143 Α' 2009

ΝΟΜΟΣ 3790/2009

Εταιρεία ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, επιβολή ειδικού φόρου και έκτακτης εισφοράς στα πλοία αναψυχής, ρύθμιση φορολογικών θεμάτων, θεμάτων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και λοιπές διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
Άρθρο 3 - Επιβολή έκτακτης εισφοράς στα πλοία αναψυχής
07 Αυγούστου 2009

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 143
7 Αυγούστου 2009

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3790
Εταιρεία ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, επιβολή ειδικού φόρου και έκτακτης εισφοράς στα πλοία αναψυχής, ρύθμιση φορολογικών θεμάτων, θεμάτων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και λοιπές διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 3Επιβολή έκτακτης εισφοράς στα πλοία αναψυχήςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στα ιδιωτικά και επαγγελματικά πλοία αναψυχής υπό ελληνική ή ξένη σημαία, όπως αυτά ορίζονται με το άρθρο 1 του ν. 2743/1999, τα οποία είναι νηολογημένα στην Ελλάδα ή ελλιμενισμένα σε ελληνικά λιμάνια ή βρίσκονταν εντός της ελληνικής επικράτειας την 31η Μαρτίου 2009 και είναι εφοδιασμένα με Δελτίο Κίνησης Πλοίου Αναψυχής (ΔΕ.Κ.Π.Α.) ή Δελτίο Κίνησης Θαλαμηγού (TRANSIT LOG BOOK) αόριστης ισχύος ή άλλο ανάλογο έγγραφο ή άδεια επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, ανεξάρτητα αν ανήκουν σε Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, επιβάλλεται έκτακτη εφάπαξ εισφορά σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η εισφορά του παρόντος άρθρου δεν επιβάλλεται: α) σε επαγγελματικά πλοία αναψυχής τα οποία τριάντα (30) ημέρες πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου είναι νηολογημένα στους λιμένες των νομών Έβρου, Λέσβου, Χίου, Λήμνου, Σάμου και Δωδεκανήσου, β) σε μηχανοκίνητα ιδιωτικά και επαγγελματικά πλοία αναψυχής που έχουν μήκος έως και 10 μέτρα και σε ιστιοφόρα ιδιωτικά και επαγγελματικά πλοία αναψυχής που έχουν μήκος έως και 15 μέτρα, όπως αυτά ορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2743/1999, γ) σε πλοία αναψυχής με ξένη σημαία, όταν είναι ελλιμενισμένα σε ελληνικά λιμάνια ή βρίσκονται εντός της ελληνικής επικράτειας για συνολικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τις σαράντα (40) ημέρες στο διάστημα από 1.1.2009 έως 15.11.2009, δ) σε επαγγελματικά σκάφη τα οποία από τις προδιαγραφές του κατασκευαστή ή της άδειας που τους έχει χορηγηθεί έχουν τη δυνατότητα μεταφοράς 21 προσώπων και άνω, επιπλέον του πληρώματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η εισφορά για μηχανοκίνητα σκάφη αναψυχής υπολογίζεται ανάλογα με το μήκος του πλοίου ως εξής: α) για τα πρώτα 13 μέτρα τριακόσια (300) ευρώ ανά μέτρο, β) για τα επόμενα τέσσερα μέτρα (ήτοι 14 έως 17 μέτρα), πεντακόσια πενήντα (550) ευρώ ανά μέτρο, γ) για τα επόμενα τέσσερα μέτρα (ήτοι από 18 έως 21 μέτρα), οκτακόσια (800) ευρώ ανά μέτρο. δ) για τα επόμενα τέσσερα μέτρα (ήτοι από 22 έως 25 μέτρα), χίλια πενήντα (1.050) ευρώ ανά μέτρο. ε) για τα μέτρα από το 26ο και πάνω, χίλια τριακόσια (1.300) ευρώ ανά μέτρο. Το εκατό τοις εκατό (100%) της εισφοράς του παρόντος άρθρου θα επιστρέφεται στους υπόχρεους κυρίους επαγγελματικών σκαφών, οι οποίοι θα πληρούν τα κριτήρια της υπουργικής απόφασης της παραγράφου 11 του παρόντος άρθρου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η εισφορά για ιστιοφόρα σκάφη αναψυχής υπολογίζεται ανάλογα με το μήκος του πλοίου ως εξής: α) για τα πρώτα 20 μέτρα, διακόσια (200) ευρώ ανά μέτρο, β) για τα επόμενα πέντε μέτρα (ήτοι 21 έως 25 μέτρα), τετρακόσια (400) ευρώ ανά μέτρο, γ) για τα μέτρα από το 26ο μέτρο και πάνω, εξακόσια (600) ευρώ ανά μέτρο. Το εκατό τοις εκατό (100%) της εισφοράς του παρόντος άρθρου επιστρέφεται στους υπόχρεους οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια της υπουργικής απόφασης της παραγράφου 11 του παρόντος άρθρου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Για την εφαρμογή των παραγράφων 2, 3 και 4, το μήκος του πλοίου προκύπτει από το έγγραφο εθνικότητας και στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη ακέραιη μονάδα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η εισφορά βαρύνει τον κύριο του πλοίου αναψυχής, Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο. Αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπόχρεος για την καταβολή της εισφοράς είναι ο κάτοχος ή χρήστης σύμφωνα με το ΔΕ.Κ.Π.Α. ή το δελτίο κίνησης θαλαμηγού και σε περίπτωση που το πλοίο ανήκει σε Νομικό Πρόσωπο και ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού. Προκειμένου για επαγγελματικά σκάφη, υπόχρεος αλληλεγγύως και εις ολόκληρον είναι ο εκμεταλλευτής αυτού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Η έκτακτη εισφορά θα καταβληθεί μέχρι τη 15η Νοεμβρίου 2009. Η βεβαίωση και καταβολή του ποσού της έκτακτης εισφοράς γίνεται με ειδική δήλωση η οποία υποβάλλεται από τον υπόχρεο σε καταβολή του ειδικού φόρου στον Προϊστάμενο της αρμόδιας για τη φορολογία εισοδήματος του υπόχρεου Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας, μέσα στην ανωτέρω προθεσμία. Όταν ο υπόχρεος Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο είναι κάτοικος αλλοδαπής, η δήλωση υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ., στην κατά τόπο αρμοδιότητα της οποίας ανήκει το λιμάνι ελλιμενισμού του πλοίου. Δήλωση που υποβάλλεται χωρίς την καταβολή του οφειλόμενου ποσού θεωρείται απαράδεκτη και δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης ή παράλειψης καταβολής της ειδικής εισφοράς επιβάλλεται από την αρμόδια, κατά τα εδάφια δεύτερο και τρίτο της παρούσας, Δ.Ο.Υ. πρόσθετος φόρος που ορίζεται σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί της οφειλόμενης εισφοράς για κάθε μήνα καθυστέρησης. Επί ανακριβούς δήλωσης των στοιχείων του ιδιωτικού ή επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, όπως μήκος, κατηγορία (ιδιωτικό − επαγγελματικό), είδος (μηχανοκίνητο−ιστιοφόρο − παραδοσιακό), σημαία (ελληνική ξένη), ταυτότητα κυρίου ή κατόχου φυσικού ή νομικού προσώπου και ΑΦΜ, επιβάλλεται από την αρμόδια, κατά τα εδάφια δεύτερο και τρίτο της παρούσας, Δ.Ο.Υ. πρόσθετος φόρος που ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της εισφοράς, την πληρωμή της οποίας θα απέφευγε λόγω της ανακρίβειας των στοιχείων, για κάθε μήνα καθυστέρησης. Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία ελέγχου στα υπόχρεα πλοία από τις Λιμενικές Αρχές διαπιστωθεί η μη συμμόρφωση με τα αναφερόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, τα ναυτιλιακά έγγραφα του πλοίου παρακρατούνται μέχρι την προσκόμιση νομίμως επικυρωμένου αντιγράφου της δήλωσης ή νομίμως επικυρωμένου αντιγράφου της βεβαίωσης αποπληρωμής. Η προθεσμία άσκησης προσφυγής ή υποβολής αίτησης για διοικητική επίλυση της διαφοράς, καθώς και η άσκηση προσφυγής δεν αναστέλλει τη βεβαίωση και είσπραξη ολοκλήρου του ποσού της οφειλής. Το καταβαλλόμενο σύμφωνα με τα πιο πάνω ποσό δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων προκειμένου για τον προσδιορισμό των φορολογητέων κερδών τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Αν δεν έχει υποβληθεί η δήλωση που προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο, δεν επιτρέπεται ο απόπλους και η διενέργεια πλου από πλοίο αναψυχής που υπόκειται στην εισφορά. Οι λιμενικές αρχές χορηγούν άδεια απόπλου σε πλοίο αναψυχής μόνο εφόσον προσκομίζεται νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο της πιο πάνω δήλωσης ή νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο της βεβαίωσης καταβολής της εισφοράς.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Για την εισφορά που οφείλεται με βάση τις διατάξεις του νόμου αυτού εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 66 μέχρι και 71, 74, 75, 84, 86, 87 και 113 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.) που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α΄), με την επιφύλαξη όσων ειδικότερα ορίζονται με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, καθώς και του ν. 2523/1997.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Η διενέργεια πλου χωρίς να έχει υποβληθεί η προβλεπόμενη δήλωση τιμωρείται με το πρόστιμο της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 2743/1999, όπως ισχύει, και αρμόδιος για την επιβολή του είναι ο προϊστάμενος της λιμενικής αρχής που διαπιστώνει την παράβαση. Για την επιβολή του προστίμου εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 5, 6, 8 και 9 του άρθρου 12 του ν. 2743/1999, όπως ισχύει, και σε περίπτωση υποτροπής, οι διατάξεις της παραγράφου 4 του ίδιου άρθρου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής θα προσδιορισθούν οι ειδικότερες προϋποθέσεις και λεπτομέρειες υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος άρθρου και θα προβλεφθούν οι όροι υπαγωγής και η διαδικασία επιστροφής του εκατό τοις εκατό (100%) της εισφοράς. Με κοινή απόφαση των ως άνω Υπουργών δύναται να συσταθεί επιτροπή προς μελέτη, επεξεργασία και υποβολή προτάσεων για τη θέσπιση των ανωτέρω προϋποθέσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης της εισφοράς, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Λευκάδα, 6 Αυγούστου 2009
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Φ. ΠΑΛΛΗ − ΠΕΤΡΑΛΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους
Αθήνα, 7 Αυγούστου 2009
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ