52 Α' 2013

ΝΟΜΟΣ 4129/2013

Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Άρθρο 95
28 Φεβρουαρίου 2013

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 52
28 Φεβρουαρίου 2013

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4129
Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 95

Στο Ελεγκτικό Συνέδριο υπηρετούν σε προσωποπαγείς θέσεις προσωρινού κλάδου ΠΕ Κατηγορίας δύο υπάλληλοι πτυχιούχοι Παιδαγωγικής Ακαδημίας και σε προσωποπαγείς θέσεις προσωρινού κλάδου ΤΕ Διοικητικού − Λογιστικού επτά υπάλληλοι. Επίσης, υπηρετούν, σε προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εικοσιένα υπάλληλοι σε προσωρινό κλάδο ΠΕ, έξι υπάλληλοι σε προσωρινό κλάδο ΠΕ Οικονομολόγων, δεκατέσσερις υπάλληλοι σε προσωρινό κλάδο ΔΕ Γραμματέων, οκτώ υπάλληλοι σε προσωρινό κλάδο ΔΕ Ταξινόμων και εννέα υπάλληλοι σε προσωρινό κλάδο ΥΕ Επιμελητών Δικαστηρίων.