Επιλογές
Λέξη-κλειδί: Κεφάλαιο
Θεματική Ενότητα: ---Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και λοιπών Διοικητικών Διαδικασιών
Καθαρισμός πεδίων
29 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 2
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 08/04/2014
1.-Στέλνουμε συνημμένα για ενημέρωσή σας και εφαρμογή, φωτοαντίγραφα: α) των διατάξεων του άρθρου 1 «Κατάργηση της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων» του Κεφαλαίου Α’ του [Ν.4250/2014] (A’ 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις- Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα- Τροποποίηση Διατάξεων του [π.δ. 318/1992] (Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» και β) της αριθ
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 13/06/2014
ΘΕΜΑ: «Παρέχονται διευκρινίσεις για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1 του Κεφαλαίου Α’ του [Ν.4250/2014] (A’ 74)». ΣΧΕΤ.: α) Το αριθ. Δ6Δ 1058594 ΕΞ 2014/8.4.2014 έγγραφο του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών. β) Το αριθ. Δ6Δ 1084752 ΕΞ 2014/2.6.2014 έγγραφό μας. 1
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 03/04/2013
ΘΕΜΑ : Οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του έκτου κεφαλαίου του Πτωχευτικού Κώδικα (ΠτΚ) «Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης».
Σε συνέχεια των δύο εγκυκλίων που εκδόθηκαν από την Υπηρεσία μας σχετικά με την προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης, ήτοι της ΠΟΛ. 1236/24-11-2011, με θέμα «Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρ. 12, 13 και 14 του
ΝΟΜΟΣ 4339/2015 - Αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης − Ίδρυση συνδεδεμένης με την Ε.P.T. Α.Ε. ανώνυμης εταιρίας για την ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής − Ρύθμιση θεμάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ. Τ.) − Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση της Επικοινωνιακής Διπλωματίας − Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης − Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4070/2012 (Α΄ 82) και άλλες διατάξεις.
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 29/10/2015
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α/Άρθρο 4/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Τα ίδια κεφάλαια δεν μπορούν να υπολείπονται του κατά τα ως άνω ελάχιστου καταβεβλημένου κεφαλαίου ανά κατηγορία άδειας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α/Άρθρο 15/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
Καταργείται από τη δημοσίευση των άρθρων του πα- ρόντος Κεφαλαίου κάθε άλλη διάταξη, η οποία είναι α- ντίθετη με τις διατάξεις αυτού.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/Άρθρο 48/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7
Οι αποδοχές του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμ- βούλου καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου για την εθνική επικοινω- νιακή πολιτική Υπουργού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄του[ ν. 3429/2005], όπως κάθε φορά ισχύ- ουν.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α/Άρθρο 6/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Ο υποψήφιος προς αδειοδότηση και μέτοχοι που εί- ναι κύριοι αριθμού ή συγκύριοι μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου που υπερβαίνει το ένα τοις εκατό (1%) του συνο- λικού μετοχικού κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου στη γενική συνέλευση του υποψηφίου, υπόκεινται σε έ- λεγχο για τη διαφάνεια του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των επιχειρήσεων Μ.Μ.Ε. που λειτουργούν στην ημεδα- πή, εφόσον αυτοί αποκτούν εισόδημα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 16/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6
Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε ε- πτά εκατομμύρια (7.000.000) ευρώ. Το μετοχικό κεφά- λαιο ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο για το οποίο εκδίδε- ται μία ονομαστική και αναπαλλοτρίωτη μετοχή. Πόροι της Εταιρίας είναι: α. έσοδα από τη δραστηριότητά της και την εκπλήρωση των σκοπών της και β. έσοδα από άλ- λες πηγές.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄/Άρθρο 55/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
Για τα θέματα, τα οποία δεν ρυθμίζονται με ειδικές διατάξεις του παρόντος νόμου ως προς το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ του[ ν. 3429/2005] (Α΄ 314), όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις της [παρ. 1α του άρθρου 1 του ν. 3899/2010] (Α΄ 212).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α/Άρθρο 14/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8
Οι πάροχοι περιεχομένου υποχρεούνται καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της άδειας να διατηρούν τα ίδια κεφά- λαια της επιχείρησής τους τουλάχιστον στο ύψος των δηλωθέντων και αξιολογηθέντων, σύμφωνα με το άρθρο 4, ιδίων κεφαλαίων τους, ήτοι στο ύψος του αρχικού ε- λάχιστου μετοχικού κεφαλαίου και συντάσσουν τις ετή- σιες οικονομικές τους καταστάσεις με βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, εφόσον ο κύκλος
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α/Άρθρο 4/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Οι υποψήφιοι των οποίων το καταβεβλημένο κεφά- λαιο, στο σύνολό του ή μερικώς, δεν αντιστοιχεί στο ε- λάχιστο απαιτούμενο κατά τα ως άνω κεφάλαιο ή τα ίδια κεφάλαια υπολείπονται του ελαχίστου καταβεβλημένου κεφαλαίου, υποχρεούνται να προσκομίσουν με την υπο- ψηφιότητά τους εγγυητική επιστολή για το συνολικό ή το υπολειπόμενο ποσό, η οποία προέρχεται από ανα- γνωρισμένο τραπεζικό ή πιστωτικό
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α/Άρθρο 15/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Ανάκληση της άδειας των παρόχων περιεχομένου χωρεί υποχρεωτικά με απόφαση του Ε.Σ.Ρ. στις ακόλου- θες περιπτώσεις: α) Μη εμπρόθεσμη υποβολή των απαιτούμενων κατ’ άρθρο 3 παράγραφος 1 δικαιολογητικών σύστασης των υποψηφίων εταιριών ή κοινοπραξιών. β) Μείωση του ελάχιστου καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κάτω από τα προβλεπόμενα από τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 4 όρια. γ) Μείωση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α/Άρθρο 4/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
Οι υποψήφιοι οφείλουν με την αίτηση συμμετοχής τους να συνυποβάλουν τα κατά νόμο έγγραφα που πι- στοποιούν την καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου σε μετρητά και ειδικότερα το ειδικό πρακτικό του διοικητι- κού συμβουλίου της εταιρίας, οικονομικές καταστάσεις της τελευταίας εταιρικής χρήσης, συνοδευόμενες από έκθεση ορκωτού λογιστή ή πιο πρόσφατα οικονομικά στοιχεία της εταιρίας που πιστοποιούν
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α/Άρθρο 5/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6
Οι υποψήφιοι οφείλουν με την αίτηση συμμετοχής τους να συνυποβάλουν έγγραφα που αποδεικνύουν τη σύνθεση του μετοχικού κεφαλαίου των ανωνύμων εται- ριών και το ποσοστό συμμετοχής του κάθε μετόχου μέ- χρι φυσικού προσώπου, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο που σχετίζεται με το ιδιοκτησιακό καθεστώς των υποψη- φίων και την τήρηση των ως άνω προϋποθέσεων, όπως καθορίζεται με την προκήρυξη του Ε.Σ.Ρ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α/Άρθρο 10/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Οι υποψήφιοι προς αδειοδότηση, οι μέτοχοι που εί- ναι κύριοι αριθμού ή συγκύριοι μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου που υπερβαίνει το ένα τοις εκατό (1%) του συνο- λικού μετοχικού κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου στη γενική συνέλευση του υποψηφίου και οι νόμιμοι εκ- πρόσωποι των υποψηφίων, κατά την ημερομηνία υποβο- λής της αίτησής τους, πρέπει να είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμεροι
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 16/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
δε αυτό, για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στο παρόν κεφάλαιο ή δεν ρυθ- μίζονται κατά διάφορο τρόπο σε αυτό, από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως κάθε φορά ισχύει.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄/Άρθρο 24/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας ασκεί εποπτεία στα Υπουργεία και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα κατά την έννοια των διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄ του[ ν. 3429/2005] (Α΄ 314), όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις της [παρ. 1α του άρθρου 1 του ν. 3899/2010] (Α΄ 212), ως προς την εφαρμογή των επικοινωνιακών τους προγραμμάτων και δράσεων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄/Άρθρο 36/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Ο χρόνος φοίτησης στην Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και υπηρεσίας σε οποιαδήποτε άλλη θέση του Δημοσίου ή του ευρύτε- ρου δημόσιου τομέα κατά την έννοια των διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄ του[ ν. 3429/2005] (Α΄ 314), όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις της [παρ. 1α του άρθρου 1 του ν. 3899/2010] (Α΄ 212), πριν από το διορισμό σε θέση του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας δεν προσμετράται στους
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/Άρθρο 50/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Το μετοχικό κεφάλαιο του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. ορίζεται σε εί- κοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000) ευρώ με δυνατότητα αύ- ξησης μετά από πρόταση του Δ.Σ. προς τη Γενική Συνέ- λευση των μετόχων, η οποία συνίσταται από τον Υπουρ- γό Οικονομικών και τον αρμόδιο για την εθνική επικοινω- νιακή πολιτική Υπουργό ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους και παρίσταται με μια ονομαστική μετοχή, η οποία ανήκει στο Ελληνικό
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α/Άρθρο 6/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5
κεφαλαίου ή των δικαιω- μάτων ψήφου στη γενική συνέλευση της εταιρίας κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής στην α- ντίστοιχη διαδικασία αδειοδότησης. Τα απαιτούμενα δι- καιολογητικά για τον ανωτέρω έλεγχο προσδιορίζονται με την προκήρυξη του Ε.Σ.Ρ.. Το Ε.Σ.Ρ. δύναται να απευ- θύνεται σε διεθνώς αναγνωρισμένες εταιρείες Ορκωτών Λογιστών για τη διακρίβωση της τήρησης της ανωτέρω υποχρέωσης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α/Άρθρο 10/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Οι υποψήφιοι προς αδειοδότηση και οι μέτοχοι που είναι κύριοι αριθμού ή συγκύριοι μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου που υπερβαίνει το ένα τοις εκατό (1%) του συνο- λικού μετοχικού κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου στη γενική συνέλευση του υποψηφίου δεν πρέπει να τε- λούν υπό πτώχευση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή να έ- χουν υπαχθεί στην προπτωχευτική διαδικασία του άρ- θρου 99 του Πτωχευτικού Κώδικα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/Άρθρο 44/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Συνιστάται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας A.E.» (εφεξής E.K.O.Μ.Ε.), το οποίο ανήκει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα κατά την έννοια των δια- τάξεων του Κεφαλαίου Α΄ του[ ν. 3429/2005] (Α΄ 314), ό- πως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις της [παρ. 1α του άρθρου 1 του ν. 3899/2010] (Α΄ 212), λειτουργεί χάριν του δημοσίου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/Άρθρο 45/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5
δεν παραδώσει το α- ντίτυπο του κινηματογραφικού έργου, στερείται του δι- καιώματος ένταξης στα μέτρα ενίσχυσης του Δευτέρου Κεφαλαίου του[ ν. 3905/2010] (Α΄ 219). Η παράδοση του αντιτύπου του κινηματογραφικού έργου δεν συνεπάγε- ται τη μεταβίβαση του ηθικού και περιουσιακού δικαιώ- ματος των δικαιούχων του έργου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/Άρθρο 45/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7
Ανώνυμες εταιρείες και λοιπά νομικά πρόσωπα ι- διωτικού δικαίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα κατά την έννοια των διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄ του[ ν. 3429/2005] (Α΄ 314), όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις της [παρ. 1α του άρθρου 1 του ν. 3899/2010] (Α΄ 212), των οποίων το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών ή ο έ- λεγχος της διοίκησης αυτών μεταβιβάζεται με οποιαδή- ποτε διαδικασία σε ιδιώτες (φυσικά
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/Άρθρο 49/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, του αρμό- διου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργού και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού μπορεί να απο- σπώνται στο Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. μόνιμοι ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου υπάλληλοι του Δημοσίου, της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαί- ου του ευρύτερου δημόσιου τομέα κατά την έννοια των διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄του[ ν
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α/Άρθρο 6/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Οι μέτοχοι που είναι κύριοι αριθμού ή συγκύριοι με- τοχών ή δικαιωμάτων ψήφου που υπερβαίνει το ένα τοις εκατό (1%) του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου στη γενική συνέλευση, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και οι νόμιμοι εκπρόσω- ποι των εταιριών που συμμετέχουν στη διαδικασία αδει- οδότησης πρέπει να μην έχουν καταδικαστεί με αμετά- κλητη δικαστική απόφαση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α/Άρθρο 10/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος προς αδειοδότηση, οι μέτοχοι που είναι κύριοι αριθμού ή συγκύριοι μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου που υπερβαίνει το ένα τοις εκατό (1%) του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου ή των δικαιω- μάτων ψήφου στη γενική συνέλευση του υποψηφίου και οι νόμιμοι εκπρόσωποι των υποψηφίων έχουν λάβει από οποιοδήποτε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα (ημεδαπής ή αλ- λοδαπής) τραπεζικό δάνειο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄/Άρθρο 24/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εντός του μηνός Δεκεμβρίου του προηγούμενου της τριετίας έτους και δεσμεύει όλα τα Υπουργεία και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτι- κού δικαίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα κατά την έν- νοια των διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄ του[ ν. 3429/2005] (Α΄ 314), όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις της [παρ. 1α του άρθρου 1 του ν. 3899/2010] (Α΄ 212
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/Άρθρο 49/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Οι υπό στοιχεία α΄ και β΄ οργανικές θέσεις της προηγούμενης παραγράφου καλύπτονται με μετατάξεις υπαλλήλων, οι οποίοι υπηρετούν με σύμβαση εργασίας ι- διωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Δημόσιο ή σε νο- μικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου του ευρύτε- ρου δημόσιου τομέα κατά την έννοια των διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄ του[ ν. 3429/2005] (Α΄ 314), όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄/Άρθρο 56/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12
Μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών μετάτα- ξης τουλάχιστον του ενός τρίτου του προβλεπόμενου α- πό τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 49 προσωπικού μπορεί να αποσπασθούν στο Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. μόνιμοι ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου υπάλληλοι του Δη- μοσίου, της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα κατά την έννοια των διατάξεων του Κεφαλαίου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α/Άρθρο 4/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Ως ελάχιστο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο των υποψηφίων για τη χορήγηση άδειας εθνικής εμβέ- λειας ορίζεται: α) το ποσό των οκτώ εκατομμυρίων (8.000.000) ευρώ για την χορήγηση άδειας παρόχου περιεχομένου ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου, β) το ποσό των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) ευρώ για τη χορήγηση άδειας παρόχου πε- ριεχομένου ενημερωτικού προγράμματος θεματικού πε
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/Άρθρο 53/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
των ανωνύμων ε- ταιρειών που συμμετέχουν στο μετοχικό τους κεφάλαιο, με την επιφύλαξη των όσων ειδικότερα ορίζονται στο[ άρθρο 24 του ν. 1746/1988] (Α΄ 2), όπως εκάστοτε ισχύει, για τις αλλοδαπές ανώνυμες εταιρείες. Η υποχρέωση υ- ποβολής της ειδικής αυτής κατάστασης ισχύει και για κάθε περαιτέρω μεταβίβαση μετοχών και συνοδεύεται α- πό δήλωση, στην οποία αναγράφονται ονομαστικώς οι νέοι μέτοχοι. γ) Το όνομα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/Άρθρο 45/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
υλικού, το οποίο κατέχει το Δημόσιο και οι φορείς του ευρύτε- ρου δημόσιου τομέα κατά την έννοια των διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄ του[ ν. 3429/2005] (Α΄ 314). ια) Την υποστήριξη, ενίσχυση και ανάδειξη της δημι- ουργίας και των δημιουργών στα οπτικοακουστικά μέσα και την επικοινωνία στη χώρα, μέσα από μια σειρά προ- γραμμάτων και πρωτοβουλιών στην Ελλάδα και το εξω- τερικό. Ειδικότερα, η βελτίωση
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 22/06/2015
ΘΕΜΑ: Παρέχονται οδηγίες για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 7,12, 13 και 24 των Κεφαλαίων 3 & 4 του [Ν.4325/2015] (Α’ 47) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης-Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις». ΣΧΕΤ: Η αριθ.ΔΙΑΔΙΠΥΔ/ΤΣΠΕΑΔ/Φ.18/οικ.16414/27.05.2015 (ΑΔΑ: 7ΝΚΟ465ΦΘΕ-ΤΧΘ) εγκύκλιος του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 11/05/2015
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4/Άρθρο 21/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών του παρόντος Κεφαλαίου καταργείται ο θεσμός της διαθεσιμότητας του Κεφαλαίου Ζ.2 του [Ν.4093/2012] (Α΄ 222) και των άρθρων 80, 81, 82, 90, 91 και 93 του [Ν.4172/2013] (Α΄ 167).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4/Άρθρο 21Α
Η επαναφορά του προσωπικού σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου αυτού πραγματοποιείται στο πλαίσιο του γενικού προγραμματισμού προσλήψεων κάθε έτους, όπως αυτός καθορίζεται από τις κείμενες διατάξεις.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5/Άρθρο 32/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Στο άρθρο 9 του Δεύτερου Κεφαλαίου του [Ν.4320/2015] (Α΄ 29) το εδάφιο «Τα Γραφεία Συντονισμού» αντικαθίσταται ως εξής: «Η Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4/Άρθρο 14/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κεφαλαίου δεν εμπίπτουν υπάλληλοι των οποίων η υπαλληλική σχέση λύθηκε κατόπιν υποβολής αίτησης παραίτησης και υποβολής αίτησης για συνταξιοδότηση εφόσον έχουν λάβει οριστική σύνταξη.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4/Άρθρο 14/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Το προσωπικό του Κεφαλαίου αυτού έχει τη δυνατότητα συμμετοχής στις διαδικασίες κινητικότητας του άρθρου 15 του παρόντος, παράλληλα με το δικαίωμα επαναφοράς στις θέσεις που κατείχε ή σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις, κατά τις διατάξεις των άρθρων 17 έως 19 αυτού.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4/Άρθρο 15/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Ο αρμόδιος Υπουργός ή τα όργανα διοίκησης των φορέων και υπηρεσιών του Δημοσίου υποβάλλουν στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ειδικώς αιτιολογημένα αιτήματα για ενίσχυση με προσωπικό των υπηρεσιών τους που δύνανται να καλυφθούν από τους υπαλλήλους που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου σε κενές ή συνιστώμενες θέσεις, σύμφωνα με την παράγραφο 3.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4/Άρθρο 15/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Το σύνολο των αιτημάτων που υποβάλλονται από τους φορείς και τις υπηρεσίες διαβιβάζονται στις Τριμελείς Επιτροπές του άρθρου 16 του παρόντος, προκειμένου εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών να γνωμοδοτήσουν σχετικά με τις ανάγκες για προσωπικό που μπορεί να καλυφθούν από υπαλλήλους που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5/Άρθρο 32/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Στο άρθρο 9 του Δεύτερου Κεφαλαίου του [Ν.4320/2015] (Α΄ 29): Διαγράφονται οι περιπτώσεις: Η Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών και Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου του Υπουργείου Οικονομικών εξυπηρετεί και τη Γενική Γραμματεία για την καταπολέμηση της Διαφθοράς, ενώ αναριθμείται η περίπτωση ε΄ σε γ΄.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4/Άρθρο 16/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Αρμοδιότητα των Τριμελών Επιτροπών είναι: α) Η επεξεργασία των αιτημάτων των φορέων για ενίσχυση με προσωπικό των Υπηρεσιών και η γνωμοδότηση σχετικά με τις ανάγκες σε προσωπικό που δύνανται να καλυφθούν από τους υπαλλήλους που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου. β) Η μοριοδότηση των υπαλλήλων βάσει των αιτήσεών τους και των βεβαιώσεων των αρμόδιων Διευθύνσεων Προσωπικού
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4/Άρθρο 17/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6
Υπάλληλοι, οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στους οριστικούς πίνακες διάθεσης της ως άνω πρόσκλησης ή δεν υπέβαλαν αίτηση σε αυτή και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 14 του παρόντος Κεφαλαίου, εφόσον υπάγονταν οργανικά σε φορείς που καταργήθηκαν, επανέρχονται στα Υπουργεία που επόπτευαν τους καταργηθέντες φορείς, σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις, με τον ίδιο βαθμό που κατείχαν
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4/Άρθρο 21/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
μισθοδοσίας και ασφαλιστικής κάλυψης του υπό μετακίνηση προσωπικού που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου 4 του παρόντος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5/Άρθρο 32/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Στο άρθρο 9 του Δεύτερου Κεφαλαίου του [Ν.4320/2015] (Α΄ 29) προστίθενται τα εξής εδάφια: «Η δαπάνη μισθοδοσίας των υπαλλήλων που αποσπώνται στη Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς βαρύνει τον φορέα προέλευσης, σε κάθε δε περίπτωση οι αποδοχές των υπαλλήλων που αποσπώνται δεν υπολείπονται του συνόλου των αποδοχών και των λοιπών πρόσθετων αμοιβών που τους καταβάλλονταν
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5/Άρθρο 32/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
Μετά το άρθρο 17 του Δεύτερου Κεφαλαίου του [Ν.4320/2015] (Α΄ 29) προστίθεται άρθρο 17Α ως ακολούθως: «Το σύνολο των μετατασσόμενων, αποσπώμενων και προσλαμβανόμενων υπαλλήλων στην αναφερόμενη στον παρόντα νόμο Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τριάντα (30), εκ των οποίων ο αριθμός των ειδικών συμβούλων και συνεργατών που προσλαμβάνονται
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5/Άρθρο 41/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Το πρώτο εδάφιο της [παρ. 7 του άρθρου 109 του Ν.3852/2010] αντικαθίσταται ως εξής: «Σε περίπτωση λύσης κοινωφελούς επιχείρησης ή ΔΕΥΑ ή ανώνυμης εταιρείας ΟΤΑ, της οποίας ποσοστό τουλάχιστον ίσο με το 90% του μετοχικού κεφαλαίου ανήκει στον οικείο ΟΤΑ, και ανάληψης των δραστηριοτήτων της από τον οικείο ΟΤΑ ή από Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου αυτού, το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5/Άρθρο 29/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
: «Μετά την 1.1.2019 τα ποσά της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων μεταφέρονται στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ) και αποτελούν έσοδό του.» Το εδάφιο β΄ της περίπτωσης α΄ της [παρ. 13 του άρθρου 44 του Ν.3986/2011] (Α΄ 152) αντικαθίσταται ως εξής: «Σκοπός του Λογαριασμού είναι η κάλυψη ελλειμμάτων Φορέων και Κλάδων Επικουρικής Σύνταξης, καθώς και του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3/Άρθρο 7/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
προϋπολογισμού τους, στα Ν.Π.Ι.Δ. και τις Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς (ΔΕΚΟ) του Κεφαλαίου Α΄ του [Ν.3429/2005], καθώς και στα νομικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α, εντός ή εκτός της Γενικής Κυβέρνησης.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5/Άρθρο 46
του άρθρου 1 του Ν.3429/2005] (Α΄ 314), στις οποίες το Δημόσιο κατέχει αμέσως ή εμμέσως την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου, παρατείνεται μέχρι τις 31.12.2015.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4/Άρθρο 14/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εμπίπτουν μόνιμοι και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι: α) των οποίων έχει λυθεί η υπαλληλική σχέση κατόπιν λήξης της διαθεσιμότητας ή οι οποίοι μετά την έκδοση οριστικών πινάκων κατάταξης και διάθεσης δεν ανέλαβαν υπηρεσία ή παραιτήθηκαν μετά την ανάληψη αυτής και μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, β) οι οποίοι τελούν
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5/Άρθρο 37
καταθέσεων. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία αποκατάστασης της τυχόν θετικής ζημίας των ως άνω φορέων από τη μεταφορά των κεφαλαίων προθεσμιακών καταθέσεων σε λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος. β) Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες τα ισχύοντα επιτόκια των προθεσμιακών καταθέσεων στα πιστωτικά ιδρύματα υπερβαίνουν την προσφερόμενη
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5/Άρθρο 29/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
α. Οι ασφαλισμένοι και οι συνταξιούχοι του ειδικού λογαριασμού «Κεφάλαιο Επικουρικής Σύνταξης Προσωπικού ΕΒΖ» του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης (ΤΑΥΕΒΖ), ο οποίος με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 24ης Αυγούστου 2013 των μελών του ΤΑΥΕΒΖ καταργείται, υπάγονται υποχρεωτικά στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (τέως ΕΤΕΑΜ) από την πρώτη του επομένου μηνός
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 01/04/2014
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ A΄/Άρθρο 109/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Το παρόν Κεφάλαιο εφαρμόζεται σε πολίτες τρίτων χωρών που αιτούνται να τους επιτραπεί η είσοδος και διαμονή στην Ελληνική Επικράτεια για το σκοπό της απασχόλησης υψηλής ειδίκευσης, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Κεφαλαίου.
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 101/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
Τα μέλη της οικογένειας που είναι κάτοχοι άδειας διαμονής δυνάμει του παρόντος Κεφαλαίου υπόκεινται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του άρθρου 75.
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ A΄/Άρθρο 109/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου δεν θίγουν το δικαίωμα των αρμόδιων ελληνικών αρχών να εκδίδουν άδειες διαμονής, εκτός της «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.», για οποιονδήποτε σκοπό σχετικό με την απασχόληση. Τέτοιες άδειες διαμονής δεν παρέχουν δικαίωμα διαμονής στα άλλα κράτη−μέλη, όπως προβλέπεται στο παρόν Κεφάλαιο.
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ A΄/Άρθρο 114/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
Ο πολίτης τρίτης χώρας στον οποίο έχει χορηγηθεί η «Μπλε κάρτα της ΕΕ», σύμφωνα με το παρόν Κεφάλαιο και κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής: α) δικαιούται να εισέρχεται, να εισέρχεται εκ νέου και να διαμένει στην Ελλάδα, β) απολαμβάνει τα δικαιώματα που του αναγνωρίζονται με βάση το παρόν Κεφάλαιο.
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 98/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10
Για τα θέματα που αφορούν στην κοινωνική ασφάλεια των πολιτών τρίτων χωρών με καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος σε άλλο κράτος−μέλος και ασκούν το δικαίωμα διαμονής τους στην Ελλάδα, δυνάμει του παρόντος κεφαλαίου, ισχύει το ενωσιακό δίκαιο στον τομέα της κοινωνικής ασφάλειας.
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 101/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Οι πολίτες τρίτης χώρας με καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος σε άλλο κράτος−μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαμένουν στην Ελλάδα δυνάμει του παρόντος κεφαλαίου απολαύουν ίσης μεταχείρισης με τους ημεδαπούς στους τομείς και υπό τους όρους του άρθρου 97.
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ A΄/Άρθρο 109/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Το παρόν Κεφάλαιο δεν θίγει οποιαδήποτε συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και/ή των κρατών−μελών της αφενός και μιας ή περισσότερων τρίτων χωρών αφετέρου, εφόσον σε αυτή απαριθμούνται επαγγέλματα τα οποία δεν θα πρέπει να εμπίπτουν στο παρόν Κεφάλαιο, προκειμένου, μέσω της προστασίας των ανθρώπινων πόρων όσων αναπτυσσομένων χωρών είναι συμβαλλόμενα μέρη στις συμφωνίες αυτές, να διασφαλίζεται
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ A΄/Άρθρο 116/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Η «Μπλε κάρτα της ΕΕ» που εκδίδεται βάσει του παρόντος Κεφαλαίου ανακαλείται ή δεν ανανεώνεται στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) όταν αυτή έχει αποκτηθεί δολίως ή έχει πλαστογραφηθεί ή έχει άλλως νοθευθεί, β) όταν διαφαίνεται ότι ο κάτοχος δεν πληρούσε ή δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής που θεσπίζονται στο παρόν Κεφάλαιο ή διαμένει για σκοπούς άλλους από εκείνους για τους
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 100/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Η αίτηση για χορήγηση άδειας διαμονής σε επί μακρόν διαμένοντα ή σε μέλη της οικογένειάς του δυνάμει του παρόντος Κεφαλαίου μπορεί να απορρίπτεται για λόγους δημόσιας τάξης ή δημόσιας ασφάλειας. Η εξέταση των λόγων που αφορούν στη δημόσια τάξη ή τη δημόσια ασφάλεια της Χώρας αποτελεί προαπαιτούμενο στοιχείο κατά την εξέταση του αιτήματος για τη χορήγηση της οικείας άδειας διαμονής.
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 100/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Κατά την εξέταση των θεμάτων που αφορούν στη δημόσια τάξη ή δημόσια ασφάλεια, εξετάζονται η σοβαρότητα ή το είδος του αδικήματος ή ο κίνδυνος που αντιπροσωπεύει το εν λόγω πρόσωπο. Η άρνηση χορήγησης της άδειας διαμονής δυνάμει του παρόντος κεφαλαίου δεν μπορεί να βασίζεται στην επίκληση λόγων γενικότερης δημοσιονομικής πολιτικής.
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 101/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Οι πολίτες τρίτης χώρας με καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος σε άλλο κράτος−μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαμένουν στην Ελλάδα με σκοπό την άσκηση μισθωτής δραστηριότητας, δυνάμει του παρόντος κεφαλαίου, δεν επιτρέπεται, κατά το πρώτο δωδεκάμηνο, να απασχοληθούν σε άλλη ειδικότητα από εκείνη, για την οποία τους χορηγήθηκε η αρχική άδεια διαμονής, καθώς και να μεταβάλουν τον ασφαλιστικό τους
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 127/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Για την κάλυψη των δαπανών της απομάκρυνσης που προβλέπονται στις διατάξεις του προηγούμενου Κεφαλαίου εφαρμόζονται αναλογικώς οι διατάξεις του[ άρθρου 80 του ν. 3386/2005] και της κοινής υπουργικής απόφασης που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση των παραγράφων 1έως 3 του[ άρθρου 80 του ν. 3386/2005] (Α΄ 212) και της παραγράφου 5 του άρθρου 83 του ίδιου νόμου.
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 127/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Πολίτες τρίτων χωρών, κάτοχοι αδειών διαμονής στην Ελλάδα, για τους οποίους επιτρέπεται η αλλαγή σκοπού, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα, μπορούν να αιτηθούν, κατά την ανανέωση της άδειας διαμονής τους, τη χορήγηση «Μπλε κάρτας της ΕΕ», εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στις ρυθμίσεις του προηγούμενου Κεφαλαίου του παρόντος.
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 98/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8
Το παρόν κεφάλαιο δεν εφαρμόζεται στους παρακάτω πολίτες τρίτων χώρων που είναι επί μακρόν διαμένοντες σε άλλο κράτος−μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης: α. Μισθωτούς εργαζόμενους που απασχολούνται από φορέα παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωση δ΄ της παρ.1 του άρθρου 18 του παρόντος Κώδικα. β. Φορείς παροχής διασυνοριακών υπηρεσιών.
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 103
Ο πολίτης τρίτης χώρας, στον οποίον έχει χορηγηθεί το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος σε άλλο κράτος−μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διαμένει νόμιμα στην Ελλάδα δυνάμει του παρόντος Κεφαλαίου, μπορεί να υποβάλει αίτηση για τη χορήγηση καθεστώτος επί μακρόν διαμένοντος στην Ελλάδα, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ρυθμίσεων του άρθρου 98. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στο πρώτο
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 106
Για όσα ζητήματα δεν ρυθμίζονται διαφορετικά στις διατάξεις των ως άνω άρθρων 88 έως και 105 ισχύουν οι ρυθμίσεις των άρθρων 1 έως 30 του παρόντος Κώδικα. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρμόζονται αναλόγως στους πολίτες τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς στους οποίους έχει χορηγηθεί ή χορηγείται καθεστώς πρόσφυγα ή καθεστώς επικουρικής προστασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των προεδρικών διαταγμάτω
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ A΄/Άρθρο 110
Το παρόν Κεφάλαιο ισχύει υπό την επιφύλαξη ευνοϊκότερων διατάξεων: α) της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιλαμβανομένων διμερών ή πολυμερών συμφωνιών που συνάπτονται μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών−μελών της αφενός και μίας ή περισσοτέρων τρίτων χωρών αφετέρου, β) διμερών ή πολυμερών συμφωνιών που συνάπτονται μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας ή περισσοτέρων
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ A΄/Άρθρο 122/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7
Από τη δεύτερη φορά κατά την οποία κάτοχος «Μπλε κάρτας της ΕΕ» και, κατά περίπτωση, τα μέλη της οικογένειάς του κάνουν χρήση της δυνατότητας μετακίνησης σε άλλο κράτος−μέλος σύμφωνα με το παρόν Κεφάλαιο, ως «πρώτο κράτος−μέλος» νοείται το κράτος−μέλος από το οποίο ο ενδιαφερόμενος αναχωρεί και ως «δεύτερο κράτος−μέλος» το κράτος−μέλος στο οποίο υποβάλλει αίτηση για χορήγηση άδειας διαμονής.
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 127/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 4 του άρθρου 7, κάτοχοι αδειών διαμονής για τους λόγους που προβλέπονται στις ρυθμίσεις των άρθρων 31 έως και 37 και 57 έως και 68 μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις του προηγούμενου Κεφαλαίου του παρόντος, εφόσον πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις, καθώς και τα κριτήρια που καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 100/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Η αίτηση για χορήγηση άδειας διαμονής σε πολίτη τρίτης χώρας με καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος σε άλλο κράτος−μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μέλη της οικογένειάς του δυνάμει του παρόντος κεφαλαίου μπορεί να απορρίπτεται για λόγους δημόσιας υγείας. Οι μόνες ασθένειες που μπορούν να δικαιολογήσουν άρνηση εισόδου ή του δικαιώματος διαμονής είναι εκείνες που προβλέπονται από την Παγκόσμια Οργάνωση
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄/Άρθρο 11/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
μεταξύ καλλιεργήσιμης έκτασης ή ζωικού κεφαλαίου του αιτούντος εργοδότη με τον αριθμό των εποχικών εργαζομένων των οποίων μπορεί να ζητήσει τη μετάκληση. 4.Τα ανωτέρω ισχύουν υπό την επιφύλαξη έκδοσης κοινής απόφασης των αρμοδίων Υπουργών Εξωτερικών, Εσωτερικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλειας και Πρόνοιας ως προς την αναστολή των μετακλήσεων από τρίτες χώρες για λόγους εθνικού συμφέροντος, εθνικής
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄/Άρθρο 13/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
) Αντίγραφο δήλωσης προς τη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) στην οποία φαίνεται η καλλιεργήσιμη έκταση που είναι στην κατοχή του ενδιαφερομένου ή το ζωικό κεφάλαιο. ε) Υπεύθυνη δήλωση ότι θα εξασφαλίσει στον εργαζόμενο κατάλληλο κατάλυμα, όπως αυτό ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας κατ’ εξουσιοδότηση του[ άρθρου 43 του ν. 4025/2011] (Α΄ 228), όπως ισχύει.
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ A΄/Άρθρο 109/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Το παρόν Κεφάλαιο δεν εφαρμόζεται στους πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι: α) έχουν λάβει τίτλο διαμονής που τους επιτρέπει να διαμείνουν στην Ελλάδα δυνάμει προσωρινής προστασίας ή έχουν αιτηθεί να παραμείνουν για τον ίδιο λόγο και αναμένουν την έκδοση απόφασης σχετικά με το καθεστώς τους, β) απολαμβάνουν διεθνούς προστασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του υπ’ αριθμ. 96/2008 προεδρικού διατάγματος
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ A΄/Άρθρο 111/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Με την επιφύλαξη του άρθρου 112, πολίτης τρίτης χώρας ο οποίος αιτείται τη χορήγηση «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.», υπό τους όρους του παρόντος Κεφαλαίου, θα πρέπει να πληροί τις εξής προϋποθέσεις: α) Να είναι κάτοχος ισχύοντος διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου που αναγνωρίζεται κατά τα οριζόμενα στην εθνική νομοθεσία και να έχει λάβει εθνική θεώρηση εισόδου για το σκοπό της απασχόλησης υψηλής
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄/Άρθρο 16
, να συνοδεύονται από τα μέλη της οικογένειάς τους στα οποία χορηγείται άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση που λήγει ταυτόχρονα με την άδεια διαμονής των συντηρούντων, καθώς και από βοηθητικό προσωπικό, εφόσον πρόκειται για άτομα με ειδικές ανάγκες. Γ. 1. Πολίτες τρίτων χωρών που υπάγονται στα κεφάλαια Α΄ και Β΄ του παρόντος άρθρου και διαμένουν νόμιμα στη χώρα δεν υποχρεούνται να εγκαταλείψουν
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 1/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
γνήσια και αποτελεσματική εργασία για λογαριασμό ή υπό την καθοδήγηση άλλου, ανεξάρτητα από το νομικό τύπο που η σχέση αυτή έχει περιβληθεί, ii) αμείβεται και iii) έχει την απαιτούμενη επαρκή και ειδική γνώση, που αποδεικνύεται από υψηλά επαγγελματικά προσόντα, όπως αυτά ορίζονται στο παρόν Κεφάλαιο. μθ) Μπλε κάρτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης («Μπλε κάρτα της ΕΕ»): Η άδεια που φέρει τη μνεία «Μπλε κάρτα
Τύπος εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Ημ/νία Έκδοσης: 23/03/2015
Άρθρο 2
[ν. 2472/1997], όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 79 [ν. 4139/2013] και 18 παρ. 2 [ν. 3471/2006] και συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 παρ. 2 [ν. 4205/2013] Για τους σκοπούς του παρόντος Κεφαλαίου νοούνται ως: α) "Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα", κάθε πληροφορία που αναφέρεται στο υποκείμενο των δεδομένων. Δεν λογίζονται ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα στατιστικής φύσεως συγκεντρωτικά στοιχεία
Άρθρο 4
[ν. 3448/2006], όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 4 [ν. 4305/2014] Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου, για την εφαρμογή του παρόντος Κεφαλαίου νοούνται ως: 1. «Φορείς του δημόσιου τομέα», οι κρατικές αρχές, κεντρικές και περιφερειακές, οι ανεξάρτητες διοικητικές αρχές, οι Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, τα λοιπά Ν.Π.Δ.Δ., οι κατά την παράγραφο 2 αυτού
Άρθρο πρώτο
οι συγγενείς εξ αίματος και εξ αγχιστείας σε ευθεία γραμμή, οι θετοί γονείς και τα θετά τέκνα, οι σύζυγοι, οι μόνιμοι σύντροφοι, οι αδελφοί, οι σύζυγοι και οι μόνιμοι σύντροφοι των αδελφών, καθώς και οι επίτροποι ή οι επιμελητές του ασθενούς και όσων βρίσκονται υπό δικαστική συμπαράσταση. 5. Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται κατά την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος και την παροχή υπηρεσιών
Άρθρο πρώτο
οι συγγενείς εξ αίματος και εξ αγχιστείας σε ευθεία γραμμή, οι θετοί γονείς και τα θετά τέκνα, οι σύζυγοι, οι μόνιμοι σύντροφοι, οι αδελφοί, οι σύζυγοι και οι μόνιμοι σύντροφοι των αδελφών, καθώς και οι επίτροποι ή οι επιμελητές του ασθενούς και όσων βρίσκονται υπό δικαστική συμπαράσταση. 5. Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται κατά την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος και την παροχή υπηρεσιών
Άρθρο πρώτο/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8
του άρθρου 23 παρ. 7 και [του άρθρου 23Α παρ. 4 του Ν. 3427/2005] «Φόρος προστιθέμενης αξίας στις νέες οικοδομές, μεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 312), όπως: α) η παρ. 7 του άρθρου 23 προστέθηκε με την [παρ. 3 του άρθρου 51 του Ν. 3842/2010] (Α΄ 58) και προστέθηκε σε αυτή περίπτωση στ΄ με την [παρ. 8γ του άρθρου 18 του Ν. 4002/2011] (Α΄ 180) και β) το άρθρο 23Α
Άρθρο 5
[ν. 2846/2000] 1. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου ισχύουν αναλόγως και για τα αρχεία των Υπουργών, των Υφυπουργών και της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης ένα έτος μετά την έναρξη ισχύος του [ν. 2846/2000]. 2. Με Προεδρικό Διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Πρωθυπουργού και ύστερα από εισήγηση του Υπουργού ή του Υφυπουργού ή του Γενικού Γραμματέα της Κυβέρνησης, για το αρχείο
Άρθρο 13
ν.δ. 1013/1971, όπως αντικαταστάθηκ ε με το άρθρο [ν. 3257/2004] 1. Ως «γεωγραφικό υλικό» κατά το παρόν κεφάλαιο νοείται κάθε γεωδαιτικό, αστρονομικό, γεωφυσικό, γεωμαγνητικό, αεροφωτογραφικό, τοπογραφικό, χαρτογραφικό, υδρογραφικό, αεροναυτικό, δορυφορικό υλικό και κάθε υλικό ή στοιχείο, αναλογικό ή ψηφιακό, που παράγεται και δύναται να χρησιμοποιείται για την κατασκευή χαρτών και διαγραμμάτων
Άρθρο 15
[ν. 3882/2010] Το παρόν Κεφάλαιο έχει εφαρμογή και: α) για όλα τα γεωχωρικά δεδομένα πέραν αυτών που περιγράφονται στα Παραρτήματα Ι, II και III του[ άρθρου 33 του ν. 3882/2010], β) για σύνολα γεωχωρικών δεδομένων και τα μεταδεδομένα τους που είναι σε αναλογική και όχι σε ηλεκτρονική μορφή, αλλά έχουν οριστεί με απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Γεωπληροφορίας ως σύνολα αναφοράς, σύμφωνα με τις
Άρθρο 3
[ν. 3448/2006], όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 παρ. 1 [ν. 3613/2007] και με το άρθρο 3 [ν. 4305/2014] 1. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου δεν εφαρμόζονται: α) σε έγγραφα, πληροφορίες και δεδομένα, η παροχή των οποίων είναι δραστηριότητα που δεν εμπίπτει στη δημόσια αποστολή των οικείων φορέων του δημόσιου τομέα, όπως ορίζεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις, β) σε έγγραφα
Άρθρο 1 κυα
1 κ.υ.α. Η.Π. 11764/653/ Με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου σε συμμόρφωση προς την οδηγία 2003/4/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 2003 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων "για την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες και για την κατάργηση της οδηγίας 90/313/ΕΟΚ του Συμβουλίου" (ΕΕ L 41) καθορίζονται βασικά μέτρα, όροι και διαδικασίες ώστε: α) να κατοχυρώνεται το δικαίωμα πρόσβασης
Άρθρο 8 κυα
των διατάξεων του παρόντος άρθρου και εν γένει επί θεμάτων εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου.
Άρθρο 14
[ν. 3882/2010] Για την εφαρμογή του παρόντος Κεφαλαίου οι ακόλουθοι επιπλέον όροι έχουν την εξής έννοια: 1. "Εθνική Πύλη Γεωχωρικών Πληροφοριών (εφεξής Γεωπύλη)": διαδικτυακός τόπος ή ισοδύναμο μέσο, που παρέχει πρόσβαση στις υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 62 παρ. 1. 2. "Κύριος πρωτοτύπου συνόλου γεωχωρικών δεδομένων": η δημόσια αρχή, η οποία έχει την ευθύνη για την αρχική του προμήθεια
Άρθρο 86
του Κεφαλαίου Α' του [ν. 3832/2010]. Με απόφαση της ΕΛ.ΣΤΑΤ. θεσπίζεται, μετά από γνώμη του Συμβουλίου του ΕΛ.Σ.Σ., «Κανονισμός Στατιστικών Υποχρεώσεων των φορέων του ΕΛ.Σ.Σ.», ο οποίος δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της ΕΛ.ΣΤΑΤ. Με τον Κανονισμό καθορίζονται μεταξύ άλλων τα κριτήρια υπαγωγής των φορέων του ΕΛ.Σ.Σ., στον κατάλογο που προβλέπεται στην [παρ. 5
Άρθρο 13
ν.δ. 1013/1971, όπως αντικαταστάθηκ ε με το άρθρο [ν. 3257/2004] 1. Ως «γεωγραφικό υλικό» κατά το παρόν κεφάλαιο νοείται κάθε γεωδαιτικό, αστρονομικό, γεωφυσικό, γεωμαγνητικό, αεροφωτογραφικό, τοπογραφικό, χαρτογραφικό, υδρογραφικό, αεροναυτικό, δορυφορικό υλικό και κάθε υλικό ή στοιχείο, αναλογικό ή ψηφιακό, που παράγεται και δύναται να χρησιμοποιείται για την κατασκευή χαρτών και διαγραμμάτων
Άρθρο πρώτο
οι συγγενείς εξ αίματος και εξ αγχιστείας σε ευθεία γραμμή, οι θετοί γονείς και τα θετά τέκνα, οι σύζυγοι, οι μόνιμοι σύντροφοι, οι αδελφοί, οι σύζυγοι και οι μόνιμοι σύντροφοι των αδελφών, καθώς και οι επίτροποι ή οι επιμελητές του ασθενούς και όσων βρίσκονται υπό δικαστική συμπαράσταση. 5. Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται κατά την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος και την παροχή υπηρεσιών
Άρθρο 3
[ν. 3448/2006], όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 παρ. 1 [ν. 3613/2007] και με το άρθρο 3 [ν. 4305/2014] 1. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου δεν εφαρμόζονται: α) σε έγγραφα, πληροφορίες και δεδομένα, η παροχή των οποίων είναι δραστηριότητα που δεν εμπίπτει στη δημόσια αποστολή των οικείων φορέων του δημόσιου τομέα, όπως ορίζεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις, β) σε έγγραφα
Άρθρο 11
αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων, δ) την ύπαρξη του δικαιώματος πρόσβασης. 2. Εάν για τη συλλογή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ο υπεύθυνος επεξεργασίας ζητεί τη συνδρομή του υποκειμένου, οφείλει να το ενημερώνει ειδικώς και εγγράφως για τα στοιχεία της παραγράφου 1, καθώς και για τα δικαιώματά του, σύμφωνα με το παρόν Κεφάλαιο. Με την αυτή ενημέρωση ο υπεύθυνος επεξεργασίας
Άρθρο 21 παρ
τρίτων για παροχή των γεωχωρικών δεδομένων του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 3, 4 και 5 του[ άρθρου 5 του ν. 3448/2006], δ) το πρωτότυπο σύνολο γεωχωρικών δεδομένων συμμορφώνεται πλήρως με τις προβλέψεις του "Εθνικού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας Γεωπληροφορίας και Υπηρεσιών" το αργότερο μέσα σε δεκαέξι μήνες από την έγκρισή του, με την εξαίρεση τα μεταδεδομένα
Άρθρο 85
και οι υπηρεσίες και φορείς του ευρύτερου δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, που έχουν την αρμοδιότητα ή την υποχρέωση συλλογής στοιχείων και περιλαμβάνονται στον κατάλογο των φορέων του ΕΛ.Σ.Σ. σύμφωνα με την[ παράγραφο 5 του άρθρου 10 του ν. 3832/2010]. 3. Για την εφαρμογή του παρόντος Κεφαλαίου, οι όροι «στατιστικές», «ανάπτυξη», «παραγωγή», «διάδοση», «συλλογή στοιχείων», «στατιστική μονάδα», «απόρρητα
Άρθρο 2
[ν. 2472/1997], όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 79 [ν. 4139/2013] και 18 παρ. 2 [ν. 3471/2006] και συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 παρ. 2 [ν. 4205/2013] Για τους σκοπούς του παρόντος Κεφαλαίου νοούνται ως: α) "Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα", κάθε πληροφορία που αναφέρεται στο υποκείμενο των δεδομένων. Δεν λογίζονται ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα στατιστικής φύσεως συγκεντρωτικά στοιχεία
Άρθρο 3
[ν. 3448/2006], όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 παρ. 1 [ν. 3613/2007] και με το άρθρο 3 [ν. 4305/2014] 1. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου δεν εφαρμόζονται: α) σε έγγραφα, πληροφορίες και δεδομένα, η παροχή των οποίων είναι δραστηριότητα που δεν εμπίπτει στη δημόσια αποστολή των οικείων φορέων του δημόσιου τομέα, όπως ορίζεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις, β) σε έγγραφα
Άρθρο 4
[ν. 3448/2006], όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 4 [ν. 4305/2014] Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου, για την εφαρμογή του παρόντος Κεφαλαίου νοούνται ως: 1. «Φορείς του δημόσιου τομέα», οι κρατικές αρχές, κεντρικές και περιφερειακές, οι ανεξάρτητες διοικητικές αρχές, οι Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, τα λοιπά Ν.Π.Δ.Δ., οι κατά την παράγραφο 2 αυτού
Άρθρο 2 κυα
2 κ.υ.α. Η.Π. 11764/653/ Για τους σκοπούς του παρόντος Κεφαλαίου νοούνται ως: 1. "Περιβαλλοντική πληροφορία": οποιαδήποτε πληροφορία σε γραπτή, οπτική, ακουστική, ηλεκτρονική ή άλλη υλική μορφή, σχετικά με: α) την κατάσταση των στοιχείων του περιβάλλοντος, όπως ο αέρας και η ατμόσφαιρα, το νερό, το έδαφος, το χώμα, τα τοπία και οι φυσικές τοποθεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υδροβιότοπων
Άρθρο 13
ν.δ. 1013/1971, όπως αντικαταστάθηκ ε με το άρθρο [ν. 3257/2004] 1. Ως «γεωγραφικό υλικό» κατά το παρόν κεφάλαιο νοείται κάθε γεωδαιτικό, αστρονομικό, γεωφυσικό, γεωμαγνητικό, αεροφωτογραφικό, τοπογραφικό, χαρτογραφικό, υδρογραφικό, αεροναυτικό, δορυφορικό υλικό και κάθε υλικό ή στοιχείο, αναλογικό ή ψηφιακό, που παράγεται και δύναται να χρησιμοποιείται για την κατασκευή χαρτών και διαγραμμάτων
Άρθρο 82
πινάκων αποτελεί περιεχόμενο και των πρώτων εγγραφών στα φύλλα του κτηματολογικού βιβλίου, που τηρείται στο οικείο Κτηματολογικό Γραφείο. γ) Το Κτηματολογικό βιβλίο, στο οποίο αφορούν οι ρυθμίσεις του τρίτου κεφαλαίου του [ν. 2664/1998]. δ) Το ημερολόγιο, στο οποίο καταχωρίζονται, κατά τη σειρά της υποβολής τους, όλες οι αιτήσεις εγγραφής στο Κτηματολογικό βιβλίο, ώστε να διασφαλίζεται
Άρθρο 10
και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων. 10. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού μπορούν να μεταβάλλονται οι προθεσμίες των παραγράφων 7, 8 και 9. 11. Αν η προθεσμία των παραγράφων 7, 8 και 9 παρέλθει άπρακτη, τα σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου διατίθενται ελεύθερα
Άρθρο 12
ή πληροφόρησή του. δ) Τη λογική της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας. Το δικαίωμα πρόσβασης μπορεί να ασκείται από το υποκείμενο των δεδομένων και με τη συνδρομή ειδικού. ε) Κατά περίπτωση, τη διόρθωση, τη διαγραφή ή τη δέσμευση (κλείδωμα) των δεδομένων των οποίων η επεξεργασία δεν είναι σύμφωνη προς τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου, ιδίως λόγω του ελλιπούς ή ανακριβούς χαρακτήρα των δεδομένων, και στ
Άρθρο 32
, επιβάρυνση ή κατάργηση εγγραπτέων δικαιωμάτων σε περιοχές στις οποίες έχει οριστεί η έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου κατά [το άρθρο 1 παρ. 3 του ν. 2664/1998], η καταχώρισή τους στα κτηματολογικά βιβλία διενεργείται υπό τις προϋποθέσεις του Κεφαλαίου αυτού. 7. Η εφαρμογή των παραγράφων 1, 2, 3 και 4 πραγματοποιείται όταν οι αρμόδιες αρχές είναι έτοιμες και προς τούτο εκδίδεται κάθε φορά διαπιστωτική πράξη
Άρθρο 8
του παρόντος κεφαλαίου. 5. Οι φορείς του ΕΛ.Σ.Σ. επιτρέπεται να χορηγούν, σε ερευνητές που διεξάγουν στατιστικές αναλύσεις για επιστημονικούς σκοπούς, πρόσβαση σε στοιχεία, τα οποία καθιστούν δυνατή την έμμεση ταύτιση των στατιστικών μονάδων, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον Κανονισμό Στατιστικών Υποχρεώσεων. Εφόσον τα στοιχεία αυτά έχουν διαβιβασθεί στην ΕΛ.ΣΤΑΤ. από λοιπούς φορείς
Άρθρο 3 κυα
αρχές ενημερώνουν με κάθε πρόσφορο μέσο το κοινό σχετικά με τα δικαιώματά του σύμφωνα με το παρόν Κεφάλαιο και παρέχουν στον κατάλληλο βαθμό, πληροφορίες, καθοδήγηση και συμβουλές.
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 07/12/2016
Οι ρυθμίσεις του παρόντος Κεφαλαίου καταλαμβά- νουν και εκκρεμείς αιτήσεις για έκδοση άδειας λειτουρ- γίας.
Τα θέατρα και οι κινηματογράφοι υπάγονται εφεξής στο καθεστώς γνωστοποίησης του άρθρου 6 και στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄/Άρθρο 39
Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου εμπίπτουν οι δραστηριότητες με Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 55.10,55.20,55.30 και 55.90, που περιλαμβάνονται στην 8η Ομάδα του Παραρτήματος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄/Άρθρο 48/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Το παρόν Κεφάλαιο εφαρμόζεται για τις δραστη- ριότητες που λειτουργούν μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
Οι δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρ- μογής του παρόντος Κεφαλαίου, με εξαίρεση τη δραστη- ριότητα «Παραγωγή ζάχαρης» με ΚΑΔ 10.81, υπάγονται σε καθεστώς γνωστοποίησης του άρθρου 6.
Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου εμπί- πτουν οι δραστηριότητες μεταποίησης τροφίμων και ποτών με Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 10 και 11 που περιλαμβάνονται στην 3η ομάδα του Παραρ- τήματος, καθώς και οι «δραστηριότητες συσκευασίας» με ΚΑΔ 82.92 της 11ης ομάδας στις περιπτώσεις που αφορούν τρόφιμα και ποτά.
Για τη λειτουργία των δραστηριοτήτων που εμπί- πτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου η υποχρέωση λήψης βεβαίωσης καταλληλότητας, όπως αυτή προβλέπεται οτην οικ. 483/35/Φ15/2012 απόφα- ση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Β΄ 158), καταργείται.
Για τη λειτουργία των δραστηριοτήτων που εμπί- πτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου, η υποχρέωση λήψης βεβαίωσης συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων, όπως αυτή προβλέπεται στο[ άρθρο έκτο του Ν. 4303/2014] (Α΄ 231) και στις 5045/116550/2015 και 5042/116548/2015 αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β΄ 2323), καταργείται.
Αν για τη λειτουργία των δραστηριοτήτων του παρό- ντος Κεφαλαίου απαιτείται προηγούμενη έγκριση κατ' εφαρμογή των Κανονισμών 853/2004 (L 139) ή 183/2005 (L 35) ή 1069/2009 (L 300), η διαδικασία και το περιεχό- μενο της έγκρισης καθορίζονται κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7.
Στις δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρ- μογής του παρόντος Κεφαλαίου δεν εφαρμόζεται η υπ' αριθμ. οικ. 12684/92/2014 κοινή απόφαση των Υπουρ- γών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Διοικητι- κής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Β΄ 3181), η οποία παραμένει σε ισχύ για τις δραστηρι- ότητες με αριθμό 32 έως 103 του Παραρτήματός της.
Πλην όσων ρητά ορίζονται στο παρόν Κεφάλαιο κατά τα λοιπά εξακολουθεί να εφαρμόζεται το υφιστά- μενο πλαίσιο αδειοδότησης μεταποιητικών και συνα- φών δραστηριοτήτων όπως αυτό προβλέπεται στο[ Ν. 3982/2011] (Α΄ 143) και στις κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσες διατάξεις.
Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου εμπί- πτουν τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος του[ άρθρου 80 του Ν. 3463/2006] (Α΄ 114) εκτός των κέντρων διασκέδασης. Επίσης, στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος εμπίπτουν τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός τουριστικών καταλυμάτων, καθώς και τα θέατρα και οι κινηματογράφοι.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄/Άρθρο 40/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, οι δραστη- ριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου υπάγονται σε καθεστώς γνωστο- ποίησης του άρθρου 6. Η γνωστοποίηση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ) του άρθρου 14.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄/Άρθρο 40/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Μέχρι την ενεργοποίηση του ΟΠΣ-ΑΔΕ ως προς το τμήμα που αφορά τη γνωστοποίηση των τουριστικών δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου ή το αργότερο μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου 2017, οι δραστηριότητες υπάγονται σε κα- θεστώς έγκρισης του άρθρου 7. Η αρμόδια υπηρεσία τουρισμού χορηγεί Ειδικό Σήμα Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.), σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 44.
Για τη λειτουργία των δραστηριοτήτων που εμπί- πτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου, δεν απαιτείται η λήψη σύμφωνης γνώμης υγειονομικής καταλληλότητας, όπως αυτή προβλέπεται στην οικ. 483/35/Φ. 15/2012 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυ- ξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Κατ' εξαίρεση, διατηρείται η σχετική υποχρέωση για τη δραστηριότητα «Παραγωγή και εμφιάλωση μεταλλικού νερού
Εντός δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εσω- τερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Πολιτισμού και Αθλητισμού, που εκδίδονται ύστερα από εισήγηση του αρμόδιου Συμβουλίου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, προσδιορίζονται οι περιοχές αρχαιολογι- κού ενδιαφέροντος στις οποίες μπορούν να ιδρύονται οι δραστηριότητες του παρόντος Κεφαλαίου
Μετά την έναρξη ισχύος των ανωτέρω κανονιστικών αποφάσεων, η απαιτούμενη από το[ Ν. 3028/2002] έγκρι- ση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για την εγκατάσταση και λειτουργία των δραστηριοτήτων του παρόντος Κεφαλαίου σε περιοχές αρχαιολογικού ενδι- αφέροντος, χορηγείται απευθείας από τις αρμόδιες Πε- ριφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, χωρίς προηγούμενη
Το παρόν Κεφάλαιο εφαρμόζεται για τις δραστη- ριότητες που λειτουργούν μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 30. Οι άδειες λειτουργίας και άδειες χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων που έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα παραμένουν σε ισχύ. Εάν μεταβληθεί στοιχείο της δραστηριότητας με βάση το οποίο χορηγήθηκε η άδεια, ο φορέας του καταστήματος υποχρεούται
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄/Άρθρο 40/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Από την ενεργοποίηση του ΟΠΣ-ΑΔΕ ως προς το τμήμα που αφορά τη γνωστοποίηση των τουριστικών δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου ή το αργότερο από την 1η Οκτωβρίου 2017, η χορήγηση του Ε.Σ.Λ. καταργείται και τα απαιτούμενα από την κείμενη νομοθεσία δικαιολογη- τικά για τη λειτουργία των τουριστικών καταλυμάτων δεν υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία τουρισμού
Μέχρι την ενεργοποίηση του ΟΠΣ-ΑΔΕ για το τμήμα που αφορά τη γνωστοποίηση των δραστηριοτήτων του παρόντος Κεφαλαίου, η γνωστοποίηση υποβάλλεται από το φορέα της οικονομικής δραστηριότητας στη Διεύ- θυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας κατά το[ Ν. 3852/2010] (Α΄87), στην οποία πρόκειται να λειτουρ- γήσει η δραστηριότητα ή στα κατά τόπον αρμόδια για τις μεταποιητικές και συναφείς
ΝΟΜΟΣ 4332/2015 - Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής ΙθαγένειαςΤροποποίηση του Ν. 4251/2014 για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2011/98/ΕΕ σχετικά με την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαμονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους−μέλους και σχετικά με κοινό σύνολο δικαιωμάτων για τους εργαζομένους από τρίτες χώρες που διαμένουν νομίμως σε κράτος−μέλος και 2014/36/ ΕΕ σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής πολιτών τρίτων χωρών με σκοπό την εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις.
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 09/07/2015
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ/Άρθρο 8/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 30
Η παρ. 7 του Κεφαλαίου Β΄ του[ άρθρου 20 του Ν. 4251/2014] καταργείται και η παράγραφος 8 αναριθμείται σε 7.
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ/Άρθρο 8/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 27
O τίτλος του Κεφαλαίου Β΄ του[ άρθρου 20 του Ν. 4251/2014], «Ιδιοκτήτες ακινήτων στην Ελλάδα», αντικαθίσταται ως εξής: «Μόνιμη άδεια διαμονής επενδυτή.»
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ/Άρθρο 8/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 28
Στην παρ. 4 του Κεφαλαίου Β΄ του[ άρθρου 20 του Ν. 4251/2014], προστίθεται περίπτωση γ΄ ως εξής: «γ. οι απευθείας ανιόντες των συζύγων.»
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ/Άρθρο 8/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 26
Στο τέλος της παρ. 3 του Κεφαλαίου Α΄ του[ άρθρου 20 του Ν. 4251/2014], προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής: «4. Διαστήματα απουσίας από τη χώρα δεν παρακωλύουν την ανανέωση της άδειας διαμονής.»
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ/Άρθρο 13/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ορίζεται σε ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ, το οποίο καταβάλλεται από το Ελληνικό Δημόσιο. Το Δημόσιο για την άσκηση των μετοχικών δικαιωμάτων του εκπροσωπείται από τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ/Άρθρο 8/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 29
Το τρίτο εδάφιο της παρ. 5 του κεφαλαίου Β΄ του[ άρθρου 20 του Ν. 4251/2014] αντικαθίσταται ως εξής: «Η μεταπώληση της ακίνητης περιουσίας κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας διαμονής, σε έτερο πολίτη τρίτης χώρας παρέχει δικαίωμα χορήγησης άδειας διαμονής στο νέο αγοραστή με ταυτόχρονη ανάκληση της άδειας διαμονής του πωλητή.»
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ/Άρθρο 13/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5
Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καταρτίζεται και εγκρίνεται το καταστατικό της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Κ.[Ν. 2190/1920] (Α΄ 144), και ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν το μετοχικό κεφάλαιο, τη διαδικασία για αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ/Άρθρο 8/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 42
Η [παρ. 12 του άρθρου 136 του Ν. 4251/2014], αντικαθίσταται ως εξής: «12. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, καθορίζεται το απαιτούμενο ελάχιστο ύψος και τα χαρακτηριστικά της επένδυσης για την υπαγωγή στις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ του άρθρου 16 του παρόντος, τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ/Άρθρο 8/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 21
Το Κεφάλαιο Α΄ του[ άρθρου 16 του Ν. 4251/2014], αντικαθίσταται ως εξής: «Α.1. Επιτρέπεται η είσοδος και η διαμονή πολιτών τρίτης χώρας στην Ελλάδα, προκειμένου να πραγματοποιήσουν επένδυση που θα έχει θετικές επιπτώσεις στην εθνική ανάπτυξη και οικονομία. Αναλόγως του ύψους και των χαρακτηριστικών της επένδυσης, μπορούν να εισέλθουν και να διαμείνουν στη χώρα μέχρι δέκα πολίτες τρίτων χωρών
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ/Άρθρο 7/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, να καθορίζεται ανώτατος αριθμός θέσεων εργασίας ανά χώρα προέλευσης, καθώς και η αντιστοιχία μεταξύ καλλιεργήσιμης έκτασης ή ζωικού κεφαλαίου του αιτούντος εργοδότη με τον αριθμό των εποχικά εργαζομένων, των οποίων μπορεί να ζητήσει τη μετάκληση. Ο κατάλογος των τομέων απασχόλησης, στους οποίους εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις για την εισδοχή πολιτών τρίτων χωρών με σκοπό
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 26/01/2011
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/Άρθρο 17/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρμόζονται στους υπηκόους τρίτων χωρών, οι οποίοι διαμένουν παράνομα στην ελληνική επικράτεια.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄/Άρθρο 41/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
Η προστασία που παρέχουν οι διατάξεις του παρόντος άρθρου καταλαμβάνουν και τα πρόσωπα που τελούν εκτός του πεδίου εφαρμογής του Κεφαλαίου Γ΄ του παρόντος νόμου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/Άρθρο 20
Οι αρμόδιες αρχές κατά την εφαρμογή του παρόντος Κεφαλαίου λαμβάνουν δεόντως υπόψη: α) το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού, β) την οικογενειακή ζωή, γ) την κατάσταση της υγείας του συγκεκριμένου υπηκόου τρίτης χώρας και τηρούν την αρχή της μη επαναπροώθησης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/Άρθρο 31/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
Οι σχετικές και αρμόδιες εθνικές, διεθνείς και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και όργανα έχουν τη δυνατότητα να επισκέπτονται τις εγκαταστάσεις κράτησης που αναφέρονται στην παράγραφο 1, στο βαθμό που χρησιμοποιούνται για την κράτηση υπηκόων τρίτων χωρών σύμφωνα με το παρόν κεφάλαιο. Οι επισκέψεις αυτές υπόκεινται σε αδειοδότηση από την αρμόδια για τη φύλαξη της εγκατάστασης αστυνομική αρχή.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/Άρθρο 33/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Καμία διάταξη του παρόντος άρθρου δεν μπορεί να ερμηνευθεί ότι επιτρέπει στις κατά περίπτωση αρμόδιες αρχές να παρεκκλίνουν από τη γενική υποχρέωση να λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα είτε γενικά είτε ειδικά, ώστε να εξασφαλίζεται η εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το παρόν Κεφάλαιο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/Άρθρο 16
Σκοπός του παρόντος Κεφαλαίου είναι η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2008/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008 «σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη−μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών» (ΕΕ L 348/24.12.2008), σύμφωνα με τα θεμελιώδη δικαιώματα που εγγυώνται η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/Άρθρο 19/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου ισχύουν υπό την επιφύλαξη ευνοϊκότερων διατάξεων: α. διμερών ή πολυμερών συμφωνιών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών−μελών της και μιας ή περισσοτέρων τρίτων χωρών, β. διμερών ή πολυμερών συμφωνιών μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας ή/και περισσοτέρων κρατών−μελών και μιας ή περισσοτέρων τρίτων χωρών και γ. που περιέχονται
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/Άρθρο 21/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
Οι αρμόδιες κατά περίπτωση αρχές μπορούν ανά πάσα στιγμή να χορηγούν αυτοτελή άδεια διαμονής για λόγους φιλευσπλαχνίας, ανθρωπιστικούς ή άλλους λόγους σε υπήκοο τρίτης χώρας, ο οποίος διαμένει παράνομα στην ελληνική επικράτεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Η΄ του ν. 3386/2005 ή της [παρ. 4 του άρθρου 15 του ν. 1975/1991]. Στην περίπτωση έκδοσης της ανωτέρω άδειας διαμονής, δεν εκδίδεται
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄/Άρθρο 34
Για τους υπηκόους τρίτων χωρών που εξαιρούνται της εφαρμογής του Κεφαλαίου Γ΄ σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 2 εδάφιο α΄ εφαρμόζονται άμεσα, μετά την παράνομη διέλευση, οι όροι και οι διαδικασίες επανεισδοχής των σχετικών διεθνών συμφωνιών που δεσμεύουν τη χώρα αυτοτελώς ή στο πλαίσιο συμμετοχής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή απορρέουν από κανόνες του διεθνούς εθιμικού δικαίου, καθώς
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄/Άρθρο 38/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Η απαγόρευση εισόδου του άρθρου 26 επιβάλλεται με την εγγραφή στον κατάλογο ανεπιθύμητων αλλοδαπών που τηρείται στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, σύμφωνα με το[ άρθρο 82 του ν. 3386/2005] και του Κεφαλαίου IV του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1987/2006 σχετικά με τη δημιουργία, τη λειτουργία και τη χρήση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (ΕΕ L 381/28.12.2006). Η κάθε περίπτωση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄/Άρθρο 40/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Για την επιστροφή προσώπων που απολαμβάνουν του κοινοτικού δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 5 του Κώδικα Συνόρων Σένγκεν, καθώς και τις διατάξεις του [π.δ. 106/2007] (ΦΕΚ 135 Α΄), ισχύουν οι διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄ του παρόντος νόμου που αφορούν τα όργανα, τις διαδικασίες, τις διαδικαστικές εγγυήσεις και τη δικαστική προστασία των υπό επιστροφή αλλοδαπών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 8/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12
Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας του Πολίτη, μπορεί, και κατά τροποποίηση των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου, να ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν την οργάνωση, τη λειτουργία, τα καθήκοντα του προσωπικού, τις επί μέρους αρμοδιότητες και να συνιστώνται
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/Άρθρο 19/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Για τους υπηκόους τρίτων χωρών που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 2 περίπτωση α΄, οι αρμόδιες ελληνικές αρχές: α) μεριμνούν, ώστε η μεταχείριση και το επίπεδο προστασίας τους να μην είναι λιγότερο ευνοϊκά από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 23 παράγραφοι 4 και 5 (περιορισμοί της χρήσης αναγκαστικών μέτρων), το άρθρο 24 παρ. 2, πρώτη περίπτωση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/Άρθρο 27/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Οι αποφάσεις επιστροφής και οι αποφάσεις απαγόρευσης εισόδου, που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου, περιβάλλονται τον έγγραφο τύπο και περιλαμβάνουν σαφή αιτιολογία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας ([ν.2690/1999], ΦΕΚ 45 Α΄), όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. Οι προαναφερθείσες αποφάσεις κοινοποιούνται στον ενδιαφερόμενο και αναφέρουν τους νομικούς
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/Άρθρο 17/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Το παρόν Κεφάλαιο δεν εφαρμόζεται στους υπηκόους τρίτων χωρών, οι οποίοι: α. Υπόκεινται σε απαγόρευση εισόδου, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 562/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2006, για τη θέσπιση του Κώδικα Συνόρων Σένγκεν σχετικά με το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (ΕΕ L 105/13.4.2006) ή συλλαμβάνονται ή παρακολουθούνται
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/Άρθρο 18
Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου, νοούνται ως: α. «Υπήκοος τρίτης χώρας»: κάθε πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της ΕΕ κατά την έννοια του άρθρου 17 παρ. 1 της Συνθήκης και δεν απολαύει του κοινοτικού δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 5 του Κώδικα Συνόρων Σένγκεν. β. «Παράνομη παραμονή»: παρουσία στην ελληνική επικράτεια υπηκόου τρίτης χώρας
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 06/12/2016
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/Άρθρο 31/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Καταργούνται από 11 Αυγούστου 2015 οι παρα- κάτω διατάξεις της υπουργικής απόφασης υπ’ αριθ. Α2/29542/5347/1991(Β΄ 707): α. Η περίπτωση αα΄ (βεβαίωση) και η περίπτωση ββ΄ (υπεύθυνη δήλωση) για τη χορήγηση άδειας κυκλοφο- ρίας αγροτικού Φορτηγού Ιδιωτικής Χρήσης της παρα- γράφου 2 του Κεφαλαίου Γ΄. β. Η περίπτωση δ΄ (βεβαίωση) της παραγράφου 2 του Κεφαλαίου Δ΄. γ. Οι παράγραφοι 3, 5, 6 και 8
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/Άρθρο 31/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Καταργείται η περίπτωση δδ΄ της παραγράφου 2 του Κεφαλαίου Γ΄ (υποβολή συμπληρωματικών στοι- χείων) της υπουργικής απόφασης υπ’ αριθ. Α2/29542/ 5347/1991 (Β΄ 707) για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας επαγγελματικού Φορτηγού Ιδιωτικής Χρήσης.
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/Άρθρο 10/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5
κεφάλαιο δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών εκατομμυρίων (3.000.000) ευρώ. Στις περι- πτώσεις αυτές οι καταχωρίσεις στο Μητρώο γίνονται μετά από τυπικό έλεγχο των υποβαλλόμενων εγγράφων, χωρίς έκδοση διοικητικής εγκριτικής απόφασης. Κατ' εξαίρεση ασκείται έλεγχος νομιμότητας στην τροποποί- ηση καταστατικού ανεξαρτήτως του ύψους του μετοχι- κού κεφαλαίου για τις εταιρείες της παραγράφου 8 του άρθρου 7β
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 13/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Η παρ. 1 του άρθρου 281 του Τρίτου Τμήματος του Κεφαλαίου Β΄ του Έβδομου Μέρους του[ Ν. 4072/2012] (Α΄ 86) αντικαθίσταται ως εξής: «1. Σε περίπτωση εξόδου, αποκλεισμού ή θανάτου του μοναδικού ομόρρυθμου εταίρου, η ετερόρρυθμη εταιρεία λύνεται, εκτός αν με τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης, που πρέπει να καταχωρισθεί μέσα σε τέσσε- ρις (4) μήνες στο Γ.Ε.ΜΗ., ένας από τους ετερόρρυθμους εταίρους
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/Άρθρο 1/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού δύναται: α) να υπαχθούν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κεφαλαίου και άλλες περιπτώσεις υπόχρεων καταχώρι- σης ή δυνάμενων να καταχωρισθούν στο Γ.Ε.ΜΗ., β) να ενταχθούν στις αρμοδιότητες των Υπηρεσιών Μίας Στάσης και άλλες διαδικασίες σχετικές με τη σύ- σταση Εταιρείας οι οποίες δεν προβλέπονται
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 13/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Στο τέλος του άρθρου 282 του Τέταρτου Τμήματος του Κεφαλαίου Β ' του Έβδομου Μέρους του[ Ν. 4072/ 2012] προστίθεται άρθρο 282Α ως εξής: «Άρθρο 282Α Μετατροπή ομόρρυθμης εταιρείας σε ετερόρρυθμη 1. Με ομόφωνη απόφαση των ομορρύθμων εταίρων είναι δυνατή η μετατροπή της ομόρρυθμης εταιρείας σε ετερόρρυθμη εταιρεία. Η μετατροπή πραγματοποιείται με τους εξής τρόπους: α) με την είσοδο νέου εταίρου
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 19/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
και μόνο για τις δαπάνες της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 8». ε. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της [παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 4399/2016] αναδιατυπώνεται ως εξής: «Για τις υπό ίδρυση καινοτόμες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που εμπίπτουν στο καθεστώς του Μέρους Α΄ του Κεφαλαίου Ι (Ενισχύσεις καινοτομικού χαρακτήρα για MME) τα όρια αυτά διπλασιάζονται». στ. Η περίπτωση α
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 22/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 76
Μετά την περίπτωση α΄ του άρθρου 334 προστί- θεται περίπτωση β΄ ως εξής: «β) συμπληρωματικά οι διατάξεις του Κεφαλαίου II του Μέρους Β΄ του Βιβλίου Ι (άρθρα 134 έως 221) του παρό- ντος νόμου,» και οι περιπτώσεις β΄ και γ΄ αναριθμούνται σε γ΄ και δ΄ αντίστοιχα. 77. Στην περίπτωση 29 της παραγράφου 1 του άρθρου 2, μετά τη φράση «των οποίων η εκτιμώμενη αξία» προστί- θεται η φράση «εκτός φόρου
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/Άρθρο 31/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Οι παράγραφοι 1 και 2 του Κεφαλαίου Β΄ της υπουρ- γικής απόφασης υπ’ αριθ. Α2/29542/5347/1991(Β΄ 707) αντικαθίστανται ως ακολούθως: « 1. Η διενέργεια οδικών εμπορευματικών μεταφορών γενικά με Φορτηγά αυτοκίνητα Ιδιωτικής Χρήσης, πλην βυτιοφόρων μεταφοράς υγρών καυσίμων και υγραερίων, επιτρέπεται μόνον εφόσον πληρούνται αθροιστικά οι παρακάτω όροι: α. Τα μεταφερόμενα εμπορεύματα ανήκουν
Τύπος εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Ημ/νία Έκδοσης: 21/06/2007
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI/Άρθρο 21/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου, μπορούν να επιβληθούν περιορισμοί στην ελευθερία κυκλοφορίας και διαμονής των πολιτών της Ένωσης και των μελών της οικογένειάς τους, ανεξαρτήτως ιθαγένειας, για λόγους δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας ή δημόσιας υγείας. Δεν μπορεί να γίνεται επίκληση των λόγων αυτών για την εξυπηρέτηση σκοπών γενικότερης δημοσιονομικής πολιτικής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV/Άρθρο 13/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Οι πολίτες της Ένωσης οι οποίοι έχουν διαμείνει νομίμως για συνεχές χρονικό διάστημα πέντε ετών στην Ελλάδα και τα κατά την παρ. 2 άρθρου 2 του παρόντος μέλη οικογένειας που διαμένουν νομίμως με τον πολίτη της Ένωσης για συνεχές χρονικό διάστημα πέντε ετών έχουν δικαίωμα μόνιμης διαμονής. To δικαίωμα αυτό δεν υπόκειται στους όρους που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΙΙ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI/Άρθρο 22/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8
Δεν λαμβάνεται επ’ ουδενί μέτρο απέλασης κατά πολίτη της Ένωσης, ακόμη και αν αυτός έπαυσε να πληροί τους όρους των άρθρων 6 παρ. 3, 7, 11 παρ. 1 και 12 παρ.1 του παρόντος, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του Κεφαλαίου VI, εφόσον οι πολίτες της Ένωσης είναι μισθωτοί ή ασκούν ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα ή εισήλθαν στην ελληνική επικράτεια προκειμένου να βρουν εργασία. Στην περίπτωση
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 26/03/2014
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄/Άρθρο 48
Ρυθμίσεις Ενιαίου Κεφαλαίου Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών 1. Η λειτουργία του Ενιαίου Κεφαλαίου Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών (Ε.Κ.Α.Φ.), που συστήθηκε με το άρ− θρο 10 του [ν. 4109/2013] (Α΄16) αρχίζει μετά την έγκριση του προϋπολογισμού του και την έκδοση του διατάγμα− τος που προβλέπεται στην παράγραφο 6 του ως άνω άρθρου του ανωτέρω νόμου. 2. Η προθεσμία του εδαφίου α΄ της παρ. 10 του άρ− θρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 16
με το[ άρθρο 1 του ν. 3113/2003] (Α΄42) και εποπτεύεται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, καταργείται. 3. Το «Μουσείο Επιστήμης και Τεχνολογίας», Ν.Π.Ι.Δ. με έδρα την Αθήνα, το οποίο συνεστήθη με το[ άρθρο 9 του ν. 2919/2001] (Α΄128) και εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων καταργείται. 4. Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών Υψηλής Τεχνολογία Α.Ε
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 6/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
ΜΟΥΣΤΑΦΕΡΗΣ και ΥΙΟΙ Ε.Ε.−ΑΚΤΙΟ/ ΠΡΕΒΕΖΑ», η οποία έχει συσταθεί δυνάμει του από 8.8.2013 Συμφωνητικού Σύστασης Κοινοπραξίας. θ. Εισφορά υπέρ ΤΕΟ Α.Ε. από ασφάλιστρα Η επιβληθείσα υπέρ του ΤΕΟ με την υπ’ αριθμ. Κ41123/27.8.1977 υπουργική απόφαση εισφορά 1% επί των καθαρών ασφαλίστρων του κλάδου αυτοκινήτων καταργείται. Αντ’ αυτής επιβάλλεται εισφορά 0,6% υπέρ του Επικουρικού Κεφαλαίου για την εκπλήρωση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 14
− φές. Το αποτιμηθέν σύνολο εισφέρεται στην επικεί− μενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του «Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και Αλιείας Α.Ε.», εκδοθησομένων μετοχών αντίστοιχης αξίας και αριθμού υπέρ του Ελ− ληνικού Δημοσίου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 19
ολοκληρωθεί εντός τριών μηνών από τη σύσταση της προβλεπόμενης στις επιμέ− ρους διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ του παρόντος νόμου επιτροπής. Εντός της ίδιας προθεσμίας απόσπασμα της εγκεκριμένης από τους, κατά περίπτωση, αρμόδιους Υπουργούς έκθεσης απογραφής, το οποίο περιγράφει τα αποκτώμενα κατά κυριότητα ακίνητα, καθώς και τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων, με την πε− ρίληψη που προβλέπεται από τις
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 23/12/2008
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ/Άρθρο 18/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5
την προϋπόθεση, ότι η πλειοψηφία του κεφαλαίου τους δια των εταιρικών εισφορών, που είχαν καταβληθεί, κατά τη σύσταση τους, ανήκει σε Δήμους ή Κοινότητες, καθώς και σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών. β. Στις ρυθμίσεις του[ άρθρου 24 του ν. 3649/2008] (ΦΕΚ 39 Α΄), για οφειλές που έχουν βεβαιωθεί ή καταστεί ληξιπρόθεσμες μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, εντάσσονται και οι αστικές εταιρείες
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 16/06/2005
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α/Άρθρο 2/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
να υπερβαίνει το 30% του συνόλου αυτών, να επενδύεται μέσω του Κοινού Κεφαλαίου των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Ασφαλιστικών Φορέων (Κ.Κ.Ν.Π.Δ.Δ. και Α.Φ.) που διαχειρί­ ζεται η Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με την [παρ. 11 του άρθρου 15 του ν. 2469/1997] (ΦΕΚ 38 Α'), όπως ισχύει. Σε βά­ ρος των λογαριασμών αυτών αναλαμβάνονται τα ποσά που απαιτούνται για την πληρωμή των εξόδων."
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 05/11/2008
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄/Άρθρο 41/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14
Γραμματέων ζ. Κλάδος Επιστημονικού Προσωπικού της ΕΝΥ η. Κλάδος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων θ. Κλάδος Μεταφραστών.» β) Η ως άνω διάταξη ισχύει αναδρομικά από τις 5.6.2007, έναρξη ισχύος του «Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών», εκτός από τον Κλάδο Μεταφραστών, ο οποίος ρυθμίζεται από τις διατάξεις των Κεφαλαίων Α΄ έως Γ΄ του παρόντος νόμου. γ) Όπου στον «Οργανισμό του Υπουργείου Εξωτερικών
Σελίδα 1 από 2