143 Α' 2009

ΝΟΜΟΣ 3790/2009

Εταιρεία ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, επιβολή ειδικού φόρου και έκτακτης εισφοράς στα πλοία αναψυχής, ρύθμιση φορολογικών θεμάτων, θεμάτων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και λοιπές διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
07 Αυγούστου 2009

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 143
7 Αυγούστου 2009

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3790
Εταιρεία ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, επιβολή ειδικού φόρου και έκτακτης εισφοράς στα πλοία αναψυχής, ρύθμιση φορολογικών θεμάτων, θεμάτων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και λοιπές διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ΘΕΣΠΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
Άρθρο 1Εταιρείες Ιδιωτικών Πλοίων ΑναψυχήςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Εταιρεία Ιδιωτικών Πλοίων Αναψυχής (Ε.Ι.Π.Α.) είναι η μη κερδοσκοπική εταιρεία, η οποία συνιστάται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και διέπεται από αυτές και από τα άρθρα 741 έως 784 του Αστικού Κώδικα, στο μέτρο που δεν ορίζεται ειδικότερα στις διατάξεις του παρόντος, έχει δε ως αποκλειστικό σκοπό την κτήση κυριότητας πλοίων αναψυχής με ελληνική σημαία που χαρακτηρίζονται ως ιδιωτικά σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2743/1999 (ΦΕΚ 211 Α΄). Η Ε.Ι.Π.Α. δεν μπορεί να συμμετέχει σε άλλες Ε.Ι.Π.Α. ή σε άλλα ελληνικά ή αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το καταστατικό, με το οποίο συνιστάται η Ε.Ι.Π.Α., καταρτίζεται με ιδιωτικό έγγραφο από έναν τουλάχιστον ιδρυτή και πρέπει να περιέχει διατάξεις για την επωνυμία, την έδρα, το σκοπό, τη διάρκεια της Ε.Ι.Π.Α., το εταιρικό κεφάλαιο και τα εταιρικά μερίδια, τη διαχείριση και τη λύση και εκκαθάριση της εταιρείας. Το καταστατικό καταχωρίζεται στο Μητρώο Εταιρειών Ιδιωτικών Πλοίων Αναψυχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 8 επ. του παρόντος άρθρου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η Ε.Ι.Π.Α. αποκτά νομική προσωπικότητα από την καταχώρηση του καταστατικού της στο Μητρώο Εταιρειών Ιδιωτικών Πλοίων Αναψυχής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η επωνυμία της Ε.Ι.Π.Α. πρέπει να περιλαμβάνει τις λέξεις «Εταιρεία Ιδιωτικών Πλοίων Αναψυχής» ή τα αρχικά γράμματα των λέξεων αυτών «Ε.Ι.Π.Α.», καθώς και διακριτικό με το οποίο θα αποκλείεται η πρόκληση σύγχυσης με άλλη εταιρεία. Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας η επωνυμία μπορεί να αποδίδεται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση. Το κεφάλαιο της Ε.Ι.Π.Α. καλύπτεται από τους ιδρυτές και καταβάλλεται κατά τη σύσταση της εταιρείας στο σύνολο του σε μετρητά ή σε είδος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Τα πρόσωπα που ασκούν τη διαχείριση της Ε.Ι.Π.Α. εκπροσωπούν την εταιρεία και ενεργούν στο όνομα της κάθε πράξη που καλύπτεται από το σκοπό της εταιρείας. Οι διαχειριστές της Ε.Ι.Π.Α. δεν υπάγονται σε κοινωνική ασφάλιση από μόνη τη διαχειριστική τους ιδιότητα. Η διαχείριση που έχει ανατεθεί σε έναν ή περισσότερους εταίρους ή μη μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε, με απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται κατά πλειοψηφία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η εταιρική χρήση είναι διάρκειας δώδεκα (12) μηνών και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους. Η πρώτη εταιρική χρήση μπορεί να οριστεί για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες. Οι Ε.Ι.Π.Α. τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Οι εταίροι δεν δικαιούνται μέρισμα και δεν ευθύνονται με την προσωπική τους περιουσία για τις δημιουργούμενες υποχρεώσεις και τα χρέη της εταιρείας. Πόρο της εταιρείας δύναται να αποτελούν οι κατά έτος εισφορές σε μετρητά των εταίρων. Η πτώχευση της εταιρείας δεν συνεπάγεται και την πτώχευση των εταίρων της εταιρείας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (Υ.Ε.Ν.Α.Ν.Π.) τηρείται ειδικό μητρώο στο οποίο καταχωρίζονται όλες οι Ε.Ι.Π.Α. (Ειδικό Μητρώο Εταιρειών Ιδιωτικών Πλοίων Αναψυχής) και το οποίο αποτελείται από: α) το βιβλίο μητρώου Ε.Ι.Π.Α., β) το φάκελο κάθε Ε.Ι.Π.Α., γ) τη μερίδα κάθε Ε.Ι.Π.Α. και δ) το ευρετήριο των Ε.Ι.Π.Α.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Για οποιαδήποτε καταχώριση στο Μητρώο υποβάλλεται αίτηση και λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου. Για την καταχώρηση του καταστατικού που αναφέρεται στην παράγραφο 1 προκαταβάλλεται πάγιο τέλος υπέρ του Δημοσίου διακοσίων πενήντα (250) ευρώ και εκατό (100) ευρώ υπέρ ΕΚΟΕΜΝ. Για τις καταχωρήσεις αποφάσεων των οργάνων της Ε.Ι.Π.Α. προκαταβάλλεται τέλος υπέρ Δημοσίου εβδομήντα (70) ευρώ και τριάντα (30) ευρώ υπέρ ΕΚΟΕΜΝ για κάθε καταχώρηση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζονται οι λεπτομέρειες σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία του Μητρώου Ε.Ι.Π.Α.. Στην ίδια απόφαση καθορίζεται ο ακριβής τύπος του βιβλίου μητρώου, των φακέλων, των μερίδων, του ευρετηρίου, η διαδικασία, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την τήρηση του Μητρώου των Ε.Ι.Π.Α..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Μετατροπή Ε.Ι.Π.Α. σε εταιρεία άλλης νομικής μορφής δεν επιτρέπεται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Η εισαγωγή και η αγορά ιδιωτικού σκάφους αναψυχής από Ε.Ι.Π.Α. δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του φόρου προστιθέμενης αξίας ή εισαγωγικού τέλους που τυχόν του αναλογεί, ο οποίος δεν επιτρέπεται να συμψηφισθεί ή να επιστραφεί.

Άρθρο 2Ειδικός φόρος ιδιωτικών και επαγγελματικών πλοίων αναψυχήςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Επιβάλλεται ειδικός φόρος υπέρ του Δημοσίου με την ονομασία «ειδικός φόρος ιδιωτικών και επαγγελματικών πλοίων αναψυχής», ο οποίος βαρύνει όλα τα ιδιωτικά και επαγγελματικά πλοία αναψυχής, όπως αυτά ορίζονται με το άρθρο 1 του ν. 2743/1999, τα οποία ευρίσκονται στην Ελληνική Επικράτεια, είναι νηολογημένα σε ελληνικό ή αλλοδαπό νηολόγιο και είναι εφοδιασμένα με δελτίο Κίνησης Πλοίου Αναψυχής (ΔΕ.Κ.ΠΑ.) ή δελτίο Κίνησης θαλαμηγού (TRANSIT LOG BOOK) ή άλλο ανάλογο έγγραφο ή με άδεια επαγγελματικού πλοίου αναψυχής. Ο ειδικός φόρος επιβάλλεται επί των ιδιωτικών πλοίων ή επαγγελματικών πλοίων αναψυχής μόνον εφόσον παραμένουν στην Ελληνική Επικράτεια για συνολικό χρονικό διάστημα άνω των σαράντα (40) ημερών στη διάρκεια του ημερολογιακού έτους. Ειδικά για το πρώτο έτος εφαρμογής του νόμου, το ως άνω διάστημα των σαράντα (40) ημερών θα πρέπει να συμπληρωθεί από 1.1.2009 έως 30.9.2009.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ο ειδικός φόρος είναι ετήσιος και αδιαίρετος. Για τον υπολογισμό του λαμβάνεται υπόψη το ολικό μήκος του πλοίου το οποίο αναγράφεται στο έγγραφο εθνικότητας αυτού στρογγγυλοποιούμενο στην πλησιέστερη ακέραιη μονάδα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Ειδικός φόρος επιβάλλεται σε μηχανοκίνητα σκάφη που υπερβαίνουν τα 10 μέτρα και υπολογίζεται ανάλογα με το μήκος του πλοίου ως εξής: α) για τα πρώτα 13 μέτρα, τριακόσια (300) ευρώ ανά μέτρο, β) για τα επόμενα τέσσερα μέτρα (ήτοι 14 έως 17 μέτρα), πεντακόσια πενήντα (550) ευρώ ανά μέτρο, γ) για τα επόμενα τέσσερα μέτρα (ήτοι από 18 έως 21 μέτρα), οκτακόσια (800) ευρώ ανά μέτρο, δ) για τα επόμενα τέσσερα μέτρα (ήτοι από 22 έως 25 μέτρα), χίλια πενήντα (1.050) ευρώ ανά μέτρο, ε) για τα μέτρα από το 26ο και πάνω, χίλια τριακόσια (1.300) ευρώ ανά μέτρο. Για τα μηχανοκίνητα σκάφη κάτω των 10 μέτρων καταβάλλεται ειδικό τέλος καταγραφής ύψους ενός (1) ευρώ, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στο παρόν άρθρο. Οι υπόχρεοι κύριοι επαγγελματικών σκαφών υποχρεούνται στην καταβολή του ημίσεως του ειδικού φόρου που προσδιορίζεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας. Ειδικώς κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος τα παραπάνω πρόσωπα καταβάλλουν το σύνολο του ειδικού φόρου και στη συνέχεια επιστρέφεται σε αυτά το πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού αυτού, εφόσον πληρούν τα κριτήρια της υπουργικής απόφασης της παραγράφου 9 του παρόντος άρθρου. Ειδικά τα επαγγελματικά σκάφη τα οποία από τις προδιαγραφές του κατασκευαστή ή της άδειας που τους έχει χορηγηθεί έχουν τη δυνατότητα μεταφοράς 21 προσώπων και άνω, επιπλέον του πληρώματος, υποχρεούνται να καταβάλλουν το πενήντα τοις εκατό (50%) του ειδικού φόρου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Ειδικός φόρος επιβάλλεται σε ιστιοφόρα σκάφη αναψυχής που υπερβαίνουν τα 15 μέτρα και υπολογίζεται ανάλογα με το μήκος του πλοίου ως εξής: α) για τα πρώτα 20 μέτρα, διακόσια (200) ευρώ ανά μέτρο, (β) για τα επόμενα πέντε μέτρα (ήτοι 21 έως 25 μέτρα), τετρακόσια (400) ευρώ ανά μέτρο, (γ) για τα μέτρα από το 26ο και πάνω, εξακόσια (600) ευρώ ανά μέτρο. Για τα ιστιοφόρα σκάφη κάτω των 15 μέτρων καταβάλλεται ειδικό τέλος καταγραφής ύψους ενός (1) ευρώ, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στο παρόν άρθρο. Για τους κυρίους επαγγελματικών σκαφών εφαρμόζεται αναλόγως το τρίτο και το τέταρτο εδάφιο της προηγούμενης παραγράφου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Υπόχρεος σε καταβολή του ειδικού φόρου είναι ο κύριος του πλοίου αναψυχής, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στο όνομα του οποίου βεβαιώνεται. Προκειμένου για ιδιωτικά πλοία αναψυχής ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την καταβολή του φόρου ο κάτοχος ή χρήστης σύμφωνα με το ΔΕ.Κ.Π.Α. ή το δελτίο κίνησης θαλαμηγού και σε περίπτωση που το πλοίο ανήκει σε Νομικό Πρόσωπο και ο νόμιμος εκπρόσωπος του ή διαχειριστής. Προκειμένου για επαγγελματικό πλοίο αναψυχής που ανήκει σε Νομικό Πρόσωπο, ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την καταβολή του φόρου και ο νόμιμος εκπρόσωπος του ή διαχειριστής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Ο ειδικός φόρος καταβάλλεται εφάπαξ, μέχρι την 15η Οκτωβρίου κάθε έτους και αφορά το επόμενο ημερολογιακό έτος. Ειδικά για το πρώτο έτος εφαρμογής, ο χρόνος καταβολής θα προσδιοριστεί με την υπουργική απόφαση της παραγράφου 10. Η βεβαίωση και καταβολή του ειδικού φόρου γίνεται με ειδική δήλωση η οποία υποβάλλεται από τον υπόχρεο σε καταβολή του ειδικού φόρου στον Προϊστάμενο της αρμόδιας για τη φορολογία του εισοδήματος του υπόχρεου Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας, μέσα στην ανωτέρω προθεσμία. Όταν ο υπόχρεος φυσικό ή νομικό πρόσωπο είναι κάτοικος αλλοδαπής, η δήλωση υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ., στην κατά τόπο αρμοδιότητα της οποίας ανήκει το λιμάνι ελλιμενισμού του πλοίου. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης δήλωσης ή παράλειψης καταβολής του ειδικού φόρου επιβάλλεται από την αρμόδια κατά τα προηγούμενα εδάφια Δ.Ο.Υ. πρόσθετος φόρος που ορίζεται σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί του οφειλόμενου ειδικού φόρου για κάθε μήνα καθυστέρησης. Επί ανακριβούς δήλωσης των στοιχείων του ιδιωτικού ή επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, όπως μήκος, κατηγορία (ιδιωτικό − επαγγελματικό), είδος (μηχανοκίνητο−ιστιοφόρο − παραδοσιακό), σημαία (ελληνική − ξένη), ταυτότητα κυρίου ή κατόχου Φυσικού ή Νομικού Προσώπου και ΑΦΜ, επιβάλλεται από την αρμόδια, κατά τα εδάφια τρίτο και τέταρτο της παρούσας παραγράφου, Δ.Ο.Υ. πρόσθετος φόρος που ορίζεται σε ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί του ειδικού φόρου την πληρωμή του οποίου θα απέφευγε λόγω της ανακρίβειας, για κάθε μήνα καθυστέρησης. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α΄). Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία ελέγχου στα υπόχρεα πλοία από τις Λιμενικές Αρχές διαπιστωθεί η μη καταβολή του ειδικού φόρου, τα ναυτιλιακά έγγραφα του πλοίου παρακρατούνται μέχρι την προσκόμιση αποδεικτικού καταβολής του. Δεν επιτρέπεται η διενέργεια πλου από πλοίο αναψυχής που υπόκειται στην καταβολή του ειδικού φόρου αν αυτός δεν έχει καταβληθεί για το τρέχον έτος. Οι λιμενικές αρχές χορηγούν άδεια απόπλου σε πλοίο αναψυχής που υπόκειται στην καταβολή του ειδικού φόρου μόνο εφόσον προσκομίζεται αποδεικτικό καταβολής του. Σε περίπτωση μη καταβολής του ειδικού φόρου, δεν χορηγείται άδεια απόπλου μέχρι να προσκομισθεί στη λιμενική αρχή του λιμένα κατάπλου το αποδεικτικό καταβολής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Τα θέματα που αφορούν τη βεβαίωση, τον έλεγχο, την παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου και την έκδοση καταλογιστικών πράξεων διέπονται από τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά στη φορολογία εισοδήματος. Ο πρόσθετος φόρος που επιβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του παρόντος δεν υπόκειται σε περιορισμό κατά τη διοικητική επίλυση της διαφοράς ή το δικαστικό συμβιβασμό.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Η προθεσμία για την άσκηση προσφυγής ή την υποβολή αίτησης για διοικητική επίλυση της διαφοράς ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού πρωτοδικείου δεν αναστέλλει τη βεβαίωση και την είσπραξη της οφειλής που βεβαιώνεται κατά τα ανωτέρω.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής θα προσδιορισθούν οι ειδικότερες προϋποθέσεις και λεπτομέρειες υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος άρθρου και θα προβλεφθούν οι όροι υπαγωγής και η διαδικασία επιστροφής του πενήντα τοις εκατό (50%) του ειδικού φόρου. Με κοινή απόφαση των ως άνω Υπουργών δύναται να συσταθεί επιτροπή προς μελέτη, επεξεργασία και υποβολή προτάσεων για τη θέσπιση των ανωτέρω προϋποθέσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, δύναται να καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, ο τρόπος απόδειξης της καταβολής του φόρου, ο χρόνος καταβολής κατά το πρώτο έτος εφαρμογής, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 3Επιβολή έκτακτης εισφοράς στα πλοία αναψυχήςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στα ιδιωτικά και επαγγελματικά πλοία αναψυχής υπό ελληνική ή ξένη σημαία, όπως αυτά ορίζονται με το άρθρο 1 του ν. 2743/1999, τα οποία είναι νηολογημένα στην Ελλάδα ή ελλιμενισμένα σε ελληνικά λιμάνια ή βρίσκονταν εντός της ελληνικής επικράτειας την 31η Μαρτίου 2009 και είναι εφοδιασμένα με Δελτίο Κίνησης Πλοίου Αναψυχής (ΔΕ.Κ.Π.Α.) ή Δελτίο Κίνησης Θαλαμηγού (TRANSIT LOG BOOK) αόριστης ισχύος ή άλλο ανάλογο έγγραφο ή άδεια επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, ανεξάρτητα αν ανήκουν σε Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, επιβάλλεται έκτακτη εφάπαξ εισφορά σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η εισφορά του παρόντος άρθρου δεν επιβάλλεται: α) σε επαγγελματικά πλοία αναψυχής τα οποία τριάντα (30) ημέρες πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου είναι νηολογημένα στους λιμένες των νομών Έβρου, Λέσβου, Χίου, Λήμνου, Σάμου και Δωδεκανήσου, β) σε μηχανοκίνητα ιδιωτικά και επαγγελματικά πλοία αναψυχής που έχουν μήκος έως και 10 μέτρα και σε ιστιοφόρα ιδιωτικά και επαγγελματικά πλοία αναψυχής που έχουν μήκος έως και 15 μέτρα, όπως αυτά ορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2743/1999, γ) σε πλοία αναψυχής με ξένη σημαία, όταν είναι ελλιμενισμένα σε ελληνικά λιμάνια ή βρίσκονται εντός της ελληνικής επικράτειας για συνολικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τις σαράντα (40) ημέρες στο διάστημα από 1.1.2009 έως 15.11.2009, δ) σε επαγγελματικά σκάφη τα οποία από τις προδιαγραφές του κατασκευαστή ή της άδειας που τους έχει χορηγηθεί έχουν τη δυνατότητα μεταφοράς 21 προσώπων και άνω, επιπλέον του πληρώματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η εισφορά για μηχανοκίνητα σκάφη αναψυχής υπολογίζεται ανάλογα με το μήκος του πλοίου ως εξής: α) για τα πρώτα 13 μέτρα τριακόσια (300) ευρώ ανά μέτρο, β) για τα επόμενα τέσσερα μέτρα (ήτοι 14 έως 17 μέτρα), πεντακόσια πενήντα (550) ευρώ ανά μέτρο, γ) για τα επόμενα τέσσερα μέτρα (ήτοι από 18 έως 21 μέτρα), οκτακόσια (800) ευρώ ανά μέτρο. δ) για τα επόμενα τέσσερα μέτρα (ήτοι από 22 έως 25 μέτρα), χίλια πενήντα (1.050) ευρώ ανά μέτρο. ε) για τα μέτρα από το 26ο και πάνω, χίλια τριακόσια (1.300) ευρώ ανά μέτρο. Το εκατό τοις εκατό (100%) της εισφοράς του παρόντος άρθρου θα επιστρέφεται στους υπόχρεους κυρίους επαγγελματικών σκαφών, οι οποίοι θα πληρούν τα κριτήρια της υπουργικής απόφασης της παραγράφου 11 του παρόντος άρθρου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η εισφορά για ιστιοφόρα σκάφη αναψυχής υπολογίζεται ανάλογα με το μήκος του πλοίου ως εξής: α) για τα πρώτα 20 μέτρα, διακόσια (200) ευρώ ανά μέτρο, β) για τα επόμενα πέντε μέτρα (ήτοι 21 έως 25 μέτρα), τετρακόσια (400) ευρώ ανά μέτρο, γ) για τα μέτρα από το 26ο μέτρο και πάνω, εξακόσια (600) ευρώ ανά μέτρο. Το εκατό τοις εκατό (100%) της εισφοράς του παρόντος άρθρου επιστρέφεται στους υπόχρεους οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια της υπουργικής απόφασης της παραγράφου 11 του παρόντος άρθρου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Για την εφαρμογή των παραγράφων 2, 3 και 4, το μήκος του πλοίου προκύπτει από το έγγραφο εθνικότητας και στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη ακέραιη μονάδα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η εισφορά βαρύνει τον κύριο του πλοίου αναψυχής, Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο. Αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπόχρεος για την καταβολή της εισφοράς είναι ο κάτοχος ή χρήστης σύμφωνα με το ΔΕ.Κ.Π.Α. ή το δελτίο κίνησης θαλαμηγού και σε περίπτωση που το πλοίο ανήκει σε Νομικό Πρόσωπο και ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού. Προκειμένου για επαγγελματικά σκάφη, υπόχρεος αλληλεγγύως και εις ολόκληρον είναι ο εκμεταλλευτής αυτού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Η έκτακτη εισφορά θα καταβληθεί μέχρι τη 15η Νοεμβρίου 2009. Η βεβαίωση και καταβολή του ποσού της έκτακτης εισφοράς γίνεται με ειδική δήλωση η οποία υποβάλλεται από τον υπόχρεο σε καταβολή του ειδικού φόρου στον Προϊστάμενο της αρμόδιας για τη φορολογία εισοδήματος του υπόχρεου Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας, μέσα στην ανωτέρω προθεσμία. Όταν ο υπόχρεος Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο είναι κάτοικος αλλοδαπής, η δήλωση υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ., στην κατά τόπο αρμοδιότητα της οποίας ανήκει το λιμάνι ελλιμενισμού του πλοίου. Δήλωση που υποβάλλεται χωρίς την καταβολή του οφειλόμενου ποσού θεωρείται απαράδεκτη και δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης ή παράλειψης καταβολής της ειδικής εισφοράς επιβάλλεται από την αρμόδια, κατά τα εδάφια δεύτερο και τρίτο της παρούσας, Δ.Ο.Υ. πρόσθετος φόρος που ορίζεται σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί της οφειλόμενης εισφοράς για κάθε μήνα καθυστέρησης. Επί ανακριβούς δήλωσης των στοιχείων του ιδιωτικού ή επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, όπως μήκος, κατηγορία (ιδιωτικό − επαγγελματικό), είδος (μηχανοκίνητο−ιστιοφόρο − παραδοσιακό), σημαία (ελληνική ξένη), ταυτότητα κυρίου ή κατόχου φυσικού ή νομικού προσώπου και ΑΦΜ, επιβάλλεται από την αρμόδια, κατά τα εδάφια δεύτερο και τρίτο της παρούσας, Δ.Ο.Υ. πρόσθετος φόρος που ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της εισφοράς, την πληρωμή της οποίας θα απέφευγε λόγω της ανακρίβειας των στοιχείων, για κάθε μήνα καθυστέρησης. Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία ελέγχου στα υπόχρεα πλοία από τις Λιμενικές Αρχές διαπιστωθεί η μη συμμόρφωση με τα αναφερόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, τα ναυτιλιακά έγγραφα του πλοίου παρακρατούνται μέχρι την προσκόμιση νομίμως επικυρωμένου αντιγράφου της δήλωσης ή νομίμως επικυρωμένου αντιγράφου της βεβαίωσης αποπληρωμής. Η προθεσμία άσκησης προσφυγής ή υποβολής αίτησης για διοικητική επίλυση της διαφοράς, καθώς και η άσκηση προσφυγής δεν αναστέλλει τη βεβαίωση και είσπραξη ολοκλήρου του ποσού της οφειλής. Το καταβαλλόμενο σύμφωνα με τα πιο πάνω ποσό δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων προκειμένου για τον προσδιορισμό των φορολογητέων κερδών τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Αν δεν έχει υποβληθεί η δήλωση που προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο, δεν επιτρέπεται ο απόπλους και η διενέργεια πλου από πλοίο αναψυχής που υπόκειται στην εισφορά. Οι λιμενικές αρχές χορηγούν άδεια απόπλου σε πλοίο αναψυχής μόνο εφόσον προσκομίζεται νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο της πιο πάνω δήλωσης ή νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο της βεβαίωσης καταβολής της εισφοράς.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Για την εισφορά που οφείλεται με βάση τις διατάξεις του νόμου αυτού εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 66 μέχρι και 71, 74, 75, 84, 86, 87 και 113 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.) που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α΄), με την επιφύλαξη όσων ειδικότερα ορίζονται με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, καθώς και του ν. 2523/1997.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Η διενέργεια πλου χωρίς να έχει υποβληθεί η προβλεπόμενη δήλωση τιμωρείται με το πρόστιμο της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 2743/1999, όπως ισχύει, και αρμόδιος για την επιβολή του είναι ο προϊστάμενος της λιμενικής αρχής που διαπιστώνει την παράβαση. Για την επιβολή του προστίμου εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 5, 6, 8 και 9 του άρθρου 12 του ν. 2743/1999, όπως ισχύει, και σε περίπτωση υποτροπής, οι διατάξεις της παραγράφου 4 του ίδιου άρθρου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής θα προσδιορισθούν οι ειδικότερες προϋποθέσεις και λεπτομέρειες υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος άρθρου και θα προβλεφθούν οι όροι υπαγωγής και η διαδικασία επιστροφής του εκατό τοις εκατό (100%) της εισφοράς. Με κοινή απόφαση των ως άνω Υπουργών δύναται να συσταθεί επιτροπή προς μελέτη, επεξεργασία και υποβολή προτάσεων για τη θέσπιση των ανωτέρω προϋποθέσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης της εισφοράς, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 4Προσδιορισμός αξίας σκάφους για τον υπολογισμό του ΦΠΑ για την αυτοπαράδοσή του

Για τα σκάφη αναψυχής τα οποία είχαν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 2743/1999 ή του ν. 3182/2003 (ΦΕΚ 220 Α΄) περί της σύστασης Ναυτιλιακών Εταιρειών Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α.) και για τα οποία αίρεται ο επαγγελματικός προορισμός με οποιονδήποτε τρόπο, η διαμόρφωση της φορολογητέας αξίας, κατά περίπτωση, προκειμένου να υπολογιστεί ο οφειλόμενος ΦΠΑ για την αυτοπαράδοσή του σκάφους μετά τον αποχαρακτηρισμό τους, προσδιορίζεται επί της αρχικής τιμής του σκάφους κατά την κατασκευή του με βάση την παλαιότητα του σκάφους και ειδικότερα κατά το πρώτο έτος μειώνεται σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%), το δεύτερο έτος ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), τα επόμενα έτη μέχρι και το όγδοο έτος ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) και με ανώτατο όριο ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%). Η ειδική αυτή ρύθμιση ισχύει μέχρι τις 31.12.2009.

Λευκάδα, 6 Αυγούστου 2009
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Φ. ΠΑΛΛΗ − ΠΕΤΡΑΛΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους
Αθήνα, 7 Αυγούστου 2009
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ