143 Α' 2009

ΝΟΜΟΣ 3790/2009

Εταιρεία ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, επιβολή ειδικού φόρου και έκτακτης εισφοράς στα πλοία αναψυχής, ρύθμιση φορολογικών θεμάτων, θεμάτων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και λοιπές διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 20
07 Αυγούστου 2009

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 143
7 Αυγούστου 2009

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3790
Εταιρεία ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, επιβολή ειδικού φόρου και έκτακτης εισφοράς στα πλοία αναψυχής, ρύθμιση φορολογικών θεμάτων, θεμάτων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και λοιπές διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 20ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας συνιστάται διαρκής Επιτροπή Κρίσεως Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων με αρμοδιότητα τη γνωμοδότηση για την υπαγωγή εργασιών, ειδικοτήτων ή χώρων εργασίας στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα του ΙΚΑ − ΕΤΑΜ ή άλλων Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης. Η Επιτροπή γνωμοδοτεί με βάση τα επιστημονικά και τεχνικά δεδομένα, τις κρατούσες διεθνώς αντιλήψεις και τις πραγματικές συνθήκες εργασίας, όπως εκάστοτε διαμορφώνονται. Η Επιτροπή είναι ενδεκαμελής και προεδρεύεται από εγνωσμένου κύρους επιστήμονα με γνώσεις του εργασιακού και ιατρικού χώρου. Σε αυτή συμμετέχουν εκπρόσωποι του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων και επιστημονικών φορέων και ινστιτούτων συναφών προς την εργασία, το περιβάλλον και την ιατρική. Η σύνθεση, η συγκρότηση και ο τρόπος λειτουργίας της Επιτροπής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής της προηγούμενης παραγράφου, υπάγονται στον κατάλογο Βαρέων και Ανθυγιεινών, χώροι, ειδικότητες και επαγγέλματα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας καθορίζονται, με βάση το πόρισμα της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής που συστάθηκε με τις υπ’ αριθμ. 2/31774/ 0022/19.7.2007 (ΦΕΚ 326/2007), 2/319/0022/3.3.2008 (ΦΕΚ 107/2008), οικ.11111/728/23.4.2008 (ΦΕΚ 203/ 2008) κοινές υπουργικές αποφάσεις, τα επαγγέλματα, οι ειδικότητες ή οι χώροι εργασίας, που υπάγονται στον Κανονισμό Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ ή άλλων Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης για όσους ασφαλίζονται για πρώτη φορά. Ο χρόνος έναρξης ισχύος της ρύθμισης αυτής θα καθορίζεται στην απόφαση. Με την ίδια κοινή υπουργική απόφαση εντάσσονται από την ίδια ημερομηνία στο καθεστώς των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων νέα επαγγέλματα, ειδικότητες ή χώροι εργασίας, που θα προταθούν από την Επιτροπή, που συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. Φ80000/7558/410/6.7.2009 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ ΥΟΔ 291/7.7.2009), βάσει των επιστημονικών και τεχνικών δεδομένων, των κρατουσών διεθνών αντιλήψεων και των πραγματικών συνθηκών εργασίας. Η Επιτροπή γνωμοδοτεί μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Επιτροπής της παραγράφου 1.

Λευκάδα, 6 Αυγούστου 2009
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Φ. ΠΑΛΛΗ − ΠΕΤΡΑΛΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους
Αθήνα, 7 Αυγούστου 2009
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ