74 Α' 2017

ΝΟΜΟΣ 4472/2017

Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Ε΄ - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄ - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Άρθρο 122 - Τροποποίηση του π.δ. 79/2007 (Α΄95) και κατάργηση του π.δ. 8/2012 (Α΄ 11)
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
19 Μαΐου 2017

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 74
19 Μαΐου 2017

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4472
Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τρο- ποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και με- ταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοι- πές διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το π.δ 79/2007 (Α΄95), τροποποιείται ως εξής: α) Η περίπτωση 6 της παραγράφου Α΄ του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής: «6. Έγκριση: η χορήγηση αριθμού έγκρισης, από τη Διεύθυνση Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠ.Α.Α.Τ.) στις εγκαταστάσεις όπου απαιτείται έγκριση κατά τα οριζόμενα στον άρθρο 6 του παρόντος και σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού 853/2004, και τις διατάξεις του ν. 4442/2016 (Α΄230) «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις.». β) Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής: «2. Η Διεύθυνση Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων Ζω- ικής Προέλευσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι αρμόδια: α) Για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης σε ότι αφορά στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων τροφίμων: αα) σφαγείων, ββ) ιχθυοσκαλών, γγ) τεμαχισμού νωπών αλιευτικών προϊόντων, παρα- σκευασμάτων αλιευτικών προϊόντων, συσκευασίας και κατάψυξης αυτών, καθώς και μηχανικώς διαχωρισμένων αλιευτικών προϊόντων, δδ) κέντρων αποστολής και κέντρων καθαρισμού ζώ- ντων δίθυρων μαλακίων, εε) εγκαταστάσεων αποκελύφωσης δίθυρων μαλα- κίων, στστ) αλιευτικών σκαφών, ζζ) πλοίων ψυγείων, ηη) νωπού γάλακτος στις κτηνοτροφικές εγκαταστά- σεις. β) Για τη συνεργασία με αντίστοιχες υπηρεσίες άλλων ΚΑΑ της χώρας, καθώς και με κάθε δημόσια υπηρεσία που έχει αντικείμενο τα τρόφιμα ή συναφές με αυτά, και γ) για δράσεις σχετικές με τα άρθρα 41 έως και 44 του Κανονισμού (ΕΚ) 882/2004.». γ) Το άρθρο 5 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 5 Καταχώριση εγκαταστάσεων 1. Οι εγκαταστάσεις του άρθρου 3 παράγραφος 2α περίπτωση στστ΄ του παρόντος, υποχρεούνται σε κατα- χώριση στην αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) που περιλαμβάνει: α) το ονοματεπώνυμο του φυσικού προσώπου ή την επωνυμία του νομικού προσώπου, β) τη διεύθυνση κατοικίας του φυσικού προσώπου ή την έδρα του νομικού προσώπου, γ) το εμπορικό σήμα της επιχείρησης τροφίμων, αν υπάρχει, δ) τον τόπο εγκατάστασης της μονάδας ή στην περί- πτωση των αλιευτικών σκαφών, τον αριθμό νηολόγησης του σκάφους, ε) το είδος της δραστηριότητας, στη συνέχεια η ΔΑΟΚ προβαίνει στην καταχώριση της εγκατάστασης. 2. Σε καταχώριση σύμφωνα με την παράγραφο 1 υπό- κεινται και οι εγκαταστάσεις χώρων σφαγής πουλερι- κών και λαγομόρφων που θεσπίζονται με την υπουργική απόφαση 2379/82701/2016 (B΄ 2330). Πέραν των απαι- τήσεων της παράγραφου 1, το ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του ενδιαφερόμενου νομικού προσώπου υποβάλλει, στην κατά τόπο αρμόδια ΔΑΟΚ, τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α) γενικό σχεδιάγραμμα (κάτοψη) των εγκαταστάσεων με λεπτομερή απεικόνιση και περιγραφή των χώρων και τοποθέτηση του βασικού εξοπλισμού στο χώρο, β) ακριβή περιγραφή της δραστηριότητας με ιδιαίτερη μνεία στη δυναμικότητα. 3. Οι εγκαταστάσεις επιχειρήσεων τροφίμων της πα- ραγράφου 2 του παρόντος άρθρου που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού 852/2014, καταχωρί- ζονται σύμφωνα με την διαδικασία της γνωστοποίησης του ν. 4442/2016 (A΄ 230). 4. Κάθε εγκατάσταση που καταχωρίζεται λαμβάνει αριθμό καταχώρισης, ο οποίος κοινοποιείται στην επι- χείρηση και στη Διεύθυνση Υγιεινής και Ασφάλειας Τρο- φίμων Ζωικής Προέλευσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, από την αρμόδια ΔΑΟΚ.». δ) Το άρθρο 6 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 6 Έγκριση εγκαταστάσεων 1. Κάθε υπόχρεη για έγκριση εγκατάστασής του άρ- θρου 3 παράγραφος 2α του παρόντος εκτός αυτών της περίπτωσης στστ΄ της ιδίας ως άνω παραγράφου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 παράγραφος 2 του Κανονι- σμού (ΕΚ) 853/2004, μετά την ολοκλήρωση κατασκευής της και την εγκατάσταση του εξοπλισμού αυτής, υποβάλ- λει στην κατά τόπο αρμόδια ΔΑΟΚ, αίτηση για έγκριση. 2. Η αίτηση της παραγράφου 1 περιέχει τα εξής στοιχεία: α) το ονοματεπώνυμο του φυσικού προσώπου ή την επωνυμία του νομικού προσώπου, β) τη διεύθυνση κατοικίας του φυσικού προσώπου ή την έδρα του νομικού προσώπου, γ) το εμπορικό σήμα της επιχείρησης τροφίμων, αν υπάρχει, δ) τον τόπο εγκατάστασης της μονάδας και συνοδεύ- εται από: αα) το γενικό σχεδιάγραμμα (κάτοψη) των εγκατα- στάσεων, με λεπτομερή απεικόνιση και περιγραφή των χώρων με τοποθέτηση του βασικού εξοπλισμού στο χώρο και ββ) την ακριβή περιγραφή της δραστηριότητας με ιδιαίτερη μνεία στη δυναμικότητα, γγ) τα αναγκαία κατά περίπτωση έγγραφα από τα οποία προκύπτουν τα στοιχεία ταυτότητας του ενδια- φερόμενου. Τα νομιμοποιητικά στοιχεία της επιχείρησης του ενδι- αφερόμενου, τα οποία τηρούνται στη βάση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.), αναζητούνται αυτεπαγ- γέλτως. 3.α) Κάθε αίτηση έγκρισης εγκατάστασης εξετάζεται ως προς την πληρότητα των στοιχείων και των δικαιο- λογητικών της παρ. 2 του παρόντος άρθρου από την αρμόδια ΔΑΟΚ στην οποία υποβάλλεται. β) Αν τα στοιχεία ή/και τα δικαιολογητικά της παρά- γραφου 2 είναι ελλιπή, η αρμόδια ΔΑΟΚ ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο σχετικά και τον καλεί μέσα σε δέκα (10) ημέρες να συμπληρώσει τα στοιχεία ή/και να προσκομί- σει τα ελλείποντα δικαιολογητικά. Αν η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου παρέλθει άπρακτη, η αρμόδια ΔΑΟΚ απορρίπτει την αίτηση του ενδιαφερομένου και τον ενημερώνει για τους λόγους απόρριψης της αίτησής του. γ) Αν τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά της παραγρά- φου 2 είναι πλήρη, κλιμάκιο τουλάχιστον δύο επισήμων κτηνιάτρων πραγματοποιεί επιτόπιο έλεγχο στην εγκα- τάσταση, προκειμένου να διαπιστωθεί αν πληρούνται οι απαιτήσεις της κείμενης εθνικής και ενωσιακής νο- μοθεσίας και εισηγείται στον προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΑΟΚ για την έγκριση ή μη της εγκατάστασης. 4.α) Σε περίπτωση θετικής εισήγησης του κλιμακίου της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 3, ο προϊστάμενος της αρμόδιας ΔΑΟΚ τη διαβιβάζει στη Διεύθυνση Υγιει- νής και Ασφάλειας Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του ενδιαφερομένου. β) Σε περίπτωση αρνητικής εισήγησης του κλιμακίου της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 3, ενημερώνεται άμεσα ο ενδιαφερόμενος αναφορικά με τους λόγους απόρριψης του αιτήματος. 5. Η Διεύθυνση Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων Ζω- ικής Προέλευσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων λαμβάνοντας υπόψη: α) τη θετική εισήγηση του κλιμακίου επισήμων κτη- νιάτρων και τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια (έντυ- πα ελέγχου υγιεινής εγκατάστασης, έντυπο ελέγχου HACCP), και β) τα αποτελέσματα του ελέγχου, σε περιπτώσεις που κριθεί απαραίτητο να διενεργηθεί επιτόπιος έλεγχος από τους κτηνιάτρους της Διεύθυνσης Υγιεινής και Ασφάλει- ας Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης του Υπουργείου Αγρο- τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, χορηγεί τον αριθμό της έγκρισης των εγκαταστάσεων, ή της έγκρισης υπό όρους ή την παράταση της υπό όρους έγκρισης ή την απόρριψη της έγκρισης που κοινοποιείται δια της αρμόδιας ΔΑΟΚ στην επιχείρηση τροφίμων. Η χορήγηση ή μη αριθμού έγκρισης πραγματοποιείται εντός 30 ημερών από την παραλαβή της θετικής εισήγησης της παραγράφου 4 από τη Διεύθυνση Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.». ε) Το άρθρο 8 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 8 Κατάλογος εγκεκριμένων και καταχωρισμένων εγκαταστάσεων 1. Η Διεύθυνση Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων Ζωι- κής Προέλευσης καταρτίζει και τηρεί κατάλογο εγκεκρι- μένων και καταχωρισμένων εγκαταστάσεων αρμοδιό- τητάς της, τον οποίο επικαιροποιεί σε κάθε μεταβολή. 2. Δημιουργείται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυ- ξης και Τροφίμων ενιαίος εθνικός διαδικτυακός τόπος ανάρτησης των καταλόγων των εγκεκριμένων και κα- ταχωρισμένων εγκαταστάσεων της χώρας της παραγρά- φου 2 του άρθρου 3, τον οποίο η Διεύθυνση Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης και η αρμόδια ΔΑΟΚ επικαιροποιούν σε κάθε μεταβολή, σύμφωνα με το πεδίο αρμοδιότητάς τους.».

Αθήνα, 19 Μαΐου 2017
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Αναπληρωτής Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής,
Οικονομίας και Ανάπτυξης Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης Εθνικής Άμυνας ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ Αναπληρωτής Υπουργός
Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Έρευνας Παιδείας, Έρευνας Εθνικής Άμυνας και Θρησκευμάτων και Θρησκευμάτων ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΑΚΗΣ Αναπληρώτρια Υπουργός Αναπληρώτρια Υπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ Υφυπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Εξωτερικών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ Αναπληρωτής Υπουργός
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας Αναπληρωτής Υπουργός
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Οικονομικών Οικονομικών
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ Υφυπουργός Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών Υγείας Υγείας
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ Διοικητικής Ανασυγκρότησης Πολιτισμού και Αθλητισμού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ Ναυτιλίας
Υποδομών και Μεταφορών Μεταναστευτικής Πολιτικής και Νησιωτικής Πολιτικής ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων Τουρισμού
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 19 Μαΐου 2017
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ
Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ- γκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ- λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας. Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση - Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. - Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι- εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. - Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα- φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμε- να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης. Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν- δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα- τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ- ϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.
EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054 ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180) Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30 Ιστοσελίδα: www.et.gr
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr