143 Α' 2009

ΝΟΜΟΣ 3790/2009

Εταιρεία ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, επιβολή ειδικού φόρου και έκτακτης εισφοράς στα πλοία αναψυχής, ρύθμιση φορολογικών θεμάτων, θεμάτων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και λοιπές διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
07 Αυγούστου 2009

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 143
7 Αυγούστου 2009

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3790
Εταιρεία ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, επιβολή ειδικού φόρου και έκτακτης εισφοράς στα πλοία αναψυχής, ρύθμιση φορολογικών θεμάτων, θεμάτων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και λοιπές διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 14

Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών μπορούν να επιχορηγούνται, από τον κωδικό 2449 (επιχορηγήσεις σε λοιπά πολιτιστικά ιδρύματα) του Ειδικού Φορέα 110 [Υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης (Κεντρική Υπηρεσία)] του Προϋπολογισμού του Κράτους και μέχρι ποσό τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ συνολικώς, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου με κοινωφελείς ή πολιτιστικούς σκοπούς και ιδίως πολιτιστικοί σύλλογοι οπουδήποτε και αν έχουν την έδρα τους, ιδίως στην περίπτωση που αναπτύσσουν σημαντική πολιτιστική δραστηριότητα, ανάπτυξη του αθλητισμού, μελέτη οικολογική και προστασία περιβάλλοντος, καθώς και εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα για τα αναγκαία έργα συντήρησης και αποκατάστασης ιερών ναών. Η επιχορήγηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ ανά νομικό πρόσωπο. Η επιλογή των επιχορηγούμενων νομικών προσώπων στηρίζεται στην εκτίμηση της σημασίας του έργου τους και της οικονομικής τους κατάστασης.

Άρθρο 15Υπαγωγή του δημόσιου τομέα σε προγράμματα απασχόλησης ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, στα προγράμματα του άρθρου 29 παρ. 1 του ν. 1262/1982 (ΦΕΚ 70 Α΄), όπως ισχύει, δύνανται να υπάγονται στην έννοια «εργοδότες» της ανωτέρω διάταξης και φορείς του δημόσιου τομέα, σύμφωνα με την οριοθέτηση αυτού από το άρθρο 51 παρ. 1 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α΄), όπως ισχύει. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 1262/1982, πλην της παραγράφου 3 του ως άνω άρθρου.

Άρθρο 16ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Μετά την περίπτωση η΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 47 του ν. 2637/1998 (ΦΕΚ 200 Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προστίθεται νέα περίπτωση θ΄, το κείμενο της οποίας έχει ως εξής: «θ) Η χαρτογράφηση των εποικιστικών εκτάσεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η δημιουργία του χαρτογραφικού υποβάθρου της χώρας, η παρακολούθηση και η συνεχής επικαιροποίησή του.» Η περίπτωση θ΄ μετονομάζεται σε ι΄.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 47 του ν. 2637/1998, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Ειδικά για την άσκηση των δραστηριοτήτων της περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, η προκαλούμενη δαπάνη και μέχρι του ποσού των τεσσάΦΕΚ 6031 ρων εκατομμυρίων (4.000.000) ευρώ, καλύπτεται με επιχορήγηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, με ισόποση μείωση των πιστώσεων των αντίστοιχων προγραμμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το δε ακριβές ύψος της επιχορήγησης καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.»

Άρθρο 17ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο άρθρο 10 του ν.δ. 400/1970 (ΦΕΚ 10 Α΄) προστίθεται νέα παράγραφος 4.α) ως εξής: «4.α) Μετά την ανάκληση της άδειας λειτουργίας ασφαλιστικής επιχείρησης, ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κατόπιν πρότασης της ΕΠΕΙΑ δύναται, αφού λάβει υπόψη του και τη συστημική σπουδαιότητα των τυχόν χαρτοφυλακίων ζωής, που διαχειριζόταν η υπό εκκαθάριση επιχείρηση, να ορίζει επόπτη χαρτοφυλακίων ζωής, ο οποίος είναι πρόσωπο άλλο από τον επόπτη εκκαθάρισης, διαθέτει υποχρεωτικά ειδική πείρα και γνώσεις στο χρηματοοικονομικό τομέα και καθίσταται αποκλειστικά υπεύθυνος για την αναδιοργάνωση των χαρτοφυλακίων αυτών, που δεν τίθενται σε εκκαθάριση. Μερική ή ολική μεταβίβαση των ως άνω χαρτοφυλακίων ζωής επιτρέπεται με επιμέλεια του ως άνω επόπτη, διενεργείται δε, μετά από απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, κατόπιν πρότασης της ΕΠΕΙΑ, κατά παρέκκλιση των οριζομένων στα άρθρα 3 παράγραφος 6 και 59 του παρόντος διατάγματος. Με απόφαση του ανωτέρω Υπουργού, κατόπιν πρότασης της ΕΠΕΙΑ, η οποία καθορίζει το συνολικό άνοιγμα των ως άνω χαρτοφυλακίων, δύναται να παρέχεται, υπό προϋποθέσεις, υπέρ της αναδόχου ασφαλιστικής επιχείρησης εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου ή σε περίπτωση μη ανεύρεσης αναδόχου, εγγύηση υπέρ των ασφαλισμένων, η οποία δεν υπερβαίνει το ως άνω άνοιγμα. Η ως άνω εγγύηση αποτελεί, κατά παρέκκλιση των οριζομένων στα άρθρα 8 και 17 α) του παρόντος διατάγματος, στοιχείο επιλέξιμο, τόσο για την ασφαλιστική τοποθέτηση, όσο και για το περιθώριο φερεγγυότητας και χρησιμοποιείται από την ανάδοχο εταιρεία μετά τη χρήση των στοιχείων ενεργητικού του αποκτηθέντος χαρτοφυλακίου. Η αμοιβή του επόπτη της παρούσας παραγράφου ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, κατόπιν πρότασης της ΕΠΕΙΑ και βαρύνει για μεν το διάστημα πριν τη μεταβίβαση του χαρτοφυλακίου την υπό εκκαθάριση επιχείρηση, κατ’ εφαρμογήν της παραγράφου 9 του άρθρου 12α) του παρόντος διατάγματος, για δε το διάστημα μετά την τυχόν μεταβίβαση του χαρτοφυλακίου την ανάδοχο επιχείρηση. Η ευθύνη του επόπτη ρυθμίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 14 του άρθρου 12α) του παρόντος διατάγματος. Κάθε ειδικότερο θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου ρυθμίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών κατόπιν πρότασης της ΕΠΕΙΑ. Στο πλαίσιο εφαρμογής της παρούσας διάταξης, η ΕΠΕΙΑ δύναται να ανακαλέσει αιτιολογημένα την απόφαση της, περί ανακλήσεως της άδειας λειτουργίας της ασφαλιστικής επιχείρησης, εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της εν λόγω απόφασης.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η διάταξη της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ισχύει από την κατάθεση της προς ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων.

Άρθρο 18

Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 17 του ν.δ. 96/1973 (ΦΕΚ 172 Α΄), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «δ) Για την επαλήθευση της τιμής κάθε φαρμακευτικού προϊόντος, που παρασκευάζεται ή συσκευάζεται ή εισάγεται στη χώρα, ερευνώνται οι τιμές πώλησης του στα άλλα κράτη − μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), όπου κυκλοφορεί το συγκεκριμένο φαρμακευτικό προϊόν. Ειδικότερα, για την ανωτέρω επαλήθευση λαμβάνεται υπόψη η τιμή πώλησης του φαρμακευτικού προϊόντος στους χονδρεμπόρους, η οποία προκύπτει από το μέσο όρο των τριών χαμηλότερων τιμών του φαρμακευτικού προϊόντος στα κράτη − μέλη της Ε.Ε.. Στην τιμή που προκύπτει κατά το προηγούμενο εδάφιο, προστίθενται τα έξοδα εισαγωγής και οι υποχρεωτικές εκπτώσεις.»

Άρθρο 19ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για τη διενέργεια των προμηθειών και την παροχή υπηρεσιών σημαντικής οικονομικής ή τεχνολογικής αξίας του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ. που αφορούν στο κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα ως σύνολο, σε σχέση ιδίως με φάρμακα, ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, υγειονομικό υλικό και ιατρικές πράξεις, αρμόδια είναι η Επιτροπή που αποτελείται από τους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η επιλογή των προμηθειών και υπηρεσιών που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Επιτροπής γίνεται με κοινή απόφαση των ανωτέρω Υπουργών. Με όμοια απόφαση ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η Επιτροπή αποφασίζει για το είδος της διαγωνιστικής διαδικασίας που θα τηρηθεί, για τον φορέα διενέργειας της, την κατακύρωση, την ανάθεση ή τη ματαίωση του διαγωνισμού. Ο φορέας διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας αναφέρεται μόνο στην Επιτροπή για το διαγωνισμό και για οποιοδήποτε θέμα σχετίζεται με αυτόν. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις για τα συλλογικά κυβερνητικά όργανα που προβλέπονται στο άρθρο 16 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α). Η Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών αναλαμβάνει τη γραμματειακή υποστήριξη και την επικουρία του έργου της Επιτροπής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας του ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134 Α), καθώς και άλλων Επιτροπών Προμηθειών και Υπηρεσιών που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, δεν θίγονται από την παρούσα διάταξη.

Άρθρο 20ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας συνιστάται διαρκής Επιτροπή Κρίσεως Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων με αρμοδιότητα τη γνωμοδότηση για την υπαγωγή εργασιών, ειδικοτήτων ή χώρων εργασίας στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα του ΙΚΑ − ΕΤΑΜ ή άλλων Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης. Η Επιτροπή γνωμοδοτεί με βάση τα επιστημονικά και τεχνικά δεδομένα, τις κρατούσες διεθνώς αντιλήψεις και τις πραγματικές συνθήκες εργασίας, όπως εκάστοτε διαμορφώνονται. Η Επιτροπή είναι ενδεκαμελής και προεδρεύεται από εγνωσμένου κύρους επιστήμονα με γνώσεις του εργασιακού και ιατρικού χώρου. Σε αυτή συμμετέχουν εκπρόσωποι του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων και επιστημονικών φορέων και ινστιτούτων συναφών προς την εργασία, το περιβάλλον και την ιατρική. Η σύνθεση, η συγκρότηση και ο τρόπος λειτουργίας της Επιτροπής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής της προηγούμενης παραγράφου, υπάγονται στον κατάλογο Βαρέων και Ανθυγιεινών, χώροι, ειδικότητες και επαγγέλματα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας καθορίζονται, με βάση το πόρισμα της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής που συστάθηκε με τις υπ’ αριθμ. 2/31774/ 0022/19.7.2007 (ΦΕΚ 326/2007), 2/319/0022/3.3.2008 (ΦΕΚ 107/2008), οικ.11111/728/23.4.2008 (ΦΕΚ 203/ 2008) κοινές υπουργικές αποφάσεις, τα επαγγέλματα, οι ειδικότητες ή οι χώροι εργασίας, που υπάγονται στον Κανονισμό Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ ή άλλων Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης για όσους ασφαλίζονται για πρώτη φορά. Ο χρόνος έναρξης ισχύος της ρύθμισης αυτής θα καθορίζεται στην απόφαση. Με την ίδια κοινή υπουργική απόφαση εντάσσονται από την ίδια ημερομηνία στο καθεστώς των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων νέα επαγγέλματα, ειδικότητες ή χώροι εργασίας, που θα προταθούν από την Επιτροπή, που συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. Φ80000/7558/410/6.7.2009 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ ΥΟΔ 291/7.7.2009), βάσει των επιστημονικών και τεχνικών δεδομένων, των κρατουσών διεθνών αντιλήψεων και των πραγματικών συνθηκών εργασίας. Η Επιτροπή γνωμοδοτεί μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Επιτροπής της παραγράφου 1.

Άρθρο 21Έναρξη ισχύος

Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται ειδικότερα στις επί μέρους διατάξεις του. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

Λευκάδα, 6 Αυγούστου 2009
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Φ. ΠΑΛΛΗ − ΠΕΤΡΑΛΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους
Αθήνα, 7 Αυγούστου 2009
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ