143 Α' 2009

ΝΟΜΟΣ 3790/2009

Εταιρεία ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, επιβολή ειδικού φόρου και έκτακτης εισφοράς στα πλοία αναψυχής, ρύθμιση φορολογικών θεμάτων, θεμάτων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και λοιπές διατάξεις.

07 Αυγούστου 2009

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 143
7 Αυγούστου 2009

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3790
Εταιρεία ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, επιβολή ειδικού φόρου και έκτακτης εισφοράς στα πλοία αναψυχής, ρύθμιση φορολογικών θεμάτων, θεμάτων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και λοιπές διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ΘΕΣΠΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
Άρθρο 1Εταιρείες Ιδιωτικών Πλοίων ΑναψυχήςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Εταιρεία Ιδιωτικών Πλοίων Αναψυχής (Ε.Ι.Π.Α.) είναι η μη κερδοσκοπική εταιρεία, η οποία συνιστάται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και διέπεται από αυτές και από τα άρθρα 741 έως 784 του Αστικού Κώδικα, στο μέτρο που δεν ορίζεται ειδικότερα στις διατάξεις του παρόντος, έχει δε ως αποκλειστικό σκοπό την κτήση κυριότητας πλοίων αναψυχής με ελληνική σημαία που χαρακτηρίζονται ως ιδιωτικά σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2743/1999 (ΦΕΚ 211 Α΄). Η Ε.Ι.Π.Α. δεν μπορεί να συμμετέχει σε άλλες Ε.Ι.Π.Α. ή σε άλλα ελληνικά ή αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το καταστατικό, με το οποίο συνιστάται η Ε.Ι.Π.Α., καταρτίζεται με ιδιωτικό έγγραφο από έναν τουλάχιστον ιδρυτή και πρέπει να περιέχει διατάξεις για την επωνυμία, την έδρα, το σκοπό, τη διάρκεια της Ε.Ι.Π.Α., το εταιρικό κεφάλαιο και τα εταιρικά μερίδια, τη διαχείριση και τη λύση και εκκαθάριση της εταιρείας. Το καταστατικό καταχωρίζεται στο Μητρώο Εταιρειών Ιδιωτικών Πλοίων Αναψυχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 8 επ. του παρόντος άρθρου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η Ε.Ι.Π.Α. αποκτά νομική προσωπικότητα από την καταχώρηση του καταστατικού της στο Μητρώο Εταιρειών Ιδιωτικών Πλοίων Αναψυχής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η επωνυμία της Ε.Ι.Π.Α. πρέπει να περιλαμβάνει τις λέξεις «Εταιρεία Ιδιωτικών Πλοίων Αναψυχής» ή τα αρχικά γράμματα των λέξεων αυτών «Ε.Ι.Π.Α.», καθώς και διακριτικό με το οποίο θα αποκλείεται η πρόκληση σύγχυσης με άλλη εταιρεία. Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας η επωνυμία μπορεί να αποδίδεται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση. Το κεφάλαιο της Ε.Ι.Π.Α. καλύπτεται από τους ιδρυτές και καταβάλλεται κατά τη σύσταση της εταιρείας στο σύνολο του σε μετρητά ή σε είδος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Τα πρόσωπα που ασκούν τη διαχείριση της Ε.Ι.Π.Α. εκπροσωπούν την εταιρεία και ενεργούν στο όνομα της κάθε πράξη που καλύπτεται από το σκοπό της εταιρείας. Οι διαχειριστές της Ε.Ι.Π.Α. δεν υπάγονται σε κοινωνική ασφάλιση από μόνη τη διαχειριστική τους ιδιότητα. Η διαχείριση που έχει ανατεθεί σε έναν ή περισσότερους εταίρους ή μη μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε, με απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται κατά πλειοψηφία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η εταιρική χρήση είναι διάρκειας δώδεκα (12) μηνών και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους. Η πρώτη εταιρική χρήση μπορεί να οριστεί για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες. Οι Ε.Ι.Π.Α. τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Οι εταίροι δεν δικαιούνται μέρισμα και δεν ευθύνονται με την προσωπική τους περιουσία για τις δημιουργούμενες υποχρεώσεις και τα χρέη της εταιρείας. Πόρο της εταιρείας δύναται να αποτελούν οι κατά έτος εισφορές σε μετρητά των εταίρων. Η πτώχευση της εταιρείας δεν συνεπάγεται και την πτώχευση των εταίρων της εταιρείας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (Υ.Ε.Ν.Α.Ν.Π.) τηρείται ειδικό μητρώο στο οποίο καταχωρίζονται όλες οι Ε.Ι.Π.Α. (Ειδικό Μητρώο Εταιρειών Ιδιωτικών Πλοίων Αναψυχής) και το οποίο αποτελείται από: α) το βιβλίο μητρώου Ε.Ι.Π.Α., β) το φάκελο κάθε Ε.Ι.Π.Α., γ) τη μερίδα κάθε Ε.Ι.Π.Α. και δ) το ευρετήριο των Ε.Ι.Π.Α.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Για οποιαδήποτε καταχώριση στο Μητρώο υποβάλλεται αίτηση και λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου. Για την καταχώρηση του καταστατικού που αναφέρεται στην παράγραφο 1 προκαταβάλλεται πάγιο τέλος υπέρ του Δημοσίου διακοσίων πενήντα (250) ευρώ και εκατό (100) ευρώ υπέρ ΕΚΟΕΜΝ. Για τις καταχωρήσεις αποφάσεων των οργάνων της Ε.Ι.Π.Α. προκαταβάλλεται τέλος υπέρ Δημοσίου εβδομήντα (70) ευρώ και τριάντα (30) ευρώ υπέρ ΕΚΟΕΜΝ για κάθε καταχώρηση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζονται οι λεπτομέρειες σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία του Μητρώου Ε.Ι.Π.Α.. Στην ίδια απόφαση καθορίζεται ο ακριβής τύπος του βιβλίου μητρώου, των φακέλων, των μερίδων, του ευρετηρίου, η διαδικασία, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την τήρηση του Μητρώου των Ε.Ι.Π.Α..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Μετατροπή Ε.Ι.Π.Α. σε εταιρεία άλλης νομικής μορφής δεν επιτρέπεται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Η εισαγωγή και η αγορά ιδιωτικού σκάφους αναψυχής από Ε.Ι.Π.Α. δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του φόρου προστιθέμενης αξίας ή εισαγωγικού τέλους που τυχόν του αναλογεί, ο οποίος δεν επιτρέπεται να συμψηφισθεί ή να επιστραφεί.

Άρθρο 2Ειδικός φόρος ιδιωτικών και επαγγελματικών πλοίων αναψυχήςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Επιβάλλεται ειδικός φόρος υπέρ του Δημοσίου με την ονομασία «ειδικός φόρος ιδιωτικών και επαγγελματικών πλοίων αναψυχής», ο οποίος βαρύνει όλα τα ιδιωτικά και επαγγελματικά πλοία αναψυχής, όπως αυτά ορίζονται με το άρθρο 1 του ν. 2743/1999, τα οποία ευρίσκονται στην Ελληνική Επικράτεια, είναι νηολογημένα σε ελληνικό ή αλλοδαπό νηολόγιο και είναι εφοδιασμένα με δελτίο Κίνησης Πλοίου Αναψυχής (ΔΕ.Κ.ΠΑ.) ή δελτίο Κίνησης θαλαμηγού (TRANSIT LOG BOOK) ή άλλο ανάλογο έγγραφο ή με άδεια επαγγελματικού πλοίου αναψυχής. Ο ειδικός φόρος επιβάλλεται επί των ιδιωτικών πλοίων ή επαγγελματικών πλοίων αναψυχής μόνον εφόσον παραμένουν στην Ελληνική Επικράτεια για συνολικό χρονικό διάστημα άνω των σαράντα (40) ημερών στη διάρκεια του ημερολογιακού έτους. Ειδικά για το πρώτο έτος εφαρμογής του νόμου, το ως άνω διάστημα των σαράντα (40) ημερών θα πρέπει να συμπληρωθεί από 1.1.2009 έως 30.9.2009.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ο ειδικός φόρος είναι ετήσιος και αδιαίρετος. Για τον υπολογισμό του λαμβάνεται υπόψη το ολικό μήκος του πλοίου το οποίο αναγράφεται στο έγγραφο εθνικότητας αυτού στρογγγυλοποιούμενο στην πλησιέστερη ακέραιη μονάδα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Ειδικός φόρος επιβάλλεται σε μηχανοκίνητα σκάφη που υπερβαίνουν τα 10 μέτρα και υπολογίζεται ανάλογα με το μήκος του πλοίου ως εξής: α) για τα πρώτα 13 μέτρα, τριακόσια (300) ευρώ ανά μέτρο, β) για τα επόμενα τέσσερα μέτρα (ήτοι 14 έως 17 μέτρα), πεντακόσια πενήντα (550) ευρώ ανά μέτρο, γ) για τα επόμενα τέσσερα μέτρα (ήτοι από 18 έως 21 μέτρα), οκτακόσια (800) ευρώ ανά μέτρο, δ) για τα επόμενα τέσσερα μέτρα (ήτοι από 22 έως 25 μέτρα), χίλια πενήντα (1.050) ευρώ ανά μέτρο, ε) για τα μέτρα από το 26ο και πάνω, χίλια τριακόσια (1.300) ευρώ ανά μέτρο. Για τα μηχανοκίνητα σκάφη κάτω των 10 μέτρων καταβάλλεται ειδικό τέλος καταγραφής ύψους ενός (1) ευρώ, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στο παρόν άρθρο. Οι υπόχρεοι κύριοι επαγγελματικών σκαφών υποχρεούνται στην καταβολή του ημίσεως του ειδικού φόρου που προσδιορίζεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας. Ειδικώς κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος τα παραπάνω πρόσωπα καταβάλλουν το σύνολο του ειδικού φόρου και στη συνέχεια επιστρέφεται σε αυτά το πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού αυτού, εφόσον πληρούν τα κριτήρια της υπουργικής απόφασης της παραγράφου 9 του παρόντος άρθρου. Ειδικά τα επαγγελματικά σκάφη τα οποία από τις προδιαγραφές του κατασκευαστή ή της άδειας που τους έχει χορηγηθεί έχουν τη δυνατότητα μεταφοράς 21 προσώπων και άνω, επιπλέον του πληρώματος, υποχρεούνται να καταβάλλουν το πενήντα τοις εκατό (50%) του ειδικού φόρου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Ειδικός φόρος επιβάλλεται σε ιστιοφόρα σκάφη αναψυχής που υπερβαίνουν τα 15 μέτρα και υπολογίζεται ανάλογα με το μήκος του πλοίου ως εξής: α) για τα πρώτα 20 μέτρα, διακόσια (200) ευρώ ανά μέτρο, (β) για τα επόμενα πέντε μέτρα (ήτοι 21 έως 25 μέτρα), τετρακόσια (400) ευρώ ανά μέτρο, (γ) για τα μέτρα από το 26ο και πάνω, εξακόσια (600) ευρώ ανά μέτρο. Για τα ιστιοφόρα σκάφη κάτω των 15 μέτρων καταβάλλεται ειδικό τέλος καταγραφής ύψους ενός (1) ευρώ, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στο παρόν άρθρο. Για τους κυρίους επαγγελματικών σκαφών εφαρμόζεται αναλόγως το τρίτο και το τέταρτο εδάφιο της προηγούμενης παραγράφου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Υπόχρεος σε καταβολή του ειδικού φόρου είναι ο κύριος του πλοίου αναψυχής, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στο όνομα του οποίου βεβαιώνεται. Προκειμένου για ιδιωτικά πλοία αναψυχής ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την καταβολή του φόρου ο κάτοχος ή χρήστης σύμφωνα με το ΔΕ.Κ.Π.Α. ή το δελτίο κίνησης θαλαμηγού και σε περίπτωση που το πλοίο ανήκει σε Νομικό Πρόσωπο και ο νόμιμος εκπρόσωπος του ή διαχειριστής. Προκειμένου για επαγγελματικό πλοίο αναψυχής που ανήκει σε Νομικό Πρόσωπο, ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την καταβολή του φόρου και ο νόμιμος εκπρόσωπος του ή διαχειριστής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Ο ειδικός φόρος καταβάλλεται εφάπαξ, μέχρι την 15η Οκτωβρίου κάθε έτους και αφορά το επόμενο ημερολογιακό έτος. Ειδικά για το πρώτο έτος εφαρμογής, ο χρόνος καταβολής θα προσδιοριστεί με την υπουργική απόφαση της παραγράφου 10. Η βεβαίωση και καταβολή του ειδικού φόρου γίνεται με ειδική δήλωση η οποία υποβάλλεται από τον υπόχρεο σε καταβολή του ειδικού φόρου στον Προϊστάμενο της αρμόδιας για τη φορολογία του εισοδήματος του υπόχρεου Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας, μέσα στην ανωτέρω προθεσμία. Όταν ο υπόχρεος φυσικό ή νομικό πρόσωπο είναι κάτοικος αλλοδαπής, η δήλωση υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ., στην κατά τόπο αρμοδιότητα της οποίας ανήκει το λιμάνι ελλιμενισμού του πλοίου. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης δήλωσης ή παράλειψης καταβολής του ειδικού φόρου επιβάλλεται από την αρμόδια κατά τα προηγούμενα εδάφια Δ.Ο.Υ. πρόσθετος φόρος που ορίζεται σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί του οφειλόμενου ειδικού φόρου για κάθε μήνα καθυστέρησης. Επί ανακριβούς δήλωσης των στοιχείων του ιδιωτικού ή επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, όπως μήκος, κατηγορία (ιδιωτικό − επαγγελματικό), είδος (μηχανοκίνητο−ιστιοφόρο − παραδοσιακό), σημαία (ελληνική − ξένη), ταυτότητα κυρίου ή κατόχου Φυσικού ή Νομικού Προσώπου και ΑΦΜ, επιβάλλεται από την αρμόδια, κατά τα εδάφια τρίτο και τέταρτο της παρούσας παραγράφου, Δ.Ο.Υ. πρόσθετος φόρος που ορίζεται σε ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί του ειδικού φόρου την πληρωμή του οποίου θα απέφευγε λόγω της ανακρίβειας, για κάθε μήνα καθυστέρησης. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α΄). Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία ελέγχου στα υπόχρεα πλοία από τις Λιμενικές Αρχές διαπιστωθεί η μη καταβολή του ειδικού φόρου, τα ναυτιλιακά έγγραφα του πλοίου παρακρατούνται μέχρι την προσκόμιση αποδεικτικού καταβολής του. Δεν επιτρέπεται η διενέργεια πλου από πλοίο αναψυχής που υπόκειται στην καταβολή του ειδικού φόρου αν αυτός δεν έχει καταβληθεί για το τρέχον έτος. Οι λιμενικές αρχές χορηγούν άδεια απόπλου σε πλοίο αναψυχής που υπόκειται στην καταβολή του ειδικού φόρου μόνο εφόσον προσκομίζεται αποδεικτικό καταβολής του. Σε περίπτωση μη καταβολής του ειδικού φόρου, δεν χορηγείται άδεια απόπλου μέχρι να προσκομισθεί στη λιμενική αρχή του λιμένα κατάπλου το αποδεικτικό καταβολής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Τα θέματα που αφορούν τη βεβαίωση, τον έλεγχο, την παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου και την έκδοση καταλογιστικών πράξεων διέπονται από τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά στη φορολογία εισοδήματος. Ο πρόσθετος φόρος που επιβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του παρόντος δεν υπόκειται σε περιορισμό κατά τη διοικητική επίλυση της διαφοράς ή το δικαστικό συμβιβασμό.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Η προθεσμία για την άσκηση προσφυγής ή την υποβολή αίτησης για διοικητική επίλυση της διαφοράς ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού πρωτοδικείου δεν αναστέλλει τη βεβαίωση και την είσπραξη της οφειλής που βεβαιώνεται κατά τα ανωτέρω.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής θα προσδιορισθούν οι ειδικότερες προϋποθέσεις και λεπτομέρειες υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος άρθρου και θα προβλεφθούν οι όροι υπαγωγής και η διαδικασία επιστροφής του πενήντα τοις εκατό (50%) του ειδικού φόρου. Με κοινή απόφαση των ως άνω Υπουργών δύναται να συσταθεί επιτροπή προς μελέτη, επεξεργασία και υποβολή προτάσεων για τη θέσπιση των ανωτέρω προϋποθέσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, δύναται να καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, ο τρόπος απόδειξης της καταβολής του φόρου, ο χρόνος καταβολής κατά το πρώτο έτος εφαρμογής, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 3Επιβολή έκτακτης εισφοράς στα πλοία αναψυχήςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στα ιδιωτικά και επαγγελματικά πλοία αναψυχής υπό ελληνική ή ξένη σημαία, όπως αυτά ορίζονται με το άρθρο 1 του ν. 2743/1999, τα οποία είναι νηολογημένα στην Ελλάδα ή ελλιμενισμένα σε ελληνικά λιμάνια ή βρίσκονταν εντός της ελληνικής επικράτειας την 31η Μαρτίου 2009 και είναι εφοδιασμένα με Δελτίο Κίνησης Πλοίου Αναψυχής (ΔΕ.Κ.Π.Α.) ή Δελτίο Κίνησης Θαλαμηγού (TRANSIT LOG BOOK) αόριστης ισχύος ή άλλο ανάλογο έγγραφο ή άδεια επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, ανεξάρτητα αν ανήκουν σε Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, επιβάλλεται έκτακτη εφάπαξ εισφορά σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η εισφορά του παρόντος άρθρου δεν επιβάλλεται: α) σε επαγγελματικά πλοία αναψυχής τα οποία τριάντα (30) ημέρες πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου είναι νηολογημένα στους λιμένες των νομών Έβρου, Λέσβου, Χίου, Λήμνου, Σάμου και Δωδεκανήσου, β) σε μηχανοκίνητα ιδιωτικά και επαγγελματικά πλοία αναψυχής που έχουν μήκος έως και 10 μέτρα και σε ιστιοφόρα ιδιωτικά και επαγγελματικά πλοία αναψυχής που έχουν μήκος έως και 15 μέτρα, όπως αυτά ορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2743/1999, γ) σε πλοία αναψυχής με ξένη σημαία, όταν είναι ελλιμενισμένα σε ελληνικά λιμάνια ή βρίσκονται εντός της ελληνικής επικράτειας για συνολικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τις σαράντα (40) ημέρες στο διάστημα από 1.1.2009 έως 15.11.2009, δ) σε επαγγελματικά σκάφη τα οποία από τις προδιαγραφές του κατασκευαστή ή της άδειας που τους έχει χορηγηθεί έχουν τη δυνατότητα μεταφοράς 21 προσώπων και άνω, επιπλέον του πληρώματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η εισφορά για μηχανοκίνητα σκάφη αναψυχής υπολογίζεται ανάλογα με το μήκος του πλοίου ως εξής: α) για τα πρώτα 13 μέτρα τριακόσια (300) ευρώ ανά μέτρο, β) για τα επόμενα τέσσερα μέτρα (ήτοι 14 έως 17 μέτρα), πεντακόσια πενήντα (550) ευρώ ανά μέτρο, γ) για τα επόμενα τέσσερα μέτρα (ήτοι από 18 έως 21 μέτρα), οκτακόσια (800) ευρώ ανά μέτρο. δ) για τα επόμενα τέσσερα μέτρα (ήτοι από 22 έως 25 μέτρα), χίλια πενήντα (1.050) ευρώ ανά μέτρο. ε) για τα μέτρα από το 26ο και πάνω, χίλια τριακόσια (1.300) ευρώ ανά μέτρο. Το εκατό τοις εκατό (100%) της εισφοράς του παρόντος άρθρου θα επιστρέφεται στους υπόχρεους κυρίους επαγγελματικών σκαφών, οι οποίοι θα πληρούν τα κριτήρια της υπουργικής απόφασης της παραγράφου 11 του παρόντος άρθρου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η εισφορά για ιστιοφόρα σκάφη αναψυχής υπολογίζεται ανάλογα με το μήκος του πλοίου ως εξής: α) για τα πρώτα 20 μέτρα, διακόσια (200) ευρώ ανά μέτρο, β) για τα επόμενα πέντε μέτρα (ήτοι 21 έως 25 μέτρα), τετρακόσια (400) ευρώ ανά μέτρο, γ) για τα μέτρα από το 26ο μέτρο και πάνω, εξακόσια (600) ευρώ ανά μέτρο. Το εκατό τοις εκατό (100%) της εισφοράς του παρόντος άρθρου επιστρέφεται στους υπόχρεους οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια της υπουργικής απόφασης της παραγράφου 11 του παρόντος άρθρου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Για την εφαρμογή των παραγράφων 2, 3 και 4, το μήκος του πλοίου προκύπτει από το έγγραφο εθνικότητας και στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη ακέραιη μονάδα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η εισφορά βαρύνει τον κύριο του πλοίου αναψυχής, Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο. Αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπόχρεος για την καταβολή της εισφοράς είναι ο κάτοχος ή χρήστης σύμφωνα με το ΔΕ.Κ.Π.Α. ή το δελτίο κίνησης θαλαμηγού και σε περίπτωση που το πλοίο ανήκει σε Νομικό Πρόσωπο και ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού. Προκειμένου για επαγγελματικά σκάφη, υπόχρεος αλληλεγγύως και εις ολόκληρον είναι ο εκμεταλλευτής αυτού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Η έκτακτη εισφορά θα καταβληθεί μέχρι τη 15η Νοεμβρίου 2009. Η βεβαίωση και καταβολή του ποσού της έκτακτης εισφοράς γίνεται με ειδική δήλωση η οποία υποβάλλεται από τον υπόχρεο σε καταβολή του ειδικού φόρου στον Προϊστάμενο της αρμόδιας για τη φορολογία εισοδήματος του υπόχρεου Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας, μέσα στην ανωτέρω προθεσμία. Όταν ο υπόχρεος Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο είναι κάτοικος αλλοδαπής, η δήλωση υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ., στην κατά τόπο αρμοδιότητα της οποίας ανήκει το λιμάνι ελλιμενισμού του πλοίου. Δήλωση που υποβάλλεται χωρίς την καταβολή του οφειλόμενου ποσού θεωρείται απαράδεκτη και δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης ή παράλειψης καταβολής της ειδικής εισφοράς επιβάλλεται από την αρμόδια, κατά τα εδάφια δεύτερο και τρίτο της παρούσας, Δ.Ο.Υ. πρόσθετος φόρος που ορίζεται σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί της οφειλόμενης εισφοράς για κάθε μήνα καθυστέρησης. Επί ανακριβούς δήλωσης των στοιχείων του ιδιωτικού ή επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, όπως μήκος, κατηγορία (ιδιωτικό − επαγγελματικό), είδος (μηχανοκίνητο−ιστιοφόρο − παραδοσιακό), σημαία (ελληνική ξένη), ταυτότητα κυρίου ή κατόχου φυσικού ή νομικού προσώπου και ΑΦΜ, επιβάλλεται από την αρμόδια, κατά τα εδάφια δεύτερο και τρίτο της παρούσας, Δ.Ο.Υ. πρόσθετος φόρος που ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της εισφοράς, την πληρωμή της οποίας θα απέφευγε λόγω της ανακρίβειας των στοιχείων, για κάθε μήνα καθυστέρησης. Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία ελέγχου στα υπόχρεα πλοία από τις Λιμενικές Αρχές διαπιστωθεί η μη συμμόρφωση με τα αναφερόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, τα ναυτιλιακά έγγραφα του πλοίου παρακρατούνται μέχρι την προσκόμιση νομίμως επικυρωμένου αντιγράφου της δήλωσης ή νομίμως επικυρωμένου αντιγράφου της βεβαίωσης αποπληρωμής. Η προθεσμία άσκησης προσφυγής ή υποβολής αίτησης για διοικητική επίλυση της διαφοράς, καθώς και η άσκηση προσφυγής δεν αναστέλλει τη βεβαίωση και είσπραξη ολοκλήρου του ποσού της οφειλής. Το καταβαλλόμενο σύμφωνα με τα πιο πάνω ποσό δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων προκειμένου για τον προσδιορισμό των φορολογητέων κερδών τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Αν δεν έχει υποβληθεί η δήλωση που προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο, δεν επιτρέπεται ο απόπλους και η διενέργεια πλου από πλοίο αναψυχής που υπόκειται στην εισφορά. Οι λιμενικές αρχές χορηγούν άδεια απόπλου σε πλοίο αναψυχής μόνο εφόσον προσκομίζεται νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο της πιο πάνω δήλωσης ή νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο της βεβαίωσης καταβολής της εισφοράς.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Για την εισφορά που οφείλεται με βάση τις διατάξεις του νόμου αυτού εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 66 μέχρι και 71, 74, 75, 84, 86, 87 και 113 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.) που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α΄), με την επιφύλαξη όσων ειδικότερα ορίζονται με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, καθώς και του ν. 2523/1997.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Η διενέργεια πλου χωρίς να έχει υποβληθεί η προβλεπόμενη δήλωση τιμωρείται με το πρόστιμο της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 2743/1999, όπως ισχύει, και αρμόδιος για την επιβολή του είναι ο προϊστάμενος της λιμενικής αρχής που διαπιστώνει την παράβαση. Για την επιβολή του προστίμου εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 5, 6, 8 και 9 του άρθρου 12 του ν. 2743/1999, όπως ισχύει, και σε περίπτωση υποτροπής, οι διατάξεις της παραγράφου 4 του ίδιου άρθρου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής θα προσδιορισθούν οι ειδικότερες προϋποθέσεις και λεπτομέρειες υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος άρθρου και θα προβλεφθούν οι όροι υπαγωγής και η διαδικασία επιστροφής του εκατό τοις εκατό (100%) της εισφοράς. Με κοινή απόφαση των ως άνω Υπουργών δύναται να συσταθεί επιτροπή προς μελέτη, επεξεργασία και υποβολή προτάσεων για τη θέσπιση των ανωτέρω προϋποθέσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης της εισφοράς, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 4Προσδιορισμός αξίας σκάφους για τον υπολογισμό του ΦΠΑ για την αυτοπαράδοσή του

Για τα σκάφη αναψυχής τα οποία είχαν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 2743/1999 ή του ν. 3182/2003 (ΦΕΚ 220 Α΄) περί της σύστασης Ναυτιλιακών Εταιρειών Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α.) και για τα οποία αίρεται ο επαγγελματικός προορισμός με οποιονδήποτε τρόπο, η διαμόρφωση της φορολογητέας αξίας, κατά περίπτωση, προκειμένου να υπολογιστεί ο οφειλόμενος ΦΠΑ για την αυτοπαράδοσή του σκάφους μετά τον αποχαρακτηρισμό τους, προσδιορίζεται επί της αρχικής τιμής του σκάφους κατά την κατασκευή του με βάση την παλαιότητα του σκάφους και ειδικότερα κατά το πρώτο έτος μειώνεται σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%), το δεύτερο έτος ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), τα επόμενα έτη μέχρι και το όγδοο έτος ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) και με ανώτατο όριο ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%). Η ειδική αυτή ρύθμιση ισχύει μέχρι τις 31.12.2009.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Άρθρο 5Σύσταση Τμήματος στη Διεύθυνση Ελέγχου ΤελωνείωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στη Διεύθυνση Ελέγχου Τελωνείων της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (παράγραφος 1 του άρθρου 6 του π.δ. 511/1989 − ΦΕΚ 218 Α΄, όπως ισχύει), συνιστάται ΣΤ Τμήμα με τίτλο «Τμήμα Ελέγχου των Ρευστών Διαθεσίμων για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες», το οποίο έχει τις εξής αρμοδιότητες: α) Παρακολούθηση της εθνικής, κοινοτικής και διεθνούς νομοθεσίας που αφορά στην πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων που προέρχονται από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, στον τομέα αρμοδιότητας της τελωνειακής υπηρεσίας. β) Μελέτη και εισήγηση για τη λήψη νομοθετικών και διοικητικών μέτρων για την εφαρμογή της ανωτέρω νομοθεσίας. γ) Κοινοποίηση στις Τελωνειακές Αρχές εθνικών και κοινοτικών διατάξεων, διεθνών συμβάσεων, συστάσεων και αποφάσεων διεθνών οργανισμών και οργάνων αυτών, καθώς και διεθνών φορέων, σχετικών με τις αρμοδιότητες του Τμήματος, παρακολούθηση της εφαρμογής της νομοθεσίας αυτής από τις ανωτέρω Αρχές και παροχή σχετικών οδηγιών και διευκρινήσεων, καθώς και λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου. δ) Παρακολούθηση και ανάλυση των επικρατουσών κάθε φορά εμπορικών ροών και τάσεων, καθώς και μελέτη των μέσων και των τρόπων που χρησιμοποιούνται για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, αρμοδιότητας της τελωνειακής υπηρεσίας. ε) Μελέτη των κινδύνων διάπραξης εγκλήματος νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας μέσω εμπορικών συναλλαγών που αφορούν σε εισαγωγές−εξαγωγές (trade−based money laundering and terrorist financing), με διαδικασίες εκτίμησης του βαθμού κινδύνου, λαμβανομένων υπόψη κυρίως: i) του είδους και της ποσότητας των μεταφερόμενων εμπορευμάτων ή αγαθών, ii) της αξιοπιστίας των εισαγωγικών, εξαγωγικών ή μεταφορικών εταιριών, καθώς και των πιστωτικών ιδρυμάτων ή χρηματοπιστωτικών οργανισμών που μετέχουν ως ενδιάμεσοι ή ως εγγυητές στις συναλλαγές αυτές και iii) των χωρών προέλευσης ή προορισμού. στ) Συγκέντρωση, επεξεργασία και αξιολόγηση των καταλογιστικών πράξεων, που αφορούν σε όλα τα είδη λαθρεμπορίας, καθώς και όλων των μηνυτήριων αναφορών, που αφορούν σε κατασχέσεις ναρκωτικών, ψυχοτρόπων και προδρόμων ουσιών, όπλων, πυρομαχικών και εκρηκτικών υλών, προκειμένου να αναζητηθούν στοιχεία συσχέτισης παρανόμως αποκτηθέντων περιουσιακών στοιχείων με νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. ζ) Παρακολούθηση και εποπτεία του έργου των Τελωνειακών Αρχών, οι οποίες είναι αρμόδιες για τη διενέργεια ελέγχων ρευστών διαθεσίμων του άρθρου 2 του Κανονισμού ΕΚ 1889/2005 (L 309), που κομίζονται από πρόσωπα τα οποία εισέρχονται ή εξέρχονται από την Κοινότητα. η) Δημιουργία κεντρικής βάσης δεδομένων για τη συγκέντρωση και επεξεργασία πληροφοριών για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, οι οποίες λαμβάνονται από τις Τελωνειακές Αρχές στα πλαίσια συντασσόμενων δηλώσεων περί των ρευστών διαθεσίμων ή των σχετικών ελέγχων που πραγματοποιούνται από τις ανωτέρω Αρχές (άρθρο 5 του Κανονισμού ΕΚ 1889/2005). θ) Ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες Τελωνειακές Διοικήσεις για υποθέσεις διακίνησης ρευστών διαθεσίμων κεφαλαίων, στα πλαίσια της αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής και ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα θέματα αυτά (άρθρα 6 και 7 του Κανονισμού ΕΚ 1889/ 2005). ι) Εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και εισήγηση στις Ελεγκτικές Υπηρεσίες Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) για την ένταξη τους στον ετήσιο προγραμματισμό δράσης τους. Παρακολούθηση και έλεγχος της υλοποίησης των σχεδίων αυτών και μέριμνα για την προσαρμογή τους. ια) Συμμετοχή στα όργανα της Κοινότητας και προώθηση των εθνικών θέσεων στα πλαίσια της οργάνωσης των ελέγχων ρευστών διαθεσίμων κεφαλαίων, που εισέρχονται ή εξέρχονται από την Κοινότητα. ιβ) Συμμετοχή και εκπροσώπηση σε εθνικά, κοινοτικά και διεθνή όργανα, επιτροπές και ομάδες εργασίας, για θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος και ενημέρωση της Κεντρικής Συντονιστικής Αρχής του άρθρου 8 του ν. 3691/ 2008 (ΦΕΚ 166 Α΄). ιγ) Συνεργασία με την Κεντρική Συντονιστική Αρχή, με άλλες Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, με Υπηρεσίες άλλων Υπουργείων και Φορέων (όπως Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμούς και επιχειρήσεις του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα, Επιτροπές, Πιστωτικά Ιδρύματα, Ο.Τ.Α., Επιμελητήρια) της Ελλάδας, άλλων κρατών−μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών, καθώς και με διεθνείς ενώσεις ή οργανισμούς για συλλογή και διασταύρωση στοιχείων, στα πλαίσια αρμοδιότητας του Τμήματος. ιδ) Συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών με την Επιτροπή του άρθρου 7 του ν. 3691/2008 και υποβολή αναφορών σε αυτήν σχετικά με υποθέσεις, για τις οποίες υπάρχουν υπόνοιες ή προκύπτουν στοιχεία για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. ιε) Εισήγηση, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Προσωπικού Τελωνείων, προς τη Σχολή Επιμόρφωσης Υπαλλήλων Υπουργείου Οικονομικών (Σ.Ε.Υ.Υ.Ο.) για την εκπαίδευση των τελωνειακών υπαλλήλων και συνεργασία με αυτή για τη διοργάνωση επιμορφωτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων, σχετικά με τα αντικείμενα αρμοδιότητας του Τμήματος. ιστ) Κάθε άλλη αρμοδιότητα σχετική με τα αντικείμενα του Τμήματος που δεν κατονομάζεται ειδικά.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Του Τμήματος της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, ο οποίος επιλέγεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η λειτουργία του ανωτέρω Τμήματος αρχίζει έναν (1) μήνα μετά από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του παρόντος νόμου.

Άρθρο 6Έκπτωση δωρεών από το εισόδημαΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο τέλος της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Κ.Φ.Ε. προστίθενται δύο εδάφια ως ακολούθως: «Οι διατάξεις της περίπτωσης αυτής εφαρμόζονται και για δωρεές υπέρ αντίστοιχων κρατικών φορέων και νομικών προσώπων, εγκατεστημένων σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε χώρες ΕΟΧ/ΕΖΕΣ. Το ποσό των δωρεών που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο μπορεί να κατατίθεται και σε τράπεζα της χώρας στην οποία έχει την κατοικία του ο δωρεοδόχος.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης η΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζονται οι λεπτομέρειες και η διαδικασία εφαρμογής των διατάξεων της περίπτωσης αυτής.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι διατάξεις της παραγράφου 1 έχουν εφαρμογή για δαπάνες που πραγματοποιούνται από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος και μετά.

Άρθρο 7Έκπτωση αμοιβών ιατρών και δικηγόρων από το εισόδημαΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Κ.Φ.Ε. προστίθενται περιπτώσεις θ΄ και ι΄ ως ακολούθως: «θ) Το συνολικό ετήσιο ποσό των εξόδων ιατρικής περίθαλψης του φορολογουμένου και των λοιπών προσώπων που τον βαρύνουν. Ως έξοδα ιατρικής περίθαλψης θεωρούνται οι αμοιβές που καταβάλλονται σε ιατρούς, όλων των ειδικοτήτων για ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις, καθώς και οι αμοιβές που καταβάλλονται σε οδοντιάτρους, για οδοντοθεραπεία, οδοντοπροσθετική και γναθοχειρουργική. Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται και οι δαπάνες για έξοδα ιατρικής περίθαλψης των προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 7, τα οποία συνοικούν με τον φορολογούμενο και παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και πάνω από νοητική καθυστέρηση, φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση με βάση τη γνωμάτευση της οικείας πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής, που εδρεύει σε κάθε νομό ή είναι τυφλοί που είναι γραμμένοι στο γενικό μητρώο τυφλών, που τηρείται στην οικεία νομαρχία και έχουν αποκτήσει ετήσιο εισόδημα πάνω από έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ. Στην περίπτωση αυτή εκπίπτει το ποσό των εξόδων ιατρικής περίθαλψης που υπερβαίνει το συνολικό ετήσιο καθαρό πραγματικό, φορολογούμενο με τις γενικές διατάξεις ή με ειδικό τρόπο ή απαλλασσόμενο ή τεκμαρτό εισόδημα των προσώπων αυτών. Επίσης, περιλαμβάνονται οι δαπάνες για έξοδα ιατρικής περίθαλψης των τέκνων που ορίζονται στο άρθρο 7, στην περίπτωση που καταβάλλονται από γονέα που δεν συνοικεί μαζί τους, λόγω διάζευξης με τον άλλο γονέα. ι) Το ποσό της ετήσιας δαπάνης που καταβάλλει ο φορολογούμενος σε δικηγόρους λόγω παροχής νομικών υπηρεσιών στον ίδιο ή στα πρόσωπα που τον βαρύνουν, με εξαίρεση τις αμοιβές για την παράσταση τους κατά τη σύνταξη συμβολαιογραφικών πράξεων και των περιπτώσεων που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του Κ.Φ.Ε..»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παράγραφος 3 του άρθρου 8 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής: «3. Για τη σύζυγο η οποία έχει εισόδημα, οι δαπάνες των περιπτώσεων β΄, γ΄, δ΄, ε΄, στ΄, ζ΄, θ΄ και ι΄ της παραγράφου 1 και της παραγράφου 2 που αφορούν στην ίδια, καθώς και οι δαπάνες της περίπτωσης θ’ της παραγράφου 1 και της παραγράφου 2, που αφορούν στα τέκνα της από προηγούμενο γάμο, στα χωρίς γάμο τέκνα της, στους γονείς της και στους ανήλικους ορφανούς από πατέρα και μητέρα συγγενείς της μέχρι το δεύτερο βαθμό, αφαιρούνται από το δικό της εισόδημα.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Κ.Φ.Ε. προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: «Κατ’ εξαίρεση, στις περιπτώσεις αυτές προστίθενται στις δαπάνες του άλλου συζύγου τα ποσά που αφορούν τα έξοδα ιατρικής περίθαλψης του ενός συζύγου και των λοιπών προσώπων που συνοικούν μαζί του και τον βαρύνουν.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η παράγραφος 5 του άρθρου 8 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής: «5. Όταν ο ένας από τους συζύγους δεν έχει εισόδημα φορολογούμενο ή αυτό που έχει είναι κατώτερο από τα ποσά των δαπανών της περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 1 και της παραγράφου 2 που αφορούν αυτόν προσωπικά και τα πρόσωπα που τον βαρύνουν, ολόκληρο το ποσό των δαπανών ή η διαφορά προστίθεται στις δαπάνες του άλλου συζύγου. Όταν το σύνολο των δαπανών του ενός συζύγου είναι ανώτερο από το φορολογούμενο εισόδημα του, τότε η διαφορά που προκύπτει και μέχρι το άθροισμα των δαπανών της περίπτωσης θ’ της παραγράφου 1 και της παραγράφου 2 προστίθεται στις δαπάνες του άλλου συζύγου.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως ακολούθως: «α) Κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) του συνολικού ετήσιου ποσού των εξόδων νοσοκομειακής περίθαλψης του φορολογουμένου και των λοιπών προσώπων που τον βαρύνουν. Το ποσό της μείωσης δεν μπορεί να υπερβεί τις έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ. Ως έξοδα νοσοκομειακής περίθαλψης θεωρούνται: αα) τα έξοδα νοσηλείας που καταβάλλονται σε νοσηλευτικά ιδρύματα ή ιδιωτικές κλινικές, στα οποία περιλαμβάνονται και τα έξοδα για φαρμακευτική περίθαλψη μέσα σε αυτά, καθώς και οι δαπάνες που καταβάλλονται για διαρκή κάλυψη ιατρικών αναγκών, ββ) οι αμοιβές που καταβάλλονται σε νοσοκόμο για την παροχή υπηρεσιών σε ασθενή κατά τη νοσηλεία του σε νοσοκομείο ή κλινική ή στο σπίτι, γγ) η δαπάνη για την αντικατάσταση μελών του σώματος με τεχνητά μέλη, καθώς και η δαπάνη για την αγορά ή τοποθέτηση στο σώμα του ασθενούς οργάνων, τα οποία είναι αναγκαία για τη φυσιολογική λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού, δδ) τα έξοδα νοσοκομειακής περίθαλψης των τέκνων που είναι άγαμα ή διαζευγμένα ή τελούν σε κατάσταση χηρείας, εφόσον το ετήσιο φορολογούμενο και απαλλασσόμενο εισόδημα τους δεν υπερβαίνει το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ και πάσχουν από ανίατο νόσημα, καθώς επίσης και με τις ίδιες προϋποθέσεις η δαπάνη για την περίθαλψη με οποιονδήποτε τρόπο των τυφλών, κωφαλάλων ή διανοητικά καθυστερημένων τέκνων του φορολογουμένου, όπως και η δαπάνη τους για δίδακτρα ή τροφεία που καταβάλλονται γι’ αυτά τα τέκνα σε ειδικές για την πάθηση τους σχολές ή θεραπευτήρια, εε) ποσό ίσο με το πενήντα τοις εκατό (50%) της δαπάνης που καταβάλλεται σε επιχειρήσεις περίθαλψης ηλικιωμένων, οι οποίες λειτουργούν νόμιμα. Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται και οι δαπάνες για έξοδα νοσοκομειακής περίθαλψης των προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 7, τα οποία συνοικούν με τον φορολογούμενο και παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και πάνω από νοητική καθυστέρηση, φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση με βάση τη γνωμάτευση της οικείας πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής, που εδρεύει σε κάθε νομό ή είναι τυφλοί που είναι γραμμένοι στο γενικό μητρώο τυφλών, που τηρείται στην οικεία νομαρχία και έχουν αποκτήσει ετήσιο εισόδημα πάνω από έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ. Στην περίπτωση αυτή, εκπίπτει το ποσό των εξόδων νοσοκομειακής περίθαλψης που υπερβαίνει το συνολικό ετήσιο καθαρό πραγματικό, φορολογούμενο με τις γενικές διατάξεις ή με ειδικό τρόπο ή απαλλασσόμενο ή τεκμαρτό εισόδημα των προσώπων αυτών. Επίσης, περιλαμβάνονται οι δαπάνες για έξοδα νοσοκομειακής περίθαλψης των τέκνων που ορίζονται στο άρθρο 7, στην περίπτωση που καταβάλλονται από γονέα που δεν συνοικεί μαζί τους, λόγω διάζευξης με τον άλλο γονέα.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Κατ’ εξαίρεση, στην περίπτωση αυτή, μειώνουν το φόρο του άλλου συζύγου τα ποσά των μειώσεων που αφορούν έξοδα νοσοκομειακής περίθαλψης του ενός συζύγου και των λοιπών προσώπων που συνοικούν μαζί του και τον βαρύνουν.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Οι διατάξεις του άρθρου αυτού έχουν εφαρμογή για δαπάνες που πραγματοποιούνται από την 1η Ιανουαρίου 2009 και μετά.

Άρθρο 8Αποδοχές υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικόΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τα ποσά της παραγράφου 4 του άρθρου 14 του Κ.Φ.Ε. που καταβάλλονται στους υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών που υπηρετούν στην αλλοδαπή απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου έχουν εφαρμογή για αποδοχές που καταβάλλονται από 1η Ιανουαρίου 2010 και μετά.

Άρθρο 9Συμπλήρωση του άρθρου 132 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα

Στο άρθρο 132 του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (ΦΕΚ 265 Α), προστίθεται παράγραφος 10, ως ακολούθως: «10. Το προσωπικό των αναγνωρισμένων από την Ελλάδα Διεθνών Οργανισμών ή των μελών τους, καθώς επίσης και των Ευρωπαϊκών Οργανισμών που έχουν ίδια διεθνή νομική προσωπικότητα, μπορούν να τύχουν διευρυμένου καθεστώτος απαλλαγών για τα αυτοκίνητα που παραλαμβάνουν, εφόσον συμφωνηθεί μεταξύ της Ελληνικής Κυβέρνησης και του εκάστοτε Οργανισμού πέραν των προβλεπομένων από τις Συμφωνίες Έδρας τους. Τα πρόσωπα αυτά, με εξαίρεση το προσωπικό που προσλαμβάνεται τοπικά, μπορούν να παραλαμβάνουν ατελώς τα ιδιωτικά τους αυτοκίνητα ή να τα αντικαθιστούν ατελώς, με τους όρους και τη διαδικασία που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για κάθε ένα εκ των Οργανισμών αυτών. Άρθρο 10 Παράταση παραγραφής Η προθεσμία παραγραφής που λήγει στις 31.12.2009, ημερομηνία μετά την οποία παραγράφεται το δικαίωμα του Δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου ή πράξεων επιβολής φόρων, τελών και εισφορών, παρατείνεται μέχρι 30.6.2010. Άρθρο 11 Παράταση προθεσμίας για μέλη Σ.Ε.Π. Η προθεσμία των πέντε (5) μηνών που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του ν. 3756/2009 (ΦΕΚ 53 Α΄/31.3.2009) παρατείνεται μέχρι 31.12.2009. Άρθρο 12 Τρόπος απόδοσης της εισφοράς στα εισιτήρια των δημοσίων θεαμάτων 1. Η εισφορά η οποία επιβάλλεται στα εισιτήρια δημοσίων θεαμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 1108 της 21.12.1948 (ΦΕΚ 322 Α), η οποία κυρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 1620/1951 (ΦΕΚ 2 Α΄), όπως ισχύουν, αποδίδεται, με μηνιαίες δηλώσεις, από τους εκμεταλλευτές θεαμάτων, οι οποίες υποβάλλονται στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος αυτών Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), μέχρι το τέλος κάθε μήνα και στις οποίες περιλαμβάνονται τα εισιτήρια που εκδόθηκαν τον προηγούμενο μήνα. 2. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης, ανακριβούς ή παράλειψης υποβολής δήλωσης της εισφοράς επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α), όπως εκάστοτε ισχύουν. Όλα τα θέματα που αναφέρονται στην υποβολή και επαλήθευση της δήλωσης, τη βεβαίωση και την είσπραξη της εισφοράς και της τυχόν πρόσθετης εισφοράς, την παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου, την έκδοση καταλογιστικών πράξεων και γενικά τη διαδικασία βεβαίωσης της εισφοράς, διέπονται από τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά στη φορολογία εισοδήματος. 3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζονται ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης, ο τύπος της πράξης επιβολής της εισφοράς και της πρόσθετης εισφοράς, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού. 4. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από την 1η του επόμενου μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Άρθρο 13 Θέματα Νομικού Συμβουλίου του Κράτους 1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 5 του ν. 3086/2002 «Οργανισμός Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και κατάσταση των Λειτουργών και των Υπαλλήλων του» (ΦΕΚ 324 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: «2. Η Ολομέλεια συγκροτείται ως πλήρης από τον Πρόεδρο και από το ήμισυ τουλάχιστον των Αντιπροέδρων και Νομικών Συμβούλων και ως τακτική από τον Πρόεδρο και, εναλλάξ κατά συνεδρίαση, από τους Αντιπροέδρους και τους Νομικούς Συμβούλους που κατέχουν εκάστοτε περιττό ή άρτιο, κατά τη σειρά αρχαιότητας, αριθμό (Α΄ και Β΄ Σύνθεση) και συνεδριάζει νομίμως με παρουσία είκοσι ενός (21) τουλάχιστον μελών. Κατ’ εξαίρεση συμμετέχουν στη συνεδρίαση ο Αντιπρόεδρος και όλοι οι Νομικοί Σύμβουλοι που υπηρετούν στο Γραφείο του οποίου συζητείται υπόθεση και μόνο για τη συζήτηση της υπόθεσης αυτής. Στην Ολομέλεια (πλήρη ή τακτική) προεδρεύει ο Πρόεδρος του Ν.Σ.Κ. και σε περίπτωση που δεν υπάρχει, είναι απών ή κωλύεται, ο αρχαιότερος από τους Αντιπροέδρους που παρίσταται.» 2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 6 του ν. 3086/2002 αντικαθίσταται ως εξής: «3. Η Ολομέλεια γνωμοδοτεί: α) Πλήρης Ολομέλεια αα) Για την υποβολή διαφορών του Δημοσίου σε διαιτησία και τον ορισμό διαιτητών αυτού. ββ) Για υποθέσεις, οι οποίες παραπέμπονται σε αυτήν από τον Πρόεδρο ή την Τακτική Ολομέλεια. γγ) Για κάθε νομικό ζήτημα μείζονος σημασίας ή για ζήτημα σχετικό με τη λειτουργία του Ν.Σ.Κ. και των υπηρεσιακών μονάδων του, που εισάγεται σε αυτήν από τον Πρόεδρο του Ν.Σ.Κ.. β) Τακτική Ολομέλεια: (Α΄ και Β΄ Σύνθεση) αα) Για υποθέσεις, οι οποίες παραπέμπονται σε αυτήν από τον Πρόεδρο ή κάποιο Τμήμα. ββ) Σε ερωτήματα για τα οποία ζητείται από τον Πρόεδρο της Βουλής ή τον Υπουργό απευθείας η γνώμη της ή για τα οποία προηγήθηκε γνωμοδότηση Τμήματος, η οποία δεν έγινε αποδεκτή και ζητείται αρμοδίως η παραπομπή στην Ολομέλεια. γγ) Για κάθε υπόθεση, για την οποία στην κείμενη νομοθεσία προβλέπεται αρμοδιότητα της Ολομέλειας του Ν.Σ.Κ.. 3. Η περίπτωση ζ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν. 3086/2002 αντικαθίσταται ως εξής: «ζ) υπογράφει τα έγγραφα με τα οποία αποστέλλονται για εκτέλεση αποφάσεις σε βάρος του Δημοσίου στα Γραφεία, τα οποία χειρίσθηκαν τις υποθέσεις σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και παρέχει τις απαιτούμενες προς υπογραφή συμβολαίων και πράξεων πληρεξουσιότητες.» 4. Στην περίπτωση η΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 44 του ν. 3086/2002 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: «Απαραίτητη προϋπόθεση για την προαγωγή στο βαθμό αυτό αποτελεί η διετής υπηρεσία, στο βαθμό του Δικαστικού Αντιπροσώπου, και αν αυτή δεν έχει πραγματοποιηθεί ή δεν πραγματοποιηθεί για οποιονδήποτε λόγο, στο βαθμό του Παρέδρου, σε υπηρεσιακή μονάδα του Ν.Σ.Κ. εκτός της Αθήνας ή του Πειραιά.» Οι ρυθμίσεις της παρούσας παραγράφου ισχύουν για τις προαγωγές, οι οποίες θα ενεργηθούν μετά διετία από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, και δεν καταλαμβάνουν τα μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που έχουν υπηρετήσει για τουλάχιστον ένα (1) έτος στο Δικαστικό Γραφείο Κομοτηνής. 5.α) Η περίπτωση γ΄ της ενότητας Α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 49 του ν. 3086/2002 αντικαθίσταται ως εξής: «γ) Κατηγορία ΔΕ. Θέσεις οργανικές εκατό (100), από τις οποίες μία (1) προσωποπαγής. αα) Κλάδος ΔΕ−1 Διοικητικών Γραμματέων, θέσεις οργανικές ογδόντα εννέα (89). ββ) Κλάδος ΔΕ−2 Χειριστών Η/Υ, θέσεις οργανικές επτά (7). γγ) Κλάδος ΔΕ−3 Τηλεφωνητών, θέση οργανική μία (1). δδ) Κλάδος ΔΕ−4 Τεχνικός − Οδηγών, θέσεις οργανικές δύο (2). εε) Κλάδος ΔΕ−5 Τεχνικός, θέση οργανική μία (1). στστ) Κλάδος ΔΕ Τεχνικός θέση μία προσωποπαγής.» β) Οι υπηρετούντες υπάλληλοι στους συγχωνευόμενους Κλάδους ΔΕ−1 Διοικητικός−Λογιστικός και ΔΕ2 Δακτυλογράφων−Στενογράφων κατατάσσονται στο νέο Κλάδο ΔΕ−1 Διοικητικών Γραμματέων με διαπιστωτική πράξη του Προέδρου του Ν.Σ.Κ., αυτοδικαίως, χωρίς να απαιτείται αίτηση τους ή απόφαση του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου, με τον ήδη κατεχόμενο βαθμό και σύμφωνα με το συνολικό χρόνο υπηρεσίας τους. 6. Με αποφάσεις του Προέδρου του Ν.Σ.Κ., οι οποίες δεν δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, κατανέμονται οι θέσεις του κύριου και διοικητικού προσωπικού στις υπηρεσιακές μονάδες του Ν.Σ.Κ., ανάλογα με τις εκάστοτε υπηρεσιακές ανάγκες. 7. Υπάλληλοι του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, μπορεί να αποσπώνται στο Γραφείο του Προέδρου του Ν.Σ.Κ., με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών κατόπιν πρότασης του Προέδρου Ν.Σ.Κ., κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί αποσπάσεων. 8. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών δύναται να ανατίθενται παράλληλα καθήκοντα σε υπηρεσιακές μονάδες του Ν.Σ.Κ. στους Αντιπροέδρους Ν.Σ.Κ.. 9. Το άρθρο 12 του ν. 2298/1995 (ΦΕΚ 62 Α), όπως αντικαταστάθηκε με τα άρθρα 28 παρ. 3 του ν. 2579/1998 (ΦΕΚ 31 Α) και 42 του ν. 2721/1999 (ΦΕΚ 112 Α΄), καθώς και η περίπτωση Ι΄ του άρθρου 2 και η περίπτωση Β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 3086/2002 καταργούνται. 10. Το άρθρο 18 του π.δ. 238/2003 (ΦΕΚ 214 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 18 Υποψήφιοι Στο διαγωνισμό έχουν δικαίωμα συμμετοχής όσοι: α) έχουν συμπληρώσει το εικοστό έκτο έτος της ηλικίας τους, β) είναι δικαστικοί ή εισαγγελικοί λειτουργοί ή δικηγόροι και γ) δεν έχουν υπερβεί το τεσσαρακοστό έτος της ηλικίας τους. Ο υποψήφιος με την αίτηση δηλώνει υποχρεωτικώς μία από τις γλώσσες αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική και ισπανική, στην οποία επιθυμεί να εξετασθεί. Η εξέταση στην ξένη γλώσσα είναι γραπτή, διενεργείται από δύο (2) μέλη της επιτροπής ή από τρίτους, κατά προτίμηση από μέλη του Ν.Σ.Κ., τα οποία ορίζονται από την επιτροπή, συνίσταται δε σε μετάφραση νομικού κειμένου από την ξένη γλώσσα στην ελληνική και αντιστρόφως.» 11. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 15 του άρθρου 28 του ν. 2579/1998 (ΦΕΚ 31 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: «Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, επιτρέπεται η μετάταξη, αποσπασμένων ή μη στο Ν.Σ.Κ., υπαλλήλων Υπουργείων, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., επιχειρήσεων κοινής ωφελείας μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο, εποπτευόμενων από το κράτος νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου ή επιχειρήσεων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης, γενικής ή ειδικής διάταξης.» 12. Οι εκάστοτε διέπουσες την αστική ευθύνη των δημοσίων υπαλλήλων διατάξεις εφαρμόζονται και επί του κύριου προσωπικού του Ν.Σ.Κ. 13. Η περίπτωση θ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 85 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2238/1994, όπως αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του ν. 3763/2009 (ΦΕΚ 80 Α), αντικαθίσταται, αφότου ίσχυσε, ως εξής: «Η χορήγηση στοιχείων στα Γραφεία και τα μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, καθώς και στους δικηγόρους του Δημοσίου για την υποστήριξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου ή απόκρουση των κατ’ αυτού αξιώσεων τρίτων ενώπιον των δικαστηρίων.» 14. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 24 του ν. 3200/2003 (ΦΕΚ 281 Α) αντικαθίσταται ως εξής: «Στους υπαλλήλους Υπουργείων, Περιφερειών, Ν.Π.Δ.Δ. και Ανεξάρτητων Αρχών, των οποίων η νομική υπηρεσία διεξάγεται από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, κατά των οποίων ασκείται ποινική δίωξη για αδικήματα που τους αποδίδονται στο πλαίσιο της εκτέλεσης των καθηκόντων τους, παρέχεται η δυνατότητα νομικής στήριξης από μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, με απόφαση του Προέδρου του Ν.Σ.Κ., ύστερα από προηγούμενη έγκριση του αρμόδιου Υπουργού. Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη, που αφορά τη νομική στήριξη υπαλλήλων από μέλη του Ν.Σ.Κ., καταργείται.» 15. Σε εντελώς εξαιρετικές περιπτώσεις άκρως δυσχερών και περίπλοκων υποθέσεων που απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία λόγω της φύσεως του αντικειμένου τους, δύναται να ανατίθεται η δικαστική υποστήριξη του Ελληνικού Δημοσίου και σε δικηγόρους, με τη μορφή της παροχής συνδρομής στο μέλος ή στα μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που χειρίζονται την οικεία υπόθεση. Η ανάθεση της υπόθεσης κατά το προηγούμενο εδάφιο γίνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, ύστερα από γνώμη του Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. 16. Η νομική υποστήριξη του Ελληνικού Δημοσίου κατά τη συνομολόγηση συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένης και της νομικής συνδρομής κατά το στάδιο των διαπραγματεύσεων, δύναται να ανατίθεται σε δικηγόρους με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού. 17. Στις διεθνείς διαιτησίες ο διορισμός των διαιτητών από το Ελληνικό Δημόσιο γίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού και ομοίως μπορεί να ανατίθεται η εκπροσώπηση του σε δικηγόρους. 18. Από 1ης Ιανουαρίου 2010, οι θέσεις του κυρίου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους αυξάνονται ως εξής: των Νομικών Συμβούλων κατά δύο (2), των Παρέδρων κατά δέκα (10) και των Δικαστικών Αντιπροσώπων κατά είκοσι (20).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 14

Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών μπορούν να επιχορηγούνται, από τον κωδικό 2449 (επιχορηγήσεις σε λοιπά πολιτιστικά ιδρύματα) του Ειδικού Φορέα 110 [Υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης (Κεντρική Υπηρεσία)] του Προϋπολογισμού του Κράτους και μέχρι ποσό τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ συνολικώς, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου με κοινωφελείς ή πολιτιστικούς σκοπούς και ιδίως πολιτιστικοί σύλλογοι οπουδήποτε και αν έχουν την έδρα τους, ιδίως στην περίπτωση που αναπτύσσουν σημαντική πολιτιστική δραστηριότητα, ανάπτυξη του αθλητισμού, μελέτη οικολογική και προστασία περιβάλλοντος, καθώς και εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα για τα αναγκαία έργα συντήρησης και αποκατάστασης ιερών ναών. Η επιχορήγηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ ανά νομικό πρόσωπο. Η επιλογή των επιχορηγούμενων νομικών προσώπων στηρίζεται στην εκτίμηση της σημασίας του έργου τους και της οικονομικής τους κατάστασης.

Άρθρο 15Υπαγωγή του δημόσιου τομέα σε προγράμματα απασχόλησης ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, στα προγράμματα του άρθρου 29 παρ. 1 του ν. 1262/1982 (ΦΕΚ 70 Α΄), όπως ισχύει, δύνανται να υπάγονται στην έννοια «εργοδότες» της ανωτέρω διάταξης και φορείς του δημόσιου τομέα, σύμφωνα με την οριοθέτηση αυτού από το άρθρο 51 παρ. 1 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α΄), όπως ισχύει. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 1262/1982, πλην της παραγράφου 3 του ως άνω άρθρου.

Άρθρο 16ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Μετά την περίπτωση η΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 47 του ν. 2637/1998 (ΦΕΚ 200 Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προστίθεται νέα περίπτωση θ΄, το κείμενο της οποίας έχει ως εξής: «θ) Η χαρτογράφηση των εποικιστικών εκτάσεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η δημιουργία του χαρτογραφικού υποβάθρου της χώρας, η παρακολούθηση και η συνεχής επικαιροποίησή του.» Η περίπτωση θ΄ μετονομάζεται σε ι΄.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 47 του ν. 2637/1998, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Ειδικά για την άσκηση των δραστηριοτήτων της περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, η προκαλούμενη δαπάνη και μέχρι του ποσού των τεσσάΦΕΚ 6031 ρων εκατομμυρίων (4.000.000) ευρώ, καλύπτεται με επιχορήγηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, με ισόποση μείωση των πιστώσεων των αντίστοιχων προγραμμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το δε ακριβές ύψος της επιχορήγησης καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.»

Άρθρο 17ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο άρθρο 10 του ν.δ. 400/1970 (ΦΕΚ 10 Α΄) προστίθεται νέα παράγραφος 4.α) ως εξής: «4.α) Μετά την ανάκληση της άδειας λειτουργίας ασφαλιστικής επιχείρησης, ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κατόπιν πρότασης της ΕΠΕΙΑ δύναται, αφού λάβει υπόψη του και τη συστημική σπουδαιότητα των τυχόν χαρτοφυλακίων ζωής, που διαχειριζόταν η υπό εκκαθάριση επιχείρηση, να ορίζει επόπτη χαρτοφυλακίων ζωής, ο οποίος είναι πρόσωπο άλλο από τον επόπτη εκκαθάρισης, διαθέτει υποχρεωτικά ειδική πείρα και γνώσεις στο χρηματοοικονομικό τομέα και καθίσταται αποκλειστικά υπεύθυνος για την αναδιοργάνωση των χαρτοφυλακίων αυτών, που δεν τίθενται σε εκκαθάριση. Μερική ή ολική μεταβίβαση των ως άνω χαρτοφυλακίων ζωής επιτρέπεται με επιμέλεια του ως άνω επόπτη, διενεργείται δε, μετά από απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, κατόπιν πρότασης της ΕΠΕΙΑ, κατά παρέκκλιση των οριζομένων στα άρθρα 3 παράγραφος 6 και 59 του παρόντος διατάγματος. Με απόφαση του ανωτέρω Υπουργού, κατόπιν πρότασης της ΕΠΕΙΑ, η οποία καθορίζει το συνολικό άνοιγμα των ως άνω χαρτοφυλακίων, δύναται να παρέχεται, υπό προϋποθέσεις, υπέρ της αναδόχου ασφαλιστικής επιχείρησης εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου ή σε περίπτωση μη ανεύρεσης αναδόχου, εγγύηση υπέρ των ασφαλισμένων, η οποία δεν υπερβαίνει το ως άνω άνοιγμα. Η ως άνω εγγύηση αποτελεί, κατά παρέκκλιση των οριζομένων στα άρθρα 8 και 17 α) του παρόντος διατάγματος, στοιχείο επιλέξιμο, τόσο για την ασφαλιστική τοποθέτηση, όσο και για το περιθώριο φερεγγυότητας και χρησιμοποιείται από την ανάδοχο εταιρεία μετά τη χρήση των στοιχείων ενεργητικού του αποκτηθέντος χαρτοφυλακίου. Η αμοιβή του επόπτη της παρούσας παραγράφου ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, κατόπιν πρότασης της ΕΠΕΙΑ και βαρύνει για μεν το διάστημα πριν τη μεταβίβαση του χαρτοφυλακίου την υπό εκκαθάριση επιχείρηση, κατ’ εφαρμογήν της παραγράφου 9 του άρθρου 12α) του παρόντος διατάγματος, για δε το διάστημα μετά την τυχόν μεταβίβαση του χαρτοφυλακίου την ανάδοχο επιχείρηση. Η ευθύνη του επόπτη ρυθμίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 14 του άρθρου 12α) του παρόντος διατάγματος. Κάθε ειδικότερο θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου ρυθμίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών κατόπιν πρότασης της ΕΠΕΙΑ. Στο πλαίσιο εφαρμογής της παρούσας διάταξης, η ΕΠΕΙΑ δύναται να ανακαλέσει αιτιολογημένα την απόφαση της, περί ανακλήσεως της άδειας λειτουργίας της ασφαλιστικής επιχείρησης, εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της εν λόγω απόφασης.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η διάταξη της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ισχύει από την κατάθεση της προς ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων.

Άρθρο 18

Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 17 του ν.δ. 96/1973 (ΦΕΚ 172 Α΄), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «δ) Για την επαλήθευση της τιμής κάθε φαρμακευτικού προϊόντος, που παρασκευάζεται ή συσκευάζεται ή εισάγεται στη χώρα, ερευνώνται οι τιμές πώλησης του στα άλλα κράτη − μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), όπου κυκλοφορεί το συγκεκριμένο φαρμακευτικό προϊόν. Ειδικότερα, για την ανωτέρω επαλήθευση λαμβάνεται υπόψη η τιμή πώλησης του φαρμακευτικού προϊόντος στους χονδρεμπόρους, η οποία προκύπτει από το μέσο όρο των τριών χαμηλότερων τιμών του φαρμακευτικού προϊόντος στα κράτη − μέλη της Ε.Ε.. Στην τιμή που προκύπτει κατά το προηγούμενο εδάφιο, προστίθενται τα έξοδα εισαγωγής και οι υποχρεωτικές εκπτώσεις.»

Άρθρο 19ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για τη διενέργεια των προμηθειών και την παροχή υπηρεσιών σημαντικής οικονομικής ή τεχνολογικής αξίας του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ. που αφορούν στο κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα ως σύνολο, σε σχέση ιδίως με φάρμακα, ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, υγειονομικό υλικό και ιατρικές πράξεις, αρμόδια είναι η Επιτροπή που αποτελείται από τους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η επιλογή των προμηθειών και υπηρεσιών που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Επιτροπής γίνεται με κοινή απόφαση των ανωτέρω Υπουργών. Με όμοια απόφαση ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η Επιτροπή αποφασίζει για το είδος της διαγωνιστικής διαδικασίας που θα τηρηθεί, για τον φορέα διενέργειας της, την κατακύρωση, την ανάθεση ή τη ματαίωση του διαγωνισμού. Ο φορέας διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας αναφέρεται μόνο στην Επιτροπή για το διαγωνισμό και για οποιοδήποτε θέμα σχετίζεται με αυτόν. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις για τα συλλογικά κυβερνητικά όργανα που προβλέπονται στο άρθρο 16 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α). Η Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών αναλαμβάνει τη γραμματειακή υποστήριξη και την επικουρία του έργου της Επιτροπής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας του ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134 Α), καθώς και άλλων Επιτροπών Προμηθειών και Υπηρεσιών που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, δεν θίγονται από την παρούσα διάταξη.

Άρθρο 20ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας συνιστάται διαρκής Επιτροπή Κρίσεως Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων με αρμοδιότητα τη γνωμοδότηση για την υπαγωγή εργασιών, ειδικοτήτων ή χώρων εργασίας στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα του ΙΚΑ − ΕΤΑΜ ή άλλων Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης. Η Επιτροπή γνωμοδοτεί με βάση τα επιστημονικά και τεχνικά δεδομένα, τις κρατούσες διεθνώς αντιλήψεις και τις πραγματικές συνθήκες εργασίας, όπως εκάστοτε διαμορφώνονται. Η Επιτροπή είναι ενδεκαμελής και προεδρεύεται από εγνωσμένου κύρους επιστήμονα με γνώσεις του εργασιακού και ιατρικού χώρου. Σε αυτή συμμετέχουν εκπρόσωποι του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων και επιστημονικών φορέων και ινστιτούτων συναφών προς την εργασία, το περιβάλλον και την ιατρική. Η σύνθεση, η συγκρότηση και ο τρόπος λειτουργίας της Επιτροπής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής της προηγούμενης παραγράφου, υπάγονται στον κατάλογο Βαρέων και Ανθυγιεινών, χώροι, ειδικότητες και επαγγέλματα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας καθορίζονται, με βάση το πόρισμα της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής που συστάθηκε με τις υπ’ αριθμ. 2/31774/ 0022/19.7.2007 (ΦΕΚ 326/2007), 2/319/0022/3.3.2008 (ΦΕΚ 107/2008), οικ.11111/728/23.4.2008 (ΦΕΚ 203/ 2008) κοινές υπουργικές αποφάσεις, τα επαγγέλματα, οι ειδικότητες ή οι χώροι εργασίας, που υπάγονται στον Κανονισμό Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ ή άλλων Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης για όσους ασφαλίζονται για πρώτη φορά. Ο χρόνος έναρξης ισχύος της ρύθμισης αυτής θα καθορίζεται στην απόφαση. Με την ίδια κοινή υπουργική απόφαση εντάσσονται από την ίδια ημερομηνία στο καθεστώς των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων νέα επαγγέλματα, ειδικότητες ή χώροι εργασίας, που θα προταθούν από την Επιτροπή, που συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. Φ80000/7558/410/6.7.2009 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ ΥΟΔ 291/7.7.2009), βάσει των επιστημονικών και τεχνικών δεδομένων, των κρατουσών διεθνών αντιλήψεων και των πραγματικών συνθηκών εργασίας. Η Επιτροπή γνωμοδοτεί μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Επιτροπής της παραγράφου 1.

Άρθρο 21Έναρξη ισχύος

Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται ειδικότερα στις επί μέρους διατάξεις του. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

Λευκάδα, 6 Αυγούστου 2009
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Φ. ΠΑΛΛΗ − ΠΕΤΡΑΛΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους
Αθήνα, 7 Αυγούστου 2009
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ