143 Α' 2009

ΝΟΜΟΣ 3790/2009

Εταιρεία ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, επιβολή ειδικού φόρου και έκτακτης εισφοράς στα πλοία αναψυχής, ρύθμιση φορολογικών θεμάτων, θεμάτων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και λοιπές διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 19
07 Αυγούστου 2009

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 143
7 Αυγούστου 2009

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3790
Εταιρεία ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, επιβολή ειδικού φόρου και έκτακτης εισφοράς στα πλοία αναψυχής, ρύθμιση φορολογικών θεμάτων, θεμάτων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και λοιπές διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 19ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για τη διενέργεια των προμηθειών και την παροχή υπηρεσιών σημαντικής οικονομικής ή τεχνολογικής αξίας του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ. που αφορούν στο κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα ως σύνολο, σε σχέση ιδίως με φάρμακα, ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, υγειονομικό υλικό και ιατρικές πράξεις, αρμόδια είναι η Επιτροπή που αποτελείται από τους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η επιλογή των προμηθειών και υπηρεσιών που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Επιτροπής γίνεται με κοινή απόφαση των ανωτέρω Υπουργών. Με όμοια απόφαση ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η Επιτροπή αποφασίζει για το είδος της διαγωνιστικής διαδικασίας που θα τηρηθεί, για τον φορέα διενέργειας της, την κατακύρωση, την ανάθεση ή τη ματαίωση του διαγωνισμού. Ο φορέας διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας αναφέρεται μόνο στην Επιτροπή για το διαγωνισμό και για οποιοδήποτε θέμα σχετίζεται με αυτόν. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις για τα συλλογικά κυβερνητικά όργανα που προβλέπονται στο άρθρο 16 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α). Η Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών αναλαμβάνει τη γραμματειακή υποστήριξη και την επικουρία του έργου της Επιτροπής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας του ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134 Α), καθώς και άλλων Επιτροπών Προμηθειών και Υπηρεσιών που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, δεν θίγονται από την παρούσα διάταξη.

Λευκάδα, 6 Αυγούστου 2009
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Φ. ΠΑΛΛΗ − ΠΕΤΡΑΛΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους
Αθήνα, 7 Αυγούστου 2009
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ