμό του Συμβούλου Πρεσβείας Α΄ του Διπλωματικού Κλάδου. δ. Εμπειρογνώμονας − Σύμβουλος Β΄, που αντιστοιχεί βαθμολογικά και μισθολογικά στο βαθμό του Συμβούλου Πρεσβείας Β΄ του Διπλωματικού Κλάδου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι οργανικές θέσεις του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων είναι εκατόν δεκαεπτά (117) και κατανέμονται, κατά βαθμό, ως εξής: α. Εμπειρογνώμονας Πρεσβευτής − Σύμβουλος Α΄ και β. Εμπειρογνώμονας Πρεσβευτής − Σύμβουλος Β΄ θέσεις 35 γ. Εμπειρογνώμονας − Σύμβουλος Α΄ και δ. Εμπειρογνώμονας − Σύμβουλος Β΄ θέσεις 82 Οι θέσεις των βαθμών Εμπειρογνωμόνων − Συμβούλων Β΄ και Α΄, καθώς και οι θέσεις των βαθμών Εμπειρογνωμόνων Πρεσβευτών−Συμβούλων Β΄ και Α΄ είναι ενιαίες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Ο συνολικός αριθμός και η κατά βαθμό κατανομή των ανωτέρω θέσεων είναι δυνατόν να μεταβάλλεται, με διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, κατά τρόπο που να τηρείται, πάντοτε, ισόρροπη κατανομή των θέσεων, κατά την ιεραρχία.

Άρθρο 103ΚαθήκονταΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι υπάλληλοι του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων υπηρετούν σε θέσεις της Κεντρικής και της Εξωτερικής Υπηρεσίας. ΄Εργο τους είναι να παρακολουθούν και να ενημερώνουν τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών σε θέματα των τομέων ειδίκευσής τους, να προβαίνουν σε αναλύσεις, να υποβάλλουν προτάσεις και να προωθούν τις υποθέσεις, οι οποίες τους έχουν ανατεθεί. Οι εν λόγω υπάλληλοι μπορούν να ασκούν διευθυντικά καθήκοντα στην Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η ιδιότητα του υπαλλήλου του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων είναι ασυμβίβαστη με τη διατήρηση θέσης διδακτικού προσωπικού σε Πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

Άρθρο 104Διαδικασία και ειδικά προσόντα διορισμούΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι υπάλληλοι του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, κατόπιν ειδικής διαδικασίας επιλογής, που προκηρύσσεται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. Ένταξη ή μετάταξη υπαλλήλων από άλλους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης δεν επιτρέπεται. Η προκήρυξη δημοσιεύεται σε δύο ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών, πανελλαδικής κυκλοφορίας, τουλάχιστον είκοσι ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της σχετικής διαδικασίας επιλογής. Με την ίδια προκήρυξη ορίζεται η διαδικασία πρόσληψης των υπαλλήλων του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων και καθορίζονται οι ειδικότητες των Εμπειρογνωμόνων που θα προσληφθούν. Η πρόσληψη διενεργείται με βάση τα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα των υποψηφίων και τη συνάφειά τους προς την προκηρυσσόμενη ειδικότητα. Με όμοια απόφαση συγκροτείται επιτροπή επιλογής, η οποία αξιολογεί τα προσόντα των υποψηφίων. Στην απόφαση ορίζονται και τα ειδικότερα θέματα για τη λειτουργία της επιτροπής επιλογής, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την επιλογή των υποψηφίων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι υποψήφιοι για την κάλυψη των θέσεων Εμπειρογνωμόνων πρέπει να διαθέτουν, εκτός από τα προσόντα του άρθρου 66, και: α) πτυχίο Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, καθώς και μεταπτυχιακό τίτλο Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, με τουλάχιστον πενταετή επαγγελματική εμπειρία στον τομέα ειδίκευσής τους, ή κατοχή διδακτορικού διπλώματος με τριετή επαγγελματική εμπειρία στον τομέα ειδίκευσης και β) άριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας και επαρκή γνώση της γαλλικής ή άλλης γλώσσας που απαιτείται από την ειδίκευση. Υποψήφιοι για την κάλυψη των ανωτέρω θέσεων μπορούν να είναι όσοι έχουν συμπληρώσει το τριακοστό δεύτερο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν υπερβεί το πεντηκοστό, κατά το έτος προκήρυξης της διαδικασίας πρόσληψης.

Άρθρο 105Τυπικά προσόντα και διαδικασία προαγωγήςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για την προαγωγή των υπαλλήλων του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων απαιτείται: α. από το βαθμό του Εμπειρογνώμονα – Συμβούλου Β΄ στο βαθμό του Εμπειρογνώμονα – Συμβούλου Α΄, τετραετής υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό, β. από το βαθμό του Εμπειρογνώμονα – Συμβούλου Α΄ στο βαθμό του Εμπειρογνώμονα Πρεσβευτή − Συμβούλου Β΄, εξαετής υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό, γ. από το βαθμό του Εμπειρογνώμονα Πρεσβευτή Συμβούλου Β΄ στο βαθμό του Εμπειρογνώμονα Πρεσβευτή − Συμβούλου Α΄, τριετής υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

α. Η προαγωγή στις ενιαίες θέσεις, από το βαθμό του Εμπειρογνώμονα – Συμβούλου Β΄ στο βαθμό του Εμπειρογνώμονα – Συμβούλου Α΄ ενεργείται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. β. Η προαγωγή από το βαθμό του Εμπειρογνώμονα – Συμβούλου Α΄ στο βαθμό του Εμπειρογνώμονα Πρεσβευτή − Συμβούλου Β΄ ενεργείται, εφόσον υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις, με διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από γνώμη του Ανώτατου Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Η γνώμη του Ανώτατου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, σε περίπτωση ομοφωνίας, είναι δεσμευτική για τον Υπουργό Εξωτερικών. γ. Η προαγωγή από το βαθμό του Εμπειρογνώμονα Πρεσβευτή − Συμβούλου Β΄ στο βαθμό του Εμπειρογνώμονα Πρεσβευτή – Συμβούλου Α΄ ενεργείται με διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από γνώμη του Ανώτατου Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Η γνώμη του Ανώτατου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, σε περίπτωση ομοφωνίας, είναι δεσμευτική για τον Υπουργό Εξωτερικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι υπάλληλοι του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων μπορούν να τίθενται στη διάθεση του Υπουργού Εξωτερικών, κατά τις διατάξεις του άρθρου 96.

Άρθρο 106ΠροαγωγέςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι προαγωγές από το βαθμό του Εμπειρογνώμονα – Συμβούλου Β΄ στο βαθμό του Εμπειρογνώμονα – Συμβούλου Α΄, καθώς και από το βαθμό του Εμπειρογνώμονα Πρεσβευτή – Συμβούλου Β΄ στο βαθμό του Εμπειρογνώμονα Πρεσβευτή – Συμβούλου Α΄, ενεργούνται, μετά από αυτοτελή κρίση των υπαλλήλων που έχουν τα τυπικά προς προαγωγή προσόντα, κατά τη σειρά αρχαιότητάς τους. Ως προακτέοι κρίνονται οι υπάλληλοι που έχουν, σε πολύ καλό επίπεδο, τα ουσιαστικά προσόντα του ήθους, του χαρακτήρα, της αφοσίωσης στο καθήκον, της επιστημονικής και υπηρεσιακής κατάρτισης, της διοικητικής ικανότητας, της γνώσεως του αντικειμένου τους, της πρωτοβουλίας, δραστηριότητας και αποτελεσματικότητας και της ετοιμότητας στην αντιμετώπιση με ταχύτητα και ευστοχία κάθε υπηρεσιακού θέματος, ώστε να ανταποκρίνονται, πλήρως, στις απαιτήσεις της υπηρεσίας για την άσκηση των καθηκόντων του ανώτερου βαθμού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι προαγωγές, από το βαθμό του Εμπειρογνώμονα – Συμβούλου Α΄ στο βαθμό του Εμπειρογνώμονα Πρεσβευτή – Συμβούλου Β΄ ενεργούνται κατ’ εκλογή, με σύγκριση των υπαλλήλων που έχουν τα τυπικά προς προαγωγή προσόντα και με ειδική αιτιολόγηση καθ’ όσον αφορά τους επιλεγέντες, προκρίνονται δε, κατ’ αξιολογική σειρά, οι καταλληλότεροι προς προαγωγή στις κενές θέσεις, με βάση τα ουσιαστικά προσόντα που αναφέρονται στην παράγραφο 1, εφόσον ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις της υπηρεσίας για την άσκηση των καθηκόντων του ανώτερου βαθμού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Σε κάθε περίπτωση, για την προαγωγή λαμβάνονται υπόψη όλα τα στοιχεία του ατομικού φακέλου του υπαλλήλου, σχετικά με την υπηρεσιακή εξέλιξή του, από την ημερομηνία διορισμού του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι κρίσεις για προαγωγή ενεργούνται τουλάχιστον μία φορά κατ’ έτος, ύστερα από ερώτημα του Υπουργού Εξωτερικών προς το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, με το οποίο καθορίζεται και ο αριθμός των προς πλήρωση θέσεων, με γνώμονα τις ανάγκες της υπηρεσίας.

Άρθρο 107|107| ΜεταθέσειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και μετά από γνώμη του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου οι υπάλληλοι του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων δύνανται να μετατίθενται σε θέσεις αρχών της Εξωτερικής Υπηρεσίας, η σύνθεση των οποίων προβλέπει οργανική θέση Εμπειρογνώμονα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι μεταθέσεις των Εμπειρογνωμόνων ενεργούνται μέχρι το βαθμό του Εμπειρογνώμονα – Συμβούλου Α΄ με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Για τους έχοντες βαθμό Εμπειρογνώμονα Πρεσβευτή – Συμβούλου Α΄και Β΄ υπαλλήλους, η μετάθεση ενεργείται με διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, ύστερα από γνώμη του Ανώτατου Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι υπάλληλοι του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων, που υπηρετούν σε αρχή της Εξωτερικής Υπηρεσίας, παραμένουν στην ίδια αρχή για δύο τουλάχιστον έτη και όχι περισσότερα από τέσσερα. Επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, η μη τήρηση του κατώτατου και ανώτατου αυτού ορίου, κατά περίπτωση και για εξαιρετικούς λόγους, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η παραμονή υπαλλήλων του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων στην ίδια θέση σε αρχή ειδικών συνθηκών, σύμφωνα με τον πίνακα της παραγράφου 4 του άρθρου 95, δεν μπορεί να είναι μικρότερη της διετίας και μεγαλύτερη της τριετίας. Επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, η μη τήρηση του κατώτατου μόνον ορίου, κατά περίπτωση και για εξαιρετικούς λόγους, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

α. Οι υπάλληλοι του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων μετατίθενται, υποχρεωτικώς, στην Κεντρική Υπηρεσία, όταν έχουν υπηρετήσει συνεχόμενα σε δύο θέσεις της Εξωτερικής Υπηρεσίας, ή, πάντως, έχουν συμπληρώσει οκταετή συνεχή υπηρεσία στην αλλοδαπή. Οι υπάλληλοι του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων παραμένουν στην Κεντρική Υπηρεσία για δύο τουλάχιστον έτη. Επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, η μη τήρηση του χρονικού ορίου των δύο ετών, για εξαιρετικούς λόγους και μόνον εφόσον ο υπάλληλος τοποθετείται, κατόπιν αιτήσεώς του, σε αρχή δυσμενών συνθηκών, για την οποία δεν υπάρχουν αιτήσεις άλλων υπαλλήλων του κλάδου του. Οι ανωτέρω περιορισμοί δεν ισχύουν για τους έχοντες βαθμό Εμπειρογνώμονα Πρεσβευτή − Συμβούλου Α΄ και Β΄. β. Κατά τις μεταθέσεις στην Εξωτερική Υπηρεσία λαμβάνεται μέριμνα, ώστε οι υπάλληλοι να μετατίθενται εναλλακτικώς μεταξύ αρχών ειδικών συνθηκών και των λοιπών αρχών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

α. Οι μεταθέσεις των υπαλλήλων του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων πραγματοποιούνται κατά τους μήνες Ιούνιο έως και Αύγουστο. Ειδικά για το νότιο ημισφαίριο πραγματοποιούνται κατά τους μήνες Νοέμβριο έως και Ιανουάριο. Για εξαιρετικούς λόγους και μετά από σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, μπορεί να γίνει μετάθεση υπαλλήλων εκτός των ανωτέρω χρονικών ορίων. β. Για τον έγκαιρο προγραμματισμό των μεταθέσεων των υπαλλήλων μέχρι το βαθμό του Εμπειρογνώμονα – Συμβούλου Α΄, η Διεύθυνση Προσωπικού γνωστοποιεί εγγράφως μέχρι 15 Νοεμβρίου εκάστου έτους τις θέσεις της Εξωτερικής και της Κεντρικής Υπηρεσίας που προβλέπεται να κενωθούν κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους. Οι αιτήσεις υπαλλήλων για συμπλήρωση των θέσεων αυτών υποβάλλονται μέχρι 15 Ιανουαρίου του επόμενου έτους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο κατά τη διαμόρφωση της γνώμης για τις μεταθέσεις λαμβάνει υπόψη του: α. την αίτηση του υπαλλήλου, β. τις υπηρεσιακές ανάγκες, γ. την ανάγκη εναλλαγής σε θέσεις αρχών ειδικών συνθηκών και σε θέσεις άλλων αρχών, ώστε ο υπάλληλος να αποκτά γενικότερη εμπειρία, δ. την ιδιαιτερότητα της προς πλήρωση θέσης, ε. τα ουσιαστικά προσόντα του υπαλλήλου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Οι υπάλληλοι του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων δεν επιτρέπεται να μετατεθούν σε πόλη, στην οποία έχουν υπηρετήσει, αν δεν έχει παρέλθει οκταετία από την αναχώρησή τους από αυτή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Οι περιορισμοί των προηγούμενων παραγράφων δεν ισχύουν για τους Εμπειρογνώμονες που έχουν το βαθμό του Εμπειρογνώμονα Πρεσβευτή – Συμβούλου Α΄ και Β΄.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Διατάξεις άλλων νόμων που ρυθμίζουν ζητήματα μεταθέσεων δημοσίων υπαλλήλων δεν εφαρμόζονται προκειμένου περί υπαλλήλων του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων.

Άρθρο 108Αποχώρηση λόγω ορίου ηλικίαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α. Οι υπάλληλοι του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων αποχωρούν από την υπηρεσία, όταν συμπληρώσουν το 65ο έτος της ηλικίας τους. β. Ως ημέρα, που συμπληρώνεται το ανωτέρω όριο ηλικίας θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του οικείου έτους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η ηλικία αποδεικνύεται, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 66. Διόρθωση ηλικίας μεταγενέστερη του διορισμού δεν λαμβάνεται υπόψη για τον καθορισμό του χρόνου εξόδου από την υπηρεσία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι υπάλληλοι του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι συμπληρώνουν το όριο ηλικίας, απαλλάσσονται από τα καθήκοντά τους με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, που εκδίδεται το αργότερο μέσα σε τρεις μήνες από την ημέρα κατά την οποία συμπλήρωσαν το όριο αυτό. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, παύει αυτοδικαίως κάθε μισθοδοσία των υπαλλήλων, οι δε αποδοχές, οι οποίες τυχόν εισπράχθηκαν κατά παράβαση της παρούσας διάταξης, επιστρέφονται.

Άρθρο 109Αποχώρηση λόγω συμπλήρωσης 35ετούς υπηρεσίαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι υπάλληλοι του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων, που έχουν συμπληρώσει το 60ό έτος της ηλικίας τους αποχωρούν από την υπηρεσία, εφ’ όσον έχουν συμπληρώσει τριακονταπενταετή πραγματική και συντάξιμη δημόσια υπηρεσία. Εάν οι υπάλληλοι του κλάδου αυτού, κατά τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας τους, δεν έχουν συμπληρώσει τριάντα πέντε έτη υπηρεσίας, παρατείνεται η παραμονή τους στην υπηρεσία έως τη συμπλήρωση της τριακονταπενταετίας, όχι, όμως, πέραν του 67ου έτους της ηλικίας τους. Οι ανωτέρω απαλλάσσονται από τα καθήκοντά τους με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, η οποία εκδίδεται το αργότερο μέσα σε τρεις μήνες από την ημέρα κατά την οποία συμπλήρωσαν τριακονταπενταετή υπηρεσία. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, παύει, αυτοδικαίως, κάθε μισθοδοσία των ανωτέρω υπαλλήλων, οι δε αποδοχές οι οποίες τυχόν εισπράχθησαν, κατά παράβαση της παρούσας διάταξης, επιστρέφονται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ως πραγματική δημόσια υπηρεσία νοείται κάθε υπηρεσία, η οποία παρασχέθηκε στο Δημόσιο ή σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, με σχέση δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, εφόσον, προκειμένου για υπηρεσία με σχέση ιδιωτικού δικαίου, αυτή ελήφθη υπόψη ή προσμετρήθηκε κατά το διορισμό, την ένταξη, μονιμοποίηση, απόκτηση βαθμού, ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο μισθολογική εξέλιξη του υπαλλήλου, επιπλέον δε αναγνωρίζεται ως συντάξιμη από το Δημόσιο. Τμήμα 4: Κλάδος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων

Άρθρο 110Βαθμοί και θέσειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι βαθμοί του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων είναι οι εξής: α. Γενικός Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄, που αντιστοιχεί βαθμολογικά και μισθολογικά στο βαθμό του Πληρεξουσίου Υπουργού Α΄ του Διπλωματικού Κλάδου. β. Γενικός Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β΄, που αντιστοιχεί βαθμολογικά και μισθολογικά στο βαθμό του Πληρεξουσίου Υπουργού Β΄ του Διπλωματικού Κλάδου. γ. Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄, που αντιστοιχεί βαθμολογικά και μισθολογικά στο βαθμό του Συμβούλου Πρεσβείας Α΄ του Διπλωματικού Κλάδου. δ. Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β΄, που αντιστοιχεί βαθμολογικά και μισθολογικά στο βαθμό του Συμβούλου Πρεσβείας Β΄ του Διπλωματικού Κλάδου. ε. Γραμματέας Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄, που αντιστοιχεί βαθμολογικά και μισθολογικά στο βαθμό του Γραμματέα Πρεσβείας Α΄ του Διπλωματικού Κλάδου. στ. Γραμματέας Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β΄, που αντιστοιχεί βαθμολογικά και μισθολογικά στο βαθμό του Γραμματέα Πρεσβείας Β΄ του Διπλωματικού Κλάδου. ζ. Γραμματέας Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Γ΄, που αντιστοιχεί βαθμολογικά και μισθολογικά στο βαθμό του Γραμματέα Πρεσβείας Γ΄ του Διπλωματικού Κλάδου. η. Ακόλουθος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, που αντιστοιχεί βαθμολογικά και μισθολογικά στο βαθμό του Ακολούθου Πρεσβείας του Διπλωματικού Κλάδου. Η κατά τα ανωτέρω μισθολογική αντιστοιχία ισχύει επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 53 του ν. 2503/2003 (ΦΕΚ 297 Α΄).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι οργανικές θέσεις των υπαλλήλων του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων είναι εκατόν ογδόντα εννέα (189) και κατανέμονται κατά βαθμό ως εξής: α. Γενικοί Σύμβουλοι Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄ και β. Γενικοί Σύμβουλοι Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β΄ θέσεις 15. γ. Σύμβουλοι Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄ και δ. Σύμβουλοι Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β΄ θέσεις 70. ε. Γραμματείς Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄ και στ. Γραμματείς Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β΄ και ζ. Γραμματείς Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Γ΄ και η. Ακόλουθοι Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων θέσεις 104. Οι θέσεις των Γενικών Συμβούλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄ και Β΄, οι θέσεις των Συμβούλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄ και Β΄, καθώς και των Γραμματέων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄, Β΄, Γ΄ και των Ακολούθων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων είναι ενιαίες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Ο αριθμός των ανωτέρω θέσεων είναι δυνατό να μεταβάλλεται κατά βαθμό με διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών.

Άρθρο 111Υπηρεσιακό καθεστώςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου απαγορεύεται ο διορισμός ή ένταξη στον Κλάδο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων άλλων υπαλλήλων. Εξαιρούνται όσοι φοιτούν στο Τμήμα Υπαλλήλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι θέσεις του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, που κενούνται οριστικά μετά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση από την υπηρεσία των υπαλλήλων που, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, κατέχουν θέσεις του κλάδου αυτού, καθώς και των υπαλλήλων που θα διορισθούν σε θέσεις του εν λόγω κλάδου μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου αλλά φοιτούσαν ήδη, κατά το χρόνο αυτόν, στο Τμήμα Υπαλλήλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, μετατρέπονται σε οργανικές θέσεις του εισαγωγικού βαθμού του διπλωματικού κλάδου.

Άρθρο 112Θέσεις και καθήκοντα κατά βαθμόΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι υπάλληλοι του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων υπηρετούν στις υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών στο εσωτερικό, καθώς και στις διπλωματικές και προξενικές αρχές. Οι υπάλληλοι του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, όταν υπηρετούν στο εξωτερικό, εντάσσονται στο προσωπικό της διπλωματικής ή προξενικής αρχής και τοποθετούνται σε θέσεις αντίστοιχες του βαθμού τους, ως ακολούθως: α. Γενικός Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄ και Β΄: σε Πρεσβεία ή Μόνιμη Αντιπροσωπεία ή γραφείο συνδέσμου όπου υφίστανται οργανικές θέσεις του κλάδου αυτού και σε θέση προϊσταμένου Γραφείου Ο.Ε.Υ., εφόσον λειτουργεί τέτοιο γραφείο, στην αρχή όπου τοποθετούνται. β. Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄ και Β΄: σε Πρεσβεία ή Μόνιμη Αντιπροσωπεία ή Γραφείο Συνδέσμου, όπου υφίσταται οργανική θέση του κλάδου αυτού. γ. Γραμματέας Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄, Β΄ και Γ΄: σε Πρεσβεία ή Μόνιμη Αντιπροσωπεία ή Γραφείο Συνδέσμου ή Γενικό Προξενείο ή Προξενείο, όπου υφίσταται οργανική θέση του κλάδου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι υπάλληλοι του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, όταν υπηρετούν στο εξωτερικό έχουν τη διπλωματική ιδιότητα και όλα τα προνόμια και ευεργετήματα που παρέχονται στα μέλη του διπλωματικού προσωπικού, όπως αυτά καθορίζονται από το διεθνές δίκαιο και τους ελληνικούς νόμους, και ανακοινώνονται στη διπλωματική επετηρίδα της χώρας, όπου υπηρετούν, με το διπλωματικό βαθμό προς τον οποίο εξομοιούνται, προστιθεμένης της φράσης «Οικονομικών και Εμπορικών υποθέσεων».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι υπάλληλοι του Κλάδου Ο.Ε.Υ. όταν υπηρετούν στο εσωτερικό τοποθετούνται ιδίως στη Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας και τις υπαγόμενες σε αυτήν Υπηρεσίες, Διευθύνσεις και Περιφερειακές Υπηρεσίες και μπορούν να ασκούν διευθυντικά καθήκοντα στις Διευθύνσεις Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών και στην Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας.

Άρθρο 113Τυπικά προσόντα προαγωγήςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για την προαγωγή των υπαλλήλων του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων απαιτείται: α. από το βαθμό του Ακολούθου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στο βαθμό του Γραμματέα Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Γ΄, διετής υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό, β. από το βαθμό του Γραμματέα Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Γ΄ στο βαθμό του Γραμματέα Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β΄, τριετής υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό, γ. από το βαθμό του Γραμματέα Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β΄ στο βαθμό του Γραμματέα Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄, τριετής υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό, δ. από το βαθμό του Γραμματέα Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄ στο βαθμό του Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β΄, τριετής υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό, ε. από το βαθμό του Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β΄ στο βαθμό του Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄, τριετής υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό, στ. από το βαθμό του Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄ στο βαθμό του Γενικού Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β΄, τριετής υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό, ζ. από το βαθμό του Γενικού Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β΄ στο βαθμό του Γενικού Συμβούλου Οικονομικών Υποθέσεων Α΄, τριετής υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι υπάλληλοι του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων δεν μπορούν να προαχθούν στο βαθμό του Γενικού Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β΄ εάν δεν έχουν υπηρετήσει, τουλάχιστον μία φορά, σε αρχή ειδικών συνθηκών, όπως οι αρχές αυτές ορίζονται βάσει της παραγράφου 4 του άρθρου 95 του παρόντος νόμου, ή σε χώρα ειδικών συνθηκών, όπως οι χώρες αυτές ορίζοντο με βάση τις διατάξεις που ίσχυσαν μέχρι την έναρξη ισχύος του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α. Η προαγωγή στις ενιαίες θέσεις από το βαθμό του Ακολούθου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων έως και στο βαθμό του Γραμματέα Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄ ενεργείται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. β. Η προαγωγή από το βαθμό του Γραμματέα Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄ στο βαθμό του Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β΄ ενεργείται, εφόσον υπάρχει κενή οργανική θέση, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. γ. Η προαγωγή στις ενιαίες θέσεις μεταξύ των βαθμών των Συμβούλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β΄ και Α΄ ενεργείται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. δ. Η προαγωγή από το βαθμό του Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄ στο βαθμό του Γενικού Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β΄ ενεργείται, εφόσον υπάρχει κενή οργανική θέση, με διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από γνώμη του Ανώτατου Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Η γνώμη του Ανώτατου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, σε περίπτωση ομοφωνίας, είναι δεσμευτική για τον Υπουργό Εξωτερικών. ε. Η προαγωγή από το βαθμό του Γενικού Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β΄ στο βαθμό του Γενικού Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄ ενεργείται με διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από γνώμη του Ανώτατου Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Η γνώμη του Ανώτατου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, σε περίπτωση ομοφωνίας, είναι δεσμευτική για τον Υπουργό Εξωτερικών.

Άρθρο 114ΠροαγωγέςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι προαγωγές από το βαθμό του Ακολούθου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων έως και το βαθμό του Γραμματέα Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄ και από το βαθμό του Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β΄ στο βαθμό του Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄ ενεργούνται, μετά από αυτοτελή κρίση των υπαλλήλων που έχουν τα τυπικά προς προαγωγή προσόντα, κατά τη σειρά αρχαιότητάς τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ως προακτέοι κρίνονται οι υπάλληλοι που έχουν, σε πολύ καλό επίπεδο, τα ουσιαστικά προσόντα του ήθους, του χαρακτήρα, της αφοσίωσης στο καθήκον, της επιστημονικής και υπηρεσιακής κατάρτισης, της διοικητικής ικανότητας, της γνώσεως του αντικειμένου τους, της πρωτοβουλίας, δραστηριότητας και αποτελεσματικότητας και της ετοιμότητας στην αντιμετώπιση με ταχύτητα και ευστοχία κάθε υπηρεσιακού θέματος, ώστε να ανταποκρίνονται, πλήρως, στις απαιτήσεις της υπηρεσίας για την άσκηση των καθηκόντων του ανώτερου βαθμού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι προαγωγές από το βαθμό του Γραμματέα Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄ στο βαθμό του Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β΄ και από το βαθμό του Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄ στο βαθμό του Γενικού Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β΄ ενεργούνται κατ’ εκλογή, με σύγκριση των υπαλλήλων που έχουν τα τυπικά προς προαγωγή προσόντα. Προκρίνονται κατ’ αξιολογική σειρά οι καταλληλότεροι προς προαγωγή στις κενές θέσεις, εφόσον έχουν ευδόκιμη υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό και ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις της υπηρεσίας για την άσκηση των καθηκόντων του ανώτερου βαθμού, με βάση τα ουσιαστικά προσόντα που αναφέρονται στην παράγραφο 2. Σε κάθε περίπτωση, για την προαγωγή λαμβάνονται υπόψη όλα τα στοιχεία του ατομικού φακέλου του υπαλλήλου, σχετικά με την υπηρεσιακή εξέλιξή του, από την ημερομηνία διορισμού του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι προαγωγές από το βαθμό του Γενικού Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β΄ στο βαθμό του Γενικού Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄ ενεργούνται κατ’ απόλυτη εκλογή. Αιτιολογία απαιτείται μόνο στην περίπτωση κατάδηλης υπεροχής υποψηφίου που παραλείπεται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Το κατά περίπτωση αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο μπορεί, κατά τις ανωτέρω κρίσεις έως και την προαγωγή στο βαθμό του Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄, να κρίνει ότι υπάλληλος, αυτοτελώς αξιολογούμενος, στερείται των προσόντων για την άσκηση των καθηκόντων του ανώτερου βαθμού. Στην περίπτωση που τέτοια αρνητική κρίση επαναληφθεί τρεις συνεχείς φορές και αφού την τρίτη φορά ο υπάλληλος κληθεί προς ακρόαση από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, παραμένει στο βαθμό που εκρίθη την τελευταία φορά ως στάσιμος, μέχρι συμπληρώσεως του χρόνου που απαιτείται για τη στοιχειοθέτηση δικαιώματος λήψεως κατώτατης σύνταξης, οπότε και αποχωρεί αυτοδικαίως από την υπηρεσία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Οι κρίσεις για προαγωγή ενεργούνται τουλάχιστον μια φορά κατ’ έτος, ύστερα από ερώτημα του Υπουργού Εξωτερικών προς το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, με το οποίο καθορίζεται και ο αριθμός των προς πλήρωση θέσεων, με γνώμονα τις ανάγκες της υπηρεσίας, εφόσον δεν πρόκειται για προαγωγή από βαθμό σε βαθμό, οι θέσεις των οποίων είναι ενιαίες.

Άρθρο 115ΜεταθέσειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι υπάλληλοι τού Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων μετατίθενται σε θέσεις αντίστοιχες προς το βαθμό τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι μεταθέσεις των υπαλλήλων του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων ενεργούνται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από γνώμη του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Για τους υπαλλήλους που έχουν βαθμό Ακολούθου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων έως και Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄, η μετάθεση ενεργείται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, ύστερα από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Για τους υπαλλήλους που έχουν βαθμό Γενικού Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄ ή Β΄, η μετάθεση ενεργείται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, ύστερα από γνώμη του Ανώτατου Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι υπάλληλοι του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, που υπηρετούν σε αρχή της Εξωτερικής Υπηρεσίας, παραμένουν στην ίδια αρχή για τρία τουλάχιστον έτη και όχι περισσότερα από πέντε. Επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, η μη τήρηση του κατώτατου και ανώτατου αυτού ορίου, κατά περίπτωση και για εξαιρετικούς λόγους, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η παραμονή των υπαλλήλων του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στην ίδια θέση σε αρχή ειδικών συνθηκών, σύμφωνα με τον πίνακα της παραγράφου 4 του άρθρου 95 του παρόντος νόμου, δεν μπορεί να είναι μικρότερη της διετίας και μεγαλύτερη της τριετίας. Επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, η μη τήρηση του κατώτατου μόνον ορίου, κατά περίπτωση και για εξαιρετικούς λόγους, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

α. Οι υπάλληλοι του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων μετατίθενται υποχρεωτικώς στην Κεντρική Υπηρεσία, όταν έχουν υπηρετήσει συνεχώς σε δύο θέσεις της Εξωτερικής Υπηρεσίας, ή, πάντως, έχουν συμπληρώσει οκταετή συνεχή υπηρεσία στην αλλοδαπή. Οι υπάλληλοι του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων παραμένουν στην Κεντρική Υπηρεσία για δύο τουλάχιστον έτη. Επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, η μη τήρηση του χρονικού ορίου των δύο ετών, για εξαιρετικούς λόγους και μόνον εφόσον ο υπάλληλος τοποθετείται, κατόπιν αιτήσεώς του, σε αρχή δυσμενών συνθηκών, για την οποία δεν υπάρχουν αιτήσεις άλλων υπαλλήλων του κλάδου του. Οι ανωτέρω περιορισμοί δεν ισχύουν για τους έχοντες βαθμό Γενικού Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄ και Β΄. β. Κατά τις μεταθέσεις στην Εξωτερική Υπηρεσία λαμβάνεται μέριμνα, ώστε οι υπάλληλοι να μετατίθενται εναλλακτικώς μεταξύ αρχών ειδικών συνθηκών και των λοιπών αρχών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

α. Οι μεταθέσεις των υπαλλήλων του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων πραγματοποιούνται κατά τους μήνες Ιούνιο έως και Αύγουστο. Ειδικά για το νότιο ημισφαίριο πραγματοποιούνται κατά τους μήνες Νοέμβριο έως και Ιανουάριο. Για εξαιρετικούς λόγους και μετά από σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, μπορεί να γίνει μετάθεση υπαλλήλων εκτός των ανωτέρω ορίων. β. Για τον έγκαιρο προγραμματισμό των μεταθέσεων των υπαλλήλων μέχρι του βαθμού του Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄, η Διεύθυνση Προσωπικού γνωστοποιεί εγγράφως μέχρι 15 Νοεμβρίου εκάστου έτους τις θέσεις της Εξωτερικής και της Κεντρικής Υπηρεσίας που προβλέπεται να κενωθούν κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους. Οι αιτήσεις υπαλλήλων για συμπλήρωση των θέσεων αυτών υποβάλλονται μέχρι 15 Ιανουαρίου του επόμενου έτους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο κατά τη διαμόρφωση της γνώμης για τις μεταθέσεις λαμβάνει υπόψη του: α. την αίτηση του υπαλλήλου, β. τις υπηρεσιακές ανάγκες, γ. την ανάγκη εναλλαγής σε θέσεις αρχών ειδικών συνθηκών και σε θέσεις άλλων αρχών, ώστε ο υπάλληλος να αποκτά γενικότερη εμπειρία, δ. την ιδιαιτερότητα της προς πλήρωση θέσης, ε. τα ουσιαστικά προσόντα του υπαλλήλου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Οι υπάλληλοι του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων δεν επιτρέπεται να μετατεθούν σε πόλη, στην οποία έχουν υπηρετήσει, αν δεν έχει παρέλθει οκταετία από την αναχώρησή τους από αυτή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Οι περιορισμοί των προηγούμενων παραγράφων δεν ισχύουν για τους έχοντες βαθμό Γενικού Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄ και Β΄ υπαλλήλους του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Διατάξεις άλλων νόμων που ρυθμίζουν ζητήματα μεταθέσεων δημοσίων υπαλλήλων δεν εφαρμόζονται προκειμένου περί υπαλλήλων του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων.

Άρθρο 116Αποχώρηση λόγω ορίου ηλικίαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α. Οι υπάλληλοι του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων αποχωρούν από την υπηρεσία, όταν συμπληρώσουν το 65ο έτος της ηλικίας τους. β. Ως ημέρα, που συμπληρώνεται το ανωτέρω όριο ηλικίας θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του οικείου έτους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η ηλικία αποδεικνύεται, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 66. Διόρθωση ηλικίας μεταγενέστερη του διορισμού δεν λαμβάνεται υπόψη για τον καθορισμό του χρόνου εξόδου από την υπηρεσία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι υπάλληλοι του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, οι οποίοι συμπληρώνουν το όριο ηλικίας, απαλλάσσονται από τα καθήκοντά τους με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, που εκδίδεται το αργότερο μέσα σε τρεις μήνες από την ημέρα κατά την οποία συμπλήρωσαν το όριο αυτό. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, παύει αυτοδικαίως κάθε μισθοδοσία των υπαλλήλων, οι δε αποδοχές, οι οποίες τυχόν εισπράχθηκαν κατά παράβαση της παρούσας διάταξης, επιστρέφονται.

Άρθρο 117Αποχώρηση λόγω συμπλήρωσης τριακονταπενταετούς υπηρεσίαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι υπάλληλοι του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, που έχουν συμπληρώσει το 60ό έτος της ηλικίας τους αποχωρούν από την υπηρεσία, εφ’ όσον έχουν συμπληρώσει τριακονταπενταετή πραγματική και συντάξιμη δημόσια υπηρεσία. Εάν οι υπάλληλοι του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, κατά τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας τους, δεν έχουν συμπληρώσει τριάντα πέντε έτη υπηρεσίας, παρατείνεται η παραμονή τους στην υπηρεσία έως τη συμπλήρωση της τριακονταπενταετίας, όχι, όμως, πέραν του 67ου έτους της ηλικίας τους. Οι ανωτέρω απαλλάσσονται από τα καθήκοντά τους με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, η οποία εκδίδεται το αργότερο τρεις μήνες από την ημέρα κατά την οποία συμπλήρωσαν τριακονταπενταετή υπηρεσία. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, παύει, αυτοδικαίως, κάθε μισθοδοσία των ανωτέρω υπαλλήλων, οι δε αποδοχές οι οποίες τυχόν εισπράχθηκαν, κατά παράβαση της παρούσας διάταξης, επιστρέφονται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ως πραγματική δημόσια υπηρεσία νοείται κάθε υπηρεσία, η οποία παρασχέθηκε στο Δημόσιο ή σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, με σχέση δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, εφόσον, προκειμένου για υπηρεσία με σχέση ιδιωτικού δικαίου, αυτή ελήφθη υπόψη ή προσμετρήθηκε κατά το διορισμό, την ένταξη, μονιμοποίηση, απόκτηση βαθμού ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο μισθολογική εξέλιξη του υπαλλήλου, επιπλέον δε αναγνωρίζεται ως συντάξιμη από το Δημόσιο. Τμήμα 5: Κλάδος ΠΕ και ΤΕ Διοικητικού

Άρθρο 118Βαθμοί και θέσειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ο Κλάδος Διοικητικής, Λογιστικής και Γραμματειακής Υποστήριξης του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2594/1998 (ΦΕΚ 62 Α΄) μετονομάζεται σε Κλάδο Πανεπιστημιακής Εκπαιδεύσεως (ΠΕ) και Τεχνολογικής Εκπαιδεύσεως (ΤΕ) Διοικητικού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι βαθμοί των υπαλλήλων του Κλάδου ΠΕ και ΤΕ Διοικητικού είναι οι εξής: α. Βαθμός Α΄ β. Βαθμός Β΄ γ. Βαθμός Γ΄ δ. Βαθμός Δ΄ ε. Βαθμός Ε΄ στ. Βαθμός ΣΤ΄.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι οργανικές θέσεις των υπαλλήλων του Κλάδου ΠΕ και ΤΕ Διοικητικού είναι οκτακόσιες ενενήντα επτά (897) και κατανέμονται, κατά βαθμό, ως εξής: α. Βαθμός Α΄ θέσεις 80 60 ΠΕ + 20 ΤΕ β. Βαθμός Β΄ θέσεις 120 90 ΠΕ + 30 ΤΕ γ. Βαθμός Γ΄ και δ. Βαθμός Δ΄ και ε. Βαθμός Ε΄ και στ. Βαθμός ΣΤ΄ θέσεις 697 558 ΠΕ +139 ΤΕ. Οι θέσεις των βαθμών ΣΤ΄, Ε΄, Δ΄ και Γ΄ είναι ενιαίες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Ο συνολικός αριθμός και η κατά βαθμό κατανομή των ανωτέρω θέσεων είναι δυνατόν να μεταβάλλεται, με διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, κατά τρόπο που να τηρείται, πάντοτε, ισόρροπη κατανομή των θέσεων κατά την ιεραρχία.

Άρθρο 119Θέσεις και καθήκοντα κατά βαθμόΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ και ΤΕ Διοικητικού υπηρετούν στις υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών στο εσωτερικό, καθώς και στις διπλωματικές και προξενικές αρχές.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ και ΤΕ Διοικητικού ασκούν, μετά από ανάθεση, μορφωτικά καθήκοντα, καθώς και όλα τα καθήκοντα διοικητικής, προξενικής και γραμματειακής φύσης που ανάγονται στη λειτουργία της αρχής όπου υπηρετούν, όπως, μεταξύ άλλων, χρήση και επεξεργασία κειμένου σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, αρχειοθέτηση, καθώς, επίσης, και τα κάθε είδους καθήκοντα που σχετίζονται με τη λειτουργία της αρχής και την εξυπηρέτηση του κοινού, σύμφωνα με τις οδηγίες του προϊσταμένου τους. Με απόφαση του προϊσταμένου είναι δυνατόν να τους ανατίθενται καθήκοντα οικονομικής διαχείρισης της αρχής στην οποία υπηρετούν, κατά τις διατάξεις του νόμου περί δημοσίου λογιστικού. Στις πρεσβευτικές αρχές όπου λειτουργούν προξενικά γραφεία, είναι δυνατόν, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από γνώμη του προϊσταμένου της αρχής, να ανατίθενται σε υπάλληλο του Κλάδου ΠΕ και ΤΕ Διοικητικού καθήκοντα επί κεφαλής του προξενικού γραφείου. Στην περίπτωση αυτή, ο προϊστάμενος της αρχής αναθέτει τα καθήκοντα αυτά στον αρχαιότερο σε βαθμό υπάλληλο του κλάδου, εκτός εάν κρίνει διαφορετικά, με αιτιολογημένη απόφασή του, η οποία γνωστοποιείται στην Κεντρική Υπηρεσία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στους ανωτέρω υπαλλήλους ανατίθενται καθήκοντα ανάλογα με το βαθμό τους.

Άρθρο 120Ειδικά προσόντα διορισμούΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι υποψήφιοι για τον Κλάδο ΠΕ και ΤΕ Διοικητικού πρέπει να διαθέτουν, εκτός από τα γενικά προσόντα του άρθρου 66, και τα εξής ειδικά προσόντα: α. Πτυχίο Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής. β. Πολύ καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας. Η γνώση και άλλης ξένης γλώσσας συνεκτιμάται στον υπολογισμό του τελικού βαθμού του εισαγωγικού διαγωνισμού. γ. Πολύ καλή γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή, επεξεργασίας κειμένου και αρχειοθέτησης. Η πρόσληψη γίνεται κατόπιν διαγωνισμού, ο οποίος διενεργείται με μέριμνα της ΣΤ1 Διευθύνσεως Προσωπικού, τουλάχιστον μια φορά κατ’ έτος, εφόσον υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις. Με διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, καθορίζονται η διαδικασία και ο τρόπος διεξαγωγής του ανωτέρω διαγωνισμού, καθώς και κάθε άλλο συναφές θέμα. Η σχετική προκήρυξη δημοσιεύεται ολόκληρη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) και περίληψή της σε δύο τουλάχιστον εφημερίδες των Αθηνών. Η προκήρυξη αποστέλλεται πριν τη δημοσίευσή της στο Α.Σ.Ε.Π., το οποίο οφείλει να την ελέγξει από άποψη νομιμότητας εντός δέκα (10) ημερών. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των δέκα (10) ημερών τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη του Α.Σ.Ε.Π.. Οι σχετικοί πίνακες των επιτυχόντων αποστέλλονται στο Α.Σ.Ε.Π. προς έλεγχο νομιμότητας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι προσλαμβανόμενοι με την ανωτέρω διαδικασία διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, εφόσον μεν είναι κάτοχοι πτυχίου Τ.Ε.Ι., στο βαθμό ΣΤ΄, εφόσον δε είναι κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου, στο βαθμό Ε΄, για διετή δοκιμαστική υπηρεσία, μετά το πέρας της οποίας και εντός σαράντα πέντε ημερών από τη συμπλήρωσή της κρίνονται από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο αν είναι κατάλληλοι προς μονιμοποίηση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι θετικώς κρινόμενοι από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο μονιμοποιούνται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. Εάν το Υπηρεσιακό Συμβούλιο άγεται προς αρνητική κρίση, καλεί τον ενδιαφερόμενο σε ακρόαση, πριν αποφασίσει οριστικά. Ο κρινόμενος ως μη μονιμοποιητέος απολύεται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών.

Άρθρο 121Τυπικά προσόντα προαγωγήςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για την προαγωγή των υπαλλήλων του Κλάδου ΠΕ και ΤΕ Διοικητικού απαιτείται: α. από το βαθμό ΣΤ΄ στο βαθμό Ε΄, πενταετής πραγματική υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό, β. από το βαθμό Ε΄ στο βαθμό Δ΄, τετραετής πραγματική υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό, γ. από το βαθμό Δ΄ στο βαθμό Γ΄, πενταετής πραγματική υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό, δ. από το βαθμό Γ΄ στο βαθμό Β΄, τετραετής πραγματική υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό, ε. από το βαθμό Β΄ στο βαθμό Α΄, πενταετής πραγματική υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η προαγωγή από το βαθμό ΣΤ΄ έως το βαθμό Γ΄ ενεργείται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Η προαγωγή από το βαθμό Γ΄ έως το βαθμό Α΄ ενεργείται, εφόσον υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις, με την ίδια διαδικασία.

Άρθρο 122ΠροαγωγέςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι προαγωγές από το βαθμό ΣΤ΄ έως και το βαθμό Γ΄ ενεργούνται, μετά από αυτοτελή κρίση των υπαλλήλων που έχουν τα τυπικά προς προαγωγή προσόντα, κατά τη σειρά αρχαιότητάς τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ως προακτέοι κρίνονται οι υπάλληλοι που έχουν, σε πολύ καλό επίπεδο, τα ουσιαστικά προσόντα του ήθους, του χαρακτήρα, της αφοσίωσης στο καθήκον, της επιστημονικής και υπηρεσιακής κατάρτισης, της διοικητικής ικανότητας, της γνώσης του αντικειμένου τους, της πρωτοβουλίας, δραστηριότητας και αποτελεσματικότητας και της ετοιμότητας στην αντιμετώπιση με ταχύτητα και ευστοχία κάθε υπηρεσιακού θέματος, ώστε να ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις της υπηρεσίας για την άσκηση των καθηκόντων του ανώτερου βαθμού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι προαγωγές από το βαθμό Γ΄ στο βαθμό Β΄ και από το βαθμό Β΄ στο βαθμό Α΄ ενεργούνται κατ’ εκλογή, με σύγκριση των υπαλλήλων που έχουν τα τυπικά προς προαγωγή προσόντα και με ειδική αιτιολόγηση καθ’ όσον αφορά τους επιλεγέντες. Προκρίνονται δε, κατ’ αξιολογική σειρά, οι καταλληλότεροι προς προαγωγή στις κενές θέσεις, εφόσον ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις της υπηρεσίας για την άσκηση των καθηκόντων του ανώτερου βαθμού, με βάση τα ουσιαστικά προσόντα που αναφέρονται στην παράγραφο 2. Σε κάθε περίπτωση, για την προαγωγή λαμβάνονται υπόψη όλα τα στοιχεία του ατομικού φακέλου του υπαλλήλου, σχετικά με την υπηρεσιακή εξέλιξή του, από την ημερομηνία διορισμού του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο μπορεί, κατά τις ανωτέρω κρίσεις έως και την προαγωγή στο βαθμό Γ΄, να κρίνει ότι υπάλληλος, αυτοτελώς αξιολογούμενος, στερείται των προσόντων για την άσκηση των καθηκόντων του ανώτερου βαθμού. Στην περίπτωση που τέτοια αρνητική κρίση επαναληφθεί τρεις συνεχείς φορές, και αφού την τρίτη φορά ο υπάλληλος κληθεί προς ακρόαση από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, παραμένει στο βαθμό που κρίθηκε την τελευταία φορά ως στάσιμος, μέχρι συμπληρώσεως του χρόνου που απαιτείται για στοιχειοθέτηση δικαιώματος λήψεως της κατώτατης σύνταξης, οπότε και αποχωρεί, αυτοδικαίως, από την υπηρεσία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι κρίσεις για προαγωγή ενεργούνται τουλάχιστον μια φορά κατ’ έτος, ύστερα από ερώτημα του Υπουργού Εξωτερικών προς το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, με το οποίο καθορίζεται και ο αριθμός των προς πλήρωση θέσεων, με γνώμονα τις ανάγκες της υπηρεσίας, εφόσον δ