32 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4235/2014

Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

ΜΕΡΟΣ Α΄ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΤΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ, ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΖΩΙΚΩΝ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΖΥΠ) ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΥΤΩΝ (ΠΠ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΖΥΠ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΠ
Άρθρο 17 - Περιορισμός ή απαγόρευση διάθεσης στην αγορά των ΖΥΠ ή ΠΠ Οι αρμόδιες αρχές επιβάλουν το μέτρο του περιορισμού ή της απαγόρευσης διάθεσης στην αγορά των ΖΥΠ ή ΠΠ με τις διαδικασίες της δέσμευσης και κατάσχεσης, ως εξής :
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
11 Φεβρουαρίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 32
11 Φεβρουαρίου 2014

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4235
Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

α) Κατάσχονται, κατόπιν αιτιολογημένης έκθεσης των ελεγκτών των αρμόδιων αρχών, τα παρακάτω ΖΥΠ ή ΠΠ, σε όλα τα στάδια της παραγωγής, αποθήκευσης, διακίνησης και διάθεσης αυτών, όταν : αα) έχουν μολυνθεί ή αναμειχθεί με μη επιτρεπτό υλικό ή σε περίπτωση θετικών αποτελεσμάτων εργαστηριακών αναλύσεων, ββ) δεν έχουν ταυτοποιηθεί ή συσκευασθεί ή σημανθεί ορθά, γγ) στερούνται συνοδευτικών εγγράφων ή είναι ελλιπώς ή μη ορθά συμπληρωμένα (εμπορικά έγγραφα ή/ και υγειονομικά πιστοποιητικά), δδ) ο προορισμός τους δεν αντιστοιχεί στην κατηγορία κατάταξής τους ή η εγκατάσταση/μονάδα/χρήστης προορισμού τους δεν είναι εγκεκριμένη ή καταχωρισμένη, εε) δεν πληρούν τις απαιτήσεις της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας ως προς τη διάθεσή τους στην αγορά και τη χρήση τους, στστ) σε κάθε άλλη περίπτωση που οι αρμόδιες αρχές κρίνουν αιτιολογημένα ότι υπάρχει αναγκαιότητα για κατάσχεση. β) Η έκθεση κατάσχεσης κοινοποιείται από την αρμόδια αρχή στην επιχείρηση, σύμφωνα με το άρθρο 34. Στην έκθεση κατάσχεσης γίνεται αναφορά για το δικαίωμα της επιχείρησης να ασκήσει ένσταση επανεξέτασης, εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση της έκθεσης. γ) Αν η επιχείρηση δεν επιθυμεί την επανεξέταση των κατασχεθέντων, ο εκπρόσωπός της υπογράφει στην έκθεση κατάσχεσης ότι έλαβε γνώση αυτής και παραιτείται του δικαιώματος αυτού. δ) Η ένσταση επανεξέτασης κατατίθεται από την επιχείρηση στην υπηρεσία που ανήκουν οι ελεγκτές. Εφόσον δεν κατατεθεί ένσταση εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, η έκθεση θεωρείται οριστική, ανέκκλητη και εκτελεστή. ε) Για την εξέταση της ένστασης, ο προϊστάμενος της υπηρεσίας, στην οποία ανήκουν οι ελεγκτές, που διενήργησαν την κατάσχεση, με απόφασή του, προβαίνει εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την κατάθεση της ένστασης, στη συγκρότηση και στον ορισμό μελών τριμελούς επιτροπής, η οποία αποτελείται από: αα) δύο (2) ελεγκτές της αρμόδιας αρχής που διενήργησε τον έλεγχο, εκτός των ελεγκτών που διενήργησαν την κατάσχεση, ββ) έναν (1) ειδικό, που υποδεικνύει ο ενιστάμενος. Αν ο ενιστάμενος, δεν ορίσει ή δηλώσει αδυναμία να ορίσει μέλος στην επιτροπή, μέλος ορίζεται από τον προϊστάμενο που συγκροτεί την επιτροπή, υπάλληλος της υπηρεσίας που διενήργησε τον έλεγχο. Πρόεδρος της επιτροπής είναι ο ελεγκτής με τον ανώτερο βαθμό και μεταξύ ομοιοβάθμων με τον περισσότερο χρόνο υπηρεσίας. Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ελεγκτής με τον κατώτερο βαθμό και μεταξύ ομοιοβάθμων με το λιγότερο χρόνο υπηρεσίας. στ) Η επιτροπή συνέρχεται, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, το αργότερο εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από τη συγκρότησή της και αφού λάβει υπόψη την έκθεση κατάσχεσης και τα στοιχεία που προσκομίζει και επικαλείται ο ενιστάμενος, αποφασίζει αιτιολογημένα επί της ένστασης εντός προθεσμίας τριών (3) εργασίμων ημερών. Η απόφαση της επιτροπής κοινοποιείται άμεσα στην επιχείρηση και στην αρμόδια αρχή που τη συγκρότησε, δια του Προέδρου αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 34. Η απόφαση επί της ένστασης, θεωρείται οριστική, ανέκκλητη και εκτελεστή. ζ) Στην έκθεση κατάσχεσης, αν δεν κατατεθεί ένσταση επανεξέτασης ή στην απόφαση επί της ένστασης επανεξέτασης, αποφασίζεται η τύχη των κατασχεθέντων, ως εξής: αα) Επιβάλλεται η απόρριψη των ΖΥΠ ή ΠΠ μέσω αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης σε εγκεκριμένη μονάδα αποτέφρωσης. ββ) Εγκρίνεται η διαχείριση/χρήση των ΖΥΠ ή ΠΠ για σκοπούς άλλους εκτός από εκείνους για τους οποίους προορίζονταν αρχικά. γγ) Επιβάλλονται διαδικασίες εξυγίανσης, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία ή κάθε άλλο μέτρο που κρίνεται αναγκαίο, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις κείμενες διατάξεις. δδ) Επαναποστολή των ΖΥΠ ή ΠΠ στο κράτος−μέλος αποστολής τους, εφόσον αυτά γίνονται δεκτά. η) Τα κατασχεθέντα επισημαίνονται κατάλληλα και φυλάσσονται στην αποθήκη της επιχείρησης με ευθύνη του υπευθύνου της, μέχρι την έκδοση απόφασης για την απομάκρυνσή τους. Τα κατασχεθέντα προς απόρριψη, εξυγίανση ή άλλη ενέργεια, κατά τη μεταφορά τους προς τον τόπο προορισμού, συνοδεύονται από εμπορικό έγγραφο, το οποίο συντάσσεται από την επιχείρηση. Η διαδικασία πραγματοποιείται υπό την εποπτεία της κατά τόπο αρμόδιας αρχής. Ο υπεύθυνος της επιχείρησης έχει την ευθύνη της γνωστοποίησης στην αρμόδια αρχή της ολοκλήρωσης των σχετικών διαδικασιών.

Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ−ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ