32 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4235/2014

Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

ΜΕΡΟΣ Α΄ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΤΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ, ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΖΩΙΚΩΝ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΖΥΠ) ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΥΤΩΝ (ΠΠ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ
11 Φεβρουαρίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 32
11 Φεβρουαρίου 2014

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4235
Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ
Άρθρο 13Διοικητικά μέτρα συμμόρφωσηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Αν κατά τον επίσημο έλεγχο διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις που θίγουν ή θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των ζώων, τη δημόσια υγεία, τη λειτουργικότητα των συστημάτων σήμανσης και καταγραφής των ζώων και την καλή διαβίωση των ζώων, οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα, τα οποία, με την επιφύλαξη της τήρησης των ειδικότερων διατάξεων και μέτρων που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις, συνίστανται, κατά περίπτωση, στα ακόλουθα: α) διενέργεια απαραίτητων απολυμάνσεων, β) περιορισμός των μετακινήσεων των ζώων, γ) απομόνωση ή αποκλεισμός εκτροφής ή/και περιοχής, δ) μερική ή ολική απομάκρυνση των ζώων από την εκμετάλλευση, ε) μερική ή ολική υγειονομική σφαγή ή θανάτωση, στ) σφαγή ή επείγουσα σφαγή ή επείγουσα θανάτωση, ζ) αα) απαγόρευση εξόδου ζωικών προϊόντων από την εκμετάλλευση ή ββ) προώθηση για θερμική επεξεργασία σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις των αυγών που προέρχονται από εγκαταστάσεις όπου δεν τηρούνται τα επιτρεπόμενα συστήματα εκτροφής ορνίθων, η) άλλα μέτρα υγειονομικού χαρακτήρα, θ) αναστολή ή ανάκληση έγκρισης και άδειας εγκατάστασης, ι) κατάσχεση κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων, καθώς και σπέρματος, ωαρίων ή εμβρύων, σύμφωνα με το άρθρο 15, ια) αναστολή ή ανάκληση της άδειας του μεταφορέα, ιβ) αναστολή ή ανάκληση της βεβαίωσης καταλληλότητας ή του πιστοποιητικού έγκρισης του μεταφορικού μέσου, ιγ) αναστολή ή ανάκληση του πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης του οδηγού ή συνοδού, οι οποίοι υποχρεούνται να παραδώσουν το πιστοποιητικό αυτό στην αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία της οικείας Περιφερειακής Ενότητας που έχουν την έδρα τους, ιδ) αλλαγή του οδηγού ή του συνοδού, ιε) προσωρινή επισκευή του μεταφορικού μέσου, ιστ) μεταφορά παρτίδας ή μέρους αυτής σε άλλο μεταφορικό μέσο, ιζ) επιστροφή των ζώων στον τόπο αναχώρησης ή συνέχιση προς τον τόπο προορισμού με πιο σύντομο δρομολόγιο, ιη) εκφόρτωση των ζώων και σταβλισμός σε κατάλληλο χώρο με την παροχή των κατάλληλων φροντίδων, ιθ) προσωρινή απαγόρευση στον μεταφορέα και στο μεταφορικό μέσο να μεταφέρει ζώα εντός της Χώρας, κ) τροποποίηση των πρότυπων διαδικασιών λειτουργίας του σφαγείου, σχετικά με το χειρισμό των ζώων από την άφιξη των ζώων στο σφαγείο έως και την αφαίμαξή τους, με επιβράδυνση ή παύση της παραγωγής, κα) αύξηση της συχνότητας των αυτοελέγχων στη διαδικασία της αναισθητοποίησης και στην αποτελεσματικότητά της, κβ) αύξηση της συχνότητας των αυτοελέγχων κατά τη σφαγή ζώων για θρησκευτικούς λόγους (θρησκευτική σφαγή), το στάδιο πριν την απελευθέρωση του ζώου από την ακινητοποίηση και πριν την εκδορά ή το ζεμάτισμα, κγ) τροποποίηση των διαδικασιών παρακολούθησης στα σφαγεία κατά τις διαδικασίες των περιπτώσεων κα΄ και κβ΄, κδ) αναστολή ή ανάκληση του πιστοποιητικού ικανότητας των προσώπων που εκτελούν τις διαδικασίες χειρισμού των ζώων από την άφιξη των ζώων στο σφαγείο έως και την αφαίμαξή τους, κε) αναστολή ή ανάκληση της ανάθεσης σε φορέα της τελικής εξέτασης και έκδοσης του πιστοποιητικού ικανότητας των προσώπων της περίπτωσης κδ΄, κστ) τροποποίηση των οδηγιών του κατασκευαστή που συνοδεύουν τον εξοπλισμό ακινητοποίησης και αναισθητοποίησης, κζ) κάθε άλλο μέτρο που κρίνει κατάλληλο η αρμόδια αρχή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ειδικότερα στην περίπτωση μη συμμόρφωσης με: α) τις διατάξεις της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας που αφορούν: αα) την αντιμετώπιση νοσημάτων των ζώων και ζωονόσων, ββ) τις ενδοενωσιακές συναλλαγές ζώντων ζώων, καθώς και τις εισαγωγές αυτών από τρίτες χώρες, γγ) τα μέτρα που λαμβάνουν οι αρμόδιες αρχές για την αντιμετώπιση νοσημάτων των ζώων και ζωονόσων, β) τα μέτρα που απαιτούνται κατά την εφαρμογή πάσης φύσεως προγραμμάτων διερεύνησης, ελέγχου, καταπολέμησης και επιτήρησης των νοσημάτων των ζώων και των ζωονόσων και γ) τις έγγραφες συστάσεις των αρμόδιων αρχών ή των επίσημων κτηνίατρων για την τήρηση των κανόνων βιοασφάλειας, την αποτροπή εξάπλωσης νοσημάτων και την εν γένει προστασία της υγείας των ζώων, οι αρμόδιες αρχές προβαίνουν σε γραπτή προειδοποίηση του ασκούντα την εκμετάλλευση των ζώων, με την οποία του γνωστοποιείται η υποχρέωση συμμόρφωσης. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης του προβλεπόμενου, από τις ισχύουσες διατάξεις, χρονικού διαστήματος συμμόρφωσης ή αν δεν υφίστανται τέτοιες διατάξεις, του εύλογου χρονικού διαστήματος που καθορίζει η αρμόδια αρχή, με βάση την ευχέρεια και τις δυνατότητες συμμόρφωσης, επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 23, καθώς και τα μέτρα συμμόρφωσης της παραγράφου 1, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο.

Άρθρο 14Διαδικασία επιβολής μέτρων συμμόρφωσηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α) Τα μέτρα συμμόρφωσης του άρθρου 13, πλην της περίπτωσης ι΄ της παραγράφου 1 αυτού που αφορά κατάσχεση κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων, καθώς και σπέρματος, ωαρίων ή εμβρύων και περιγράφεται στο άρθρο 15, επιβάλλονται με απόφαση της αρμόδιας αρχής, κατόπιν αιτιολογημένης έκθεσης των ελεγκτών. β) Αν για την επιβολή των μέτρων συμμόρφωσης είναι αρμόδια η κεντρική αρμόδια αρχή ή άλλη δημόσια αρχή, η απόφαση επιβολής των μέτρων συμμόρφωσης εκδίδεται από την κεντρική αρμόδια αρχή ή την άλλη δημόσια αρχή, κατόπιν εισήγησης της κατά τόπο αρμόδιας αρχής και διαβίβασης των σχετικών εγγράφων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η απόφαση λήψης μέτρων συμμόρφωσης κοινοποιείται στην εκμετάλλευση ή επιχείρηση, σύμφωνα με το άρθρο 34. Στην απόφαση γίνεται αναφορά για το δικαίωμα ένστασης του ενδιαφερόμενου που κατατίθεται στην αρχή που εξέδωσε την απόφαση, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση, σε αυτόν, της απόφασης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α) Αν η απόφαση επιβολής των μέτρων συμμόρφωσης έχει εκδοθεί από την αρμόδια αρχή ή την κεντρική αρμόδια αρχή, για την εξέταση της ένστασης, ο προϊστάμενος της αρμόδιας αρχής στην οποία ανήκουν οι ελεγκτές ή ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αντίστοιχα, με απόφασή του προβαίνει εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την υποβολή της ένστασης, στη συγκρότηση και στον ορισμό μελών τριμελούς επιτροπής, η οποία συνέρχεται εντός επτά (7) εργασίμων ημερών από τη συγκρότησή της και αποτελείται από: αα) δύο (2) υπαλλήλους της υπηρεσίας που διενήργησε τον έλεγχο, εκτός των ελεγκτών που συνέταξαν την έκθεση, εφόσον αυτό είναι δυνατόν, ή δύο (2) κτηνιάτρους, υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής, αντίστοιχα, ββ) έναν (1) ειδικό, που υποδεικνύει ο ενιστάμενος. Αν ο ενιστάμενος, δεν υποδείξει ή δηλώσει αδυναμία να υποδείξει μέλος στην επιτροπή, μέλος ορίζεται από τον προϊστάμενο που συγκροτεί την επιτροπή, υπάλληλος της υπηρεσίας που διενήργησε τον έλεγχο ή υπάλληλος της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής, αντίστοιχα. Πρόεδρος της επιτροπής είναι ο υπάλληλος με τον ανώτερο βαθμό και μεταξύ ομοιοβάθμων με τον περισσότερο χρόνο υπηρεσίας. Χρέη γραμματέα εκτελεί ο υπάλληλος με τον κατώτερο βαθμό και μεταξύ ομοιοβάθμων με το λιγότερο χρόνο υπηρεσίας. Αν δεν επαρκεί ο αριθμός των υπαλλήλων για τη συγκρότηση της επιτροπής, σε αυτήν δύνανται να συμμετάσχουν υπάλληλοι από άλλες αρμόδιες αρχές με συναφές αντικείμενο. β) Η τριμελής επιτροπή αφού εξετάσει λεπτομερώς το θέμα, λάβει υπόψη την έκθεση των ελεγκτών και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου, καθώς και τις απόψεις του ενιστάμενου και κάθε στοιχείο που προκύπτει κατά την εξέταση, εισηγείται επί της ένστασης προς τον προϊστάμενο της αρμόδιας αρχής ή τον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής, αντίστοιχα, για την έκδοση απόφασης επί της ένστασης. γ) Η απόφαση της αρχής κοινοποιείται αυθημερόν στην εκμετάλλευση ή στην επιχείρηση, σύμφωνα με το άρθρο 34.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η άσκηση ένστασης και η προθεσμία για την άσκησή της δεν αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης λήψης των μέτρων συμμόρφωσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

α) Αν κατά τον επίσημο έλεγχο διαπιστώνονται ευρήματα που ενέχουν άμεσο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων, οι ελεγκτές μπορούν να αποφασίσουν κατά περίπτωση τη λήψη άμεσων μέτρων συμμόρφωσης επείγοντος χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 13. β) Αν κατά τον επίσημο έλεγχο διαπιστώνονται ευρήματα που ενέχουν άμεσο κίνδυνο για την προστασία των ζώων, οι ελεγκτές μπορούν να αποφασίσουν κατά περίπτωση τη λήψη άμεσων μέτρων συμμόρφωσης επείγοντος χαρακτήρα, σύμφωνα με τις περιπτώσεις δ΄, ζ΄ υποπερίπτωση ββ΄, ιβ΄, κ΄, κα΄, κβ΄ και κγ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 13. γ) Η έκθεση, στην οποία αναφέρονται τα μέτρα συμμόρφωσης των ανωτέρω περιπτώσεων α΄ και β΄, διαβιβάζεται στην αρμόδια αρχή για την αξιολόγηση της αναγκαιότητας ή μη επιβολής επιπλέον μέτρων συμμόρφωσης ή/και κυρώσεων. δ) Απαγορεύεται η άσκηση ένστασης κατά της απόφασης των ελεγκτών για λήψη άμεσων μέτρων συμμόρφωσης επείγοντος χαρακτήρα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Για την άρση της απόφασης επιβολής των μέτρων, όπου αυτό είναι αναγκαίο, απαιτείται η έκδοση σχετικής απόφασης της αρχής που την εξέδωσε, αφού προηγουμένως οι ελεγκτές βεβαιώσουν εγγράφως, έπειτα από επιτόπιο έλεγχο, ότι πραγματοποιήθηκαν όλες οι διορθωτικές ενέργειες και δεν συντρέχουν πλέον οι λόγοι που επέβαλαν τη λήψη των μέτρων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

α) Ειδικά όσον αφορά τη λήψη των επειγόντων μέτρων που αναφέρονται στις περιπτώσεις στ΄, ιδ΄, ιε΄, ιστ΄, ιζ΄, ιη΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 13, λόγω μη τήρησης από τους μεταφορείς, των κείμενων διατάξεων για τη μεταφορά των ζώων, ισχύουν τα ακόλουθα: αα) Αν οι ελεγκτές της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ή του Σταθμού Υγειονομικού Κτηνιατρικού Ελέγχου (ΣΥΚΕ), κατά περίπτωση, διαπιστώσουν μη συμμόρφωση σε σχέση με τις απαιτήσεις των διατάξεων της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας που αφορούν την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά, λαμβάνουν οι ίδιοι, ή απαιτούν από τον υπεύθυνο για τα ζώα, να λάβει τα αναγκαία μέτρα συμμόρφωσης για την προστασία των ζώων και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής τους. Όταν για την εφαρμογή των μέτρων είναι ανάγκη να μεταφερθούν τα ζώα, κατά παράβαση κείμενων διατάξεων, η αρμόδια, κατά περίπτωση, αρχή, εκδίδει άδεια για τη μεταφορά τους. Η άδεια αναφέρει τα συγκεκριμένα ζώα και καθορίζει τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να μεταφερθούν μέχρις ότου υπάρξει πλήρης συμμόρφωση με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. ββ) Αν ο υπεύθυνος για τα ζώα δεν μπορεί να εντοπιστεί ή δεν συμμορφώνεται προς τις υποδείξεις της αρμόδιας, κατά περίπτωση, αρχής της υποπερίπτωσης αα΄, ο προϊστάμενος αυτής εκδίδει άμεσα απόφαση εφαρμογής των αναγκαίων μέτρων επείγοντος χαρακτήρα της παραγράφου 5. β) Οι αιτιολογημένες αποφάσεις των αρμόδιων, κατά περίπτωση, αρχών κοινοποιούνται άμεσα στον μεταφορέα, σύμφωνα με το άρθρο 34 και ενημερώνεται η αρμόδια αρχή που χορήγησε την άδειά του. Αν απαιτείται, οι αρμόδιες αρχές παρέχουν βοήθεια στον μεταφορέα για να διευκολύνουν την εφαρμογή των απαιτούμενων μέτρων έκτακτης ανάγκης. Οι εν λόγω αρμόδιες αρχές, ενεργούν για την είσπραξη των δαπανών που προκύπτουν από την εκτέλεση των μέτρων αυτών και βαρύνουν τον υπεύθυνο για τα ζώα κατά τη μεταφορά. Οι δαπάνες αυτές βεβαιώνονται από τον προϊστάμενο της αρμόδιας, κατά περίπτωση, αρχής, ως δημόσιο έσοδο και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ).

Άρθρο 15Διαδικασία επιβολής του μέτρου της κατάσχεσης των κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων, σπέρματος, ωαρίων ή εμβρύωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Κατάσχονται, κατόπιν αιτιολογημένης έκθεσης των ελεγκτών των αρμόδιων αρχών, τα κατωτέρω: α) κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των φαρμακούχων ζωοτροφών, σε εκτροφές παραγωγικών ζώων που εντοπίζονται χωρίς κτηνιατρική συνταγή ή έχουν λήξει ή αλλοιωθεί ή χωρίς άδεια κυκλοφορίας από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) ή μετά τη λήξη ή ανάκληση ή αναστολή της και β) σπέρμα, ωάρια ή έμβρυα που διακινούνται από άλλα κράτη−μέλη, χωρίς να συνοδεύονται από τα κατά περίπτωση προβλεπόμενα υγειονομικά κτηνιατρικά πιστοποιητικά ή εισάγονται παράνομα από τρίτες χώρες, καθώς και σπέρμα, ωάρια ή έμβρυα που συλλέγονται, αποθηκεύονται ή διατηρούνται σε μη εγκεκριμένες κατά περίπτωση εγκαταστάσεις ή που η προβλεπόμενη διάρκεια ζωής ή διατήρησής τους έχει λήξει ή μεταφέρονται κάτω από μη ικανοποιητικές υγειονομικές συνθήκες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η έκθεση κατάσχεσης, στην οποία καταγράφονται αναλυτικά τα στοιχεία και οι ποσότητες των κατασχεθέντων προϊόντων, κοινοποιείται στην εκμετάλλευση ή επιχείρηση, σύμφωνα με το άρθρο 34.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στην έκθεση κατάσχεσης αναφέρεται το δικαίωμα της εκμετάλλευσης ή επιχείρησης να ασκήσει ένσταση στην αρμόδια αρχή, στην οποία ανήκουν οι ελεγκτές που διενήργησαν την κατάσχεση, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την κοινοποίησή της. Αν η εκμετάλλευση ή επιχείρηση δεν επιθυμεί την επανεξέταση των κατασχεθέντων, ο εκπρόσωπός της υπογράφει στην έκθεση κατάσχεσης ότι έλαβε γνώση αυτής και παραιτείται του δικαιώματος αυτού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Για την εξέταση της ένστασης, ο προϊστάμενος της υπηρεσίας, στην οποία ανήκουν οι ελεγκτές, που διενήργησαν την κατάσχεση, με απόφασή του, προβαίνει εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την κατάθεση της ένστασης, στη συγκρότηση και στον ορισμό μελών τριμελούς επιτροπής, η οποία αποτελείται από: α) δύο (2) ελεγκτές της αρμόδιας αρχής που διενήργησε τον έλεγχο, εκτός των ελεγκτών που διενήργησαν την κατάσχεση, β) έναν (1) ειδικό, που υποδεικνύει ο ενιστάμενος. Αν ο ενιστάμενος, δεν υποδείξει ή δηλώσει αδυναμία να υποδείξει μέλος στην επιτροπή, μέλος ορίζεται από τον προϊστάμενο που συγκροτεί την επιτροπή, υπάλληλος της υπηρεσίας που διενήργησε τον έλεγχο. Πρόεδρος της επιτροπής είναι ο ελεγκτής με τον ανώτερο βαθμό και μεταξύ ομοιοβάθμων με τον περισσότερο χρόνο υπηρεσίας. Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ελεγκτής με τον κατώτερο βαθμό και μεταξύ ομοιοβάθμων με το λιγότερο χρόνο υπηρεσίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η επιτροπή συνέρχεται ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της το αργότερο εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από τη συγκρότησή της και αφού λάβει υπόψη την έκθεση κατάσχεσης και τα στοιχεία που προσκομίζει και επικαλείται ο ενιστάμενος, αποφασίζει αιτιολογημένα επί της ένστασης εντός προθεσμίας τριών (3) ημερών. Η απόφαση κοινοποιείται άμεσα στην εκμετάλλευση ή επιχείρηση, σύμφωνα με το άρθρο 34, δια του Προέδρου της επιτροπής και στην αρμόδια αρχή που τη συγκρότησε.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η απόφαση επί της ένστασης, ή η έκθεση κατάσχεσης, αν δεν υποβληθεί εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας ένσταση, θεωρείται οριστική, ανέκκλητη και εκτελεστή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Τα κατασχεθέντα προϊόντα επισημαίνονται κατάλληλα και φυλάσσονται στην αποθήκη της εκμετάλλευσης ή της επιχείρησης με ευθύνη του υπευθύνου της, μέχρι την έκδοση απόφασης για την απομάκρυνσή τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Για την τύχη των κατασχεθέντων προϊόντων αποφασίζει ο προϊστάμενος της αρμόδιας αρχής στην οποία ανήκουν οι ελεγκτές και επιβάλλεται η καταστροφή ή επιστροφή ή άλλη διάθεσή τους, σύμφωνα με την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Η εκμετάλλευση ή επιχείρηση έχει την ευθύνη για την εφαρμογή της απόφασης της παραγράφου 8, καθώς και για την ενημέρωση της αρμόδιας αρχής που διενήργησε τον έλεγχο – κατάσχεση, ως προς την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Η αρμόδια αρχή που διενήργησε τον έλεγχο έχει την εποπτεία των διαδικασιών και ενημερώνει σχετικά την κεντρική αρμόδια αρχή.

Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ−ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ