32 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4235/2014

Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

ΜΕΡΟΣ Β΄ - ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Άρθρο 62 - Εξουσιοδοτικές διατάξεις
11 Φεβρουαρίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 32
11 Φεβρουαρίου 2014

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4235
Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 62Εξουσιοδοτικές διατάξειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται οι τύποι των θερμοκηπιακών κατασκευών για την καλλιέργεια κηπευτικών, ανθέων, μανιταριών και άλλων ειδών αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι τεχνικές προδιαγραφές κατασκευής τους, όπως διαστάσεις, μορφή, υλικά κάλυψης, σκελετός, εξοπλισμός, προσανατολισμός, εγκατάσταση και θεμελίωση αυτών, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία και οι καθ’ ύλην αρμόδιες για την έγκρισή τους Διευθύνσεις του αυτού Υπουργείου και κάθε σχετικό θέμα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται τα αναγκαία συμπληρωματικά, οργανωτικά και εκτελεστικά μέτρα για την εφαρμογή των διατάξεων των κανονισμών και αποφάσεων των Οργάνων της ΕΕ, καθώς και για τη μεταφορά των οδηγιών των ιδίων ως άνω Οργάνων, που αφορούν την Κοινή Αγροτική Πολιτική και το διαρθρωτικό τομέα της γεωργίας. Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνεται ιδίως ο ορισμός αρμόδιων αρχών, ο καθορισμός αρμοδιοτήτων και διοικητικών διαδικασιών, καθώς και η θέσπιση διοικητικών και ποινικών κυρώσεων σε βαθμό πλημμελήματος. Με την ίδια απόφαση επέρχονται και οι αναγκαίες προσαρμογές της κείμενης νομοθεσίας, όταν απαιτείται τροποποίηση ή κατάργηση διατάξεων που είναι αντίθετες προς τη ρύθμιση που προβλέπεται από τις αναφερόμενες στο πρώτο εδάφιο διατάξεις των κανονισμών, αποφάσεων και οδηγιών των Οργάνων της ΕΕ. Αν πρόκειται με την ανωτέρω απόφαση να θεσπισθούν ποινικές κυρώσεις, στην έκδοση της απόφασης συμπράττει και ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του τυχόν συναρμόδιου Υπουργού καθορίζονται η οργάνωση, η λειτουργία, οι όροι χαρακτηρισμού μιας αγροτικής εκμετάλλευσης ως Πολυλειτουργικό Αγρόκτημα, τα αρμόδια όργανα, οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και η τηρούμενη διαδικασία για την ένταξη στο θεσμό, καθώς και οι όροι χρήσης από τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις του σήματος του Πολυλειτουργικού Αγροκτήματος, η επιβολή κυρώσεων, τα περί τυχόν χρηματοδότησής τους και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή του άρθρου 52.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζεται η διαδικασία είσπραξης του ποσοστού 2% επί της αμοιβής που οι πιστοποιημένοι, από τον ΕΛ.Γ.Ο. – «ΔΗΜΗΤΡΑ», γεωργικοί σύμβουλοι και συνεργάτες γεωργικών συμβούλων λαμβάνουν από τους γεωργούς για τις παρεχόμενες προς αυτούς υπηρεσίες και καταβάλλουν στον ΕΛ.Γ.Ο. – «ΔΗΜΗΤΡΑ», σύμφωνα με το άρθρο 55. Με όμοια απόφαση μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ύψους του ανωτέρω ποσοστού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται: αα) τα αρμόδια όργανα, τα δικαιολογητικά και η τηρούμενη διαδικασία για την έναρξη λειτουργίας, τη μετακίνηση και την κατάργηση των Αγορών Παραγωγών, ββ) ειδικά θέματα ως προς τους κανόνες λειτουργίας των Αγορών Παραγωγών, τον έλεγχο τήρησης των κανόνων αυτών, την επιβολή διοικητικών κυρώσεων κατά των παραβατών, τα αρμόδια όργανα ελέγχου, γγ) ειδικότερα θέματα ή θέματα με τοπικό ενδιαφέρον ή με χαρακτήρα τεχνικό και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 56. β) Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται τα είδη των προϊόντων οικοτεχνίας, οι όροι και οι προϋποθέσεις παραγωγής, μεταποίησης, μεταφοράς, διάθεσης και έκθεσης αυτών, τα της τήρησης, οργάνωσης και λειτουργίας του ΚΗΜΟ, η επιβολή κυρώσεων, οι αρμόδιες αρχές και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 56. Με όμοια απόφαση, στην οποία συμπράττει και ο Υπουργός Οικονομικών μπορεί να αναπροσαρμόζεται το παράβολο εγγραφής και ανανέωσης εγγραφής στο ΚΗΜΟ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Με απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του τυχόν συναρμόδιου Υπουργού, καθορίζονται η οργάνωση, η λειτουργία, η συχνότητα και η περίοδος διεξαγωγής των Θεσμοφορίων, τα προβαλλόμενα προϊόντα και οι προδιαγραφές τους, τα περί τυχόν χρηματοδότησης των συνδιοργανωτών των Θεσμοφορίων, χρήσης από αυτούς του σήματος του θεσμού, επιβολής κυρώσεων σε αυτούς και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή του άρθρου 57. Με την ίδια απόφαση μπορεί να εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη ρύθμιση λεπτομερειακών θεμάτων διεξαγωγής των εκδηλώσεων, τοπικού χαρακτήρα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

α) Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τηρούμενη διαδικασία για την έγκριση της άδειας αλίευσης της παραγράφου 2 του άρθρου 59 και κάθε σχετικό θέμα. β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ορίζονται οι περιπτώσεις για τις οποίες τυχόν διαφοροποίηση της θέσης των μονάδων υδατοκαλλιέργειας σε σχέση με τις συντεταγμένες των ορίων της μισθωμένης υδάτινης έκτασης θεωρείται απλή μετατόπιση χωρίς να αποτελεί παράβαση, η διαδικασία ταυτοποίησής τους και κάθε σχετικό θέμα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του τυχόν συναρμόδιου Υπουργού καθορίζονται το μέγεθος της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης που υποχρεούται να συνεργάζεται με κτηνίατρο εκτροφής, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του Κτηνιάτρου εκτροφής και του φορέα της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης, οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τηρούμενη διαδικασία της μεταξύ τους συνεργασίας και έγγραφης δήλωσης, οι αρμοδιότητες των κτηνιατρικών αρχών των Περιφερειακών Ενοτήτων και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τα της τήρησης και λειτουργίας μητρώου Κτηνιάτρων εκτροφής, η επιβολή κυρώσεων και κάθε σχετικό θέμα που αφορά στην εφαρμογή του άρθρου 60. Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής ή παροχής υπηρεσιών ή έργου του Κτηνιάτρου εκτροφής, σε ενωσιακά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ελέγχου επιτήρησης και εκρίζωσης ασθενειών των ζώων που αναλαμβάνει να εφαρμόσει ο Κτηνίατρος εκτροφής, η αμοιβή αυτού από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και κάθε σχετικό θέμα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ορίζονται οι οργανικές μονάδες του νέου Οργανισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που αντιστοιχούν τις προβλεπόμενες στον παρόντα νόμο και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου 4 του άρθρου 63.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Το άρθρο 3 του ν. 111/1975 (Α΄ 174) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 3 1. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις χορήγησης, τροποποίησης και ανάκλησης της άδειας ίδρυσης σφαγείων και πτηνοσφαγείων, οι όροι και προϋποθέσεις χορήγησης, τροποποίησης και ανάκλησης της άδειας λειτουργίας αυτών και κάθε σχετικό θέμα. 2. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζεται η δυναμικότητα των σφαγείων και πτηνοσφαγείων, μέσα στα πλαίσια της κείμενης εθνικής νομοθεσίας περί περιβαλλοντικής αδειοδότησης, τα κριτήρια και ο τρόπος υπολογισμού της δυναμικότητας και κάθε σχετικό θέμα.»

Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ−ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ