143 Α' 2009

ΝΟΜΟΣ 3790/2009

Εταιρεία ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, επιβολή ειδικού φόρου και έκτακτης εισφοράς στα πλοία αναψυχής, ρύθμιση φορολογικών θεμάτων, θεμάτων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και λοιπές διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
07 Αυγούστου 2009

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 143
7 Αυγούστου 2009

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3790
Εταιρεία ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, επιβολή ειδικού φόρου και έκτακτης εισφοράς στα πλοία αναψυχής, ρύθμιση φορολογικών θεμάτων, θεμάτων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και λοιπές διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Άρθρο 5Σύσταση Τμήματος στη Διεύθυνση Ελέγχου ΤελωνείωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στη Διεύθυνση Ελέγχου Τελωνείων της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (παράγραφος 1 του άρθρου 6 του π.δ. 511/1989 − ΦΕΚ 218 Α΄, όπως ισχύει), συνιστάται ΣΤ Τμήμα με τίτλο «Τμήμα Ελέγχου των Ρευστών Διαθεσίμων για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες», το οποίο έχει τις εξής αρμοδιότητες: α) Παρακολούθηση της εθνικής, κοινοτικής και διεθνούς νομοθεσίας που αφορά στην πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων που προέρχονται από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, στον τομέα αρμοδιότητας της τελωνειακής υπηρεσίας. β) Μελέτη και εισήγηση για τη λήψη νομοθετικών και διοικητικών μέτρων για την εφαρμογή της ανωτέρω νομοθεσίας. γ) Κοινοποίηση στις Τελωνειακές Αρχές εθνικών και κοινοτικών διατάξεων, διεθνών συμβάσεων, συστάσεων και αποφάσεων διεθνών οργανισμών και οργάνων αυτών, καθώς και διεθνών φορέων, σχετικών με τις αρμοδιότητες του Τμήματος, παρακολούθηση της εφαρμογής της νομοθεσίας αυτής από τις ανωτέρω Αρχές και παροχή σχετικών οδηγιών και διευκρινήσεων, καθώς και λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου. δ) Παρακολούθηση και ανάλυση των επικρατουσών κάθε φορά εμπορικών ροών και τάσεων, καθώς και μελέτη των μέσων και των τρόπων που χρησιμοποιούνται για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, αρμοδιότητας της τελωνειακής υπηρεσίας. ε) Μελέτη των κινδύνων διάπραξης εγκλήματος νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας μέσω εμπορικών συναλλαγών που αφορούν σε εισαγωγές−εξαγωγές (trade−based money laundering and terrorist financing), με διαδικασίες εκτίμησης του βαθμού κινδύνου, λαμβανομένων υπόψη κυρίως: i) του είδους και της ποσότητας των μεταφερόμενων εμπορευμάτων ή αγαθών, ii) της αξιοπιστίας των εισαγωγικών, εξαγωγικών ή μεταφορικών εταιριών, καθώς και των πιστωτικών ιδρυμάτων ή χρηματοπιστωτικών οργανισμών που μετέχουν ως ενδιάμεσοι ή ως εγγυητές στις συναλλαγές αυτές και iii) των χωρών προέλευσης ή προορισμού. στ) Συγκέντρωση, επεξεργασία και αξιολόγηση των καταλογιστικών πράξεων, που αφορούν σε όλα τα είδη λαθρεμπορίας, καθώς και όλων των μηνυτήριων αναφορών, που αφορούν σε κατασχέσεις ναρκωτικών, ψυχοτρόπων και προδρόμων ουσιών, όπλων, πυρομαχικών και εκρηκτικών υλών, προκειμένου να αναζητηθούν στοιχεία συσχέτισης παρανόμως αποκτηθέντων περιουσιακών στοιχείων με νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. ζ) Παρακολούθηση και εποπτεία του έργου των Τελωνειακών Αρχών, οι οποίες είναι αρμόδιες για τη διενέργεια ελέγχων ρευστών διαθεσίμων του άρθρου 2 του Κανονισμού ΕΚ 1889/2005 (L 309), που κομίζονται από πρόσωπα τα οποία εισέρχονται ή εξέρχονται από την Κοινότητα. η) Δημιουργία κεντρικής βάσης δεδομένων για τη συγκέντρωση και επεξεργασία πληροφοριών για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, οι οποίες λαμβάνονται από τις Τελωνειακές Αρχές στα πλαίσια συντασσόμενων δηλώσεων περί των ρευστών διαθεσίμων ή των σχετικών ελέγχων που πραγματοποιούνται από τις ανωτέρω Αρχές (άρθρο 5 του Κανονισμού ΕΚ 1889/2005). θ) Ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες Τελωνειακές Διοικήσεις για υποθέσεις διακίνησης ρευστών διαθεσίμων κεφαλαίων, στα πλαίσια της αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής και ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα θέματα αυτά (άρθρα 6 και 7 του Κανονισμού ΕΚ 1889/ 2005). ι) Εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και εισήγηση στις Ελεγκτικές Υπηρεσίες Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) για την ένταξη τους στον ετήσιο προγραμματισμό δράσης τους. Παρακολούθηση και έλεγχος της υλοποίησης των σχεδίων αυτών και μέριμνα για την προσαρμογή τους. ια) Συμμετοχή στα όργανα της Κοινότητας και προώθηση των εθνικών θέσεων στα πλαίσια της οργάνωσης των ελέγχων ρευστών διαθεσίμων κεφαλαίων, που εισέρχονται ή εξέρχονται από την Κοινότητα. ιβ) Συμμετοχή και εκπροσώπηση σε εθνικά, κοινοτικά και διεθνή όργανα, επιτροπές και ομάδες εργασίας, για θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος και ενημέρωση της Κεντρικής Συντονιστικής Αρχής του άρθρου 8 του ν. 3691/ 2008 (ΦΕΚ 166 Α΄). ιγ) Συνεργασία με την Κεντρική Συντονιστική Αρχή, με άλλες Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, με Υπηρεσίες άλλων Υπουργείων και Φορέων (όπως Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμούς και επιχειρήσεις του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα, Επιτροπές, Πιστωτικά Ιδρύματα, Ο.Τ.Α., Επιμελητήρια) της Ελλάδας, άλλων κρατών−μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών, καθώς και με διεθνείς ενώσεις ή οργανισμούς για συλλογή και διασταύρωση στοιχείων, στα πλαίσια αρμοδιότητας του Τμήματος. ιδ) Συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών με την Επιτροπή του άρθρου 7 του ν. 3691/2008 και υποβολή αναφορών σε αυτήν σχετικά με υποθέσεις, για τις οποίες υπάρχουν υπόνοιες ή προκύπτουν στοιχεία για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. ιε) Εισήγηση, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Προσωπικού Τελωνείων, προς τη Σχολή Επιμόρφωσης Υπαλλήλων Υπουργείου Οικονομικών (Σ.Ε.Υ.Υ.Ο.) για την εκπαίδευση των τελωνειακών υπαλλήλων και συνεργασία με αυτή για τη διοργάνωση επιμορφωτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων, σχετικά με τα αντικείμενα αρμοδιότητας του Τμήματος. ιστ) Κάθε άλλη αρμοδιότητα σχετική με τα αντικείμενα του Τμήματος που δεν κατονομάζεται ειδικά.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Του Τμήματος της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, ο οποίος επιλέγεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η λειτουργία του ανωτέρω Τμήματος αρχίζει έναν (1) μήνα μετά από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του παρόντος νόμου.

Άρθρο 6Έκπτωση δωρεών από το εισόδημαΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο τέλος της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Κ.Φ.Ε. προστίθενται δύο εδάφια ως ακολούθως: «Οι διατάξεις της περίπτωσης αυτής εφαρμόζονται και για δωρεές υπέρ αντίστοιχων κρατικών φορέων και νομικών προσώπων, εγκατεστημένων σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε χώρες ΕΟΧ/ΕΖΕΣ. Το ποσό των δωρεών που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο μπορεί να κατατίθεται και σε τράπεζα της χώρας στην οποία έχει την κατοικία του ο δωρεοδόχος.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης η΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζονται οι λεπτομέρειες και η διαδικασία εφαρμογής των διατάξεων της περίπτωσης αυτής.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι διατάξεις της παραγράφου 1 έχουν εφαρμογή για δαπάνες που πραγματοποιούνται από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος και μετά.

Άρθρο 7Έκπτωση αμοιβών ιατρών και δικηγόρων από το εισόδημαΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Κ.Φ.Ε. προστίθενται περιπτώσεις θ΄ και ι΄ ως ακολούθως: «θ) Το συνολικό ετήσιο ποσό των εξόδων ιατρικής περίθαλψης του φορολογουμένου και των λοιπών προσώπων που τον βαρύνουν. Ως έξοδα ιατρικής περίθαλψης θεωρούνται οι αμοιβές που καταβάλλονται σε ιατρούς, όλων των ειδικοτήτων για ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις, καθώς και οι αμοιβές που καταβάλλονται σε οδοντιάτρους, για οδοντοθεραπεία, οδοντοπροσθετική και γναθοχειρουργική. Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται και οι δαπάνες για έξοδα ιατρικής περίθαλψης των προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 7, τα οποία συνοικούν με τον φορολογούμενο και παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και πάνω από νοητική καθυστέρηση, φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση με βάση τη γνωμάτευση της οικείας πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής, που εδρεύει σε κάθε νομό ή είναι τυφλοί που είναι γραμμένοι στο γενικό μητρώο τυφλών, που τηρείται στην οικεία νομαρχία και έχουν αποκτήσει ετήσιο εισόδημα πάνω από έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ. Στην περίπτωση αυτή εκπίπτει το ποσό των εξόδων ιατρικής περίθαλψης που υπερβαίνει το συνολικό ετήσιο καθαρό πραγματικό, φορολογούμενο με τις γενικές διατάξεις ή με ειδικό τρόπο ή απαλλασσόμενο ή τεκμαρτό εισόδημα των προσώπων αυτών. Επίσης, περιλαμβάνονται οι δαπάνες για έξοδα ιατρικής περίθαλψης των τέκνων που ορίζονται στο άρθρο 7, στην περίπτωση που καταβάλλονται από γονέα που δεν συνοικεί μαζί τους, λόγω διάζευξης με τον άλλο γονέα. ι) Το ποσό της ετήσιας δαπάνης που καταβάλλει ο φορολογούμενος σε δικηγόρους λόγω παροχής νομικών υπηρεσιών στον ίδιο ή στα πρόσωπα που τον βαρύνουν, με εξαίρεση τις αμοιβές για την παράσταση τους κατά τη σύνταξη συμβολαιογραφικών πράξεων και των περιπτώσεων που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του Κ.Φ.Ε..»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παράγραφος 3 του άρθρου 8 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής: «3. Για τη σύζυγο η οποία έχει εισόδημα, οι δαπάνες των περιπτώσεων β΄, γ΄, δ΄, ε΄, στ΄, ζ΄, θ΄ και ι΄ της παραγράφου 1 και της παραγράφου 2 που αφορούν στην ίδια, καθώς και οι δαπάνες της περίπτωσης θ’ της παραγράφου 1 και της παραγράφου 2, που αφορούν στα τέκνα της από προηγούμενο γάμο, στα χωρίς γάμο τέκνα της, στους γονείς της και στους ανήλικους ορφανούς από πατέρα και μητέρα συγγενείς της μέχρι το δεύτερο βαθμό, αφαιρούνται από το δικό της εισόδημα.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Κ.Φ.Ε. προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: «Κατ’ εξαίρεση, στις περιπτώσεις αυτές προστίθενται στις δαπάνες του άλλου συζύγου τα ποσά που αφορούν τα έξοδα ιατρικής περίθαλψης του ενός συζύγου και των λοιπών προσώπων που συνοικούν μαζί του και τον βαρύνουν.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η παράγραφος 5 του άρθρου 8 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής: «5. Όταν ο ένας από τους συζύγους δεν έχει εισόδημα φορολογούμενο ή αυτό που έχει είναι κατώτερο από τα ποσά των δαπανών της περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 1 και της παραγράφου 2 που αφορούν αυτόν προσωπικά και τα πρόσωπα που τον βαρύνουν, ολόκληρο το ποσό των δαπανών ή η διαφορά προστίθεται στις δαπάνες του άλλου συζύγου. Όταν το σύνολο των δαπανών του ενός συζύγου είναι ανώτερο από το φορολογούμενο εισόδημα του, τότε η διαφορά που προκύπτει και μέχρι το άθροισμα των δαπανών της περίπτωσης θ’ της παραγράφου 1 και της παραγράφου 2 προστίθεται στις δαπάνες του άλλου συζύγου.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως ακολούθως: «α) Κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) του συνολικού ετήσιου ποσού των εξόδων νοσοκομειακής περίθαλψης του φορολογουμένου και των λοιπών προσώπων που τον βαρύνουν. Το ποσό της μείωσης δεν μπορεί να υπερβεί τις έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ. Ως έξοδα νοσοκομειακής περίθαλψης θεωρούνται: αα) τα έξοδα νοσηλείας που καταβάλλονται σε νοσηλευτικά ιδρύματα ή ιδιωτικές κλινικές, στα οποία περιλαμβάνονται και τα έξοδα για φαρμακευτική περίθαλψη μέσα σε αυτά, καθώς και οι δαπάνες που καταβάλλονται για διαρκή κάλυψη ιατρικών αναγκών, ββ) οι αμοιβές που καταβάλλονται σε νοσοκόμο για την παροχή υπηρεσιών σε ασθενή κατά τη νοσηλεία του σε νοσοκομείο ή κλινική ή στο σπίτι, γγ) η δαπάνη για την αντικατάσταση μελών του σώματος με τεχνητά μέλη, καθώς και η δαπάνη για την αγορά ή τοποθέτηση στο σώμα του ασθενούς οργάνων, τα οποία είναι αναγκαία για τη φυσιολογική λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού, δδ) τα έξοδα νοσοκομειακής περίθαλψης των τέκνων που είναι άγαμα ή διαζευγμένα ή τελούν σε κατάσταση χηρείας, εφόσον το ετήσιο φορολογούμενο και απαλλασσόμενο εισόδημα τους δεν υπερβαίνει το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ και πάσχουν από ανίατο νόσημα, καθώς επίσης και με τις ίδιες προϋποθέσεις η δαπάνη για την περίθαλψη με οποιονδήποτε τρόπο των τυφλών, κωφαλάλων ή διανοητικά καθυστερημένων τέκνων του φορολογουμένου, όπως και η δαπάνη τους για δίδακτρα ή τροφεία που καταβάλλονται γι’ αυτά τα τέκνα σε ειδικές για την πάθηση τους σχολές ή θεραπευτήρια, εε) ποσό ίσο με το πενήντα τοις εκατό (50%) της δαπάνης που καταβάλλεται σε επιχειρήσεις περίθαλψης ηλικιωμένων, οι οποίες λειτουργούν νόμιμα. Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται και οι δαπάνες για έξοδα νοσοκομειακής περίθαλψης των προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 7, τα οποία συνοικούν με τον φορολογούμενο και παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και πάνω από νοητική καθυστέρηση, φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση με βάση τη γνωμάτευση της οικείας πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής, που εδρεύει σε κάθε νομό ή είναι τυφλοί που είναι γραμμένοι στο γενικό μητρώο τυφλών, που τηρείται στην οικεία νομαρχία και έχουν αποκτήσει ετήσιο εισόδημα πάνω από έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ. Στην περίπτωση αυτή, εκπίπτει το ποσό των εξόδων νοσοκομειακής περίθαλψης που υπερβαίνει το συνολικό ετήσιο καθαρό πραγματικό, φορολογούμενο με τις γενικές διατάξεις ή με ειδικό τρόπο ή απαλλασσόμενο ή τεκμαρτό εισόδημα των προσώπων αυτών. Επίσης, περιλαμβάνονται οι δαπάνες για έξοδα νοσοκομειακής περίθαλψης των τέκνων που ορίζονται στο άρθρο 7, στην περίπτωση που καταβάλλονται από γονέα που δεν συνοικεί μαζί τους, λόγω διάζευξης με τον άλλο γονέα.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Κατ’ εξαίρεση, στην περίπτωση αυτή, μειώνουν το φόρο του άλλου συζύγου τα ποσά των μειώσεων που αφορούν έξοδα νοσοκομειακής περίθαλψης του ενός συζύγου και των λοιπών προσώπων που συνοικούν μαζί του και τον βαρύνουν.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Οι διατάξεις του άρθρου αυτού έχουν εφαρμογή για δαπάνες που πραγματοποιούνται από την 1η Ιανουαρίου 2009 και μετά.

Άρθρο 8Αποδοχές υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικόΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τα ποσά της παραγράφου 4 του άρθρου 14 του Κ.Φ.Ε. που καταβάλλονται στους υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών που υπηρετούν στην αλλοδαπή απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου έχουν εφαρμογή για αποδοχές που καταβάλλονται από 1η Ιανουαρίου 2010 και μετά.

Άρθρο 9Συμπλήρωση του άρθρου 132 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα

Στο άρθρο 132 του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (ΦΕΚ 265 Α), προστίθεται παράγραφος 10, ως ακολούθως: «10. Το προσωπικό των αναγνωρισμένων από την Ελλάδα Διεθνών Οργανισμών ή των μελών τους, καθώς επίσης και των Ευρωπαϊκών Οργανισμών που έχουν ίδια διεθνή νομική προσωπικότητα, μπορούν να τύχουν διευρυμένου καθεστώτος απαλλαγών για τα αυτοκίνητα που παραλαμβάνουν, εφόσον συμφωνηθεί μεταξύ της Ελληνικής Κυβέρνησης και του εκάστοτε Οργανισμού πέραν των προβλεπομένων από τις Συμφωνίες Έδρας τους. Τα πρόσωπα αυτά, με εξαίρεση το προσωπικό που προσλαμβάνεται τοπικά, μπορούν να παραλαμβάνουν ατελώς τα ιδιωτικά τους αυτοκίνητα ή να τα αντικαθιστούν ατελώς, με τους όρους και τη διαδικασία που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για κάθε ένα εκ των Οργανισμών αυτών. Άρθρο 10 Παράταση παραγραφής Η προθεσμία παραγραφής που λήγει στις 31.12.2009, ημερομηνία μετά την οποία παραγράφεται το δικαίωμα του Δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου ή πράξεων επιβολής φόρων, τελών και εισφορών, παρατείνεται μέχρι 30.6.2010. Άρθρο 11 Παράταση προθεσμίας για μέλη Σ.Ε.Π. Η προθεσμία των πέντε (5) μηνών που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του ν. 3756/2009 (ΦΕΚ 53 Α΄/31.3.2009) παρατείνεται μέχρι 31.12.2009. Άρθρο 12 Τρόπος απόδοσης της εισφοράς στα εισιτήρια των δημοσίων θεαμάτων 1. Η εισφορά η οποία επιβάλλεται στα εισιτήρια δημοσίων θεαμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 1108 της 21.12.1948 (ΦΕΚ 322 Α), η οποία κυρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 1620/1951 (ΦΕΚ 2 Α΄), όπως ισχύουν, αποδίδεται, με μηνιαίες δηλώσεις, από τους εκμεταλλευτές θεαμάτων, οι οποίες υποβάλλονται στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος αυτών Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), μέχρι το τέλος κάθε μήνα και στις οποίες περιλαμβάνονται τα εισιτήρια που εκδόθηκαν τον προηγούμενο μήνα. 2. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης, ανακριβούς ή παράλειψης υποβολής δήλωσης της εισφοράς επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α), όπως εκάστοτε ισχύουν. Όλα τα θέματα που αναφέρονται στην υποβολή και επαλήθευση της δήλωσης, τη βεβαίωση και την είσπραξη της εισφοράς και της τυχόν πρόσθετης εισφοράς, την παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου, την έκδοση καταλογιστικών πράξεων και γενικά τη διαδικασία βεβαίωσης της εισφοράς, διέπονται από τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά στη φορολογία εισοδήματος. 3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζονται ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης, ο τύπος της πράξης επιβολής της εισφοράς και της πρόσθετης εισφοράς, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού. 4. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από την 1η του επόμενου μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Άρθρο 13 Θέματα Νομικού Συμβουλίου του Κράτους 1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 5 του ν. 3086/2002 «Οργανισμός Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και κατάσταση των Λειτουργών και των Υπαλλήλων του» (ΦΕΚ 324 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: «2. Η Ολομέλεια συγκροτείται ως πλήρης από τον Πρόεδρο και από το ήμισυ τουλάχιστον των Αντιπροέδρων και Νομικών Συμβούλων και ως τακτική από τον Πρόεδρο και, εναλλάξ κατά συνεδρίαση, από τους Αντιπροέδρους και τους Νομικούς Συμβούλους που κατέχουν εκάστοτε περιττό ή άρτιο, κατά τη σειρά αρχαιότητας, αριθμό (Α΄ και Β΄ Σύνθεση) και συνεδριάζει νομίμως με παρουσία είκοσι ενός (21) τουλάχιστον μελών. Κατ’ εξαίρεση συμμετέχουν στη συνεδρίαση ο Αντιπρόεδρος και όλοι οι Νομικοί Σύμβουλοι που υπηρετούν στο Γραφείο του οποίου συζητείται υπόθεση και μόνο για τη συζήτηση της υπόθεσης αυτής. Στην Ολομέλεια (πλήρη ή τακτική) προεδρεύει ο Πρόεδρος του Ν.Σ.Κ. και σε περίπτωση που δεν υπάρχει, είναι απών ή κωλύεται, ο αρχαιότερος από τους Αντιπροέδρους που παρίσταται.» 2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 6 του ν. 3086/2002 αντικαθίσταται ως εξής: «3. Η Ολομέλεια γνωμοδοτεί: α) Πλήρης Ολομέλεια αα) Για την υποβολή διαφορών του Δημοσίου σε διαιτησία και τον ορισμό διαιτητών αυτού. ββ) Για υποθέσεις, οι οποίες παραπέμπονται σε αυτήν από τον Πρόεδρο ή την Τακτική Ολομέλεια. γγ) Για κάθε νομικό ζήτημα μείζονος σημασίας ή για ζήτημα σχετικό με τη λειτουργία του Ν.Σ.Κ. και των υπηρεσιακών μονάδων του, που εισάγεται σε αυτήν από τον Πρόεδρο του Ν.Σ.Κ.. β) Τακτική Ολομέλεια: (Α΄ και Β΄ Σύνθεση) αα) Για υποθέσεις, οι οποίες παραπέμπονται σε αυτήν από τον Πρόεδρο ή κάποιο Τμήμα. ββ) Σε ερωτήματα για τα οποία ζητείται από τον Πρόεδρο της Βουλής ή τον Υπουργό απευθείας η γνώμη της ή για τα οποία προηγήθηκε γνωμοδότηση Τμήματος, η οποία δεν έγινε αποδεκτή και ζητείται αρμοδίως η παραπομπή στην Ολομέλεια. γγ) Για κάθε υπόθεση, για την οποία στην κείμενη νομοθεσία προβλέπεται αρμοδιότητα της Ολομέλειας του Ν.Σ.Κ.. 3. Η περίπτωση ζ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν. 3086/2002 αντικαθίσταται ως εξής: «ζ) υπογράφει τα έγγραφα με τα οποία αποστέλλονται για εκτέλεση αποφάσεις σε βάρος του Δημοσίου στα Γραφεία, τα οποία χειρίσθηκαν τις υποθέσεις σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και παρέχει τις απαιτούμενες προς υπογραφή συμβολαίων και πράξεων πληρεξουσιότητες.» 4. Στην περίπτωση η΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 44 του ν. 3086/2002 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: «Απαραίτητη προϋπόθεση για την προαγωγή στο βαθμό αυτό αποτελεί η διετής υπηρεσία, στο βαθμό του Δικαστικού Αντιπροσώπου, και αν αυτή δεν έχει πραγματοποιηθεί ή δεν πραγματοποιηθεί για οποιονδήποτε λόγο, στο βαθμό του Παρέδρου, σε υπηρεσιακή μονάδα του Ν.Σ.Κ. εκτός της Αθήνας ή του Πειραιά.» Οι ρυθμίσεις της παρούσας παραγράφου ισχύουν για τις προαγωγές, οι οποίες θα ενεργηθούν μετά διετία από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, και δεν καταλαμβάνουν τα μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που έχουν υπηρετήσει για τουλάχιστον ένα (1) έτος στο Δικαστικό Γραφείο Κομοτηνής. 5.α) Η περίπτωση γ΄ της ενότητας Α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 49 του ν. 3086/2002 αντικαθίσταται ως εξής: «γ) Κατηγορία ΔΕ. Θέσεις οργανικές εκατό (100), από τις οποίες μία (1) προσωποπαγής. αα) Κλάδος ΔΕ−1 Διοικητικών Γραμματέων, θέσεις οργανικές ογδόντα εννέα (89). ββ) Κλάδος ΔΕ−2 Χειριστών Η/Υ, θέσεις οργανικές επτά (7). γγ) Κλάδος ΔΕ−3 Τηλεφωνητών, θέση οργανική μία (1). δδ) Κλάδος ΔΕ−4 Τεχνικός − Οδηγών, θέσεις οργανικές δύο (2). εε) Κλάδος ΔΕ−5 Τεχνικός, θέση οργανική μία (1). στστ) Κλάδος ΔΕ Τεχνικός θέση μία προσωποπαγής.» β) Οι υπηρετούντες υπάλληλοι στους συγχωνευόμενους Κλάδους ΔΕ−1 Διοικητικός−Λογιστικός και ΔΕ2 Δακτυλογράφων−Στενογράφων κατατάσσονται στο νέο Κλάδο ΔΕ−1 Διοικητικών Γραμματέων με διαπιστωτική πράξη του Προέδρου του Ν.Σ.Κ., αυτοδικαίως, χωρίς να απαιτείται αίτηση τους ή απόφαση του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου, με τον ήδη κατεχόμενο βαθμό και σύμφωνα με το συνολικό χρόνο υπηρεσίας τους. 6. Με αποφάσεις του Προέδρου του Ν.Σ.Κ., οι οποίες δεν δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, κατανέμονται οι θέσεις του κύριου και διοικητικού προσωπικού στις υπηρεσιακές μονάδες του Ν.Σ.Κ., ανάλογα με τις εκάστοτε υπηρεσιακές ανάγκες. 7. Υπάλληλοι του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, μπορεί να αποσπώνται στο Γραφείο του Προέδρου του Ν.Σ.Κ., με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών κατόπιν πρότασης του Προέδρου Ν.Σ.Κ., κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί αποσπάσεων. 8. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών δύναται να ανατίθενται παράλληλα καθήκοντα σε υπηρεσιακές μονάδες του Ν.Σ.Κ. στους Αντιπροέδρους Ν.Σ.Κ.. 9. Το άρθρο 12 του ν. 2298/1995 (ΦΕΚ 62 Α), όπως αντικαταστάθηκε με τα άρθρα 28 παρ. 3 του ν. 2579/1998 (ΦΕΚ 31 Α) και 42 του ν. 2721/1999 (ΦΕΚ 112 Α΄), καθώς και η περίπτωση Ι΄ του άρθρου 2 και η περίπτωση Β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 3086/2002 καταργούνται. 10. Το άρθρο 18 του π.δ. 238/2003 (ΦΕΚ 214 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 18 Υποψήφιοι Στο διαγωνισμό έχουν δικαίωμα συμμετοχής όσοι: α) έχουν συμπληρώσει το εικοστό έκτο έτος της ηλικίας τους, β) είναι δικαστικοί ή εισαγγελικοί λειτουργοί ή δικηγόροι και γ) δεν έχουν υπερβεί το τεσσαρακοστό έτος της ηλικίας τους. Ο υποψήφιος με την αίτηση δηλώνει υποχρεωτικώς μία από τις γλώσσες αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική και ισπανική, στην οποία επιθυμεί να εξετασθεί. Η εξέταση στην ξένη γλώσσα είναι γραπτή, διενεργείται από δύο (2) μέλη της επιτροπής ή από τρίτους, κατά προτίμηση από μέλη του Ν.Σ.Κ., τα οποία ορίζονται από την επιτροπή, συνίσταται δε σε μετάφραση νομικού κειμένου από την ξένη γλώσσα στην ελληνική και αντιστρόφως.» 11. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 15 του άρθρου 28 του ν. 2579/1998 (ΦΕΚ 31 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: «Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, επιτρέπεται η μετάταξη, αποσπασμένων ή μη στο Ν.Σ.Κ., υπαλλήλων Υπουργείων, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., επιχειρήσεων κοινής ωφελείας μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο, εποπτευόμενων από το κράτος νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου ή επιχειρήσεων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης, γενικής ή ειδικής διάταξης.» 12. Οι εκάστοτε διέπουσες την αστική ευθύνη των δημοσίων υπαλλήλων διατάξεις εφαρμόζονται και επί του κύριου προσωπικού του Ν.Σ.Κ. 13. Η περίπτωση θ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 85 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2238/1994, όπως αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του ν. 3763/2009 (ΦΕΚ 80 Α), αντικαθίσταται, αφότου ίσχυσε, ως εξής: «Η χορήγηση στοιχείων στα Γραφεία και τα μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, καθώς και στους δικηγόρους του Δημοσίου για την υποστήριξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου ή απόκρουση των κατ’ αυτού αξιώσεων τρίτων ενώπιον των δικαστηρίων.» 14. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 24 του ν. 3200/2003 (ΦΕΚ 281 Α) αντικαθίσταται ως εξής: «Στους υπαλλήλους Υπουργείων, Περιφερειών, Ν.Π.Δ.Δ. και Ανεξάρτητων Αρχών, των οποίων η νομική υπηρεσία διεξάγεται από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, κατά των οποίων ασκείται ποινική δίωξη για αδικήματα που τους αποδίδονται στο πλαίσιο της εκτέλεσης των καθηκόντων τους, παρέχεται η δυνατότητα νομικής στήριξης από μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, με απόφαση του Προέδρου του Ν.Σ.Κ., ύστερα από προηγούμενη έγκριση του αρμόδιου Υπουργού. Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη, που αφορά τη νομική στήριξη υπαλλήλων από μέλη του Ν.Σ.Κ., καταργείται.» 15. Σε εντελώς εξαιρετικές περιπτώσεις άκρως δυσχερών και περίπλοκων υποθέσεων που απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία λόγω της φύσεως του αντικειμένου τους, δύναται να ανατίθεται η δικαστική υποστήριξη του Ελληνικού Δημοσίου και σε δικηγόρους, με τη μορφή της παροχής συνδρομής στο μέλος ή στα μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που χειρίζονται την οικεία υπόθεση. Η ανάθεση της υπόθεσης κατά το προηγούμενο εδάφιο γίνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, ύστερα από γνώμη του Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. 16. Η νομική υποστήριξη του Ελληνικού Δημοσίου κατά τη συνομολόγηση συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένης και της νομικής συνδρομής κατά το στάδιο των διαπραγματεύσεων, δύναται να ανατίθεται σε δικηγόρους με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού. 17. Στις διεθνείς διαιτησίες ο διορισμός των διαιτητών από το Ελληνικό Δημόσιο γίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού και ομοίως μπορεί να ανατίθεται η εκπροσώπηση του σε δικηγόρους. 18. Από 1ης Ιανουαρίου 2010, οι θέσεις του κυρίου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους αυξάνονται ως εξής: των Νομικών Συμβούλων κατά δύο (2), των Παρέδρων κατά δέκα (10) και των Δικαστικών Αντιπροσώπων κατά είκοσι (20).

Λευκάδα, 6 Αυγούστου 2009
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Φ. ΠΑΛΛΗ − ΠΕΤΡΑΛΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους
Αθήνα, 7 Αυγούστου 2009
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ