175 Α' 2013

ΝΟΜΟΣ 4179/2013

Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τουρισμό, αναδιάρθωση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Β΄ - ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - ΡΥΘΜΙΣΗ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ Ε.Ο.Τ.
Άρθρο 15 - Ανασυγκρότηση γραφείων εξωτερικού Ε.Ο.Τ, τουριστικοί εντεταλμένοι και ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας γραφείων εξωτερικού Ε.Ο.Τ.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7
08 Αυγούστου 2013

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 175
8 Αυγούστου 2013

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4179
Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τουρισμό, αναδιάρθωση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Υπάλληλοι του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) που κατά την δημοσίευση του ν. 4049/2012 υπηρετούσαν σε θέσεις προϊσταμένων γραφείων εξωτερικού του Ε.Ο.Τ. παραμένουν στη θέση τους μέχρι την πλήρωση των θέσεων αυτών σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 25−32 του π.δ. 343/2001, όπως ισχύει. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που υπηρεσιακές ανάγκες επιβάλλουν ανάκληση της απόσπασης πριν από την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 25−32 του π.δ. 343/2001 όπως ισχύει, η ανάκληση γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Τ.

Αθήνα, 7 Αυγούστου 2013
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
XAΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ