133 Α' 2015

ΝΟΜΟΣ 4339/2015

Αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης − Ίδρυση συνδεδεμένης με την Ε.P.T. Α.Ε. ανώνυμης εταιρίας για την ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής − Ρύθμιση θεμάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ. Τ.) − Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση της Επικοινωνιακής Διπλωματίας − Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης − Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4070/2012 (Α΄ 82) και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ - ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Άρθρο 45 - Σκοπός - Αρμοδιότητες
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
29 Οκτωβρίου 2015

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 133
29 Οκτωβρίου 2015

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4339
Αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης − Ίδρυση συνδεδεμένης με την Ε.P.T. Α.Ε. ανώνυμης εταιρίας για την ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής − Ρύθμιση θεμάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ. Τ.) − Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση της Επικοινωνιακής Διπλωματίας − Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης − Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4070/2012 (Α΄ 82) και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η εταιρεία είναι ιδίως αρμόδια για: α) Την παρακολούθηση, μελέτη και έρευνα των εξελί- ξεων στο χώρο των οπτικοακουστικών μέσων και της ψηφιακής τεχνολογίας σε θεσμικό, κοινωνικό, πολιτικό και τεχνικό επίπεδο. β) Το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή ε- ρευνητικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την υ- ποστήριξη των τομέων των οπτικοακουστικών μέσων και της ψηφιακής τεχνολογίας και των στελεχών τους. γ) Την οργάνωση, ψηφιοποίηση, διαχείριση και εκμε- τάλλευση εθνικού αρχείου οπτικοακουστικών μέσων και μέσων ψηφιακής προβολής, ψηφιακής επικοινωνίας και πληροφόρησης. δ) Την οργάνωση και λειτουργία βιβλιοθήκης και τρά- πεζας δεδομένων. ε) Την έκδοση εγχειριδίων, βιβλίων, μελετών και ενη- μερωτικών δελτίων, καθώς και τη διάδοση κοινωνικών μηνυμάτων, που αφορούν στα οπτικοακουστικά μέσα και στην ψηφιακή τεχνολογία. στ) Την οργάνωση συνεδρίων, συμποσίων, εκθέσεων, διαλέξεων και άλλων σχετικών εκδηλώσεων. ζ) Την παραγωγή και διαχείριση οπτικοακουστικού υλι- κού και μέσων ψηφιακής επικοινωνίας και πληροφόρη- σης. η) Την υποβοήθηση του Δημοσίου στην εφαρμογή των επικοινωνιακών πολιτικών στους τομείς των οπτικοακου- στικών μέσων και της ψηφιακής τεχνολογίας, καθώς και στην ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ δημοσίων και ιδιω- τικών φορέων για την προώθηση των πολιτικών αυτών. θ) Την υλοποίηση ευρωπαϊκών και διεθνών προγραμ- μάτων στους τομείς των οπτικοακουστικών μέσων και της ψηφιακής τεχνολογίας. ι) Τον εθνικό συντονισμό των δράσεων των φορέων, που συλλέγουν, κατέχουν και εκμεταλλεύονται οπτικοα- κουστικό υλικό στην Ελλάδα και τη δημιουργία ενιαίου καταλόγου του συνόλου του οπτικοακουστικού υλικού, το οποίο κατέχει το Δημόσιο και οι φορείς του ευρύτε- ρου δημόσιου τομέα κατά την έννοια των διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314). ια) Την υποστήριξη, ενίσχυση και ανάδειξη της δημι- ουργίας και των δημιουργών στα οπτικοακουστικά μέσα και την επικοινωνία στη χώρα, μέσα από μια σειρά προ- γραμμάτων και πρωτοβουλιών στην Ελλάδα και το εξω- τερικό. Ειδικότερα, η βελτίωση της παραγωγικής διαδι- κασίας στα οπτικοακουστικά μέσα και την επικοινωνία στην Ελλάδα, η εξασφάλιση των κατάλληλων υποδομών για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την ανά- ληψη επενδυτικών πρωτοβουλιών από τον ιδιωτικό το- μέα. ιβ) Την προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων στη χώρα στον κλάδο των οπτικοακουστικών μέσων και της επικοινωνίας. Η προβολή και προώθηση της Ελλάδας στο εξωτερικό ως τόπου κατάλληλου για την πραγματο- ποίηση οπτικοακουστικών παραγωγών και η προσέλκυση στην Ελλάδα διεθνών οπτικοακουστικών παραγωγών, εκμεταλλευόμενο τα εκάστοτε επενδυτικά, φορολογικά και άλλα κίνητρα που ισχύουν. Ο εθνικός συντονισμός των συναρμόδιων φορέων, οργανισμών, υπουργείων, κα- θώς και της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης, για τη δημιουργία και λειτουργία των κατάλληλων υπο- δομών, έτσι ώστε να μπορούν να υλοποιηθούν στην Ελ- λάδα οι διεθνείς οπτικοακουστικές παραγωγές.

Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2015
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ