133 Α' 2015

ΝΟΜΟΣ 4339/2015

Αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης − Ίδρυση συνδεδεμένης με την Ε.P.T. Α.Ε. ανώνυμης εταιρίας για την ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής − Ρύθμιση θεμάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ. Τ.) − Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση της Επικοινωνιακής Διπλωματίας − Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης − Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4070/2012 (Α΄ 82) και άλλες διατάξεις.

29 Οκτωβρίου 2015

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 133
29 Οκτωβρίου 2015

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4339
Αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης − Ίδρυση συνδεδεμένης με την Ε.P.T. Α.Ε. ανώνυμης εταιρίας για την ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής − Ρύθμιση θεμάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ. Τ.) − Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση της Επικοινωνιακής Διπλωματίας − Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης − Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4070/2012 (Α΄ 82) και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΚΕΦΛΑΙΟ Α ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ ΕΥΡΥΕΚΠΟΜΠΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΛΗΨΗΣ
Άρθρο 1Έννοια, λειτουργία και υπηρεσίες παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η αδειοδότηση των παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης γίνεται κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας, η οποία διεξάγεται μέσω δημοπρασίας. Η διαδικασία αυτή διενεργείται από το Ε.Σ.Ρ., το οποίο εκδίδει τη σχετική προκήρυξη. Για την εφαρμογή του παρόντος, ως πάροχος περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης θεωρείται η επιχείρηση που διαθέτει ολοκληρωμένο τηλεοπτικό περιεχόμενο προς μετάδοση στο κοινό, εικοσιτετράωρης ή μικρότερης χρονικής διάρκειας, μέσω επίγειας ψηφιακής τεχνολογίας και εμπίπτει στην έννοια του μέσου ενημέρωσης όπως αυτή ορίζεται στη διάταξη του εδαφίου β΄ της παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 3310/2005 (Α΄ 30). Οι επιχειρήσεις των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) με ειδικό σκοπό την παροχή υπηρεσιών επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης, για τη σύσταση, την οργάνωση και τη λειτουργία των οποίων εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 3463/2006 (Α΄ 114) και των διατάξεων του Ν. 3852/2010 Πρόγραμμα Καλλικράτης (Α΄ 87), που έχουν συσταθεί και λειτουργούν ήδη κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, εξαιρούνται από τις διατάξεις του νόμου αυτού. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του Υπουργού στον οποίον ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και μετά από γνώμη της Ε.Ε.T.T., παρέχεται στις ανωτέρω επιχειρήσεις το δικαίωμα να εκπέμπουν το πρόγραμμά τους με ίδια μέσα και τεχνικό εξοπλισμό μέσω της χρήσης ψηφιακών συχνοτήτων σύμφωνα με τους ισχύοντες Χάρτες Συχνοτήτων, υπό τον όρο ότι δεν προκαλείται παρεμβολή στις ήδη παραχωρηθείσες στον πάροχο δικτύου συχνότητες. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι ελάχιστες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι ανωτέρω επιχειρήσεις αναφορικά με τεχνολογικό εξοπλισμό, κτηριακή υποδομή, απασχολούμενο προσωπικό και περιεχόμενο εκπεμπόμενου προγράμματος, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παροχή υπηρεσιών επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής αποτελεί υπηρεσία γενικού οικονομικού συμφέροντος, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 106 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που συνίσταται στην παροχή στο κοινό τηλεοπτικών υπηρεσιών, βάσει προϋποθέσεων, όρων και διαδικασιών που διασφαλίζουν, αφενός, τη νομιμότητα, τη διαφάνεια, την πολιτική και πολιτισμική πολυμέρεια και πολυφωνία και τον ελεύθερο και ανόθευτο οικονομικό ανταγωνισμό στον ευρύτερο τομέα των μέσων ενημέρωσης και, αφετέρου, την παροχή στο κοινό υψηλού επιπέδου τηλεοπτικών υπηρεσιών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι άδειες των παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης διακρίνονται σε εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας. Εθνικής εμβέλειας είναι οι άδειες των παρόχων περιεχομένου που καλύπτουν πληθυσμιακά την επικράτεια και περιφερειακής εμβέλειας οι άδειες των παρόχων περιεχομένου που καλύπτουν πληθυσμιακά αντίστοιχες Περιφερειακές Ζώνες, όπως αυτές καθορίζονται με τους εκάστοτε ισχύοντες Χάρτες Συχνοτήτων, οι οποίοι καθορίζουν επίσης το ποσοστό πληθυσμιακής κάλυψης, που υποχρεούται να εξασφαλίζει στον πάροχο περιεχομένου ο πάροχος δικτύου.

Άρθρο 2Πλαίσιο διαδικασίας αδειοδότησης παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η διενέργεια και η ολοκλήρωση της διαδικασίας α- δειοδότησης του παρόντος νόμου γίνεται σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες Χάρτες Συχνοτήτων επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής τηλεοπτικού σήματος. Οι Χάρ- τες Συχνοτήτων δύνανται να τροποποιούνται με κοινή α- πόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δι- κτύων και του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκά- στοτε οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Ενημέ- ρωσης και Επικοινωνίας, μετά από αιτιολογημένη γνώμη της Ε.Ε.Τ.Τ..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με τους Χάρτες Συχνοτήτων καθορίζονται οι συ- χνότητες, οι τεχνικές προδιαγραφές που οφείλουν να πληρούν οι πάροχοι δικτύου, κατά την έννοια του άρ- θρου 2 παρ. 4 του ν. 3592/2007 (Α΄ 61), συμπεριλαμβα- νομένης και της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., οι περιορισμοί εκπομπής στους οποίους υπόκεινται οι πάροχοι δικτύου, τα επιτρε- πτά κέντρα εκπομπής, η γεωγραφική περιοχή κάλυψης του κάθε κέντρου εκπομπής, καθώς και η διαδικασία πε- ριοδικού ελέγχου των ανωτέρω περιορισμών εκπομπής. Οι Χάρτες Συχνοτήτων διαμορφώνονται σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση Τηλεπικοινωνιών, τον προσαρτημένο σε αυτήν Κανονισμό Ραδιοεπικοινωνιών και τις Διεθνείς Συμβάσεις εκχώρησης συχνοτήτων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Σε περίπτωση που η συμμόρφωση σε διεθνείς κανό- νες επιβάλλει την τροποποίηση του Χάρτη Συχνοτήτων, οι πάροχοι δικτύου, συμπεριλαμβανομένης της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., υποχρεούνται να αποδεχθούν τη συχνότητα ή τις συχνότητες και τις τεχνικές προδιαγραφές που θα προ- βλεφθούν με την τροποποίηση αυτή και να εκπέμψουν ε- ντός του χρονικού διαστήματος και στη συχνότητα που θα καθοριστούν από την Ε.Ε.Τ.Τ. υπό τις νέες προδια- γραφές.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Με απόφαση του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Ενη- μέρωσης και Επικοινωνίας, μετά από αιτιολογημένη γνώμη του Ε.Σ.Ρ. και δημόσια διαβούλευση, καθορίζεται ο αριθμός των δημοπρατούμενων αδειών παρόχου πε- ριεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπο- μπής ελεύθερης λήψης ανά κατηγορία εμβέλειας (εθνι- κής ή περιφερειακής), προγράμματος (ενημερωτικού ή μη ενημερωτικού), είδος περιεχομένου σε περίπτωση ε- νημερωτικού προγράμματος (γενικού ή θεματικού περιε- χομένου), είδος στόχευσης (γενικής ή ειδικής) σε περί- πτωση μη ενημερωτικού προγράμματος και είδος θεματι- κού περιεχομένου σε περίπτωση προγράμματος ειδικής στόχευσης. H τιμή εκκίνησης ανά κατηγορία δημοπρατούμενης ά- δειας καθορίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οι- κονομικών και του Υπουργού στον οποίο ανατίθεται εκά- στοτε οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Ενημέ- ρωσης και Επικοινωνίας, μετά από γνώμη του Ε.Σ.Ρ..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η χρονική διάρκεια των αδειών παρόχων περιεχομέ- νου είναι δέκα (10) έτη από την ημερομηνία της έκδοσής τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η διαδικασία της αδειοδότησης των παρόχων περιε- χομένου μέσω δημοπρασίας διεξάγεται με την έκδοση προκήρυξης από το Ε.Σ.Ρ., σύμφωνα με τους όρους του παρόντος. Προκηρύξεις από το Ε.Σ.Ρ. είναι δυνατόν να εκδίδονται ξεχωριστά ανά κατηγορία αδειών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Οι υποψήφιοι για την χορήγηση άδειας παρόχου πε- ριεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπο- μπής ελεύθερης λήψης υποχρεούνται να δηλώσουν με την κατατεθείσα αίτηση συμμετοχής τους στη διαδικα- σία αδειοδότησης την εμβέλεια για την οποία ζητούν να τους χορηγηθεί η άδεια (εθνική ή περιφερειακή), το εί- δος προγράμματος (ενημερωτικού ή μη περιεχομένου) και το ειδικότερο θεματικό περιεχόμενό του, σε περί- πτωση που η υποβαλλόμενη αίτηση αφορά τη χορήγηση άδειας παρόχου θεματικού περιεχομένου ή μη ενημερω- τικού.

Άρθρο 3Προϋποθέσεις συμμετοχής - Νομική μορφή υποψηφίωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία αδειοδότησης που διεξάγεται μέσω δημοπρασίας έχουν: α) Ανώνυμες ή υπό σύσταση ανώνυμες εταιρίες της η- μεδαπής ή της αλλοδαπής, οι οποίες δραστηριοποιού- νται αποκλειστικά στον τομέα των μέσων ενημέρωσης και έχουν ως εταιρικό σκοπό την παροχή υπηρεσιών επί- γειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης. Σε περίπτωση υποβολής υποψηφιότητας από υπό σύσταση ανώνυμη εταιρία, ο υποψήφιος υποχρεούται προ της υποβολής υποψηφιότητας, να έχει καταρτίσει την εταιρική σύμβαση με τον προβλεπόμενο στην οικεία νομοθεσία τύπο. Η εταιρική σύμβαση κατατίθεται στο Ε.Σ.Ρ. κατά την υποβολή της υποψηφιότητας. Η διαδικα- σία σύστασης της υποψήφιας ανώνυμης εταιρίας πρέπει να ολοκληρωθεί και να κατατεθούν στο Ε.Σ.Ρ. τα σχετι- κά αποδεικτικά έγγραφα εντός προθεσμίας δύο (2) μη- νών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής συμμετοχής στην αντίστοιχη διαγωνιστική διαδικασία. β) Οι επιχειρήσεις των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοί- κησης (Ο.Τ.Α.), με ειδικό σκοπό την παροχή υπηρεσιών επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθε- ρης λήψης, με τη μορφή ανώνυμης εταιρίας, και έδρα ε- ντός της Περιφερειακής Ζώνης, για την οποία προκη- ρύσσονται οι αντίστοιχες άδειες. Για τη σύσταση, την οργάνωση και τη λειτουργία των επιχειρήσεων αυτών ε- φαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 3463/2006 (Α΄ 114), κα- θώς και του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, τηρουμένων των διατάξεων του ν. 3852/2010 (Α΄ 87). γ) Κοινοπραξίες ή υπό σύσταση κοινοπραξίες, που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στον τομέα των μέ- σων ενημέρωσης και έχουν ως εταιρικό σκοπό την παρο- χή υπηρεσιών επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκ- πομπής ελεύθερης λήψης. Τα μέλη της κοινοπραξίας πρέπει να έχουν τη μορφή της ανώνυμης εταιρίας. Το κοινοπρακτικό έγγραφο σύστασης κατατίθεται κατά την υποβολή της υποψηφιότητας. Σε περίπτωση που χορη- γηθεί άδεια παρόχου περιεχομένου σε κοινοπραξία ή υ- πό σύσταση κοινοπραξία, τα μέλη της οφείλουν, μετά την ανάδειξή της ως αδειούχου, να συστήσουν ανώνυμη εταιρία, να την υποβάλουν στις διατυπώσεις δημοσιότη- τας του κ.ν. 2190/1920 και να καταθέσουν τα σχετικά έγ- γραφα εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την έκδο- ση της άδειας λειτουργίας. Μέτοχοι της συσταθησόμε- νης, από τα μέλη της κοινοπραξίας, ανώνυμης εταιρίας μπορούν να είναι μόνο όσοι συμμετείχαν στην υποψη- φιότητα κατά την υποβολή της.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι υποψήφιοι οφείλουν, με την αίτηση συμμετοχής τους, να συνυποβάλουν τα προβλεπόμενα νομιμοποιητι- κά έγγραφα που αποδεικνύουν τη σύσταση της εταιρίας ή της κοινοπραξίας και των μελών αυτής, ιδίως δε το έγ- γραφο σύστασης, το κωδικοποιημένο καταστατικό της υ- ποψήφιας εταιρίας ή των μελών της κοινοπραξίας, νομί- μως κατατεθειμένο στην αρμόδια αρχή, καθώς και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο που καθορίζεται με την προκήρυ- ξη του Ε.Σ.Ρ..

Άρθρο 4Μετοχικό κεφάλαιο υποψηφίωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ως ελάχιστο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο των υποψηφίων για τη χορήγηση άδειας εθνικής εμβέ- λειας ορίζεται: α) το ποσό των οκτώ εκατομμυρίων (8.000.000) ευρώ για την χορήγηση άδειας παρόχου περιεχομένου ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου, β) το ποσό των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) ευρώ για τη χορήγηση άδειας παρόχου πε- ριεχομένου ενημερωτικού προγράμματος θεματικού πε- ριεχομένου και γ) το ποσό των δύο εκατομμυρίων (2.000.000) ευρώ για τη χορήγηση άδειας παρόχου πε- ριεχομένου μη ενημερωτικού προγράμματος. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας κα- θορίζεται το ελάχιστο καταβεβλημένο μετοχικό κεφά- λαιο των υποψηφίων για τη χορήγηση άδειας παρόχων περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας, ανάλογα με τον πληθυσμό της συγκεκριμένης Περιφερειακής Ζώνης, με βάση την τελευταία απογραφή. Το ως άνω καθοριζό- μενο ποσό του ελάχιστα καταβεβλημένου μετοχικού κε- φαλαίου πρέπει να υφίσταται καθ’ όλο το χρονικό διά- στημα ισχύος της άδειας των παρόχων περιεχομένου ε- πίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθε- ρης λήψης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Τα ίδια κεφάλαια δεν μπορούν να υπολείπονται του κατά τα ως άνω ελάχιστου καταβεβλημένου κεφαλαίου ανά κατηγορία άδειας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι υποψήφιοι των οποίων το καταβεβλημένο κεφά- λαιο, στο σύνολό του ή μερικώς, δεν αντιστοιχεί στο ε- λάχιστο απαιτούμενο κατά τα ως άνω κεφάλαιο ή τα ίδια κεφάλαια υπολείπονται του ελαχίστου καταβεβλημένου κεφαλαίου, υποχρεούνται να προσκομίσουν με την υπο- ψηφιότητά τους εγγυητική επιστολή για το συνολικό ή το υπολειπόμενο ποσό, η οποία προέρχεται από ανα- γνωρισμένο τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ. και έχει το δικαίωμα έκδοσης εγγυητικών επιστο- λών, σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ.. Η εγγυητική επι- στολή συντάσσεται σύμφωνα με το διεθνή τύπο S.W.I.F.T. (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) MT 760 και συνοδεύεται από επίση- μη μετάφρασή της, παραλήπτης δε αυτής ορίζεται το Ε.Σ.Ρ.. Η ως άνω εγγυητική επιστολή ισχύει για το χρο- νικό διάστημα από την υποβολή της υποψηφιότητας μέ- χρι την επιστροφή της στον υποψήφιο. Ο αδειούχος ο- φείλει να προβεί στην κάλυψη του συνολικού ή του υπο- λειπόμενου ποσού, εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) μηνών από τη χορήγηση της άδειας. Σε περίπτωση υ- πέρβασης της τασσόμενης προθεσμίας του προηγούμε- νου εδαφίου η εγγυητική επιστολή καταπίπτει υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, η δε χορηγηθείσα άδεια ανακαλεί- ται αυτοδικαίως. Σε περίπτωση που δεν χορηγηθεί στον υποψήφιο η σχετική άδεια η ανωτέρω εγγυητική επιστο- λή επιστρέφεται σε αυτόν. Με τη σχετική προκήρυξη ορί- ζονται οι περαιτέρω λεπτομέρειες έκδοσης και υποβο- λής της ανωτέρω εγγυητικής επιστολής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι υποψήφιοι οφείλουν με την αίτηση συμμετοχής τους να συνυποβάλουν τα κατά νόμο έγγραφα που πι- στοποιούν την καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου σε μετρητά και ειδικότερα το ειδικό πρακτικό του διοικητι- κού συμβουλίου της εταιρίας, οικονομικές καταστάσεις της τελευταίας εταιρικής χρήσης, συνοδευόμενες από έκθεση ορκωτού λογιστή ή πιο πρόσφατα οικονομικά στοιχεία της εταιρίας που πιστοποιούν την οικονομική κατάστασή της, καθώς και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο που καθορίζεται με την προκήρυξη του Ε.Σ.Ρ..

Άρθρο 5Υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι μετοχές των ανωνύμων εταιριών που υποβάλ- λουν αίτηση είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη κοινοπραξίας για χορήγηση άδειας παρόχου περιεχόμενου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης είναι ονομαστικές στο σύνολό τους. Σε περίπτωση που κύριος, εν όλω ή εν μέρει, των ονομαστικών μετοχών των ανωτέρω εταιριών είναι άλλη ανώνυμη εταιρία, τότε και οι μετοχές της εταιρίας αυτής είναι υποχρεωτικά ο- νομαστικές στο σύνολό τους και ανήκουν υποχρεωτικά σε φυσικά πρόσωπα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ανώνυμες εταιρίες που λειτουργούν νόμιμα κατά το δίκαιο άλλου κράτους, εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Έ- νωσης, υπόκεινται στις ανωτέρω υποχρεώσεις περί ονο- μαστικοποίησης των μετοχών μέχρι φυσικού προσώπου, με σκοπό τον έλεγχο της συνδρομής των λόγων απο- κλεισμού από τη διαγωνιστική διαδικασία αδειοδότησης του παρόντος. Η ανωτέρω υποχρέωση επιβάλλεται, εφό- σον το δίκαιο της χώρας στην οποία έχουν την έδρα τους, επιβάλλει, για το σύνολο της δραστηριότητάς τους ή για συγκεκριμένη δραστηριότητα, την ονομαστικοποίη- ση των μετοχών τους στο σύνολό τους μέχρι φυσικού προσώπου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στην περίπτωση που δεν προβλέπεται υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών κατά το δίκαιο της χώ- ρας στην οποία έχουν την έδρα τους, προσκομίζεται σχετική βεβαίωση από αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προ- σκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου. Στην περί- πτωση που δεν επιβάλλεται υποχρέωση ονομαστικοποί- ησης, η αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία υποχρεούται να προ- σκομίσει στο Ε.Σ.Ρ. κατάσταση των μετόχων της που κα- τέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας, ή των πραγματικών δι- καιούχων κατά την έννοια του άρθρου 13 παρ. 1 του ν. 3691/2008 (Α΄ 166). Σε περίπτωση που η εταιρία δεν τηρεί ενημερωμένη κατάσταση, υποχρεούται να προσκο- μίσει σχετική κατάσταση μετόχων - πραγματικών δικαι- ούχων που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) ή δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε μετά την τελευταία αλλαγή της μετοχικής σύνθεσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η υποχρέωση ονομαστικοποίησης μέχρι φυσικού προσώπου δεν ισχύει για τις μετοχές των εισηγμένων στα Χρηματιστήρια των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) εταιριών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών που προβλέπεται στο παρόν άρθρο ισχύει με τους ίδιους ό- ρους και εξαιρέσεις και για τους ενεχυρούχους δανει- στές που υπάγονται στην παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 3166/2003 (Α΄ 178), καθώς και για κάθε φυσικό ή νομι- κό πρόσωπο στο οποίο έχει εκχωρηθεί για οποιαδήποτε άλλη επαχθή ή χαριστική αιτία το δικαίωμα ψήφου στη γενική συνέλευση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Οι υποψήφιοι οφείλουν με την αίτηση συμμετοχής τους να συνυποβάλουν έγγραφα που αποδεικνύουν τη σύνθεση του μετοχικού κεφαλαίου των ανωνύμων εται- ριών και το ποσοστό συμμετοχής του κάθε μετόχου μέ- χρι φυσικού προσώπου, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο που σχετίζεται με το ιδιοκτησιακό καθεστώς των υποψη- φίων και την τήρηση των ως άνω προϋποθέσεων, όπως καθορίζεται με την προκήρυξη του Ε.Σ.Ρ.. Το Ε.Σ.Ρ. δύ- ναται να απευθύνεται σε διεθνώς αναγνωρισμένες εται- ρείες Ορκωτών Λογιστών για τη διακρίβωση της τήρη- σής της ανωτέρω υποχρέωσης από τους υποψηφίους.

Άρθρο 6Αρνητικές προϋποθέσεις - Ασυμβίβαστες ιδιότητες - Πόθεν έσχες υποψηφίωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι μέτοχοι που είναι κύριοι αριθμού ή συγκύριοι με- τοχών ή δικαιωμάτων ψήφου που υπερβαίνει το ένα τοις εκατό (1%) του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου στη γενική συνέλευση, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και οι νόμιμοι εκπρόσω- ποι των εταιριών που συμμετέχουν στη διαδικασία αδει- οδότησης πρέπει να μην έχουν καταδικαστεί με αμετά- κλητη δικαστική απόφαση για συμμετοχή σε εγκληματι- κή οργάνωση, για δωροδοκία, απάτη ή νομιμοποίηση ε- σόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 45 της Οδηγίας 18/2004/ΕΚ, όπως ισχύει και η οποία έχει ενσωματωθεί στο εσωτερικό δί- καιο με το άρθρο 43 του π.δ. 60/2007 (Α΄ 63). Επίσης δεν θα πρέπει να έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστι- κή απόφαση για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για υπεξαίρεση, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία και δόλια χρεωκοπία. Το Ε.Σ.Ρ. στο πλαίσιο της διαδικασίας αδειοδότησης οφείλει να ζητά και να λαμβάνει αντίγρα- φα ποινικού μητρώου για τα πρόσωπα που έχουν τις ως άνω ιδιότητες είτε από τους υποψηφίους είτε από τις αρ- μόδιες αρχές.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Απαγορεύεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο συμμετοχή των άνω προσώπων σε επιχειρήσεις ερευνών της ραδιο- τηλεοπτικής αγοράς και σε διαφημιστικές επιχειρήσεις, τα πρόσωπα δε αυτά οφείλουν, προκειμένου να αποδεί- ξουν τη μη συνδρομή της προϋπόθεσης αυτής, να προ- σκομίσουν αντίστοιχες υπεύθυνες δηλώσεις, με θεωρη- μένο το γνήσιο της υπογραφής τους ή των νομίμων εκ- προσώπων τους από αρμόδια αρχή, όπως καθορίζεται ει- δικότερα με την προκήρυξη του Ε.Σ.Ρ.. Οι υποβληθείσες δηλώσεις θα ελέγχονται μέσω των στοιχείων του Μη- τρώου Διαφάνειας που τηρεί το Ε.Σ.Ρ..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Ο υποψήφιος προς αδειοδότηση και μέτοχοι που εί- ναι κύριοι αριθμού ή συγκύριοι μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου που υπερβαίνει το ένα τοις εκατό (1%) του συνο- λικού μετοχικού κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου στη γενική συνέλευση του υποψηφίου, υπόκεινται σε έ- λεγχο για τη διαφάνεια του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των επιχειρήσεων Μ.Μ.Ε. που λειτουργούν στην ημεδα- πή, εφόσον αυτοί αποκτούν εισόδημα στην ημεδαπή, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 5 του ν. 3592/2007. Οι εν λόγω μέτοχοι πρέπει να είναι πραγματικοί δικαιού- χοι των οικονομικών μέσων που διέθεσαν για τη συμμε- τοχή τους στο κεφάλαιο της υποψήφιας εταιρίας, συ- μπεριλαμβανομένων και των δανείων που αποκτήθηκαν από αναγνωρισμένους χρηματοπιστωτικούς οργανι- σμούς. Τα οικονομικά μέσα που διέθεσαν οι μέτοχοι για τη συμμετοχή τους στο κεφάλαιο του υποψηφίου δεν ε- πιτρέπεται να αποτελούν προϊόν εγκληματικής δραστη- ριότητας, κατά την έννοια της παραγράφου 1, που διαπι- στώνεται με δικαστική απόφαση που έχει ισχύ δεδικα- σμένου, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 3414/2005 (Α΄ 279).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η ιδιότητα του ιδιοκτήτη, εταίρου, βασικού μετόχου, μέλους οργάνου διοίκησης ή διευθυντικού στελέχους υ- ποψηφίου προς αδειοδότηση είναι ασυμβίβαστη με τις α- ντίστοιχες ιδιότητες σε επιχείρηση που συνάπτει δημό- σιες συμβάσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη διάταξη του άρθρου 3 του ν. 3310/2005 (Α΄ 30) όπως τροποποιή- θηκε από το άρθρο 3 του ν. 3414/2015 και ισχύει.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η αίτηση για τη χορήγηση άδειας συνοδεύεται από στοιχεία, τα οποία αποδεικνύουν τον τρόπο απόκτησης των οικονομικών μέσων που διατέθηκαν ή προγραμματί- ζεται να διατεθούν για τη λειτουργία του παρόχου περιε- χομένου από τον υποψήφιο και τους μετόχους του, εφό- σον οι μέτοχοι είναι κύριοι αριθμού ή συγκύριοι μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου που υπερβαίνει το ένα τοις εκατό (1%) του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου ή των δικαιω- μάτων ψήφου στη γενική συνέλευση της εταιρίας κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής στην α- ντίστοιχη διαδικασία αδειοδότησης. Τα απαιτούμενα δι- καιολογητικά για τον ανωτέρω έλεγχο προσδιορίζονται με την προκήρυξη του Ε.Σ.Ρ.. Το Ε.Σ.Ρ. δύναται να απευ- θύνεται σε διεθνώς αναγνωρισμένες εταιρείες Ορκωτών Λογιστών για τη διακρίβωση της τήρησης της ανωτέρω υποχρέωσης από τους υποψηφίους.

Άρθρο 7Τεχνολογικός εξοπλισμός - Κτηριακή ΥποδομήΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι υποψήφιοι προς αδειοδότηση οφείλουν να διαθέ- τουν τεχνολογικό εξοπλισμό και κτηριακή υποδομή που τους εξασφαλίζει την άρτια ψηφιακή εκπομπή του προ- γράμματός τους και τη μεταφορά του σήματός τους στις εγκαταστάσεις του παρόχου δικτύου και ιδίως τα εξής: α) τεχνολογικό εξοπλισμό που αφορά τον κεντρικό έ- λεγχο για την παραγωγή σημάτων, το χρονικό συγχρονι- σμό και την επικοινωνία των πηγών σήματος, τη διανομή των σημάτων, τη ροή του προγράμματος, τους χώρους τεχνικής επεξεργασίας και παραγωγής προγράμματος και τους σταθμούς μοντάζ, με τα αντίστοιχα τεχνικά σχέδια εγκατάστασης, β) κτηριακές εγκαταστάσεις για αίθουσα κεντρικού ε- λέγχου, αίθουσα ροής, χώρους τεχνικής επεξεργασίας και παραγωγής προγράμματος και αίθουσα μοντάζ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με την προκήρυξη του Ε.Σ.Ρ. καθορίζονται οι ελάχι- στες τεχνικές προδιαγραφές ανά κατηγορία της αιτού- μενης άδειας λειτουργίας, που αφορούν τον τεχνολογι- κό εξοπλισμό και την κτηριακή υποδομή των υποψηφίων, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προς απόδει- ξή τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Σε περίπτωση που υποψήφιος προς αδειοδότηση κατά τον χρόνο υποβολής της υποψηφιότητάς του, δεν διαθέτει τον τεχνολογικό εξοπλισμό και την κτηριακή υ- ποδομή που καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζονται με την προκήρυξη του Ε.Σ.Ρ. ανά κατηγο- ρία άδειας λειτουργίας, υποχρεούται να υποβάλει υπεύ- θυνη δήλωση με την οποία βεβαιώνει ότι θα τα διαθέτει, εντός χρονικού διαστήματος έξι (6) μηνών από τη χορή- γηση της άδειας.

Άρθρο 8Περιεχόμενο εκπεμπόμενου προγράμματοςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η ελάχιστη διάρκεια του προγράμματος που υπο- χρεούται να μεταδίδει ημερησίως ο υποψήφιος προς α- δειοδότηση πάροχος περιεχομένου είναι η εξής ανά κα- τηγορία εμβέλειας, προγράμματος και περιεχομένου: α) το σύνολο του εικοσιτετραώρου για τους εθνικής εμβέλειας παρόχους περιεχομένου ενημερωτικού προ- γράμματος γενικού περιεχομένου, β) τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) ώρες για τους περιφε- ρειακής εμβέλειας παρόχους περιεχομένου ενημερωτι- κού προγράμματος γενικού περιεχομένου, γ) τουλάχιστον δώδεκα (12) ώρες για τους εθνικής ή περιφερειακής εμβέλειας παρόχους περιεχομένου ενη- μερωτικού προγράμματος θεματικού περιεχομένου ή μη ενημερωτικού προγράμματος. Η κύρια γλώσσα μετάδοσης ή υποτιτλισμού είναι η ελ- ληνική.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το ελάχιστο περιεχόμενο του προγράμματος εθνι- κής εμβέλειας παρόχου περιεχομένου ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου, περιλαμβάνει: α) τρία καθημερινά τακτά πρωτότυπα δελτία ειδήσεων, συνολικής ημερήσιας διάρκειας τουλάχιστον ενενήντα (90) λεπτών, β) εκπομπές λόγου, τέχνης, πολιτισμού και θεάτρου τουλάχιστον δέκα (10) ωρών μηνιαίως, καθώς και τουλά- χιστον τέσσερις (4) από τις ακόλουθες κατηγορίες: εκ- πομπές ενημερωτικές, ποικίλης ύλης, ελαφράς ψυχαγω- γίας (τηλεπαιχνίδια, θεάματα, εκδηλώσεις κ.λπ.), ελληνι- κές σειρές, ξένες σειρές, παιδικές εκπομπές, ντοκιμα- ντέρ, εκπομπές αθλητικού περιεχομένου, συνολικής μη- νιαίας διάρκειας καθεμιάς εξ αυτών τουλάχιστον δέκα (10) ωρών, γ) τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις των άρθρων 17 και 18 του π.δ. 109/2010 για την προώθηση των ευρω- παϊκών έργων συμπεριλαμβανομένων και των ανεξαρτή- των παραγωγών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το ελάχιστο περιεχόμενο του προγράμματος περι- φερειακής εμβέλειας παρόχου περιεχομένου ενημερω- τικού προγράμματος γενικού περιεχομένου πρέπει να περιλαμβάνει: α. καθημερινά τακτά πρωτότυπα δελτία ειδήσεων ημε- ρησίως, συνολικής ημερήσιας διάρκειας μίας (1) τουλά- χιστον ώρας, εκ της οποίας ποσοστό τουλάχιστον τριά- ντα τοις εκατό (30%) αφορά σε θέματα τοπικού ενδιαφέ- ροντος, ισομερώς κατανεμημένο μεταξύ των νομών της περιφέρειας που καλύπτει ο πάροχος περιεχομένου, β. τις αναφερόμενες στην περίπτωση β΄ της παραγρά- φου 2 κατηγορίες εκπομπών, εκ των οποίων τουλάχι- στον δέκα (10) ώρες εβδομαδιαίως αφορούν σε θέματα τοπικού ενδιαφέροντος ισομερώς κατανεμημένες μετα- ξύ των νομών της περιφέρειας που καλύπτει ο πάροχος περιεχομένου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το ελάχιστο περιεχόμενο του προγράμματος εθνι- κής ή περιφερειακής εμβέλειας παρόχου περιεχομένου ενημερωτικού προγράμματος θεματικού περιεχομένου ή μη ενημερωτικού προγράμματος (γενικής ή ειδικής στό- χευσης), περιλαμβάνει θεματολογία αντίστοιχη του προ- σανατολισμού του παρόχου περιεχομένου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Για τον καθορισμό του περιεχομένου εκπεμπόμενου προγράμματος εφαρμόζονται κατά τα λοιπά οι διατάξεις του π.δ. 109/2010 (Α΄ 130).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η μετάδοση δελτίων ειδήσεων στη νοηματική γλώσ- σα, με ταυτόχρονη αναγραφή υποτίτλων, διάρκειας του- λάχιστον επτά (7) λεπτών της ώρας μεταξύ των ωρών 17.00 έως 23.00 είναι υποχρεωτική για τους παρόχους περιεχομένου ενημερωτικού προγράμματος. Οι παρου- σιαστές της ελληνικής νοηματικής γλώσσας επιλέγονται από τους παρόχους περιεχομένου μετά από πρόταση της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος. Οι παραπάνω ελάχι- στες υποχρεώσεις δεν εμποδίζουν τους παρόχους πε- ριεχομένου στην ανάληψη πρόσθετων πρωτοβουλιών προς εξυπηρέτηση των κωφών ατόμων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Τουλάχιστον τέσσερις (4) ώρες την εβδομάδα από τις αναφερόμενες στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 κατηγορίες εκπομπών μεταδίδονται υποχρεωτικά με ταυτόχρονη αναγραφή υποτίτλων στην ελληνική γλώσ- σα από τους παρόχους περιεχομένου ενημερωτικού προγράμματος και μεταξύ των ωρών 17.00 - 23.00. Οι πάροχοι περιεχόμενου μη ενημερωτικού προγράμματος υπόκεινται στην υποχρέωση μετάδοσης τηλεοπτικών προγραμμάτων με τρόπο που να εξασφαλίζει την πρό- σβαση των ατόμων με αναπηρία, κατά ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) τουλάχιστον του εβδομαδιαίου προγραμματι- σμού μεταδόσεών τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Με την προκήρυξη του Ε.Σ.Ρ. καθορίζονται τα απαι- τούμενα δικαιολογητικά που υποχρεούνται να υποβά- λουν οι υποψήφιοι προς απόδειξη των ανωτέρω ανά κα- τηγορία της αιτούμενης άδειας λειτουργίας, τα οποία περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον αναλυτικό ημερήσιο πρό- γραμμα για χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός πριν την υ- ποβολή της αίτησης και σχετική βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου ότι το έντυπο ημερήσιο πρόγραμμα αποτυ- πώνει με ακρίβεια το οπτικοακουστικό υλικό όπως μετα- δόθηκε κατά το ως άνω χρονικό διάστημα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Σε περίπτωση που υποψήφιος προς αδειοδότηση δεν μεταδίδει το κατά τα ως άνω οριζόμενο τηλεοπτικό πρόγραμμα κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότη- τάς του, υποχρεούται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση με την οποία βεβαιώνει ότι, εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) μηνών από τη χορήγηση της άδειας, θα μεταδί- δει το κατά τις ανωτέρω διακρίσεις και προϋποθέσεις πρόγραμμα.

Άρθρο 9Απασχολούμενο προσωπικόΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι υποψήφιοι προς αδειοδότηση πάροχοι περιεχο- μένου υποχρεούνται να απασχολούν, ανάλογα με την κατηγορία της εμβέλειας (εθνικής ή περιφερειακής) και το είδος του προγράμματος (ενημερωτικού, γενικού ή θεματικού περιεχομένου, ή μη ενημερωτικού), συγκεκρι- μένο ετήσιο μέσο όρο προσωπικού πλήρους απασχόλη- σης, σε θέσεις δημοσιογράφων, τεχνικού προσωπικού και διοικητικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας, σύμ- φωνα με τους όρους που προβλέπονται στην οικεία ερ- γατική και κοινωνικοασφαλιστική νομοθεσία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το προσωπικό των υποψηφίων προς αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου πρέπει να απαρτίζεται τουλάχι- στον από: α. τετρακόσια (400) άτομα για άδεια εθνικής εμβέλει- ας ενημερωτικού χαρακτήρα γενικού περιεχομένου, β. διακόσια (200) άτομα για άδεια εθνικής εμβέλειας ε- νημερωτικού χαρακτήρα θεματικού περιεχομένου, γ. πενήντα (50) άτομα για άδεια εθνικής εμβέλειας μη ενημερωτικού χαρακτήρα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με κοινή απόφαση του Υπουργού στον οποίο ανατί- θενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματεί- ας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και του Υπουργού Ερ- γασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ- γύης καθορίζεται ο ελάχιστος αριθμός προσωπικού των υποψηφίων προς αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου για άδεια περιφερειακής εμβέλειας ενημερωτικού ή μη χαρακτήρα. Για τον καθορισμό του αριθμού αυτού και με- τά από δημόσια διαβούλευση, λαμβάνονται υπόψη ο πληθυσμός, το ΑΕΠ και η γεωμορφολογία κάθε Περιφε- ρειακής Ζώνης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Για τον προσδιορισμό του αριθμού του ετήσιου μέ- σου όρου των εργαζομένων, κατά τα αναφερόμενα στην ανωτέρω παράγραφο, λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των εργαζόμενων που απασχολούνται είκοσι (20) τουλάχι- στον ημέρες τον αντίστοιχο υπολογιζόμενο μήνα. Με κοινή απόφαση του Υπουργού στον οποίο ανατίθεται ε- κάστοτε οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Ενη- μέρωσης και Επικοινωνίας, του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ι- δρύεται μητρώο ειδικοτήτων για το προσωπικό που απα- σχολούν οι πάροχοι περιεχομένου και καθορίζεται ελά- χιστος αριθμός εργαζομένων ανά ειδικότητα και ανά κα- τηγορία εμβέλειας και είδος προγράμματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Με την προκήρυξη του Ε.Σ.Ρ. καθορίζονται τα απαι- τούμενα δικαιολογητικά που υποχρεούνται να υποβά- λουν οι υποψήφιοι προς απόδειξη των προϋποθέσεων που αφορούν την απασχόληση του προσωπικού κατά τις αναφερόμενες στην παράγραφο 2 διακρίσεις, τα οποία περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον κατάσταση προσωπικού, όπως έχει κατατεθεί στην Επιθεώρηση Εργασίας, με μνεία των ειδικοτήτων των εργαζομένων, της ημερομη- νίας πρόσληψης και του ωραρίου απασχόλησής τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος προς αδειοδότηση δεν απασχολεί τον κατά τα ως άνω οριζόμενο ελάχιστο αριθμό προσωπικού κατά το χρόνο υποβολής της υποψη- φιότητάς του, υποχρεούται να υποβάλει σχετικό οργα- νόγραμμα και υπεύθυνη δήλωση με την οποία βεβαιώνει ότι, εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) μηνών από τη χορήγηση της άδειας, θα απασχολεί τον προβλεπόμενο ελάχιστο αριθμό προσωπικού.

Άρθρο 10Λοιποί όροι συμμετοχήςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι υποψήφιοι προς αδειοδότηση και οι μέτοχοι που είναι κύριοι αριθμού ή συγκύριοι μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου που υπερβαίνει το ένα τοις εκατό (1%) του συνο- λικού μετοχικού κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου στη γενική συνέλευση του υποψηφίου δεν πρέπει να τε- λούν υπό πτώχευση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή να έ- χουν υπαχθεί στην προπτωχευτική διαδικασία του άρ- θρου 99 του Πτωχευτικού Κώδικα ή ανάλογη διαδικασία προβλεπόμενη από το δίκαιο της χώρας στην οποία έ- χουν την έδρα τους, ούτε να τελούν υπό εκκαθάριση και υπό αναγκαστική διαχείριση. Με την αίτησή τους οι υπο- ψήφιοι υποχρεούνται να προσκομίσουν σχετικά πιστο- ποιητικά, εκδοθέντα από την αρμόδια αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προκήρυξη του Ε.Σ.Ρ..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι υποψήφιοι προς αδειοδότηση, οι μέτοχοι που εί- ναι κύριοι αριθμού ή συγκύριοι μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου που υπερβαίνει το ένα τοις εκατό (1%) του συνο- λικού μετοχικού κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου στη γενική συνέλευση του υποψηφίου και οι νόμιμοι εκ- πρόσωποι των υποψηφίων, κατά την ημερομηνία υποβο- λής της αίτησής τους, πρέπει να είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμεροι και υποχρεούνται να προσκομί- σουν πιστοποιητικά ασφαλιστικής και φορολογικής ενη- μερότητας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος προς αδειοδότηση, οι μέτοχοι που είναι κύριοι αριθμού ή συγκύριοι μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου που υπερβαίνει το ένα τοις εκατό (1%) του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου ή των δικαιω- μάτων ψήφου στη γενική συνέλευση του υποψηφίου και οι νόμιμοι εκπρόσωποι των υποψηφίων έχουν λάβει από οποιοδήποτε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα (ημεδαπής ή αλ- λοδαπής) τραπεζικό δάνειο, που αφορά τη συγκεκριμένη επιχειρηματική δραστηριότητα, υποχρεούνται να προ- σκομίσουν βεβαίωση – τραπεζική ενημερότητα, εκδοθεί- σα έως τριάντα (30) ημέρες πριν την ημερομηνία υποβο- λής της αίτησής του, περί του ύψους του χορηγηθέντος δανείου, του υπολοίπου του, των εγγυήσεων και τυχόν εξασφαλίσεών του (εμπράγματων ή μη), καθώς και της ομαλής εξυπηρέτησής του ή περί της μη λήψης δανείου. Εφόσον δεν αποδεικνύεται η ομαλή εξυπηρέτηση των δανείων, η αίτηση συμμετοχής του υποψηφίου δεν γίνε- ται δεκτή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να εμπίπτουν στην απαγό- ρευση συγκέντρωσης ελέγχου που προβλέπονται στα άρθρα 3 και 5 παρ. 1 του ν. 3592/2007. Για τον έλεγχο της παρούσας προϋπόθεσης οι υποψήφιοι υποχρεούνται να προσκομίσουν με την αίτησή τους υπεύθυνες δηλώ- σεις των ανωτέρω νομίμως θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό δι- καιολογητικό έγγραφο που θα ορίσει το Ε.Σ.Ρ. με την προκήρυξη. Οι υποβληθείσες δηλώσεις θα ελέγχονται μέσω των στοιχείων του Μητρώου Διαφάνειας, που τη- ρεί το Ε.Σ.Ρ..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι υποψήφιοι προς αδειοδότηση οφείλουν να κατα- βάλουν για την εξέταση της υποψηφιότητάς τους παρά- βολο του Ελληνικού Δημοσίου, το ποσό του οποίου κα- θορίζεται με την προκήρυξη. Σε περίπτωση που δεν υπο- βληθεί το σχετικό παράβολο η αίτηση συμμετοχής του υ- ποψηφίου δεν γίνεται δεκτή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Οι υποψήφιοι προς αδειοδότηση, με την υποβολή αί- τησης συμμετοχής τους στη διαδικασία, αποδέχονται α- νεπιφύλακτα όλους τους όρους της προκήρυξης και δη- λώνουν ότι αποδέχονται όλους τους όρους της δημο- πρασίας και της άδειας που θα τους χορηγηθεί.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Με την προκήρυξη του Ε.Σ.Ρ. καθορίζονται όλα τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι υποψή- φιοι προς αδειοδότηση, προκειμένου να αποδείξουν τη συνδρομή των ανωτέρω οριζομένων στα άρθρα 3 έως και 10 θετικών και αρνητικών προϋποθέσεων, βάσει των οποίων θα γίνει η προεπιλογή τους για να αποκτήσουν το δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία, καθώς και κά- θε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των άρθρων αυτών.

Άρθρο 11Όροι Προκήρυξης Ε.Σ.Ρ.ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η διαδικασία αδειοδότησης των παρόχων περιεχο- μένου αρχίζει με τη δημοσίευση της σχετικής προκήρυ- ξης από το Ε.Σ.Ρ..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στην προκήρυξη καθορίζονται οι όροι και η διαδικα- σία χορήγησης των αδειών παρόχων περιεχομένου και ειδικότερα κατ’ ελάχιστον τα εξής: α) Ο αριθμός των προκηρυσσόμενων αδειών. β) Η εμβέλεια, το πρόγραμμα και το είδος του περιεχο- μένου που αφορούν οι προκηρυσσόμενες άδειες. γ) Η χρονική διάρκεια της άδειας. δ) Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων. ε) Το χρονοδιάγραμμα, τα στάδια και ο τρόπος διενέρ- γειας της διαδικασίας χορήγησης των αδειών μέσω της δημοπρασίας. στ) Η τιμή εκκίνησης ανά κατηγορία άδειας. ζ) Οι προϋποθέσεις συμμετοχής των υποψηφίων στη διαδικασία τόσο της προεπιλογής όσο και της τελικής φάσης της δημοπρασίας και η διαδικασία ελέγχου της συνδρομής αυτών. η) Τα έγγραφα που απαιτείται να υποβάλουν οι υποψή- φιοι προκειμένου να αποδείξουν τη συνδρομή των προ- βλεπόμενων από τον παρόντα νόμο θετικών και αρνητι- κών προϋποθέσεων, βάσει των οποίων θα γίνει η προεπι- λογή τους για να αποκτήσουν το δικαίωμα συμμετοχής στην τελική φάση της δημοπρασίας. θ) Ο τρόπος ανακήρυξης των αδειούχων και οι υπο- χρεώσεις αυτών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η διαδικασία χορήγησης αδειών παρόχων περιεχο- μένου εθνικής εμβέλειας και περιφερειακής εμβέλειας για κάθε Περιφερειακή Ζώνη είναι αυτοτελής. Τα στοι- χεία που αποδεικνύουν τη συνδρομή των προϋποθέσεων συμμετοχής δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη σε άλλη υ- ποψηφιότητα που υποβάλλεται από το ίδιο νομικό πρό- σωπο. Τυχόν στοιχεία που έχουν ήδη υποβληθεί στο Ε.Σ.Ρ. στο πλαίσιο παλαιότερων διαδικασιών ή στο Τμή- μα Ελέγχου Διαφάνειας δεν λαμβάνονται υπόψη.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα αναρτάται στην ιστοσελίδα του Ε.Σ.Ρ. και της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυ- βερνήσεως.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η συμμετοχή στη διαδικασία χορήγησης αδειών πα- ρόχου περιεχομένου συνεπάγεται πλήρη αποδοχή των όρων της σχετικής προκήρυξης και δεν είναι επιτρεπτή η συμμετοχή με επιφύλαξη ή υπό αίρεση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Όλα τα στοιχεία, που υποβάλλονται στο πλαίσιο της διαδικασίας χορήγησης αδειών, θεωρούνται δεσμευτικά για τους υποψήφιους καθ’ όλη τη διάρκεια της διαγωνι- στικής διαδικασίας μέχρι την ανακήρυξη υπερθεματιστή συμπεριλαμβανομένων των υποβαλλόμενων οικονομι- κών προσφορών.

Άρθρο 12Προεπιλογή αιτήσεων συμμετοχήςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το Ε.Σ.Ρ. εξετάζει στο στάδιο της προεπιλογής τις αιτήσεις συμμετοχής των υποψηφίων και τα δικαιολογη- τικά που τις συνοδεύουν προκειμένου να διαπιστώσει τη συνδρομή των θετικών και των αρνητικών προϋποθέσε- ων του δικαιώματος συμμετοχής στη δημοπρασία (ανά κατηγορία εμβέλειας, προγράμματος και περιεχομένου), όπως αυτές ορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 3 έως και 10. Ακολούθως το Ε.Σ.Ρ. συντάσσει κατάλογο των υ- ποψηφίων που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις συμ- μετοχής στην κάθε δημοπρασία, καθώς και εκείνων οι ο- ποίοι αποκλείονται της περαιτέρω συμμετοχής τους στη διαδικασία αυτή. Οι κατάλογοι αυτοί αναρτώνται στην ι- στοσελίδα του Ε.Σ.Ρ. και ταυτόχρονα ενημερώνονται και οι υποψήφιοι με συστημένη επιστολή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το Ε.Σ.Ρ. μπορεί να καλέσει τους υποψήφιους να υ- ποβάλουν συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα ήδη υποβληθέντα δικαιολογητικά ή να διευκρινίσουν τα δικαιολογητικά της υποψηφιότητάς τους εντός σύντο- μης προθεσμίας που θα ορίζει το Ε.Σ.Ρ. με την προκήρυ- ξη.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Κατόπιν της κοινοποίησης του καταλόγου των προε- πιλεγέντων που συμμετέχουν στην κάθε δημοπρασία, το Ε.Σ.Ρ. αποστέλλει προς καθέναν από αυτούς δελτίο συμ- μετοχής στη δημοπρασία, με το οποίο τους γνωστοποιεί την ημερομηνία και τον τόπο διεξαγωγής της δημοπρα- σίας, καθώς και το σχετικό πρόγραμμά της.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Συμμετέχοντες οι οποίοι αποκλείονται από την προ- επιλογή έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης στο Ε.Σ.Ρ.. Η προθεσμία υποβολής της ένστασης αυτής, καθώς και η προθεσμία εντός της οποίας το Ε.Σ.Ρ. υποχρεούται να κρίνει επ’ αυτής, καθορίζονται με την προκήρυξη.

Άρθρο 13Διαδικασία δημοπρασίαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η διεξαγωγή της δημοπρασίας γίνεται μέσω διαδι- κασίας πολλαπλών γύρων με αυξανόμενο τίμημα επί της, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 4, καθοριζόμε- νης τιμής εκκίνησης. Η διεξαγωγή της δημοπρασίας αρ- χίζει από την ημερομηνία εκκίνησής της και ολοκληρώ- νεται την ημερομηνία ανακήρυξης των υπερθεματιστών αδειούχων. Η διάρκεια του κάθε γύρου, ο καθορισμός της προσαύξησης της τιμής προσφοράς ανά γύρο, οι υ- ποχρεώσεις των συμμετεχόντων, ο τρόπος υποβολής των προσφορών από τους συμμετέχοντες, η ανακήρυξη των υπερθεματιστών, ο τρόπος καταβολής του τιμήμα- τος και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη διεξαγω- γή της καθορίζονται από την προκήρυξη του Ε.Σ.Ρ..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Πριν την ανακήρυξη των υπερθεματιστών για κάθε δημοπρατούμενη άδεια διεξάγεται από το Ε.Σ.Ρ., ως προς την υψηλότερη υποβληθείσα προσφορά, έλεγχος της προέλευσης και του τρόπου απόκτησης των οικονο- μικών μέσων που θα διαθέσει ο υποψήφιος για την κατα- βολή της. Ο έλεγχος διενεργείται με βάση τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο φάκελο που ήδη έχει καταθέ- σει ο υποψήφιος με την αίτησή του. Σε περίπτωση που το Ε.Σ.Ρ. κρίνει ότι από τα στοιχεία αυτά δεν δικαιολογείται ο τρόπος απόκτησης των οικονομικών μέσων του υπο- ψηφίου, υποχρεούται να ζητήσει από τον υποψήφιο πρό- σθετα δικαιολογητικά. Με την προκήρυξη καθορίζεται κάθε σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρού- σας παραγράφου, καθώς και ο χρόνος ολοκλήρωσης του ως άνω ελέγχου, ο οποίος δεν μπορεί να υπερβεί τις τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της προσφοράς. Σε περίπτωση που δεν δικαιολογείται η υποβληθείσα οι- κονομική προσφορά, ο ως άνω υποψήφιος δεν ανακη- ρύσσεται υπερθεματιστής και τη θέση του λαμβάνει ο ε- πόμενος πλειοδότης, κατόπιν του προβλεπόμενου ελέγ- χου του προηγούμενου εδαφίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το τίμημα καταβάλλεται από τον υπερθεματιστή με τραπεζική επιταγή που εκδίδεται σε διαταγή του Ελληνι- κού Δημοσίου μέσα στην προθεσμία που θα ορίσει η προ- κήρυξη και η οποία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των δεκαπέντε (15) ημερών από την ανακήρυξή του. Σε περί- πτωση που ο υπερθεματιστής δεν καταβάλει το τίμημα ε- ντός της οριζόμενης προθεσμίας, εκπίπτει, και τη θέση του λαμβάνει ο επόμενος πλειοδότης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Μετά τη λήξη της διαδικασίας ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Ε.Σ.Ρ. οι υπερθεματιστές στην κάθε δη- μοπρασία ανά κατηγορία εμβέλειας, προγράμματος και περιεχομένου, στους οποίους χορηγείται η αντίστοιχη ά- δεια.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Σε περίπτωση μη ικανοποιητικής συμμετοχής υπο- ψηφίων σε σχέση με τον αριθμό των προκηρυσσόμενων αδειών (ανά κατηγορία) το Ε.Σ.Ρ. δύναται, με αιτιολογη- μένη απόφασή του, να ματαιώσει το διαγωνισμό και να επαναπροκηρύξει νέο με τον ίδιο ή μικρότερο αριθμό α- δειών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Οι υποψήφιοι δεν δικαιούνται αποζημίωσης για δα- πάνες σχετικές με τη σύνταξη και υποβολή των στοιχεί- ων που απαιτούνται για τη συμμετοχή τους σε κάθε στά- διο της διαδικασίας αδειοδότησης. Σε περίπτωση λήξης της διαδικασίας, σύμφωνα με την προηγούμενη παρά- γραφο, επιστρέφονται στους υποψηφίους οι εγγυητικές επιστολές της παραγράφου 3 του άρθρου 4.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Οι διαφορές που αναφύονται κατά τη διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας αδειοδότησης διέπονται από τις διατάξεις του ν. 3886/2010 (Α΄ 173).

Άρθρο 14Όροι χορηγούμενων αδειώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι αποφάσεις με τις οποίες χορηγούνται άδειες λει- τουργίας παρόχου περιεχομένου, σύμφωνα με τις διατά- ξεις του παρόντος καταχωρούνται κατά χρονολογική σειρά έκδοσης σε ειδικό βιβλίο που τηρείται στο Ε.Σ.Ρ., στο οποίο τηρούνται τα πρωτότυπα στελέχη αυτών. Α- ντίγραφα των αδειών αποστέλλονται στην Ε.Ε.Τ.Τ. και στην αρμόδια Περιφέρεια κάθε αδειούχου εταιρίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στις άδειες πρέπει να αναγράφονται τουλάχιστον τα κάτωθι: - ο φορέας της άδειας, - ο καθορισμός της υπηρεσίας, - ο διακριτικός τίτλος του παρόχου περιεχομένου και το λογότυπό του, - η χρονική διάρκεια της άδειας, - η κατηγορία της άδειας, η εμβέλεια και η Περιφερει- ακή Ζώνη που καλύπτει, - η ελάχιστη διάρκεια του εκπεμπόμενου προγράμμα- τος, - ο Αριθμός Προγράμματος (Logical Channel Number – LCN), - τυχόν υποχρέωση συμμόρφωσης με μία ή περισσότε- ρες αρνητικές ή θετικές προϋποθέσεις κατά τα άρθρα 3 έως και 10.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η άδεια τελεί υπό τους ακόλουθους όρους: α) Απαγορεύεται η αλλαγή της χρήσης της άδειας, καθώς και η μεταβίβασή της. Η μεταβίβαση της επιχείρη- σης του παρόχου περιεχομένου ή μετοχών αυτής επι- τρέπεται, κατά τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 1 παρ. 13 του ν. 2328/1995, και γνωστοποιείται εντός δέκα (10) ημερών στο Ε.Σ.Ρ. και στη Γενική Γραμματεία Ενη- μέρωσης και Επικοινωνίας. β) Ο πάροχος περιεχομένου υποχρεούται να συμβλη- θεί εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία χορήγη- σης της άδειας με πάροχο δικτύου, ο οποίος αναλαμβά- νει την υποχρέωση να καλύπτει πληθυσμιακά την Περι- φερειακή Ζώνη για την οποία χορηγείται η άδεια σε πο- σοστό που καθορίζεται με τον εκάστοτε ισχύοντα Χάρτη Συχνοτήτων. γ) Ο πάροχος περιεχομένου υποχρεούται να παραδί- δει τεχνικά άρτια το ψηφιακό σήμα του στις εγκαταστά- σεις του παρόχου δικτύου και σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που καθορίζονται στον ισχύοντα Χάρτη Συχνοτήτων. δ) Σε περίπτωση παρόχων περιεχομένου οι οποίοι έ- χουν αναλάβει την υποχρέωση να συμμορφωθούν με μία ή περισσότερες αρνητικές ή θετικές προϋποθέσεις, κατά τα άρθρα 3 έως και 10, η εκπομπή του προγράμματός τους από τον πάροχο δικτύου επιτρέπεται μόνο αφότου υπάρξει πλήρης συμμόρφωση στις ως άνω προϋποθέ- σεις, όπως αυτό βεβαιώνεται με σχετική πράξη του Ε.Σ.Ρ.. Μέχρι την έκδοση της πράξης αυτής δεν επιτρέ- πεται η μεταβίβαση της επιχείρησης του παρόχου περιε- χομένου. Οι πάροχοι περιεχομένου πρέπει να διασφαλί- ζουν την αδιάλειπτη μετάδοση και μεταφορά του προ- γράμματός τους προς τον πάροχο δικτύου. Κάθε διακο- πή του προγράμματός τους που γίνεται με ευθύνη του παρόχου περιεχομένου πέραν της μίας ώρας εντός ενός εικοσιτετραώρου πρέπει να αιτιολογείται επαρκώς με την υποβολή σχετικής έκθεσης στο Ε.Σ.Ρ. εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι πάροχοι περιεχομένου δεν μπορούν να αναθέ- τουν τη διαχείριση ή την εκμετάλλευση του τηλεοπτικού προγράμματος ή της επιχείρησης σε τρίτους, μπορούν ό- μως να αναθέτουν την παραγωγή του προγράμματός τους σε εταιρίες του ίδιου ομίλου, κατά την έννοια της παρ. 11 του άρθρου 5 του ν. 3592/2007. Επιτρέπεται επί- σης η ανάθεση παραγωγής συγκεκριμένων προγραμμά- των σε επιχειρήσεις παραγωγής προγράμματος, καθώς και η ανάθεση παραγωγής εκπομπών σε ανεξάρτητους παραγωγούς.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι πάροχοι περιεχομένου υποχρεούνται: α. να τηρούν τις γενικές αρχές ραδιοτηλεοπτικών με- ταδόσεων και να συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του παρόντος νόμου, του άρθρου 3 του ν. 2328/1995, του π.δ. 109/2010 και τους ισχύοντες κώδικες δημοσιο- γραφικής δεοντολογίας, δεοντολογίας προγραμμάτων και διαφημίσεων, καθώς και κάθε άλλης διάταξης της κείμενης ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας, β. να συνάπτουν είτε οι ίδιοι απευθείας είτε ο συλλογι- κός φορέας στον οποίο συμμετέχουν, συλλογικές συμ- βάσεις εργασίας με το κάθε είδους απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό, εφαρμοζομένων αναλόγως των δια- τάξεων της κείμενης νομοθεσίας, άλλως, εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις εργασίας για τη συγκεκριμένη κατηγορία προσωπικού του ιδιωτι- κού τομέα, γ. να τηρούν τις υφιστάμενες υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την ευρωπαϊκή και ημεδαπή νομοθεσία για την πνευματική ιδιοκτησία και τα συγγενικά δικαιώ- ματα, ιδίως ως προς τη σύναψη συμβάσεων με τους ορ- γανισμούς συλλογικής διαχείρισης και προστασίας των δικαιωμάτων αυτών, δ. να καταθέτουν, κατά την έναρξη της τηλεοπτικής περιόδου στο Ε.Σ.Ρ. περίληψη των κατηγοριών των προ- γραμμάτων που θα μεταδίδουν την εκάστοτε τρέχουσα περίοδο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Επιτρέπεται η δικτύωση παρόχων περιεχομένου πε- ριφερειακής εμβέλειας με όχι περισσότερους από δύο παρόχους περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας, μετά από ειδική άδεια του Ε.Σ.Ρ., στο οποίο υποβάλουν αντί- γραφο της συμφωνίας δικτύωσης. Οι πάροχοι περιεχο- μένου που δικτυώνονται μπορούν να μεταδίδουν το πρό- γραμμα του παρόχου ή των παρόχων με τους οποίους τελούν σε δικτύωση, για πέντε (5) ώρες ημερησίως κατ’ ανώτατο όριο και υπό την προϋπόθεση ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της δικτύωσης παρουσιάζονται οι διακριτικοί τίτλοι των παρόχων περιεχομένου, που δικτυώνονται και εφόσον δεν αναιρείται ο χαρακτήρας του προγράμμα- τος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Οι πάροχοι περιεχομένου υποχρεούνται καθ’ όλη τη διάρκειά της να διατηρούν εγκατάσταση στην Ελληνική Επικράτεια, τη μορφή της οποίας πρέπει να δηλώσουν και να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του π.δ. 109/2010. Υποχρεούνται, επίσης, να δηλώνουν αντίκλητο εγκατεστημένο στην Ελληνική Επικράτεια για την εκπροσώπησή τους ενώπιον των αρ- μόδιων Ελληνικών Αρχών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Οι πάροχοι περιεχομένου υποχρεούνται καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της άδειας να διατηρούν τα ίδια κεφά- λαια της επιχείρησής τους τουλάχιστον στο ύψος των δηλωθέντων και αξιολογηθέντων, σύμφωνα με το άρθρο 4, ιδίων κεφαλαίων τους, ήτοι στο ύψος του αρχικού ε- λάχιστου μετοχικού κεφαλαίου και συντάσσουν τις ετή- σιες οικονομικές τους καταστάσεις με βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, εφόσον ο κύκλος εργασιών της επι- χείρησής τους υπερβαίνει το ποσό του ενός εκατομμυρί- ου (1.000.000,00) ευρώ. Με κοινή απόφαση του Υπουρ- γού Οικονομικών, καθώς και του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμ- ματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, μπορεί να ανα- προσαρμόζεται το ανωτέρω ποσό.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Οι πάροχοι περιεχομένου υπόκεινται στις υπο- χρεώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 3 του π.δ. 310 /1996 (Α΄ 2014).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Τροποποίηση των όρων της άδειας απαγορεύεται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Η παράβαση των όρων της άδειας ελέγχεται από το Ε.Σ.Ρ., σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 4 του ν. 2863/2000 (Α΄ 262).

Άρθρο 15Λόγοι ανάκλησης αδειώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ανάκληση της άδειας των παρόχων περιεχομένου χωρεί υποχρεωτικά με απόφαση του Ε.Σ.Ρ. στις ακόλου- θες περιπτώσεις: α) Μη εμπρόθεσμη υποβολή των απαιτούμενων κατ’ άρθρο 3 παράγραφος 1 δικαιολογητικών σύστασης των υποψηφίων εταιριών ή κοινοπραξιών. β) Μείωση του ελάχιστου καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κάτω από τα προβλεπόμενα από τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 4 όρια. γ) Μείωση των ιδίων κεφαλαίων κάτω από το απαιτού- μενο ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο προς χορήγηση της ά- δειας, όπως προβλέπεται από τη διάταξη της παραγρά- φου 2 του άρθρου 4, για δύο (2) διαδοχικές εταιρικές χρήσεις, η οποία δεν καλύφθηκε εντός εξαμήνου από τη λήξη της δεύτερης εταιρικής χρήσης. δ) Μη τήρηση της υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών όπως προβλέπεται από τη διάταξη του άρ- θρου 5. ε) Μείωση του προσωπικού κάτω από τον απαιτούμενο προς χορήγηση της άδειας ελάχιστο αριθμό απασχολου- μένων, όπως προβλέπεται από τη διάταξη της παραγρά- φου 2 του άρθρου 9. στ) Τροποποίηση της χρήσης της χορηγηθείσας άδειας κατά παράβαση της διάταξης της παραγράφου 3α του άρθρου 14. ζ) Μη εμπρόθεσμη σύναψη σύμβασης με πάροχο δι- κτύου, όπως προβλέπεται από τη διάταξη της παραγρά- φου 3β του άρθρου 14.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με απόφαση του Ε.Σ.Ρ. ανακαλείται επίσης, η άδεια σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης συμμόρφωσης με τις υ- ποχρεώσεις, που ανέλαβαν οι υποψήφιοι δια των υπευ- θύνων δηλώσεων, που προβλέπονται στις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 7, της παραγράφου 8 του άρ- θρου 8 και της παραγράφου 5 του άρθρου 9.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Σε περίπτωση ανάκλησης άδειας κατά τα ανωτέρω, το Ε.Σ.Ρ. δύναται να την επαναπροκηρύξει.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Καταργείται από τη δημοσίευση των άρθρων του πα- ρόντος Κεφαλαίου κάθε άλλη διάταξη, η οποία είναι α- ντίθετη με τις διατάξεις αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ΙΔΡΥΣΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΥΡΥΕΚΠΟΜΠΗΣ
Άρθρο 16Σύσταση - Σκοπός - ΛειτουργίαΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Συνιστάται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με τη μορφή Ανώνυμης Εταιρίας, για την ανάπτυξη δικτύου ε- πίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής, με την επωνυμία «Ε.Ρ.Τ. Δίκτυο Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής- Ε.Ρ.Τ.net A.E.» (στο εξής «Εταιρία») και έδρα το Δήμο Αθηναίων. Ο διακριτικός τίτλος της εταιρίας θα καθορι- στεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εται- ρίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Εταιρία διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος, του ν. 3429/2005 (Α΄314) και συμπληρωματικά από τον κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Το ιδρυτικό καταστατικό της εγκρίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομι- κών, του Υπουργού Επικρατείας αρμοδίου για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης και του Υπουργού Υποδο- μών, Μεταφορών και Δικτύων, που δημοσιεύεται στην Ε- φημερίδα της Κυβερνήσεως. Διέπεται δε αυτό, για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στο παρόν κεφάλαιο ή δεν ρυθ- μίζονται κατά διάφορο τρόπο σε αυτό, από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως κάθε φορά ισχύει.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Σκοπός της Εταιρίας είναι η άσκηση ενδεικτικά των ακόλουθων δραστηριοτήτων: α. Η εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση, εκμετάλ- λευση, διαχείριση και ανάπτυξη δικτύου μετάδοσης (δια- νομής) σημάτων επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής με χρήση συχνοτήτων σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, για τη μεταφορά προγραμμάτων περιεχομένου, για την εκπομπή ραδιοτηλεοπτικού σήματος, σύμφωνα με τον Χάρτη Συχνοτήτων. Το εδάφιο β΄της παραγράφου 3 και η παρ. 17 του άρθρου 21 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82) εφαρ- μόζονται για τη λειτουργία της εταιρίας ως παρόχου δι- κτύου για τη μετάδοση ραδιοτηλεοπτικών προγραμμά- των προς εκπλήρωση σκοπών δημοσίου συμφέροντος, ενώ για τη μετάδοση προγραμμάτων τρίτων εφαρμόζο- νται οι λοιπές διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4070/2012. β. Η παροχή υπηρεσιών πολυπλεξίας και μετάδοσης (διανομής) ψηφιακού τηλεοπτικού περιεχομένου (video και ήχος). γ. Η παροχή συμπληρωματικών υπηρεσιών όπως εν- δεικτικά η παροχή πληροφοριών προγράμματος (EPG), υπηρεσιών teletext. δ. Η παροχή επιπρόσθετων διαδραστικών υπηρεσιών, υπηρεσιών ήχου, ραδιοφώνου, δεδομένων και διαδικτύ- ου μέσω ανοιχτών Διεπαφών Προγράμματος Εφαρμο- γής (Application Programming Interface, API). ε. Η χρήση κατάλληλων αναγνωριστικών στοιχείων για τις Πληροφορίες Υπηρεσιών (Services Information) και στοιχείων Πληροφοριών Συγκεκριμένου Προγράμμα- τος (PSI) διαμορφώνοντας κατάλληλο περιβάλλον πλοή- γησης στους δέκτες για το ευρύ κοινό.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η χρήση των ραδιοσυχνοτήτων και η λειτουργία των εγκαταστάσεων εκπομπής γίνεται με την αυστηρή τήρη- ση των τεχνικών προδιαγραφών και των κανόνων ασφά- λειας, όπως αυτές ορίζονται από τα διεθνή πρότυπα και τις αρμόδιες αρχές. Ιδίως: α. Η Εταιρία υποχρεούται να εγκαταστήσει δίκτυο επί- γειας ψηφιακής ευρυεκπομπής του Χάρτη Συχνοτήτων, που ισχύει και τηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά αυ- τού και να παρέχει υπηρεσίες πολυπλεξίας και μετάδο- σης (διανομής) ψηφιακού τηλεοπτικού σήματος και συ- μπληρωματικές υπηρεσίες. Στην περίπτωση Εθνικής Κά- λυψης, η Περιοχή Κάλυψης που επιτυγχάνει η Εταιρία, οφείλει να καλύπτει τουλάχιστον το προβλεπόμενο στον Χάρτη Συχνοτήτων ποσοστό % του πληθυσμού της χώ- ρας. β. Η Εταιρία έχει υποχρέωση να εγκαταστήσει και να λειτουργήσει αριθμό πολυπλεκτών ώστε να καλύψει τουλάχιστον τον αριθμό των παρόχων περιεχομένου οι οποίοι έχουν υποβάλλει αίτηση σύναψης σύμβασης με ρυθμό μετάδοσης που αντιστοιχεί σε ποιότητα τυπικής ευκρίνειας (SD), τηρώντας τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 80 παρ.1 εδάφιο Στ΄ του ν. 4070/2012 και ειδικότερα το στοιχείο 7 ή που πληρούν άλλα κριτήρια νομιμότητας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η Εταιρία οφείλει να εφαρμόζει ως προς τα χαρα- κτηριστικά δικτύου (π.χ. χαρακτηριστικά συστήματος, περιεχομένου πολυπλέκτη, χαρακτηριστικά ήχου κ.λπ.) τις πράξεις και αποφάσεις διεθνών, ευρωπαϊκών και εγ- χώριων αρμόδιων αρχών και την κείμενη νομοθεσία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε ε- πτά εκατομμύρια (7.000.000) ευρώ. Το μετοχικό κεφά- λαιο ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο για το οποίο εκδίδε- ται μία ονομαστική και αναπαλλοτρίωτη μετοχή. Πόροι της Εταιρίας είναι: α. έσοδα από τη δραστηριότητά της και την εκπλήρωση των σκοπών της και β. έσοδα από άλ- λες πηγές.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Όργανα διοίκησης της εταιρίας είναι το επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο και ο Διευθύνων Σύμβουλος. Η α- ποζημίωση, αντιμισθία, οι όροι απασχόλησης, καθηκό- ντων, ανάκλησης κ.λπ. των μελών του Δ.Σ. και του διευ- θύνοντα συμβούλου, που διορίζονται ή εκλέγονται σύμ- φωνα με τις παρακάτω παραγράφους, καθορίζονται με την κοινή απόφαση διορισμού τους από τον Υπουργό Οι- κονομικών, τον Υπουργό Επικρατείας αρμόδιο για θέμα- τα Ραδιοτηλεόρασης και τον Υπουργό Υποδομών, Μετα- φορών και Δικτύων. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στη διοίκηση της εταιρίας, στη διαχείριση της περιουσίας της, στην εκπροσώπηση της εταιρίας και γενικά στην επιδίωξη του σκοπού της, εκτός των θεμάτων που ανάγονται στις αποκλειστικές αρμο- διότητες της γενικής συνέλευσης. Το Δ.Σ. εκλέγει μεταξύ των μελών του που προέρχο- νται από το Δημόσιο τον Πρόεδρο. Επίσης, το Δ.Σ. εκλέ- γει μεταξύ των μελών του που προέρχονται από το Δη- μόσιο, για πενταετή θητεία, τον διευθύνοντα σύμβουλο και τον ανακαλεί για σπουδαίο λόγο με την ίδια διαδικα- σία. Το Δ.Σ. είναι επταμελές και εκλέγεται για πενταετή θητεία εκτός από την πρώτη θητεία που παρατείνεται μέ- χρι την πρώτη γενική συνέλευση και η οποία δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία. Το Δ.Σ. αποτελείται από: α. πέντε (5) εκπροσώπους του Δημοσίου, με ισάριθ- μους αναπληρωτές, που ορίζονται από τη γενική συνέ- λευση των μετόχων της παραγράφου 10 του παρόντος ως εξής: ένα (1) μέλος με τον αναπληρωτή του, ορίζεται από τον Υπουργό Οικονομικών, δύο (2) μέλη με τους α- ναπληρωτές, ορίζονται από τον Υπουργό Επικρατείας αρμόδιο σε θέματα ραδιοτηλεόρασης και δύο (2) μέλη με τον αναπληρωτές τους, από τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και β. δύο (2) εκπροσώπους των εργαζομένων στην εται- ρία, με ισάριθμους αναπληρωτές, που ορίζονται ως κα- τωτέρω. Τα μέλη του Δ.Σ. θα πρέπει να είναι άτομα εγνωσμέ- νης ικανότητας και επιστημονικής κατάρτισης, καθώς και με πείρα και ικανότητα ή ειδικές γνώσεις για τη διοίκηση και οργάνωση επιχειρήσεων και κατά προτίμηση του α- ντικειμένου της εταιρίας. Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων και οι δύο αναπλη- ρωματικοί τους εκλέγονται με άμεση καθολική ψηφοφο- ρία και με το σύστημα της απλής αναλογικής. Η μη υπό- δειξη των εκπροσώπων αυτών δεν παρακωλύει τη λει- τουργία του Δ.Σ., οι αποφάσεις του οποίου λαμβάνονται με απαρτία τριών (3) μελών. Τα μέλη του Δ.Σ. ανακαλούνται με την ίδια διαδικασία που ορίστηκαν, οποτεδήποτε και αζημίως για την εται- ρία. Σε περίπτωση ανάκλησης, θανάτου, παραίτησης ή α- ποχώρησης για οποιονδήποτε λόγο μέλους του Δ.Σ. πριν από τη λήξη της θητείας του, το διοικητικό συμβούλιο, ε- φόσον υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερα (4) μέλη, συ- μπληρώνει τον αριθμό των μελών του από τους αναπλη- ρωματικούς της αντίστοιχης κατηγορίας και κατά τη σει- ρά με την οποία εκλέχθηκαν ή ορίστηκαν μέχρι την επό- μενη γενική συνέλευση. Η μη επικύρωση της εκλογής δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων του Δ.Σ.. Τα μέλη του Δ.Σ., που προέρχονται από το προσωπικό της εταιρίας κατά τη διάρκεια της θητείας τους σε αυτό, θεωρούνται σε διατεταγμένη υπηρεσία και λαμβάνουν τις αποδοχές της υπηρεσιακής θέσης τους και την απο- ζημίωση του εδαφίου β΄ της παρούσας παραγράφου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι το ανώτατο εκτελε- στικό όργανο της εταιρίας, προΐσταται όλων των υπηρε- σιών της εταιρίας, διευθύνει το έργο της, παίρνει τις α- ναγκαίες αποφάσεις μέσα στα πλαίσια των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία της εταιρίας, των εγκεκριμέ- νων προγραμμάτων και προϋπολογισμών και έχει τις αρ- μοδιότητες που του αποδίδονται στο καταστατικό και ό- σες άλλες του αναθέτει εκάστοτε το Δ.Σ.. Ο Διευθύνων Σύμβουλος, απών ή κωλυόμενος, αναπληρώνεται από πρόσωπο που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. με πρόταση του Διευθύνοντα Συμβούλου. 9.Τα ασυμβίβαστα της παρ. 6 του άρθρου 9 του ν. 4173/2013, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 του ν. 4324/2015 ισχύουν και ως προς τη κτήση της ι- διότητας μέλους του Δ.Σ. της Εταιρίας. 10. Η γενική συνέλευση αποτελείται από: α) τον Υ- πουργό Οικονομικών, β) τον Υπουργό Επικρατείας αρμό- διο σε θέματα ραδιοτηλεόρασης και γ)τον Υπουργό Υπο- δομών, Μεταφορών και Δικτύων, είναι το ανώτατο όργα- νό της Εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υ- πόθεση που αφορά στην εταιρία. Η γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας συγκαλείται από το διοικητικό συμβούλιο και συνέρχεται κανονικά στην έδρα της εται- ρίας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στους πρώτους έξι (6) μήνες από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το διοικητικό συμβούλιο δύναται να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας σε έκτα- κτη συνεδρίαση, αν το κρίνει σκόπιμο. Στη Γενική Συνέ- λευση οι Υπουργοί παρίστανται αυτοπροσώπως ή δια του νομίμου εκπροσώπου τους και οι αποφάσεις της γε- νικής συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία. Η Γενική Συνέλευση έχει τις αρμοδιότητες Γενικής Συνέ- λευσης Ανώνυμης Εταιρίας, εκτός από εκείνες που ανα- τίθενται σε άλλα όργανα της εταιρίας από το καταστατι- κό της εταιρίας και την ισχύουσα νομοθεσία. 11. Με συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ της εται- ρίας και της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. ρυθμίζονται θέματα διάθεσης α- πασχολουμένων ανεξαρτήτως του είδους απασχόλησής τους, καθώς επίσης το αντικείμενο, η διάρκεια απασχό- λησης και κάθε άλλο συναφές ζήτημα. Οι απασχολούμε- νοι που διατίθενται κατά το προηγούμενο εδάφιο διατη- ρούν τις αποδοχές της θέσης τους με τις προϋποθέσεις καταβολής τους. Δύναται δε με αποφάσεις του Διευθύ- νοντος Συμβούλου να συνάπτονται συμβάσεις έργου με εξωτερικούς συνεργάτες, όταν τούτο κρίνεται αναγκαίο ιδίως στην περίπτωση αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών ή για εξειδικευμένο αντικείμενο, που προσδιορίζεται στις συμβάσεις αυτές. Για το μόνιμο και αορίστου χρό- νου προσωπικό της Εταιρίας και τη ρύθμιση των σχέσε- ών του με αυτή θα εκδοθεί εντός έξι (6) μηνών από την έκδοση του παρόντος Γενικός Κανονισμός Προσωπικού (ΓΚΠ), κατόπιν προτάσεως του Δ.Σ. και εγκρίσεως της Γενικής Συνέλευσής του, στην οποία θα ρυθμίζονται τα θέματα προσωπικού, τα αναγκαία προσόντα για την πρό- σληψη, η διαδικασία και κάθε άλλο συναφές ζήτημα. 12. Μετά το τέλος του εδαφίου α΄ της παρ. 3 του άρ- θρου 31 του ν. 4053/2012 (Α΄ 44), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 126 του ν. 4249/2014 (Α΄ 24), προστίθεται ε- δάφιο β΄ ως εξής: «Ειδικά, στην περίπτωση της Ελληνικής Ραδιοφω- νίας Τηλεόρασης Ανώνυμης Εταιρείας (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.), λό- γω της πρόσφατης επανασύστασης της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. με το ν. 4324/2015 (Α΄ 44), η προθεσμία του προηγούμενου ε- δαφίου υποβολής των απαιτούμενων για την έκδοση της άδειας δικαιολογητικών, που η έκδοσή τους εκκρεμεί στις αρμόδιες Υπηρεσίες, ορίζεται έως τις 31.12.2016.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (Ε.Ε.Τ.Τ), ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 4070/2012 (Α΄ 82)
Άρθρο 17

Το άρθρο 6 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82), όπως τροποποιή- θηκε με την παρ. 2 του άρθρου 123 του ν. 4199/2013 (Α΄ 216), αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 6 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων 1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 4, ο έ- λεγχος, η ρύθμιση και η εποπτεία της αγοράς των ηλε- κτρονικών επικοινωνιών ασκούνται από την Εθνική Επι- τροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), η οποία αποτελεί την Εθνική Ρυθμιστική Αρχή (National Regulatory Authority) σε θέματα παροχής δικτύων και υ- πηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συναφών ευκο- λιών και συναφών υπηρεσιών και έχει συσταθεί με το ν. 2246/1994 (Α΄ 172). Λειτουργεί ως ανεξάρτητη αρχή με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και έδρα την Α- θήνα. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους τα μέλη της Ε.Ε.Τ.Τ. απολαύουν προσωπικής και λειτουργικής α- νεξαρτησίας. Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του άρ- θρου 4 του ν. 4070/2012 η Ε.Ε.Τ.Τ εποπτεύεται από τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 2. Η Ε.Ε.Τ.Τ. συγκροτείται από εννέα (9) μέλη, εκ των οποίων ένας είναι Πρόεδρος και δύο Αντιπρόεδροι. Εκ των δύο Αντιπροέδρων, ο ένας είναι αρμόδιος για τον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ο άλλος για τον τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών. Ως μέλη της Ε.Ε.Τ.Τ. επιλέγονται πρόσωπα εγνωσμένου κύρους και υψηλής επιστημονικής κατάρτισης, με ακαδημαϊκή ή επαγγελματική εξειδίκευση στους κλάδους θετικών επι- στημών οικονομικής επιστήμης και νομικής επιστήμης, ι- δίως στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και ταχυδρομεί- ων. 3. Ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι επιλέγονται και διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δι- κτύων και γνώμη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Τα υπόλοιπα μέλη της Ε.Ε.Τ.Τ. διορίζονται από τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Οι πράξεις διορισμού όλων των μελών της Ε.Ε.Τ.Τ. δη- μοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η θη- τεία του Προέδρου και των μελών της Ε.Ε.Τ.Τ. είναι τε- τραετής. Δεν επιτρέπεται ο διορισμός των μελών της Ε.Ε.Τ.Τ. για περισσότερο από δύο θητείες, διαδοχικές ή μη. 4. Η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί, με απόφασή της, να εγκαθιστά και λειτουργεί γραφεία και σε άλλες πόλεις της Ελλά- δας. Οι αποφάσεις, πράξεις και λοιπά διοικητικά ή μη έγ- γραφα της Ε.Ε.Τ.Τ., που αφορούν στην άσκηση των αρ- μοδιοτήτων του άρθρου 4 του ν. 4070/2012 γνωστοποι- ούνται στον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δι- κτύων. Έκθεση πεπραγμένων της Ε.Ε.Τ.Τ. υποβάλλεται κατ’ έτος στον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δι- κτύων και στον Πρόεδρο της Βουλής. Η Ε.Ε.Τ.Τ. υπο- βάλλει στον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δι- κτύων, κατόπιν αιτήματος αυτού, εκθέσεις για την κατά- σταση στον τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 5. Ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι της Ε.Ε.Τ.Τ. υπηρε- τούν με καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχό- λησης, τελούν δε για το λόγο αυτόν σε αναστολή άσκη- σης οποιουδήποτε άμισθου ή έμμισθου δημοσίου ή δικη- γορικού λειτουργήματος ή οποιασδήποτε επαγγελματι- κής δραστηριότητας. Εφόσον τα μέλη πλήρους και απο- κλειστικής απασχόλησης είναι μέλη διδακτικού ερευνη- τικού προσωπικού ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων τότε, σε σχέση με την αναστολή ασκήσεως των καθηκό- ντων τους, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 24 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως ι- σχύει. 6. Οι αποδοχές του Προέδρου και των Αντιπροέδρων και η αποζημίωση των υπόλοιπων μελών της Ε.Ε.Τ.Τ. κα- θορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομι- κών και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δι- κτύων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 7. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους, τα λοιπά μέλη της Ε.Ε.Τ.Τ., που δεν είναι πλήρους και αποκλειστικής α- πασχόλησης, δεν επιτρέπεται να ασκούν οποιοδήποτε έμμισθο ή άμισθο δημόσιο λειτούργημα ή οποιαδήποτε άλλη επαγγελματική δραστηριότητα, επιχειρηματική ή μη, που δεν συμβιβάζεται με την ιδιότητα και τα καθήκο- ντα μέλους της Ε.Ε.Τ.Τ.. Ιδίως δεν επιτρέπεται να παρέ- χουν υπηρεσίες στο πλαίσιο της ελεύθερης άσκησης του επαγγέλματος ή λειτουργήματος σε φορείς, ιδιωτικούς ή δημόσιους, και φυσικά πρόσωπα, τα οποία καθοιονδή- ποτε τρόπο εμπλέκονται με την άσκηση των αρμοδιοτή- των του άρθρου 12 του παρόντος. Δεν συνιστά ασυμβί- βαστο για τα μέλη της Ε.Ε.Τ.Τ. η άσκηση διδακτικών κα- θηκόντων μέλους Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. με καθεστώς πλήρους ή μερικής απασχόλησης και η άσκηση καθηκόντων μέλους του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. 8. Ο Πρόεδρος, οι αντιπρόεδροι και τα μέλη της Ε.Ε.Τ.Τ., δεν επιτρέπεται για πέντε (5) έτη μετά τη λήξη της θητείας τους να παρέχουν υπηρεσία με έμμισθη ε- ντολή ή με οποιαδήποτε έννομη σχέση, σε εταιρία ή επι- χείρηση επί των υποθέσεων εκείνων, τις οποίες οι ίδιοι χειρίστηκαν ή επί των οποίων είχαν συμμετάσχει στη λή- ψη απόφασης κατά τη διάρκεια της θητείας τους. Ο Πρό- εδρος, οι αντιπρόεδροι και τα μέλη της Ε.Ε.Τ.Τ. δεν επι- τρέπεται για πέντε (5) έτη μετά τη λήξη της θητείας τους να αναλαμβάνουν γενικώς την υπεράσπιση υποθέσεων ενώπιον της Ε.Ε.Τ.Τ. ή την προσφυγή ενώπιον των δικα- στηρίων κατά αποφάσεων της Ε.Ε.Τ.Τ.. Σε όσους παρα- βαίνουν τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου επι- βάλλεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων πρό- στιμο ίσο με το τριπλάσιο έως δεκαπλάσιο των συνολι- κών αποδοχών και αποζημιώσεων που έλαβε το μέλος της Ε.Ε.Τ.Τ. κατά τη διάρκεια της θητείας του, το οποίο βεβαιώνεται και εισπράττεται ως δημόσιο έσοδο κατά τις διατάξεις περί ΚΕΔΕ, όπως ισχύει. 9. Οι δημόσιοι λειτουργοί, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλ- ληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύονται από το κράτος ή δικηγόροι με έμμισθη εντολή, εφόσον διορίζονται μέλη της Ε.Ε.Τ.Τ., μπορούν να απαλλάσσονται με κοινή απόφαση του Υ- πουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του αρ- μόδιου κατά περίπτωση Υπουργού από τα άλλα υπηρε- σιακά τους καθήκοντα για το χρόνο που συμμετέχουν στην Ε.Ε.Τ.Τ., λαμβάνοντας το σύνολο των αποδοχών της οργανικής τους θέσης, με τις προϋποθέσεις καταβο- λής τους, σε βάρος του προϋπολογισμού της Ε.Ε.Τ.Τ.. Οι ρυθμίσεις του προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύουν για τα μέλη της Ε.Ε.Τ.Τ. που είναι πλήρους και αποκλειστι- κής απασχόλησης. Ο χρόνος αυτός, για όλα τα παραπά- νω μέλη, λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για κάθε μισθολογική ή άλλη μεταβολή, σε καμία δε πε- ρίπτωση η συμμετοχή τους δεν μπορεί να επηρεάσει δυ- σμενώς την υπηρεσιακή τους κατάσταση ή θέση. 10. Τα μέλη και το προσωπικό της Ε.Ε.Τ.Τ. δεν διώκο- νται και δεν ενάγονται για γνώμη που διατύπωσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, εκτός αν ενήργησαν εκ δόλου ή παραβίασαν το απόρρητο των πληροφοριών και στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση τους κατά την ά- σκηση των καθηκόντων τους υπό την επιφύλαξη των δια- τάξεων του άρθρου 14 του παρόντος νόμου ή παρέβη- σαν το καθήκον εχεμύθειας του άρθρου 26 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλή- λων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α΄ 26), ό- πως ισχύει. Ο Πρόεδρος, οι Αντιπρόεδροι και τα μέλη της Ε.Ε.Τ.Τ. μπορούν να απολυθούν μόνον εφόσον δεν καλύπτουν, πλέον, τους απαιτούμενους όρους για την ε- κτέλεση των καθηκόντων τους, όπως αυτοί καθορίζονται επακριβώς στα άρθρα 7, 8, 9 και 12 του παρόντος νόμου. Η απόφαση απόλυσής τους πρέπει να είναι πλήρως αι- τιολογημένη, επι ποινή ακυρότητας και τους κοινοποιεί- ται, πρέπει δε απαραίτητα να λαμβάνει δημοσιότητα κα- τά τη χρονική στιγμή της απόλυσής τους. Ομοίως, οι ίδι- οι δικαιούνται να ζητήσουν τη δημοσίευσή της, σε περί- πτωση που αυτό δεν θα συνέβαινε διαφορετικά. 11. Η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να χρηματοδοτείται από την Ευ- ρωπαϊκή Ένωση για την εκτέλεση έργων που πραγματο- ποιεί. Άρθρο 18 Α. Το άρθρο 10 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82) καταργείται και αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 10 Πειθαρχική διαδικασία 1. Για κάθε παράβαση των υποχρεώσεών τους που α- πορρέουν από τις διατάξεις του παρόντος περί ηλεκτρο- νικών επικοινωνιών, καθώς και από τις διατάξεις του ν. 4053/2012 (Α΄ 44), περί λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς, καθώς και τις κανονιστικές πράξεις που εκδίδο- νται κατ΄εξουσιοδότηση αυτών, τα μέλη της Ε.Ε.Τ.Τ. υ- πέχουν πειθαρχική ευθύνη. 2. Το πειθαρχικό συμβούλιο αποτελείται από έναν Σύμ- βουλο Επικρατείας, έναν Αρεοπαγίτη και τρεις Καθηγη- τές Α.Ε.Ι. με γνωστικό αντικείμενο τους τομείς των τη- λεπικοινωνιών, της ηλεκτρονικής ή του δημοσίου, εμπο- ρικού ή ενωσιακού δικαίου, η δε θητεία τους είναι τριε- τής. Καθήκοντα Προέδρου ασκεί ο αρχαιότερος των δι- καστικών λειτουργών. Για τα μέλη του συμβουλίου που είναι δικαστικοί λειτουργοί απαιτείται απόφαση του οι- κείου ανώτατου δικαστικού συμβουλίου. Χρέη γραμμα- τέα του συμβουλίου εκτελεί υπάλληλος του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Ο Πρόεδρος, τα μέ- λη και ο γραμματέας του συμβουλίου ορίζονται με ισά- ριθμους αναπληρωτές. 3.Το συμβούλιο συγκροτείται με κοινή απόφαση του Υ- πουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του Υ- πουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δι- καιωμάτων, στην οποία καθορίζεται και η αμοιβή του Προέδρου, των μελών και του γραμματέα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4024/2011. Η απόφα- ση εκδίδεται εντός εξήντα (60) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. 4. Το συμβούλιο συνεδριάζει κατά τις επόμενες παρα- γράφους του παρόντος, με την παρουσία τεσσάρων του- λάχιστον μελών, μεταξύ των οποίων οπωσδήποτε ο πρό- εδρος ή ο αναπληρωτής του, και αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υ- περισχύει η ψήφος του προέδρου. Αν υπάρχουν περισ- σότερες από δύο γνώμες, οι ακολουθούντες την ασθε- νέστερη οφείλουν να προσχωρήσουν σε μία από τις επι- κρατέστερες. Το πειθαρχικό συμβούλιο αποφασίζει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό την απαλλαγή ή την παύση του μέλους. 5. Ως πειθαρχικά παραπτώματα θεωρούνται: α) η, κατά την άσκηση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων, παράβα- ση του παρόντος νόμου και της κείμενης νομοθεσίας ι- δίως δε σε θέματα παροχής δικτύων και υπηρεσιών ηλε- κτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομείων, συναφών ευ- κολιών και συναφών υπηρεσιών, β) η αποδεδειγμένη πλημμέλεια περί την εκτέλεση των καθηκόντων και υπο- χρεώσεων, γ) η παραβίαση της αρχής της αμεροληψίας, δ) η απόκτηση οικονομικού οφέλους ή ανταλλάγματος προς όφελος του ιδίου του μέλους ή τρίτου προσώπου κατά την άσκηση των καθηκόντων του ή εξ αφορμής αυ- τών. Οι επιβαλλόμενες από το πειθαρχικό συμβούλιο ποι- νές είναι: α) έγγραφη επίπληξη και β) οριστική παύση. 6. Σε περίπτωση εκδόσεως εντός διετίας δύο πειθαρχι- κών αποφάσεων για επίπληξη στο αυτό μέλος της Ε.Ε.Τ.Τ. για ίδιο ή διαφορετικό πειθαρχικό παράπτωμα, το μέλος εκπίπτει της θέσεώς του. 7. Η διαπιστωθείσα, δια αποφάσεως του πειθαρχικού συμβουλίου, παράβαση των άρθρων 7, 8 και 9 συνεπάγε- ται την οριστική παύση και έκπτωση από θέση του μέ- λους της Ε.Ε.Τ.Τ.. 8. Το πειθαρχικό συμβούλιο, επιλαμβάνεται της διαδι- κασίας κατόπιν έγγραφης ανακοίνωσης Δημόσιας Αρχής ή του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ή από την Ε.Ε.Τ.Τ. χωρίς τη συμμετοχή του ελεγχόμενου μέλους. Ο Πρόεδρος του πειθαρχικού συμβουλίου υπο- χρεούται να καλέσει σε προηγούμενη ακρόαση και πα- ροχή έγγραφων εξηγήσεων το μέλος, με κλήση στην ο- ποία γνωστοποιούνται οι αιτιάσεις, η οποία επιδίδεται σε αυτό με δικαστικό επιμελητή. Στην κλήση αναφέρεται η ημερομηνία παρουσίας του μέλους ενώπιον του πειθαρ- χικού συμβουλίου, η οποία δεν μπορεί να είναι συντομό- τερη των δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ημερομη- νία επίδοσης σε αυτόν της κλήσεως. Προ της ακροάσε- ως και της παροχής έγγραφων εξηγήσεων, κατά την ορι- σθείσα ημερομηνία, το μέλος δικαιούται να λάβει γνώση του μέχρι τούδε σχηματισθέντος πειθαρχικού φακέλου. 9. Το πειθαρχικό συμβούλιο συνέρχεται κατά την ορι- ζόμενη ημερομηνία, κατά την οποία το μέλος καταθέτει ενώπιον του συμβουλίου τις έγγραφες εξηγήσεις του, δίδει τις απαιτούμενες διευκρινίσεις, δέχεται ερωτήσεις και εν γένει διευκολύνει το έργο του πειθαρχικού συμ- βουλίου για τη διαλεύκανση της υποθέσεως. Μετά την ο- λοκλήρωση της διαδικασίας, το πειθαρχικό συμβούλιο διασκέπτεται και εκδίδει απόφαση, σύμφωνα με την ο- ποία είτε: α) κρίνονται ικανοποιητικές και επαρκείς οι ε- ξηγήσεις και παύει οποιαδήποτε περαιτέρω διαδικασία, β) εντέλλει τον Πρόεδρο σε σύνταξη έκθεσης πειθαρχι- κού παραπτώματος στο οποίο αναφέρονται τα πραγματι- κά περιστατικά, το κατά την παράγραφο 5 πειθαρχικό παράπτωμα και ορίζεται ημέρα και ώρα συνεδριάσεως του πειθαρχικού συμβουλίου για τη συζήτηση της υποθέ- σεως, στην οποία καλείται να παραστεί ο εγκαλούμενος, εφόσον δε, το επιθυμεί και μετά πληρεξουσίου δικηγό- ρου. Στις ανωτέρω α΄ και β΄ περιπτώσεις, επιδίδεται α- πόφαση με δικαστικό επιμελητή προς το μέλος της Ε.Ε.Τ.Τ.. Οι κατά τα ανωτέρω επιδόσεις των παραγρά- φων 8 και 9 δύνανται να γίνουν νομίμως και στην έδρα της Ε.Ε.Τ.Τ.. 10. Το πειθαρχικό συμβούλιο, για την περίπτωση β΄ του εδαφίου β΄ της παραγράφου 9, κατά την προσδιορι- σθείσα ημέρα, δύναται κατά την κρίση του και να εξετά- σει ή επανεξετάσει μάρτυρες, μετά δε την προφορική ε- νώπιόν του απολογία του εγκαλουμένου ή σε περίπτωση μη εμφανίσεώς του, μετά τη διαπίστωση της νομίμου κλητεύσεως αυτού, εκδίδει παραχρήμα την απόφασή του, δύναται όμως, αν κρίνει αναγκαίο, να διατάξει τη συμπλήρωση της έκθεσης πειθαρχικού παραπτώματος και επανάληψη της συζητήσεως. Στην περίπτωση αυτή καλείται με νέα κλήση ο εγκαλούμενος στην οποία ορί- ζεται νέα ημέρα και ώρα συζητήσεως, η οποία επιδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 8. Η επίδοση αυτή μπορεί να παραληφθεί, εφόσον ο διωκόμενος ήταν παρών και του γνωστοποιείται η νέα ημερομηνία συζητήσεως. Το πειθαρχικό συμβούλιο δύναται επίσης άπαξ να αναβάλει τη λήψη αποφάσεως, προκειμένου ενώπιόν του να εξε- τάσει ή επανεξετάσει μάρτυρες, ορίζοντας για το λόγο αυτόν νέα ημερομηνία συζήτησης της υποθέσεως. Στην περίπτωση αυτή, κλήση του εγκαλούμενου απαιτείται μόνο εάν αυτός ήταν απών. Οι μάρτυρες προσέρχονται με επιμέλεια των ενδιαφερομένων. Η μη προσέλευση των μαρτύρων δεν κωλύει τη λήψη αποφάσεως. 11. Η απόφαση, ειδικώς αιτιολογημένη συντάσσεται εγγράφως, κατά, δε τη διαδικασία, ενώπιον του Συμβου- λίου τηρούνται συνοπτικά πρακτικά. 12. Οι αποφάσεις του πειθαρχικού συμβουλίου είναι ά- μεσα εκτελεστές, κοινοποιούνται δε αμελλητί με επιμέ- λεια του Προέδρου αυτού στον Υπουργό Υποδομών, Με- ταφορών και Δικτύων προς εκτέλεσή τους. 13. Η πειθαρχική διαδικασία είναι αυτοτελής και ανε- ξάρτητη. Η ποινική δίκη δεν αναστέλλει την πειθαρχική διαδικασία, δύναται όμως το πειθαρχικό συμβούλιο δι’ α- ποφάσεώς του, να διατάξει για εξαιρετικούς λόγους την αναστολή της πειθαρχικής διαδικασίας μέχρι πέρατος της ποινικής δίκης. Πραγματικά γεγονότα, όπως η ύπαρ- ξη ή ανυπαρξία αυτών, τα οποία διαπιστώθηκαν δια τελε- σιδίκου αποφάσεως ποινικού δικαστηρίου, λαμβάνονται υπόψη στην πειθαρχική διαδικασία, ουδόλως όμως κω- λύεται εντεύθεν το πειθαρχικό συμβούλιο να εκδώσει α- πόφαση διαφορετική της ποινικής. Σε περίπτωση αμετά- κλητης δικαστικής απόφασης ποινικού δικαστηρίου για αδίκημα σχετιζόμενο με παραβάσεις των άρθρων 7, 8 και 9 του ν. 4070/2012 ή για αδίκημα που συνεπάγεται κώλυ- μα διορισμού ή έκπτωση δημοσίου υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3528/2007, εκδίδεται απόφαση του πειθαρχικού συμβουλίου με την οποία διαπιστώνεται η οριστική παύση του μέλους, εντός αποκλειστικής προ- θεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της α- μετάκλητης δικαστικής απόφασης. 14. Τα πειθαρχικά παραπτώματα, παραγράφονται μετά την πενταετία από της τελέσεως αυτών, πάσα όμως πρά- ξη πειθαρχικής διαδικασίας, ως και η κλήση για ακρόαση και για έγγραφες εξηγήσεις και κάθε πράξη ποινικής διώξεως, διακόπτει την παραγραφή. Σε κάθε περίπτωση, η προς παραγραφή προθεσμία ουδέποτε δύναται να υ- περβεί τα πέντε (5) έτη από της τελέσεως της πράξεως, πλην της περιπτώσεως κατά την οποία διετάχθη η ανα- στολή της πειθαρχικής διαδικασίας οπότε και ο χρόνος της παραγραφής του πειθαρχικού παραπτώματος δεν συμπληρώνεται προ της παρόδου έτους από της τελεσι- δικίας της αποφάσεως του Ποινικού Δικαστηρίου. 15. Οι διατάξεις των ανωτέρω παραγράφων είναι ειδι- κές και κατισχύουν κάθε άλλης, γενικής ή ειδικής, ερμη- νεύονται δε στενά υπό το πρίσμα του επιδιωκόμενου σκοπού του παρόντος και της προστασίας του δημοσίου συμφέροντος που κυρίως καλείται να υπηρετήσει η Ε.Ε.Τ.Τ.. 16. Μέλος της Ε.Ε.Τ.Τ. που, σε αντίθεση με τον παρό- ντα νόμο και την κείμενη νομοθεσία, εκ προθέσεως γνω- στοποιεί, κατά παράβαση του απορρήτου και της εμπι- στευτικότητας πληροφοφίες, των οποίων λαμβάνει γνώ- ση ως εκ της θέσεως και της υπηρεσίας του ή επιτρέπει σε τρίτο να λάβει γνώση αυτών, διαπράττει ειδικό ποινι- κό αδίκημα και τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών και χρηματική ποινή από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ έως εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ. Αν όμως τέλε- σε την πράξη με σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον αθέμιτο όφελος ή να βλάψει άλλον, επιβάλλε- ται κάθειρξη. Αν η πράξη του πρώτου εδαφίου τελέστηκε από αμέλεια, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών και χρηματική ποινή.» Β. Από την έναρξη ισχύος της ανωτέρω παραγράφου, καταργείται το π.δ. 140/2014 (Α΄ 230).

Άρθρο 19

Στην παρ. 1 του άρθρου 80 του ν. 4070/2012 προστίθε- ται περίπτωση ιη΄ ως εξής: «ιη) Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφο- ρών και Δικτύων, μετά από αιτιολογημένη γνώμη της Ε.Ε.Τ.Τ., εφόσον αθροιστικά επί τετράμηνο δεν υφίστα- ται πλήρης εκμετάλλευση πολυπλέκτη, δηλαδή αυτός κατ’ ελάχιστον δεν περιέχει τέσσερις ροές ψηφιακών δεδομένων εκπομπής κοινής ευκρίνειας (SD) ή μειωμένο αριθμό ροών ανάλογα με την ύπαρξη εκπομπής υψηλής ευκρίνειας (HD), δύναται να αφαιρείται η εκμετάλλευση του πολυπλέκτη, από τον πάροχο δικτύου που έχει τα σχετικά δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής, εφόσον το περιεχόμενό του μπορεί να μεταδοθεί από τους υπόλοιπους πολυπλέκτες που ο πάροχος διαθέτει. Η εκμετάλλευση του πολυπλέ- κτη δύναται να διατεθεί ως πανελλήνιας ή περιφερεια- κής εμβέλειας για μετάδοση ψηφιακού περιεχομένου. Στην απόφαση αυτή μπορεί να προβλεφθεί για τον πάρο- χο δικτύου χρόνος υποχρεωτικής συνέχισης της παρο- χής υπηρεσιών πολυπλεξίας από αυτόν έως ότου του δοθεί εντολή διακοπής χρήσης του».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Άρθρο 20

Τροποποίηση του άρθρου 39α του ν. 2859/2000 «Κύρω- ση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» (Α΄ 248) Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 39α του ν. 2859/2000 (Α΄ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Α- ξίας», όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 10 του άρθρου 1 του ν. 4281/2014 (Α΄160) και ισχύει, προστίθεται εδά- φιο ως εξής: «Από τις ανωτέρω διατάξεις, εξαιρούνται τα μεγάλα συγχρηματοδοτούμενα έργα του άρθρου 100 του Κα- νονισμού (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί- ου και Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013. Η έναρ- ξη ισχύος του προηγούμενου εδαφίου αρχίζει από 8.8.2014, ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρ. 10 του ν. 4281/2014. Οι υποκείμενοι που έχουν ήδη εκδώσει φο- ρολογικά στοιχεία χωρίς ΦΠΑ κατά τα προβλεπόμενα στις παραπάνω διατάξεις του ν. 4281/2014, εκδίδουν τα συμπληρωματικά φορολογικά στοιχεία, ανακαλούν τυ- χόν αιτήσεις επιστροφής, υποβάλλουν τις τροποποιητι- κές δηλώσεις ΦΠΑ και καταβάλλουν τον οφειλόμενο φό- ρο έως και 31 Δεκεμβρίου 2015 χωρίς τόκους, επιβαρύν- σεις ή άλλες κυρώσεις. Ειδικά στις περιπτώσεις, αυτές για την υποβολή των τροποποιητικών δηλώσεων ΦΠΑ τόσο από τους εκδότες όσο και από τους λήπτες των συ- μπληρωματικών τιμολογίων δεν έχει εφαρμογή η διάτα- ξη της παρ. 3 του άρθρου 19 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013).»

Άρθρο 21

Τροποποίηση του άρθρου 83 του ν. 4313/2014 (Α΄261) «Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» Τα εδάφια β΄ και γ΄ του άρθρου 83 του ν. 4313/2014 καταργούνται και αντικαθίστανται ως εξής: «Οι υφιστάμενες απ’ ευθείας συνδέσεις με κλειστούς αυτοκινητοδρόμους καταργούνται, εφόσον σε αυτούς έ- χουν κατασκευαστεί και λειτουργούν στα προβλεπόμενα σημεία οι σταθμοί εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών, άλλως αυτές διατηρούνται έως την ολοκλήρωση και έναρξη λει- τουργίας αποκλειστικά στα σημεία αυτά των προβλεπο- μένων σταθμών εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών. Με την έναρξη του παρόντος κάθε αντίθετη διάταξη καταργεί- ται.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Άρθρο 22Ορισμοί

Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου: α) Εσωτερική κοινή γνώμη είναι η συλλογική γνώμη του ελληνικού λαού σε θέματα δημόσιου χαρακτήρα, τα οποία χρήζουν αποφάσεων και δράσεων. β) Διεθνής κοινή γνώμη είναι η συλλογική γνώμη λαών άλλων χωρών και της διεθνούς κοινότητας σε θέματα δημόσιου και διεθνούς χαρακτήρα, τα οποία χρήζουν α- ποφάσεων και δράσεων. γ) Προβολή της εικόνας της χώρας στο εξωτερικό εί- ναι η προώθηση και ανάδειξη των ποιοτικών χαρακτηρι- στικών και η παρουσίαση ποσοτικών ή δημογραφικών στοιχείων και δεδομένων της ελληνικής κοινωνίας και της Ελληνικής Δημοκρατίας ενώπιον της διεθνούς κοι- νής γνώμης. δ) Εσωτερική πολιτική ενημέρωση είναι η ενημέρωση των Ελλήνων πολιτών για τις πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο ε- ξωτερικό. ε) Επικοινωνιακή διπλωματία είναι η διαδικασία, με την οποία επιδιώκεται: α) η προβολή της εικόνας της χώρας στο εξωτερικό με τη χρήση νεωτερικών και εξειδικευμέ- νων τεχνικών πολιτικής επικοινωνίας και β) η αμοιβαία κατανόηση του ελληνικού λαού με λαούς άλλων κρατών για κοινωνικά, οικονομικά και πολιτικά ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος. στ) Δημόσια διπλωματία είναι η διαδικασία επικοινω- νίας της Κυβέρνησης με την κοινή γνώμη άλλων κρατών, προκειμένου να καταστούν κατανοητά οι ιδέες και τα ι- δανικά, οι θεσμοί και ο πολιτισμός, οι εθνικές επιδιώξεις και οι τρέχουσες πολιτικές του ελληνικού κράτους. Σκο- πός της δημόσιας διπλωματίας είναι η αμοιβαία κατανόη- ση του ελληνικού λαού με τους λαούς άλλων κρατών. ζ) Διπλωματία των μέσων μαζικής ενημέρωσης είναι ό- λες οι πτυχές της επικοινωνιακής διπλωματίας, στις ο- ποίες εμπλέκονται τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. η) Δημοσιογραφική διαμεσολάβηση είναι η μεσολάβη- ση δημοσιογράφων για τη διεξαγωγή διεθνών διαπραγ- ματεύσεων. θ) Ρύθμιση και εποπτεία των μέσων μαζικής ενημέρω- σης είναι η υπαγωγή της οργάνωσης και λειτουργίας των μέσων μαζικής ενημέρωσης σε κανόνες δημοσίου δικαίου προς εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και η σχετική άσκηση ελέγχου νομιμότητας με την επι- φύλαξη του άρθρου 15 παράγραφος 2 του Συντάγματος. ι) Ρύθμιση και εποπτεία της κρατικής διαφήμισης είναι η υπαγωγή των διαφημιστικών προγραμμάτων και δρά- σεων των κρατικών φορέων σε κανόνες δημοσίου δικαί- ου προς εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, σύμ- φωνα με τους ορισμούς του Συντάγματος, καθώς και ο συντονισμός και ο έλεγχος αυτών ως προς το επικοινω- νιακό τους περιεχόμενο. ια) Στρατηγικό σχέδιο είναι η κανονιστική κυβερνητική πράξη, με την οποία καθορίζονται οι στόχοι, οι κατευθυ- ντήριες γραμμές και η κατανομή πόρων για την υλοποίη- ση της εθνικής επικοινωνιακής πολιτικής. ιβ) Οπτικοακουστικό υλικό είναι η επί κάθε μέσου εγ- γραφή και καταγραφή ήχου ή ήχων (μονού ή πολλα- πλών), με ή χωρίς άλλου τύπου συνοδευτικά δεδομένα, ή κινούμενων εικόνων, με ή χωρίς συνοδεύοντα ήχο ή άλλου τύπου συνοδευτικά δεδομένα, καθώς και οι πάσης φύσεως πληροφορίες που περιγράφουν με ακρίβεια το υλικό (μετα-δεδομένα περιγραφής) ή υποστηρίζουν τη διαχείριση του υλικού (μετα-δεδομένα διαχείρισης) ή πε- ριγράφουν σε βάθος τη δομή του υλικού (μετα-δεδομένα δομής). ιγ) Αρχείο οπτικοακουστικών μέσων είναι το σύνολο του οπτικοακουστικού υλικού, το οποίο παράγεται οργα- νικά ή συσσωρεύεται και χρησιμοποιείται από συγκεκρι- μένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή φορέα κατά τη διάρ- κεια άσκησης των δραστηριοτήτων και λειτουργιών του. ιδ) Ψηφιακή τεχνολογία είναι ο τομέας επιστημονικής ή τεχνικής γνώσης, ο οποίος αφορά στην κατασκευή και πρακτική χρήση ψηφιακών ή υπολογιστικών συσκευών, μεθόδων και συστημάτων. ιε) Ψηφιακή προβολή είναι η προώθηση και ανάδειξη μέσω του διαδικτύου και της ψηφιακής τεχνολογίας της ιστορίας, της φυσιογνωμίας, των θέσεων, των απόψεων, των προϊόντων, των υπηρεσιών και της εν γένει εικόνας ενός ή περισσοτέρων προσώπων ή φορέων ή συλλογι- κών υποκειμένων. ιστ) Επιχείρηση Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης εί- ναι η με οποιαδήποτε νομική μορφή επιχείρηση κοινωφε- λούς ή κερδοσκοπικού χαρακτήρα, η οποία αναπτύσσει δραστηριότητα στην Ελλάδα σχετική, εν μέρει ή εν όλω, με: α) την έκδοση σε ηλεκτρονική μορφή εφημερίδων, περιοδικών και λοιπών εντύπων, που περιέχουν επίκαιρη ύλη ενημερωτικού ή πολιτικού ή οικονομικού ή κοινωνι- κού ή πολιτιστικού ή αθλητικού ή γενικότερου χαρακτή- ρα, που εκδίδονται, διανέμονται και τίθενται στη διάθεση του κοινού με ή χωρίς αντάλλαγμα ή β) την παροχή μέ- σω του διαδικτύου υπηρεσιών γραπτού λόγου ή/και οπτι- κοακουστικού περιεχομένου, εφόσον οι υπηρεσίες αυ- τές έχουν επίκαιρο ενημερωτικό ή ψυχαγωγικό χαρακτή- ρα και περιλαμβάνουν ιδίως την καταγραφή και δημοσί- ευση ειδήσεων για πολιτικά ή κοινωνικά ή πολιτιστικά ή αθλητικά ή οικονομικά γεγονότα και εκδηλώσεις, καθώς και σχετικών άρθρων, σχολίων, συνεντεύξεων ή συζητή- σεων.

Άρθρο 23Εθνική επικοινωνιακή πολιτική ΣκοπόςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η εθνική επικοινωνιακή πολιτική καθορίζεται από την Κυβέρνηση και τα αρμόδια κυβερνητικά όργανα και εφαρμόζεται από τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, η οποία υπάγεται απ’ ευθείας στον Πρωθυ- πουργό και εποπτεύεται από τον Υπουργό Επικρατείας, στον οποίο ανατίθεται η σχετική αρμοδιότητα, όπως ορί- ζεται στο άρθρο 83 παράγραφος 1 του Συντάγματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Σκοπός της εθνικής επικοινωνιακής πολιτικής είναι ο συντονισμός και η αποτελεσματική διαχείριση της επι- κοινωνίας της Κυβέρνησης με την εσωτερική και διεθνή κοινή γνώμη, η προβολή της εικόνας της χώρας στο εξω- τερικό και η εξυπηρέτηση των αναγκών του κοινού για ε- λεύθερη και πολυφωνική ενημέρωση και πληροφόρηση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η εθνική επικοινωνιακή πολιτική περιλαμβάνει τους εξής τομείς: α) την εσωτερική πολιτική ενημέρωση, β) την επικοινωνιακή διπλωματία, γ) τη ρύθμιση και εποπτεία των μέσων μαζικής ενημέ- ρωσης και δ) τη ρύθμιση και εποπτεία της κρατικής διαφήμισης.

Άρθρο 24Στρατηγικός σχεδιασμόςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για την επίτευξη του σκοπού και των στόχων της ε- θνικής επικοινωνιακής πολιτικής η αρμόδια οργανική μο- νάδα της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοι- νωνίας, σε συνεργασία με τις λοιπές οργανικές μονάδες της Γ.Γ.Ε.Ε. καταρτίζει κάθε τρία (3) χρόνια σχετικό στρατηγικό σχέδιο. Το ως άνω στρατηγικό σχέδιο εγκρί- νεται με απόφαση του Συμβουλίου Εθνικής Επικοινωνια- κής Πολιτικής, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εντός του μηνός Δεκεμβρίου του προηγούμενου της τριετίας έτους και δεσμεύει όλα τα Υπουργεία και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτι- κού δικαίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα κατά την έν- νοια των διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314), όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 1 του ν. 3899/2010 (Α΄ 212), ως προς τα επικοινωνιακά τους προγράμματα και δράσεις. Το στρατηγικό σχέδιο καλύπτει όλους τους τομείς της εθνι- κής επικοινωνιακής πολιτικής, όπως προσδιορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 23.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το Δεκέμβριο κάθε έτους συντάσσεται από την αρ- μόδια οργανική μονάδα της Γενικής Γραμματείας Ενημέ- ρωσης και Επικοινωνίας έκθεση αξιολόγησης των δρά- σεων εθνικής επικοινωνιακής πολιτικής του απερχόμε- νου έτους και γίνεται αναθεώρηση του στρατηγικού σχε- δίου, εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο, η οποία εγκρίνε- ται με απόφαση του Συμβουλίου Εθνικής Επικοινωνιακής Πολιτικής, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυ- βερνήσεως μέχρι το τέλος του μήνα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας ασκεί εποπτεία στα Υπουργεία και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα κατά την έννοια των διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314), όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 1 του ν. 3899/2010 (Α΄ 212), ως προς την εφαρμογή των επικοινωνιακών τους προγραμμάτων και δράσεων με βάση το στρατηγι- κό σχέδιο της παραγράφου 1. Ο τρόπος και η διαδικασία άσκησης της εποπτείας καθορίζονται με πράξη του Υ- πουργικού Συμβουλίου, η οποία δημοσιεύεται στην Εφη- μερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Για την αποτελεσματική άσκηση της εποπτείας της προηγούμενης παραγράφου και για το συντονισμό των επικοινωνιακών προγραμμάτων και δράσεων των Υπουρ- γείων και των εποπτευόμενων από αυτά δημοσίων φορέ- ων μπορεί να αποσπάται, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, στο γραφείο κάθε Υπουργού με κοινή απόφα- ση αυτού και του αρμόδιου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργού υπάλληλος του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας και για μέχρι τρία (3) έτη. Ο υπάλληλος υποβάλλει στην αρμόδια για το στρατηγικό σχεδιασμό της εθνικής επικοινωνιακής πολιτικής οργανι- κή μονάδα της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Ε- πικοινωνίας, στο τέλος κάθε εξαμήνου έκθεση απολογι- σμού ενεργειών και δράσεών του, η οποία κοινοποιείται στον αρμόδιο για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υ- πουργό και στο Γενικό Γραμματέα Ενημέρωσης και Επι- κοινωνίας.

Άρθρο 25Συμβούλιο Εθνικής Επικοινωνιακής ΠολιτικήςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Συνιστάται Συμβούλιο Εθνικής Επικοινωνιακής Πολι- τικής (Σ.Ε.Ε.Π.), το οποίο είναι αρμόδιο για το στρατηγι- κό σχεδιασμό της εθνικής επικοινωνιακής πολιτικής, την αξιολόγηση και την αναθεώρησή του, καθώς και για τη διαχείριση σε κεντρικό επίπεδο επικοινωνιακών κρίσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το Σ.Ε.Ε.Π. αποτελείται από: α) τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ- γκρότησης ή το νόμιμο αναπληρωτή του, β) τον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ή το νόμιμο αναπληρωτή του, γ) τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας ή το νόμιμο αναπλη- ρωτή του, δ) τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού ή το νόμι- μο αναπληρωτή του, ε) τον Υπουργό Εξωτερικών ή το νόμιμο αναπληρωτή του, στ) τον Υπουργό Οικονομικών ή το νόμιμο αναπληρω- τή του, ζ) τον αρμόδιο για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργό ή το νόμιμο αναπληρωτή του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι νόμιμοι αναπληρωτές των μελών του Σ.Ε.Ε.Π. εί- ναι τουλάχιστον Γενικοί Γραμματείς Υπουργείου ή αυτο- τελούς Γενικής Γραμματείας και ορίζονται με απόφαση του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στο Σ.Ε.Ε.Π. προεδρεύει ο Πρωθυπουργός και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται προεδρεύει ο αρμόδιος για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργός.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Το Σ.Ε.Ε.Π. συνεδριάζει τακτικά μία φορά το χρόνο για την έγκριση, αξιολόγηση ή αναθεώρηση του στρατη- γικού σχεδίου εθνικής επικοινωνιακής πολιτικής και έ- κτακτα οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο ο Πρωθυπουρ- γός.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Τα ειδικότερα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Σ.Ε.Ε.Π. ρυθμίζονται με απόφαση του Πρωθυπουρ- γού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερ- νήσεως.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Το Σ.Ε.Ε.Π. κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του υποστηρίζεται από τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, όπως ειδικότερα ορίζεται στον Οργανι- σμό της και στην κατά την προηγούμενη παράγραφο α- πόφαση του Πρωθυπουργού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Στις συνεδριάσεις του Σ.Ε.Ε.Π. συμμετέχουν αμισθί, χωρίς δικαίωμα ψήφου και με συμβουλευτικό ρόλο, δύο καθηγητές πρώτης βαθμίδας Τμημάτων Επικοινωνίας Α- νωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, οι οποίοι ορίζονται για τριετή θητεία με κοινή απόφαση του Υπουργού Παι- δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του αρμόδιου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργού.

Άρθρο 26Επικοινωνιακή διπλωματία - Περιεχόμενο της επικοινωνιακής διπλωματίαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η επικοινωνιακή διπλωματία αποτελεί ειδικότερο τομέα της εθνικής επικοινωνιακής πολιτικής, ο οποίος ε- ναρμονίζεται με την εξωτερική πολιτική της χώρας. Το Σ.Ε.Ε.Π. είναι αρμόδιο για τον καθορισμό των στρατηγι- κών στόχων της επικοινωνιακής διπλωματίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Συστατικά στοιχεία της επικοινωνιακής διπλωματίας είναι η δημόσια διπλωματία, η διπλωματία των μέσων μα- ζικής ενημέρωσης, η δημοσιογραφική διαμεσολάβηση και η εσωτερική ενημέρωση των πολιτών για ζητήματα διεθνούς ενδιαφέροντος.

Άρθρο 27Γραφεία Τύπου και ΕπικοινωνίαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας είναι οργανικές μονάδες της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επι- κοινωνίας, οι οποίες υπάγονται διοικητικά και οικονομικά σε αυτή και εδρεύουν στον τόπο της έδρας των ελληνι- κών διπλωματικών και προξενικών αρχών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Τα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας ασκούν τις αρ- μοδιότητές τους σε άμεση συνεργασία με τις ελληνικές διπλωματικές και προξενικές αρχές της έδρας τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας μπορεί να συνιστώ- νται εκτός των εδρών των ελληνικών διπλωματικών και προξενικών αρχών σε άλλες πόλεις χώρας αρμοδιότη- τας διπλωματικής αρχής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Τα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας μπορεί να δέχο- νται δια του προϊσταμένου τους και μετά από έγκριση του αρμόδιου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υ- πουργού χορηγίες ή δωρεές ύψους μέχρι πενήντα χιλιά- δες (50.000) ευρώ για την υποστήριξη των δραστηριοτή- των τους και ιδίως για την οργάνωση συνεδρίων, εκδη- λώσεων, συνεντεύξεων Τύπου και εκθέσεων ή τη δημο- σίευση διαφημιστικών και άλλων μηνυμάτων σε έντυπα, ηλεκτρονικά και διαδικτυακά μέσα μαζικής ενημέρωσης ή την υποστήριξη εκδόσεων. Το ποσό της παραγράφου αυτής μπορεί να αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου για την ε- θνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργού.

Άρθρο 28Σύσταση, αναστολή λειτουργίας και τοπική αρμοδιότητα των Γραφείων Τύπου και ΕπικοινωνίαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας συνιστώνται, αλλάζουν τάξη ή καταργούνται με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Ε- σωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Εξωτερι- κών, Οικονομικών και του αρμόδιου για την εθνική επι- κοινωνιακή πολιτική Υπουργού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με το προεδρικό διάταγμα της σύστασης καθορίζο- νται η τάξη, η έδρα και η περιφέρεια αρμοδιότητας του Γραφείου. Η περιφέρεια αρμοδιότητας των Γραφείων Τύ- που και Επικοινωνίας, εάν δεν καθορίζεται διαφορετικά, συμπίπτει με την περιφέρεια αρμοδιότητας της ελληνι- κής διπλωματικής ή προξενικής αρχής, στην έδρα ή στο χωρικό πλαίσιο της οποίας λειτουργούν.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Όπου δεν υπάρχουν Γραφεία Τύπου και Επικοινω- νίας σε έδρες ελληνικών διπλωματικών ή προξενικών αρχών, μπορεί με κοινή απόφαση του Υπουργού Εξωτε- ρικών και του αρμόδιου για την εθνική επικοινωνιακή πο- λιτική Υπουργού να αποσπώνται ως Σύμβουλοι ή Γραμ- ματείς Επικοινωνίας για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών και για δυο (2) έως τέσσερα (4) έτη υπάλληλοι του κλά- δου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Με απόφαση του αρμόδιου για την εθνική επικοινω- νιακή πολιτική Υπουργού, η οποία δημοσιεύεται στην Ε- φημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να αναστέλλεται η λειτουργία Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας, καθώς και να ορίζεται η επαναλειτουργία τους.

Άρθρο 29Διάρθρωση των Γραφείων Τύπου και ΕπικοινωνίαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας διακρίνονται σε Α΄ τάξης, Β΄ τάξης και Γ΄ τάξης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας Α΄ τάξης είναι τα εξής: Άγκυρας, Βερολίνου, Βρυξελλών, Λευκωσίας, Λον- δίνου, Μαδρίτης, Μόσχας, Νέας Υόρκης, Ουάσιγκτον, Παρισίων, Πεκίνου, Ρώμης, Τόκιο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας Β΄ τάξης είναι τα ε- ξής: Αμβούργου, Βαρσοβίας, Βελιγραδίου, Βέρνης, Βιέν- νης, Βουδαπέστης, Βουκουρεστίου, Γενεύης, Δελχί, Δουβλίνου, Ελσίνκι, Καΐρου, Κοπεγχάγης, Κωνσταντι- νούπολης, Λισσαβώνας, Λος Άντζελες, Λουξεμβούργου, Μονάχου, Όσλο, Οττάβας, Πράγας, Σαγκάης, Σίδνεϋ, Σκοπίων, Σόφιας, Στοκχόλμης, Στρασβούργου, Τελ Αβίβ, Τιράνων, Χάγης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας Γ΄ τάξης είναι τα ε- ξής: Βηρυτού, Βοστώνης, Γιοχάνεσμπουργκ, Δαμασκού, Ερεβάν, Ερμπίλ, Ζάγκρεμπ, Κιέβου, Λουμπλιάνας, Μπου- ένος Άυρες, Μπραζίλια, Ντουμπάι, Ριάντ, Ρίο ντε Τζανέι- ρο, Σεράγεβο, Τεχεράνης, Τυφλίδας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Τα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας Α΄ τάξης λει- τουργούν σε επίπεδο Διεύθυνσης και τα Γραφεία Β΄ και Γ΄ τάξης σε επίπεδο Τμήματος. Η υπηρεσία σε θέση προϊσταμένου Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας ανα- γνωρίζεται ως υπηρεσία σε θέση ευθύνης και συνεκτιμά- ται για την ανάληψη θέσης ευθύνης στην κεντρική υπη- ρεσία και στις προαγωγές.

Άρθρο 30Αρμοδιότητα των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας

Τα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας είναι αρμόδια για: α) Την προβολή της εικόνας της Ελλάδας στην περι- φέρεια της έδρας τους και την ενημέρωση της κοινής γνώμης και των μέσων μαζικής ενημέρωσης για τις πολι- τικές, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτισμικές εξελίξεις στην ελληνική επικράτεια μεταξύ άλλων μέσω της αρ- θρογραφίας των στελεχών των Γραφείων σε έντυπα μέ- σα μαζικής ενημέρωσης και της συμμετοχής τους σε ρα- διοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές. β) Την προβολή των θέσεων της Ελλάδας σε θέματα διεθνούς ενδιαφέροντος. γ) Την ενημέρωση της ελληνικής διπλωματικής αρχής της έδρας τους, καθώς και των κατά περίπτωση αρμό- διων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Ενη- μέρωσης και Επικοινωνίας για κάθε ζήτημα ελληνικού ενδιαφέροντος, καθώς και για τον αντίκτυπο της εξωτε- ρικής και εσωτερικής πολιτικής της Ελλάδας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στην κοινή γνώμη της περιφέ- ρειας της έδρας τους. δ) Την ενημέρωση των κατά περίπτωση αρμοδίων ορ- γανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας για τις σημαντικές πολιτικές, οικονομι- κές, κοινωνικές και πολιτισμικές εξελίξεις στην περιφέ- ρεια της έδρας τους. ε) Την επικοινωνία της ελληνικής διπλωματικής αρχής της έδρας τους με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, καθώς και την παρακολούθηση του θεσμικού πλαισίου, το οποίο διέπει τη λειτουργία των μέσων μαζικής ενημέρωσης στην περιφέρεια της έδρας τους. στ) Την ανάπτυξη και τήρηση επαφών με τους εκπρο- σώπους του Τύπου και των ηλεκτρονικών μέσων μαζικής ενημέρωσης της περιφέρειας της έδρας τους. ζ) Την εκπροσώπηση της Ελλάδας σε ιδρύματα, ινστι- τούτα και οργανισμούς τύπου, ενημέρωσης και επικοινω- νίας στην περιφέρεια της έδρας τους. η) Την ανάπτυξη και τήρηση επαφών με εκπροσώπους και μέλη μη κυβερνητικών οργανώσεων και πολιτικών κομμάτων στην περιφέρεια της έδρας τους. θ) Την ανάπτυξη και τήρηση επαφών με δεξαμενές σκέψης (think tanks, καθώς και λοιπούς εκπαιδευτικούς, πολιτιστικούς, οικονομικούς και ερευνητικούς φορείς στην περιφέρεια της έδρας τους. ι) Την οργάνωση ή συνδιοργάνωση με άλλους φορείς δημοσιογραφικών συναντήσεων, επιστημονικών συνε- δρίων, πολιτιστικών εκδηλώσεων στην περιφέρεια της έ- δρας τους. ια) Τη σύνταξη εκθέσεων, αναλύσεων, ενημερωτικών σημειωμάτων και επισκοπήσεων τύπου. ιβ) Τη σύνταξη και αποστολή ανασκευαστικών επιστο- λών προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην περιφέρεια της έδρας τους. ιγ) Τη συνεργασία με τις ομογενειακές οργανώσεις και τα ομογενειακά μέσα μαζικής ενημέρωσης στην περιφέ- ρεια της έδρας τους. ιδ) Την υποστήριξη των ελληνικών δημοσιογραφικών αποστολών κατά τις επισκέψεις στην περιφέρεια της έ- δρας τους του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Πρωθυ- πουργού, του Προέδρου της Βουλής, των μελών του Υ- πουργικού Συμβουλίου, των αρχηγών και βουλευτών των πολιτικών κομμάτων, που εκπροσωπούνται στο ελ- ληνικό και ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, καθώς και τη διευκό- λυνση των επαφών των επισκεπτών με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ιδίως μέσω της οργάνωσης κέντρων και συ- νεντεύξεων Τύπου. ιε) Τη διεκπεραίωση κάθε άλλου ζητήματος, το οποίο ανήκει στην αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Ενη- μέρωσης και Επικοινωνίας. ιστ) Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των υπαλλή- λων, που στελεχώνουν τα Γραφεία Τύπου και Επικοινω- νίας περιγράφονται αναλυτικά στον Κανονισμό Λειτουρ- γίας αυτών.

Άρθρο 31Σύνθεση του προσωπικού των Γραφείων Τύπου και ΕπικοινωνίαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η σύνθεση του προσωπικού των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας κατά τάξη έχει ως εξής: α) Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας Α΄ τάξης: i) έως τέσσερις θέσεις του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας, εκ των οποίων μία θέση του Προϊσταμένου με βαθμό τουλάχιστον Συμβούλου Επικοι- νωνίας Α΄, ii) έως μία θέση δημοσιογράφου, μόνιμου ή με σύμβα- ση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ο οποίος πρέπει να είναι μέλος αναγνωρισμένης δημοσιογραφικής ένω- σης με πολύ καλή γνώση τη γλώσσα της χώρας διαπί- στευσης και μία άλλη ξένη γλώσσα και χρήσης ηλεκτρο- νικού υπολογιστή. iii) έως μία θέση του κλάδου ή ειδικότητας ΠΕ Διοικητι- κός, Διοικητικός - Οικονομικός ή ειδικού επιστήμονα ή του κλάδου ΤΕ Διοικητικός – Λογιστικός ή του κλάδου ΔΕ Διοικητικός με πολύ καλή γνώση της αγγλικής ή γαλ- λικής ή γερμανικής γλώσσας και χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή. β) Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας Β΄ τάξης: i) έως τρεις θέσεις του κλάδου Συμβούλων και Γραμ- ματέων Επικοινωνίας, εκ των οποίων μία θέση του Προϊ- σταμένου με βαθμό τουλάχιστον Γραμματέα Επικοινω- νίας Α΄. ii) Έως μια θέση δημοσιογράφου, μόνιμου ή με σύμβα- ση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ο οποίος πρέπει να είναι μέλος αναγνωρισμένης δημοσιογραφικής ένω- σης με πολύ καλή γνώση τη γλώσσα της χώρας διαπί- στευσης και μία άλλη ξένη γλώσσα και χρήση ηλεκτρονι- κού υπολογιστή. iii) Έως μία θέση του κλάδου ή ειδικότητας ΠΕ Διοικη- τικός, Διοικητικός – Οικονομικός ή ειδικού επιστήμονα ή του κλάδου ΤΕ Διοικητικός – Λογιστικός ή του κλάδου ΔΕ Διοικητικός με πολύ καλή γνώση της αγγλικής ή γαλ- λικής ή γερμανικής γλώσσας και χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή. γ) Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας Γ΄ τάξης: i) Έως δύο θέσεις του κλάδου Συμβούλων και Γραμμα- τέων Επικοινωνίας, εκ των οποίων μια θέση του Προϊ- σταμένου με βαθμό τουλάχιστον Γραμματέα Επικοινω- νίας Α΄. ii) Έως μία θέση δημοσιογράφου, μόνιμου ή με σύμβα- ση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ο οποίος πρέπει να είναι μέλος αναγνωρισμένης δημοσιογραφικής ένω- σης με πολύ καλή γνώση τη γλώσσα της χώρας διαπί- στευσης και μία άλλη ξένη γλώσσα και χρήσης ηλεκτρο- νικού υπολογιστή. iii) Έως μία θέση του κλάδου ή ειδικότητας ΠΕ Διοικη- τικός, Διοικητικός - Οικονομικός ή ειδικού επιστήμονα ή του κλάδου ΤΕ Διοικητικός - Λογιστικός ή του κλάδου ΔΕ Διοικητικός με πολύ καλή γνώση της αγγλικής ή γαλ- λικής ή γερμανικής γλώσσας και χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Σε κάθε Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας μπορεί να συσταθεί με απόφαση του αρμόδιου για την εθνική επι- κοινωνιακή πολιτική Υπουργού μία θέση προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με ειδικό- τητα γραμματέων - μεταφραστών. Για τη θέση της παρα- γράφου αυτής προσλαμβάνονται, επιτοπίως, μόνιμοι κά- τοικοι της χώρας, όπου εδρεύει το συγκεκριμένο Γρα- φείο Τύπου και Επικοινωνίας, εφόσον γνωρίζουν πολύ καλά την ελληνική και την τοπική γλώσσα και διαθέτουν κατά προτίμηση τίτλο σπουδών πανεπιστημιακής εκπαί- δευσης. Για την πρόσληψη απαιτείται έγκριση του Γενι- κού Γραμματέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας μετά από ειδικά αιτιολογημένη εισήγηση του προϊσταμένου του Γραφείου. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομι- κών και του Υπουργού που έχει τις αρμοδιότητες της Γε- νικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας καθο- ρίζεται το ύψος του μισθού των ανωτέρω υπαλλήλων, α- φού ληφθούν υπόψη οι τοπικές συνθήκες αγοράς εργα- σίας βάσει συγκεκριμένων στοιχείων. Η πρόσληψη γίνε- ται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η οποία καταρτίζεται από τον προϊστάμενο του Γραφείου και δύναται να ανανεώνεται κατ’ εξαίρεση των κειμένων διατάξεων. Το προσωπικό αυτό δεν μετατίθεται ούτε τοποθετείται σε οργανικές μονάδες της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας στην Ελλά- δα και δεν καταβάλλονται σε αυτό επιδόματα αλλοδα- πής, οικοσκευής και άλλα συναφή επιδόματα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι προσλαμβανόμενοι σύμφωνα με την παράγραφο 2, εφόσον έχουν την ελληνική ιθαγένεια, μπορούν με αί- τησή τους να υπαχθούν στην ελληνική νομοθεσία περί κοινωνικών ασφαλίσεων ή να ασφαλισθούν σε επιτόπιο ασφαλιστικό φορέα, αν παρέχεται η σχετική δυνατότη- τα. Οι αλλοδαποί διέπονται από την επιτόπια ασφαλιστι- κή νομοθεσία. Το ποσοστό του ασφαλίστρου, που ανα- λογεί στον εργοδότη, βαρύνει σε κάθε περίπτωση το ελ- ληνικό Δημόσιο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Για τη ρύθμιση θεμάτων ασφάλισης, συνταξιοδότη- σης, αποζημίωσης, καθώς και των λοιπών εργατικών ζη- τημάτων, για μεν τους αλλοδαπούς εφαρμόζεται το αλ- λοδαπό δίκαιο, για δε τους Έλληνες υπηκόους το δίκαιο, το οποίο καθορίζεται από τη σύμβαση.

Άρθρο 32Στελέχωση των Γραφείων Τύπου και ΕπικοινωνίαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας τοποθετού- νται: α) υπάλληλοι του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας, β) δημοσιογράφοι, μόνιμοι ή με σύμβαση ιδιωτικού δι- καίου αορίστου χρόνου, οι οποίοι υπηρετούν στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας ή είναι απο- σπασμένοι σε αυτή από εποπτευόμενο από αυτή νομικό πρόσωπο, γ) υπάλληλοι του κλάδου ή ειδικότητας ΠΕ Διοικητι- κός, Διοικητικός - Οικονομικός ή ειδικοί επιστήμονες ή του κλάδου ΤΕ Διοικητικός - Λογιστικός ή του κλάδου ΔΕ Διοικητικός της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας για την εκτέλεση διοικητικών και οικο- νομικών καθηκόντων, δ) επιτόπιο προσωπικό γραμματέων - μεταφραστών για την εκτέλεση μεταφραστικών καθηκόντων και καθη- κόντων γραμματειακής υποστήριξης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το προσωπικό των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της προη- γούμενης παραγράφου πρέπει να έχει προϋπηρεσία του- λάχιστον δύο (2) ετών σε οργανική μονάδα της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας στην Ελλά- δα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η γνώση των γλωσσών και το επίπεδο αυτής πιστο- ποιούνται με αναγνωρισμένα διπλώματα γλωσσομάθει- ας, όπως ορίζεται στο άρθρο 28 του π.δ. 50/2001 (Α΄ 39), όπως κάθε φορά ισχύει, ή με τίτλους σπουδών αναγνω- ρισμένων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της αλ- λοδαπής ή με σχετική βεβαίωση της Εθνικής Σχολής Δη- μόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η σχετική γνώση και το επίπεδο της χρήση ηλεκτρο- νικών υπολογιστών πιστοποιούνται, όπως ορίζεται στο άρθρο 28 του ν. 3320/2005 (Α΄ 48), όπως αντικαταστάθη- κε με το άρθρο 19 παρ. 6α του ν. 4115/2013 (Α΄ 24) και ό- πως κάθε φορά ισχύει, ή με τίτλους σπουδών πληροφο- ρικής από αναγνωρισμένα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύ- ματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή με σχετική βεβαί- ωση της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτο- διοίκησης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Σύζυγοι υπηρετούντων σε Γραφεία Τύπου και Επι- κοινωνίας υπαλλήλων του κλάδου Συμβούλων και Γραμ- ματέων Επικοινωνίας, δημοσιογράφων και διοικητικών υ- παλλήλων της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Ε- πικοινωνίας, οι οποίοι είναι μόνιμοι υπάλληλοι του Δημο- σίου ή εργάζονται στο Δημόσιο με σύμβαση εξαρτημέ- νης εργασίας αορίστου χρόνου, μπορεί να αποσπώνται λόγω συνυπηρέτησης και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης ειδικής ή γενικής σχετικής διάταξης με κοινή απόφαση του αρμόδιου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υ- πουργού και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού στο Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας, στο οποίο υπηρε- τεί ο σύζυγός τους και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η θητεία του τελευταίου. Οι αποσπώμενοι επιτελούν κα- θήκοντα διοικητικού υπαλλήλου και δεν δικαιούνται επί- δομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή και προσαυξήσεις για την κάλυψη των δαπανών στέγασης και οικογενειακών βαρών. Δικαιούνται τις αποδοχές τους της ημεδαπής, οι οποίες καταβάλλονται από το φορέα προέλευσής τους.

Άρθρο 33Κλάδος Συμβούλων και Γραμματέων ΕπικοινωνίαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ο κλάδος Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας είναι ειδικός κλάδος μονίμων δημοσίων υπαλλήλων, ο ο- ποίος στελεχώνεται από τους αποφοίτους του Τμήματος Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, όπως μετονομάζεται εφεξής το Τμήμα Στελεχών Επικοινωνίας της εν λόγω Σχολής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι υπάλληλοι του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέ- ων Επικοινωνίας τοποθετούνται σε οργανικές μονάδες της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, καθοριζόμενες από τον Οργανισμό της, για την εκτέλε- ση επιτελικών καθηκόντων σχετικά με την εφαρμογή της εθνικής επικοινωνιακής πολιτικής. Όταν τοποθετούνται σε Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας εκτελούν τα ειδικά καθήκοντα του άρθρου 30.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι υπάλληλοι του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέ- ων Επικοινωνίας μπορεί να τοποθετούνται στις Διευθύν- σεις Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών της Γενι- κής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας για χρο- νικό διάστημα μέχρι δύο έτη κατ’ ανώτατο όριο στο σύ- νολο της σταδιοδρομίας τους για την εκτέλεση σχετικών με τη λειτουργία των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας καθηκόντων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Για τα θέματα, τα οποία αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας και δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, εφαρμόζονται οι διατά- ξεις του ν. 3528/2007 (Α΄ 26), όπως κάθε φορά ισχύει.

Άρθρο 34Θέσεις και Βαθμοί του Κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων ΕπικοινωνίαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι βαθμοί των υπαλλήλων του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας είναι οι εξής: α) Γενικός Σύμβουλος Επικοινωνίας Α΄, που αντιστοι- χεί βαθμολογικά για την υπηρεσία των υπαλλήλων στο εξωτερικό στο βαθμό του Πληρεξουσίου Υπουργού Α΄ του Διπλωματικού Κλάδου. β) Γενικός Σύμβουλος Επικοινωνίας Β΄, που αντιστοι- χεί βαθμολογικά για την υπηρεσία των υπαλλήλων στο εξωτερικό στο βαθμό του Πληρεξουσίου Υπουργού Β΄του Διπλωματικού Κλάδου. γ) Σύμβουλος Επικοινωνίας Α΄, που αντιστοιχεί βαθ- μολογικά για την υπηρεσία των υπαλλήλων στο εξωτερι- κό στο βαθμό του Συμβούλου Πρεσβείας Α΄ του Διπλω- ματικού Κλάδου. δ) Σύμβουλος Επικοινωνίας Β΄, που αντιστοιχεί βαθ- μολογικά για την υπηρεσία των υπαλλήλων στο εξωτερι- κό στο βαθμό του Συμβούλου Πρεσβείας Β΄ του Διπλω- ματικού Κλάδου. ε) Γραμματέας Επικοινωνίας Α΄, που αντιστοιχεί βαθ- μολογικά για την υπηρεσία των υπαλλήλων στο εξωτερι- κό στο βαθμό του Γραμματέα Πρεσβείας Α΄ του Διπλω- ματικού Κλάδου. στ) Γραμματέας Επικοινωνίας Β΄, που αντιστοιχεί βαθ- μολογικά για την υπηρεσία των υπαλλήλων στο εξωτερι- κό στο βαθμό του Γραμματέα Πρεσβείας Β΄ του Διπλω- ματικού Κλάδου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για τον καθορισμό του προβαδίσματος στο εξωτερι- κό εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 6 του ν. 3566/2007 (Α΄117), όπως κάθε φορά ισχύουν.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι οργανικές θέσεις των υπαλλήλων του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας είναι διακό- σιες (200) και κατανέμονται κατά βαθμό ως εξής: α) Γενικοί Σύμβουλοι Επικοινωνίας Α΄ και β) Γενικοί Σύμβουλοι Επικοινωνίας Β’ θέσεις 15 γ) Σύμβουλοι Επικοινωνίας Α΄ και δ) Σύμβουλοι Επικοινωνίας Β΄ θέσεις 65 ε) Γραμματείς Επικοινωνίας Α΄ και στ) Γραμματείς Επικοινωνίας Β΄ θέσεις 120

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι θέσεις των Γενικών Συμβούλων Επικοινωνίας Α΄ και Β΄, των Συμβούλων Επικοινωνίας Α΄ και Β΄ και των Γραμματέων Επικοινωνίας Α΄ και Β΄ είναι ενιαίες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Ο αριθμός των ανωτέρω θέσεων μπορεί να μεταβάλ- λεται κατά βαθμό με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του αρμόδιου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Οι υπάλληλοι του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέ- ων Επικοινωνίας φέρουν στο εσωτερικό και στο εξωτερι- κό τους βαθμούς της παραγράφου 1, οι οποίοι λαμβάνο- νται υπόψη για τις προαγωγές τους, την κατάληψη θέσε- ων ευθύνης και την άσκηση των καθηκόντων τους στην Ελλάδα και στα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας. Οι δια- τάξεις του ν. 4024/2011 (Α΄ 226), όπως κάθε φορά ισχύ- ουν, εφαρμόζονται στους υπαλλήλους αυτούς μόνο για θέματα αποδοχών και μισθολογικής εξέλιξης στο εσωτε- ρικό. Στις αποδοχές εσωτερικού των Προϊσταμένων των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας δεν συμπεριλαμβάνε- ται το επίδομα θέσης ευθύνης του άρθρου 18 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226).

Άρθρο 35Πλήρωση θέσεων του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων ΕπικοινωνίαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Συμβούλων και Γραμμα- τέων Επικοινωνίας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοί- κησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) διορίζονται με α- πόφαση του αρμόδιου για την εθνική επικοινωνιακή πο- λιτική Υπουργού σε οργανική θέση του κλάδου Συμβού- λων και Γραμματέων Επικοινωνίας με το βαθμό του Γραμματέα Επικοινωνίας Β΄.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας καθορίζει και γνωστοποιεί κατ’ έτος στην Ε.Σ.Δ.Δ.Α. τις ανάγκες της σε αποφοίτους του Τμήματος Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του αρμόδιου για την ε- θνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργού επιτρέπεται η α- πόσπαση στην Ε.Σ.Δ.Δ.Α. με τριετή θητεία, η οποία μπο- ρεί να ανανεωθεί μία φορά για ίσο χρονικό διάστημα, υ- παλλήλου του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επι- κοινωνίας με βαθμό τουλάχιστον Συμβούλου Επικοινω- νίας Β΄ ως υπεύθυνου σπουδών στο Τμήμα Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας.

Άρθρο 36ΠροαγωγέςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για την προαγωγή των υπαλλήλων του κλάδου Συμ- βούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας απαιτείται: α) από το βαθμό του Γραμματέα Επικοινωνίας Β΄ στο βαθμό του Γραμματέα Επικοινωνίας Α΄ τριετής υπηρεσία στο βαθμό του Γραμματέα Επικοινωνίας Β΄, β) από το βαθμό του Γραμματέα Επικοινωνίας Α΄ στο βαθμό του Συμβούλου Επικοινωνίας Β΄ κενή οργανική θέση και τουλάχιστον εξαετής υπηρεσία στο βαθμό του Γραμματέα Επικοινωνίας Α΄, γ) από το βαθμό του Συμβούλου Επικοινωνίας Β΄ στο βαθμό του Συμβούλου Επικοινωνίας Α΄ τριετής υπηρεσία στο βαθμό του Συμβούλου Επικοινωνίας Β΄, δ) από το βαθμό του Συμβούλου Επικοινωνίας Α΄ στο βαθμό του Γενικού Συμβούλου Επικοινωνίας Β΄ κενή ορ- γανική θέση και τουλάχιστον πενταετής υπηρεσία στο βαθμό του Συμβούλου Επικοινωνίας Α΄, ε) από το βαθμό του Γενικού Συμβούλου Επικοινωνίας Β΄ στο βαθμό του Γενικού Συμβούλου Επικοινωνίας Α΄τουλάχιστον τριετής υπηρεσία στο βαθμό του Γενικού Συμβούλου Επικοινωνίας Β΄.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ο χρόνος φοίτησης στην Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και υπηρεσίας σε οποιαδήποτε άλλη θέση του Δημοσίου ή του ευρύτε- ρου δημόσιου τομέα κατά την έννοια των διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314), όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 1 του ν. 3899/2010 (Α΄ 212), πριν από το διορισμό σε θέση του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας δεν προσμετράται στους απαιτούμενους κατά την προη- γούμενη παράγραφο χρόνους για προαγωγή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι προαγωγές από το βαθμό του Γραμματέα Επικοι- νωνίας Β΄ έως και το βαθμό του Συμβούλου Επικοινω- νίας Α΄ ενεργούνται με απόφαση του αρμόδιου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργού μετά από σύμ- φωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι προαγωγές από το βαθμό του Συμβούλου Επικοι- νωνίας Α΄ στο βαθμό του Γενικού Συμβούλου Επικοινω- νίας Β΄ και από το βαθμό του Γενικού Συμβούλου Επικοι- νωνίας Β΄ στο βαθμό του Γενικού Συμβούλου Επικοινω- νίας Α΄ ενεργούνται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδε- ται με πρόταση του αρμόδιου για την εθνική επικοινωνια- κή πολιτική Υπουργού μετά από γνώμη του Ειδικού Υπη- ρεσιακού Συμβουλίου της παραγράφου 4 του άρθρου 38. Η γνώμη του Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου, σε περί- πτωση ομοφωνίας, είναι δεσμευτική για τον αρμόδιο για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργό.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι προαγωγές από το βαθμό του Γραμματέα Επικοι- νωνίας Β΄ στο βαθμό του Γραμματέα Επικοινωνίας Α΄ και από το βαθμό του Συμβούλου Επικοινωνίας Β΄ στο βαθμό του Συμβούλου Επικοινωνίας Α΄ ενεργούνται με- τά από αυτοτελή κρίση των υπαλλήλων, που έχουν τα τυπικά προς προαγωγή προσόντα κατά τη σειρά αρχαιό- τητάς τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Ως προακτέοι κατά την προηγούμενη παράγραφο κρίνονται οι υπάλληλοι που έχουν σε πολύ καλό επίπεδο τα ουσιαστικά προσόντα του ήθους, του χαρακτήρα, της αφοσίωσης στο καθήκον, της επιστημονικής και υπηρε- σιακής κατάρτισης, της διοικητικής ικανότητας, της γνώ- σης του αντικειμένου τους, της πρωτοβουλίας, δραστη- ριότητας και αποτελεσματικότητας και της ετοιμότητας στην αντιμετώπιση με ταχύτητα και ευστοχία κάθε υπη- ρεσιακού θέματος, ώστε να ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις της υπηρεσίας για την άσκηση των καθη- κόντων του ανώτερου βαθμού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Οι προαγωγές από το βαθμό του Γραμματέα Επικοι- νωνίας Α΄ στο βαθμό του Συμβούλου Επικοινωνίας Β΄ και από το βαθμό του Συμβούλου Επικοινωνίας Α΄ στο βαθμό του Γενικού Συμβούλου Επικοινωνίας Β΄ ενεργού- νται κατ’ εκλογή με σύγκριση των υπαλλήλων, που έ- χουν τα τυπικά προς προαγωγή προσόντα, και μετά από συνέντευξή τους ενώπιον του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, κατά τη διάρκεια της οποίας τηρούνται μα- γνητοφωνημένα πρακτικά. Εάν οι υπάλληλοι υπηρετούν στο εξωτερικό, η συνέντευξη γίνεται με τηλεδιάσκεψη μέσω διαδικτύου. Προκρίνονται κατ’ αξιολογική σειρά οι καταλληλότεροι προς προαγωγή στις κενές θέσεις, εφό- σον έχουν ευδόκιμη υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό, ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις της υπηρεσίας για την άσκηση των καθηκόντων του ανώτερου βαθμού με βάση τα ουσιαστικά προσόντα, που αναφέρονται στην παράγραφο 6, και συγκεντρώνουν τα περισσότερα μόρια με βάση τα κριτήρια του Παραρτήματος I, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος νόμου. Σε κάθε περίπτωση για την προαγωγή λαμβάνονται υπόψη όλα τα στοιχεία του ατομικού φακέλου του υπαλλήλου σχετικά με την υπηρεσιακή εξέλιξή του από την ημερο- μηνία διορισμού του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Οι προαγωγές από το βαθμό του Γενικού Συμβούλου Επικοινωνίας Β΄ στο βαθμό του Γενικού Συμβούλου Επι- κοινωνίας Α΄ ενεργούνται κατ’ απόλυτη εκλογή. Αιτιο- λογία απαιτείται μόνο στην περίπτωση κατάδηλης υπε- ροχής υποψηφίου, που παραλείπεται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο μπορεί, κατά τις ανωτέρω κρίσεις έως και την προαγωγή στο βαθμό του Συμβούλου Επικοινωνίας Α΄, να κρίνει αιτιολογημένα ότι υπάλληλος, αυτοτελώς αξιολογούμενος, στερείται των προσόντων για την άσκηση των καθηκόντων του ανώτε- ρου βαθμού. Στην περίπτωση που τέτοια αρνητική κρίση επαναληφθεί τρεις συνεχείς φορές και αφού την τρίτη φορά ο υπάλληλος έχει κληθεί προς ακρόαση από το Υ- πηρεσιακό Συμβούλιο, παραμένει στο βαθμό που εκρίθη την τελευταία φορά ως στάσιμος μέχρι τη συμπλήρωση του χρόνου που απαιτείται για τη στοιχειοθέτηση δικαιώ- ματος λήψης κατώτατης σύνταξης, οπότε και αποχωρεί αυτοδικαίως από την υπηρεσία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Οι κρίσεις για προαγωγή ενεργούνται τουλάχιστον μία φορά κατ’ έτος ύστερα από ερώτημα του αρμόδιου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργού προς το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, με το οποίο καθορίζεται και ο αριθμός των προς πλήρωση θέσεων με γνώμονα τις ανάγκες της υπηρεσίας, εφόσον δεν πρόκειται για προα- γωγή από βαθμό σε βαθμό, οι θέσεις των οποίων είναι ε- νιαίες.

Άρθρο 37Προϊστάμενοι οργανικών μονάδωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στις οργανικές μονάδες της Γενικής Γραμματείας Ε- νημέρωσης και Επικοινωνίας, οι οποίες αφορούν στην ε- πικοινωνιακή διπλωματία, όπως ορίζονται στον παρόντα νόμο και στον Οργανισμό της, προΐστανται αποκλειστικά υπάλληλοι του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επι- κοινωνίας. Στα Τμήματα τεχνικής υποστήριξης και πλη- ροφορικής προΐστανται υπάλληλοι ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Μηχανικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ως προϊστάμενοι Διευθύνσεων από τον κλάδο Συμ- βούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας επιλέγονται υπάλ- ληλοι με βαθμό τουλάχιστον Γενικού Συμβούλου Επικοι- νωνίας Β΄ με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου και ως προϊστάμενοι Τμημάτων επιλέγονται υπάλληλοι με βαθμό τουλάχιστον Συμβούλου Επικοινωνίας Β΄.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας Α΄τάξης προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας με βαθμό τουλάχιστον Συμ- βούλου Επικοινωνίας Α΄, στα Γραφεία Τύπου και Επικοι- νωνίας Β΄ και Γ΄ τάξης προΐστανται υπάλληλοι με βαθμό τουλάχιστον Συμβούλου Επικοινωνίας Β΄. Στα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας Γ΄ τάξης ελλείψει Συμβούλων Ε- πικοινωνίας μπορεί να προΐστανται υπάλληλοι με βαθμό Γραμματέα Επικοινωνίας Α΄, οι οποίοι έχουν τουλάχι- στον έξι έτη προϋπηρεσίας. Οι υπάλληλοι του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας, για να επιλε- γούν ως προϊστάμενοι σε Γραφείο Τύπου και Επικοινω- νίας, πρέπει να έχουν συμπληρώσει προϋπηρεσία τουλά- χιστον τριών ετών στο εξωτερικό.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Δημοσιογράφοι της Γενικής Γραμματείας Ενημέρω- σης και Επικοινωνίας, μόνιμοι ή με σύμβαση ιδιωτικού δι- καίου αορίστου χρόνου, μπορεί, κατ’ εξαίρεση των ορι- ζομένων στην προηγούμενη παράγραφο, να προΐστανται σε Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας, εφόσον διαθέτουν πτυχίο ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος, γνωρίζουν άριστα κατά προτίμηση τη γλώσσα της χώρας διαπίστευ- σής τους και πολύ καλά μία ακόμη ξένη γλώσσα, πολύ καλά τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και εφόσον έ- χουν συνολική δημοσιογραφική προϋπηρεσία είκοσι έτη, είναι μέλη αναγνωρισμένης δημοσιογραφικής ένωσης και έχουν τετραετή υπηρεσία στο εξωτερικό όταν πρό- κειται να τοποθετηθούν ως Προϊστάμενοι σε Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας Α΄ Τάξης ή διετή όταν πρόκειται να τοποθετηθούν ως Προϊστάμενοι σε Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας Β΄ ή Γ΄ Τάξης. Οι δημοσιογράφοι της παρούσας παραγράφου εξομοιούνται βαθμολογικά κατά τη διάρκεια της θητείας τους ως προϊσταμένων Γραφεί- ου Τύπου και Επικοινωνίας Α΄ Τάξης με το βαθμό του Συμβούλου Επικοινωνίας Α΄και ως προϊσταμένων Γρα- φείου Τύπου και Επικοινωνίας Β΄ και Γ΄ Τάξης με το βαθ- μό του Συμβούλου Επικοινωνίας Β΄.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Ο προϊστάμενος Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας δεν μπορεί να έχει βαθμό χαμηλότερο του βαθμού των υφισταμένων του Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινω- νίας. Μεταξύ ομοιόβαθμων υπαλλήλων του κλάδου Συμ- βούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας, οι οποίοι υπηρε- τούν στο ίδιο Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας, το προ- βάδισμα έχει ο Προϊστάμενος και έπονται κατά φθίνου- σα σειρά οι υπάλληλοι, οι οποίοι συγκεντρώνουν τα πε- ρισσότερα μόρια σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος νόμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Δεν επιτρέπεται να τοποθετηθεί ως προϊστάμενος Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας υπάλληλος, ο οποίος συμπληρώνει τον απαιτούμενο από το νόμο χρόνο υπη- ρεσίας για αυτοδίκαιη απόλυση λόγω συνταξιοδότησης σε χρονικό διάστημα μικρότερο των δυο ετών από την α- νάληψη των καθηκόντων του Προϊσταμένου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Οι προερχόμενοι από τον κλάδο Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας προϊστάμενοι Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας ορίζο- νται με απόφαση του αρμόδιου για την εθνική επικοινω- νιακή πολιτική Υπουργού μετά από γνώμη του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Σε κάθε αλλαγή προϊσταμένου Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας συντάσσεται πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής της υπηρεσίας, καθώς και καταγραφής και α- πογραφής του υλικού της και των στοιχείων οικονομικής διαχείρισης. Το πρωτόκολλο υπογράφεται από τον απερ- χόμενο και τον αναλαμβάνοντα τη διεύθυνση του Γρα- φείου προϊστάμενο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Το πρωτότυπο του πρωτοκόλλου κατατίθεται στο αρχείο του Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας και απο- στέλλεται από ένα αντίγραφο στη Διεύθυνση Οικονομι- κών Υπηρεσιών, στη Διεύθυνση Διοίκησης και στην αρ- μόδια για την υποστήριξη των Γραφείων Τύπου και Επι- κοινωνίας Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Ενημέρω- σης και Επικοινωνίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Σε περίπτωση θανάτου του προϊσταμένου Γραφεί- ου Τύπου και Επικοινωνίας συντάσσεται από τριμελή επι- τροπή υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, η οποία ορίζεται από τη Διεύθυνση Οι- κονομικών Υπηρεσιών, έκθεση απογραφής, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται ρητά η γενόμενη πρόσκληση προς τους ευρισκόμενους στην έδρα του Γραφείου Τύ- που και Επικοινωνίας νομίμους κληρονόμους του απο- βιώσαντος να παραστούν κατά την απογραφή. Το πρω- τότυπο της έκθεσης κατατίθεται στο αρχείο του Γραφεί- ου. Από ένα αντίγραφο λαμβάνει κάθε ένα μέλος της ε- πιτροπής απογραφής και αποστέλλεται από ένα αντίγρα- φο στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, στη Διεύ- θυνση Διοίκησης και στην αρμόδια για την υποστήριξη των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας Διεύθυνση της Γε- νικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Σε περίπτωση παύσης, θέσης σε αργία, άρνησης ή αδυναμίας για οποιονδήποτε άλλο λόγο του προϊσταμέ- νου του Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας να παραδώ- σει, συντάσσεται έκθεση απογραφής από τριμελή επι- τροπή υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, η οποία ορίζεται από τη Διεύθυνση Οι- κονομικών Υπηρεσιών, αφού προηγουμένως κληθεί από την Επιτροπή ο εν λόγω προϊστάμενος να παραστεί αυ- τοπροσώπως ή με εκπρόσωπο. Το πρωτότυπο της έκθε- σης κατατίθεται στο αρχείο του Γραφείου. Από ένα αντί- γραφο λαμβάνει κάθε ένα μέλος της επιτροπής απογρα- φής και αποστέλλεται από ένα αντίγραφο στη Διεύθυν- ση Οικονομικών Υπηρεσιών, στη Διεύθυνση Διοίκησης και στην αρμόδια για την υποστήριξη των Γραφείων Τύ- που και Επικοινωνίας Διεύθυνση της Γενικής Γραμματεί- ας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Ο τύπος και το περιεχόμενο του πρωτοκόλλου της παραγράφου 6 και των εκθέσεων απογραφής των παρα- γράφων 8 και 9 καθορίζονται από την αρμόδια για την υ- ποστήριξη των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας Διεύ- θυνση της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοι- νωνίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

Σε κάθε αλλαγή προϊσταμένου Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας ο απερχόμενος προϊστάμενος ενημερώνει τον αναλαμβάνοντα τη διεύθυνση του Γραφείου προϊ- στάμενο για τις υφιστάμενες εκκρεμότητες και παραδί- δει σε αυτόν το αρχείο και επικαιροποιημένο κατάλογο επαφών δημοσίων σχέσεων. Επίσης οφείλει εντός μη- νός από την αποχώρησή του από το Γραφείο να υποβά- λει στην αρμόδια για την υποστήριξη των Γραφείων Τύ- που και Επικοινωνίας Διεύθυνση της Γενικής Γραμματεί- ας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας έκθεση απολογισμού δράσεων και πεπραγμένων της θητείας του, αντίγραφο της οποίας τίθεται στο αρχείο του Γραφείου και κοινο- ποιείται στο Γενικό Γραμματέα Ενημέρωσης και Επικοι- νωνίας. Ο τύπος, η μορφή και το περιεχόμενο της έκθε- σης απολογισμού καθορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14

Η παράλειψη των ενεργειών της προηγούμενης παραγράφου συνιστά το πειθαρχικό παράπτωμα της πα- ράβασης καθήκοντος.

Άρθρο 38Υπηρεσιακό Συμβούλιο και Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και ΕπικοινωνίαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Με την απόφαση συγκρότησης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Ε- πικοινωνίας ορίζεται ένα τουλάχιστον μέλος εκ των μη αιρετών, το οποίο προέρχεται από τον κλάδο Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας και προΐσταται Διεύθυν- σης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Γενικής Γραμματεί- ας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, όταν αυτό κρίνει θέ- ματα στελέχωσης των Γραφείων Τύπου και Επικοινω- νίας, εισηγείται ο προϊστάμενος της αρμόδιας για την υ- ποστήριξη των εν λόγω Γραφείων Διεύθυνσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η ιδιότητα του εισηγητή δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του μέλους του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινω- νίας συνιστάται Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τον Γενικό Γραμματέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας ως πρόεδρο, τον Νομικό Σύμβουλο του Κράτους στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοι- νωνίας, τους δυο καθηγητές πρώτης βαθμίδας Τμημάτων Επικοινωνίας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, που είναι μέλη του Σ.Ε.Ε.Π., και έναν εκπρόσωπο του αντι- προσωπευτικότερου συνδικαλιστικού σωματείου του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας. Ο εκ- πρόσωπος του συνδικαλιστικού σωματείου πρέπει να φέρει το βαθμό τουλάχιστον του Συμβούλου Επικοινω- νίας Α΄, υποδεικνύεται από το Διοικητικό Συμβούλιο αυ- τού και ορίζεται μέλος του Ειδικού Υπηρεσιακού Συμ- βουλίου με απόφαση του αρμόδιου για την εθνική επικοι- νωνιακή πολιτική Υπουργού. Το Ειδικό Υπηρεσιακό Συμ- βούλιο είναι αρμόδιο να γνωμοδοτεί για όλες τις υπηρε- σιακές μεταβολές των υπαλλήλων του κλάδου Συμβού- λων και Γραμματέων Επικοινωνίας με βαθμό Γενικού Συμβούλου Επικοινωνίας Α΄ και Β΄, καθώς και για τις προαγωγές από το βαθμό του Συμβούλου Επικοινωνίας Α΄ στο βαθμό του Γενικού Συμβούλου Επικοινωνίας Β΄.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στο Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο εισηγείται, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο προϊστάμενος της αρμόδιας για την υποστήριξη των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας Διεύ- θυνσης, αναπληρούμενος από άλλον ομοιόβαθμό του υ- πάλληλο του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επι- κοινωνίας, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του αρμόδιου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργού. Καθή- κοντα γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του κλάδου Συμ- βούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας με βαθμό τουλάχι- στον Γραμματέα Επικοινωνίας Α΄.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Το Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο συνεδριάζει με α- παρτία, όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τρία από τα μέ- λη του, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου του. Για τη λήψη αποφάσεων ή τη διατύπωση γνωμοδοτήσεων απαι- τείται πλειοψηφία των παρόντων, σε περίπτωση δε ισο- ψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Εάν υπάρ- χουν περισσότερες από δύο γνώμες, αυτοί που ακολου- θούν την ασθενέστερη, οφείλουν να προσχωρήσουν σε μία από τις δύο επικρατέστερες. Η γνώμη της τυχόν μει- οψηφίας καταχωρίζεται στο οικείο πρακτικό του Συμβου- λίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Το Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του και επιλαμβάνεται των θεμάτων της αρμοδιότητάς του μετά από ερώτημα του αρμόδιου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργού. Η ημερή- σια διάταξη, ο χρόνος και ο τόπος πραγματοποίησης των συνεδριάσεων και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα ορίζονται από τον Πρόεδρο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Με απόφαση του αρμόδιου για την εθνική επικοινω- νιακή πολιτική Υπουργού ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα λειτουργίας του Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

Άρθρο 39Μεταθέσεις στα Γραφεία Τύπου και ΕπικοινωνίαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι μεταθέσεις των υπαλλήλων του κλάδου Συμβού- λων και Γραμματέων Επικοινωνίας, των δημοσιογράφων, των υπαλλήλων του κλάδου ή ειδικότητας ΠΕ Διοικητι- κός ή Διοικητικός - Οικονομικός ή ΤΕ Διοικητικός - Λογι- στικός ή ΔΕ Διοικητικός ή των ειδικών επιστημόνων από και προς τα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας ενεργού- νται με απόφαση του αρμόδιου για την εθνική επικοινω- νιακή πολιτική Υπουργού μετά από σύμφωνη γνώμη του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας. Η εν λόγω απόφαση κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο δύο τουλάχιστον μήνες πριν από την ημέρα της μετακί- νησής του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η μετάθεση των υπαλλήλων της προηγούμενης πα- ραγράφου, οι οποίοι υπηρετούν σε Γραφεία Τύπου και Ε- πικοινωνίας, ενεργείται, εφόσον έχουν συμπληρώσει τε- τραετή τουλάχιστον υπηρεσία στο ίδιο Γραφείο. Η μετά- θεση υπαλλήλου μπορεί να γίνει και πριν από την παρέ- λευση της τετραετίας είτε μετά από αίτησή του είτε για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών, οι οποίες προσδιορίζο- νται, επί ποινή ακυρότητας, με ειδική και συγκεκριμένη αιτιολογία στο σώμα της απόφασης μετάθεσης, είτε εάν έχει ασκηθεί δίωξη για πειθαρχικό παράπτωμα, το οποίο επισύρει ποινή τουλάχιστον προστίμου μεγαλύτερου α- πό τις αποδοχές δεκαπέντε ημερών. Ανώτατο όριο συνε- χούς παραμονής στο ίδιο Γραφείο Τύπου και Επικοινω- νίας ορίζεται η τετραετία. Ο συνολικός χρόνος υπηρε- σίας στο ίδιο Γραφείο κατά τη διάρκεια της σταδιοδρο- μίας του υπαλλήλου δεν επιτρέπεται να υπερβεί την ο- κταετία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι υπάλληλοι της παραγράφου 1, που υπηρετούν σε Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας ή είναι αποσπασμένοι σε ελληνικές διπλωματικές αρχές, μετατίθενται ή μετα- κινούνται υποχρεωτικά σε οργανική μονάδα της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας στην Ελλά- δα χωρίς άλλη διατύπωση και χωρίς γνώμη του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, όταν συμπληρώσουν οκταετή συνεχή υπηρεσία στο εξωτερικό ή όταν λήξει ο χρόνος απόσπασής τους αντίστοιχα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Σε κάθε περίπτωση νέα μετάθεση ή απόσπαση σε Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας και ελληνική διπλωματι- κή ή άλλη αρχή του εξωτερικού δεν επιτρέπεται πριν α- πό την παρέλευση δύο ετών υπηρεσίας στην Ελλάδα με- τά την επιστροφή του υπαλλήλου από το εξωτερικό.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Από τα ανώτατα χρονικά όρια υπηρεσίας των παρα- γράφων 2 και 3 μπορεί να εξαιρούνται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας μετά από ειδικά αιτιολογημένη σύμφωνη γνώμη του Υπηρε- σιακού Συμβουλίου έως τρεις υπάλληλοι του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας, οι οποίοι γνω- ρίζουν αποδεδειγμένα με αναγνωρισμένο τίτλο σπου- δών μια από τις γλώσσες αραβική, κινεζική και ιαπωνική και υπηρετούν σε Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας χώ- ρας, στην οποία ομιλείται η αντίστοιχη γλώσσα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας των υπαλλήλων του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας στο ε- ξωτερικό δεν μπορεί να υπερβεί τα είκοσι χρόνια κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους και των λοιπών υπαλ- λήλων δεν μπορεί να υπερβεί τα δέκα τέσσερα χρόνια. Μετά τη συμπλήρωση των ορίων αυτών δεν επιτρέπεται νέα μετάθεση ή απόσπαση σε Γραφείο Τύπου και Επικοι- νωνίας ή σε ελληνική διπλωματική αρχή του εξωτερικού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Υπάλληλοι, οι οποίοι συμπληρώνουν τον απαιτούμε- νο χρόνο υπηρεσίας για αυτοδίκαιη απόλυση λόγω συ- νταξιοδότησης σε χρονικό διάστημα μικρότερο των δυο ετών δεν επιτρέπεται να μετατίθενται ή να αποσπώνται για υπηρεσία στο εξωτερικό.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Οι μεταθέσεις των υπαλλήλων της παραγράφου 1 α- πό και προς τα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας πραγμα- τοποιούνται κατά τους μήνες Ιούνιο έως και Αύγουστο. Ειδικά για το νότιο ημισφαίριο πραγματοποιούνται κατά τους μήνες Νοέμβριο έως και Ιανουάριο. Για εξαιρετι- κούς λόγους και μετά από γνώμη του αρμόδιου Υπηρε- σιακού Συμβουλίου, μπορεί να γίνει μετάθεση υπαλλή- λων εκτός των ανωτέρω ορίων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Για τον έγκαιρο προγραμματισμό των μεταθέσεων των υπαλλήλων από και προς το εξωτερικό η αρμόδια για την υποστήριξη της λειτουργίας των Γραφείων Τύ- που και Επικοινωνίας Διεύθυνση της Γενικής Γραμματεί- ας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας δημοσιοποιεί εγγρά- φως μέχρι 15 Νοεμβρίου εκάστου έτους τις θέσεις των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας, που προβλέπεται να κενωθούν και να καλυφθούν κατά τη διάρκεια του επόμε- νου έτους. Οι αιτήσεις υπαλλήλων για συμπλήρωση των προς κάλυψη θέσεων υποβάλλονται μέχρι 15 Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Η παράλειψη τήρησης της υποχρέ- ωσης της παρούσας παραγράφου συνιστά το πειθαρχικό παράπτωμα της παράβασης καθήκοντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο κατά τη διαμόρ- φωση της γνώμης για τις μεταθέσεις και τις αποσπάσεις στο εξωτερικό λαμβάνει υπόψη του τα εξής κριτήρια, ό- πως αναλύονται και μοριοδοτούνται σύμφωνα με το Πα- ράρτημα II για τους υπαλλήλους του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας και το παράρτημα ΙΙΙ για τους δημοσιογράφους και τους λοιπούς υπαλλήλους, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος νό- μου: α) την αίτηση του υπαλλήλου, β) τις υπηρεσιακές ανάγκες, γ) την ανάγκη εναλλαγής σε θέσεις, ώστε ο υπάλλη- λος να αποκτά γενικότερη εμπειρία, δ) την ιδιαιτερότητα της προς πλήρωση θέσης, ε) τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του υπαλλήλου, όπως προκύπτουν από τον φάκελό του και από σχετική συνέντευξη, για την οποία τηρούνται μαγνητοφωνημένα πρακτικά.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Οι Γραμματείς Επικοινωνίας Β΄ αμέσως μετά το διορισμό τους υπηρετούν υποχρεωτικά τουλάχιστον για δυο έτη σε οργανική μονάδα της Γενικής Γραμματείας Ε- νημέρωσης και Επικοινωνίας στην Ελλάδα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Οι διαδικασίες του παρόντος άρθρου εφαρμόζο- νται ανάλογα και στις αποσπάσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 28.

Άρθρο 40Διπλωματική ιδιότητα, διπλωματικά και υπηρεσιακά διαβατήριαΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι υπάλληλοι του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέ- ων Επικοινωνίας και οι δημοσιογράφοι, όταν υπηρετούν στο εξωτερικό έχουν τη διπλωματική ιδιότητα και όλα τα προνόμια και ευεργετήματα, που παρέχονται στα μέλη του διπλωματικού προσωπικού, όπως αυτά καθορίζονται από το διεθνές δίκαιο και τους ελληνικούς νόμους, και α- νακοινώνονται στη διπλωματική επετηρίδα της χώρας, ό- που υπηρετούν, με το διπλωματικό βαθμό προς τον ο- ποίο εξομοιούνται κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 34 ή κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 37 αντίστοιχα, προ- στιθέμενης της λέξης «Επικοινωνίας».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι σύζυγοι και τα ανήλικα τέκνα των υπαλλήλων του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας και των δημοσιογράφων, που υπηρετούν στο εξωτερικό, ε- φοδιάζονται με διπλωματικά διαβατήρια.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι δημοσιογράφοι, με εξαίρεση της παραγράφου 4 του άρθρου 37 και υπάλληλοι των κλάδων ή ειδικότητας ΠΕ Διοικητικός, ΠΕ Διοικητικός - Οικονομικός, ΤΕ Διοι- κητικός - Λογιστικός και οι ειδικοί επιστήμονες, οι οποίοι υπηρετούν στα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας, εξομοι- ούνται βαθμολογικά για την υπηρεσία τους στο εξωτερι- κό με τους υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ και ΤΕ Διοικητι- κού του Υπουργείου Εξωτερικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Διοικητικός, οι οποίοι υπηρετούν στα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας, εξομοι- ούνται βαθμολογικά για την υπηρεσία τους στο εξωτερι- κό με τους υπαλλήλους του κλάδου Διοικητικών Γραμμα- τέων του Υπουργείου Εξωτερικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι υπάλληλοι του κλάδου ή ειδικότητας ΠΕ Διοικητι- κός ή Διοικητικός - Οικονομικός ή ΤΕ Διοικητικός - Λογι- στικός ή ΔΕ Διοικητικός και οι ειδικοί επιστήμονες, οι ο- ποίοι υπηρετούν στα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας, καθώς και οι σύζυγοι και τα ανήλικα τέκνα τους εφοδιά- ζονται με ειδικά υπηρεσιακά διαβατήρια.

Άρθρο 41Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπήΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Ενημέρω- σης και Επικοινωνίας, το οποίο υπηρετεί σε Γραφεία Τύ- που και Επικοινωνίας, που εδρεύουν εκτός της ευρωπαϊ- κής ζώνης οικονομικής και νομισματικής ένωσης, μπορεί με επιλογή του να λαμβάνει το επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή, το οποίο δικαιούται, είτε σε ευρώ είτε στο νό- μισμα της χώρας διαπίστευσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι υπάλληλοι του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέ- ων Επικοινωνίας, οι δημοσιογράφοι, οι υπάλληλοι των κλάδων ή ειδικότητας ΠΕ Διοικητικός, ΠΕ Διοικητικός – Οικονομικός, ΤΕ Διοικητικός - Λογιστικός και οι ειδικοί ε- πιστήμονες κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους στο ε- ξωτερικό, είτε με μετάθεση είτε με απόσπαση, λαμβά- νουν επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή και προσαυξή- σεις για την κάλυψη των δαπανών στέγασης και των οι- κογενειακών βαρών, που αναλογούν στη θέση, στην κα- τηγορία και στο βαθμό τους σύμφωνα με τις εκάστοτε ι- σχύουσες αποφάσεις για τους υπαλλήλους του Υπουρ- γείου Εξωτερικών και με τις αντιστοιχίσεις της παραγρά- φου 1 του άρθρου 34 και των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 40.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Σε περίπτωση συνυπηρέτησης συζύγων στο ίδιο Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας ή σε άλλη Υπηρεσία της ίδιας διπλωματικής αρχής της έδρας του Γραφείου Τύ- που και Επικοινωνίας καταβάλλεται προσαύξηση για τη στέγαση και τα οικογενειακά βάρη μόνο σε εκείνον από τους συζύγους, που δικαιούται το μεγαλύτερο επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Σε περίπτωση αναπλήρωσης του προϊσταμένου Γρα- φείου Τύπου και Επικοινωνίας για χρονικό διάστημα με- γαλύτερο του ενός μηνός καταβάλλεται στον αναπλη- ρωτή το επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή του προϊ- σταμένου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Το δικαίωμα για την καταβολή του επιδόματος υπη- ρεσίας στην αλλοδαπή αρχίζει από την ημέρα ανάληψης καθηκόντων, η οποία αποδεικνύεται με έγγραφη γνω- στοποίηση του Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας προς την Κεντρική Υπηρεσία και παύει μετά από δέκα ημέρες από την παράδοση υπηρεσίας από τον υπάλληλο σε πε- ρίπτωση μετάθεσης ή λήξης της απόσπασης ή αποχώρη- σης από την Υπηρεσία λόγω ορίου ηλικίας. Σε περίπτωση θανάτου του υπαλλήλου το δικαίωμα παύει τη δέκατη η- μέρα από την ημερομηνία του θανάτου και σε περίπτωση παραίτησης από την ημέρα της παραίτησης.

Άρθρο 42Δαπάνες μετάθεσης και απόσπασης

Το προσωπικό κάθε κατηγορίας της Γενικής Γραμμα- τείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, όταν μετακινείται με μετάθεση ή απόσπαση από και προς το εξωτερικό ή α- πό Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας ή ελληνική διπλωμα- τική αρχή προς άλλο Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας ή άλλη ελληνική διπλωματική αρχή, δικαιούται τις δαπάνες μετάθεσης ή απόσπασης, οι οποίες προβλέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα σχετική νομοθεσία για τους πο- λιτικούς υπαλλήλους του Δημοσίου.

Άρθρο 43Ειδικές δαπάνεςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι υπάλληλοι του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέ- ων Επικοινωνίας, οι οποίοι επιστρέφουν στην Ελλάδα μετά από κάθε διετή τουλάχιστον υπηρεσία σε Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας ή ελληνική διπλωματική αρχή του εξωτερικού δικαιούνται για κάθε ανήλικο τέκνο τους και για μια τριετία κατ’ ανώτατο όριο το 75% των διδά- κτρων φοίτησης σε ξενόγλωσσα ή ελληνικά σχολεία, που παρέχουν ξενόγλωσσο σύστημα σπουδών προσχο- λικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και λειτουργούν νομίμως στην Ελλάδα. Δεν δικαιούνται την καταβολή του ως άνω ποσοστού διδάκτρων φοίτη- σης των τέκνων τους υπάλληλοι, οι οποίοι επιστρέφουν στην Ελλάδα λόγω πειθαρχικού παραπτώματος, για το οποίο έχει κινηθεί πειθαρχική διαδικασία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η καταβολή των διδάκτρων γίνεται με ανάλογη ε- φαρμογή των διατάξεων της υπ’ αριθ. ΣΤ1/Φ.083-12/ΑΣ 9932/29.11-5.12.1996 απόφασης των Υπουργών Εξωτε- ρικών και Οικονομικών (Β΄ 1096), όπως κάθε φορά ισχύ- ει, και υπό την προϋπόθεση ότι τα τέκνα των υπαλλήλων έχουν φοιτήσει τα δύο αμέσως προηγούμενα χρόνια από την εκάστοτε μετάθεση ή απόσπαση των γονέων τους στην Ελλάδα σε ξενόγλωσσο σχολείο του εξωτερικού προσχολικής, πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαί- δευσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Σε περίπτωση συζύγων, που υπηρετούν αμφότεροι στην Ελλάδα και εμπίπτουν στη διάταξη της προηγούμε- νης παραγράφου, το ποσοστό διδάκτρων των τέκνων κα- ταβάλλεται μόνο στον ένα από αυτούς. Εάν ένας από αυτούς μετατεθεί ή αποσπασθεί στο εξωτερικό παύει το δικαίωμα καταβολής και για τους δύο. Εάν ένας από τους συζύγους υπηρετεί σε άλλη Υπηρεσία, για την ο- ποία ισχύουν ανάλογες διατάξεις με αυτή της παραγρά- φου 1, τα δίδακτρα καταβάλλονται από το Δημόσιο μόνο στον ένα από τους δυο συζύγους, οι οποίοι οφείλουν να προβούν σε σχετική δήλωση επιλογής του υπόχρεου προς καταβολή φορέα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Άρθρο 44Σύσταση, νομική μορφή, επωνυμία, έδραΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Συνιστάται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας A.E.» (εφεξής E.K.O.Μ.Ε.), το οποίο ανήκει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα κατά την έννοια των δια- τάξεων του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314), ό- πως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 1 του ν. 3899/2010 (Α΄ 212), λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος με τη νομική μορφή της Α- νώνυμης Εταιρείας, διαθέτει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και εποπτεύεται από τον Υπουργό, στον ο- ποίο έχουν ανατεθεί η αρμοδιότητες της Γενικής Γραμ- ματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η επωνυμία της Ανώνυμης Εταιρείας στην αγγλική γλώσσα είναι «National Centre of Audiovisual Media and Communication S.A.» (N.C.A.M.C.).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στην Αθήνα.

Άρθρο 45Σκοπός - ΑρμοδιότητεςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Σκοπός του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. είναι η υλοποίηση προγραμ- μάτων και δράσεων, που αφορούν στην υποστήριξη των δημοσίων και ιδιωτικών πρωτοβουλιών και επιχειρήσεων στους τομείς των οπτικοακουστικών μέσων και της ψη- φιακής τεχνολογίας, καθώς και στην εξειδικευμένη υπο- βοήθηση των σχετικών επικοινωνιακών πολιτικών του Δημοσίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η εταιρεία είναι ιδίως αρμόδια για: α) Την παρακολούθηση, μελέτη και έρευνα των εξελί- ξεων στο χώρο των οπτικοακουστικών μέσων και της ψηφιακής τεχνολογίας σε θεσμικό, κοινωνικό, πολιτικό και τεχνικό επίπεδο. β) Το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή ε- ρευνητικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την υ- ποστήριξη των τομέων των οπτικοακουστικών μέσων και της ψηφιακής τεχνολογίας και των στελεχών τους. γ) Την οργάνωση, ψηφιοποίηση, διαχείριση και εκμε- τάλλευση εθνικού αρχείου οπτικοακουστικών μέσων και μέσων ψηφιακής προβολής, ψηφιακής επικοινωνίας και πληροφόρησης. δ) Την οργάνωση και λειτουργία βιβλιοθήκης και τρά- πεζας δεδομένων. ε) Την έκδοση εγχειριδίων, βιβλίων, μελετών και ενη- μερωτικών δελτίων, καθώς και τη διάδοση κοινωνικών μηνυμάτων, που αφορούν στα οπτικοακουστικά μέσα και στην ψηφιακή τεχνολογία. στ) Την οργάνωση συνεδρίων, συμποσίων, εκθέσεων, διαλέξεων και άλλων σχετικών εκδηλώσεων. ζ) Την παραγωγή και διαχείριση οπτικοακουστικού υλι- κού και μέσων ψηφιακής επικοινωνίας και πληροφόρη- σης. η) Την υποβοήθηση του Δημοσίου στην εφαρμογή των επικοινωνιακών πολιτικών στους τομείς των οπτικοακου- στικών μέσων και της ψηφιακής τεχνολογίας, καθώς και στην ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ δημοσίων και ιδιω- τικών φορέων για την προώθηση των πολιτικών αυτών. θ) Την υλοποίηση ευρωπαϊκών και διεθνών προγραμ- μάτων στους τομείς των οπτικοακουστικών μέσων και της ψηφιακής τεχνολογίας. ι) Τον εθνικό συντονισμό των δράσεων των φορέων, που συλλέγουν, κατέχουν και εκμεταλλεύονται οπτικοα- κουστικό υλικό στην Ελλάδα και τη δημιουργία ενιαίου καταλόγου του συνόλου του οπτικοακουστικού υλικού, το οποίο κατέχει το Δημόσιο και οι φορείς του ευρύτε- ρου δημόσιου τομέα κατά την έννοια των διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314). ια) Την υποστήριξη, ενίσχυση και ανάδειξη της δημι- ουργίας και των δημιουργών στα οπτικοακουστικά μέσα και την επικοινωνία στη χώρα, μέσα από μια σειρά προ- γραμμάτων και πρωτοβουλιών στην Ελλάδα και το εξω- τερικό. Ειδικότερα, η βελτίωση της παραγωγικής διαδι- κασίας στα οπτικοακουστικά μέσα και την επικοινωνία στην Ελλάδα, η εξασφάλιση των κατάλληλων υποδομών για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την ανά- ληψη επενδυτικών πρωτοβουλιών από τον ιδιωτικό το- μέα. ιβ) Την προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων στη χώρα στον κλάδο των οπτικοακουστικών μέσων και της επικοινωνίας. Η προβολή και προώθηση της Ελλάδας στο εξωτερικό ως τόπου κατάλληλου για την πραγματο- ποίηση οπτικοακουστικών παραγωγών και η προσέλκυση στην Ελλάδα διεθνών οπτικοακουστικών παραγωγών, εκμεταλλευόμενο τα εκάστοτε επενδυτικά, φορολογικά και άλλα κίνητρα που ισχύουν. Ο εθνικός συντονισμός των συναρμόδιων φορέων, οργανισμών, υπουργείων, κα- θώς και της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης, για τη δημιουργία και λειτουργία των κατάλληλων υπο- δομών, έτσι ώστε να μπορούν να υλοποιηθούν στην Ελ- λάδα οι διεθνείς οπτικοακουστικές παραγωγές.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. για την επίτευξη του σκοπού του και την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων του μπορεί να αναλαμ- βάνει προγράμματα, που χρηματοδοτούνται από την Ευ- ρωπαϊκή Ένωση και άλλους διεθνείς ή εθνικούς οργανι- σμούς ή φορείς ή νομικά πρόσωπα ή ίδιους πόρους, ή να συμμετέχει σε αυτά. Μπορεί επίσης να συμμετέχει σε ε- ταιρείες ή κοινοπραξίες ή άλλα νομικά πρόσωπα με πα- ρεμφερείς σκοπούς, καθώς και να συνάπτει προγραμμα- τικές συμβάσεις για την υλοποίηση δράσεων σχετικών με τους τομείς των οπτικοακουστικών μέσων και της ψη- φιακής τεχνολογίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., ως δημόσιος φορέας αρμόδιος για τη δημιουργία του εθνικού αποθετηρίου οπτικοακουστικών αρχείων, και σύμφωνα με την ισχύουσα διεθνή πρακτική, τηρεί κινηματογραφικό αρχείο με σκοπό τη συγκέντρω- ση, διαφύλαξη, ψηφιοποίηση, αρχειοθέτηση και συντή- ρηση κινηματογραφικών έργων, καθώς και εντύπων κάθε είδους, φωτογραφιών και αντικειμένων, που αναφέρο- νται στην τέχνη και την ιστορία του κινηματογράφου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Για την υλοποίηση του εθνικού αποθετηρίου οπτικο- ακουστικών αρχείων από το ΕΚΟΜΕ, ο παραγωγός κινη- ματογραφικών έργων και κάθε άλλος κάτοχος πρωτότυ- που υλικού φορέα ταινίας υποχρεούται να παραδώσει στο Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. ένα αντίτυπο σε ψηφιακή μορφή ή σε φιλμ. Στους ανωτέρω παραγωγούς καταβάλλεται το κό- στος παραγωγής του αντιτύπου και χορηγείται βεβαίωση κατάθεσης αυτού. Αν ο παραγωγός δεν παραδώσει το α- ντίτυπο του κινηματογραφικού έργου, στερείται του δι- καιώματος ένταξης στα μέτρα ενίσχυσης του Δευτέρου Κεφαλαίου του ν. 3905/2010 (Α΄ 219). Η παράδοση του αντιτύπου του κινηματογραφικού έργου δεν συνεπάγε- ται τη μεταβίβαση του ηθικού και περιουσιακού δικαιώ- ματος των δικαιούχων του έργου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Α- θλητισμού και του αρμόδιου για την εθνική επικοινωνια- κή πολιτική Υπουργού καθορίζονται η διαδικασία, οι προ- ϋποθέσεις, οι τεχνικές προδιαγραφές και κάθε άλλη λε- πτομέρεια, η οποία αφορά στην κατάθεση των κινηματο- γραφικών έργων στο Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις για την αναπαραγωγή και χρήση αυτών, ε- φόσον: α) υπάρχει έγγραφη συναίνεση του νόμιμου δι- καιούχου των δικαιωμάτων εκάστου έργου και β) δεν υ- πάρχει κίνδυνος για τη διαφύλαξη και συντήρηση του υ- λικού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Ανώνυμες εταιρείες και λοιπά νομικά πρόσωπα ι- διωτικού δικαίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα κατά την έννοια των διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314), όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 1 του ν. 3899/2010 (Α΄ 212), των οποίων το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών ή ο έ- λεγχος της διοίκησης αυτών μεταβιβάζεται με οποιαδή- ποτε διαδικασία σε ιδιώτες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), υποβάλουν εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από τη συντέλεση της πράξης μεταβίβασης, που δεν μπορεί να υπερβαίνει σε κάθε περίπτωση το ένα έτος, αντίγρα- φο του τηρούμενου από αυτά αρχείου οπτικοακουστικού υλικού στο Ε.Κ.Ο.Μ.Ε..

Άρθρο 46Διοίκηση – Διάρθρωση του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. όργανα διοίκησης

Τα όργανα διοίκησης του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. είναι: α) Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.). β) Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος.

Άρθρο 47Διοικητικό ΣυμβούλιοΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το Δ.Σ. του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. είναι επταμελές και αποτε- λείται από: α) Τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο. β) Δύο εκπροσώπους του Υπουργείου Οικονομίας, Α- νάπτυξης και Τουρισμού με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι έχουν την ιδιότητα είτε του μονίμου δημοσίου υ- παλλήλου είτε του υπαλλήλου του Δημοσίου με σύμβα- ση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και υπο- δεικνύονται από τον αρμόδιο Υπουργό. γ) Δύο εκπροσώπους του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι έχουν την ιδιότητα είτε του μονίμου δημοσίου υπαλλήλου είτε του υπαλλήλου του Δημοσίου με σύμβαση εργασίας ι- διωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και υποδεικνύονται α- πό τον αρμόδιο Υπουργό. δ) Δύο εκπροσώπους της Γενικής Γραμματείας Ενημέ- ρωσης και Επικοινωνίας με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι έχουν την ιδιότητα είτε του μονίμου δημοσίου υ- παλλήλου είτε του υπαλλήλου του Δημοσίου με σύμβα- ση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και ορί- ζονται με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Σε περίπτωση που τα Υπουργεία των περιπτώσεων β΄και γ΄ της προηγούμενης παραγράφου δεν προτεί- νουν εκπροσώπους τους μέσα σε δέκα ημέρες από την παραλαβή από αυτά του σχετικού αιτήματος, ο αρμόδιος για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργός ορίζει αντίστοιχα τα μέλη του Δ.Σ. και τους αναπληρωτές τους κατά την κρίση του. Τα μέλη του Δ.Σ. πρέπει να διαθέ- τουν επιστημονική γνώση και επαγγελματική εμπειρία σχετική με το σκοπό του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το Δ.Σ. και ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος διορίζονται και παύονται αζημίως για το δημόσιο και για την επιχείρηση με κοινη απόφαση του Υπουργού Οικο- νομικών και του αρμόδιου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργού, μετά από σχετική πρόταση των Υ- πουργών των περιπτώσεων β΄και γ΄ της παραγράφου 1, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσε- ως.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι τριετής με δυνα- τότητα ανανέωσης μία φορά και για ίσο χρονικό διάστη- μα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Τα μέλη του Δ.Σ., των οποίων λήγει η θητεία, εξακο- λουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι την αντικα- τάστασή τους. Στην περίπτωση αυτή η αντικατάστασή τους πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατόν και όχι πέ- ραν των τριών μηνών από τη λήξη της θητείας του Δ.Σ..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Σε περίπτωση αποχώρησης μέλους του Δ.Σ. για ο- ποιονδήποτε λόγο και ιδίως λόγω παραίτησης, απώλειας της ιδιότητας, με την οποία διορίζεται, αυτό αντικαθίστα- ται για το υπόλοιπο της θητείας του Δ.Σ. με κοινή από- φαση της παραγράφου 3, η οποία δημοσιεύεται στην Ε- φημερίδα της Κυβερνήσεως. Για τους εκπροσώπους των Υπουργείων τηρούνται οι διαδικασίες των παραγράφων 1 και 2.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Εισηγητής για όλα τα θέματα, που συζητούνται στο Δ.Σ., είναι ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Χρέη Γραμματέα του Δ.Σ. εκτελεί υπάλληλος του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., κατηγορίας Ανώτατης Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, ο οποίος ορίζεται, όπως και ο αναπληρωτής του, με απόφαση του Προέδρου και Δι- ευθύνοντος Συμβούλου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Το Δ.Σ. συγκαλείται με έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου τακτικά μία φο- ρά το μήνα και εκτάκτως, όταν κρίνεται απαραίτητο από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο ή όταν ζητηθεί εγγράφως από τουλάχιστον τρία μέλη του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Το Δ.Σ. έχει απαρτία, όταν είναι παρόντες ο Πρόε- δρος και Διευθύνων Σύμβουλος και τουλάχιστον τρία α- κόμη μέλη του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υ- περισχύει η ψήφος του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμ- βούλου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. μπορεί να συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου άλλα πρόσωπα, αρμόδια για το χειρισμό υπό συζήτηση θεμάτων μετά από πρόσκληση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου. Τα πρόσω- πα αυτά υποχρεούνται να αποχωρήσουν μετά την ολο- κλήρωση της συζήτησης του θέματος, για το οποίο έ- χουν προσκληθεί, και οπωσδήποτε πριν από την έναρξη της διαδικασίας για τη λήψη απόφασης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

Τα πρακτικά του Δ.Σ. υπογράφονται από τον Πρόε- δρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο και το Γραμματέα, αφού προηγουμένως επικυρωθούν από το Δ.Σ..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14

Το Δ.Σ. είναι αρμόδιο για κάθε θέμα, το οποίο αφο- ρά στη λειτουργία του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε άλλη διάταξη του νόμου αυτού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 15

Με απόφαση του Δ.Σ., που εγκρίνεται από τον αρ- μόδιο για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργό, καθορίζεται κάθε άλλη λεπτομέρεια για τη λειτουργία του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 16

Το Δ.Σ. μπορεί με απόφασή του να μεταβιβάζει αρ- μοδιότητές του στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβου- λο, στους Διευθυντές και Τμηματάρχες του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε.. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος δεν έχει δικαίω- μα ψήφου, όταν πρόκειται για τη λήψη απόφασης για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Δ.Σ. σε αυτόν.

Άρθρο 48Πρόεδρος και Διευθύνων ΣύμβουλοςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η θέση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου είναι πλήρους απασχόλησης και πληρούται μετά από δη- μόσια προκήρυξη του αρμόδιου για την εθνική επικοινω- νιακή πολιτική Υπουργού, σύμφωνα με τις κείμενες για τον ευρύτερο δημόσιο τομέα διατάξεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η θητεία του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβού- λου είναι τριετής με δυνατότητα ανανέωσης μια φορά και για ίσο χρονικό διάστημα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος πρέπει να έ- χει την ιδιότητα είτε του μονίμου δημοσίου υπαλλήλου είτε του υπαλλήλου του Δημοσίου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, να είναι επιστήμο- νας εγνωσμένου κύρους, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ελληνικού Πανεπιστημίου ή ισότιμου της αλλο- δαπής, να γνωρίζει σε άριστο βαθμό την αγγλική ή τη γαλλική ή τη γερμανική γλώσσα και να διαθέτει αποδε- δειγμένη διοικητική εμπειρία τουλάχιστον πέντε ετών, καθώς και εμπειρία σε θέματα συναφή με την αποστολή και το σκοπό του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος έχει τις εξής αρμοδιότητες: α) Χαράσσει την πολιτική του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. στο πλαίσιο της εθνικής επικοινωνιακής πολιτικής και των αποφάσε- ων του Δ.Σ.. β) Εκπροσωπεί νομίμως το Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. στις σχέσεις του με τις δημόσιες αρχές, καθώς και στις σχέσεις του με τους ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς και οργανι- σμούς της ημεδαπής και της αλλοδαπής. γ) Υπογράφει πρωτόκολλα συνεργασίας με τρίτους και συμφωνίες, που αφορούν στην πολιτική και στους στρατηγικούς στόχους του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε.. δ) Καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του Δ.Σ.. ε) Συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ.. στ) Υποβάλλει στο Δ.Σ. τις προτάσεις και τις εισηγή- σεις, που απαιτούνται για το σχεδιασμό και την υλοποίη- ση του έργου του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε.. ζ) Υπογράφει μαζί με τον γραμματέα τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ., καθώς και τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα αυτών. η) Έχει την ευθύνη για την υλοποίηση των αποφάσεων του Δ.Σ. και του συνολικού έργου του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε.. θ) Προΐσταται των υπηρεσιών και του προσωπικού του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. και διευθύνει το έργο τους, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, τους κανονισμούς λειτουργίας και τις α- ποφάσεις του Δ.Σ.. ι) Φροντίζει για την κατάρτιση του προϋπολογισμού, του ισολογισμού, του απολογισμού, καθώς και της ετή- σιας έκθεσης πεπραγμένων. ια) Παρακολουθεί, συντονίζει, κατευθύνει και ελέγχει το προσωπικό. ιβ) Υπογράφει όλα τα έγγραφα του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε.. ιγ) Είναι διοικητικός και πειθαρχικός προϊστάμενος των υπηρεσιών και των υπαλλήλων του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε.. ιδ) Εντέλλεται και υπογράφει όλες τις διενεργούμενες δαπάνες και κινεί όλους τους τηρούμενους τραπεζικούς λογαριασμούς του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε.. ιε) Αποφασίζει για έκτακτα και κατεπείγουσας φύσης θέματα και υποβάλλει, εκτός ημερήσιας διάταξης, τις α- ποφάσεις αυτές για έγκριση στο Δ.Σ. στην αμέσως επό- μενη συνεδρίασή του. ιστ) Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα, που ανατίθεται σε αυτόν ρητά από τον παρόντα νόμο, τους Κανονισμούς Λειτουργίας και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβου- λίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί με α- πόφασή του να μεταβιβάζει αρμοδιότητές του στους Δι- ευθυντές και Τμηματάρχες του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, όταν ελ- λείπει, απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει στα καθή- κοντά του μέλος του Δ.Σ., το οποίο ορίζεται με απόφαση του εποπτεύοντος τη λειτουργία του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. Υπουρ- γού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Οι αποδοχές του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμ- βούλου καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου για την εθνική επικοινω- νιακή πολιτική Υπουργού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄του ν. 3429/2005, όπως κάθε φορά ισχύ- ουν.

Άρθρο 49Προσωπικό του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. - Κατηγορίες ΠροσωπικούΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. στελεχώνεται από τις παρακάτω κα- τηγορίες προσωπικού: α) Υπάλληλοι Ανώτατης Πανεπιστημιακής και Τεχνο- λογικής Εκπαίδευσης, των οποίων οι οργανικές θέσεις ορίζονται σε δεκαπέντε και από αυτές δέκα Πανεπιστη- μιακής Εκπαίδευσης και πέντε Τεχνολογικής Εκπαίδευ- σης. β) Υπάλληλοι Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης, των οποίων οι οργανικές θέσεις ορίζονται σε πέντε και από αυτές τρεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και δυο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. γ) Ένας Νομικός Σύμβουλος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι υπό στοιχεία α΄ και β΄ οργανικές θέσεις της προηγούμενης παραγράφου καλύπτονται με μετατάξεις υπαλλήλων, οι οποίοι υπηρετούν με σύμβαση εργασίας ι- διωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Δημόσιο ή σε νο- μικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου του ευρύτε- ρου δημόσιου τομέα κατά την έννοια των διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314), όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 1 του ν. 3899/2010 (Α΄ 212), με την μεταφορά της αντί- στοιχης θέσης. Οι μετατάξεις ενεργούνται με κοινή από- φαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ- γκρότησης, Οικονομικών, του αρμόδιου για την εθνική ε- πικοινωνιακή πολιτική Υπουργού και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού μετά από δημόσια προκήρυξη των θέσεων με απόφαση του αρμόδιου για την εθνική επικοι- νωνιακή πολιτική Υπουργού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, του αρμό- διου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργού και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού μπορεί να απο- σπώνται στο Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. μόνιμοι ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου υπάλληλοι του Δημοσίου, της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαί- ου του ευρύτερου δημόσιου τομέα κατά την έννοια των διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄του ν. 3429/2005 (Α΄ 314), όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 1 του ν. 3899/2010 (Α΄ 212). Η απόσπαση των υπαλλήλων γίνεται με τη διαδικασία, η οποία ορίζε- ται από τις σχετικές γενικές διατάξεις για κάθε συγκε- κριμένη κατηγορία από αυτούς.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι οργανικές θέσεις των στοιχείων α΄ και β΄ της πα- ραγράφου 1 μπορεί να αυξάνονται ή να μειώνονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητι- κής Ανασυγκρότησης, του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υ- πουργού. Σε περίπτωση αύξησης των θέσεων αυτές κα- λύπτονται με τη διαδικασία της παραγράφου 2.

Άρθρο 50Οικονομική Διαχείριση και ΛειτουργίαΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το μετοχικό κεφάλαιο του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. ορίζεται σε εί- κοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000) ευρώ με δυνατότητα αύ- ξησης μετά από πρόταση του Δ.Σ. προς τη Γενική Συνέ- λευση των μετόχων, η οποία συνίσταται από τον Υπουρ- γό Οικονομικών και τον αρμόδιο για την εθνική επικοινω- νιακή πολιτική Υπουργό ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους και παρίσταται με μια ονομαστική μετοχή, η οποία ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι οικονομικοί πόροι του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. προέρχονται α- πό: α) Την ετήσια επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπο- λογισμό και τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας. β) Τις επιχορηγήσεις από άλλους δημόσιους ή ιδιωτι- κούς φορείς ή από χρηματοδοτήσεις προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Οργανισμών. γ) Τις δωρεές, χορηγίες, κληρονομιές, κληροδοσίες και κάθε άλλου είδους παροχές από τρίτους. Η αποδοχή κληρονομιάς από το Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. γίνεται πάντα με το ευ- εργέτημα της απογραφής. δ) Τα έσοδα από την παροχή έναντι ανταλλάγματος ε- ξειδικευμένων υπηρεσιών στο Δημόσιο, σε νομικά πρό- σωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και ιδιώτες. ε) Τα έσοδα από την πώληση εκδόσεων. στ) Τα έσοδα από την εκμετάλλευση της περιουσίας του. ζ) Τα έσοδα από οποιαδήποτε άλλη πηγή σε εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η οικονομική διαχείριση και η σύναψη των συμβάσε- ων προμηθειών υλικού, υπηρεσιών και έργων γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παράγωγου δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις οικείες διατάξεις για την προ- σαρμογή του εθνικού δικαίου, τον παρόντα νόμο και τον Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης και Προμηθειών του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Ειδικά για την προκήρυξη διαγωνισμών, την αξιολό- γηση προσφορών, την κατακύρωση, τη σύναψη συμβά- σεων και τα νόμιμα δικαιώματα των συμμετεχόντων στις διαδικασίες αυτές ισχύουν οι κείμενες διατάξεις του Κα- νονισμού Προμηθειών του Δημοσίου (π.δ. 118/2007, Α΄ 150 και ν. 4281/2014, Α΄ 160).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι αποδοχές του προσωπικού του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. καθο- ρίζονται από τις διατάξεις του ν. 4024/2011 (Α΄ 226), οι οποίες διέπουν τον καθορισμό των αποδοχών των δημο- σίων υπαλλήλων, όπως κάθε φορά ισχύουν.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υ- πουργού μπορεί να διατάσσεται οποτεδήποτε η διενέρ- γεια διαχειριστικού ή άλλου οικονομικού ελέγχου και να καθορίζονται τα όργανα, η διαδικασία και ο τρόπος ά- σκησης αυτού.

Άρθρο 51Κανονισμοί Λειτουργίας και Οικονομικής ΔιαχείρισηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Μέσα σε εννέα μήνες από τη δημοσίευση του νό- μου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το Δ.Σ. κα- ταρτίζει και υποβάλλει στον αρμόδιο για την εθνική επι- κοινωνιακή πολιτική Υπουργό τον Κανονισμό Οργάνω- σης, Λειτουργίας και Κατάστασης Προσωπικού και τον Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης και Προμηθειών, οι οποίοι εγκρίνονται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομι- κών και του εποπτεύοντος Υπουργού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με τον Κανονισμό Οργάνωσης, Λειτουργίας και Κα- τάστασης Προσωπικού ρυθμίζονται η διάρθρωση του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. σε Διευθύνσεις και Τμήματα και οι αρμοδιό- τητες αυτών και καθορίζονται οι κλάδοι των υπαλλήλων ανά κατηγορία, ο αριθμός των οργανικών θέσεων κατά κλάδο, η κατανομή των θέσεων στις οργανικές μονάδες, το σύστημα αξιολόγησης των υπαλλήλων και επιλογής προϊσταμένων, το σύστημα πειθαρχικού ελέγχου των υ- παλλήλων, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια, που αφο- ρά σε θέματα κατάστασης προσωπικού. Κατά τα λοιπά ε- φαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3429/2005 (Α΄ 314).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με τον Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης και Προμηθειών ρυθμίζονται τα θέματα διαχείρισης υλικού, περιουσιακών στοιχείων, καταβολής μισθοδοσίας, κα- τάρτισης προϋπολογισμού, ισολογισμών και απολογι- σμού, προμηθειών υλικού, υπηρεσιών και έργων με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 50.

Άρθρο 52Σύσταση Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών

Μέσων Ενημέρωσης Συνιστάται στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Ε- πικοινωνίας Μητρώο Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέ- σων Ενημέρωσης (εφεξής Μητρώο), στο οποίο καταχω- ρίζονται σε ειδικές μερίδες τα στοιχεία των Επιχειρήσε- ων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης, όπως αυτά καθο- ρίζονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου. Οι Επιχει- ρήσεις δύνανται να εγγραφούν στο Μητρώο κατόπιν αι- τήσεώς τους.

Άρθρο 53Δήλωση στοιχείων των Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων ΕνημέρωσηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι Επιχειρήσεις Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης εγγράφονται στο Μητρώο μετά από σχετική έγγραφη αί- τηση του νομίμου εκπροσώπου τους προς την αρμόδια υ- πηρεσία της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επι- κοινωνίας. Η αίτηση συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλω- ση, με την οποία γνωστοποιούνται προς καταχώριση τα εξής στοιχεία: α) i) Εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ή ατομική επιχείρηση, το όνομα και επώνυμο του ιδιοκτήτη του Η- λεκτρονικού Μέσου Ενημέρωσης, η διεύθυνσή του, ο α- ριθμός φορολογικού μητρώου του και η αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία. ii) |Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, η επωνυμία του και ο διακριτικός τίτλος της επιχείρησης, η έδρα αυ- τής, η νομική μορφή της, ο αριθμός φορολογικού μητρώ- ου, η αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία και το όνο- μα του νομίμου εκπροσώπου της. β) Αναλυτική κατάσταση μετόχων στην περίπτωση των ανωνύμων εταιρειών σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρ- θρο 24 του ν. 1746/1988 (Α΄ 2), όπως εκάστοτε ισχύει. Ε- φόσον από την κατάσταση προκύπτει ότι μέτοχοι της ε- ταιρείας είναι άλλες ανώνυμες εταιρείες, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να υποβάλουν επιπλέον ειδική αναλυτική κατάσταση, από την οποία να προκύπτει η ταυτότητα μέ- χρι φυσικού προσώπου των μετόχων των ανωνύμων ε- ταιρειών που συμμετέχουν στο μετοχικό τους κεφάλαιο, με την επιφύλαξη των όσων ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 24 του ν. 1746/1988 (Α΄ 2), όπως εκάστοτε ισχύει, για τις αλλοδαπές ανώνυμες εταιρείες. Η υποχρέωση υ- ποβολής της ειδικής αυτής κατάστασης ισχύει και για κάθε περαιτέρω μεταβίβαση μετοχών και συνοδεύεται α- πό δήλωση, στην οποία αναγράφονται ονομαστικώς οι νέοι μέτοχοι. γ) Το όνομα, το επώνυμο και η διεύθυνση του εκδότη και του διευθυντή της Επιχείρησης Ηλεκτρονικών Μέ- σων Ενημέρωσης. δ) Ο αριθμός των εργαζομένων δημοσιογράφων και η μορφή της εργασιακής σχέσης τους με την επιχείρηση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Επιχειρήσεις υπο- χρεούνται να γνωστοποιούν στη Γενική Γραμματεία Ενη- μέρωσης και Επικοινωνίας οποιαδήποτε μεταβολή των ως άνω στοιχείων εντός δυο μηνών από τη συντέλεσή της.

Άρθρο 54Προνόμια των Εγγεγραμμένων στο Μητρώο Επιχειρήσεων

Οι εγγεγραμμένες στο Μητρώο επιχειρήσεις Ηλεκτρο- νικών Μέσων Ενημέρωσης: α) Έχουν πρόσβαση στα ιστορικά αρχεία οπτικοακου- στικών μέσων, τα οποία τηρούνται στη Γενική Γραμμα- τεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στα εποπτευόμε- να από αυτή νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα υπό την επιφύλαξη του νόμου περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, όπως εκάστοτε ισχύει. β) Περιλαμβάνονται μεταξύ των επιχειρήσεων, στις ο- ποίες κατά τα οριζόμενα στο π.δ. 261/1997 (Α΄ 186), ό- πως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, μπορεί να ανατεθεί η καταχώριση διαφημιστικών ή άλλων συναφών μηνυμά- των του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται μετά από πρόταση του αρμόδιου για την εθνική επικοινωνιακή πο- λιτική Υπουργού, καθορίζονται το συνολικό ποσοστό συμμετοχής των Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης στην κατανομή της προϋπολογιζόμενης διαφημιστικής δαπάνης κάθε δημόσιου φορέα, καθώς και η διαδικασία επιλογής συγκεκριμένων ηλεκτρονικών μέσων και ανά- θεσης σε αυτά της μετάδοσης διαφημιστικών μηνυμά- των. γ) Προτιμώνται ως συνεργάτες και εταίροι στα ερευ- νητικά, εκπαιδευτικά και λοιπά προγράμματα του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε.. δ) Μπορούν να ζητούν τη διαπίστευση δημοσιογρά- φων τους στην τακτική ενημέρωση των πολιτικών συντα- κτών (Briefing) από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
Άρθρο 55Λοιπές διατάξειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η διαπίστευση των ανταποκριτών ξένου Τύπου στην Ελλάδα γίνεται στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας με απόφαση του αρμόδιου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργού, η οποία εκδίδεται κα- τά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια αυτού. Με κοινή α- πόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα- συγκρότησης, του Υπουργού Εξωτερικών, του Υπουρ- γού Οικονομικών και του αρμόδιου για την εθνική επικοι- νωνιακή πολιτική Υπουργού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι υποχρεώ- σεις και τα προνόμια των ανταποκριτών ξένου Τύπου και ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες της διαδικασίας διαπίστευ- σής τους στην Ελλάδα. Οι ανταποκριτές ξένου Τύπου, οι οποίοι επιθυμούν τη διαπίστευσή τους, υπόκεινται σε έ- λεγχο ασφαλείας από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υ- πουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότη- σης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας μπορεί να αποσπώνται για τρία έτη και με δυνατότητα ανανέωσης για μια ακόμη τριετία με από- φαση του αρμόδιου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτι- κή Υπουργού κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων στους εποπτευόμενους από αυτήν φορείς του δημό- σιου τομέα κατά την έννοια των διατάξεων του Κεφαλαί- ου Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314), όπως έχουν τροποποι- ηθεί με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 1 του ν. 3899/2010 (Α΄212). Ομοίως, υπάλληλοι των ανωτέρω εποπτευόμενων φορέων μπορεί να αποσπώνται για τρία έτη και με δυνατότητα ανανέωσης για μια ακόμη τριετία με απόφαση του αρμόδιου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργού κατά παρέκκλιση των κειμένων δια- τάξεων στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοι- νωνίας. Οι αποδοχές των υπάλληλων, που αποσπώνται καλύπτονται με αντίστοιχη μεταφορά των σχετικών πι- στώσεων από τον φορέα προέλευσης στον φορέα υπο- δοχής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι δημοσιογράφοι, οι οποίοι υπηρετούν στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, καθώς και οι δημοσιογράφοι και οι καλλιτεχνικές ειδικότητες της ΕΡΤ Α.Ε. και του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων - Μακε- δονικού Πρακτορείου Ειδήσεων Α.Ε. με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, θα μπορούν κατόπιν άδειας, να απα- σχολούνται παράλληλα με σύμβαση εξαρτημένης εργα- σίας ή παροχής υπηρεσιών ή έργου σε έντυπα, ηλεκτρο- νικά ή διαδικτυακά μέσα μαζικής ενημέρωσης του ιδιωτι- κού τομέα, εφόσον η παράλληλη απασχόλησή τους δεν σχετίζεται ως προς το αντικείμενό της με τα ιδιαίτερα καθήκοντα της θέσης τους και δεν παρεμποδίζει την ο- μαλή εκτέλεση της υπηρεσίας τους. Η άδεια χορηγείται στους δημοσιογράφους μονίμους ή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της Γε- νικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, με σύμφωνη αιτιολογημένη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμ- βουλίου της και μπορεί να ανακαλείται με τον ίδιο τρόπο. Στους δημοσιογράφους του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων- Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων Α.Ε., η άδεια χορηγείται με σύμφωνη αιτιολογημένη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε. και μπορεί να ανακαλεί- ται με τον ίδιο τρόπο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Για τα θέματα, τα οποία δεν ρυθμίζονται με ειδικές διατάξεις του παρόντος νόμου ως προς το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314), όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 1 του ν. 3899/2010 (Α΄ 212).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στην παρ. 5 του άρθρου 15 του ν. 4173/2013 (Α΄ 169), όπως ισχύει, προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής: «Στις συμβάσεις της παρούσας παραγράφου, δεν ε- φαρμόζονται οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της πα- ραγράφου 1, της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 και των παραγράφων 3 και 6 του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (Α΄ 206)».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Στην παρ. 1 του άρθρου έβδομου του ν. 4279/2014 (Α΄ 158) προστίθεται περίπτωση κα΄, ως εξής: «κα. Το ακίνητο με ΚΑΕΚ 05009000107550150 στο Δή- μο Αθηναίων επί της οδού Ρηγίλλης 2-4».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Το άρθρο ένατο του ν. 4279/2014 (Α΄158) αντικαθί- σταται από τότε που ίσχυσε ως εξής: «1. Η ισχύς των διατάξεων των περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄, ε΄ και στ΄ του άρθρου πέμπτου αρχίζει από τις 2.1.2016. 2. Η ισχύς των λοιπών διατάξεων του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυ- βερνήσεως.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Τιμολόγια για τις πράξεις της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 2328/1995 (Α΄ 159) που τυχόν έχουν εκδοθεί από τη δημοσίευση του ν. 4279/2014 μέχρι τη θέση σε ισχύ του παρόντος, επανεκδίδονται μέχρι τη λήξη του μηνός Νοεμβρίου 2015.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Στο άρθρο 15 του ν. 4173/2013, όπως ισχύει, προ- στίθεται παράγραφος 6 ως εξής: «Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της EPT Α.Ε., ύστερα από αίτηση των μελών των μουσικών συνό- λων της, που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρ- θρου 1 του παρόντος νόμου, επιτρέπεται κατ' εξαίρεση η συμμετοχή τους σε καλλιτεχνικές παραστάσεις, καθώς και η παροχή διδακτικού έργου. Κατά το χρονικό διάστη- μα από την υποβολή της αίτησης μέχρι την έκδοση της σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, η ο- ποία πρέπει να εκδίδεται σε χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης, η άδεια θεω- ρείται ότι δεν έχει χορηγηθεί. Με την ίδια διαδικασία και τους ίδιους όρους είναι δυνατόν να επιτρέπεται κατ' ε- ξαίρεση η παροχή διδακτικού έργου και στο πάσης φύ- σεως προσωπικό του παρόντος άρθρου.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Καταργείται η διάταξη του άρθρου 110 παρ. 12 του ν. 4055/2012 και από την έναρξη ισχύος του παρόντος α- ποχωρούν αυτοδικαίως από τη θέση τους τα μέλη των α- νεξάρτητων αρχών, των οποίων έχει λήξει η αρχική θη- τεία.

Άρθρο 56Μεταβατικές διατάξειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η κατάταξη των υπαλλήλων του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας, οι οποίοι υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στη Γενική Γραμμα- τεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, στους βαθμούς της παραγράφου 1 του άρθρου 34 γίνεται ως εξής: α) Στις κενές θέσεις Συμβούλου Επικοινωνίας Α΄ κατα- τάσσονται κατά φθίνουσα σειρά, ανάλογα με τα μόρια που συγκεντρώνουν βάσει των κριτηρίων του Παραρτή- ματος Ι, οι υπάλληλοι, οι οποίοι έχουν τουλάχιστον δώ- δεκα έτη προϋπηρεσίας στον κλάδο Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας. Εάν στο στάδιο αυτό καλυ- φθούν οι εξήντα πέντε προβλεπόμενες από τον παρόντα νόμο θέσεις Συμβούλων Επικοινωνίας, όσοι περισσεύ- ουν με το χαμηλότερο αριθμό μορίων κατατάσσονται στο βαθμό του Γραμματέα Επικοινωνίας Α΄ σύμφωνα με τη διαδικασία της περίπτωσης γ΄. β) Εάν στο στάδιο α΄ δεν καλυφθούν οι προβλεπόμε- νες από τον παρόντα νόμο θέσεις Συμβούλων Επικοινω- νίας, στις υπόλοιπες κενές θέσεις Συμβούλου Επικοινω- νίας Β΄ κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά, ανάλογα με τα μόρια που συγκεντρώνουν βάσει των κριτηρίων του Παραρτήματος Ι, οι υπάλληλοι, οι οποίοι περίσσεψαν στο στάδιο α΄, και οι υπάλληλοι, οι οποίοι έχουν τουλά- χιστον εννέα και όχι περισσότερα από δώδεκα έτη προϋ- πηρεσίας στον κλάδο Συμβούλων και Γραμματέων Επι- κοινωνίας. Εάν στο στάδιο αυτό καλυφθούν οι εξήντα πέντε προβλεπόμενες θέσεις Συμβούλων Επικοινωνίας, όσοι περισσεύουν με το χαμηλότερο αριθμό μορίων κα- τατάσσονται στο βαθμό του Γραμματέα Επικοινωνίας Α΄ σύμφωνα με τη διαδικασία της περίπτωσης γ΄. γ) Στο βαθμό του Γραμματέα Επικοινωνίας Α΄ κατα- τάσσονται κατά φθίνουσα σειρά, ανάλογα με τα μόρια που συγκεντρώνουν βάσει των κριτηρίων του Παραρτή- ματος Ι, οι υπάλληλοι, οι οποίοι δεν κατετάγησαν σε θέ- ση Συμβούλου Επικοινωνίας κατά τα στάδια α΄και β΄ και οι υπάλληλοι, οι οποίοι έχουν τουλάχιστον τρία και όχι περισσότερα από εννέα έτη προϋπηρεσίας στον κλάδο Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας. δ) Στο βαθμό του Γραμματέα Επικοινωνίας Β΄ κατα- τάσσονται κατά φθίνουσα σειρά, ανάλογα με τα μόρια που συγκεντρώνουν βάσει των κριτηρίων του Παραρτή- ματος Ι, οι υπάλληλοι, οι οποίοι έχουν μέχρι τρία έτη προϋπηρεσίας στον κλάδο Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι κατατάξεις της προηγούμενης παραγράφου γίνο- νται με απόφαση του αρμόδιου για την εθνική επικοινω- νιακή πολιτική Υπουργού μετά από σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Ενη- μέρωσης και Επικοινωνίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Μετά την ολοκλήρωση των κατατάξεων κατά τη δια- δικασία της παραγράφου 1 κρίνονται προς προαγωγή α- πό το βαθμό του Συμβούλου Επικοινωνίας Α΄ στο βαθμό του Γενικού Συμβούλου Επικοινωνίας Β΄, κατ’ εξαίρεση του χρονικού περιορισμού της παραγράφου 1, περίπτω- ση δ΄ του άρθρου 36 και σε αριθμό θέσεων μέχρι δεκα- πέντε, που θα προσδιορισθεί με απόφαση του αρμόδιου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργού, όσοι κατετάγησαν στο βαθμό του Συμβούλου Επικοινωνίας Α΄, εφαρμοζόμενης κατά τα λοιπά της διαδικασίας των παραγράφων 4, 6 και 7 του άρθρου 36.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η διαδικασία των κατατάξεων και της κατά την πα- ράγραφο 3 προαγωγής ολοκληρώνεται το αργότερο έξι μήνες μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Ε- φημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Υπάλληλοι του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας, οι οποίοι κατέχουν θέσεις προϊσταμένου οποιασδήποτε οργανικής μονάδας κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και δεν θα καταταγούν με τη διαδικασία της παραγρά- φου 1 σε βαθμό, που θα τους επιτρέπει να κατέχουν θέ- ση ευθύνης κατά τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 37, συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντά τους με δικαίω- μα λήψης των αποδοχών της θέσης τους μέχρι την αντι- κατάστασή τους, η οποία πρέπει να γίνει το αργότερο ε- ντός έξι μηνών από την ολοκλήρωση των κατατάξεων. Η αντικατάσταση δεν συνεπάγεται μετάθεση ή μετακίνηση του υπαλλήλου, εκτός εάν το ζητήσει ο ίδιος ή η Υπηρε- σία κρίνει ότι συντρέχουν υπηρεσιακοί λόγοι προς τού- το.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η προϋπηρεσία υπαλλήλων του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας σε θέση προϊσταμένου Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία σε θέση προϊσταμένου Διεύθυνσης για τα Γραφεία Α΄ τάξης και Τμήματος για τα Γραφεία Β΄ και Γ΄ τάξης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Υπάλληλοι του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας, οι οποίοι κατά τη δημοσίευση του παρό- ντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως υπηρε- τούν στο εξωτερικό και έχουν συνολική προϋπηρεσία μεγαλύτερη από είκοσι έτη σε Γραφεία Τύπου και Επικοι- νωνίας ή σε ελληνική διπλωματική αρχή, μετατίθενται υ- ποχρεωτικά στην Ελλάδα εντός έξι μηνών από την ισχύ του νόμου χωρίς να απαιτείται γνωμοδότηση του Υπηρε- σιακού Συμβουλίου και χωρίς δυνατότητα νέας μετάθε- σης στο εξωτερικό. Από τη ρύθμιση αυτή εξαιρούνται ό- σοι γνωρίζουν αποδεδειγμένα την αραβική και κινεζική γλώσσα και υπηρετούν σε Γραφείο Τύπου και Επικοινω- νίας χώρας, στην οποία ομιλείται η αντίστοιχη γλώσσα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Δημοσιογράφοι, υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ1 Διοικη- τικός – Οικονομικός και ειδικοί επιστήμονες της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, οι οποίοι κα- τά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως υπηρετούν στο εξωτερικό και έχουν συνολική προϋπηρεσία μεγαλύτερη από δεκατέσσερα έ- τη σε Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας ή σε ελληνική δι- πλωματική αρχή, μετατίθενται υποχρεωτικά στην Ελλά- δα εντός έξι μηνών από την ισχύ του νόμου χωρίς να α- παιτείται γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και χωρίς δυνατότητα νέας μετάθεσης στο εξωτερικό.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Μέχρι την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης του άρθρου 36 παράγραφος 11 εφαρμόζονται οι κείμε- νες διατάξεις για την αξιολόγηση των υπαλλήλων του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας. Στις υφιστάμενες εκθέσεις αξιολόγησης ειδικών κριτηρίων των υπαλλήλων και εφεξής γίνεται αναγωγή των βαθ- μών της εκατονταβάθμιας κλίμακας σε βαθμούς δεκα- βάθμιας κλίμακας με τη διαίρεση του εκατονταβάθμιου βαθμού με τον παρονομαστή δέκα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Η διάταξη της ενότητας 2.6 του Παραρτήματος V- 2-ΕΛΛ του ν. 4046/2012 (Α΄ 28) περί αναστολής διενέρ- γειας προαγωγών δεν εφαρμόζεται στις, κατά τα άρθρα 34 παρ. 1 και 36, βαθμολογικές προαγωγές των υπαλλή- λων του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινω- νίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Δημοσιογράφοι, οι οποίοι απασχολούνται στη Γενι- κή Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, καθώς και οι δημοσιογράφοι και οι καλλιτεχνικές ιδιότητες της ΕΡΤ Α.Ε. και του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων - Μακε- δονικού Πρακτορείου Ειδήσεων Α.Ε. με οποιαδήποτε σχέση εργασίας κατά την έναρξη της ισχύος του παρό- ντος νόμου και παράλληλα απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ή παροχής υπηρεσιών ή έργου σε έντυπα, ηλεκτρονικά ή διαδικτυακά μέσα μαζικής ενημέ- ρωσης, υποχρεούνται εντός τριών μηνών από τη δημοσί- ευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνή- σεως να επιλέξουν το φορέα απασχόλησής τους ή να υ- ποβάλουν αίτηση για τη χορήγηση της προβλεπόμενης από την παρ. 3 του άρθρου 55 του παρόντος, άδεια. Με- τά την πάροδο των τριών μηνών και εντός μίας εβδομά- δος όλοι οι δημοσιογράφοι οι οποίοι απασχολούνται στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, καθώς και οι δημοσιογράφοι και οι καλλιτεχνικές ειδικότηττες της ΕΡΤ ΑΕ και του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων - Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων Α.Ε. με την εξαίρε- ση όσων κατέθεσαν αίτηση βάσει της παρ. 3 του άρθρου 55, υποχρεούνται να υποβάλουν στη Διεύθυνση Διοικη- τικών Υπηρεσιών υπεύθυνη δήλωση ότι δεν απασχολού- νται σε έντυπο ή ηλεκτρονικό ή διαδικτυακό μέσο μαζι- κής ενημέρωσης άλλως καταγγέλλεται αμέσως η σύμ- βασή τους χωρίς δικαίωμα αποζημίωσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών μετάτα- ξης τουλάχιστον του ενός τρίτου του προβλεπόμενου α- πό τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 49 προσωπικού μπορεί να αποσπασθούν στο Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. μόνιμοι ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου υπάλληλοι του Δη- μοσίου, της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα κατά την έννοια των διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314), όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 1 του ν. 3899/2010 (Α΄212), προς κάλυψη των αναγκών λειτουργίας αυτού. Η απόσπαση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονο- μικών, του αρμόδιου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτι- κή Υπουργού και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουρ- γού κατά παρέκκλιση των γενικών διατάξεων και δεν μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από εννέα μήνες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

Το επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή των Γενικών Συμβούλων Επικοινωνίας Α΄ και Β΄αντιστοιχεί σε αυτό του Συμβούλου Πρεσβείας για τα πρώτα τρία έτη από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 57Καταργούμενες διατάξειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταρ- γούνται οι διατάξεις: α) των άρθρων 1 έως 19 του ν. 3166/2003 (Α΄ 178), β) του άρθρου 11 παράγραφοι 1 έ ως 14 και του άρθρου 12 παρ. 3 του ν. 3444/2006 (Α΄ 46), γ) του άρθρου 14 παράγραφοι 2 και 3 του ν. 2328/1995 (Α΄ 159), δ) του άρθρου 53 του ν. 3801/2009 (Α΄ 163) και ε) του άρθρου 26 παρ. 12 εδάφιο δ΄ του ν. 4325/2015 (Α΄ 47).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Κάθε αντίθετη διάταξη προς τις διατάξεις του παρό ντος νόμου καταργείται.

Άρθρο 58

Το άρθρο 19 του ν. 4283/2014 (Α’ 189), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 10/10.9.2015 (Α’ 108), αντικαθίσταται ως ε ξής: «Άρθρο 19 Επιτρέπεται η χρήση πόρων του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την πληρωμή αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού, συ νολικού προϋπολογισμού εκατόν πενήντα ενός εκατομ μυρίων (151.000.000,00) ευρώ, εκ των οποίων τα δεκαο κτώ εκατομμύρια (18.000.000,00) ευρώ βαρύνουν το έ τος 2014, τα εξήντα οκτώ εκατομμύρια τετρακόσιες χι λιάδες (68.400.000,00) ευρώ βαρύνουν το έτος 2015 και το υπόλοιπο ποσό των εξήντα τεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων (64.600.000,00) ευρώ το έτος 2016. Η διάταξη αυτή ισχύει από 1.9.2014.»

Άρθρο 59Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παραγγέλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2015
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ