32 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4235/2014

Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

ΜΕΡΟΣ Β΄ - ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Άρθρο 55 - Ρυθμίσεις Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού − «ΔΗΜΗΤΡΑ»
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
11 Φεβρουαρίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 32
11 Φεβρουαρίου 2014

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4235
Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

α) Στον ΕΛ.Γ.Ο. − «ΔΗΜΗΤΡΑ» συνιστάται και λειτουργεί Επιστημονικό Συμβούλιο (Ε.Σ.), το οποίο είναι επταμελές και αποτελείται από: αα) Πέντε (5) επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, με αξιόλογο ερευνητικό και συγγραφικό έργο στην αγροτική έρευνα και τεχνολογία, από τους οποίους τέσσερις (4) καθηγητές Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή ερευνητές βαθμίδας Α΄ εν ενεργεία ή μη, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. ββ) Δύο (2) ερευνητές βαθμίδας Α΄, που εκλέγονται μαζί με τους αναπληρωτές τους με μυστική ψηφοφορία από το σύνολο του ερευνητικού προσωπικού του ΕΛ.Γ.Ο. − «ΔΗΜΗΤΡΑ». Τον Πρόεδρο του Ε.Σ. μαζί με τον αναπληρωτή του ορίζει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων από τους επιστήμονες της υποπερίπτωσης αα΄. Τα θέματα στο Ε.Σ. εισηγείται ο Γενικός Διευθυντής Αγροτικής Έρευνας του ΕΛ.Γ.Ο. − «ΔΗΜΗΤΡΑ», ο οποίος μετέχει στις συνεδριάσεις χωρίς ψήφο. Στις συνεδριάσεις του Ε.Σ. μπορεί να συμμετέχει, χωρίς ψήφο, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Οργανισμού. β) Τα μέλη του Ε.Σ. με τους αναπληρωτές τους ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. γ) Η θητεία των μελών του Ε.Σ. είναι τριετής και μπορεί να ανανεώνεται. δ) Χρέη γραμματέα του Ε.Σ. ασκεί υπάλληλος του ΕΛ.Γ.Ο. − «ΔΗΜΗΤΡΑ» που ορίζεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Οργανισμού. ε) Για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Ε.Σ. ο Πρόεδρος, τα μέλη και ο γραμματέας μπορεί να λαμβάνουν αποζημίωση, που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά από πρόταση του Δ.Σ. του Οργανισμού, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4024/2011 (Α΄226). στ) Με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Ε.Σ. που καταρτίζεται από το Δ.Σ. του Οργανισμού, μετά από πρόταση του Ε.Σ., ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία του Ε.Σ.. ζ) Το Ε.Σ. έχει τις εξής αρμοδιότητες: αα) Αξιολογεί και αποτιμά το ερευνητικό έργο των Ινστιτούτων του Οργανισμού και συντάσσει ετήσια έκθεση για την εξέλιξη των ερευνητικών προγραμμάτων, την οποία και υποβάλλει στο Δ.Σ. του Οργανισμού. ββ) Εισηγείται την έγκριση των ερευνητικών προγραμμάτων των Ινστιτούτων του Οργανισμού με προτεραιότητα την εφαρμοσμένη αγροτική έρευνα. γγ) Εισηγείται στο Δ.Σ. το διορισμό ή την πρόσληψη και την προαγωγή του ερευνητικού προσωπικού, μετά από γνώμη της οικείας επιτροπής της περίπτωσης η΄. Η εισήγηση του Ε.Σ. προς το Δ.Σ. του Οργανισμού για την πρόσληψη και προαγωγή ερευνητών αποτελεί για το Δ.Σ. σύμφωνη γνώμη. δδ) Γνωμοδοτεί στο Δ.Σ. για την ύπαρξη των απαραίτητων επιστημονικών προσόντων κατά τη διαδικασία επιλογής των Διευθυντών των Ινστιτούτων του Οργανισμού ή την ανανέωση της θητείας τους. εε) Γνωμοδοτεί σε ειδικά ερωτήματα και σε κάθε άλλο θέμα που παραπέμπει σε αυτό το Δ.Σ.. στστ) Γνωμοδοτεί για την ύπαρξη των απαραίτητων επιστημονικών προσόντων κατά τη διαδικασία επιλογής του Γενικού Διευθυντή Αγροτικής Έρευνας. η) Για την υποβοήθηση του έργου του Ε.Σ. συνιστώνται με απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού, ύστερα από πρόταση του Ε.Σ. επιτροπές κρίσης ερευνητικών προγραμμάτων και αποτελεσμάτων των προγραμμάτων έρευνας κατά ειδικότητα, καθώς και επιτροπές αξιολόγησης για πρόσληψη και προαγωγή ερευνητικού προσωπικού. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται το αντικείμενο κάθε επιτροπής και κάθε σχετικό θέμα.

Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ−ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ