35 Α' 2012

ΝΟΜΟΣ 4049/2012

Aντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα, του Ντόπινγκ, των προσυνεννοημένων αγώνων και λοιπές διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
23 Φεβρουαρίου 2012

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 35
23 Φεβρουαρίου 2012

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4049
Aντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα, του Ντόπινγκ, των προσυνεννοημένων αγώνων και λοιπές διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 26

Επαναφέρονται σε ισχύ από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου οι διατάξεις των άρθρων 23 και 24 (Κεφάλαιο Α΄) και 25 έως και 32 (Κεφάλαιο Β΄) του π.δ. 343/2001 (Α΄ 231), οι οποίες αφορούν στην ίδρυση και λειτουργία των Γραφείων Εξωτερικού ως Υπηρεσιών του Ε.Ο.Τ., όπως τροποποιούνται με τα άρθρα 27−33 του παρόντος νόμου. Όπου στα ανωτέρω άρθρα του π.δ. 343/2001 αναφέρεται Πρόεδρος του Ε.Ο.Τ. νοείται ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού.

Άρθρο 27Διάρθρωση υπηρεσιών εξωτερικού

Το άρθρο 23 του π.δ. 343/2001 (Α΄ 231) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 23 1. Οι Υπηρεσίες Εξωτερικού λειτουργούν σε επίπεδο Τμήματος της Διεύθυνσης Εξωτερικού του Ε.Ο.Τ.. Τις υπηρεσίες αυτές συγκροτούν τα Γραφεία Εξωτερικού τα οποία διαρθρώνονται ως εξής: α) Γραφείο Μεγάλης Βρετανίας και Ιρλανδίας, με έδρα το Λονδίνο και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας τη Μεγάλη Βρετανία και την Ιρλανδία. β) Γραφείο Αμερικής, με έδρα τη Νέα Υόρκη και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας τα κράτη της Βόρειας Αμερικής. γ) Γραφείο Γερμανίας, με έδρα τη Φρανκφούρτη και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας και την Ελβετία. δ) Γραφείο Αυστρίας με έδρα τη Βιέννη και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας την Αυστρία και την Ουγγαρία. ε) Γραφείο Ιταλίας με έδρα το Μιλάνο και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας την Ιταλία, Κροατία, Σλοβενία και Σερβία. στ) Γραφείο Γαλλίας με έδρα το Παρίσι και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας τη Γαλλία. ζ) Γραφείο Ρωσίας με έδρα τη Μόσχα και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας τα Κράτη που προήλθαν από την διάλυση της Ε.Σ.Σ.Δ. (εκτός Βαλτικής). η) Γραφείο Κάτω Χωρών με έδρα το Άμστερνταμ και τοπική αρμοδιότητα την Ολλανδία. θ) Γραφείο Βελγίου με έδρα τις Βρυξέλλες και τοπική αρμοδιότητα το Βέλγιο − Λουξεμβούργο. ι) Γραφείο Σκανδιναβίας με έδρα τη Στοκχόλμη και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας τη Σουηδία, τη Νορβηγία, τη Φινλανδία, τη Δανία και τις χώρες της Βαλτικής. ια) Γραφείο Αυστραλίας με έδρα το Σίδνεϋ και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. ιβ) Γραφείο Ισπανίας με έδρα τη Μαδρίτη και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας την Ισπανία, την Πορτογαλία και τις χώρες της Νότιας Αμερικής. ιγ) Γραφείο Ιαπωνίας με έδρα το Τόκυο και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας την Ιαπωνία και την Κορέα. ιδ) Γραφείο Ρουμανίας με έδρα το Βουκουρέστι και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας τη Ρουμανία. ιε) Γραφείο Βουλγαρίας με έδρα τη Σόφια και περιοχή αρμοδιότητας τη Βουλγαρία. ιστ) Γραφείο Ισραήλ με έδρα το Τελ Αβίβ και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας το Ισραήλ. ιζ) Γραφείο Κύπρου με έδρα τη Λευκωσία και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας την Κύπρο. ιη) Γραφείο Κίνας, με έδρα το Πεκίνο και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας την Κίνα. ιθ) Γραφείο Βίσεγκραντ, με έδρα την Πράγα και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας την Τσεχία, τη Σλοβακία και την Πολωνία. 2. Με προεδρικό διάταγμα, μετά από πρόταση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού, μπορεί να συστήνονται ή να καταργούνται Γραφεία ή παραρτήματα. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να αναστέλλεται η λειτουργία των Γραφείων ή των παραρτημάτων και να μεταφέρεται η έδρα αυτών. 3. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού, μετά από εισήγηση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Τ., καταρτίζεται κανονισμός εσωτερικής λειτουργίας των υπηρεσιών εξωτερικού αυτού, με τον οποίο ρυθμίζεται ιδίως η δομή τους, οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του υπηρετούντος σε αυτά προσωπικού, η σχέση τους με την Κεντρική Υπηρεσία του Ε.Ο.Τ. και κάθε άλλο θέμα λειτουργίας των υπηρεσιών αυτών.»

Άρθρο 28Θέσεις Προσωπικού Υπηρεσιών ΕξωτερικούΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η υποπερίπτωση 1 της περίπτωσης Αii του άρθρου 18 του π.δ. 343/2001 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Κατηγορίας ΠΕ, κλάδοι Διοικητικού−Οικονομικού θέσεις 30 στους βαθμούς Δ΄– Α΄».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το άρθρο 25 του π.δ. 343/2001 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 25 Οι θέσεις της περίπτωσης Αii του άρθρου 18 κατανέμονται ως εξής: α. Δύο θέσεις κατηγορίας ΠΕ σε καθένα από τα γραφεία Μ. Βρετανίας – Ιρλανδίας, Η.Π.Α., Γερμανίας, Γαλλίας, Ιταλίας, Ρωσίας, Κίνας, Σουηδίας, Ολλανδίας, Ισπανίας και Ισραήλ. β. Μία θέση κατηγορίας ΠΕ σε καθένα από τα λοιπά γραφεία και τα παραρτήματα. γ. Αν δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση της δεύτερης θέσης κατηγορίας ΠΕ στα γραφεία της περίπτωσης α΄, η κάλυψη αυτής δύναται να πραγματοποιηθεί και από υπαλλήλους κατηγορίας ΤΕ, εφόσον αυτοί γνωρίζουν σε άριστο επίπεδο τη γλώσσα της χώρας της έδρας του γραφείου.»

Άρθρο 29Στελέχωση υπηρεσιών εξωτερικού

Το άρθρο 26 του π.δ. 343/2001 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 26 1. Οι οργανικές θέσεις των Υπηρεσιών Εξωτερικού (Γραφείων και Παραρτημάτων) του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) πληρούνται με μετάθεση μόνιμου ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού του Ε.Ο.Τ.. Οι ανωτέρω οργανικές θέσεις πληρούνται και με απόσπαση μόνιμου ή επί θητεία ή με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού ή των εποπτευόμενων από αυτήν νομικών προσώπων. 2. Προϊστάμενοι των Γραφείων Εξωτερικού ορίζονται μόνιμοι υπάλληλοι του Ε.Ο.Τ. ή μόνιμοι υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού ή των εποπτευόμενων από αυτήν νομικών προσώπων.»

Άρθρο 30Προσόντα προσωπικού

Το άρθρο 27 του π.δ. 343/2001 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 27 1. Οι υποψήφιοι για την πλήρωση θέσεων προσωπικού των Υπηρεσιών Εξωτερικού του Ε.Ο.Τ., πέραν του απαιτούμενου ανά κατηγορία τίτλου σπουδών και ανάλογα με τη θέση που ενδιαφέρονται να καταλάβουν, απαιτείται να γνωρίζουν: α) Οι υποψήφιοι για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων Γραφείων απαιτείται να γνωρίζουν άριστα την αγγλική. Προτιμώνται, όμως, όσοι γνωρίζουν άριστα και τη γλώσσα της χώρας στην οποία θα υπηρετήσουν ή, πλέον της άριστης γνώσης της αγγλικής, έχουν πολύ καλή γνώση της γλώσσας της χώρας στην οποία θα υπηρετήσουν. Εκτιμάται η γνώση κάθε άλλης ξένης γλώσσας. β) Οι υποψήφιοι για την πλήρωση των λοιπών θέσεων να γνωρίζουν άριστα τη γλώσσα της χώρας στην οποία θα υπηρετήσουν και πολύ καλά την αγγλική ή να γνωρίζουν άριστα τουλάχιστον την αγγλική. 2. Η πιστοποίηση της γνώσης της γλώσσας αποδεικνύεται από τα οριζόμενα πτυχία και πιστοποιητικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001 ως ισχύει. Μεταπτυχιακός τίτλος αποτελεί ιδιαίτερο προσόν. Μεταπτυχιακός τίτλος στη διαφήμιση, τις δημόσιες σχέσεις, τον τουρισμό και τη διοίκηση επιχειρήσεων είναι επικρατέστερος άλλων μεταπτυχιακών τίτλων. Οι πιο πάνω υποψήφιοι απαιτείται περαιτέρω: α) να έχουν συμπληρώσει τριετή τουλάχιστον υπηρεσία στο δημόσιο τομέα και β) να μην έχουν απομακρυνθεί από τα καθήκοντά τους στις υπηρεσίες που υπηρετούν για πειθαρχικό παράπτωμα, υπηρεσιακή ανεπάρκεια ή πλημμελή άσκηση των καθηκόντων τους.»

Άρθρο 31Η παράγραφος 2 του άρθρου 28 του π.δ. 343/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Μετά τη λήξη της πιο πάνω προθεσμίας, οι υποψήφιοι καλούνται σε συνέντευξη στον τόπο και κατά το χρόνο που ορίζεται με πράξη του Διευθυντή της Διευθύνσεως Διοικητικού του Ε.Ο.Τ..»

Άρθρο 32Επιτόπιο προσωπικό

Το άρθρο 32 του π.δ. 343/2001 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 32 1.α. Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των γραφείων εξωτερικού του Ε.Ο.Τ. μπορεί να προσλαμβάνεται επιτοπίως προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας μέχρι δύο ετών, η οποία δύναται να ανανεώνεται κατ’ εξαίρεση των διατάξεων των άρθρων 5− 7 του π.δ. 164/2004. β. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και προς κάλυψη απρόβλεπτων και αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών των Γραφείων αυτών, μπορεί να προσλαμβάνεται το κατά περίπτωση αναγκαίο προσωπικό και πέραν του προβλεπόμενου στην περίπτωση α΄. Η πρόσληψη του προσωπικού αυτού γίνεται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ο οποίος καθορίζεται ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες των Γραφείων και ο οποίος δεν μπορεί σε κάθε περίπτωση να υπερβεί το διάστημα των έξι μηνών εντός ενός δωδεκαμήνου. Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης μέσα στο ανωτέρω δωδεκάμηνο διάστημα ή μετατροπή της σύμβασης σε αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρες. Εφόσον ο αριθμός των υπαλλήλων που προσλαμβάνονται σε Γραφείο Εξωτερικού για την κάλυψη των ανωτέρω αναγκών δεν υπερβαίνει τους έξι (6) δεν απαιτείται για την πρόσληψή τους προηγούμενη έγκριση από την τετραμελή επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006. γ. Οι λεπτομέρεις για την πρόσληψη του προσωπικού αφού ληφθούν υπόψη οι τοπικές συνθήκες της αγοράς εργασίας καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού. Η πρόσληψη γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Τ. που εγκρίνεται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού και με την οποία εξουσιοδοτείται ο Προϊστάμενος του οικείου Γραφείου για την υπογραφή των σχετικών εργασιακών συμβάσεων με τους όρους που θα έχει εγκρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Ο.Τ.. 2.Το προσωπικό του παρόντος άρθρου δεν δικαιούται επιδόματος αλλοδαπής, δεν καταλαμβάνει οργανικές θέσεις, για δε τη ρύθμιση θεμάτων ασφάλισης, αντιμισθίας, συνταξιοδότησης, αποζημίωσης, εργασιακής σχέσης του, καθώς και των λοιπών εργατικών ζητημάτων του, εφαρμόζεται το δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την έδρα του το εκάστοτε Γραφείο Εξωτερικού του Ε.Ο.Τ..»

Άρθρο 33Το άρθρο 6 του π.δ. 343/2001 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 6

Διάρθρωση Γενικών Διευθύνσεων Α. Η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης διαρθρώνεται ως ακολούθως: 1) Διεύθυνση Μελετών και Επενδύσεων. 2) Διεύθυνση Ποιοτικού Ελέγχου και Εποπτείας Αγοράς. 3) Διεύθυνση Τουριστικών Εγκαταστάσεων. 4) Διεύθυνση Επιθεώρησης. 5) Διεύθυνση Συντονισμού Περιφερειακών Υπηρεσιών. Β. Η Γενική Διεύθυνση Προβολής διαρθρώνεται ως εξής: 1) Διεύθυνση Έρευνας Αγοράς και Διαφήμισης. 2) Διεύθυνση Υπηρεσιών Εξωτερικού. 3) Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών. 4) Διεύθυνση Διοικητικού.»

Άρθρο 34ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Αντικαθίσταται το άρθρο 16 του από 24.4.1952 βασιλικού διατάγματος (Α΄ 119) ως εξής: «Άρθρο 16 Προκειμένου για δαπάνες που αφορούν σε πάσης φύσεως εργασίες, ανεξαρτήτως της διάρκειάς τους, για τις οποίες επιβάλλεται τμηματική εξόφληση ή εργασίες που δεν επιδέχονται, λόγω της φύσης τους, την πληρωμή των δικαιούχων μετά την πλήρη εκτέλεσή τους, καθώς και για την αποστολή χρηματικών εμβασμάτων στα γραφεία Ε.Ο.Τ. εξωτερικού και στις περιφερειακές υπηρεσίες του Οργανισμού, επιτρέπεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα η έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής στο όνομα μόνιμων υπαλλήλων του Οργανισμού ή μόνιμων υπαλλήλων άλλων δημόσιων υπηρεσιών και Ν.Π.Δ.Δ.. Εντάλματα προπληρωμής εκδίδονται και για την καταβολή οδοιπορικών εξόδων και ημερήσιας αποζημίωσης των υπαλλήλων ή άλλων οργάνων της Διοίκησης του Οργανισμού που μετακινούνται για υπηρεσιακούς λόγους ή για τη συμμετοχή τους στις εργασίες των συλλογικών αυτών οργάνων.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για τις προμήθειες που αναφέρονται στο άρθρο 20 του από 25.9.1957 βασιλικού διατάγματος (Α΄ 199) εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 35130/739/9.8.2010 (Β΄ 1291) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Άρθρο 35

Στο άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 3270/2004 (Α΄ 187) προστίθεται εδάφιο ε΄ το οποίο έχει ως εξής: «ε) Ο Ε.Ο.Τ., στο πλαίσιο επίτευξης του σκοπού του, καταρτίζει και εκτελεί προγράμματα προβολής, διαφήμισης, δημόσιων σχέσεων και τουριστικών εκδηλώσεων στην ημεδαπή και αλλοδαπή, είτε μόνος είτε από κοινού με άλλα ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά ή φυσικά πρόσωπα. Με τα πρόσωπα αυτά ο Οργανισμός συμβάλλεται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, είτε με απευθείας συμφωνίες είτε κατόπιν επιλογής τους μετά από σχετική πρόσκληση είτε δια του τύπου είτε μέσω της διαδικτυακής πύλης του, για εκδήλωση ενδιαφέροντος και με βάση τις πλέον συμφέρουσες για τον Οργανισμό προτάσεις, που υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους. Με τις ίδιες συμφωνίες ορίζονται το αντικείμενο, οι προϋποθέσεις, καθώς και οι οικονομικοί και λοιποί όροι συνεργασίας του Οργανισμού με τα ως άνω πρόσωπα και ο τρόπος πραγματοποίησής της. Η συνεργασία αυτή μπορεί να περιλαμβάνει: αα. Την οικονομική συμμετοχή των παραπάνω φορέων ή προσώπων στο σύνολο ή και σε μέρος της σχετικής δαπάνης υλοποίησης των παραπάνω διαφημιστικών ενεργειών και λοιπών δραστηριοτήτων που γίνονται από τις υπηρεσίες του Ε.Ο.Τ.. Οι φορείς και τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναφέρονται, όπου και όπως προβλέπεται και εφόσον το επιθυμούν, ως επί μέρους χορηγοί από κοινού με τον Ε.Ο.Τ. στα παραπάνω διαφημιστικά προγράμματα και λοιπές δραστηριότητες. ββ. Τη με κάθε τρόπο συμμετοχή του Ε.Ο.Τ. στην υλοποίηση διαφημιστικών προγραμμάτων και λοιπών ενεργειών που θα εκτελούνται από τα συμβαλλόμενα με τον Ε.Ο.Τ. πρόσωπα ή τη συγχρηματοδότηση στην υλοποίηση αυτών, καθώς και την προβολή τους. γγ. Στις διαδικτυακές πλατφόρμες του Ε.Ο.Τ. ο Οργανισμός μπορεί να εκμισθώνει ή παραχωρεί μετά ή άνευ ανταλλάγματος ψηφιακό χώρο σε ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά ή φυσικά πρόσωπα με σκοπό την προώθηση στη διεθνή τουριστική αγορά υπηρεσιών και προϊόντων που εξυπηρετούν τους σκοπούς του και την προβολή της χώρας. Με τα πρόσωπα αυτά ο Οργανισμός συμβάλλεται είτε με απευθείας συμφωνίες είτε κατόπιν επιλογής τους από τον Ε.Ο.Τ. μετά από σχετική πρόσκληση είτε δια του τύπου είτε μέσω της διαδικτυακής πύλης του Οργανισμού για εκδήλωση ενδιαφέροντος και με βάση τις πλέον συμφέρουσες για τον Οργανισμό προτάσεις, που υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους. Ομοίως, ο Οργανισμός κατά τη συμμετοχή του σε διεθνείς εκθέσεις τουρισμού, συνέδρια και λοιπές εκδηλώσεις δημοσιότητας στην ημεδαπή και την αλλοδαπή μπορεί να εκμισθώνει ή να παραχωρεί μετά ή άνευ ανταλλάγματος ή στο πλαίσιο συμφωνίας εκατέρωθεν ανταλλαγής υπηρεσιών, εκθεσιακό χώρο ή χώρο προώθησης σε ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά ή φυσικά πρόσωπα με σκοπό την προώθηση και προβολή της χώρας διεθνώς. Το ύψος του μισθώματος, το αντικείμενο ανταλλαγής υπηρεσιών και οι λοιπές λεπτομέρειες των ως άνω εκμισθώσεων ή παραχωρήσεων ρυθμίζονται με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Ε.Ο.Τ. και στο πλαίσιο αυτό από τις σχετικές συμβάσεις μέσω των οποίων καθορίζονται οι όροι της συνεργασίας, ενώ αρμόδια για την παρακολούθηση των συνεργασιών και την υλοποίηση των ως άνω δράσεων είναι η Διεύθυνση Έρευνας Αγοράς και Διαφήμισης Ε.Ο.Τ..»

Άρθρο 36ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Από την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου η κυριότητα των ακινήτων, που αναφέρονται και περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα και στα παρακάτω τοπογραφικά διαγράμματα, τα οποία σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύονται με τον παρόντα νόμο, ιδιοκτησίας του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (Ε.Ο.Τ.) των οποίων τη διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση ασκεί η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.» (ΕΤΑΔ Α.Ε.) πρώην «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.» (ΕΤΑ Α.Ε.), παραχωρείται χωρίς αντάλλαγμα στους αναφερόμενους παρακάτω Δήμους−αποδέκτες αντίστοιχα, οι οποίοι, από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, υποκαθίστανται αυτοδικαίως στη θέση του «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» (Ε.Ο.Τ.) και της «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.» (ΕΤΑΔ Α.Ε.) πρώην «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.» (ΕΤΑ Α.Ε.) αντίστοιχα. ȇȔȟįȜįȣ ijȧȟ ʍȢȡȣ ʍįȢįȥȬȢșIJș įȜțȟȓijȧȟ ijȡȤ ǽȆȊ Ȝįț įʍȡİıȜijȬȟ ȇǽȈȀĮǽȈǽȀǺ ǺȄǺȊȆȂȀȁǿȉ ȃǺȁǽǼȆȄȀǺȉ ȁǺȀ ĭȈǺȁǿȉ Ǻ/Ǻ ȇǽȈȀĮǽȈǽȀǺ ǼǿȃȆȉ ǺȁȀȄǿȊȆ ǽȃǻǺǼȆȄ(ij.Ȟ.) ȇǽȈȀĬȈǺĮǿ ǺȇȆǼǽȁȊǽȉ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣΔΡΑΜΑΣ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑΔΡΑΜΑΣ 19.818 Στην περιοχή Αγίας Βαρβάρας Δράμας, εδαφική έκταση εμβαδού 19.818 τ.μ. όπως αυτή περιγράφεται στο υπ’ αριθμ. 355/113/21309/16-10-1968 τοπογραφικό διάγραμμα ΕΟΤ. ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΠΥΘΙΟ ΕΒΡΟΥ Στο Πύθιο Έβρου πα ρά του συνοριακού σιδηροδρομικού σταθμού, εδαφική έκταση 114,2 τ.μ. μετά Τουριστικού Περιπτέρου, όπως αυτό απεικονίζεται στην από 20 Οκτωβρίου 1950 κάτοψη, κλίμακας 1:100. ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΠΡΩΗΝ ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΡΜΕΝΙΟ 93.270 Στο Ορμένιο Έβρου, πρώην Συνοριακός Σταθμός επί εδαφικής εκτάσεως 93.270 τ.μ. κατά τίτλο, όπως αυτή απεικονίζεται στο υπ’ αριθμ. 1191/41/42098/8-3-1985 τοπογραφικό διάγραμμα ΕΟΤ. Από την παραπάνω έκταση εξαιρείται η έκταση που περιγράφεται στο από 23-03- 2010 Πρωτόκολλο Παράδοσης – Παραλαβής συνοδευόμενο από την από 25-02-2010 Τεχνική Περιγραφή και τη σχηματική απεικόνιση που τη συνοδεύει της Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού Διεύθυνσης Τουρισμού Ανατ.Μακεδονίας- Θράκης, κατ’ εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 33 του Ν. 3498/2006 με την οποία τροποποιήθηκε το εδάφιο 4 της παραγρ.6 του άρθρου 9 του Ν. 2837/2000. ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣΚΑΒΑΛΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΑΓΙΟΥ ΣΥΛΛΑ 11.500 Στον Άγιο Σύλλα Καβάλας, εδαφική έκταση συνολικού εμβαδού 11.500 τ.μ. μετά κατεστραμμένου εστιατορίου. Η ανωτέρω έκταση περιγράφεται στο υπ’ αριθ. 622/52/23246/22- 4-1970 τοπογραφικό διάγραμμα ΕΟΤ. ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣΞΑΝΘΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΚΤΙΣΜΑ ΞΑΝΘΗΣ 238 Στην Παλαιά Πόλη της Ξάνθης, εδαφική έκταση συνολικού εμβαδού 238 τ.μ. μετά του παραδοσιακού κτίσματος. Το ανωτέρω ακίνητο απεικονίζεται στην από 5-7-1981 κάτοψη του Αρχιτέκτονα Μηχανικού ΕΟΤ Μυλωνά Ιωάννη. Σχετικό και το από 26-11-1976 Απόσπασμα Πινακίδας Σχεδίου Πόλης Ξάνθης. ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ȇǽȈȀĮǽȈǽȀǺ ȁǽȄȊȈȀȁǿȉ ȃǺȁǽǼȆȄȀǺȉ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕΝΟΤΗΤΑ ΚΙΛΚΙΣΚΙΛΚΙΣ ΔΟΪΡΑΝΗ 220.289 Στη Δοϊράνη Κιλκίς, παρά του Συνοριακού Σταθμού Δοϊράνης, εδαφική έκταση εμβαδού 220.289 τ.μ. Η ανωτέρω έκταση περιγράφεται στο υπ’ αριθμ. 1300/10/42512/20-08-1985 τοπογραφικό διάγραμμα ΕΟΤ. ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ ΠΡΙΟΝΙΑΟΛΥΜΠΟΥ 8.886 Στην περιοχή Πριόνια Πιερίας, εδαφικές εκτάσεις συνολικού εμβαδού 8.886 τ.μ. όπως αυτές περιγράφονται στα υπ’ αριθμ. 986/2/32146/14-10-1975 & 986/4/32148/14-10-1975 τοπογραφικά διαγράμματα ΕΟΤ. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝΣΙΝΤΙΚΗΣ ΠΡΩΗΝ ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ 97.742 Στον Προμαχώνα Σερρών, πρώην Συνοριακός Σταθμός επί εδαφικής εκτάσεως 97.742 τ.μ. όπως αυτή περιγράφεται στο υπ’ αριθμ. 624/16-12-2011 τοπογραφικό διάγραμμα ΕΤΑ Α.Ε. Από την ανωτέρω έκταση εξαιρείται εδαφική έκταση εμβαδού 457,65 τ.μ. μετά του κτίσματος εμβαδού 168 τ.μ. όπως αυτή περιγράφεται στο υπ’ αριθμ. 611/140/49789/Ιανουαρ.2008 τοπογραφικό διάγραμμα ΕΟΤ και συνοδεύει το από 1-03-2010 Πρωτόκολλο Παράδοσης – Παραλαβής, κατ’ εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 33 του Ν. 3498/2006 με την οποία τροποποιήθηκε το εδάφιο 4 της παραγρ.6 του άρθρου 9 του Ν. 2837/2000. ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΑΡΝΑΙΑΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 335 Στην Αρναία Χαλκιδικής, εδαφική έκταση 335 τ.μ. μετά κτίσματος. Η ανωτέρω έκταση περιγράφεται στο υπ’ αριθμ. 951/1/30859/24-1-1974 τοπογραφικό διάγραμμα ΕΟΤ. ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΣΤΑΓΕΙΡΩΝ Στην περιοχή Σταγείρων Χαλκιδικής, εδαφική έκταση 900 τ.μ. μετά Τουριστικού Περιπτέρου. Η ανωτέρω έκταση περιγράφεται στο υπ’ αριθμ. 375/31/22237/19-5-1969 τοπογραφικό διάγραμμα ΕΟΤ. ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ȇǽȈȀĮǽȈǽȀǺ ǼȋȊȀȁǿȉ ȃǺȁǽǼȆȄȀǺȉ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΟΝΤΙΚΑΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1.217 Στην περιοχή της Καστοριάς, 1. εδαφική έκταση 407,46 τ.μ μετά παραδοσιακού κτίσματος (Αρχοντικό Ρόδα), όπως αυτή περιγράφεται στο από 16-9- 1976 τοπογραφικό διάγραμμα, θεωρημένο από τη Νομαρχία Καστοριάς, και 2. Εδαφική έκταση 810 τ.μ. μετά Αρχοντικού Σ. Παπαλάμπρου, όπως αυτή περιγράφεται στο από 1068/1/34479/29-11-1976 τοπογραφικό διάγραμμα ΕΟΤ. ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣΒΟΪΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΜΑΝΟΥΣΗ ΛΟΥΚΙΔΗ ΤΖΑΤΖΑ Στα Σιάτιστα Κοζάνης, το Παραδοσιακό Κτίσμα "ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΜΑΝΟΥΣΗ" μετά του οικοπέδου και της περιοχής του, το οποίο χρησιμοποιείται ως μουσειακός χώρος. Το άνω ακίνητο περιγράφεται στο υπ’ αριθμ. 857/6-4-1939 Συμβάλαιο αγοράς του Συμβολαιογράφου Αθηνών Μιχαήλ Γεωργίου Αφεντάκη. ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ ȇǽȈȀĮǽȈǽȀǺ ĭǽȉȉǺȂȀǺȉ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΚΤΗΜΑ ΔΡΑΚΟΝΤΟΣΧΙΣΜΑ ΣΚΟΠΕΛΟΥ - ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 11.905 Στην περιοχή Δρακοντόσχισμα Σκοπέλου, δασική έκταση 11.905,40 τ.μ. περίπου, όπως αυτή περιγράφεται στο από Μάρτιο 1976 τοπογραφικό διάγραμμα Νομαρχίας Μαγνησίας Τ.Υ.Δ.Κ. ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Στη Σκόπελο εδαφική έκταση 594,52 τ.μ. μετά Τουριστικού Περιπτέρου. Η ανωτέρω έκταση περιγράφεται στο υπ’ αριθμ. 312/34/48134/24-06-1998 τοπογραφικό διάγραμμα ΕΟΤ. ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΒΟΛΟΥ ΑΚΤΗ ΒΟΛΟΥ(ΑΛΥΚΕΣ) 17.985 Στην περιοχή Ακτή Βόλου Μαγνησίας, λουτρικές εγκαταστάσεις επί συνολικού εμβαδού 17.985 τ.μ. Οι ανωτέρω εκτάσεις απεικονίζονται στα υπ’ αριθμ. 362/33/16164/14-12-1964 & 362/54/21538/18-11-1968 τοπογραφικά διαγράμματα ΕΟΤ. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΒΟΛΟΥ ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ ΠΗΛΙΟΥ (ΣΙΣΙΛΙΑΝΟΣ) Στη Μακρυνίτσα Πηλίου, η περιβάλλουσα το Αρχοντικό Σισιλιάνου εδαφική έκταση 231 τ.μ. Η ανωτέρω έκταση περιγράφεται στο υπ’ αριθμ. 482/53/35088/3-5-1977 τοπογραφικό διάγραμμα ΕΟΤ. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΒΟΛΟΥ ΔΡΑΚΕΙΑ 9.300 Στην περιοχή Δράκεια, έκταση συνολικού εμβαδού 9.300 τ.μ. . Η ανωτέρω έκταση περιγράφεται στο υπ’ αριθμ. 462/6/24174/11- 11-1970 τοπογραφικό διάγραμμα ΕΟΤ. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΟΦΑΔΩΝ ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΣΟΥΛΑΝΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Στην περιοχή Σουλαντά Καρδίτσας, ακίνητο το οποίο περιήλθε στον ΕΟΤ σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 2188/1920 (άρθρο 2) και 4844/1930 (άρθρο 11) περί ιαματικών πηγών σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.1624/1951 «περί κυρώσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Α.Ν. 1565/1950 περί συστάσεως Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού . ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ ȇǽȈȀĮǽȈǽȀǺ ȉȊǽȈǽǺȉ ǽȂȂǺǼǺȉ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣΛΕΒΑΔΕΩΝ ΛΕΙΒΑΔΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑΔΙΑΚΟΥ 682 Στη Λειβαδιά Βοιωτίας, εκτάσεις συνολικού εμβαδού 682,13 τ.μ. μετά κτισμάτων. Οι ανωτέρω εκτάσεις περιγράφονται στο από 22-12-1966 διάγραμμα Τεχνικών Υπηρεσιών Ν. Βοιωτίας το οποίο θεωρήθηκε από την ΕΤΑ στις 29- 10-2009. ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣΛΕΒΑΔΕΩΝ ΕΚΤΑΣΗ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ - ΜΑΝΤΕΙΟ ΤΡΟΦΩΝΙΟΥ 2.260 Στην περιοχή Μαντείου Τροφωνίου Βοιωτίας, εδαφική έκταση συνολικού εμβαδού 2.260 τ.μ. - δεξαμενή κολυμβητηρίου. Η ανωτέρω έκταση περιγράφεται στο υπ’ αριθμ. 275/15/7248/26-7-1960 τοπογραφικό διάγραμμα ΕΟΤ. ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣΘΗΒΑΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΠΛΑΤΑΙΩΝ Στην περιοχή Πλαταιών Βοιωτίας, εδαφική έκταση 806 τ.μ. μετά Τουριστικού Περιπτέρου, όπως περιγράφεται στο συνοδευόμενο τοπογραφικό διάγραμμα. ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣΕΡΕΤΡΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 2.479 Στην Ερέτρια Ευβοίας, εδαφική έκταση 2.479 τ.μ. μετά Τουριστικού Περιπτέρου. Η ανωτέρω έκταση περιγράφεται στο υπ’ αριθμ. 216/13/4747/1-7- 1959 τοπογραφικό διάγραμμα ΕΟΤ. ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΚΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 43.201 Στο Κεφαλόβρυσο Ευρυτανίας, εδαφική έκταση 43.201 τ.μ. μετά εγκαταστάσεων αναψυχής. Η ανωτέρω έκταση περιγράφεται στο από 20-03-1978 διάγραμμα Τ.Υ.Δ.Κ. Νομού Ευρυτανίας. ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΠΡΟΥΣΣΟΥ 1.620 Στην περιοχή Προυσσός Ευρυτανίας, εδαφική έκταση μετά Τουριστικού Περιπτέρου. Η ανωτέρω έκταση περιγράφεται στο υπ’ αριθμ. 227/1/4978/20-8- 1959 τοπογραφικό διάγραμμα ΕΟΤ. ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙΔΟΣΔΕΛΦΩΝ ΟΙΚΙΑ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ 1.340 Στους Δελφούς Φωκίδας, κτίσμα μετά των γύρωθεν οικοτόπων, συνολικής εκτάσεως 1.340 τ.μ. Η ανωτέρω έκταση περιγράφεται στο υπ’ αριθμ. 213/45/19535/28- 02-1967 τοπογραφικό διάγραμμα ΕΟΤ. ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ȇǽȈȀĮǽȈǽȀǺ ǼȋȊȀȁǿȉ ǽȂȂǺǼǺȉ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΚΤΗ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 128 Στη Ναύπακτο Αιτωλοακαρνανίας, οικόπεδο εμβαδού 128,34 τ.μ. όπως αυτή περιγράφεται στο υπ’ αριθμ. 359/20/14533/10-10-1963 τοπογραφικό διάγραμμα ΕΟΤ. ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΚΑΛΕΝΤΖΙ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 4.645 Στην περιοχή Αγίας Παρασκευής Καλεντζίου, εδαφική έκταση 4.645 τ.μ. μετά Τουριστικού Περιπτέρου. Η ανωτέρω έκταση περιγράφεται στο υπ’ αριθμ. 333/2/10101/19-07-1961 τοπογραφικό διάγραμμα ΕΟΤ. ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΛΙΜΝΩΝ ΚΑΣΤΡΙΩΝ 9.805 Στην περιοχή Καστριά Καλαβρύτων, εδαφικές εκτάσεις συνολικού εμβαδού 9.805 τ.μ. μετά Τουριστικού Περιπτέρου. Οι ανωτέρω εκτάσεις απεικονίζονται στο υπ’ αριθμ. 1184/4/39290/25-07-1980 τοπογραφικό διάγραμμα ΕΟΤ. ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟ 13.084 Στο Αντίρριο Αιτωλοακαρνανίας, εδαφική έκταση συνολικού εμβαδού 13.084 τ.μ. όπως αυτή εμφαίνεται με πράσινο χρώμα στο υπ’ αριθμ. 222/31/25624/26.6.1971 τοπογραφικό διάγραμμα ΕΟΤ. Εντός της εκτάσεως, διανοίχθησαν οδοί στο μεγαλύτερο μέρος της και μόνο στη βορειοδυτική πλευρά του υφίστανται μικρά κτίσματα. ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΟΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣΑΧΕΛΩΟΥ 20.020 Στον Οδικό Σταθμό Αχελώου, έκταση συνολικού εμβαδού 20.020 τ.μ. αποτελούμενη από τρία τμήματα, με στοιχεία 1,2,5 όπως αυτά εμφαίνονται στο υπ’ αριθμ. 153/21/271560 τοπογραφικό διάγραμμα ΕΟΤ, θεωρημένο στις 28-4-1972 από τον Διευθυντή Θ. Αλεξανδρόπουλο. ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣΠΑΤΡΕΩΝ ΚΤΗΜΑ ΑΓΥΙΑΣΠΑΤΡΩΝ Στην περιοχή Αγυιάς Πατρών, εδαφική έκταση αρχικού εμβαδού 326.826 τ.μ. μετά λουτρικών εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεων κάμπινγκ. και αιγιαλού. Η συνολική έκταση απεικονίζεται στο υπ’ αριθμ. 247/11-10-2004 τοπογραφικό διάγραμμα ΕΤΑ Α.Ε. Το τελικό εμβαδόν του ακινήτου θα προκύψει μετά από τον καθορισμό της οριογραμμής αιγιαλού και παραλίας στο σύνολο της έκτασης. ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ȇǽȈȀĮǽȈǽȀǺ ȇǽȂȆȇȆȄȄǿȉȆȋ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 303 Στο Λεωνίδιο Κυνουρίας, οικόπεδο εμβαδού 303 τ.μ. Η ανωτέρω έκταση περιγράφεται στο υπ’ αριθμ. 1069/2/34509/11- 12-1976 τοπογραφικό διάγραμμα ΕΟΤ. ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΚΤΗΜΑ ΠΑΛΑΙΑΣΚΟΡΙΝΘΟΥ 15.073 Στην Παλαιά Κόρινθο, εδαφικές εκτάσεις συνολικού εμβαδού 15.073 τ.μ. μετά Τουριστικού Περιπτέρου. Η ανωτέρω εκτάσεις περιγράφονται στα υπ’ αριθμ. 23/59/21099/15-7-1968 & 23/58/13231 τοπογραφικά διαγράμματα ΕΟΤ. ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΚΤΗΜΑ ΒΑΘΕΙΑΣ 710 Στη Βάθεια Λακωνίας, έκταση συνολικού εμβαδού 710 τ.μ. Η ανωτέρω έκταση περιγράφεται στο υπ’ αριθμ. 1016/2/35708/Αυγουστος 1977 τοπογραφικό διάγραμμα ΕΟΤ. ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΠΑΛΑΙΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 19.790 Στο Ναύπλιο Αργολίδας, εδαφική έκταση μετά αναψυκτηρίου εμβαδού 19.790 τ.μ. όπως αυτό περιγράφεται στο υπ’ αριθμ. 839/1/26884/6-3- 1972 τοπογραφικό διάγραμμα ΕΟΤ. ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΝΕΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 5.355 Στο Ναύπλιο Αργολίδας, εδαφική έκταση εμβαδού 5.355 τ.μ. αποτελούμενο από τα τμήματα 1Α και 10Α όπως αυτά εμφαίνονται στο υπ’ αριθμ. 950/1/30853/9-01-1974 τοπογραφικό διάγραμμα ΕΟΤ. ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΚΑΖΙΝΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 25.179 Στο Καζίνο Λουτρακίου, έκταση συνολικού εμβαδού 25.179 τ.μ. όπως περιγράφεται στο υπ’ αριθμ. 265/42/21540/19-11-1968 τοπογραφικό διάγραμμα ΕΟΤ. ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 1.860 Στο Λουτράκι Κορινθίας, υδροθεραπευτικές εγκαταστάσεις επί εδαφικής εκτάσεως εμβαδού 1.860 τ.μ. όπως αυτή περιγράφεται στο υπ’ αριθμ. 128/28-3-2003 τοπογραφικό διάγραμμα ΕΤΑ Α.Ε. ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣΣΠΑΡΤΗΣ ΞΕΝΙΑ ΣΠΑΡΤΗΣ 10.063 Στη Σπάρτη Λακωνίας, εδαφική έκταση 10.063 τ.μ. μετά ξενοδοχειακού συγκροτήματος. Η ανωτέρω έκταση περιγράφεται στο υπ’ αριθμ. 166/82/42338/10- 6-1985 τοπογραφικό διάγραμμα ΕΟΤ. ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ȇǽȈȀĮǽȈǽȀǺ ȀȆȄȀȎȄ ȄǿȉȎȄ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΚΤΗ ΠΟΛΕΩΣΖΑΚΥΝΘΟΥ 26.450 Στην ακτή πόλεως Ζακύνθου, εδαφική έκταση μετά λουτρικών εγκαταστάσεων. Η ανωτέρω έκταση εμφαίνεται στο υπ’ αριθμ. 751/27/47035/23-5-1995 τοπογραφικό διάγραμμα ΕΟΤ. ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 41 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΣΣΤΑΘΜΟΣ 2.087 Στην Ακτή Ζακύνθου, παιδικός σταθμός επί εδαφικής εκτάσεως συνολικού εμβαδού 2.087 τ.μ. όπως αυτή περιγράφεται στο υπ’ αριθμ. 751/21/40261/26-11-1981 τοπογραφικό διάγραμμα ΕΟΤ. ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΝΗΣΙΔΑ ΛΑΖΑΡΕΤΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 70.000 Στην Κέρκυρα, Νησίδα με την ονομασία Λαζαρέτο, συνολικής έκτασης 70.000 τ.μ. όπως αυτή περιγράφεται στο από 07/1965 τοπογραφικό διάγραμμα Υπ. Δημοσίων Έργων, Λιμενικό Ταμείο Κέρκυρας κλ. 1:10.000. ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΤΗΜΑ ΘΑΛΑΣΣΟΜΥΛΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 7.860 Στην περιοχή Θαλασσόμυλος Κεφαλλονιάς, έκταση συνολικού εμβαδού 7.860 τ.μ. Η ανωτέρω έκταση περιγράφεται στο υπ’ αριθμ. 1007/1/32291/28-01-1976 τοπογραφικό διάγραμμα ΕΟΤ. ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΑΚΤΗ ΠΛΑΤΥΣΓΙΑΛΟΣ 3.566 Στην περιοχή Πλατύς Γυαλός Κεφαλλονιάς, παραλιακή έκταση συνολικού εμβαδού 3.566 τ.μ. Η ανωτέρω έκταση περιγράφεται στο υπ’ αριθμ. 700/1/22580/2- 08-1969 τοπογραφικό διάγραμμα ΕΟΤ. ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΑΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ Στο Όρος Αίνος Κεφαλονιάς, έκταση μετά Τουριστικού Περιπτέρου. Το ανωτέρω ακίνητο απεικονίζεται στο υπ’ αριθμ. 38/Ι/23/939/1-11-1952 τοπογραφικό διάγραμμα ΕΟΤ. ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΦΙΣΚΑΡΔΟΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 345 Στο Φισκάρδο Κεφαλονιάς, (3) ακίνητα συνολικού εμβαδού 345,4 τ.μ. Τα ανωτέρω ακίνητα απεικονίζονται με τα στοιχεία 1,3,5 στο υπ’ αριθμ. 1043/2/34022/20-8-1976 τοπογραφικό διάγραμμα ΕΟΤ. ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕΝΟΤΗΤΑ ΙΘΑΚΗΣΙΘΑΚΗΣ ΙΘΑΚΗ-ΝΗΣΙΔΑΛΑΖΑΡΕΤΟ 2.550 Στην Ιθάκη, νησίδα με την ονομασία ΛΑΖΑΡΕΤΟ συνολικής έκτασης 2.550 τ.μ. όπως αυτή περιγράφεται στο υπ’ αριθμ. 761/1/24113/6-11-1970 τοπογραφικό διάγραμμα ΕΟΤ. ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ ȇǽȈȀĮǽȈǽȀǺ ǻȆȈǽȀȆȋ ǺȀĬǺȀȆȋ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥΛΕΣΒΟΥ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣΠΕΤΡΑΣ ΛΕΣΒΟΥ 166.750 Στη Λέσβο, η νήσος Αγίου Γεωργίου Πέτρας, όπως περιγράφεται στο υπ’ αριθμ. 5619/5 Χάρτη ΓΥΣ. ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥΧΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΛΙΜΝΙΑ ΒΟΛΙΣΣΟΥ Στην περιοχή Λιμνιά Βολισσού Χίου, εδαφική έκταση 785 τ.μ. μετά Τουριστικού Περιπτέρου. Η ανωτέρω έκταση περιγράφεται στο υπ’ αριθμ. 484.1/7-4-2009 τοπογραφικό διάγραμμα ΕΤΑ Α.Ε. ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΟΥΙΚΑΡΙΑΣ ΘΕΡΜΟΛΕΥΚΑΔΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ Στο Θερμό Λευκάδας Ικαρίας, ακίνητο το οποίο περιήλθε στον ΕΟΤ σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 2188/1920 (άρθρο 2) και 4844/1930 (άρθρο 11) περί ιαματικών πηγών σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.1624/51 «περί κυρώσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Α.Ν. 1565/50 περί συστάσεως Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού . ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ 51 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΟΥΣΑΜΟΥ ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΠΗΓΗΠΟΤΑΜΙΟ ΣΑΜΟΥ Στο Καρλόβασι Σάμου, ακίνητο, το οποίο περιήλθε στον ΕΟΤ σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 2188/1920 (άρθρο 2) και 4844/1930 (άρθρο 11) περί ιαματικών πηγών σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.1624/51 «περί κυρώσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Α.Ν. 1565/50 περί συστάσεως Ελληνικού Οργανισμού0Τουρισμού . ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ ȇǽȈȀĮǽȈǽȀǺ ȄȆȊȀȆȋ ǺȀĬǺȀȆȋ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕΝΟΤΗΤΑ ΘΗΡΑΣΘΗΡΑΣ ΟΡΜΟΣ ΦΗΡΩΝΘΗΡΑΣ 1.045 Στα Φηρά Θήρας, εκτάσεις συνολικού εμβαδού 1.045 τ.μ. όπως αυτές περιγράφονται στο υπ’ αριθμ. 1179/1/38518/5-7- 1979 τοπογραφικό διάγραμμα ΕΟΤ. ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΠΑΤΜΟΥ ΧΩΡΑ ΠΑΤΜΟΥ 150 Στη Χώρα της Πάτμου, κτίσμα εμβαδού 150 τ.μ. όπως αυτό περιγράφεται στο υπ’ αριθμ. 1073/13.12.66 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Πάτμου Ιωάννου Αθανασίου Καραπιστόλη. ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΝΑΞΟΣ 405 Στη Νάξο, εδαφική έκταση συνολικού εμβαδού 404,50 τ.μ. όπως αυτή περιγράφεται στο τοπογραφικό σκαρίφημα της Μηχανικού Γεωργιάδου Ελευθερίας. ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΥΡΟΔΟΥ ΠΑΡΚΟ ΘΕΡΜΑΙΡΟΔΟΥ 4.720 Στην πόλη της Ρόδου, έκταση εμβαδού 4.720 τ.μ. έμπροσθεν του Ξενοδοχειακού συγκροτήματος ΘΕΡΜΑΙ, όπως αυτή εμφαίνεται στο υπ’ αριθμ. 4/62/48241/29-7-1999 τοπογραφικό διάγραμμα ΕΟΤ δια κυανού Χρώματος. ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΥΡΟΔΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΛΙΝΔΟΣ ΡΟΔΟΥ 1.305 Στην πόλη της Ρόδου, ξενοδοχειακό συγκρότημα με την επωνυμία "ΛΙΝΔΟΣ" εμβαδού 1.305 τ.μ. όπως αυτό περιγράφεται με μπλε χρώμα στο τοπογραφικό του Αρχιτέκτονα Μηχανικού Τ. Σαρλή. ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΥΡΟΔΟΥ ΓΗΠΕΔΟ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΡΟΔΟΥ 2.840 Στην πόλη της Ρόδου, εδαφική έκταση 2.840 τ.μ. όπως αυτή περιγράφεται στο υπ’ αριθμ. 14/36/32255/15-12-1975 τοπογραφικό διάγραμμα ΕΟΤ. ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΥΡΟΔΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΦΙΛΕΡΗΜΟΥ ΡΟΔΟΣ 4.120 Στη Φιλέρημο Ρόδου, εδαφική έκταση 4.120 τ.μ. μετά Τουριστικού Περιπτέρου. Η ανωτέρω έκταση περιγράφεται στο υπ’ αριθμ. 664/2/30947/4-3- 1974 τοπογραφικό διάγραμμα ΕΟΤ. ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΥΡΟΔΟΥ ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣΡΟΔΟΥ 600.000 Στην περιοχή Πεταλούδες Ρόδου, δασική έκταση συνολικού εμβαδού 600.000 τ.μ. (εντός της έκτασης βρίσκεται το Τουριστικό Περίπτερο "ΚΑΛΑΜΩΝΑ"). Η ανωτέρω έκταση περιγράφεται στο υπ’ αριθμ. 587/2/22584/7-8-1969 τοπογραφικό διάγραμμα ΕΟΤ. ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΥΡΟΔΟΥ ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΡΟΔΟΥ 63.000 Στην Καλλιθέα Ρόδου, εδαφική έκταση εμβαδού 63.000 τ.μ.. Από το ακίνητο εξαιρείται ο αιγιαλός, όπως θα προκύψει μετά την οριοθέτησή του από τον καθορισμό της οριογραμμής αιγιαλού και παραλίας. Το παραπάνω ακίνητο περιγράφεται στο από Μάιο 2002 τοπογραφικό διάγραμμα της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Καλλιθέας Ρόδου. ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΥΡΟΔΟΥ ΑΚΤΑΙΟ ΡΟΔΟΥ 1.994 Στην πόλη της Ρόδου, το Ξενοδοχείο ΑΚΤΑΙΟ επί εδαφικής εκτάσεως συνολικού εμβαδού 1.994 τ.μ. όπως αυτό περιγράφεται στο υπ’ αριθμ. 77/8/47094/12-9-1995 τοπογραφικό διάγραμμα ΕΟΤ. ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΥΡΟΔΟΥ ΚΑΝΑΜΑΤΙ 197.000 Στην περιοχή Καναμάτι Ρόδου, εδαφική έκταση 197.000 τ.μ. μετά αθλητικού κέντρου. Η παραπάνω έκταση περιγράφεται στο υπ’ αριθμ. 803/9/31345/3-7- 1974 τοπογραφικό διάγραμμα ΕΟΤ. ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ȇǽȈȀĮǽȈǽȀǺ ȁȈǿȊǿȉ ΚΡΗΤΗΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΤΗΜΑ ΜΑΛΛΙΩΝ 14.870 Στην περιοχή Μάλλια Ηρακλείου, έκταση συνολικού εμβαδού 14.870 τ.μ. όπως αυτή εμφαίνεται με κόκκινο χρώμα στο υπ’ αριθμ. 828/4/35857/6- 10-1977 τοπογραφικό διάγραμμα ΕΟΤ. ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΡΗΤΗΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ ΑΓ. ΔΕΚΑΓΟΡΤΥΝΑΣ 1.400 Στην περιοχή Αγ. Δέκα Γόρτυνας στο Ηράκλειο, εδαφική έκταση 1.400 τ.μ. μετά Τουριστικού Περιπτέρου (Παλιό Επισκοπείο). Η ανωτέρω έκταση περιγράφεται στο υπ’ αριθμ. 450/1/16015/7.11.1964 τοπογραφικό διάγραμμα ΕΟΤ. ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ ΚΡΗΤΗΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΞΕΝΙΑ ΠΟΛΕΩΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 4.782 Στο Ηράκλειο Κρήτης, εδαφική έκταση 4.782,28 τ.μ. (πρώην ξενοδοχειακό συγκρότημα ΧΕΝΙΑ). Η άνω έκταση περιγράφεται στο υπ’ αριθμ. 335/307/48030/24-11-1997 τοπογραφικό διάγραμμα ΕΟΤ. ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΦΑΙΣΤΟΥ 1.140 Τουριστικό Περίπτερο και περιβάλλον χώρος αυτού στην περιοχή Φαιστού Ηρακλείου. Η άνω έκταση περιγράφεται στο υπ’ αριθμ. 557/20-12-2010 τοπογραφικό διάγραμμα ΕΤΑ Α.Ε. ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΚΡΗΤΗΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΖΩΝΙΑΝΑ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 12.514 Στην περιοχή Ζωνιανών Ρεθύμνου, εδαφική έκταση 12.514 τ.μ. μετά Τουριστικού Περιπτέρου. Η άνω έκταση περιγράφεται στο υπ’ αριθμ. 1125/13/38821/5-12-1979 τοπογραφικό διάγραμμα ΕΟΤ. ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΚΡΗΤΗΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝΧΑΝΙΩΝ ΤΑΦΟΙ ΒΕΝΙΖΕΛΩΝ 21.927 Στην περιοχή Ακρωτήρι Χανίων, εδαφική έκταση εμβαδού 21.927 τ.μ. Η άνω έκταση περιγράφεται στα υπ’ αριθμ. 330/52/19342/25- 01-1967 & 330/53/19343/25-01- 1967 τοπογραφικά διαγράμματα ΕΟΤ. ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝΧΑΝΙΩΝ ΠΡΩΗΝ ΞΕΝΙΑ & ΛΟΥΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 7.889 Στην πόλη των Χανίων, εδαφικές εκτάσεις συνολικού εμβαδού (5.106,85 & 2.782 ) 7.888,85 τ.μ. περίπου, μετά λουτρικών εγκαταστάσεων . Η έκταση του πρώην Ξενία Χανίων εμβαδού 5.106,85 τ.μ. περιγράφεται στο υπ’ αριθμ. 530/95/34932/11-03- 1977 τοπογραφικό διάγραμμα ΕΟΤ και η έκταση των 2.782 τ.μ. στο υπ’ αριθμ.619/9-12-2011 τοπογραφικό διάγραμμα ΕΤΑ Α.Ε. ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝΠΛΑΤΑΝΙΑ ΟΜΑΛΟΣ 14.447 Στην περιοχή Ομαλού Χανίων, εδαφική έκταση συνολικού εμβαδού 14.447 τ.μ. Η ανωτέρω έκταση περιγράφεται στο υπ’ αριθμ. 1186/2/28691/ 5-9-1979 τοπογραφικό διάγραμμα ΕΟΤ. ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝΠΛΑΤΑΝΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΟΜΑΛΟΥ 12.000 Στην περιοχή Ομαλού Χανίων, εδαφική έκταση 12.000 τ.μ. μετά Τουριστικού Περιπτέρου. Η ανωτέρω έκταση περιγράφεται στο υπ’ αριθμ. 364/1/11985/16- 5-1962 τοπογραφικό διάγραμμα ΕΟΤ. ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝΧΑΝΙΩΝ ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ 456.358 Στην περιοχή Αγίων Αποστόλων Χανίων, εδαφική έκταση εμβαδού 456.358 τ.μ. περίπου, όπως αυτή περιγράφεται στο υπ’ αριθμ. 427/7-5-2008 τοπογραφικό διάγραμμα ΕΤΑ Α.Ε. ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΚΤΗ ΑΜΜΟΥ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 14.725 Στην περιοχή Ακτή Άμμου Λασιθίου, εδαφική έκταση 14.725 τ.μ. μετά λουτρικών εγκαταστάσεων. Η έκταση αποτελείται από τα υπ’ αριθμ. 3,4,5,6, 7,8,9,10,11,12,13,15,16 ακίνητα όπως αυτά σημειώνονται στο υπ’ αριθμ.886/1/28543/9-11-1972 τοπογραφικό διάγραμμα ΕΟΤ. ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΞΕΝΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1.800 Στην περιοχή του Ρεθύμνου, εδαφική έκταση 1.800 τ.μ. περιλαμβανομένου του πρώην Ξενία Ρεθύμνου. Η ανωτέρω έκταση περιγράφεται στο υπ’ αριθμ. 298/118/35094/4-5-1977 τοπογραφικό διάγραμμα ΕΟΤ. ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ȇǽȈȀĮǽȈǽȀǺ ǺȊȊȀȁǿȉ ΑΤΤΙΚΗ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΛΕΓΡΑΙΝΑΣΟΥΝΙΟΥ 10.000 Στην περιοχή Λεγραινών Σουνίου, έκταση συνολικού εμβαδού 10.000 τ.μ. εμφαινόμενη υπό τα στοιχεία H I J L R S T U H στο υπ’αριθμ. 354/4/13978 τοπογραφικό διάγραμμα ΕΟΤ. ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΠΡΟ ΛΙΘΑΡΙΣΟΥΝΙΟΥ 83.440 Στην περιοχή Άσπρο Λιθάρι Σουνίου, εκτάσεις συνολικού εμβαδού 83.440 τ.μ. Tμήματα της ως άνω έκτασης με αριθμούς 2,3,4 και 5 εμφαίνονται στο υπ’ αριθμ. 354/1/11653/10-02-1962 τοπογραφικό διάγραμμα ΕΟΤ και η έκταση των 27.000 τ.μ. περιγράφεται στην υπ’ αριθμ. Α 4360/1279/28-2-1972 (ΦΕΚ 60/Δ/9.3.1972) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Οικονομίας με την οποία κηρύχθηκαν αναγκαστικώς απαλλοτριωτέα, λόγω δημόσιας ωφελείας. ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑΠΑΡΝΗΘΑΣ 2.975.000 Στις περιοχές Αγ. Τριάδας και Μαυροβουνίου Πάρνηθας Αττικής, έκταση συνολικού εμβαδού 2.975.000 τ.μ. Η άνω έκταση περιγράφεται στο υπ’ αριθμ. 185/926/22256/30-5-1969 τοπογραφικό διάγραμμα ΕΟΤ από το οποίο πρέπει να εξαιρεθούν δύο τμήματα 25.000 τμ. και 90.000 τμ. που περιγράφονται αντίστοιχα στα υπ’ αριθμ. 44.1/30-10-2002 και 43/14-01-2002 τοπογραφικά διαγράμματα ΕΤΑ Α.Ε. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΜΥΓΔΑΛΕΖΑΠΑΡΝΗΘΑΣ 124.000 Στην περιοχή Αμυγδαλέζα Πάρνηθας Αττικής, δασική έκταση εμβαδού 124.000 τ.μ. όπως αυτή περιγράφεται στο υπ’ αριθμ. 185/930/25737/31-7-1971 τοπογραφικό διάγραμμα ΕΟΤ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΛΟΦΟΣ ΦΙΛΟΠΑΠΠΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΘΕΑΤΡΟ ΔΩΡΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥ) 4.395 Στο Λόφο Φιλοπάππου Αττικής, το Θέατρο Δώρας Στράτου εμβαδού 4.395 τ.μ. όπως αυτή εμφαίνεται με πράσινο χρώμα και περιγράφεται στο υπ’ αριθμ. 465/18/45058/15-11-1990 τοπογραφικό διάγραμμα ΕΟΤ. ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΟΥΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΔΑΦΝΙ ΑΤΤΙΚΗΣ 1.760 Στο Δαφνί Αττικής, έκταση συνολικού εμβαδού 1.760 τ.μ. μετά αθλητικών εγκαταστάσεων, όπως αυτή περιγράφεται στο υπ’ αριθμ. 106/79/23184/21-3-1970 τοπογραφικό διάγραμμα ΕΟΤ. ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣΠΕΙΡΑΙΩΣ ΦΡΕΑΤΥΔΑ 2.689 Στην περιοχή Φρεατύδα, παραλιακή έκταση, όπως αυτή εμφαίνεται με πράσινο χρώμα στο υπ’ αριθμ. 241/22-2-2005 τοπογραφικό διάγραμμα ΕΤΑ Α.Ε. ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ȇǽȈȀĮǽȈǽȀǺ ǿȇǽȀȈȆȋ 82 ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΞΕΝΙΑ ΑΡΤΑΣ 4.250 Εντός του Φρουρίου της πόλης της Άρτας, εδαφική έκταση 4.250 τ.μ. όπου περιλαμβάνεται το Ξενία Άρτας και ο περιβάλλον χώρος αυτού. Το παραπάνω ακίνητο περιγράφεται με κόκκινη γραμμή στο υπ’ αριθμ. 194/77/46060/Φεβρ.1992 τοπογραφικό διάγραμμα ΕΟΤ. ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ 2. Για τα ακίνητα ιδιοκτησίας του Ε.Ο.Τ. και διοίκησης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης της ΕΤΑΔ Α.Ε. πρώην ΕΤΑ Α.Ε. που μεταβιβάζονται κατά κυριότητα στους ως άνω Δήμους, μεταγράφονται στα οικεία Βιβλία Μεταγραφών των αρμόδιων Υποθηκοφυλακείων ή Κτηματολογικών γραφείων, τα σχετικά αποσπάσματα αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΑΔ Α.Ε., ενεργούσας στην προκειμένη περίπτωση ως εντολοδόχου του Ε.Ο.Τ., τα οποία αποτελούν το μεταγραπτέο τίτλο και συνοδεύονται από σχετική περίληψη μεταγραφής των εν λόγω ακινήτων. Η μεταβίβαση των παραπάνω ακινήτων στους αναφερόμενους παραπάνω φορείς και η μεταγραφή των σχετικών αποσπασμάτων των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΑΔ Α.Ε. στα Βιβλία Μεταγραφών των αρμόδιων Υποθηκοφυλακείων ή Κτηματολογικών γραφείων, ως και κάθε πράξη εκκαθάρισης, απαλλάσσονται από κάθε φόρο μεταβίβασης ακινήτου, τέλος χαρτοσήμου ή άλλο φόρο ή τέλος ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, Ν.Π.Δ.Δ. και γενικά υπέρ οποιουδήποτε τρίτου. 3. Τα ακίνητα που αναφέρονται και περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα και στα παρακάτω τοπογραφικά διαγράμματα, τα οποία σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύονται με τον παρόντα νόμο, ιδιοκτησίας του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (Ε.Ο.Τ.), των οποίων τη διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση ασκεί η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.» (ΕΤΑΔ Α.Ε.) πρώην «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.» (ΕΤΑ Α.Ε.), περιέρχονται χωρίς αντάλλαγμα κατά κυριότητα στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, το οποίο, από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, υποκαθίσταται αυτοδικαίως στη θέση του «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» (Ε.Ο.Τ.) και της εταιρείας «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.» (ΕΤΑΔ Α.Ε.) πρώην «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.» (ΕΤΑ Α.Ε.) αντίστοιχα. ȇȔȟįȜįȣ ijȧȟ ʍȢȡȣ ʍįȢįȥȬȢșIJș įȜțȟȓijȧȟ ijȡȤ ǽȆȊ Ȝįț įʍȡİıȜijȬȟ ȇǽȈȀĮǽȈǽȀǺ ǺȄǺȊȆȂȀȁǿȉ ȃǺȁǽǼȆȄȀǺȉ ȁǺȀ ĭȈǺȁǿȉ Ǻ/Ǻ ȇǽȈȀĮǽȈǽȀǺ ǼǿȃȆȉ ǺȁȀȄǿȊȆ ǽȃǻǺǼȆȄ (ij.Ȟ.) ȇǽȈȀĬȈǺĮǿ ǺȇȆǼǽȁȊǽȉ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2012
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΚΑΨΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.