230 Α' 2016

ΝΟΜΟΣ 4442/2016

Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Άρθρο 7 - Υπαγωγή στη διαδικασία έγκρισης
07 Δεκεμβρίου 2016

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 230
7 Δεκεμβρίου 2016

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4442
Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Άρθρο 7Υπαγωγή στη διαδικασία έγκρισηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Με Προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού καθορίζονται, κατά τρο- ποποίηση και των ισχυουσών διατάξεων, η υπαγωγή της δραστηριότητας σε διαδικασία έγκρισης και η αρμόδια αρχή χορήγησης της. Με το ίδιο ή όμοιο διάταγμα μπο- ρεί να υπάγεται σε διαδικασία έγκρισης νέα οικονομική δραστηριότητα ή υφιστάμενη δραστηριότητα για την οποία απαιτείται γνωστοποίηση ή δραστηριότητα που ασκείται ελεύθερα και να καταργούνται οι διατάξεις που αντιβαίνουν στις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου. Στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου δύναται να προ- ηγείται η διαδικασία διαβούλευσης του άρθρου 6 του Ν. 4048/2012 (Α΄ 34).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η υπαγωγή οικονομικής δραστηριότητας σε καθε- στώς έγκρισης κρίνεται δικαιολογημένη για την προστα- σία του δημοσίου συμφέροντος, μόνον εφόσον κατά την εκτίμηση και αξιολόγηση των κινδύνων ή των συνεπειών άσκησης της δραστηριότητας, συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις: α) η άσκηση της οικονομικής δραστηριότητας, με βάση αντικειμενικά κριτήρια και τις υπάρχουσες επι- στημονικές και τεχνικές γνώσεις, προκαλεί αυξημένο κίνδυνο για το δημόσιο συμφέρον, ιδίως για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, των περιοίκων, του κοινού και για το φυσικό ή πολιτιστικό περιβάλλον, γε- νικότερα, και το επίπεδο του κινδύνου, η πιθανότητα της επέλευσης του και οι ενδεχόμενες επιπτώσεις είναι τέτοιας έκτασης, που δικαιολογούν την υπαγωγή, β) η υπαγωγή της συγκεκριμένης οικονομικής δρα- στηριότητας σε καθεστώς έγκρισης σύμφωνα και με τις γενικές αρχές του άρθρου 3, είναι το απολύτως αναγκαίο μέτρο για την αποτροπή της βλάβης ή του κινδύνου και γ) η αποτροπή της βλάβης ή του κινδύνου δεν μπορεί να επιτευχθεί με την υπαγωγή σε καθεστώς γνωστοποί- ησης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουρ- γού καθορίζονται τα δικαιολογητικά, η διαδικασία και το περιεχόμενο της έγκρισης για τη συγκεκριμένη δρα- στηριότητα, οι αναγκαίοι όροι για την έκδοση της, ο τρό- πος υποβολής και εφαρμογής της διαδικασίας έγκρισης μέσω του ΟΠΣ-ΑΔΕ, οι επιβαλλόμενες κυρώσεις, σύμφω- να με το άρθρο 15, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα που είναι αναγκαίο για τη χορήγηση προηγούμενης έγκρισης στο φορέα άσκησης οικονομικής δραστηριότητας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στους αναγκαίους όρους για την έκδοση της έγκρι- σης, που καθορίζονται με την κοινή υπουργική απόφαση της προηγούμενης παραγράφου, δύναται να περιλαμβά- νεται και η τήρηση συγκεκριμένων προτύπων, η συμμόρ- φωση με τα οποία τίθεται ως εναλλακτική προϋπόθεση για την εξασφάλιση της προστασίας του δημοσίου συμ- φέροντος και πιστοποιείται από οργανισμούς αξιολό- γησης. Οι οργανισμοί αξιολόγησης της συμμόρφωσης διαπιστεύονται από το Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποι- ότητας (ΕΣΥΠ- Αυτοτελής Μονάδα ΕΣΥΔ) και εγκρίνονται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 765/2008 του Ευρω- παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την υπ' αριθμ. 56790/ΔΠΠ1828/2016 απόφαση του Υπουργού και της Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρι- σμού (Β΄1897). Η διαδικασία με την οποία διαπιστώνε- ται η συμμόρφωση καθορίζεται με την κοινή υπουργική απόφαση της προηγούμενης παραγράφου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Από την έναρξη της ισχύος του Προεδρικού δια- τάγματος και της κοινής υπουργικής απόφασης των πα- ραγράφων 1 και 3, αντίστοιχα, και εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά με τις πράξεις αυτές, δεν απαιτείται η λήψη αδειών που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία ως αναγκαίες για τη λειτουργία της δραστηριότητας στο χώρο άσκησης της, αλλά μόνο η λήψη προηγούμενης έγκρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2016
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Αναπληρωτής Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Παιδείας, Έρευνας Οικονομίας και Ανάπτυξης Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Θρησκευμάτων ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Οικονομικών Υγείας
ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ Διοικητικής Ανασυγκρότησης Πολιτισμού και Αθλητισμού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ Ναυτιλίας Αγροτικής Ανάπτυξης
Υποδομών και Μεταφορών και Νησιωτικής Πολιτικής και Τροφίμων ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Τουρισμού
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.