96 Α' 2000

Νόμος 2830/2000

Κώδικας Συμβολαιογράφων.

Άρθρο 121 - Δικαιούχοι μερίσματος.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5
16 Μαρτίου 2000

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 96

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2830
Κώδικας Συμβολαιογράφων.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η μη άσκηση ετέρου επαγγέλματος και η μη ασφάλι­ ση για το λόγο τούτο σε φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης για την εφαρμογή των διατάξεων του παρό­ ντος βεβαιώνεται: α) με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 του ενδιαφερομένου, β) από επικυρω­ μένο αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, που υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος στον οικείο Συμβο­ λαιογραφικό Σύλλογο. Ο Σύλλογος μπορεί να ζητήσει οποιαδήποτε άλλα πρόσθετα στοιχεία κρίνει αναγκαία.

Αθήνα, 16 Μαρτίου 2000
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΠ.-ΑΘ. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Λ. ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ Ε. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 16 Μαρτίου 2000
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Ε. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ