230 Α' 2016

ΝΟΜΟΣ 4442/2016

Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις.

07 Δεκεμβρίου 2016

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 230
7 Δεκεμβρίου 2016

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4442
Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΚΕΦΛΑΙΟ Α
Άρθρο 1Σκοπός - Πεδίο εφαρμογήςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Με τις διατάξεις του παρόντος νόμου θεσπίζεται το γενικό πλαίσιο για τη ρύθμιση της άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων, το οποίο περιλαμβάνει τις προϋποθέ- σεις που απαιτούνται για τη λειτουργία της οικονομικής δραστηριότητας σε ορισμένο χώρο και τη σταδιακή ενο- ποίηση των αναγκαίων όρων και διαδικασιών για την έναρξη της λειτουργίας τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται στις οικονομικές δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα και διέπουν τη λειτουργία τους σε ορισμένο χώρο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η εφαρμογή των διατάξεων της πολεοδομικής και χωροταξικής νομοθεσίας, καθώς και των διατάξεων για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριο- τήτων δεν θίγεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η άσκηση των οικονομικών δραστηριοτήτων υπό- κειται στις απαιτήσεις της νομοθεσίας για την προστασία αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως ειδικότερα αυτές ορίζονται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουρ- γού μπορεί να προστίθενται στο Παράρτημα και άλλες οικονομικές δραστηριότητες.

Άρθρο 2Ορισμοί

Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) Γνωστοποίηση: Ως γνωστοποίηση ορίζεται η υπο- χρεωτική διαδικασία με την οποία ο ενδιαφερόμενος ενημερώνει εκ των προτέρων την αρμόδια αρχή για την έναρξη λειτουργίας της οικονομικής δραστηριότητας, την οποία προτίθεται να ασκήσει σε ορισμένο χώρο ή εγκατάσταση, χωρίς να απαιτείται εκ των προτέρων έλεγχος. β) Έγκριση: Ως έγκριση ορίζεται κάθε πράξη της αρμό- διας αρχής ή διοικητική διαδικασία που αποτελεί προ- ϋπόθεση για την έναρξη λειτουργίας μιας οικονομικής δραστηριότητας σε ορισμένο χώρο ή εγκατάσταση, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει και εκ των προτέρων έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές. Δεν αποτελεί έγκριση, κατά την έννοια του παρόντος νόμου, η πράξη, άδεια, προϋπόθεση ή διαδικασία που απαιτείται για την πρό- σβαση και την άσκηση επαγγέλματος από φυσικό πρό- σωπο. γ) Φορέας άσκησης της οικονομικής δραστηριότητας: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο ασκεί συγκεκρι- μένη οικονομική δραστηριότητα σε συγκεκριμένο χώρο.

Άρθρο 3Γενικές αρχέςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η άσκηση οικονομικής δραστηριότητας σε ορισμέ- νο χώρο επιτρέπεται, ύστερα από την τήρηση της δια- δικασίας γνωστοποίησης της έναρξης λειτουργίας της δραστηριότητας ή μετά την έγκριση από την αρμόδια αρχή της λειτουργίας της δραστηριότητας σε ορισμέ- νο χώρο ή ελεύθερα, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στον παρόντα νόμο και τις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ' εξου- σιοδότησή του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η υπαγωγή ορισμένης οικονομικής δραστηριότητας ή ομάδας δραστηριοτήτων σε καθεστώς διαδικασίας γνωστοποίησης ή έγκρισης καθορίζεται, αντίστοιχα, με τα Προεδρικά διατάγματα των άρθρων 5 και 7. Με τα ίδια ή όμοια Προεδρικά διατάγματα μπορεί να ορίζεται, εφόσον δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις υπαγωγής στο καθεστώς του προηγούμενου εδαφίου, ότι ορισμένη οι- κονομική δραστηριότητα ασκείται ελεύθερα και χωρίς τήρηση των προϋποθέσεων που απαιτούνται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου ή από άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που διέπουν την εν λόγω δρα- στηριότητα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Κατά την υπαγωγή ορισμένης δραστηριότητας σε διαδικασία προηγούμενης γνωστοποίησης ή έγκρισης, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, μπορεί να (Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω παράλειψης αποστολής παραρτημάτων) προβλέπεται η διατήρηση όρων και προϋποθέσεων της κείμενης νομοθεσίας ή να αντικαθίστανται οι όροι αυτοί ή και να επιβάλλονται πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις που περιορίζουν την άσκηση της οικονομικής ελευθερί- ας, εφόσον τούτο είναι αναγκαίο για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος και, ιδίως, για την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του φυσικού ή πολιτιστικού περιβάλλοντος, την εδραίωση της κοινωνικής ειρήνης, την ανάπτυξη όλων των τομέων της εθνικής οικονομίας, την προώθηση της περιφερειακής ανάπτυξης και την προαγωγή της οικονομίας των ορεινών, νησιωτικών και παραμεθορίων περιοχών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Αν η άσκηση συγκεκριμένης οικονομικής δραστη- ριότητας έχει ως συνέπεια την πρόκληση κινδύνων, οι οποίοι θίγουν διαφορετικές πτυχές του δημοσίου συμ- φέροντος, όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο 3, η υποχρέωση υπαγωγής στο καθεστώς γνωστοποίησης ή έγκρισης κρίνεται ανάλογα για τον κάθε κίνδυνο. Το προηγούμενο εδάφιο ισχύει και σε περίπτωση άσκησης περισσότερων οικονομικών δραστηριοτήτων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Σε όσες περιπτώσεις προβλέπεται ότι η οικονομική δραστηριότητα ασκείται ύστερα από έγκριση, οι αρμόδι- ες αρχές έχουν το δικαίωμα να προβαίνουν σε αυτοψίες και ελέγχους και να ζητούν την προσκόμιση των αναγκαί- ων πράξεων, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων ή εγγράφων, προκειμένου να χορηγήσουν την έγκριση.

Άρθρο 4Εφαρμογή διατάξεων της κείμενης νομοθεσίαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αναφέρο- νται και διέπονται από το ειδικό μέρος του νόμου και μέχρι την πλήρη υπαγωγή ορισμένης δραστηριότητας στο καθεστώς του παρόντος νόμου, εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις της ειδικής νομοθεσίας που διέπουν τις προϋποθέσεις και τους όρους εγκατάστασης και λειτουργίας των οικονομικών δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η υπαγωγή της εγκατάστασης και λειτουργίας ορι- σμένης οικονομικής δραστηριότητας στο καθεστώς του παρόντος νόμου δεν απαλλάσσει τον ενδιαφερόμενο από την υποχρέωση για την τήρηση των ισχυουσών δια- τάξεων που διέπουν κατά τα λοιπά την άσκηση της δρα- στηριότητας. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων αυτών, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στις οικείες διατάξεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις του παρόντος νόμου ή στις κανονιστικές πράξεις που εκ- δίδονται κατ' εξουσιοδότηση του, ο ενδιαφερόμενος που ασκεί οικονομική δραστηριότητα υπαγόμενη στον παρόντα νόμο υποχρεούται να τηρεί στο χώρο άσκησης της δραστηριότητας φάκελο με όλα τα απαιτούμενα από τις σχετικές διατάξεις έγγραφα, όπως διοικητικές άδειες, εγκρίσεις, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά έγγραφα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Άρθρο 5Υπαγωγή στη διαδικασία γνωστοποίησηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Με Προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού καθορίζεται, κατά τρο- ποποίηση και των ισχυουσών διατάξεων, η υπαγωγή της δραστηριότητας σε διαδικασία προηγούμενης γνωστο- ποίησης και η αρμόδια αρχή παραλαβής της. Με το ίδιο ή όμοιο διάταγμα μπορεί να καταργούνται οι διατάξεις που αντιβαίνουν στις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η υπαγωγή οικονομικής δραστηριότητας σε καθε- στώς γνωστοποίησης χωρεί με σκοπό την προστασία του δημοσίου συμφέροντος και εφόσον κατά την εκτί- μηση και αξιολόγηση της βλάβης ή των κινδύνων ή των συνεπειών άσκησης της δραστηριότητας συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις: α) η άσκηση της οικονομικής δραστηριότητας, με βάση αντικειμενικά κριτήρια και τις υπάρχουσες επιστη- μονικές και τεχνικές γνώσεις, προκαλεί βλάβη ή κίνδυνο βλάβης για το δημόσιο συμφέρον, ιδίως για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, των περιοίκων, του κοινού και για το φυσικό ή πολιτιστικό περιβάλλον γε- νικότερα, και το επίπεδο του κινδύνου, η πιθανότητα της επέλευσης του και οι ενδεχόμενες επιπτώσεις είναι τέτοιας έκτασης, που δικαιολογούν την υπαγωγή, β) η υπαγωγή της συγκεκριμένης οικονομικής δραστη- ριότητας σε καθεστώς γνωστοποίησης στην αρμόδια αρχή είναι το απολύτως αναγκαίο μέτρο για την απο- τροπή της βλάβης ή του κινδύνου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουρ- γού καθορίζονται το περιεχόμενο και η διαδικασία της γνωστοποίησης για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, σύμφωνα με τις αρχές του επόμενου άρθρου, η σχετική διαδικασία σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων που έχουν γνωστοποιηθεί, οι αρχές στις οποίες υποβάλλεται η γνωστοποίηση προκειμένου να ασκήσουν τις ελεγκτι- κές τους δραστηριότητες, τα τυχόν έγγραφα που τηρού- νται στην έδρα της δραστηριότητας, ο τρόπος υποβολής και εφαρμογής της γνωστοποίησης μέσω του ΟΠΣ-ΑΔΕ, οι επιβαλλόμενες κυρώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 15, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα που είναι αναγκαίο για την εφαρμογή της υποχρέωσης γνωστοποίησης από το φο- ρέα άσκησης οικονομικής δραστηριότητας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Από την έναρξη της ισχύος του Προεδρικού δια- τάγματος και της κοινής υπουργικής απόφασης των πα- ραγράφων 1 και 3, αντίστοιχα, και εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά με τις πράξεις αυτές, δεν απαιτείται η λήψη αδειών που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία ως αναγκαίες για τη λειτουργία της δραστηριότητας στο χώρο άσκησης της, αλλά μόνο η γνωστοποίηση του παρόντος νόμου.

Άρθρο 6Περιεχόμενο και διαδικασία της γνωστοποίησηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η γνωστοποίηση πραγματοποιείται από το φυσικό πρόσωπο ή το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώ- που (συνεστημένου ή υπό σύσταση) που πρόκειται να ασκήσει την οικονομική δραστηριότητα και λαμβάνει χώρα ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ-ΑΔΕ του άρθρου 14. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του ΟΠΣ-ΑΔΕ, η γνω- στοποίηση κατατίθεται στην αρμόδια κατά περίπτωση δημόσια αρχή, όπως αυτή ορίζεται στις επιμέρους ανά κλάδο δραστηριοτήτων διατάξεις. Εναλλακτικά, η γνω- στοποίηση μπορεί να πραγματοποιείται μέσω ταχυδρο- μικής ή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Στην περίπτωση αυτή, ως ημερομηνία της γνωστοποίησης θεωρείται η ημερομηνία παραλαβής της επιστολής (ταχυδρομικής ή ηλεκτρονικής) από την αρμόδια δημόσια αρχή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η γνωστοποίηση περιλαμβάνει το όνομα του φορέα άσκησης της δραστηριότητας και του νομίμου εκπρο- σώπου, τη διεύθυνση του τόπου άσκησης και το είδος της οικονομικής δραστηριότητας ή των οικονομικών δραστηριοτήτων. Αν κρίνεται απολύτως αναγκαίο και σκόπιμο, η γνωστοποίηση μπορεί να περιλαμβάνει και επιπρόσθετες πληροφορίες, ιδίως πληροφορίες για την εγκατάσταση και τις ακολουθούμενες παραγωγικές δι- αδικασίες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Για όσες οικονομικές δραστηριότητες προβλέπεται γνωστοποίηση, αυτή αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη νόμιμη άσκηση της δραστηριότητας. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας γνωστοποίησης, ο εν- διαφερόμενος μπορεί να ξεκινήσει τη λειτουργία της δραστηριότητας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Αν πρόκειται να μεταβληθούν για οποιονδήποτε λόγο τα στοιχεία της δραστηριότητας τα οποία έχουν γνωστοποιηθεί, ο φορέας της οικονομικής δραστηριό- τητας υποχρεούται σε προηγούμενη γνωστοποίηση της επιδιωκόμενης μεταβολής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Αν πρόκειται να μεταβληθεί ο τόπος άσκησης της οικονομικής δραστηριότητας, ο φορέας της οικονομικής δραστηριότητας υποχρεούται να υποβάλει νέα γνωστο- ποίηση, πριν από τη μεταβολή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Τα πρόσωπα των παραγράφων 1, 4 και 5 μπορεί να λαμβάνουν αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης ή της μεταβολής για την έναρξη άσκησης της συγκεκριμέ- νης οικονομικής δραστηριότητας ή των συγκεκριμένων οικονομικών δραστηριοτήτων. Μέχρι την έναρξη λει- τουργίας του ΟΠΣ- ΑΔΕ του άρθρου 14, το αποδεικτικό υποβολής παρέχεται από την αρμόδια αρχή της παρα- γράφου 1, ύστερα από αίτησή τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Μετά την υποβολή της γνωστοποίησης, η δραστη- ριότητα αποτελεί αντικείμενο ελέγχου από τις εκάστοτε αρμόδιες αρχές. Αν ο φορέας της δραστηριότητας δεν προβεί στην υποβολή της γνωστοποίησης, υπόκειται σε έλεγχο από το χρόνο που είχε υποχρέωση για την υποβο- λή της. Από τον ίδιο χρόνο υπόκειται και στις κυρώσεις του άρθρου 15.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Σε περίπτωση διακοπής εργασιών, το φυσικό πρό- σωπο ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου που ασκεί την οικονομική δραστηριότητα, υποχρεούται σε υποβολή γνωστοποίησης.

Άρθρο 7Υπαγωγή στη διαδικασία έγκρισηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Με Προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού καθορίζονται, κατά τρο- ποποίηση και των ισχυουσών διατάξεων, η υπαγωγή της δραστηριότητας σε διαδικασία έγκρισης και η αρμόδια αρχή χορήγησης της. Με το ίδιο ή όμοιο διάταγμα μπο- ρεί να υπάγεται σε διαδικασία έγκρισης νέα οικονομική δραστηριότητα ή υφιστάμενη δραστηριότητα για την οποία απαιτείται γνωστοποίηση ή δραστηριότητα που ασκείται ελεύθερα και να καταργούνται οι διατάξεις που αντιβαίνουν στις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου. Στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου δύναται να προ- ηγείται η διαδικασία διαβούλευσης του άρθρου 6 του Ν. 4048/2012 (Α΄ 34).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η υπαγωγή οικονομικής δραστηριότητας σε καθε- στώς έγκρισης κρίνεται δικαιολογημένη για την προστα- σία του δημοσίου συμφέροντος, μόνον εφόσον κατά την εκτίμηση και αξιολόγηση των κινδύνων ή των συνεπειών άσκησης της δραστηριότητας, συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις: α) η άσκηση της οικονομικής δραστηριότητας, με βάση αντικειμενικά κριτήρια και τις υπάρχουσες επι- στημονικές και τεχνικές γνώσεις, προκαλεί αυξημένο κίνδυνο για το δημόσιο συμφέρον, ιδίως για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, των περιοίκων, του κοινού και για το φυσικό ή πολιτιστικό περιβάλλον, γε- νικότερα, και το επίπεδο του κινδύνου, η πιθανότητα της επέλευσης του και οι ενδεχόμενες επιπτώσεις είναι τέτοιας έκτασης, που δικαιολογούν την υπαγωγή, β) η υπαγωγή της συγκεκριμένης οικονομικής δρα- στηριότητας σε καθεστώς έγκρισης σύμφωνα και με τις γενικές αρχές του άρθρου 3, είναι το απολύτως αναγκαίο μέτρο για την αποτροπή της βλάβης ή του κινδύνου και γ) η αποτροπή της βλάβης ή του κινδύνου δεν μπορεί να επιτευχθεί με την υπαγωγή σε καθεστώς γνωστοποί- ησης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουρ- γού καθορίζονται τα δικαιολογητικά, η διαδικασία και το περιεχόμενο της έγκρισης για τη συγκεκριμένη δρα- στηριότητα, οι αναγκαίοι όροι για την έκδοση της, ο τρό- πος υποβολής και εφαρμογής της διαδικασίας έγκρισης μέσω του ΟΠΣ-ΑΔΕ, οι επιβαλλόμενες κυρώσεις, σύμφω- να με το άρθρο 15, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα που είναι αναγκαίο για τη χορήγηση προηγούμενης έγκρισης στο φορέα άσκησης οικονομικής δραστηριότητας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στους αναγκαίους όρους για την έκδοση της έγκρι- σης, που καθορίζονται με την κοινή υπουργική απόφαση της προηγούμενης παραγράφου, δύναται να περιλαμβά- νεται και η τήρηση συγκεκριμένων προτύπων, η συμμόρ- φωση με τα οποία τίθεται ως εναλλακτική προϋπόθεση για την εξασφάλιση της προστασίας του δημοσίου συμ- φέροντος και πιστοποιείται από οργανισμούς αξιολό- γησης. Οι οργανισμοί αξιολόγησης της συμμόρφωσης διαπιστεύονται από το Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποι- ότητας (ΕΣΥΠ- Αυτοτελής Μονάδα ΕΣΥΔ) και εγκρίνονται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 765/2008 του Ευρω- παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την υπ' αριθμ. 56790/ΔΠΠ1828/2016 απόφαση του Υπουργού και της Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρι- σμού (Β΄1897). Η διαδικασία με την οποία διαπιστώνε- ται η συμμόρφωση καθορίζεται με την κοινή υπουργική απόφαση της προηγούμενης παραγράφου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Από την έναρξη της ισχύος του Προεδρικού δια- τάγματος και της κοινής υπουργικής απόφασης των πα- ραγράφων 1 και 3, αντίστοιχα, και εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά με τις πράξεις αυτές, δεν απαιτείται η λήψη αδειών που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία ως αναγκαίες για τη λειτουργία της δραστηριότητας στο χώρο άσκησης της, αλλά μόνο η λήψη προηγούμενης έγκρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

Άρθρο 8Χορήγηση έγκρισηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για τη χορήγηση έγκρισης υποβάλλεται αίτηση στην αρμόδια αρχή συνοδευόμενη από όλα τα αναγκαία δι- καιολογητικά. Το περιεχόμενο της αίτησης για τη χορή- γηση της έγκρισης για μέρος οικονομικής δραστηριότη- τας ή το σύνολο αυτής ή δέσμη ομοειδών οικονομικών δραστηριοτήτων καθορίζεται με την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 3 του άρθρου 7.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η διοίκηση υποχρεούται κατ' αρχήν να εξετάζει το αίτημα για τη χορήγηση της έγκρισης μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την προσήκουσα υποβολή των δικαιο- λογητικών. Με το Προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου δύναται να καθορίζεται μι- κρότερη ή μεγαλύτερη προθεσμία ανάλογα με τη φύση της δραστηριότητας. Σε περίπτωση παρόδου άπρακτης της προθεσμίας, η χορήγηση της έγκρισης τεκμαίρεται ότι έχει γίνει δεκτή, εφόσον δεν αντίκειται στις κείμενες διατάξεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Κατά της απόφασης, με την οποία απορρίπτεται η αίτηση για τη χορήγηση έγκρισης, ο αιτών δύναται να ασκήσει προσφυγή κατ' εφαρμογή των κείμενων δια- τάξεων.

Άρθρο 9Αλλαγή του φορέα δραστηριοτήτωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Σε περίπτωση αλλαγής του φορέα της δραστηριό- τητας που επέρχεται με την περιέλευση της κυριότητας ή του δικαιώματος της εκμετάλλευσης της δραστηρι- ότητας σε άλλο φορέα, τόσο ο νέος όσο και ο παλαιός φορέας οφείλουν να ενημερώσουν εντός δέκα (10) ημε- ρών για την αλλαγή αυτή. Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης αυτής, εφαρμόζεται η παράγραφος 1 του άρθρου 15, μειουμένου του προστίμου στο ήμισυ για τον καθένα από τους φορείς. Ο νέος φορέας ευθύνεται παράλληλα με τον παλαιό για την τήρηση της κείμενης νομοθεσίας από τον χρόνο περιέλευσης σε αυτόν της κυριότητας ή του δικαιώματος εκμετάλλευσης μέχρι την ενημέρωση της αρμόδιας αρχής σχετικά με την αλλαγή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Εγκρίσεις που έχουν εκδοθεί στο όνομα του παλαιού φορέα εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη λήξη τους, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην ειδική νομοθεσία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η ενημέρωση πραγματοποιείται με αλλαγή των σχε- τικών στοιχείων στο ΟΠΣ-ΑΔΕ του άρθρου 14. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του ΟΠΣ-ΑΔΕ, η γνωστοποίηση κατατίθεται στην αρμόδια κατά περίπτωση δημόσια αρχή, όπως αυτή ορίζεται στις επιμέρους ανά κλάδο δραστηριοτήτων διατάξεις. Εναλλακτικά η γνωστοποί- ηση μπορεί να πραγματοποιείται μέσω ταχυδρομικής ή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Στην περίπτωση αυτή ως ημερομηνία της γνωστοποίησης θεωρείται η ημερομη- νία παραλαβής της επιστολής (ταχυδρομικής ή ηλεκτρο- νικής) από την αρμόδια δημόσια αρχή.

Άρθρο 10Περιορισμός αριθμού εγκρίσεων

Ο αριθμός των εγκρίσεων που χορηγούνται για μία οι- κονομική δραστηριότητα είναι απεριόριστος. Ο αριθμός των εγκρίσεων μπορεί να περιορίζεται για το σύνολο της Επικράτειας ή για συγκεκριμένα γεωγραφικά διαμερί- σματα, μόνον εφόσον τούτο επιβάλλεται για λόγους αντι- κειμενικούς που αφορούν τη συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα και σχετίζονται με την εκμετάλλευση συγκεκριμένου φυσικού, σπάνιου ή δημόσιου πόρου και εφόσον ο απεριόριστος αριθμός εγκρίσεων μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τον πόρο αυτόν, όπως ορίζεται με το Προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 1 του άρθρου 7.

Άρθρο 11ΠαράβολοΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας υπό καθεστώς γνωστοποίησης ή και έγκρισης, μπορεί να ορίζεται η υποχρέωση καταβολής παραβόλου άπαξ ανά εγκατάσταση, με σκοπό τη διαχείριση των γνωστοποι- ήσεων και εγκρίσεων, τη διαχείριση των πληροφοριών και τη διενέργεια των ελέγχων, καθώς και την ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος του άρθρου 14, τη λει- τουργία και συντήρησή του. α) Το σύνολο των εσόδων από τη θέσπιση του παρα- βόλου της προηγούμενης παραγράφου αποτελεί έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού ή άλλου ειδικού ταμείου του Δημοσίου και ποσοστό έως 20% των εσόδων εγγρά- φεται σε ύψος στον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, προκειμένου να καλυφθούν σχετικές δαπάνες της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας. β) Αν αρμόδιες αρχές για τη γνωστοποίηση ή έγκρι- ση ορίζονται οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το 80% του συνόλου των εσόδων εισπράττεται υπέρ αυτών και το 20% υπέρ του Κρατικού Προϋπολογισμού, προ- κειμένου να καλυφθούν σχετικές δαπάνες της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το ύψος του παραβόλου πρέπει να ορίζεται στο ελάχιστο δυνατό και να μην ξεπερνά το κόστος που είναι απολύτως αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους αποδίδεται, να είναι ανάλογο του μεγέθους και του είδους της δραστηριότητας και εύλογο, ώστε να μην αποτρέπει την έναρξη της οικονομικής δραστηριότητας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού, προβλέπεται η υπο- χρέωση καταβολής του παραβόλου των προηγούμενων παραγράφων και ορίζονται το ύψος του παραβόλου, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής, ο τρόπος μεταφοράς των πιστώσεων στα αρμόδια όργανα, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των προηγού- μενων παραγράφων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Όταν καθορισθεί το παράβολο των ανωτέρω πα- ραγράφων, όλα τα παράβολα που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία για την άσκηση της οικονομικής δραστηριότητας ανά εγκατάσταση καταργούνται, με την κοινή απόφαση της παραγράφου 3.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Άρθρο 12Αρχές ελέγχου και εποπτείαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η εποπτεία και ο έλεγχος από τις αρμόδιες αρχές ανάλογα με την άσκηση κάθε δραστηριότητας αποσκο- πεί στην προστασία του δημοσίου συμφέροντος και τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με την κείμενη ειδική νομοθεσία και τις ισχύουσες ενωσιακές διατάξεις και συνίσταται ιδίως: α) στον έλεγχο της οικονομικής δραστηριότητας κατά το στάδιο της λειτουργίας, ιδίως με τη διενέργεια αυτο- ψίας στην εγκατάσταση και τον έλεγχο δικαιολογητικών εγγράφων και αναφορών, β) στη σύσταση προς τον εποπτευόμενο για την εφαρ- μογή μέτρων προς συμμόρφωση με την κείμενη νομο- θεσία, γ) στην έκδοση κατευθυντήριων γραμμών που απο- σκοπούν στη διευκόλυνση της συμμόρφωσης, ιδίως μέσω της παροχής πληροφόρησης προς τον εποπτευό- μενο για τον επαπειλούμενο κίνδυνο προσβολής πτυχής του δημοσίου συμφέροντος, τις νομικές απαιτήσεις και την αναγκαιότητα λήψης των απαιτούμενων μέτρων συμμόρφωσης και δ) στην επιβολή μέτρων συμμόρφωσης ή και κυρώ- σεων, όπου προβλέπονται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η εποπτεία βασίζεται στις παρακάτω αρχές: α) της νομιμότητας, β) της ανεξαρτησίας του εποπτεύοντος οργάνου από το εποπτευόμενο μέρος και από κάθε άλλον που έχει σχετικό έννομο συμφέρον, γ) της διαφάνειας, σαφήνειας, αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας, δ) του σεβασμού των νομίμων δικαιωμάτων του επο- πτευόμενου, ε) της αναλογικότητας των εφαρμοοτικών μέτρων σε σχέση με τη βαρύτητα του κινδύνου της πιθανότητας επέλευσης του και το ιστορικό συμμόρφωσης του φορέα, στ) της επιείκειας προς τον εποπτευόμενο σε περί- πτωση αμφιβολίας και της κλιμάκωσης των κυρώσεων ανάλογα με το μέγεθος της μη συμμόρφωσης και τις συ- νέπειες αυτής, σε κάθε δε περίπτωση η επιβολή μέτρων και κυρώσεων επιλέγεται ως έσχατο μέσο, ζ) της εχεμύθειας των απόρρητων στοιχείων επιχει- ρήσεων, ενώσεων επιχειρήσεων ή άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Άρθρο 13Αρμόδιες αρχέςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στα Προεδρικά διατάγ- ματα των άρθρων 5 παρ. 1 και 7 παρ. 1, αρμόδιες αρχές για τη διαδικασία γνωστοποίησης ή έγκρισης είναι όσες προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να χρησιμοποιούν για τη διεξαγωγή των ελέγχων και την αξιολόγηση των πο- ρισμάτων τη συνεργασία ιδιωτικών φορέων. Οι ιδιωτικοί αυτοί φορείς μπορεί να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η συνεργασία με ιδιωτικούς φορείς επιτρέπεται μόνο υπό τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις: α) αν οι συνθήκες απαιτούν περισσότερους ανθρώ- πινους πόρους με μεγαλύτερη εξειδίκευση, για να δι- απιστωθεί το επίπεδο συμμόρφωσης των φορέων των οικονομικών δραστηριοτήτων, είτε κατά τη λειτουργία τους είτε για τη διεξαγωγή εκ των προτέρων ελέγχων για τη χορήγηση έγκρισης και β) εφόσον τίθεται ζήτημα ιδιαίτερα αυξημένου κινδύ- νου του δημοσίου συμφέροντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του εκάστοτε αρμόδιου Υπουργού κα- θορίζονται οι προϋποθέσεις για τη συνεργασία με τους ιδιωτικούς φορείς, η ειδική διαδικασία ανάθεσης σε αυ- τούς, οι κανόνες απόδοσης ευθυνών για τους ιδιωτικούς φορείς, οι κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τους όρους της ανάθεσης, οι απαιτήσεις που αποδει- κνύουν την ύπαρξη προσόντων για τη διεξαγωγή των ενεργειών που τους ανατίθενται, καθώς και κάθε άλλο σχετικό με τα παραπάνω θέμα.

Άρθρο 14Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η υποστήριξη του τιθέμενου με τον παρόντα νόμο θεσμικού πλαισίου για την άσκηση οικονομικής δραστη- ριότητας, λαμβάνει χώρα μέσω του «Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστρηριοτή- των και Ελέγχων» (ΟΠΣ-ΑΔΕ). Το Ολοκληρωμένο Πληρο- φοριακό Σύστημα Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγ- χων αποτελεί το κεντρικό σύστημα για την υποστήριξη των διαδικασιών υπαγωγής στο καθεστώς του παρόντος νόμου και ελέγχου των οικονομικών δραστηριοτήτων. Η συνολική διαχείριση και εποπτεία του ΟΠΣ-ΑΔΕ ανα- τίθεται στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουρ- γείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Σκοπός τήρησης του συστήματος είναι η εφαρμογή και η υποστήριξη της συνολικής διαδικασίας υπαγωγής στο καθεστώς του παρόντος νόμου και ελέγχου της οι- κονομικής δραστηριότητας. Το ΟΠΣ-ΑΔΕ περιλαμβάνει: α) τη διαδικασία γνωστοποίησης και έγκρισης, καθώς και την υποστήριξη του προγραμματισμού και υλοποίησης της διαδικασίας ελέγχων βάσει κριτηρίων διαχείρισης κινδύνων δημοσίου συμφέροντος, β) ολοκληρωμένο μητρώο με τις πληροφορίες σχετικά με τη γνωστοποί- ηση που έχει υποβάλει ένας φορέας δραστηριότητας, τις εγκρίσεις που έχουν εκδοθεί, τους ελέγχους στους οποίους έχει υποβληθεί ο φορέας της δραστηριότητας, καθώς και το επίπεδο του κινδύνου για το δημόσιο συμ- φέρον. Το ΟΠΣ-ΑΔΕ μπορεί να περιλαμβάνει και πλη- ροφορίες σχετικά με άλλες εγκρίσεις που έχει λάβει η επιχείρηση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το ΟΠΣ-ΑΔΕ αποτελείται από τρία κύρια υποσυστή- ματα: α. Υποσύστημα Καταγραφής Γνωστοποίησης και Εγκρίσεων και δημιουργίας μητρώου επιχειρήσεων και εγκαταστάσεων και συγκεκριμένα: (αα) αναλυτικό κατάλογο των όρων και προϋποθέσεων που προβλέ- πονται για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας, όπως γνωστοποίηση και εγκρίσεις για την ενημέρωση των πολιτών, (ββ) μητρώο που περιλαμβάνει κατάλογο των γνωστοποιήσεων που έχει υποβάλει κάθε φορέας οικονομικής δραστηριότητας, καθώς και των εγκρίσεων που έχει λάβει και (γγ) μητρώο των επιμέρους εγκατα- στάσεων κάθε επιχείρησης, για τις οποίες έχει υποβλη- θεί γνωστοποίηση ή και έχουν ληφθεί οι απαιτούμενες εγκρίσεις, καθώς και των δομών για τις οποίες οι επιχει- ρήσεις είναι υπεύθυνες. β. Υποσύστημα Διαχείρισης Εγκρίσεων των επιχειρή- σεων που υποστηρίζει: (αα) το μηχανισμό γνωστοποίη- σης και (ββ) τη διαδικασία από την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης μέχρι την έκδοση της έγκρισης σε ηλεκτρο- νική μορφή και γ. Υποσύστημα Διαχείρισης Ελέγχων που επιτρέπει την αυτοματοποίηση του σχεδιασμού των ελέγχων, βάσει ανάλυσης κινδύνου δημοσίου συμφέροντος και της κα- ταγραφής των αποτελεσμάτων κάθε ελέγχου που διεξά- γεται με τη χρήση πρότυπων φύλλων ελέγχου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το ΟΠΣ-ΑΔΕ είναι προσβάσιμο και μπορεί να χρη- σιμοποιηθεί από όλες τις εμπλεκόμενες αρχές. Στο ΟΠΣ- ΑΔΕ γνωστοποιούνται πληροφορίες σχετικά με το περι- εχόμενο των ελέγχων που πραγματοποιούνται από κάθε ελεγκτική αρχή και δίνει τη δυνατότητα διασύνδεσης με τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να υποβάλουν ερωτήματα σχετικά με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας. Επίσης, γνωστοποιούνται πληροφορίες που προκύπτουν από τους ελέγχους, καθώς και τυχόν διαπιστώσεις και ευ- ρήματα που αφορούν στην αρμοδιότητα άλλων φορέων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Για την εξυπηρέτηση των σκοπών του παρόντος νό- μου, προβλέπεται η ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ του ΟΠΣ-ΑΔΕ και του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.), καθώς και των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δη- μοσίων Εσόδων και της Γενικής Γραμματείας Πληροφο- ριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Οικονομικών. Επιπλέον προβλέπεται η δια- λειτουργικότητα και η ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομέ- νων με τις υφιστάμενες βάσεις δεδομένων, καθώς και με κάθε άλλο υφιστάμενο πληροφοριακό σύστημα, βάσει του Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Δια- κυβέρνησης, όπως εγκρίθηκε με την ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/ 10.4.2012 απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής Με- ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Β΄ 1301).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Στο ΟΠΣ-ΑΔΕ περιλαμβάνεται και η διαδικτυακή πύλη, η οποία αποτελεί το κεντρικό σημείο δημοσιότη- τας κάθε ενέργειας, η οποία σχετίζεται με την άσκηση των δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμο- γής του παρόντος νομού. Η διαδικτυακή πύλη αποτελεί επίσης το μέσο παροχής πληροφοριών προς τους πο- λίτες και τις επιχειρήσεις. Τα επίπεδα δικαιώματος πρό- σβασης κλιμακώνονται από απλή ενημέρωση μέχρι και τροποποίηση των υφιστάμενων στοιχείων στο σύστημα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Οι όροι και προϋποθέσεις άσκησης οικονομικής δραστηριότητας, για τις οποίες προβλέπεται η δια- δικασία γνωστοποίησης ή η λήψη έγκρισης, πρέπει απαραιτήτως να καταγράφονται στο ΟΠΣ-ΑΔΕ και να δημοσιεύονται στη διαδικτυακή πύλη αυτού. Οι αρμό- διες αρχές υποχρεούνται να ενημερώνουν το ΟΠΣ-ΑΔΕ για κάθε όρο και προϋπόθεση που απαιτείται για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας μέσω της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Τα πρότυπα φύλλα ελέγχου που χρησιμοποιούνται κατά τον έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές οφείλουν να δημοσιεύονται απαραιτήτως στη διαδικτυακή πύλη του ΟΠΣ-ΑΔΕ. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρ- θρου 16, δεν μπορεί να διενεργηθεί έλεγχος πριν από τη δημοσίευση των πρότυπων φύλλων ελέγχου στο ΟΠΣ-ΑΔΕ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Το κέντρο λειτουργίας του ΟΠΣ-ΑΔΕ και οι δυνατό- τητες πρόσβασης στις υπηρεσίες του διέπονται από το Ν. 3979/2011 (Α΄ 138). Η λειτουργία του ΟΠΣ-ΑΔΕ διέ- πεται από τις αρχές και τους κανόνες σχετικά με διαδι- κτυακούς τόπους και πληροφοριακά συστήματα, όπως αυτά προβλέπονται στην ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/10.4.2012 απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Οικονομικών κα- θορίζονται το πλαίσιο δημιουργίας, ανάπτυξης και λει- τουργίας του ΟΠΣ-ΑΔΕ, οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών και της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε., οι πληροφορίες που δημοσιεύονται σε αυτό, συμφωνά με τον παρόντα νόμο, καθώς και ο τρόπος και οι όροι ή οι περιορισμοί πρόσβασης στις πληροφορίες αυτές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
Άρθρο 15Διοικητικές κυρώσεις σε ασκούντες οικονομική δραστηριότηταΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Σε περίπτωση άσκησης οικονομικής δραστηριότη- τας με γνωστοποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 5, η παρά- λειψη γνωστοποίησης πριν από την έναρξη λειτουργίας της οικονομικής δραστηριότητας, η παράλειψη γνωστο- ποίησης των στοιχείων που πρόκειται να μεταβληθούν ή μεταβλήθηκαν ή η παροχή αναληθών στοιχείων κατά τη γνωστοποίηση ή τη μεταβολή επισύρει διοικητικό πρόστιμο από εκατό (100) έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ. Για την επιμέτρηση του προστίμου λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω κριτήρια: α) αν η παράλειψη αφορά την αρχική γνωστοποίηση ή τη γνωστοποίηση στοιχείων που έχουν μεταβληθεί, β) σε περίπτωση παράλειψης γνωστοποίησης στοιχεί- ων που μεταβλήθηκαν ή σε περίπτωση γνωστοποίησης αναληθών στοιχείων, αν η παράβαση αφορά ένα ή πε- ρισσότερα στοιχεία και ο βαθμός σπουδαιότητας αυτών, γ) το μέγεθος της οικονομικής δραστηριότητας, δ) η διάρκεια της παράβασης και η τυχόν επανάληψή της, ε) αν η παράβαση περί γνωστοποίησης αποτελεί τυ- πική παράβαση ή συνοδεύεται και από παράβαση των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί λειτουργίας της οικονομικής δραστηριότητας, στ) αν από την άσκηση της δραστηριότητας τέθηκε σε διακινδύνευση ή προκλήθηκε βλάβη στο δημόσιο συμφέρον, ζ) η άμεση συνεργασία ή ανταπόκριση του οικονομι- κού φορέα να συμμορφωθεί. Τα ελεγκτικά όργανα, αν κρίνουν ότι η παράβαση με βάση τα ανωτέρω κριτήρια είναι ήσσονος σημασίας, μπορούν αντί της επιβολής του προστίμου να προβούν σε σύσταση. Ο συντελεστής βαρύτητας των ανωτέρω κριτηρίων, η επιμέτρηση τους, το εύρος των κυρώσεων εντός των ορίων της παραγράφου 1, τα όργανα και η διαδικασία επιβολής τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα καθορίζονται με την κοινή υπουργική απόφαση που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφος 3.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Σε περίπτωση άσκησης οικονομικής δραστηριότη- τας ύστερα από προηγούμενη έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 7, η έλλειψη αυτής επισύρει διοικητικό πρόστιμο από πεντακόσια (500) έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες τέλεσης της παράβα- σης, το μέγεθος της επιχείρησης, την προσβαλλόμενη πτυχή του δημοσίου συμφέροντος και την ένταση της προσβολής. Επιπλέον, συνεκτιμώνται κατά την επιμέ- τρηση του προστίμου: α) το μέγεθος της οικονομικής δραστηριότητας, β) η διάρκεια της παράβασης και η τυχόν επανάληψή της, γ) αν η παράβαση περί έγκρισης αποτελεί τυπική πα- ράβαση ή συνιστά και παράβαση των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία της οι- κονομικής δραστηριότητας, δ) η άμεση συνεργασία ή ανταπόκριση του οικονομι- κού φορέα να συμμορφωθεί, ε) αν από την άσκηση της δραστηριότητας τέθηκε σε διακινδύνευση ή προκλήθηκε βλάβη στο δημόσιο συμ- φέρον. Σε αυτή την περίπτωση, εφόσον προκύπτει άμε- σος κίνδυνος για το δημόσιο συμφέρον και παρίσταται έκτακτη ανάγκη αποτροπής του κινδύνου αυτού, μπορεί να επιβάλλεται η ολική ή μερική, προσωρινή ή οριστική διακοπή της λειτουργίας της δραστηριότητας. Το εύρος του πλαισίου των κυρώσεων εντός των ορί- ων της παραγράφου 2, τα κριτήρια επιμέτρησης των ανωτέρω κυρώσεων, τα όργανα και η διαδικασία επι- βολής τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα για κάθε οικονομική δραστηριότητα ή για ομάδα ή ομάδες δραστηριοτήτων καθορίζονται για περιπτώσεις υφιστά- μενων εγκρίσεων με την κοινή υπουργική απόφαση που εκδίδεται δυνάμει της παραγράφου 3 του άρθρου 7.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η διαπίστωση παράβασης όρων της κείμενης νομο- θεσίας επισύρει τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Τα πρόστιμα που βεβαιώνονται σύμφωνα με το πα- ρόν άρθρο εισπράττονται ως δημόσια έσοδα κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ και πιστώνονται σε ειδικό κωδικό του Κρατικού Προϋπολογισμού. Επί των εισπραττόμενων προστίμων για την επιβολή και είσπραξη, των οποίων αρμόδιος είναι Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ποσοστό 50% αποτελεί έσοδο του Ο.Τ.Α. στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου βεβαιώνεται η παράβαση και ποσοστό 50% αποδίδεται στον ανωτέρω ειδικό κωδικό του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Κατά των πράξεων με τις οποίες επιβάλλονται οι κυρώσεις των προηγούμενων παραγράφων δύναται να ασκείται προσφυγή κατ' εφαρμογή της κείμενης νομο- θεσίας.

Άρθρο 16Μεταβατικές - Καταργούμενες διατάξειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταρ- γούνται τα άρθρα 1 έως 34 του Ν. 4262/2014 (Α΄ 114).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Τα Προεδρικά διατάγματα και οι υπουργικές αποφά- σεις που προβλέπονται στα άρθρα 5 και 7 περί υπαγω- γής των οικονομικών δραστηριοτήτων που εμπίπτουν σε καθεστώς γνωστοποίησης ή έγκρισης του παρόντος εκδίδονται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018. Μετά την άνω ημερομηνία, κάθε άδεια, βεβαίωση, πιστοποιητικό ή κάθε άλλη συναφής πράξη ή διαδικασία, η οποία δεν έχει υπαχθεί στην έννοια της έγκρισης, ως αυτή ορίζε- ται στο άρθρο 2, και αντίκειται στις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 7, καταργείται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Για τις δραστηριότητες που υπάγονται στο καθεστώς γνωστοποίησης του άρθρου 5, για τις οποίες απαιτείτο για οποιαδήποτε άλλη διαδικασία της διοίκησης ή από Ν.Π.Ι.Δ., Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλο φορέα αντίγραφο της άδειας λειτουργίας, η οποία παύει να ισχύει, ζητείται μετά την υπαγωγή τους στο καθεστώς γνωστοποίησης το απο- δεικτικό υποβολής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανά- πτυξης διαπιστώνεται η θέση σε λειτουργία του ΟΠΣ- ΑΔΕ του άρθρου 14. Η διαπίστωση της λειτουργίας είναι δυνατή είτε σε φάσεις είτε ως πλήρης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Με πράξη Υπουργικού Συμβουλίου συνίσταται Ομά- δα Διαχείρισης Έργου, στην οποία μετέχουν ο Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας, ως Πρόεδρος, εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού, εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και, κατά πε- ρίπτωση, εκπρόσωποι των συναρμόδιων Υπουργείων. Η ομάδα Διαχείρισης Έργου προγραμματίζει, παρακολου- θεί, συντονίζει και προωθεί τις απαραίτητες δράσεις για την εφαρμογή του παρόντος νόμου. ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ
Άρθρο 17Πεδίο εφαρμογής

Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου εμπί- πτουν οι δραστηριότητες μεταποίησης τροφίμων και ποτών με Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 10 και 11 που περιλαμβάνονται στην 3η ομάδα του Παραρ- τήματος, καθώς και οι «δραστηριότητες συσκευασίας» με ΚΑΔ 82.92 της 11ης ομάδας στις περιπτώσεις που αφορούν τρόφιμα και ποτά.

Άρθρο 18Γνωστοποίηση λειτουργίαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρ- μογής του παρόντος Κεφαλαίου, με εξαίρεση τη δραστη- ριότητα «Παραγωγή ζάχαρης» με ΚΑΔ 10.81, υπάγονται σε καθεστώς γνωστοποίησης του άρθρου 6.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η γνωστοποίηση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλε- κτρονικά από το φορέα της οικονομικής δραστηριότητας μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ - ΑΔΕ) του άρθρου 14.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Μέχρι την ενεργοποίηση του ΟΠΣ-ΑΔΕ για το τμήμα που αφορά τη γνωστοποίηση των δραστηριοτήτων του παρόντος Κεφαλαίου, η γνωστοποίηση υποβάλλεται από το φορέα της οικονομικής δραστηριότητας στη Διεύ- θυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας κατά το Ν. 3852/2010 (Α΄87), στην οποία πρόκειται να λειτουρ- γήσει η δραστηριότητα ή στα κατά τόπον αρμόδια για τις μεταποιητικές και συναφείς δραστηριότητες Επιμε- λητήρια και τις ενώσεις τους ή στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, μετά την πιστοποίηση τους, σύμφωνα με τη παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και το άρθρο 4 του Π.δ. της 27.11/14.12.1926 (Α΄ 430) αντίστοι- χα, τα οποία υποχρεούνται να την κοινοποιούν αμελλητί στις αρμόδιες αρχές.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Για την υποβολή της γνωστοποίησης απαιτείται η κατάθεση παραβόλου, για το οποίο εφαρμόζεται αναλο- γικά το άρθρο 1 παράγραφος 1 και παρ. 2 περίπτωσης Β΄ υποπερίπτωσης i της οικ. 14684/914/Φ15/2012 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύ- ων (Β΄ 3533).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι έλεγχοι που προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις ως προϋπόθεση για την έναρξη λειτουργίας της δρα- στηριότητας από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ή από τα κατά τόπον αρμόδια για τις μεταποιητικές και συναφείς δραστηριότητες Επι- μελητήρια και τις ενώσεις τους ή το Τεχνικό Επιμελητή- ριο Ελλάδας μετά την πιστοποίηση τους, διενεργούνται εφεξής μετά την υποβολή της γνωστοποίησης ή από το χρόνο που υπήρχε υποχρέωση για την υποβολή της.

Άρθρο 19Βεβαίωση καταλληλότηταςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για τη λειτουργία των δραστηριοτήτων που εμπί- πτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου η υποχρέωση λήψης βεβαίωσης καταλληλότητας, όπως αυτή προβλέπεται οτην οικ. 483/35/Φ15/2012 απόφα- ση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Β΄ 158), καταργείται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι φορείς των ανωτέρω δραστηριοτήτων υποχρε- ούνται να τηρούν τους όρους και προϋποθέσεις που πε- ριγράφονται στην κείμενη νομοθεσία για την ασφάλεια των τροφίμων και να εφαρμόζουν σύστημα αυτοελέγχου (HACCP) όπου απαιτείται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αρμόδιες αρχές μόλις λάβουν γνώση των στοι- χείων της οικονομικής δραστηριότητας, μπορούν να ασκήσουν τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία ελεγκτικά τους καθήκοντα.

Άρθρο 20Σύμφωνη γνώμη υγειονομικής καταλληλότηταςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για τη λειτουργία των δραστηριοτήτων που εμπί- πτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου, δεν απαιτείται η λήψη σύμφωνης γνώμης υγειονομικής καταλληλότητας, όπως αυτή προβλέπεται στην οικ. 483/35/Φ. 15/2012 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυ- ξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Κατ' εξαίρεση, διατηρείται η σχετική υποχρέωση για τη δραστηριότητα «Παραγωγή και εμφιάλωση μεταλλικού νερού και άλλων εμφιαλωμένων νερών» που εμπίπτει στον ΚΑΔ 11.07.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι φορείς των ανωτέρω δραστηριοτήτων υποχρεού- νται να τηρούν τους όρους και προϋποθέσεις που πε- ριγράφονται στην κείμενη νομοθεσία για την ασφάλεια των τροφίμων και να εφαρμόζουν σύστημα αυτοελέγχου (HACCP), όπου απαιτείται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αρμόδιες αρχές μόλις λάβουν γνώση των στοι- χείων της οικονομικής δραστηριότητας, μπορούν να ασκήσουν τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία ελεγκτικά τους καθήκοντα.

Άρθρο 21Βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για τη λειτουργία των δραστηριοτήτων που εμπί- πτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου, η υποχρέωση λήψης βεβαίωσης συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο έκτο του Ν. 4303/2014 (Α΄ 231) και στις 5045/116550/2015 και 5042/116548/2015 αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β΄ 2323), καταργείται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι φορείς των ανωτέρω δραστηριοτήτων υποχρε- ούνται να τηρούν τους όρους και προϋποθέσεις που πε- ριγράφονται στην κείμενη νομοθεσία για την ασφάλεια των τροφίμων και να εφαρμόζουν σύστημα αυτοελέγχου (HACCP) όπου απαιτείται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αρμόδιες αρχές μόλις λάβουν γνώση των στοι- χείων της οικονομικής δραστηριότητας, μπορεί να ασκήσουν τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία ελεγκτικά τους καθήκοντα.

Άρθρο 22Δραστηριότητες μεταποίησης τροφίμων και άλλων προϊόντων ζωικής προέλευσης

Αν για τη λειτουργία των δραστηριοτήτων του παρό- ντος Κεφαλαίου απαιτείται προηγούμενη έγκριση κατ' εφαρμογή των Κανονισμών 853/2004 (L 139) ή 183/2005 (L 35) ή 1069/2009 (L 300), η διαδικασία και το περιεχό- μενο της έγκρισης καθορίζονται κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7.

Άρθρο 23ΚυρώσειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Αν ο υπόχρεος παραλείψει την υποβολή γνωστο- ποίησης ή γνωστοποιήσει αναληθή στοιχεία ή παρα- λείψει την υποβολή γνωστοποίησης των στοιχείων της οικονομικής δραστηριότητας σε περίπτωση επικείμενης μεταβολής, επιβάλλονται σε βάρος του φορέα της οικο- νομικής δραστηριότητας οι κυρώσεις του άρθρου 15, όπως αυτές εξειδικεύονται στην υπουργική απόφαση της παραγράφου 1 του άρθρου 24. Αρμόδιο όργανο για την επιβολή των κυρώσεων αυτών ορίζεται ο οικείος Περιφερειάρχης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Κατά των αποφάσεων επιβολής κυρώσεων χωρεί ειδική διοικητική προσφυγή, σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010 (Α΄87).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Σε περίπτωση παραβίασης επιμέρους όρων και προ- ϋποθέσεων κατά τη λειτουργία δραστηριοτήτων που υπόκεινται σε γνωστοποίηση εφαρμόζονται οι κυρώσεις της κείμενης νομοθεσίας από τα αρμόδια όργανα που ορίζονται σε αυτή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Όπου στην κείμενη νομοθεσία προβλέπεται η κύ- ρωση της προσωρινής ή οριστικής αφαίρεσης άδειας λειτουργίας, νοείται εφεξής η προσωρινή ή οριστική δι- ακοπή λειτουργίας της δραστηριότητας, με τη σφράγιση της εγκατάστασης και του παραγωγικού της εξοπλισμού από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.

Άρθρο 24ΕξουσιοδοτήσειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανά- πτυξης που εκδίδεται μέσα σε ένα μήνα από την έναρ- ξη ισχύος του παρόντος, καθορίζονται το περιεχόμενο και η διαδικασία της γνωστοποίησης, τα τυχόν έγγρα- φα που τηρούνται στην έδρα της δραστηριότητας, ο τρόπος γνωστοποίησης των στοιχείων σε περίπτωση επικείμενης μεταβολής τους, οι αρχές στις οποίες κοινο- ποιείται η γνωστοποίηση προκειμένου να ασκήσουν τις ελεγκτικές τους αρμοδιότητες, η κλιμάκωση των επιβαλ- λόμενων κυρώσεων εντός των ορίων της παραγράφου 1 του άρθρου 15, η διαδικασία επιβολής τους και κάθε άλλο σχετικό με τη γνωστοποίηση θέμα, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών μπορεί να ανακαθορίζεται το ύψος του παραβόλου του άρθρου 11, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής του, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για τη μεταφορά των πιστώσεων στα αρμόδια όρ- γανα, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 11.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης κατατάσσονται οι μεταποιη- τικές και συναφείς δραστηριότητες σε κατηγορίες από άποψη κινδύνου πυρκαγιάς και καθορίζονται τα προλη- πτικά και κατασταλτικά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας, τα οποία πρέπει να λαμβάνονται για την πρόληψη και αποτροπή των κινδύνων εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρ- καγιάς στις εγκαταστάσεις των ως άνω δραστηριοτήτων, με βάση την κατάταξη αυτή, καθώς και οι κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.

Άρθρο 25Τροποποιούμενες και καταργούμενες διατάξειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο άρθρο έκτο του Ν. 4303/2014 (Α 231) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) Το στοιχείο 1 της παραγράφου 3 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Η παραγωγή ξυδιού κάθε κατηγορίας γίνεται από τα οξοποιεία. Το ξύδι διατίθεται προς εμπορία είτε προ- συσκευασμένο είτε χύμα. Η εμφιάλωση του ξυδιού γί- νεται από τα οξοποιεία, καθώς και από τα εμφιαλωτήρια ξυδιού». β) Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Στο οξοποιείο ή και εμφιαλωτήριο ξυδιού τηρείται αρχείο σχετικά με τις πρώτες ύλες που παραλαμβάνονται προς κατεργασία, τις κατηγορίες ξυδιών που παράγονται ή και εμφιαλώνονται και το σχετικό διάγραμμα ροής. Αν μεταξύ των κατά τα ανωτέρω πρώτων υλών περι- λαμβάνεται και η αιθυλική αλκοόλη ή και άλλη πρώτη ύλη στην οποία, είτε αυτοτελώς, είτε στα παραγόμενα ενδιαμέσως από την κατεργασία αυτής προϊόντα, εφαρ- μόζεται Ε.Φ.Κ. με μη μηδενικό συντελεστή, ο υπεύθυνος της επιχείρησης ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές κατά την υποπαράγραφο 2 της παραγράφου 2, οι οποίες ελέγχουν τις οικείες εγκαταστάσεις συντάσσοντας σχετική έκθεση με βάση την οποία και αναλόγως του αποτελέσματος αυτής επιτρέπεται η παραλαβή των εν λόγω πρώτων υλών, προς κατεργασία, από το οξοποιείο. 2. Η Διεύθυνση Μεταποίησης και Ποιοτικού Ελέγ- χου Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καταρτίζει και τη- ρεί «Μητρώο Επιχειρήσεων ξυδιού» για την παραγωγή/ εμφιάλωση ξυδιού όλων των κατηγοριών, σε εθνικό επίπεδο, το οποίο δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στο οποίο εγγράφονται όλες οι επιχειρήσεις ξυδιού. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζεται κάθε σχετικό θέμα που αφορά την τήρηση, οργάνωση και λειτουργία του «Μητρώου Επιχειρήσεων ξυδιού», καθώς και την τήρηση από τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων αντίστοιχου μητρώου για τις επιχειρήσεις της περιοχής αρμοδιότητας τους». γ) Το στοιχείο 2 της παραγράφου 12 καταργείται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στην υπ' αριθμ. 5045/116550/2015 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β΄ 2323) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) Το άρθρο 2 καταργείται. β) Στο άρθρο 5 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής: «3. Σε περίπτωση αναστολής λειτουργίας εγκατάστα- σης παραγωγής ανακαθορισμένου συμπυκνωμένου γλεύκους που επιβάλλεται μετά από έλεγχο η αρμόδια ΔΑΟΚ ενημερώνει αμέσως τη Διεύθυνση Μεταποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του ΕΦΕΤ». γ) Το άρθρο 6 καταργείται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στην υπ' αριθμ. 5042/116548/2015 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β΄ 2323) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) Το άρθρο 2 καταργείται. β) Στο άρθρο 6 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής: «3. Σε περίπτωση αναστολής λειτουργίας εμφιαλωτη- ρίου οίνου που επιβάλλεται μετά από έλεγχο η αρμόδια ΔΑΟΚ ενημερώνει άμεσα τη Διεύθυνση Μεταποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τον ΕΦΕΤ». γ) Το άρθρο 7 καταργείται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Καταργούνται: α) Το άρθρο 19 του Ν. 3526/2007 (Α΄ 24). β) Η παρ. 10 του άρθρου 4 του Ν. 3325/2005 (Α΄ 68).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η υπ' αριθμ. 12710/860/Φ15/2007 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Υγείας και Κοινωνικής Αλ- ληλεγγύης (Β΄ 1026) εξακολουθεί να ισχύει μόνο για τις δραστηριότητες που αναφέρονται στην Α5α/5333/1987 απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνι- κών Ασφαλίσεων (Β΄ 721) και τη δραστηριότητα «Πα- ραγωγή και εμφιάλωση μεταλλικού νερού και άλλων εμφιαλωμένων νερών» που εμπίπτει στον ΚΑΔ 11.07.

Άρθρο 26Μεταβατικές διατάξειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στις δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρ- μογής του παρόντος Κεφαλαίου δεν εφαρμόζεται η υπ' αριθμ. οικ. 12684/92/2014 κοινή απόφαση των Υπουρ- γών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Διοικητι- κής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Β΄ 3181), η οποία παραμένει σε ισχύ για τις δραστηρι- ότητες με αριθμό 32 έως 103 του Παραρτήματός της.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Πλην όσων ρητά ορίζονται στο παρόν Κεφάλαιο κατά τα λοιπά εξακολουθεί να εφαρμόζεται το υφιστά- μενο πλαίσιο αδειοδότησης μεταποιητικών και συνα- φών δραστηριοτήτων όπως αυτό προβλέπεται στο Ν. 3982/2011 (Α΄ 143) και στις κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσες διατάξεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Από την έναρξη ισχύος της απόφασης που προβλέ- πεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 24, η υπαγωγή της οικονομικής δραστηριότητας σε καθεστώς γνωστοποί- ησης απαλλάσσει το φορέα της οικονομικής δραστηρι- ότητας από την υποχρέωση λήψης άδειας λειτουργίας ή κατάθεσης υπεύθυνης δήλωσης. Όπου απαιτείται η προσκόμιση άδειας λειτουργίας ή βεβαίωσης κατάθεσης υπεύθυνης δήλωσης, προσκομίζεται εφεξής το αποδει- κτικό υποβολής της γνωστοποίησης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Για όσες δραστηριότητες εμπίπτουν εφεξής στο καθεστώς γνωστοποίησης και λειτουργούν με άδεια λειτουργίας ή υπεύθυνη δήλωση, η λειτουργία τους εξα- κολουθεί να διέπεται από τις διατάξεις βάσει των οποί- ων εκδόθηκε η άδεια λειτουργίας τους ή κατατέθηκε η σχετική υπεύθυνη δήλωση. Αν μεσολαβήσει μεταβολή στοιχείου, ο φορέας της οικονομικής δραστηριότητας υποχρεούται σε γνωστοποίηση κατά τις διατάξεις του άρθρου 18. Μετά την υποβολή της γνωστοποίησης η λειτουργία της δραστηριότητας διέπεται από τις διατά- ξεις του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι ρυθμίσεις του παρόντος Κεφαλαίου καταλαμβά- νουν και εκκρεμείς αιτήσεις για έκδοση άδειας λειτουρ- γίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Μέχρι την έκδοση της υπουργικής απόφασης της παραγράφου 1 του άρθρου 24 σχετικά με την κλιμάκωση των επιβαλλόμενων κυρώσεων, για έλλειψη γνωστοποίη- σης, για γνωστοποίηση με αναληθή στοιχεία ή για παρά- λειψη γνωστοποίησης στοιχείων που έχουν μεταβληθεί εφαρμόζεται η 484/36/Φ15/2012 απόφαση του Αναπλη- ρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Β΄ 230), εφαρμοζόμενη αντιστοίχως για τις παραβάσεις με στοιχεία 3, 4 και 5 της παραγράφου Α΄ του Παραρτήματός της. Το προσδιοριζόμενο πρόστιμο μπορεί να μειώνεται κατά σαράντα τοις εκατό (40%) από το όργανο που το επιβάλλει. Κατά την επιμέτρηση του προστίμου λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια της παρα- γράφου 1 του άρθρου 15.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟ- ΝΤΟΣ, ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ
Άρθρο 27Πεδίο εφαρμογής

Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου εμπί- πτουν τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος του άρθρου 80 του Ν. 3463/2006 (Α΄ 114) εκτός των κέντρων διασκέδασης. Επίσης, στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος εμπίπτουν τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός τουριστικών καταλυμάτων, καθώς και τα θέατρα και οι κινηματογράφοι.

Άρθρο 28Γνωστοποίηση λειτουργίαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κεφα- λαίου, υπάγονται στο καθεστώς γνωστοποίησης του άρθρου 6 με την επιφύλαξη των παραγράφων 2 και 3, καθώς και των άρθρων 29 και 30.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Πριν από την υποβολή της γνωστοποίησης ο ενδια- φερόμενος πρέπει να έχει εξασφαλίσει ότι το κατάστημα μπορεί να ιδρυθεί στη συγκεκριμένη θέση. Για το σκοπό αυτόν απαιτείται βεβαίωση από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου, στην περιφέρεια του οποίου πρόκειται να λειτουργήσει το κατάστημα ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα μπορεί να ιδρυθεί στη συγκεκριμένη θέση. Η αρμόδια για τη χορήγηση της βε- βαίωσης υπηρεσία διερευνά τις υφιστάμενες χρήσεις γης και άλλους περιορισμούς που τίθενται στην κείμενη νομοθεσία ή σε κανονιστικές αποφάσεις του Δήμου, οι οποίες έχουν εκδοθεί πριν την ημερομηνία κατάθεσης αίτησης για την έκδοση της βεβαίωσης, και χορηγεί τη βεβαίωση εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβο- λή της σχετικής αίτησης. Αν παρέλθει άπρακτη η προα- ναφερόμενη προθεσμία, θεωρείται ότι η βεβαίωση έχει χορηγηθεί, εφόσον η λειτουργία της συγκεκριμένης δραστηριότητας στη συγκεκριμένη θέση δεν απαγο- ρεύεται. Η βεβαίωση ισχύει για πέντε (5) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της και μέσα στο διάστημα αυτό ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προβεί στη γνωστοποίηση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το άρθρο 285 του Ν. 3463/2006 (Α΄ 114) ισχύει και για τη γνωστοποίηση του παρόντος άρθρου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η γνωστοποίηση πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριότητας και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ) του άρθρου 14. Μέχρι την ενεργοποίηση του ΟΠΣ-ΑΔΕ για το τμήμα που αφορά τη γνωστοποίηση των καταστη- μάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, η γνωστοποίηση υποβάλλεται είτε στο Δήμο είτε σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Ο Δήμος στην περιφέρεια του οποίου πρόκειται να λειτουργήσει η συγκεκριμένη δραστηριότητα είναι η αρμόδια αρχή για την παρακολούθηση και διαχείριση της γνωστοποίησης και οφείλει να την κοινοποιήσει στις ελεγκτικές αρχές προκειμένου να λάβουν γνώση για την έναρξη λειτουργίας της δραστηριότητας στην αντίστοι- χη εγκατάσταση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η χορήγηση της βεβαίωσης της παραγράφου 2 δεν αποτελεί προϋπόθεση για την χορήγηση άδειας έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., ανεξαρτήτως της νομικής μορφής του καταστήματος.

Άρθρο 29Απλούστευση ρυθμίσεων για τη χρήση μουσικής και χρήση μουσικών οργάνωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η χρήση μουσικής ή μουσικών οργάνων πραγμα- τοποιείται, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας, χωρίς να απαιτείται έκδοση προηγούμενης άδειας της 3/1995 Αστυνομικής Διάταξης, η οποία εγκρί- θηκε με την 1023/2/37-ια/1996 απόφαση του Υπουργού Δημοσίας Τάξης (Β΄ 15). Οι προϋποθέσεις χρήσης δεν θίγονται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ο ενδιαφερόμενος, εφόσον προτίθεται να προβεί στη χρήση μουσικής ή μουσικών οργάνων, υποχρεούται να συμπεριλάβει στη γνωστοποίηση του άρθρου 28 τη δήλωση χρήσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η χρήση μουσικής πέραν του ωραρίου προϋποθέτει την έκδοση της άδειας της παραγράφου 3 του άρθρου 3 της 3/1995 Αστυνομικής Διάταξης. Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης της, η άδεια χορηγείται χω- ρίς την προσκόμιση άλλων δικαιολογητικών πέραν του αποδεικτικού υποβολής της γνωστοποίησης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Υποχρεώσεις ή άδειες σχετιζόμενες με τη νομο- θεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας δεν θίγονται. Οι υποχρεώσεις ή άδειες του προηγούμενου εδαφίου δεν αποτελούν απαιτούμενο δικαιολογητικό ή περιεχόμενο της γνωστοποίησης ούτε της άδειας της προηγούμενης παραγράφου.

Άρθρο 30Απλούστευση ρυθμίσεων για την άδεια κοινοχρήστου χώρουΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για τη χρήση κοινόχρηστου χώρου απαιτείται προ- ηγούμενη άδεια, σύμφωνα με το Β.δ. 24.9/20.10/1958 (Α΄ 171).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Αν ο φορέας της δραστηριότητας αιτηθεί και λάβει την προβλεπόμενη άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου μετά τη γνωστοποίηση ή η ήδη χορηγηθείσα άδεια τρο- ποποιηθεί, προβαίνει σε μεταβολή των στοιχείων που έχουν γνωστοποιηθεί και δεν απαιτείται η έκδοση της πράξης πρόσθετου προσδιορισμού εξυπηρετούμενων ατόμων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης, που εκδίδεται εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθορίζο- νται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγη- ση από τους Δήμους της άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η προβλεπόμενη στο προτελευταίο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 13 του β.δ. 24.9/20.10/1958 προθεσμία ορίζεται σε πέντε (5) ημέρες.

Άρθρο 31Απλούστευση ρυθμίσεων για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σε τουριστικά καταλύματαΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν εντός τουριστικών καταλυμάτων, σύμφω- να με το Ν. 4276/2014 υπάγονται εφεξής στο καθεστώς γνωστοποίησης του άρθρου 6. Αρμόδια υπηρεσία για την παρακολούθηση και διαχείριση της γνωστοποίησης ορίζεται η κατά περίπτωση αρμόδια υπηρεσία τουρι- σμού. Κατά τα λοιπά, για τη γνωστοποίηση εφαρμόζεται το άρθρο 28.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παρ. 5 του άρθρου 3 και η παρ. 5 του άρθρου 4 του Ν. 4276/2014 καταργούνται.

Άρθρο 32Απλούστευση ρυθμίσεων για τα θέατρα και τους κινηματογράφους

Τα θέατρα και οι κινηματογράφοι υπάγονται εφεξής στο καθεστώς γνωστοποίησης του άρθρου 6 και στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου.

Άρθρο 33Ρυθμίσεις ΑρχαιολογίαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Εντός δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εσω- τερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Πολιτισμού και Αθλητισμού, που εκδίδονται ύστερα από εισήγηση του αρμόδιου Συμβουλίου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, προσδιορίζονται οι περιοχές αρχαιολογι- κού ενδιαφέροντος στις οποίες μπορούν να ιδρύονται οι δραστηριότητες του παρόντος Κεφαλαίου, οι τυχόν ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Μετά την έναρξη ισχύος των ανωτέρω κανονιστικών αποφάσεων, η απαιτούμενη από το Ν. 3028/2002 έγκρι- ση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για την εγκατάσταση και λειτουργία των δραστηριοτήτων του παρόντος Κεφαλαίου σε περιοχές αρχαιολογικού ενδι- αφέροντος, χορηγείται απευθείας από τις αρμόδιες Πε- ριφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, χωρίς προηγούμενη γνωμοδότηση του Συμ- βουλίου, εφόσον δεν συντρέχουν ειδικοί λόγοι, εξαιτίας των οποίων επιβάλλεται η λήψη επιπλέον ή ειδικών όρων.

Άρθρο 34ΚυρώσειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Αν ο υπόχρεος παραλείψει την υποβολή γνωστο- ποίησης ή γνωστοποιήσει αναληθή στοιχεία ή παρα- λείψει την υποβολή γνωστοποίησης των στοιχείων της οικονομικής δραστηριότητας σε περίπτωση επικείμενης μεταβολής, επιβάλλονται σε βάρος του φορέα της οικο- νομικής δραστηριότητας οι κυρώσεις του άρθρου 15, όπως αυτές εξειδικεύονται στην υπουργική απόφαση του άρθρου 38. Αρμόδιο όργανο για την επιβολή των κυρώσεων αυτών ορίζεται ο οικείος Δήμαρχος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Κατά των αποφάσεων επιβολής κυρώσεων χωρεί ειδική διοικητική προσφυγή, σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010 (Α΄87).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Σε περίπτωση παραβίασης επιμέρους όρων και προ- ϋποθέσεων κατά τη λειτουργία δραστηριοτήτων που υπόκεινται σε γνωστοποίηση εφαρμόζονται οι κυρώσεις της κείμενης νομοθεσίας από τα αρμόδια όργανα που ορίζονται σε αυτή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Όπου στην κείμενη νομοθεσία προβλέπεται η κύ- ρωση της προσωρινής ή οριστικής αφαίρεσης άδειας λειτουργίας, νοείται εφεξής η προσωρινή ή οριστική διακοπή λειτουργίας για τα καταστήματα που υπό- κεινται σε γνωστοποίηση, με σφράγιση αυτών από τα αρμόδια όργανα του Δήμου και με τη συνδρομή των Αστυνομικών Αρχών όπου απαιτείται. Όπου στην κείμε- νη νομοθεσία προβλέπεται η κύρωση της προσωρινής ή οριστικής αφαίρεσης της άδειας χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων, νοείται εφεξής η διοικητική πράξη του αρμόδιου οργάνου που διατάσσει την προσωρινή ή οριστική διακοπή της χρήσης αυτής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η έλλειψη γνωστοποίησης ή η γνωστοποίηση ανα- ληθών στοιχείων ή η παράλειψη γνωστοποίησης με- ταβληθέντων στοιχείων δεν επιφέρουν ως αυτοτελείς παραβάσεις ποινικές κυρώσεις.

Άρθρο 35ΠαράβολοΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για τη γνωστοποίηση των δραστηριοτήτων του πα- ρόντος καταβάλλεται άπαξ το παράβολο, όπως αυτό έχει καθορισθεί για την άδεια λειτουργίας με τις κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 11 του άρθρου 80 του Ν. 3463/2006 (Α΄ 114).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για τη γνωστοποίηση χρήσης μουσικής δεν απαιτεί- ται πρόσθετο παράβολο.

Άρθρο 36ΕξουσιοδότησηΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονο- μίας και Ανάπτυξης, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργει- ας και Πολιτισμού και Αθλητισμού, που εκδίδεται μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος, κα- θορίζονται η διαδικασία έκδοσης της βεβαίωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 28, το περιεχόμενο και η διαδικασία της γνωστοποίησης, τα τυχόν έγγραφα που τηρούνται στην έδρα της δραστηριότητας, ο τρόπος γνωστοποίησης των στοιχείων σε περίπτωση επικείμε- νης μεταβολής τους, οι αρχές στις οποίες κοινοποιείται η γνωστοποίηση προκειμένου να ασκήσουν τις ελεγκτικές τους αρμοδιότητες, η κλιμάκωση των επιβαλλόμενων κυρώσεων εντός των ορίων της παραγράφου 1 του άρθρου 15, η διαδικασία επιβολής τους και κάθε άλλο σχετικό με τη γνωστοποίηση θέμα, σύμφωνα με τα άρ- θρα 5 και 6.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών μπορεί να ανακαθορίζεται το ύψος του παραβόλου του άρθρου 11, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής του, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για τη μεταφορά των πιστώσεων στα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 11.

Άρθρο 37Τροποποιούμενες και καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταρ- γούνται: α) Οι αρμοδιότητες των πρωτοβάθμιων και δευτε- ροβάθμιων συμβουλίων που περιγράφονται στους Α.ν. 445/1937 (Α΄ 32) και 446/1937 (Α΄ 23) αναφορικά με την αδειοδότηση των θεάτρων και κινηματογράφων. Η αρμοδιότητα των συμβουλίων για την αδειοδότηση των λοιπών ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων του άρθρου 81 του Ν. 3463/2006 παραμένει εν ισχύι. β) Το εδάφιο τρίτο του σημείου 2 της παραγράφου Β΄ του άρθρου 14 της Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967/2012 απόφασης του Υπουργού Υγείας (Β΄2718). Τα κέντρα διασκέδασης εξακολουθούν να αδειοδοτούνται, σύμφωνα με το άρ- θρο 80 του Ν. 3463/2006.

Άρθρο 38Μεταβατικές διατάξειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το παρόν Κεφάλαιο εφαρμόζεται για τις δραστη- ριότητες που λειτουργούν μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 30. Οι άδειες λειτουργίας και άδειες χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων που έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα παραμένουν σε ισχύ. Εάν μεταβληθεί στοιχείο της δραστηριότητας με βάση το οποίο χορηγήθηκε η άδεια, ο φορέας του καταστήματος υποχρεούται σε γνω- στοποίηση κατά τη διάταξη του άρθρου 28 και εφεξής η λειτουργία του καταστήματος διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Εάν ο φορέας έχει λάβει προέγκριση κατά τις δι- ατάξεις του άρθρου 80 του Ν. 3463/2006 και των κατ' εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικών πράξεων, αλλά δεν έχει ακόμη λάβει την άδεια λειτουργίας, προβαίνει σε γνωστοποίηση χωρίς να απαιτείται η έκδοση της βεβαί- ωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 28.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Εκκρεμείς αιτήσεις για έκδοση προέγκρισης κατά τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν. 3463/2006 και των κατ' εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικών πράξεων νο- ούνται ως αιτήσεις για τη χορήγηση βεβαίωσης κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 28 και εξετάζονται ως τέτοιες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι ρυθμίσεις του άρθρου 30 καταλαμβάνουν και εκκρεμείς αιτήσεις για έκδοση άδειας χρήσης κοινόχρη- στου χώρου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Κατ' αντιστοιχία με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, το άρθρο 29 εφαρμόζεται για όσους φορείς επιθυμούν να κάνουν χρήση μουσικής ή μουσικών ορ- γάνων μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, ανεξαρτήτως αν έχουν άδεια λειτουργίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Από την έναρξη ισχύος της κοινής απόφασης που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 36, η υπα- γωγή της οικονομικής δραστηριότητας σε καθεστώς γνωστοποίησης απαλλάσσει το φορέα της οικονομικής δραστηριότητας από την υποχρέωση λήψης άδειας λει- τουργίας. Όπου απαιτείται η προσκόμιση άδειας λειτουρ- γίας, προσκομίζεται εφεξής το αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ
Άρθρο 39Πεδίο εφαρμογής

Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου εμπίπτουν οι δραστηριότητες με Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 55.10,55.20,55.30 και 55.90, που περιλαμβάνονται στην 8η Ομάδα του Παραρτήματος.

Άρθρο 40Γνωστοποίηση λειτουργίας τουριστικών κατα- λυμάτωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, οι δραστη- ριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου υπάγονται σε καθεστώς γνωστο- ποίησης του άρθρου 6. Η γνωστοποίηση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ) του άρθρου 14.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Μέχρι την ενεργοποίηση του ΟΠΣ-ΑΔΕ ως προς το τμήμα που αφορά τη γνωστοποίηση των τουριστικών δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου ή το αργότερο μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου 2017, οι δραστηριότητες υπάγονται σε κα- θεστώς έγκρισης του άρθρου 7. Η αρμόδια υπηρεσία τουρισμού χορηγεί Ειδικό Σήμα Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.), σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 44.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Από την ενεργοποίηση του ΟΠΣ-ΑΔΕ ως προς το τμήμα που αφορά τη γνωστοποίηση των τουριστικών δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου ή το αργότερο από την 1η Οκτωβρίου 2017, η χορήγηση του Ε.Σ.Λ. καταργείται και τα απαιτούμενα από την κείμενη νομοθεσία δικαιολογη- τικά για τη λειτουργία των τουριστικών καταλυμάτων δεν υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία τουρισμού, αλλά τηρούνται εντός των τουριστικών καταλυμάτων. Όπου στη κείμενη νομοθεσία γίνεται λόγος για Ε.Σ.Λ., εφεξής νοείται η γνωστοποίηση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Τουρισμού καθορίζονται το περιεχόμενο και η διαδικασία της γνωστοποίησης, τα τυχόν έγγρα- φα που τηρούνται στην έδρα της δραστηριότητας, ο τρόπος γνωστοποίησης των στοιχείων σε περίπτωση επικείμενης μεταβολής τους, οι αρχές στις οποίες κοινο- ποιείται η γνωστοποίηση προκειμένου να ασκήσουν τις ελεγκτικές τους αρμοδιότητες, η κλιμάκωση των επιβαλ- λόμενων κυρώσεων εντός των ορίων της παραγράφου 1 του άρθρου 15, η διαδικασία επιβολής τους και κάθε άλλο σχετικό με τη γνωστοποίηση θέμα, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6.

Άρθρο 41Γνωστοποίηση λειτουργίας και χρήσης κολυμβητικών δεξαμενώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Σε καθεστώς γνωστοποίησης του άρθρου 6 υπάγο- νται οι κολυμβητικές δεξαμενές που λειτουργούν εντός των τουριστικών καταλυμάτων. Η γνωστοποίηση υπο- βάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω του Ολοκλη- ρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δρα- στηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ - ΑΔΕ) του άρθρου 14.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Μέχρι την ενεργοποίηση του ΟΠΣ-ΑΔΕ για το τμή- μα που αφορά τη γνωστοποίηση των κολυμβητικών δεξαμενών, η γνωστοποίηση υποβάλλεται στην αρμό- δια υπηρεσία τουρισμού, είτε σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ). Οι υπηρεσίες αυτές υπο- χρεούνται να την κοινοποιούν αμελλητί στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται λόγος για «άδεια λειτουργίας κολυμβητικών δεξαμενών», εφεξής νοείται η γνωστοποίηση. 5. Τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία για τη λειτουργία των κολυμβητικών δεξα- μενών δεν κατατίθενται στην αρμόδια υπηρεσία, αλλά τηρούνται στις εγκαταστάσεις όπου αυτές λειτουργούν. 6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Τουρισμού καθορίζονται το περιεχόμενο και η διαδικασία της γνωστοποίησης, ο τρόπος γνωστο- ποίησης των στοιχείων σε περίπτωση επικείμενης μετα- βολής τους, οι αρχές στις οποίες κοινοποιείται η γνωστο- ποίηση προκειμένου να ασκήσουν τις ελεγκτικές τους αρμοδιότητες, η κλιμάκωση των επιβαλλόμενων κυρώ- σεων εντός των ορίων της παραγράφου 1 του άρθρου 15, η διαδικασία επιβολής τους και κάθε άλλο σχετικό με τη γνωστοποίηση θέμα, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6.

Άρθρο 42Απλούστευση της διαδικασίας έναρξης λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο Ν. 4276/2014 (Α Ί 55) επέρχονται οι εξής τρο- ποποιήσεις: α. Καταργούνται: αα) το στοιχείο ζ ' της παραγράφου 1 του άρθρου 3, ββ) το στοιχείο ζ' της παραγράφου 1 του άρθρου 4 β. Τροποποιούνται: αα) Το στοιχείο δ ' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής: «δ. Στην περίπτωση που το κατάστημα αδειοδοτείται περιβαλλοντικά και σύμφωνα με τους όρους για τη δια- χείριση και τη διάθεση υγρών αποβλήτων που προβλέ- πονται στην απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ή στις πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις, συνδέεται με το αποχετευτικό δίκτυο του οικείου Ο.Τ.Α., προσκομί- ζεται αποδεικτικό σύνδεσης με το δίκτυο αυτό». ββ) Το στοιχείο δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής: «Στην περίπτωση που το κατάλυμα αδειοδοτείται περι- βαλλοντικά και σύμφωνα με τους όρους για τη διαχείρι- ση και τη διάθεση υγρών αποβλήτων που προβλέπονται στην απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ή στις πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις, συνδέεται με το αποχετευτικό δίκτυο του οικείου Ο.Τ.Α., προσκομίζεται αποδεικτικό σύνδεσης με το δίκτυο αυτό». γ. Στο στοιχείο στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής: «Εφόσον η έκδοση της απόφασης έγκρισης περιβαλ- λοντικών όρων ή η δήλωση υπαγωγής σε πρότυπες πε- ριβαλλοντικές δεσμεύσεις απαιτούνται για την έκδοση της άδειας δόμησης, δεν απαιτείται η υποβολή των ως άνω παραστατικών». δ. Στο στοιχείο στ ' της παραγράφου 1 του άρθρου 4 προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής: «Εφόσον η έκδοση της απόφασης έγκρισης περιβαλ- λοντικών όρων ή η δήλωση υπαγωγής σε πρότυπες περι- βαλλοντικές δεσμεύσεις απαιτούνται για την έκδοση της άδειας οικοδομής ή της άδειας δόμησης, δεν απαιτείται η υποβολή των ως άνω παραστατικών».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στην υπ' αριθμ. 27715/9.12.2013 απόφαση του Υπουργού Τουρισμού (Β΄ 3118) επέρχονται οι εξής τρο- ποποιήσεις: α. Καταργούνται: αα) το στοιχείο β' της παραγράφου 1 του άρθρου 5, ββ) τα στοιχεία στ' και ζ' της παραγράφου 2 του άρ- θρου 5. β. Τροποποιούνται: αα) το στοιχείο ε ' της παραγράφου 2 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής: «ε. Στην περίπτωση που το κατάλυμα αδειοδοτείται περιβαλλοντικά και σύμφωνα με τους όρους για τη δια- χείριση και τη διάθεση υγρών αποβλήτων, που προβλέ- πονται στην απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ή στις πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις, συνδέεται με το αποχετευτικό δίκτυο του οικείου Ο.Τ.Α., προσκομί- ζεται αποδεικτικό σύνδεσης με το δίκτυο αυτό». ββ) Στο στοιχείο θ ' της παραγράφου 2 του άρθρου 5 προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής: «θ. Εφόσον η έκδοση της απόφασης έγκρισης περι- βαλλοντικών όρων ή η δήλωση υπαγωγής σε πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις απαιτούνται για την έκδοση της άδειας δόμησης, δεν απαιτείται η υποβολή των ως άνω παραστατικών».

Άρθρο 43Πιστοποιητικό πυρασφάλειαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο Ν. 4276/2014 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α. το στοιχείο γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 αντι- καθίσταται ως εξής: «γ. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας για το σύνολο της εγκατάστασης, το οποίο εκδίδεται από την οικεία Πυ- ροσβεστική Υπηρεσία, για τα τουριστικά καταλύματα του παρόντος άρθρου δυναμικότητας πενήντα μίας (51) κλινών και άνω και για τις οργανωμένες τουριστικές κα- τασκηνώσεις (camping) ανεξαρτήτως δυναμικότητας», β. το στοιχείο γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 4 αντι- καθίσταται ως εξής: «γ. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας για το σύνολο της εγκατάστασης, το οποίο εκδίδεται από την οικεία Πυ- ροσβεστική Υπηρεσία, για τα τουριστικά καταλύματα του παρόντος άρθρου δυναμικότητας πενήντα μίας (51) κλινών και άνω».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το στοιχείο δ ' της παραγράφου 2 του άρθρου 46 του Ν. 4179/2013 (Α΄ 175) αντικαθίσταται ως εξής: «δ. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας για το σύνολο της εγκατάστασης, το οποίο εκδίδεται από την οικεία Πυ- ροσβεστική Υπηρεσία, για τα καταλύματα του παρό- ντος άρθρου δυναμικότητας πενήντα μίας (51) κλινών και άνω».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στην υπ' αριθμ. 27715/9.12.2013 (Β΄ 3118) απόφαση του Υπουργού Τουρισμού επέρχονται οι εξής τροποποι- ήσεις: α. το στοιχείο δ ' της παραγράφου 1 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής: «δ. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας για το σύνολο της εγκατάστασης, το οποίο εκδίδεται από την οικεία Πυ- ροσβεστική Υπηρεσία, για τις τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις δυναμικότητας πενήντα μίας (51) κλινών και άνω», β. το στοιχείο δ ' της παραγράφου 2 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής: «δ. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας για το σύνολο της εγκατάστασης, το οποίο εκδίδεται από την οικεία Πυ- ροσβεστική Υπηρεσία, για τις τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες δυναμικότητας πενήντα μίας (51) κλινών και άνω».

Άρθρο 44Χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παρ. 3 του άρθρου 3 του Ν. 4276/2014 αντικαθί- σταται ως εξής: «3. Η αρμόδια υπηρεσία τουρισμού χορηγεί Ε.Σ.Λ. εντός είκοσι οκτώ (28) ημερών από την προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών της παραγράφου 1. Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία, τεκμαίρεται η χορήγηση του Ε.Σ.Λ., σύμφωνα με την παρ. 4 του άρ- θρου 14 του Ν. 3844/2010 (Α΄ 63) και ο αιτών μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για τη χορήγηση του Ε.Σ.Λ. αρχή. Το Ε.Σ.Λ. χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία τουρισμού».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 4276/2014 αντικαθί- σταται ως εξής: «3. Η αρμόδια υπηρεσία τουρισμού χορηγεί Ε.Σ.Λ. εντός είκοσι οκτώ (28) ημερών από την προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών της παραγράφου 1. Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία, τεκμαίρε- ται η χορήγηση του Ε.Σ.Λ., σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 3844/2010 (Α΄ 63) και ο αιτών μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για τη χορήγηση του Ε.Σ.Λ. αρχή. Το Ε.Σ.Λ. χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία τουρισμού».

Άρθρο 45Κατάταξη τουριστικών καταλυμάτων

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 4276/2014 αντικαθίσταται ως εξής: «2. Τα ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια διαμερί- σματα δύνανται, προαιρετικά, να καταταχθούν σε κα- τηγορίες κλειδιών».

Άρθρο 46Κολυμβητικές δεξαμενές

Καταργούνται: α) Η παρ. 7 του άρθρου 3 και η παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 4276/2014. β) Οι παράγραφοι 3 και 3.1 του άρθρου 5 της υπ' αριθμ. 27715/9.12.2013 απόφασης του Υπουργού Τουρισμού.

Άρθρο 47ΚυρώσειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Αν ο υπόχρεος παραλείψει την υποβολή γνωστο- ποίησης ή γνωστοποιήσει αναληθή στοιχεία ή παρα- λείψει την υποβολή γνωστοποίησης των στοιχείων της οικονομικής δραστηριότητας σε περίπτωση επικείμενης μεταβολής, επιβάλλονται σε βάρος του οι κυρώσεις του άρθρου 15. Αρμόδια αρχή για την επιβολή των κυρώσε- ων είναι η οικεία υπηρεσία τουρισμού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Κατά των πράξεων επιβολής κυρώσεων χωρεί η προσφυγή της παρ. 16 του άρθρου 7 του Ν. 4276/2014.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Σε περίπτωση παραβίασης επιμέρους όρων και προ- ϋποθέσεων κατά τη λειτουργία δραστηριοτήτων που υπόκεινται σε γνωστοποίηση εφαρμόζονται οι κυρώσεις της κείμενης νομοθεσίας από τα αρμόδια όργανα που ορίζονται σε αυτή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Όπου στην κείμενη νομοθεσία προβλέπεται η κύρω- ση της προσωρινής ή οριστικής αφαίρεσης Ε.Σ.Λ., νοείται εφεξής η προσωρινή ή οριστική διακοπή λειτουργίας της τουριστικής δραστηριότητας με τη σφράγιση της εγκατάστασης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του Ν. 4276/2014.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Όπου στην κείμενη νομοθεσία προβλέπεται η κύ- ρωση της αφαίρεσης άδειας λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής, νοείται εφεξής η διακοπή λειτουργίας και χρήσης της κολυμβητικής δεξαμενής με τη σφράγιση της εγκατάστασης.

Άρθρο 48Μεταβατικές διατάξειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το παρόν Κεφάλαιο εφαρμόζεται για τις δραστη- ριότητες που λειτουργούν μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Τα Ειδικά Σήματα Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) και οι άδειες λειτουργίας κολυμβητικών δεξαμενών που έχουν εκδο- θεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος παραμένουν σε ισχύ. Εάν μεταβληθεί στοιχείο της δραστηριότητας με βάση το οποίο χορηγήθηκε το Ε.Σ.Λ. ή η άδεια, η διαδι- κασία που ακολουθείται για τη συνέχιση της λειτουργίας του καταλύματος ή της κολυμβητικής δεξαμενής διέπε- ται από διατάξεις του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Εκκρεμείς αιτήσεις για την έκδοση Ε.Σ.Λ. ή άδειας κολυμβητικής δεξαμενής εξετάζονται με βάση τις δια- τάξεις του παρόντος. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 49Λοιπές ρυθμίσεις πυροπροστασίας και πυρασφάλειαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο πεδίο εφαρμογής της 3/2015 Πυροσβεστικής Διάταξης (Β΄ 529) εμπίπτουν από τη δημοσίευση του παρόντος τα κέντρα διασκέδασης άνω των διακοσίων (200) ατόμων και οι κινηματογράφοι.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που περιγρά- φονται στους Α.ν. 445/37 (Α΄ 32), 446/37 (Α΄ 23) και το Β.δ. 15/1956 (Α΄ 123) για τα κέντρα διασκέδασης άνω των διακοσίων (200) ατόμων και τους κινηματογράφους καταργούνται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η περίπτωση θ' της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 3511/ 2006 (Α΄ 258), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 64 του Ν. 4249/2014 (Α΄ 73), αντικαθίσταται ως εξής: «θ. Την επιβολή προστίμων ή άλλων διοικητικών κυ- ρώσεων σε όσους επιβαρύνουν την Υπηρεσία με την ειδοποίηση και επέμβαση των υπηρεσιών του Π.Σ. σε περιστατικά που οφείλονται σε δόλο ή βαριά αμέλεια ή μη τήρηση των σχετικών διατάξεων ασφαλείας, ιδίως για ζητήματα πυροπροστασίας και συντήρησης ανελ- κυστήρων, καθώς και σε όσους για οποιονδήποτε λόγο παρακωλύουν ή δυσχεραίνουν αναίτια το πυροσβεστι- κό έργο, δεν τηρούν τα απαιτούμενα από την κείμενη νομοθεσία μέτρα και μέσα (ενεργητικής) πυροπροστα- σίας ή τις προδιαγραφές αυτών, δεν έχουν προβεί στις προβλεπόμενες διοικητικές διαδικασίες, δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα από την ισχύουσα κατά περίπτωση νο- μοθεσία πυροπροστασίας έγγραφα και δικαιολογητικά, όπως ενδεικτικά, μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας, σχέδια κατόψεων, πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυρο- προστασίας, βιβλίο ελέγχου και συντήρησης μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας. Η διαδικασία βεβαίωσης των ανωτέρω πράξεων και το είδος της διοικητικής ποινής που επιβάλλεται καθο- ρίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ενώ το ύψος του προστίμου που αναλογεί, καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών και εισπράττεται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το άρθρο 14 του Ν. 3511/2006 (Α΄ 258), όπως τρο- ποποιήθηκε με το άρθρο 100 του Ν. 4249/2014 (Α΄ 73), αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 14 Πυροσβεστικές διατάξεις - Πυροπροστασία 1. Με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώ- ματος εκδίδονται πυροσβεστικές διατάξεις με τις οποίες θεσπίζονται: α) Προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα και μέσα πα- θητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας για την πρό- ληψη και καταστολή των πυρκαγιών στις επιχειρήσεις και εγκαταστάσεις κάθε δραστηριότητας. β) Κατασταλτικά μέτρα στα δάση, στις δασικές και αγροτικές εκτάσεις. γ) Διοικητικές διαδικασίες και δικαιολογητικά έγκρισης μελετών ενεργητικής πυροπροστασίας και χορήγησης πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας, η απαί- τηση εφοδιασμού με πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυρο- προστασίας και η χρονική διάρκεια ισχύος του ανάλογα με τη φύση της δραστηριότητας, καθώς και κάθε άλλη ειδικότερη διαδικασία που απαιτείται για τη χορήγηση των ανωτέρω εγγράφων. 2. Οι πυροσβεστικές διατάξεις εγκρίνονται από τον Υπουργό Εσωτερικών και δημοσιεύονται στην Εφημε- ρίδα της Κυβερνήσεως. 3. Οι παραβάτες των πυροσβεστικών διατάξεων διώ- κονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 433 Π.Κ. 4. Η Πυροσβεστική Αρχή δύναται να επιβάλει στους παραβάτες ανεξάρτητα από την άσκηση ποινικής δίωξης της παραγράφου 3, διοικητικό πρόστιμο από εκατό (100) έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ λαμβάνοντας υπόψη το βαθμό επικινδυνότητας από τη συντελούμενη παράβα- ση, τη διάρκεια αυτής, το βαθμό άμεσης συμμόρφωσης και τη συνεργασία του παραβάτη, τις επιπτώσεις στο ευρύ κοινό και το μέγεθος της επιχείρησης. Το πρόστι- μο του προηγούμενου εδαφίου δύναται να επαυξάνεται σε περίπτωση υποτροπής εντός διαστήματος ενός (1) έτους. Η Πυροσβεστική Αρχή εφόσον διαπιστώσει ότι υφίσταται άμεσος κίνδυνος για την ασφάλεια δύναται να επιβάλει απευθείας διοικητικά μέτρα, όπως προσωρινή ή οριστική παύση ή αναστολή λειτουργίας της επιχείρη- σης ή εγκατάστασης μέσω της σφράγισης αυτής με τη συνδρομή των αρμόδιων αρχών. Η Πυροσβεστική Αρχή δύναται επίσης, πριν την εφαρμογή της παραγράφου 3 και των κυρώσεων των προηγούμενων εδαφίων της παρούσας παραγράφου, εφόσον κρίνει ότι οι συντελού- μενες παραβάσεις είναι ήσσονος σημασίας να προβαίνει σε συστάσεις και χορήγηση αποκλειστικής προθεσμίας για άρση της παράβασης. Τα ποσά των διοικητικών προ- στίμων εισπράττονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. 5. Το ύψος και τα ειδικότερα θέματα σχετικά με τον τρόπο, τον τύπο και τη διαδικασία επιβολής των προστί- μων για καθεμία από τις παραβάσεις των πυροσβεστι- κών διατάξεων εντός των ορίων της παραγράφου 4, η επαύξηση τους σε περίπτωση υποτροπής, τα ειδικότερα διοικητικά ή άλλα μέτρα που επιβάλλονται από τα αρ- μόδια ελεγκτικά όργανα, η βεβαίωση και η διαδικασία είσπραξης των προστίμων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου 4, καθορίζεται με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος ή με πυροσβεστική διάταξη, η οποία εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών. 6. Ο έλεγχος για την εφαρμογή των πυροσβεστικών διατάξεων, των κανονισμών πυροπροστασίας και γενικά της νομοθεσίας πυρασφάλειας, καθώς και η επιβολή των κυρώσεων και διοικητικών μέτρων ανήκει στα πυρο- σβεστικά όργανα, τα οποία υποχρεούνται να διευκολύ- νουν οι ιδιοκτήτες ή εκμεταλλευόμενοι τις επιχειρήσεις ή εγκαταστάσεις ή οι εργοδότες κατά την έννοια της παρ. 1β του Ν. 3850/2010 (Α΄ 84) όπως κάθε φορά ισχύει, σε όλες τις επιχειρήσεις ή εγκαταστάσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα που αφορούν. Σε περίπτωση άρνησης ή παρεμπόδισης του ασκού- μενου ελέγχου από τον ιδιοκτήτη - εκμεταλλευτή της επιχείρησης - εγκατάστασης ή άρνησης με οποιονδήπο- τε τρόπο από τον ιδιοκτήτη - εκμεταλλευτή της επιχεί- ρησης χορήγησης στα αρμόδια πυροσβεστικά όργανα κάθε στοιχείου - εγγράφου απαραίτητου για τη διεξα- γωγή του ελέγχου, τα πυροσβεστικά όργανα δύνανται να ζητήσουν τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας και παρουσία της πραγματοποιείται ο έλεγχος, ενώ στον ιδιοκτήτη - εκμεταλλευτή δύνανται να επιβάλλονται οι κυρώσεις των ανωτέρω παραγράφων 3 και 4. Για τον έλεγχο των επιχειρήσεων και εγκαταστάσεων που αφο- ρούν δημόσια θεάματα, η είσοδος των πυροσβεστικών οργάνων είναι ελεύθερη. 7. Κανονιστικές πράξεις που θεσπίζουν απαιτήσεις ή δικαιολογητικά που σχετίζονται με την επιβολή και τήρη- ση των μέτρων και μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας, το πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας και τη διάρκεια ισχύος του και κάθε άλλης ή ειδικότερης διαδι- κασίας του παρόντος άρθρου, και δεν προβλέπονται ή απαιτούνται από πυροσβεστικές διατάξεις, συνυπογρά- φονται από τον Υπουργό Εσωτερικών μετά από σύμφω- νη γνώμη του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος. 8. Την ευθύνη για την τοποθέτηση, τη συντήρηση και την καλή λειτουργία όλων των προληπτικών και κα- τασταλτικών μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις επιχειρήσεις και εγκαταστάσεις έχει ο ιδιοκτήτης ή ο εκμεταλλευτής τους».

Άρθρο 50Τροποποιήσεις του Ν. 4302/2014 (Α΄225)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο άρθρο 1 του Ν. 4302/2014 (Α΄225) προστίθεται- περίπτωση ιγ' ως εξής: «ιγ) Γνωστοποίηση είναι η υποχρεωτική διαδικασία με την οποία ο ενδιαφερόμενος ενημερώνει εκ των προ- τέρων την αρμόδια αρχή για την έναρξη λειτουργίας οικονομικής δραστηριότητας του παρόντα νόμου, την οποία προτίθεται να ασκήσει σε ορισμένο χώρο ή εγκα- τάσταση χωρίς να απαιτείται εκ των προτέρων έλεγχος».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η περίπτωση στ' του άρθρου 1 του Ν. 4302/2014 (Α΄225) τροποποιείται ως εξής: «στ) Φορέας Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο έχει το δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης του Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής και στο όνομα του οποίου εκδίδεται η άδεια εγκατάστασης ή υποβάλλεται η προβλεπόμενη στο άρ- θρο 8 γνωστοποίηση».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν. 4302/2014 τροποποι- είται ως εξής: «1. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση εφοδιασμού με άδεια εγκατάστασης και άδεια λειτουργίας όλα τα Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή μη μηχανολογικού εξοπλισμού, που δεν κατατάσσονται στην κατηγορία Α΄ του Ν. 4014/2011 (Α΄ 209) και των κατ' εξουσιοδότηση αυτού κανονιστι- κών πράξεων. Για την έναρξη λειτουργίας των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας παραγράφου υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή η γνωστοποίηση της περίπτωσης ιγ' του άρθρου 1 του παρόντος, η οποία αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη νόμιμη άσκηση της δραστηριότητας. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας γνωστοποίησης ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ξεκινήσει τη λειτουργία της δραστηριότητας. Τα απαιτούμενα από την κείμενη νομοθεσία δικαιολογητικά τηρούνται στις εγκαταστά- σεις της επιχείρησης. Οι έλεγχοι από την αρμόδια αρχή διενεργούνται μετά την υποβολή της γνωστοποίησης ή από τον χρόνο που υπήρχε υποχρέωση για την υπο- βολή της. Οι ρυθμίσεις της παρούσας παραγράφου δεν θίγουν τις υποχρεώσεις του φορέα του Κέντρου Αποθή- κευσης και Διανομής που απορρέουν από τις διατάξεις του Ν. 4014/2011».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 4302/2014 τροποποι- είται ως εξής: «2. Για την εγκατάσταση ή την επέκταση ή τον εκσυγ- χρονισμό Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής, που, ανεξαρτήτως της ύπαρξης ή μη μηχανολογικού εξο- πλισμού, κατατάσσονται στην υποκατηγορία Α1 και Α2 του Ν. 4014/2011 και των κατ' εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικών πράξεων, η αδειοδοτούσα αρχή εκδίδει άδεια εγκατάστασης με την προσκόμιση των απαραίτη- των δικαιολογητικών και εγκρίσεων. Κατά τα λοιπά, για τη λειτουργία των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας πα- ραγράφου, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η παρ. 3 του άρθρου 8 του Ν. 4302/2014 τροποποι- είται ως εξής: «3. Για την επέκταση ή τον εκσυγχρονισμό Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής που δεν κατατάσσεται στην κατηγορία Α΄ του Ν. 4014/2011 και των κατ' εξουσιο- δότηση αυτού κανονιστικών πράξεων, η αδειοδοτούσα αρχή εκδίδει άδεια εγκατάστασης με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών και εγκρίσεων, εφό- σον από την επέκταση ή τον εκσυγχρονισμό μεταπίπτει η κατάταξη του Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής στην κατηγορία Α».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 4302/2014 τροποποι- είται ως εξής: «4. Αν πρόκειται να μεταβληθούν για οποιονδήποτε λόγο τα στοιχεία της δραστηριότητας τα οποία έχουν γνωστοποιηθεί, ο φορέας της οικονομικής δραστηριό- τητας υποχρεούται σε προηγούμενη γνωστοποίηση της επιδιωκόμενης μεταβολής. Αν πρόκειται να μεταβληθεί ο τόπος άσκησης της οικονομικής δραστηριότητας, ο φορέας της οικονομικής δραστηριότητας υποχρεούται να υποβάλει νέα γνωστοποίηση, πριν από τη μεταβολή».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Η παρ. 7 του άρθρου 8 του Ν. 4302/2014 καταρ- γείται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Η παρ. 8 του άρθρου 8 του Ν. 4302/2014 τροποποι- είται ως εξής: «8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Υποδομών και Μεταφορών και Περι- βάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται ο τύπος και το περιεχόμενο της άδειας εγκατάστασης, ο τύπος και το περιεχόμενο των τροποποιήσεων και ανανεώσεων της και τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση για τη χορήγηση της. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται το περιεχόμενο και η διαδικασία της γνωστοποίησης, τα τυχόν έγγραφα που τηρούνται στην έδρα της δραστη- ριότητας, ο τρόπος γνωστοποίησης των στοιχείων σε περίπτωση επικείμενης μεταβολής τους, οι αρχές στις οποίες κοινοποιείται η γνωστοποίηση προκειμένου να ασκήσουν τις ελεγκτικές τους αρμοδιότητες, οι κυρώσεις σε περίπτωση παράλειψης γνωστοποίησης πριν από την έναρξη λειτουργίας της οικονομικής δραστηριότητας ή παράλειψης γνωστοποίησης των στοιχείων που πρόκει- ται να μεταβληθούν ή μεταβλήθηκαν ή παροχής αναλη- θών στοιχείων κατά τη γνωστοποίηση, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα που είναι αναγκαίο για την εφαρμογή της υποχρέωσης γνωστοποίησης από τον φορέα άσκησης οικονομικής δραστηριότητας».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Στο άρθρο 8 του Ν. 4302/2014 προστίθεται παρά- γραφος 10 ως εξής: «10. Σε περίπτωση που εκτός από την κύρια δραστη- ριότητα εξασκείται και δευτερεύουσα - συμπληρωματι- κή δραστηριότητα κατά την έννοια του άρθρου 1 του παρόντος, η οποία δεν κατατάσσεται στην κατηγορία Α΄ του Ν. 4014/2011 και των κατ' εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικών πράξεων, ο φορέας του Κέντρου Αποθή- κευσης και Διανομής υποχρεούται μόνο σε γνωστοποί- ηση της μεταβολής που επέρχεται με την προσθήκη της δευτερεύουσας δραστηριότητας».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Η παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν. 4302/2014 τροπο- ποιείται ως εξής: «1. Ως προς την τηρητέα διαδικασία και τις προϋποθέ- σεις για την έκδοση άδειας εγκατάστασης, καθώς και για τη διενέργεια ελέγχων και επιθεωρήσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 19, 20, 22, 24 έως και 28 του Ν. 3982/2011».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Η παρ. 2 του άρθρου 13 του Ν. 4302/2014 τροπο- ποιείται ως εξής: «2. Σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις που αποτελούν Κέ- ντρα Αποθήκευσης και Διανομής κατά την έννοια του παρόντος νόμου και δεν είναι εφοδιασμένες με άδεια εγκατάστασης ή λειτουργίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9 του Π.δ. 79/2004 (Α΄62) που αφορούν τους Σταθμούς Φορτηγών Αυτοκινήτων ή Εμπορευματικούς Σταθμούς Αυτοκινήτων Τύπου Β΄ ή τις διατάξεις του Ν. 3982/2011 (Α΄ 143), χορηγείται άδεια εγκατάστασης, όπου απαιτείται και υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή η γνωστοποίηση της περίπτωσης ιγ ' του άρθρου 1 του παρόντος. Η χορήγηση της άδειας εγκατάστασης πραγ- ματοποιείται χωρίς την επιβολή προστίμου, εφόσον ο φορέας της εγκατάστασης υποβάλλει εντός δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος της απόφασης της παρα- γράφου 8 του άρθρου 8 όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά στην αδειοδοτούσα αρχή. Μετά τη χορήγηση της άδειας εγκατάστασης υποχρεούται πάραυτα στην υποβολή της γνωστοποίησης».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Η παρ. 3 του άρθρου 14 του Ν. 4302/2014 τροπο- ποιείται ως εξής: «3. Οι όροι δόμησης των Επιχειρηματικών/ Εμπορευ- ματικών Πάρκων Εφοδιαστικής Εθνικής Εμβέλειας είναι οι ακόλουθοι: α) Ποσοστό κάλυψης έως 70%. β) Συντελεστής δόμησης μέχρι 1,6 για τα ακίνητα στα οποία ασκούνται δραστηριότητες Εφοδιαστικής και μεταποιητικές δραστηριότητες και 1,2 για τις λοιπές χρήσεις. γ) Μέγιστο ύψος οικοδομής όχι ανώτερο των είκοσι πέντε (25) μέτρων. δ) Ελάχιστο ποσοστό κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων 25% υπολογιζόμενο επί της συνολικής επιφά- νειας του Επιχειρηματικού/Εμπορευματικού Πάρκου Εφοδιαστικής Εθνικής Εμβέλειας. Στο ποσοστό αυτό περιλαμβάνονται χώροι εντός του Επιχειρηματικού/ Εμπορευματικού Πάρκου με ήδη διαμορφωμένη τέτοια χρήση. Οι χώροι υψηλού πρασίνου περιμετρικά του Επι- χειρηματικού/Εμπορευματικού Πάρκου Εφοδιαστικής Εθνικής Εμβέλειας ορίζονται σε 5% κατ' ελάχιστον επί της συνολικής επιφάνειας του Πάρκου και συνυπολο- γίζονται στη συνολική έκταση των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων. ε) Στις δραστηριότητες που δύνανται να αναπτύσσο- νται εντός του Επιχειρηματικού/Εμπορευματικού Πάρ- κου Εφοδιαστικής Εθνικής Εμβέλειας περιλαμβάνονται η λειτουργία εκθεσιακών κέντρων με δυνατότητα χον- δρικής πώλησης εμπορευμάτων και οι μεταποιητικές δραστηριότητες χαμηλής ή μέσης όχλησης».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

Η παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 4302/2014 τροπο- ποιείται ως εξής: «4. Για την εγκατάσταση και τη διαχείριση Επιχειρημα- τικών/Εμπορευματικών Πάρκων Εφοδιαστικής Εθνικής Εμβέλειας εφαρμόζονται κατά τα λοιπά οι διατάξεις του Τρίτου Μέρους του Ν. 3982/2011, όπως εκάστοτε ισχύουν».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14

Στο τέλος του άρθρου 17 του Ν. 4302/2014 προ- στίθεται παράγραφος 5 ως εξής: «5. Το Επιχειρηματικό/Εμπορευματικό Πάρκο Εθνικής Εμβέλειας, καθώς και τα Επιχειρηματικά Πάρκα της υποπε- ρίπτωσης δδ' της παρ. 1 του άρθρου 41 του Ν. 3982/2011, αναπτύσσονται και σε περιοχές χονδρεμπορίου. Ο συ- ντελεστής δόμησης μέχρι 1,6 που προσδιορίζεται για τις βιομηχανικές χρήσεις των Επιχειρηματικών Πάρκων του Ν. 3982/2011 εφαρμόζεται και για τις εγκαταστάσεις εντός των ως άνω Πάρκων στις οποίες ασκούνται δραστη- ριότητες Εφοδιασπκής, ενώ για τις υπόλοιπες χρήσεις ο συντελεστής προσδιορίζεται μέχρι 1,2».

Άρθρο 51Τροποποιήσεις του Ν. 3325/2005 (Α΄ 68)

Στο τέλος του άρθρου 20 του Ν. 3325/2005 προστίθε- ται παράγραφος 7 ως εξής: «7. Σε περίπτωση διαχωρισμού υφιστάμενων βιομη- χανικών - βιοτεχνικών μονάδων, επαγγελματικών ερ- γαστηρίων, μηχανολογικών εγκαταστάσεων παροχής υπηρεσιών και αποθηκών που λειτουργούν νόμιμα εντός των ορίων της Περιφέρειας Αττικής, δηλαδή δημιουργί- ας δύο δραστηριοτήτων που ανήκουν σε διαφορετικά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και λειτουργούν σε πλήρως διακεκριμένους χώρους, η λειτουργία τους εξακολουθεί και διέπεται από τις διατάξεις για τη λειτουργία μεταποι- ητικών και συναφών δραστηριοτήτων».

Άρθρο 52Τροποποιήσεις του Ν. 3982/2011 (Α΄ 143)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η περίπτωση ιβ' της παρ. 3 του άρθρου 18 του Ν. 3982/2011 (Α΄ 143), όπως τροποποιήθηκε δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 44 του Ν. 4155/2013 (Α΄ 120), αντικαθίσταται ως εξής: «ιβ) Οι μηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρε- σιών πλην αυτών που περιγράφονται στην κοινή υπουρ- γική απόφαση της παραγράφου 2».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η περίπτωση ιγ' της παρ. 3 του άρθρου 18 του Ν. 3982/2011, που προστέθηκε δυνάμει της παραγρά- φου 3 του άρθρου 44 του Ν. 4155/2013, καταργείται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Δραστηριότητες με εγκατεστημένη κινητήρια ισχύ μέχρι 10 kW που ήδη λειτουργούν, αλλά λόγω των διατάξεων του άρθρου 44 παράγραφοι 2 και 3 του Ν. 4155/2013 τέθηκαν εκτός του πεδίου εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 17 έως 40 του Ν. 3982/2011, υπο- χρεούνται εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος να συμμορφωθούν στις σχετικές διατυπώσεις λειτουργίας τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αδειοδότησης μεταποιητικών και συναφών δραστηρι- οτήτων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η παρ. 6 του άρθρου 52 του Ν. 3982/2011 αντικα- θίσταται ως εξής: «6. Η εισφορά σε χρήμα υπολογίζεται στο εμβαδόν της ιδιοκτησίας, όπως αυτή διαμορφώνεται με την πρά- ξη εφαρμογής και ανέρχεται στο δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αξίας που έχει αυτή κατά το χρόνο της έγκρι- σης της πράξης εφαρμογής. Η εισφορά αυτή βεβαιώ- νεται από την αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, καταβάλλεται μετά την έγκριση της πράξης εφαρμογής στην οικεία Δημόσια Οικονομική Υπηρε- σία (Δ.Ο.Υ.) σε έξι (6) ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις και αποδίδεται αυτούσια, χωρίς να υποβάλλεται σε φόρο ή οποιεσδήποτε κρατήσεις, στην ΕΑΝΕΠ για την υλοποίη- ση των κοινόχρηστων χώρων και των έργων υποδομής. Η αξία της έκτασης προσδιορίζεται από την οικεία Δ.Ο.Υ., όπου δεν εφαρμόζεται αντικειμενικό σύστημα αξιών. Αν τα ποσά που συγκεντρώνονται από τις εισφορές μαζί με τις λοιπές πηγές χρηματοδότησης δεν επαρκούν για την υλοποίηση των έργων υποδομής, μπορεί να ορίζεται πρόσθετη εισφορά σε χρήμα. Αν τα ποσά που συγκε- ντρώνονται από τις εισφορές υπερκαλύπτουν τα απαι- τούμενα για την υλοποίηση των έργων υποδομής, το πλεόνασμα περιέρχεται στην ΕΑΝΕΠ για τους σκοπούς της και κατατίθεται στον ειδικό λογαριασμό που τηρείται, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 2 περίπτωση ιβ '. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανά- πτυξης, Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται οι ειδικότερες λεπτομέρειες για τον προσ- διορισμό, τη διαδικασία είσπραξης και απόδοσης της εισφοράς σε χρήμα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Μετά την παρ. 11 του άρθρου 52 του Ν. 3982/2011 (Α΄ 143) προστίθεται παράγραφος 12 ως εξής: «12. Κατά τα λοιπά, για ό,τι δε ρυθμίζεται ρητά στο πα- ρόν άρθρο, που ισχύει κατά παρέκκλιση, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 1337/1983 (Α΄33) και άλλων γενικών πολεοδομικών διατάξεων».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η περίπτωση β' της παρ. 2 του άρθρου 56 του ν. 3982/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «β) Το ελάχιστο ποσοστό κοινόχρηστων και κοινωφε- λών χώρων ορίζεται σε 20% υπολογιζόμενο επί της συ- νολικής επιφάνειας του ΕΠΕ. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το ελάχιστο ποσοστό των χώρων αυτών περιορίζεται σε 15%, εφόσον το επιβάλλουν αντικειμενικοί πολεοδο- μικοί λόγοι που τεκμηριώνονται από την πολεοδομική μελέτη και ύστερα από σχετική προς τούτο βεβαίωση του αρμόδιου Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Στις ως άνω περιπτώσεις, όπου η οριογραμμή του ΕΠΕ τοποθετείται επί εθνικής, επαρχιακής ή δημοτικής οδού, δεν υπάρχει υποχρέωση φύτευσης περιμετρικού πρασί- νου προς το μέρος της οδού».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 58 του Ν. 3982/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Με τη σχετική σύμβαση η ΕΔΕΠ αναλαμβάνει με ανα- δοχή χρέους κάθε μη ληξιπρόθεσμη οφειλή της ΕΑΝΕΠ από τυχόν δανειακούς πόρους που έχουν αντληθεί για την κατασκευή των έργων υποδομής, εκτός αν άλλως συμφωνηθεί μεταξύ των δύο φορέων, σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και τα οριζόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας του άρθρου 59».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Το πρώτο εδάφιο του σημείου γ' της παρ. 1 του άρ- θρου 63 του Ν. 3982/2011 (Α΄ 143) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι κοινές υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί βάσει του άρθρου 5 παρ. 1 του Ν. 2545/1997 (Α΄ 254), για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί η διαπιστωτική απόφαση ανάκλησης του άρθρου 5 παράγραφος 4 εδάφιο 7 του αυτού νόμου εξακολουθούν να ισχύουν για διάρκεια έξι (6) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Η παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν. 3982/2011 (Α΄143) τροποποιείται ως εξής: «1. Η προθεσμία απομάκρυνσης λόγω αλλαγής χρή- σης γης των νομίμως υφιστάμενων μεταποιητικών δρα- στηριοτήτων, η οποία έληξε ή πρόκειται να λήξει μέχρι 8.8.2019, παρατείνεται μέχρι την ημερομηνία αυτή. Προ- κειμένου να ισχύσει το προηγούμενο εδάφιο, οι επιχει- ρήσεις οφείλουν να λειτουργούν μέχρι τότε με εγκεκρι- μένους περιβαλλοντικούς όρους. Μετά την ημερομηνία αυτή με ευθύνη της Αδειοδοτούσας Αρχής διακόπτεται η λειτουργία των δραστηριοτήτων και σφραγίζονται όσα μηχανήματα εξακολουθούν να υπάρχουν στους χώρους της εγκατάστασης. Διαδικασίες διακοπής λειτουργίας λόγω αλλαγής χρήσης γης οι οποίες για το λόγο αυτό βρίσκονται σε εκκρεμότητα αναστέλλονται, σύμφωνα με τα παραπάνω εδάφια, μέχρι 8.8.2019. Ως «νόμιμα υφιστάμενες» νοούνται οι δραστηριότητες οι οποίες διαθέτουν άδεια λειτουργίας σε ισχύ, καθώς και εκείνες των οποίων η άδεια λειτουργίας δεν είναι πλέον σε ισχύ, αλλά πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για ανανέωση της αδείας εκτός από την προϋπόθεση περί χρήσης γης. Τα προηγούμενα εδάφια δεν εφαρμόζονται σε επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες σε περιοχή, η οποία καθόρι- ζεται, σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 12 του Ν. 3481/2006 (Α΄ 162)».

Άρθρο 53

Το Β.δ. 361/1964 (Α΄ 104) «Περί απαλλαγής των κατό- χων μικρών βιοτεχνικών εργαστηρίων ή αποθηκών εκ της υποχρεώσεως εφοδιασμού δι' αδείας εγκαταστάσε- ως ή λειτουργίας» καταργείται.

Άρθρο 54Το εδάφιο β' της παρ. 4 του άρθρου 179 του

Ν. 4261/2014 (Α΄ 107) αντικαθίσταται ως εξής: «Προς το σκοπό αυτόν, οι ενδιαφερόμενοι κατά τα άνω, συλλογικοί φορείς μπορούν να καταθέσουν σχετικό αίτημα στην παραπάνω Υπηρεσία, η οποία υποχρεούται να προβεί στην έκδοση της σχετικής εισήγησης».

Άρθρο 55ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο τέλος του άρθρου 4 του Ν. 1804/1988 (Α΄ 177) προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής: «7. Τα τακτικά μέλη της Ε.Ε.Χ., τα οποία δεν ασκούν το επάγγελμα του χημικού ή άλλο επάγγελμα που να σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με την επιστήμη της χημεί- ας, μπορούν μετά από αίτηση τους να απαλλάσσονται της υποχρέωσης καταβολής ετήσιας συνδρομής στην Ε.Ε.Χ. για ένα έτος με δυνατότητα ετήσιας ανανέωσης της απαλλαγής μετά από νέα αίτηση. Η αίτηση εξετάζεται και την απόφαση λαμβάνει η Επιτροπή Επαγγέλματος της Ε.EX. H ως άνω Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη που ορίζει εκ των μελών της η Διοικούσα Επιτροπή με τριετή θητεία. Η Επιτροπή υποχρεούται να εξετάζει κάθε αίτηση που υποβάλλεται ενώπιον της εντός εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 1804/1988 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Χημικός για τον οποίο δεν έχει εκδοθεί ταυτότητα ή έχει λήξει η ισχύς της, δεν ασκεί νομίμως το επάγγελμα του χημικού και δεν μπορεί νομίμως να απασχοληθεί με οποιαδήποτε έννομη σχέση».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν. 1804/1988 προστίθενται εδάφια ως εξής: «Η Διοικούσα Επιτροπή μπορεί να συνεδριάζει και με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (τηλεδιάσκεψη). Για τη διενέργεια συνεδριάσεων μέσω τηλεδιάσκεψης και κατ' εξαίρεση ηλεκτρονικών ψηφοφοριών μέσω ηλεκτρονι- κού ταχυδρομείου σε έκτακτες και επείγουσες περιπτώ- σεις, αποφασίζει προηγουμένως η Διοικούσα Επιτροπή της Ε.Ε.Χ., σε συνεδρίαση στην οποία παρευρίσκονται και αποφασίζουν τα μέλη της με τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν. 1804/ 1988 αντικαθίσταται ως εξής: «Κάθε περιφερειακό τμήμα διοικείται από Διοικούσα Επιτροπή, η οποία αποτελείται από πέντε (5) έως επτά (7) μέλη, τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, τον γενικό γραμ- ματέα, τον ταμία και έναν έως τρεις συμβούλους».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στο τέλος του άρθρου 13 του Ν. 1804/1988 προστί- θεται παράγραφος 5 ως εξής: «5. Η Διοικούσα Επιτροπή του Περιφερειακού Τμήμα- τος μπορεί να συνεδριάζει και με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (τηλεδιάσκεψη). Για τη διενέργεια συνεδριάσεων μέσω τηλεδιάσκεψης και κατ' εξαίρεση ηλεκτρονικών ψηφοφοριών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σε έκτακτες και επείγουσες περιπτώσεις, αποφασίζει προ- ηγουμένως η Διοικούσα Επιτροπή του ΠΤ σε συνεδρίαση στην οποία παρευρίσκονται και αποφασίζουν τα μέλη της με τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία».

Άρθρο 56

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη, η οποία έρχεται σε αντίθε- ση ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που ρυθμίζονται με τις διατάξεις του παρόντος, συμπεριλαμβανομένων και αντίθετων ρυθμίσεων κανονιστικών πράξεων των οργάνων της τοπικής αυτοδιοίκησης, εκτός αν άλλως ειδικότερα ορίζεται.

Άρθρο 57Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσί- ευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις. ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 230/07.12.20169788 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣΤεύχος Α’ 230/07.12.2016 9788-1 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 230/07.12.20169788-2 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣΤεύχος Α’ 230/07.12.2016 9788-3 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 230/07.12.20169788-4 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣΤεύχος Α’ 230/07.12.2016 9788-5 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 230/07.12.20169788-6 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣΤεύχος Α’ 230/07.12.2016 9788-7 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 230/07.12.20169788-8 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣΤεύχος Α’ 230/07.12.2016 9788-9 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 230/07.12.20169788-10 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣΤεύχος Α’ 230/07.12.2016 9788-11 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 230/07.12.20169788-12 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣΤεύχος Α’ 230/07.12.2016 9788-13 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 230/07.12.20169788-14 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣΤεύχος Α’ 230/07.12.2016 9788-15 Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2016
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Αναπληρωτής Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Παιδείας, Έρευνας Οικονομίας και Ανάπτυξης Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Θρησκευμάτων ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Οικονομικών Υγείας
ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ Διοικητικής Ανασυγκρότησης Πολιτισμού και Αθλητισμού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ Ναυτιλίας Αγροτικής Ανάπτυξης
Υποδομών και Μεταφορών και Νησιωτικής Πολιτικής και Τροφίμων ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Τουρισμού
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.