32 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4235/2014

Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

ΜΕΡΟΣ Γ΄ - ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 64 - Καταργούμενες διατάξεις Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταργούνται:
11 Φεβρουαρίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 32
11 Φεβρουαρίου 2014

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4235
Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 64Καταργούμενες διατάξεις Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταργούνται:ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 3399/2005 «Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων − Προσαρμογή στη νέα Κ.Α.Π. και άλλες διατάξεις» (Α΄255).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το άρθρο 23 του ν. 248/1914 «Περί οργανώσεως της ζωοτεχνικής και κτηνιατρικής υπηρεσίας» (Α΄110), όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 2732/1999 (Α΄154) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 2538/1997 (Α΄ 242).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η παρ. 3 του άρθρου 14, καθώς και το άρθρο 14α του ν.δ. 185/1973 «Περί μέτρων βελτιώσεως της κτηνοτροφίας» (Α΄ 262), όπως η παρ. 3 του άρθρου 14 τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 36 του ν. 2945/2001 (Α΄ 223) και την παρ. 5 του άρθρου 34 του ν. 3147/2003 (Α΄ 135) και το άρθρο 14α προστέθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 34 του ν. 3147/2003.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το, από 12.5.1926, νομοθετικό διάταγμα «περί εμπορίου του οίνου και προστασίας της οινοπαραγωγής» (Α΄166), το, από 10.9.1926, νομοθετικό διάταγμα «περί αναστολής ισχύος των άρθρων 8 και 13 του ν.δ. 12 Μαΐου 1926 «περί εμπορίου του οίνου κ.λπ.» (A΄ 300), το, από 13.11.1927, νομοθετικό διάταγμα «Περί κυρώσεως και τροποποιήσεως του ν.δ.: 1) από 12 Μαΐου 1926 «περί εμπορίου του οίνου κ.λπ.» και 2) από 10.9.1926 «περί αναστολής ισχύος των άρθρων 8 και 13 του ν.δ. της 12.5.1926 κ.λπ.» (Α΄ 272) και ο ν. 3501/1928 «Περί κυρώσεως και τροποποιήσεως των από 13 Νοεμβρίου 1927 νομοθετικών διαταγμάτων «περί κυρώσεως και τροποποιήσεως των νομοθετικών διαταγμάτων: 1) από 12 Μαΐου 1926 «περί εμπορίου του οίνου κ.λπ.» και 2) από 10.9.1926 «περί αναστολής ισχύος των άρθρων 8 και 13 του νομοθετικού διατάγματος της 12.5.1926 κ.λπ.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Τα άρθρα 3, 5, 6, 7 και 10 του α.ν. 787/1948 «Περί συμπληρώσεως, τροποποιήσεως και καταργήσεως ενιαίων διατάξεων των περί φορολογίας της σταφιδίνης, γλυκόζης, οπωροσακχάρου, χαρουποσιροπίου, αμυλοσιροπίου, περι εμπορίου του οίνου και προστασίας της οινοπαραγωγής και περί φορολογίας του οίνου νόμων» (Α΄ 240), όπως το άρθρο 3 τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του ν.δ. 3419/1955 (Α΄282) και το άρθρο 5 τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του ν.δ. 3419/1955.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Το ν.δ. 3419/1955 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως ισχυουσών διατάξεων νόμων περί εμπορίας οίνων και προστασίας οινοπαραγωγής» (Α΄ 282).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Το άρθρο 7 παράγραφος 5, καθώς και τα άρθρα 12, 13 σημείο α΄, 14 σημείο β΄, 15, 16 και 17 του ν.δ. 243/1969 «Περί βελτιώσεως και προστασίας της αμπελουργικής παραγωγής» (Α΄ 144), όπως τροποποιήθηκε από το ν. 427/1976 (Α΄ 230) και ισχύει.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Τα άρθρα 12, 13, 14 και 15 του ν. 396/1976 «Περί οινολογικών κατεργασιών και εμπορίας των οίνων» (Α΄198).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Οι παράγραφοι 4, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 του άρθρου 5 του ν. 2741/1999 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις» (Α΄199), όπως οι παράγραφοι αυτές αναριθμήθηκαν με την παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 3438/2006 (Α΄33) και οι παράγραφοι 9, 12 και 13 τροποποιήθηκαν, αντίστοιχα, με την παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 3438/2006, το άρθρο 10 του ν. 3139/2003 (Α΄100) και την παρ. 20 του άρθρου 37 του ν. 3066/2002 (Α΄252).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Η παρ. 6 του άρθρου 40 του ν. 4025/2011 «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (Α΄ 228).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Τα άρθρα 11, 13 και 29 του π.δ. 79/2007 «Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα αυτά που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και τους κανόνες υγείας και καλής διαβίωσης των ζώων και εναρμόνιση της κτηνιατρικής νομοθεσίας προς την υπ’ αριθμ. 2004/41/ΕΚ Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» (Α΄95).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Το άρθρο 16 του π.δ. 211/2006 «Συμπληρωματικά μέτρα εκτέλεσης του Κανονισμού 1774/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Οκτωβρίου 2002 για τον καθορισμό υγειονομικών κανόνων σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο» (Α΄211).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

Το άρθρο 9 του π.δ. 215/2003 «Κανόνες που διέπουν την προστασία των χοίρων, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 91/630/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε με τις Οδηγίες 2001/88/ΕΚ του Συμβουλίου και 2001/93/ΕΚ της Επιτροπής και κατάργηση του π.δ. 193/1995» (Α΄181).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14

Το άρθρο 10 του π.δ. 216/2003 ««Περί στοιχειωδών απαιτήσεων για την προστασία των ωοπαραγωγών ορνίθων», σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 1999/74/ΕΚ του Συμβουλίου και 2002/4/ΕΚ της Επιτροπής» (Α΄181).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 15

Το άρθρο 8 του π.δ. 374/2001 ««Προστασία των ζώων στα εκτροφεία», σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/58/ΕΚ του Συμβουλίου και σε εκτέλεση της Απόφασης 2000/50/ΕΚ της Επιτροπής» (Α΄251).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 16

Το άρθρο 13 του π.δ. 296/1997 «Ζωοτροφές ιδιαίτερης διατροφής, σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 93/74/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 95/10/ΕΚ και 2008/38/ΕΚ της Επιτροπής» (Α΄ 212), όπως ο τίτλος αυτού αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 1 του άρθρου 2 της αριθμ. 289706/5.8.2008 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β΄ 1690).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 17

Η παρ. 2 του άρθρου 10 του β.δ. 497/1972 «Περί όρων και προϋποθέσεων καταψύξεως κρεάτων, σπλάχνων, ορνιθοειδών, θηραμάτων και προϊόντων με βάση το κρέας» (Α΄146).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 18

Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 3 και το άρθρο 11 του π.δ. 178/2005 «Κανόνες υγειονομικού ελέγχου που διέπουν την παραγωγή, μεταποίηση, διανομή και εισαγωγή προϊόντων ζωικής προέλευσης που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2002/99/ΕΚ του Συμβουλίου και τα άρθρα 1 και 2 της Οδηγίας 2004/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» (Α΄229).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 19

Η παρ. 6 του άρθρου 7 του π.δ. 211/2006 «Συμπληρωματικά μέτρα εκτέλεσης του Κανονισμού 1774/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Οκτωβρίου 2002 για τον καθορισμό υγειονομικών κανόνων σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο» (Α΄211).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 20

Το άρθρο 17 της αριθμ. Υ1γ/ΓΠ/οικ.96967/ 8.10.2012 απόφασης του Υπουργού Υγείας «Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και άλλες διατάξεις» (Β΄ 2718).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 21

Το άρθρο 21 και το Παράρτημα VI της αριθμ. 15523/30.8.2006 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και εναρμόνιση της Οδηγίας 2004/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» (Β΄1187).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 22

Η αριθμ. 10755/5.6.2006 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης «Εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Φ.Ε.Τ. περί επιβολής χρηματικών προστίμων και διαδικασία επιβολής χρηματικών προστίμων της παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 2741/ 1999, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 37 του ν. 3066/2002, την παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 3438/ 2006 και σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 11 του ν. 3438/2006» (Β΄727).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 23

Η αριθμ. 286726/17.9.2002 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας «Αναπροσαρμογή των διοικητικών κυρώσεων της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 248/1914 (Α΄ 110), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα» (Β΄1247).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 24

Η αριθμ. 381185/11.8.1994 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας «Κυρώσεις και διαδικασία υποβολής τους, στα πλαίσια άσκησης ποιοτικού ελέγχου επί των επεξεργασμένων μεταποιημένων οπωροκηπευτικών» (Β΄645), όπως το άρθρο 3 αυτής τροποποιήθηκε με την αριθμ. 400778/28.11.2000 (Β΄1548) υπουργική απόφαση και τις αριθμ. 287980/2.4.2008 (Β΄596) και 320108/19.8.2008 (Β΄1737) κοινές υπουργικές αποφάσεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 25

Τα άρθρα 4, 5 και 6 της υπ’ αριθμ. 357791/ 21.5.1999 απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας «Τηρούμενες θερμοκρασίες κατά τη μεταφορά ορισμένων οπωροκηπευτικών για νωπή κατανάλωση, από και προς ψυχόμενους χώρους» (Β΄1188), όπως η παρ. 5 του άρθρου 5 αυτής τροποποιήθηκε με την αριθ. 400754/22.11.2000 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄1511).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 26

Το άρθρο 10 της αριθμ. 310617/1.9.2009 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Τέλη για τη διενέργεια των επίσημων ελέγχων ποιότητας και καταλληλότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων φυτικής προέλευσης» (Β΄ 1883).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 27

Η αριθμ. 313312/25.1.1994 απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας «Κυρώσεις και διαδικασία επιβολής τους στα πλαίσια άσκησης ποιοτικού ελέγχου επί των νωπών οπωροκηπευτικών» (Β΄52), όπως το άρθρο 3 αυτής τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 400754/22.11.2000 (Β΄1511), 287980/2.4.2008 (Β΄596) και 320108/19.8.2008 (Β΄1737) κοινές υπουργικές αποφάσεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 28

Το άρθρο 11 της αριθμ. 297286/5.8.2005 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εγκατάσταση συστήματος δικτύου επιτήρησης της σήμανσης και καταγραφής των χοιροειδών και εκτέλεση του Κανονισμού (ΕΚ) 21/2004 του Συμβουλίου» (Β΄ 1170).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 29

Το άρθρο 12 της αριθμ. 263493/27.7.2004 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής των εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων και του ζωικού τους κεφαλαίου σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 21/2004 του Συμβουλίου» (Β΄1253), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο ιδ΄ του άρθρου 2 της αριθ. 134167/18.4.2011 (Β΄823) όμοιας απόφασης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 30

Το άρθρο 9 της αριθμ. 304382/22.11.2004 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Τεχνητής Σπερματέγχυσης (Τ/Σ) και συγχρονισμού οίστρου (Σ/Ο) στα παραγωγικά ζώα της χώρας, καθώς και της διακίνησης του σπέρματος στην ελληνική επικράτεια» (Β΄1755).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 31

Οι παράγραφοι 1, 2, 3, 4, 5, 6 περίπτωση β΄, 7 περίπτωση α΄, 8 και 10 του άρθρου 17 της αριθμ. 314754/ 16.9.2009 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Λήψη των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) του Συμβουλίου αριθμ. 1255/1997 και αριθ. 1/2005 «για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά και τις συναφείς δραστηριότητες και για την τροποποίηση των Οδηγιών 64/432/ΕΟΚ και 93/119/ΕΟΚ και του Κανονισμού 1255/1997» (με εξαίρεση τα άρθρα 34 και 35)» (Β΄2025).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 32

Η παρ. 1 του άρθρου 24 και τα άρθρα 28 και 29 της αριθμ. 323306/13.9.2007 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) αρίθμ. 178/2002 και αριθμ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τις γενικές αρχές της ασφάλειας και τους επίσημους ελέγχους στις ζωοτροφές» (Β΄ 1881).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 33

Το άρθρο 13 της αριθμ. 263233/30.1.2008 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός τελών επίσημων ελέγχων ζωοτροφών και τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 323306/2007 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Β΄ 244).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 34

Το άρθρο 13 της αριθμ. 340668/26.11.2008 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 183/2005 και 141/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού των απαιτήσεων για την υγιεινή των ζωοτροφών» (Β΄ 2422), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 της αριθμ. 285339/ 5.8.2010 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β΄ 1354).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 35

Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 4, καθώς και τα άρθρα 8, 9 και 11 της αριθμ. 326385/28.9.2009 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του υπ’ αριθμ. 1831/2003 Κανονισμού (ΕΚ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για τις πρόσθετες ύλες που χρησιμοποιούνται στη διατροφή των ζώων» (Β΄ 2103).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 36

Το άρθρο 6 της αριθμ. 155344/31.3.2011 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Συμπληρωματικά αναγκαία μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 767/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 για τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση ζωοτροφών (L 229/1) και τροποποίηση του π.δ. 296/1997 (Α΄ 212)» (Β΄ 985).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 37

Το άρθρο 4 της αριθμ. 275751/3.8.2004 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Μέτρα εφαρμογής Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1234/2003 της Επιτροπής για την τροποποίηση των παραρτημάτων I, IV και XI του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 999/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου και του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1326/2001 όσον αφορά τις μεταδοτικές σπογγώδεις εγκεφαλοπάθειες και τις ζωοτροφές» (Β΄ 1276), όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 1 της αριθμ. 290710/29.5.2007 (Β΄ 909) όμοιας απόφασης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 38

Τα άρθρα 4 και 5 της αριθμ. 278787/21.6.2005 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών 1829/2003/ ΕΚ και 1830/2003/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου» (Β΄ 998).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 39

Το άρθρο 12 της αριθμ. 276123/15.10.2003 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Γεωργίας «Ανεπιθύμητες ουσίες στις ζωοτροφές, σε συμμόρφωση με τις Οδηγίες 2002/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου και 2003/57/ΕΚ της επιτροπής» (Β΄ 1607).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 40

Το άρθρο 9 της αριθμ. 283329/2.12.2010 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός ελάχιστων κανόνων για την προστασία των κοτόπουλων που εκτρέφονται για την παραγωγή κρέατος, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2007/43/ΕΚ του Συμβουλίου» (Β΄ 1940).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 41

Τα δύο τελευταία εδάφια της περίπτωσης α΄ της παρ. 5 του άρθρου 6, η παρ. 2 του άρθρου 12 και η παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4056/2012 (Α΄52).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 42

α. Το άρθρο 2 του ν. 111/1975 «Περί ιδρύσεως Σφαγείων και Πτηνοφαγείων» (Α΄ 174). 42.β. Η παρ. 4 του άρθρου 9 του π.δ. 400/1983 «Εφαρμογή των μέτρων καταπολέμησης της εχινοκοκκίασης – υδατίδωσης, της λύσσας και άλλων ζωοανθρωπονόσων» (Α΄ 151).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 43

Οι παράγραφοι 4, 5 και 6 του άρθρου 7 του ν. 674/ 1977 (Α΄ 242).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 44

Η αριθμ. 35 αρμοδιότητα της παρ. 5 του άρθρου 94 του ν. 3852/2010 (Α΄87), σχετικά με την έγκριση της χορήγησης από τις αρμόδιες αρχές αδειών απόπλου στα αλιευτικά σκάφη για τη διενέργεια αλιείας στα διεθνή ύδατα και η ανάκληση της έγκρισης αυτής. Οι αρμοδιότητες 36 έως 69 αναριθμούνται αντίστοιχα σε αρμοδιότητες 35 έως 68.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 45

Το άρθρο 14 του β.δ. 666/1966 (Α΄160).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 46

Η παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 992/1979 «Περί οργανώσεως των Διοικητικών Υπηρεσιών δια την εφαρμογήν της Συνθήκης Προσχωρήσεως της Ελλάδος εις τας Ευρωπαϊκάς Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών θεσμικών και οργανωτικών θεμάτων» (Α΄280).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 47

Κάθε άλλη, γενική ή ειδική διάταξη, η οποία έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται παραπομπή στις ως άνω καταργούμενες διατάξεις, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του παρόντος νόμου. Μέχρι την έκδοση των κανονιστικών πράξεων για τις οποίες χορηγείται εξουσιοδότηση με τον παρόντα νόμο εξακολουθούν να ισχύουν οι κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί βάσει της κείμενης νομοθεσίας.

Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ−ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ