114 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4262/2014

Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
Άρθρο 55 - Εξυγίανση προνοιακών φορέων, Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
10 Μαΐου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 114
10 Μαΐου 2014

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4262
Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στο Σχέδιο Εξυγίανσης προβλέπεται υποχρεωτικά η διάρκειά του, η αναπροσαρμογή των αμοιβών του προσωπικού, σύμφωνα με τα ισχύοντα στους Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και σε αυτό δύναται να περιλαμβάνεται ρύθμιση των οφειλών του συμβαλλόμενου φορέα προς το Δημόσιο που γεννήθηκαν ή ανάγονται σε χρόνο πριν από την υπογραφή του Συμφώνου Εξυγίανσης με περιεχόμενο την απαλλαγή αυτών από μέρος ή το σύνολο των επιβαρύνσεων εκπρόθεσμης καταβολής κατά το άρθρο 6 του ΚΕΔΕ (ν.δ. 356/1974) ή 53 και 57 του ν. 4174/2013 ή την καταβολή αυτών σε έως εξήντα (60) μηνιαίες δόσεις ή συνδυασμό αυτών. Η πρώτη δόση καταβάλλεται εντός διμήνου από την ημερομηνία υπογραφής του Συμφώνου Εξυγίανσης και οι υπόλοιπες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα καθενός από τους επομένους μήνες. Από την ημερομηνία υπογραφής του Συμφώνου Εξυγίανσης οι δόσεις δεν επιβαρύνονται πλέον κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 του ΚΕΔΕ ή των άρθρων 53 και 57 του ν. 4174/2013, εκτός εάν καθυστερήσει η καταβολή τους, οπότε επιβάλλεται επί του καθυστερούμενο ποσού η προσαύξηση του τρίτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 43 του ν. 4174/2013 για κάθε μήνα καθυστέρησης. Σε περίπτωση πλήρους συμμόρφωσης του φορέα προς τους όρους της ρύθμισης, το ποσό των επιβαρύνσεων για τις οποίες αυτός απαλλάχθηκε, διαγράφεται από τα οικεία βιβλία της Φορολογικής Διοίκησης. Η ρύθμιση ανατρέπεται αυτοδίκαια εάν δεν καταβληθεί εμπροθέσμως η πρώτη δόση ή εάν δεν εξοφληθούν εμπρόθεσμα τρεις συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις και το υπόλοιπο χρέος καθίσταται άμεσα απαιτητό με το σύνολο των επιβαρύνσεων εκπρόθεσμης καταβολής από τη βεβαίωση μέχρι την εξόφλησή του. Από την ημερομηνία υπογραφής του Συμφώνου Εξυγίανσης αναστέλλεται η παραγραφή των χρεών για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο και δεν συμπληρώνεται πριν από την πάροδο έτους από το χρόνο ανατροπής της ρύθμισης. Κατά τη διάρκεια ισχύος της ρύθμισης εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 83 του ΚΕΔΕ και χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας με παρακράτηση. Σε περίπτωση χρηματοδότησης κατά την παράγραφο 2 του παρόντος δεν διενεργείται παρακράτηση. Το ποσοστό της παρακράτησης, σε κάθε άλλη περίπτωση, ορίζεται σε εβδομήντα τοις εκατό (70%) και, ειδικά στην περίπτωση που αφορά μεταβίβαση ακινήτου, το ως άνω ποσοστό υπολογίζεται επί της πραγματικής αξίας αυτού, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη του εβδομήντα τοις εκατό (70%) της αντικειμενικής. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζεται η απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1274/2013 (Β΄ 3398). Το προς συμψηφισμό ή παρακράτηση ποσό πιστώνεται σε δόσεις της ρύθμισης. Κατά το χρονικό διάστημα της πλήρους συμμόρφωσης του φορέα προς τους όρους της ρύθμισης σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 83 του ΚΕΔΕ περί συμψηφισμού και χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας στα συνυπόχρεα με το φορέα−πρόσωπα.

Αθήνα, 10 Μαΐου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ−ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 10 Μαΐου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ