175 Α' 2013

ΝΟΜΟΣ 4179/2013

Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τουρισμό, αναδιάρθωση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Β΄ - ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Άρθρο 20 - Ιατρικός και ιαματικός τουρισμός
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
08 Αυγούστου 2013

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 175
8 Αυγούστου 2013

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4179
Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τουρισμό, αναδιάρθωση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στο άρθρο 13 του ν. 3498/2006 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής: «4. Οι φορείς οι οποίοι αναλαμβάνουν την διανομή του ιαματικού πόρου έναντι οικονομικού ανταλλάγματος βαρύνονται με: α) την κατασκευή των αναγκαίων τεχνικών έργων για την άντληση ή την διατήρηση ή βελτίωση της απόδοσης και διατήρηση της ποιότητας των ιαματικών φυσικών πόρων ή την προστασία αυτών, β) την κατασκευή του δικτύου και των εγκαταστάσεων διανομής, γ) την εγκατάσταση μετρητών διανομής του ιαματικού φυσικού πόρου. 5. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4049/2012 (Α΄35), προστίθενται εδάφια ως ακολούθως: «Εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) ετών από την δημοσίευση της κανονιστικής πράξης του άρθρου 16 του ν. 3498/2006, όπως ισχύει, οι ως άνω αναφερόμενοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή οι αναπτυξιακές εταιρείες αυτών, υποβάλουν για έγκριση στον Ε.Ο.Τ. οικονομοτεχνική μελέτη επενδυτικού σχεδίου του ιαματικού φυσικού πόρου, στην οποία περιγράφεται αναλυτικά το πρόγραμμα της επένδυσης, δίνονται στοιχεία για την τουριστική κίνηση της περιοχής και παρατίθενται οι προοπτικές βιωσιμότητας της επένδυσης. Η οικονομοτεχνική μελέτη εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού, μετά από σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Συντονισμού Περιφερειακών Υπηρεσιών (Τμήμα Ιαματικών Πηγών) του Ε.Ο.Τ. Τα έργα αξιοποίη σης ολοκληρώνονται μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ετών από την έκδοση της ως άνω αναφερόμενης απόφασης. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης των ως άνω αναφερομένων προθεσμιών, οι διοικητικές πράξεις παραχώρησης ή μίσθωσης ανακαλούνται αυτοδίκαια. Η Διεύθυνση Συντονισμού Περιφερειακών Υπηρεσιών (Τμήμα Ιαματικών Πηγών) του Ε.Ο.Τ. εκδίδει διαπιστωτική πράξη για την αυτοδίκαιη ανάκληση των πράξεων παραχώρησης ή μίσθωσης και αποβάλει τους κατόχους από τους χώρους και εγκαταστάσεις τους». 6. Οι υφιστάμενες κατά τη δημοσίευση του ν. 3498/ 2006 επιχειρήσεις υδροθεραπευτηρίων εξακολουθούν να λειτουργούν με τις σχετικές βεβαιώσεις που τους έχουν χορηγηθεί από τον Ε.Ο.Τ., μέχρι την εκπνοή των προθεσμιών της παρ. 1 του άρθρου 39 του ν. 4049/2012, οι οποίες παρατείνονται μέχρι τις 31.12.2014. Για τις επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν υποβάλει τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την παρ. 3 του άρθρου 39 του ν. 4049/2012, δίδεται προθεσμία οκτώ (8) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, για την υποβολή τους, μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής σφραγίζονται οριστικά και η αξιοποίηση της ιαματικής πηγής υπάγεται στην αρμοδιότητα του Δημοσίου. 7. Στο ν. 3498/2006 προστίθεται άρθρο 8Α που έχει ως εξής: «Οι φορείς διαχείρισης αναγνωρισμένων ιαματικών φυσικών πόρων υποχρεούνται ανά δέκα έτη να υποβάλουν επικαιροποιημένα στην αρμόδια υπηρεσία του Ε.Ο.Τ. τα κάτωθι δικαιολογητικά: υδρογεωλογική μελέτη, ραδιολογική έκθεση, μικροβιολογικές, φυσικές, χημικές αναλύσεις, καθώς και υγειονομική έκθεση για τις ενδείξεις και αντενδείξεις των ιδιοτήτων του ιαματικού φυσικού πόρου. Αν από τα νέα στοιχεία προκύπτει ότι δεν πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις τότε εφαρμόζεται η διαδικασία άρσης αναγνώρισης ιαματικών φυσικών πόρων του άρθρου 8.»

Αθήνα, 7 Αυγούστου 2013
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
XAΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ