143 Α' 2009

ΝΟΜΟΣ 3790/2009

Εταιρεία ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, επιβολή ειδικού φόρου και έκτακτης εισφοράς στα πλοία αναψυχής, ρύθμιση φορολογικών θεμάτων, θεμάτων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και λοιπές διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Άρθρο 5 - Σύσταση Τμήματος στη Διεύθυνση Ελέγχου Τελωνείων
07 Αυγούστου 2009

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 143
7 Αυγούστου 2009

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3790
Εταιρεία ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, επιβολή ειδικού φόρου και έκτακτης εισφοράς στα πλοία αναψυχής, ρύθμιση φορολογικών θεμάτων, θεμάτων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και λοιπές διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 5Σύσταση Τμήματος στη Διεύθυνση Ελέγχου ΤελωνείωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στη Διεύθυνση Ελέγχου Τελωνείων της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (παράγραφος 1 του άρθρου 6 του π.δ. 511/1989 − ΦΕΚ 218 Α΄, όπως ισχύει), συνιστάται ΣΤ Τμήμα με τίτλο «Τμήμα Ελέγχου των Ρευστών Διαθεσίμων για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες», το οποίο έχει τις εξής αρμοδιότητες: α) Παρακολούθηση της εθνικής, κοινοτικής και διεθνούς νομοθεσίας που αφορά στην πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων που προέρχονται από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, στον τομέα αρμοδιότητας της τελωνειακής υπηρεσίας. β) Μελέτη και εισήγηση για τη λήψη νομοθετικών και διοικητικών μέτρων για την εφαρμογή της ανωτέρω νομοθεσίας. γ) Κοινοποίηση στις Τελωνειακές Αρχές εθνικών και κοινοτικών διατάξεων, διεθνών συμβάσεων, συστάσεων και αποφάσεων διεθνών οργανισμών και οργάνων αυτών, καθώς και διεθνών φορέων, σχετικών με τις αρμοδιότητες του Τμήματος, παρακολούθηση της εφαρμογής της νομοθεσίας αυτής από τις ανωτέρω Αρχές και παροχή σχετικών οδηγιών και διευκρινήσεων, καθώς και λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου. δ) Παρακολούθηση και ανάλυση των επικρατουσών κάθε φορά εμπορικών ροών και τάσεων, καθώς και μελέτη των μέσων και των τρόπων που χρησιμοποιούνται για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, αρμοδιότητας της τελωνειακής υπηρεσίας. ε) Μελέτη των κινδύνων διάπραξης εγκλήματος νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας μέσω εμπορικών συναλλαγών που αφορούν σε εισαγωγές−εξαγωγές (trade−based money laundering and terrorist financing), με διαδικασίες εκτίμησης του βαθμού κινδύνου, λαμβανομένων υπόψη κυρίως: i) του είδους και της ποσότητας των μεταφερόμενων εμπορευμάτων ή αγαθών, ii) της αξιοπιστίας των εισαγωγικών, εξαγωγικών ή μεταφορικών εταιριών, καθώς και των πιστωτικών ιδρυμάτων ή χρηματοπιστωτικών οργανισμών που μετέχουν ως ενδιάμεσοι ή ως εγγυητές στις συναλλαγές αυτές και iii) των χωρών προέλευσης ή προορισμού. στ) Συγκέντρωση, επεξεργασία και αξιολόγηση των καταλογιστικών πράξεων, που αφορούν σε όλα τα είδη λαθρεμπορίας, καθώς και όλων των μηνυτήριων αναφορών, που αφορούν σε κατασχέσεις ναρκωτικών, ψυχοτρόπων και προδρόμων ουσιών, όπλων, πυρομαχικών και εκρηκτικών υλών, προκειμένου να αναζητηθούν στοιχεία συσχέτισης παρανόμως αποκτηθέντων περιουσιακών στοιχείων με νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. ζ) Παρακολούθηση και εποπτεία του έργου των Τελωνειακών Αρχών, οι οποίες είναι αρμόδιες για τη διενέργεια ελέγχων ρευστών διαθεσίμων του άρθρου 2 του Κανονισμού ΕΚ 1889/2005 (L 309), που κομίζονται από πρόσωπα τα οποία εισέρχονται ή εξέρχονται από την Κοινότητα. η) Δημιουργία κεντρικής βάσης δεδομένων για τη συγκέντρωση και επεξεργασία πληροφοριών για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, οι οποίες λαμβάνονται από τις Τελωνειακές Αρχές στα πλαίσια συντασσόμενων δηλώσεων περί των ρευστών διαθεσίμων ή των σχετικών ελέγχων που πραγματοποιούνται από τις ανωτέρω Αρχές (άρθρο 5 του Κανονισμού ΕΚ 1889/2005). θ) Ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες Τελωνειακές Διοικήσεις για υποθέσεις διακίνησης ρευστών διαθεσίμων κεφαλαίων, στα πλαίσια της αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής και ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα θέματα αυτά (άρθρα 6 και 7 του Κανονισμού ΕΚ 1889/ 2005). ι) Εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και εισήγηση στις Ελεγκτικές Υπηρεσίες Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) για την ένταξη τους στον ετήσιο προγραμματισμό δράσης τους. Παρακολούθηση και έλεγχος της υλοποίησης των σχεδίων αυτών και μέριμνα για την προσαρμογή τους. ια) Συμμετοχή στα όργανα της Κοινότητας και προώθηση των εθνικών θέσεων στα πλαίσια της οργάνωσης των ελέγχων ρευστών διαθεσίμων κεφαλαίων, που εισέρχονται ή εξέρχονται από την Κοινότητα. ιβ) Συμμετοχή και εκπροσώπηση σε εθνικά, κοινοτικά και διεθνή όργανα, επιτροπές και ομάδες εργασίας, για θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος και ενημέρωση της Κεντρικής Συντονιστικής Αρχής του άρθρου 8 του ν. 3691/ 2008 (ΦΕΚ 166 Α΄). ιγ) Συνεργασία με την Κεντρική Συντονιστική Αρχή, με άλλες Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, με Υπηρεσίες άλλων Υπουργείων και Φορέων (όπως Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμούς και επιχειρήσεις του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα, Επιτροπές, Πιστωτικά Ιδρύματα, Ο.Τ.Α., Επιμελητήρια) της Ελλάδας, άλλων κρατών−μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών, καθώς και με διεθνείς ενώσεις ή οργανισμούς για συλλογή και διασταύρωση στοιχείων, στα πλαίσια αρμοδιότητας του Τμήματος. ιδ) Συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών με την Επιτροπή του άρθρου 7 του ν. 3691/2008 και υποβολή αναφορών σε αυτήν σχετικά με υποθέσεις, για τις οποίες υπάρχουν υπόνοιες ή προκύπτουν στοιχεία για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. ιε) Εισήγηση, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Προσωπικού Τελωνείων, προς τη Σχολή Επιμόρφωσης Υπαλλήλων Υπουργείου Οικονομικών (Σ.Ε.Υ.Υ.Ο.) για την εκπαίδευση των τελωνειακών υπαλλήλων και συνεργασία με αυτή για τη διοργάνωση επιμορφωτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων, σχετικά με τα αντικείμενα αρμοδιότητας του Τμήματος. ιστ) Κάθε άλλη αρμοδιότητα σχετική με τα αντικείμενα του Τμήματος που δεν κατονομάζεται ειδικά.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Του Τμήματος της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, ο οποίος επιλέγεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η λειτουργία του ανωτέρω Τμήματος αρχίζει έναν (1) μήνα μετά από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του παρόντος νόμου.

Λευκάδα, 6 Αυγούστου 2009
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Φ. ΠΑΛΛΗ − ΠΕΤΡΑΛΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους
Αθήνα, 7 Αυγούστου 2009
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ