52 Α' 2013

ΝΟΜΟΣ 4129/2013

Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Άρθρο 102
28 Φεβρουαρίου 2013

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 52
28 Φεβρουαρίου 2013

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4129
Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 102

Αγωγές συνταξιούχων δικαστικών λειτουργών και μελών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με αντικείμενο τη βελτίωση της σύνταξής τους βάσει συνταγματικών ή άλλων διατάξεων, που παραμένουν εκκρεμείς ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου μετά από παραπομπή με αποφάσεις του Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγματος, αρχειοθετούνται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που ορίζονται στο άρθρο 5 του ν. 3660/2008 (Α΄ 78).