32 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4235/2014

Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

ΜΕΡΟΣ Β΄ - ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Άρθρο 50 - Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3955/2011 (Α΄ 89)
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5
11 Φεβρουαρίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 32
11 Φεβρουαρίου 2014

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4235
Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Το άρθρο 6 του ν. 3955/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 6 Διοικητικές κυρώσεις 1. Με απόφαση του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Αγροτικής Πολιτικής και Τεκμηρίωσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επιβάλλονται οι κάτωθι διοικητικές κυρώσεις: α) Προσωρινή διαγραφή του εγγεγραμμένου εμπόρου από το Μητρώο, αν: αα) ο έμπορος δεν επαληθεύσει εμπρόθεσμα τα στοιχεία της υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 4, και για όσο χρονικό διάστημα υφίσταται η σχετική εκκρεμότητα, ββ) ο έμπορος παραπεμφθεί αμετάκλητα για τα αδικήματα της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας και της δόλιας χρεοκοπίας, καθώς και για τα αδικήματα του άρθρου 1 του ν.δ. 3424/1955, όπως ισχύει και μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης, γγ) ο έμπορος έχει κάνει ανακριβή ή ψευδή συμπλήρωση της αίτησης−υπεύθυνης δήλωσης και έως ότου, ανάλογα με το στοιχείο ή τα στοιχεία που υποβλήθηκαν ψευδώς ή ανακριβώς, διαγραφεί οριστικά ή επανεγγραφεί στο Μητρώο, με απόφαση του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Αγροτικής Πολιτικής και Τεκμηρίωσης, δδ) ο έμπορος δεν έχει ενημερώσει άμεσα τη Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής και Τεκμηρίωσης για τη μεταβολή των δηλωθέντων στοιχείων της αίτησης υπεύθυνης δήλωσης, όπως ορίζεται στην περίπτωση η΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 4, και για όσο χρονικό διάστημα υφίσταται η σχετική εκκρεμότητα, εε) δεν γίνει επαναπροσδιορισμός του ύψους και αντικατάσταση της εγγυητικής επιστολής, σύμφωνα με την απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 4 και μέχρι την προσκόμιση της νέας εγγυητικής επιστολής, στστ) γίνει κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, σύμφωνα με την παράγραφο 2 και για όσο χρονικό διάστημα υφίσταται η οικονομική απαίτηση που αναφέρεται στην καταγγελία. β) Οριστική διαγραφή του εγγεγραμμένου εμπόρου από το Μητρώο, αν: αα) ο έμπορος καταδικαστεί αμετάκλητα για τα αδικήματα της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας και της δόλιας χρεοκοπίας, καθώς και για τα αδικήματα του άρθρου 1 του ν.δ. 3424/1955, όπως ισχύει, ββ) διαπιστωθεί ότι τα δηλωθέντα στοιχεία στην αίτηση − υπεύθυνη δήλωση είναι ψευδή και ο έμπορος δεν δικαιούται να εγγραφεί στο Μητρώο, με βάση τα πραγματικά του στοιχεία, γγ) ο έμπορος διαγραφεί από το Γ.Ε.ΜΗ., δδ) διαπιστωθεί η άσκηση εμπορίας αγροτικών προϊόντων από τον έμπορο ή από παρένθετο πρόσωπο ή από συνδεδεμένο με αυτόν έμπορο ή από επιχείρηση συμφερόντων του, κατά τη διάρκεια της προσωρινής διαγραφής του εμπόρου από το Μητρώο. 2. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Αγροτικής Πολιτικής και Τεκμηρίωσης, ζητά από την εκδούσα τράπεζα την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, εφόσον έμπορος αγροτικών προϊόντων καταστεί υπερήμερος, ως προς την εγγράφως συμφωνηθείσα ημερομηνία πληρωμής αγρότη ή συλλογικής οργάνωσης αγροτών ή, αν δεν υπάρχει έγγραφη συμφωνία, καθυστερήσει την πληρωμή τους για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παράδοσης σε αυτόν των προϊόντων. Η Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής και Τεκμηρίωσης, στην οποία υποβάλλει την καταγγελία ο ενδιαφερόμενος, καλεί εγγράφως σε ακρόαση τον καταγγελθέντα έμπορο, προκειμένου να καταθέσει υπόμνημα με τις απόψεις του, το οποίο μπορεί να αναπτύξει και προφορικά ενώπιον του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Αγροτικής Πολιτικής και Τεκμηρίωσης, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση του σχετικού εγγράφου. Η Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής και Τεκμηρίωσης εισηγείται αιτιολογημένα την κατάπτωση ή μη της εγγυητικής επιστολής. Σε περίπτωση κατάπτωσης το ποσό της εγγυητικής επιστολής παραμένει στη διάθεση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και μπορεί να αναζητηθεί από τον ενδιαφερόμενο κατά τις διατάξεις των άρθρων 982 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. 3. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Αγροτικής Πολιτικής και Τεκμηρίωσης, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο, αν: α) Πραγματοποιηθούν εμπορικές πράξεις συναφείς με τα αγροτικά προϊόντα, εφόδια και εισροές χωρίς να έχει προηγηθεί εγγραφή στο Μητρώο ή χωρίς να γίνει αναγραφή του Ειδικού Αριθμού Εγγραφής (Ε.Α.Ε.). Το ύψος του επιβαλλόμενου προστίμου καθορίζεται στο 30% του ποσού των συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα που ο έμπορος δεν ήταν εγγεγραμμένος στο Μητρώο ως όφειλε ή στο 30% του ποσού των συναλλαγών που πραγματοποίησε χωρίς αναγραφή του Ε.Α.Ε.. β) Διαπιστωθεί ότι ο εγγεγραμμένος έμπορος πραγματοποίησε την εγγραφή του με ψευδή στοιχεία ενώ, σύμφωνα με τα πραγματικά του στοιχεία, δεν δικαιούται να εγγραφεί. Το ύψος του επιβαλλόμενου προστίμου καθορίζεται στο 30% του ποσού των συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα που ο έμπορος δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις εγγραφής του στο Μητρώο. γ) Διαπιστωθεί ότι ο εγγεγραμμένος έμπορος δήλωσε στην αίτηση − υπεύθυνη δήλωση ψευδή στοιχεία αναφορικά με τον προσδιορισμό του ύψους της εγγυητικής επιστολής ή την απαλλαγή από αυτήν. Το ύψος του επιβαλλόμενου προστίμου καθορίζεται στο 30% του ποσού των συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα που είχε κατατεθεί εγγυητική επιστολή του εμπόρου βασιζόμενη σε ψευδή στοιχεία ή κατά το χρονικό διάστημα που ο έμπορος είχε απαλλαγεί από την κατάθεσή της χωρίς να το δικαιούται. Σε κάθε περίπτωση πρώτης υποτροπής του εμπόρου, το ύψος του προστίμου, που επιβάλλεται σύμφωνα με τις περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄, καθορίζεται στο 50% του ποσού των κατά περίπτωση αναφερόμενων συναλλαγών και σε κάθε περίπτωση επόμενης υποτροπής στο 100% του ποσού αυτών. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται, βεβαιώνονται ως δημόσια έσοδα, εισπράττονται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) και αποτελούν έσοδα του Ταμείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας. 4. Κατά των αποφάσεων του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Αγροτικής Πολιτικής και Τεκμηρίωσης, με τις οποίες επιβάλλεται προσωρινή ή οριστική διαγραφή από το Μητρώο και κατά των αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με τις οποίες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο, χωρεί ένσταση η οποία υποβάλλεται στη Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής και Τεκμηρίωσης, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση των κυρωτικών αποφάσεων στον ενδιαφερόμενο. Για την εξέταση των ενστάσεων συνιστάται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τριμελής επιτροπή ενστάσεων, η οποία αποτελείται από έναν προϊστάμενο Διεύθυνσης τομέα ζωϊκής παραγωγής, έναν προϊστάμενο Διεύθυνσης τομέα φυτικής παραγωγής και έναν προϊστάμενο Διεύθυνσης τομέα κτηνιατρικής, που αναπληρώνονται από τους κατά νόμο αναπληρωτές τους. Αν ο ενιστάμενος ασκεί εξ ολοκλήρου ή μερικώς εμπόριο προϊόντων της θαλάσσιας αλιείας, της σπογγαλιείας, της οστρακαλιείας, της αλιείας εσωτερικών υδάτων ή της υδατοκαλλιέργειας, στην τριμελή επιτροπή ενστάσεων συμμετέχει, αντί του προϊσταμένου Διεύθυνσης τομέα φυτικής παραγωγής, προϊστάμενος Διεύθυνσης τομέα αλιείας, που αναπληρώνεται από τον κατά νόμο αναπληρωτή του. Καθήκοντα γραμματέα της επιτροπής εκτελεί διοικητικός υπάλληλος της Διεύθυνσης Αγροτικής Πολιτικής και Τεκμηρίωσης, με τον αναπληρωτή του. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων συγκροτείται η ως άνω τριμελής επιτροπή ενστάσεων, ορίζονται τα μέλη της και ρυθμίζεται ο τρόπος λειτουργίας της και κάθε σχετικό θέμα. Επί των ενστάσεων αποφαίνεται ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά από εισήγηση της τριμελούς επιτροπής, η οποία εξετάζει τη νομιμότητα και την ουσία των ενστάσεων. Η απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι οριστική, ανέκκλητη και εκτελεστή.»

Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ−ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ