75 Α' 1986

Νόμος 1599/1986

«Σχέσεις κράτους- πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις»

11 Ιουνίου 1986