249 Α' 2011

ΝΟΜΟΣ 4030/2011

Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ
Άρθρο 38
25 Νοεμβρίου 2011

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 249
25 Νοεμβρίου 2011

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4030
Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 38

Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) 1. Στην παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 51/1988 (Α΄ 19) καταργείται η περίπτωση ε΄. 2. Στην παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 51/1988 μετά την περίπτωση ιγ΄ προστίθεται περίπτωση ιδ΄ ως ακολού- θως: «ιδ. Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής». 3. Στο Κεφάλαιο Β΄ του άρθρου 1 του π.δ. 51/1988 κα- ταργείται η περίπτωση ε΄. 4. Στο Κεφάλαιο Β΄ του άρθρου 1 του π.δ. 51/1988 με- τά την περίπτωση η΄ προστίθεται περίπτωση θ΄ ως εξής: «θ. Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής». 5. Στην παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ. 51/1988 καταρ- γείται η περίπτωση γ΄. 6. Στην παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ. 51/1988 μετά την περίπτωση ε΄ προστίθενται περιπτώσεις στ΄ και ζ΄ ως ε- ξής: «στ. Τμήμα Οργανωμένης Οικιστικής Ανάπτυξης και Στεγαστικής Πολιτικής. ζ. Γραφείο Άρσεων Απαλλοτρίωσης». 7. Στην παρ. 2 του άρθρου 5 του π.δ. 51/1988 καταρ- γείται η περίπτωση γ΄. 8. Στην παρ. 2 του άρθρου 5 του π.δ. 51/1988 μετά την περίπτωση ε΄ προστίθενται περιπτώσεις στ΄ και ζ΄ ως ε- ξής: «στ. Τμήμα Οργανωμένης Οικιστικής Ανάπτυξης και Στεγαστικής Πολιτικής, με τις εξής αρμοδιότητες: αα) Η χάραξη της στεγαστικής πολιτικής στο πλαίσιο των κατευθύνσεων της αναπτυξιακής και οικονομικής πολιτικής της χώρας σε συνεργασία και με άλλους συ- ναρμόδιους φορείς και η εισήγηση θεσμικών και άλλων μέτρων (κίνητρα) για την εφαρμογή της πολιτικής γης και στέγασης. ββ) Η παρακολούθηση και ο συντονισμός της έρευνας στους παραπάνω τομείς και η εισήγηση για την ανάθεση μελετών εκπόνησης των ερευνών αυτών. γγ) Η παρακολούθηση στεγαστικών προγραμμάτων δημοσίων φορέων και προγραμμάτων οργανωμένης οικι- στικής ανάπτυξης Οικοδομικών Συνεταιρισμών και Ιδιω- τών και η μέριμνα για την έγκριση των σχετικών πολεο- δομικών μελετών και έργων. δδ) Η έγκριση και εποπτεία εφαρμογής κοινωνικού προγράμματος κατασκευής κτιρίων. εε) Η τήρηση αρχείου μελετών. ζ) Γραφείο Άρσεων Απαλλοτρίωσης, με τις εξής αρμο- διότητες: Η μέριμνα για τον έλεγχο, την παροχή κατευ- θύνσεων σύνταξης και την έγκριση πολεοδομικών ρυθμί- σεων και τροποποιήσεων εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων κατόπιν άρσεων απαλλοτρίωσης ή δέσμευσης.» 9. α) Το άρθρο 6 του π.δ. 51/1988 καταργείται. β) Οι θέσεις, το προσωπικό και οι αρμοδιότητες των Τμημάτων Στεγαστικής Πολιτικής και Οργανωμένης Οικι- στικής Ανάπτυξης και Στεγαστικών Προγραμμάτων της Διεύθυνσης Οικιστικής Πολιτικής και Κατοικίας, πλην αυ- τών για τη διοργάνωση αρχιτεκτονικών διαγωνισμών, μεταφέρονται στη Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδια- σμού και ασκούνται από το νέο Τμήμα Οργανωμένης Οι- κιστικής Ανάπτυξης και Στεγαστικής Πολιτικής. γ) Οι θέσεις, το προσωπικό και οι αρμοδιότητες του Τμήματος Κτιριολογίας και Προτύπων Κατοικίας μεταφέ- ρονται στη Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής και ασκούνται από το νέο Τμήμα Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής. δ) Οι θέσεις, το προσωπικό και οι αρμοδιότητες του Τμήματος Οικοδομικών Συνεταιρισμών μεταφέρονται στο Τμήμα Μικρών Οικισμών και Παραθεριστικής Κατοι- κίας της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού. 10. Οι θέσεις και το προσωπικό του τμήματος Παραδο- σιακών Οικισμών της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδια- σμού, μεταφέρονται στο τμήμα Παραδοσιακών Οικισμών της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικής. 11. Στην παρ. 1 του άρθρου 8 του π.δ. 51/1988 καταρ- γείται η περίπτωση ε΄. 12. Στην παρ. 2 του άρθρου 8 του π.δ. 51/1988 καταρ- γείται η περίπτωση ε΄. 13. Το Γραφείο «Ιστορικού Κέντρου της πόλεως των Α- θηνών» του Τμήματος Παραδοσιακών Οικισμών της Δι- εύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού που συστάθηκε με την υπ' αριθμ. 85782/5435/1996 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Β΄ 693) καταργείται. Οι θέσεις και το προσωπικό του κα- ταργούμενου γραφείου μεταφέρονται στη Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής και κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 14. Οι θέσεις και το προσωπικό του Τμήματος Παραδο- σιακών Οικισμών της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδια- σμού και του Τμήματος Μεταφοράς Συντελεστή Δόμη- σης της Διεύθυνσης Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κα- νονισμών μεταφέρονται στα αντίστοιχα τμήματα της Δι- εύθυνσης Αρχιτεκτονικής. 15. Μετά το άρθρο 9 του π.δ. 51/1988 προστίθεται άρ- θρο 9Α ως εξής: «Άρθρο 9Α Διάρθρωση της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικής 1. Τη Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής απαρτίζουν τα παρα- κάτω τμήματα: α) Τμήμα Ιστορικών Κέντρων (Παραδοσιακών Τμημά- των Πόλεων). β) Τμήμα Παραδοσιακών Οικισμών. γ) Τμήμα Διατηρητέων Κτιρίων. δ) Τμήμα Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής. ε) Τμήμα Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης (Μ.Σ.Δ.). 2. Η αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικής ανά- γεται στα παρακάτω θέματα που κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων ως εξής: α) Τμήμα Ιστορικών Κέντρων (Παραδοσιακών Τμημά- των Πόλεων), με τις εξής αρμοδιότητες: αα) Η μελέτη και η μέριμνα για τον χαρακτηρισμό τμη- μάτων πόλεων (Ιστορικών Κέντρων) ως παραδοσιακών και ο καθορισμός ζωνών προστασίας αυτών. ββ) Η σύνταξη και έγκριση προτύπων, προδιαγραφών, κανονισμών και ειδικών μελετών και προγραμμάτων, τα οποία αναφέρονται στην πολεοδομική συγκρότηση, το σχέδιο πόλεως, τους όρους δόμησης, τις χρήσεις γης και τη μορφολογική κατάσταση των Ιστορικών Κέντρων και των ζωνών προστασίας αυτών. β) Τμήμα Παραδοσιακών Οικισμών, με τις εξής αρμο- διότητες: αα) Η μελέτη και η μέριμνα για τον χαρακτηρισμό οικι- σμών ή τμημάτων τους ως παραδοσιακών και ο καθορι- σμός ζωνών προστασίας αυτών. ββ) Η σύνταξη και έγκριση προτύπων, προδιαγραφών, κανονισμών και ειδικών μελετών και προγραμμάτων, τα οποία αναφέρονται στην πολεοδομική συγκρότηση, το σχέδιο πόλεως, τους όρους δόμησης, τις χρήσεις γης, την μορφολογική κατάσταση, την ανάδειξη, την αναστή- λωση και την ανάπλαση των παραδοσιακών οικισμών, των ζωνών προστασίας αυτών ως και των αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών τόπων του ν. 3028/2002 (Α΄ 153). γγ) Η παροχή κατευθύνσεων σε φορείς των ΟΤΑ και άλλων αρμόδιων φορέων σε θέματα παραδοσιακών οικι- σμών. δδ) Η εισήγηση προγραμμάτων για την εφαρμογή της πολιτικής στον τομέα αυτόν. γ) Τμήμα Διατηρητέων Κτιρίων, με τις εξής αρμοδιότη- τες: αα) Η μελέτη και η μέριμνα για τον χαρακτηρισμό αρ- χιτεκτονικών συνόλων, κτιρίων ή τμημάτων τους και λοι- πών στοιχείων του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος ως διατηρητέων, ως και ο καθορισμός ζωνών προστασίας αυτών. ββ) Η σύνταξη και έγκριση προτύπων, προδιαγραφών, κανονισμών και ειδικών μελετών και προγραμμάτων, τα οποία αναφέρονται σε ειδικούς όρους δόμησης, τις χρή- σεις, την μορφολογική κατάσταση και την ανάδειξη δια- τηρητέων κτιρίων και λοιπών στοιχείων του ανθρωπογε- νούς περιβάλλοντος. γγ) Ο έλεγχος αιτημάτων κατεδάφισης αξιόλογων κτι- ρίων. δδ) Η τήρηση αρχείου των Διατηρητέων Κτιρίων, των Παραδοσιακών Συνόλων και των μελετών της Διεύθυν- σης. εε) Η παροχή κατευθύνσεων σε φορείς των ΟΤΑ και άλλων αρμόδιων φορέων σε θέματα Αρχιτεκτονικής. δ) Τμήμα Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής, με τις εξής αρμο- διότητες: αα) Η σύνταξη και έγκριση προτύπων, προδιαγραφών, κανονισμών και ειδικών μελετών και προγραμμάτων, τα οποία αναφέρονται στη σύγχρονη κτιριακή αρχιτεκτονι- κή δημιουργία και τον αστικό εξοπλισμό του δημοσίου ε- λευθέρου χώρου, με ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών και υλικών δόμησης φιλικών προς το περιβάλλον. ββ) Η μέριμνα για την παρακολούθηση των διεθνών ε- ξελίξεων στους τομείς της σύγχρονης αρχιτεκτονικής, της δημιουργικής ενσωμάτωσης παραδοσιακών προτύ- πων, νέων τεχνολογιών και υλικών δόμησης σε αυτήν και την εν γένει προαγωγή της αρχιτεκτονικής με τη διοργάνωση αρχιτεκτονικών διαγωνισμών, εκθέσεων και άλλων δραστηριοτήτων. γγ) Η μέριμνα για τις διεθνείς σχέσεις, τις δραστηριό- τητες και τις υποχρεώσεις του Υπουργείου όσον αφορά στο αντικείμενο και τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης. ε) Τμήμα Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης (Μ.Σ.Δ.), με αρμοδιότητα όλα τα θέματα που αφορούν στη διαδι- κασία ελέγχου, έγκρισης και τεκμηρίωσης αιτημάτων με- ταφοράς συντελεστή δόμησης και παροχής σχετικών ο- δηγιών.» 16. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 προστίθεται περί- πτωση ζ΄ ως εξής: «ζ. Τμήμα Ρυθμιστικών Σχεδίων Πόλεως και Οικιστικής Δομής». 17. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 προστίθεται περί- πτωση ζ΄ ως εξής: «ζ. Τμήμα Ρυθμιστικών Σχεδίων Πόλεως και Οικιστικής Δομής, στο οποίο υπάγονται: α) Η προώθηση προς έγκριση των Ρυθμιστικών Σχε- δίων και Προγραμμάτων Προστασίας Περιβάλλοντος των αστικών συγκροτημάτων της χώρας, η εποπτεία και ο συντονισμός με τους Οργανισμούς εφαρμογής των σχεδίων αυτών και η παρακολούθηση των προγραμμά- των τους. β) Η εναρμόνιση με την Ευρωπαϊκή Πολιτική για τον α- στικό χώρο, η παρακολούθηση της αστικής ανάπτυξης με έλεγχο των αστικών παρεμβάσεων και των προγραμ- μάτων αστικής αναγέννησης σύμφωνα με τις κατευθύν- σεις των Ρυθμιστικών Σχεδίων και της Ευρωπαϊκής Πολι- τικής και η διαμόρφωση δεικτών παρακολούθησης αστι- κών περιβαλλοντικών παρεμβάσεων μεσαίων αστικών κέντρων. γ) Η σύνταξη ετήσιας έκθεσης προς τον Υπουργό Πε- ριβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής η οποία συνοδεύεται από τις αντίστοιχες εκθέσεις των Οργανι- σμών Ρυθμιστικών Σχεδίων και περιλαμβάνει αξιολόγη- ση της πορείας δράσης των Οργανισμών και της αστικής ανάπτυξης και τυχόν προτάσεις για νέο πλαίσιο αστικών παρεμβάσεων στα οικιστικά συγκροτήματα των Ρυθμι- στικών Σχεδίων. δ) Η αξιολόγηση, ο έλεγχος και η προώθηση για έγκρι- ση τυχόν τροποποιήσεων και εξειδικεύσεων των αρχι- κών προεδρικών διαταγμάτων των Ρυθμιστικών Σχεδίων. ε) Ο σχεδιασμός των Γ.Π.Σ. και ΣΧΟΟΑΠ των Δήμων (πρότυπα, προδιαγραφές, οδηγίες, συντονισμός κ.λπ.). στ) Η μέριμνα για την παρακολούθηση της εκπόνησης, την παροχή κατευθύνσεων σύνταξης και την έγκριση με- λετών Ρυθμιστικών Σχεδίων. ζ) Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Οικιστικής Δομής. 18. Οι θέσεις και το προσωπικό του Τμήματος Οικιστι- κής Δομής μεταφέρονται στο Τμήμα Ρυθμιστικών Σχε- δίων Πόλεως και Οικιστικής Δομής. 19. Στην παρ. 1 του άρθρου 8 του π.δ. 51/1988 προστί- θεται περίπτωση στ΄ ως εξής: «στ) Τμήμα Αρχείου Αδειών Δόμησης». 20. Στην παρ. 2 του άρθρου 8 του π.δ. 51/1988 προστί- θεται περίπτωση στ΄ ως εξής: «στ) Τμήμα Αρχείου Αδειών Δόμησης στο οποίο υπά- γονται η τήρηση και ενημέρωση ηλεκτρονικού αρχείου των αδειών δόμησης. Με απόφαση του Υπουργού Περι- βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορί- ζεται ο τρόπος λειτουργίας και κάθε άλλη λεπτομέρεια του τμήματος.» 21. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέρ- γειας και Κλιματικής Αλλαγής μπορεί να κατανέμονται και να ανακατανέμονται οι ανωτέρω αρμοδιότητες των Διευθύνσεων Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτο- νικής μεταξύ των υποκείμενων οργανικών μονάδων τους. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μπορεί να τροποποιείται ο Οργανισμός του Υ- πουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 22. Στην παρ. 3 του άρθρου 1 του π.δ. 51/1988 προστί- θεται περίπτωση στ΄ ως ακολούθως: «στ. Γραφείο Μελετών για άτομα με Αναπηρίες (Γρ. ΑμεΑ). Το Γραφείο ΑμεΑ με αντικείμενο την αντιμετώπι- ση των αναγκών για την αυτόνομη διακίνηση και διαβίω- ση των Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ) στο δομημένο περι- βάλλον υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Περιβάλλο- ντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και έχει τις α- κόλουθες αρμοδιότητες: i. Τη σύνταξη σχετικών προδιαγραφών, οδηγιών σχε- διασμού και κανονιστικών ρυθμίσεων για θέματα ασφα- λούς και αυτόνομης διαβίωσης και διακίνησης. ii. Το συντονισμό των Εθνικών, Τεχνικών και Αναπηρι- κών Φορέων σε σχετικά θέματα. iii. Την παρακολούθηση σχετικών Ευρωπαϊκών Προ- γραμμάτων και συμμετοχή σε Κοινοτικά Χρηματοδοτικά Προγράμματα. iv. Την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και συνεργασία με Τοπικούς, Εθνικούς, Κοινοτικούς και Διεθνείς Φορείς. v. Τη συστηματική ενημέρωση των εμπλεκομένων στο αντικείμενο των Φορέων και Ατόμων. vi. Την ανάπτυξη συνεργασίας κάθε μορφής με άλλες Υπηρεσίες του Δημοσίου, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, επιχειρήσεις του Δημοσίου, εταιρείες του Δη- μοσίου, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλους φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, για την προώθη- ση της αυτόνομης διακίνησης και διαβίωσης των Ατόμων με Αναπηρίες.»

Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ,
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ NIKOΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑi ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2011
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ