32 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4235/2014

Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

ΜΕΡΟΣ Α΄ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΤΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ, ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΖΩΙΚΩΝ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΖΥΠ) ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΥΤΩΝ (ΠΠ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
11 Φεβρουαρίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 32
11 Φεβρουαρίου 2014

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4235
Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
Άρθρο 28Μη συμμόρφωση στον τομέα των υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών ουσιών στα τρόφιμα μη ζωικής προέλευσης

Στις παραβάσεις των διατάξεων τήρησης των ορίων των υπολειμμάτων των φυτοπροστατευτικών προϊόντων στα τρόφιμα μη ζωικής προέλευσης έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 13 και 14 του ν. 4036/2012 «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις» (Α΄ 8), όπως κάθε φορά ισχύει.

Άρθρο 29Συνδρομή προς αρχές της Ευρωπαϊκής ΕπιτροπήςΕκθέσεις ελέγχου οργάνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άλλων κρατών−μελώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Αν επιχείρηση τροφίμων, ζωοτροφών, διαχείρισης ΖΥΠ και ΠΠ ή εκμετάλλευση, η οποία έχει την έδρα της ή ασκεί τη δραστηριότητά της στην Ελλάδα, αρνείται να δεχθεί τον έλεγχο που προβλέπεται από διατάξεις του εθνικού δικαίου και του δικαίου της ΕΕ στους τομείς των τροφίμων και ζωοτροφών, της διαχείρισης ΖΥΠ και ΠΠ ως και της υγείας και προστασίας των ζώων, η αρμόδια εθνική αρχή και το εξουσιοδοτημένο από αυτή όργανο, ενεργώντας αυτεπάγγελτα ή ύστερα από σχετικό αίτημα των εντεταλμένων για τον έλεγχο από την Επιτροπή της ΕΕ οργάνων, μεριμνά για την εν γένει ομαλή διεξαγωγή του ελέγχου, ιδιαίτερα με την παροχή της απαραίτητης συνδρομής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι εκθέσεις ελέγχου από εντεταλμένα για τον έλεγχο από την Επιτροπή της ΕΕ οργάνων κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για την ορθή εφαρμογή των κανόνων του δικαίου της ΕΕ σε επιχειρήσεις τροφίμων ή ζωοτροφών ή διαχείρισης ΖΥΠ και ΠΠ ή εκμεταλλεύσεις ως και οι έλεγχοι από τις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών− μελών της ΕΕ ή τρίτων χωρών σε φορτία τροφίμων ή ζωοτροφών προέλευσης Ελλάδας, λαμβάνονται υπόψη από τις αρμόδιες αρχές του παρόντος νόμου και εφόσον απαιτείται, λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα συμμόρφωσης και/ή επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις.

Άρθρο 30Αμοιβαία συνδρομή

Η κεντρική αρμόδια αρχή ενημερώνει, εφόσον απαιτείται, την αρμόδια αρχή του κράτους−μέλους αποστολής για την απόφαση επιβολής των μέτρων συμμόρφωσης των άρθρων 4 έως και 21.

Άρθρο 31Δικαστικός έλεγχος επιβολής μέτρων συμμόρφωσης και διοικητικών κυρώσεωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι εκτελεστές αποφάσεις των αρμόδιων αρχών υπόκεινται σε προσφυγή ενώπιον του αρμοδίου διοικητικού δικαστηρίου, εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την κοινοποίησή τους, σύμφωνα με το ν. 2717/1999 «Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας» (Α΄ 97), όπως ισχύει.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για το παραδεκτό της προσφυγής, ο προσφεύγων προκαταβάλλει ποσό ίσο με το 50% του προστίμου. Η καταβολή αυτή αναστέλλει τη βεβαίωση και είσπραξη του υπολοίπου ποσού του προστίμου, μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης. Επί προσφυγής, το ποσό που επιδικάζεται από το αρμόδιο διοικητικό δικαστήριο είναι νομιμότοκο από την επομένη της επίδοσης της απόφασης που υπόκειται σε προσφυγή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Αντίγραφο της προσφυγής κοινοποιείται, με ευθύνη του προσφεύγοντα, στην αρμόδια αρχή επιβολής του μέτρου συμμόρφωσης ή της διοικητικής κύρωσης.

Άρθρο 32Μητρώο κυρώσεων

Οι αρμόδιες αρχές δύνανται να τηρούν μητρώο κυρώσεων των άρθρων 22 έως και 27, με σκοπό την παρακολούθηση των διοικητικών και ποινικών κυρώσεων που επιβάλλονται.

Άρθρο 33Υποχρέωση επιχειρήσεων ή εκμεταλλεύσεων που δεν έχουν την έδρα τους ή υποκατάστημα στη Χώρα

Αν η επιχείρηση τροφίμων ή ζωοτροφών ή διαχείρισης ΖΥΠ και ΠΠ ή εκμετάλλευση δεν έχει την έδρα της ή υποκατάστημα στη Χώρα, υποχρεούται να ορίσει υπεύθυνο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στη Χώρα για τη διάθεση στην αγορά των τροφίμων ή των ζωοτροφών ή των ΖΥΠ και ΠΠ ή των ζώντων ζώων. Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι μεταφορείς ζώντων ζώων που εκτελούν διεθνείς μεταφορές οι οποίες τελούν σε καθεστώς transit στη Χώρα ή με προορισμό τη Χώρα. Αν η επιχείρηση δεν συμμορφωθεί με την ως άνω υποχρέωση, με απόφαση των αρμόδιων αρχών απαγορεύεται σε αυτήν η διάθεση στην αγορά της Χώρας των τροφίμων ή ζωοτροφών ή ΖΥΠ και ΠΠ ή ζώντων ζώων.

Άρθρο 34Κοινοποιήσεις

Στις επιδόσεις εγγράφων των άρθρων 1 έως 36 εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 47 έως και 57 του ν. 2717/1999 «Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας», όπως ισχύει.

Άρθρο 35Δαπάνες εφαρμογής μέτρων συμμόρφωσης

Οι δαπάνες που προκύπτουν δυνάμει των μέτρων συμμόρφωσης των άρθρων 4 έως και 21, βαρύνουν την επιχείρηση και αποτελούν: α) πρόσθετα τέλη, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 3460/2006 (Α΄105), όπως ισχύει ή β) δαπάνες λόγω πρόσθετων επισήμων ελέγχων, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Κανονισμού (ΕΚ) 882/2004. Αν η επιχείρηση αρνείται την εφαρμογή των μέτρων συμμόρφωσης, αυτό δύναται να πραγματοποιηθεί από τις αρμόδιες αρχές. Οι σχετικές δαπάνες καταλογίζονται σε βάρος της επιχείρησης με απόφαση των αρμόδιων αρχών, βεβαιώνονται ως δημόσιο έσοδο και εισπράττονται σύμφωνα με τον ΚΕΔΕ. Για την εφαρμογή της διαδικασίας βεβαίωσης μεριμνά η οικονομική υπηρεσία των αρμόδιων αρχών.

Άρθρο 36Εξουσιοδοτικές διατάξειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ύψος των διοικητικών κυρώσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 23.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται οι συντελεστές των κριτηρίων επιμέτρησης που εφαρμόζονται για την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου 4 του άρθρου 23.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μπορούν να εξειδικεύονται επί μέρους οι μη συμμορφώσεις του «Υποτομέα κανόνων παραγωγής και διάθεσης των τροφίμων μη ζωικής προέλευσης» της περίπτωσης β΄ «Τομέας τροφίμων» της παραγράφου 2 του άρθρου 23, καθώς και το ύψος των προστίμων που επιβάλλονται εντός του εύρους που καθορίζεται στο άρθρο αυτό.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καθορίζεται κάθε σχετικό θέμα που αφορά την τήρηση, την οργάνωση, το περιεχόμενο, τη λειτουργία και την έναρξη λειτουργίας του μητρώου κυρώσεων που δύναται να τηρείται από τις αρμόδιες αρχές, σε εφαρμογή του άρθρου 32.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μπορεί να καθορίζονται τα υποδείγματα των εντύπων που απαιτούνται για την υλοποίηση των διαδικασιών επιβολής των διοικητικών μέτρων συμμόρφωσης και διοικητικών κυρώσεων, της συγκρότησης των επιτροπών και κάθε σχετικό θέμα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του τυχόν συναρμόδιου Υπουργού μπορεί να ρυθμίζονται ειδικά θέματα, οι τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικαστικά θέματα για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 2, 6, 7, 9, 12, 14, 25, 26, 34 και 35.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μπορεί να τροποποιούνται οι πίνακες νομοθεσίας του άρθρου 65, όταν επέρχονται μεταβολές σε αυτήν.

Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ−ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ