249 Α' 2011

ΝΟΜΟΣ 4030/2011

Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
Άρθρο 16
25 Νοεμβρίου 2011

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 249
25 Νοεμβρίου 2011

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4030
Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 16

Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Δόμησης και Ενέργειας (ΕΥΕΔΕΝ) 1. Ο έλεγχος και η παρακολούθηση του έργου των Ε- λεγκτών Δόμησης και της ορθής εκτέλεσης των καθηκό- ντων τους γίνεται από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρη- τών Ενέργειας (ΕΥΕΠΕΝ) του ν. 3818/2010 (Α΄ 17) και η οποία μετονομάζεται σε Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Δόμησης και Ενέργειας (ΕΥΕΔΕΝ), μέσω αυτεπάγγελ- των δειγματοληπτικών ελέγχων ή ύστερα από καταγγε- λία σε κτίρια που έχουν ελέγξει ελεγκτές δόμησης. 2. Το έργο της ΕΥΕΔΕΝ ασκείται μέσω της Γενικής Ε- πιθεώρησης του π.δ. 72/2010 (Α΄ 132) στην οποία ανατί- θενται και οι αρμοδιότητες του παρόντος, καθώς και δύο αυτόνομων ενιαίων διοικητικών μονάδων: α. της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Δόμησης (ΕΥΕΔ), που συνιστάται με το παρόν, και β. της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Ενέργειας (ΕΥΕΠΕN), που έχει συγκροτηθεί σύμφωνα με το π.δ. 72/2010 και οι οποίες υπάγονται απευθείας στον Γενικό Επιθεωρητή της ΕΥΕΠΕΝ, που μετονομάζεται σε Γενικό Επιθεωρητή της ΕΥΕΔΕΝ, ο οποίος εποπτεύει και ελέγ- χει το έργο της ΕΥΕΔΕΝ. Η τοποθέτηση του Γενικού Ε- πιθεωρητή γίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλ- λοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ύστερα από εισήγηση του Ειδικού Γραμματέα Επιθεώρησης Περιβάλ- λοντος και Ενέργειας. 3. Της ΕΥΕΔ και της ΕΥΕΠΕΝ προΐστανται Βοηθοί Γε- νικοί Επιθεωρητές Δόμησης και Ενέργειας αντίστοιχα, που είναι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Μηχανικών με βαθμό Α΄ και εφόσον δεν υπάρχουν, του κλάδου ΤΕ μηχανικών με βαθμό Α΄, αντίστοιχου επιστη- μονικού και γνωστικού πεδίου και σχετικής εμπειρίας και έχουν τουλάχιστον τετραετή θητεία σε θέση Προϊσταμέ- νου Τμήματος, με πενταετή θητεία, η οποία μπορεί να παραταθεί ή ανανεωθεί, ανάλογα με τις υπηρεσιακές α- νάγκες. Η τοποθέτηση των Επιθεωρητών Δόμησης γίνεται με απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλι- ματικής Αλλαγής, ύστερα από σχετική εισήγηση του Γε- νικού Γραμματέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλο- ντος και των Επιθεωρητών Ενέργειας ύστερα από σχετι- κή εισήγηση του Ειδικού Γραμματέα Επιθεώρησης Περι- βάλλοντος και Ενέργειας. Οι αποδοχές των Βοηθών Γενικών Επιθεωρητών καθο- ρίζονται σε ποσοστό 75% του ύψους των αποδοχών που προβλέπονται κάθε φορά για Γενικό Διευθυντή Υπουρ- γείου. Ο χρόνος της θητείας του Γενικού Επιθεωρητή και των δύο Βοηθών Γενικών Επιθεωρητών θεωρείται ως χρόνος άσκησης καθηκόντων Προϊσταμένου Διεύθυν- σης Υπουργείου. 4. Η ΕΥΕΔ έχει την ίδια διοικητική δομή με αυτήν της ΕΥΕΠΕN και συγκροτείται σε ενιαίους διοικητικούς το- μείς, γεωγραφικά κατανεμημένους, με έδρες στις αντί- στοιχες Περιφέρειες της χώρας και με χωρική αρμοδιό- τητα στις περιοχές εποπτείας των αντίστοιχων Περιφε- ρειών, που υπάγονται στη Γενική Επιθεώρηση της Ειδι- κής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Δόμησης και Ενέργειας (ΕΥΕΔΕΝ). Κατά προτεραιότητα συγκροτούνται δύο διακριτοί Το- μείς, ως εξής: α. Τομέας Νοτίου Ελλάδας με χωρική αρμοδιότητα στις Περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Νοτίου Αιγαί- ου, Κρήτης. β. Τομέας Βορείου Ελλάδας με χωρική αρμοδιότητα στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσα- λίας, Ηπείρου και Βορείου Αιγαίου. 5. Των Τομέων της ΕΥΕΔ προΐστανται Τομεάρχες Επι- θεωρητές, οι οποίοι είναι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι, του κλάδου ΠΕ Μηχανικών με βαθμό Α΄, αντίστοιχου ε- πιστημονικού και γνωστικού πεδίου και σχετικής εμπει- ρίας και έχουν τουλάχιστον τριετή θητεία σε θέση Προϊ- σταμένου Τμήματος, με πενταετή θητεία, η οποία μπορεί να παραταθεί ή ανανεωθεί, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες. Η τοποθέτησή τους γίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ύ- στερα από σχετική εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Χω- ροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος. Ο χρόνος της θη- τείας των Τομεαρχών Επιθεωρητών θεωρείται ως χρό- νος άσκησης καθηκόντων Προϊσταμένου Διεύθυνσης Υ- πουργείου και τους καταβάλλεται το αντίστοιχο επίδομα θέσης ευθύνης. 6. Η ΕΥΕΔΕΝ από της σύστασής της ως ΕΥΕΠΕΝ, στελεχώνεται με: α) μονίμους δημοσίους υπαλλήλους, μετά από διορι- σμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1994 (Α΄ 28) ή με μετάταξη από το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. ή με μετακίνη- ση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3528/2007 (Α΄ 26), β) με υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαί- ου αορίστου χρόνου, μετά από μετάταξη από το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. ή μετακίνηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 410/1988 (Α΄ 191), γ) με μονίμους δημοσίους υπαλλήλους ή υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετούν στο Δημόσιο ή τον ευρύτερο δημόσιο το- μέα, μετά από απόσπαση, με απόφαση του οικείου Υ- πουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, χωρίς γνώμη Υπηρεσιακού Συμ- βουλίου ή άλλου οργάνου κατά παρέκκλιση των κείμε- νων διατάξεων. Η διάρκεια της απόσπασης ορίζεται σε τρία έτη και μπορεί να παρατείνεται ή ανανεώνεται για υπηρεσιακές ανάγκες. 7. Για τη στελέχωση της ΕΥΕΔΕΝ προβλέπονται: α. Για τη Γενική Επιθεώρηση, επιπρόσθετα, πέντε θέ- σεις του κλάδου ΠΕ Μηχανικών και τρεις θέσεις του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού. β. Για την ΕΥΕΠΕN, επιπρόσθετα, πέντε θέσεις του κλάδου ΠΕ Μηχανικών και τέσσερις θέσεις του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, εκτός της θέσης του Βοη- θού Γενικού Επιθεωρητή Ενέργειας. γ. Για την ΕΥΕΔ προβλέπονται, εκτός της θέσης του Βοηθού Γενικού Επιθεωρητή Δόμησης και των δύο Τομε- αρχών των Τομέων αυτής, πενήντα θέσεις υπαλλήλων Τακτικού προσωπικού, με τις παρακάτω ειδικότητες: - τριάντα δύο θέσεις του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, - οκτώ θέσεις του κλάδου ΤΕ Μηχανικών, - τέσσερις θέσεις του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικο- νομικού, - δύο θέσεις του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, - τέσσερις θέσεις του κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Οικονο- μικού με γνώσεις Η/Υ. 8. Όσοι εκ των υπαλλήλων της ΕΥΕΔ είναι διπλωμα- τούχοι μηχανικοί ή πτυχιούχοι μηχανικοί τεχνολογικής εκπαίδευσης, ορίζονται ως Επιθεωρητές Δόμησης αφού παρακολουθήσουν σεμινάρια ανάλογα αυτών των Ελε- γκτών Δόμησης προκειμένου να μπορούν να διενεργούν ελέγχους σε κάθε δημόσιο ή ιδιωτικό κτίριο ή κτιριακό ή οικιστικό έργο, με επιτόπια αυτοψία, καθώς και μετρή- σεις, και συλλογή κάθε χρήσιμου για τη διενέργεια του ελέγχου στοιχείου. Αυτό ισχύει ανεξάρτητα από την τυ- χόν αρμοδιότητα άλλης αρχής να προβαίνει σε ανάλογο έλεγχο. 9. Ύστερα από κάθε έλεγχο συντάσσεται από τους Ε- πιθεωρητές Δόμησης που διενήργησαν τον έλεγχο, έκ- θεση ελέγχου. Αν διαπιστωθούν παραβάσεις η σχετική έκθεση επιδίδεται με συστημένη πρόσκληση στον ελεγ- χόμενο ελεγκτή δόμησης, ο οποίος καλείται σε ακρόαση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του ν. 2690/1999. Ύστερα από την ακρόαση ή την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας τέλεσής της, ο Επιθεωρητής Δόμησης συ- ντάσσει αιτιολογημένη πράξη βεβαίωσης ή μη, της παρά- βασης, την οποία υπογράφει ο Γενικός Επιθεωρητής της ΕΥΕΔΕΝ. 10. Αντίγραφο της πράξης βεβαίωσης παράβασης και ο πλήρης φάκελος της υπόθεσης αποστέλλεται στο Επο- πτικό Συμβούλιο, προκειμένου να ασκηθεί πειθαρχικός έ- λεγχος. 11. Με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα από εισήγηση του Γενικού Επιθεωρητή της ΕΥΕΔΕΝ, καθορίζονται ζητήμα- τα που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία της ΕΥΕΔΕΝ, στην κατανομή αρμοδιοτήτων σε Τμήματα ανά Τομέα, καθώς και κάθε σχετικό θέμα.

Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ,
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ NIKOΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑi ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2011
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ