38 Α' 2008

ΝΟΜΟΣ 3648/2008

Ρυθμίσεις θεμάτων αναπήρων πολέμου, προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
Άρθρο 37
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6
29 Φεβρουαρίου 2008

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 38
29 Φεβρουαρίου 2008

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3648
Ρυθμίσεις θεμάτων αναπήρων πολέμου, προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Το στοιχείο β΄ της παραγράφου 13 του άρθρου 27 του ν. 3433/2006 (ΦΕΚ 20 Α΄) τροποποιείται ως ακολούθως: «β. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά, όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο (υποφάκελο) μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής». Τα τεχνικά και λοιπά στοιχεία της προσφοράς που ορίζονται στο άρθρο 56 του παρόντος τοποθετούνται μέσα στον κυρίως φάκελο σε χωριστούς σφραγισμένους φακέλους (υποφάκελοι) που φέρουν τις ενδείξεις «Τεχνική Προσφορά», «Εγχώρια Βιομηχανική Συμμετοχή», «Έργο Εγχώριας Βιομηχανίας», «Αντισταθμιστικά Ωφελήματα», «Χρονοδιάγραμμα Πληρωμών» και «Κόστος Κύκλου Ζωής». Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, ήτοι η τιμή προσφοράς και η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό επίσης τοποθετούνται, επί ποινή απόρριψης, σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο (υποφάκελο) που τίθεται εντός του κυρίου φακέλου και φέρει την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». Στα λοιπά δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνεται και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του προμηθευτή ότι η προβλεπόμενη από την προκήρυξη εγγυητική επιστολή συμμετοχής περιλαμβάνεται στο φάκελο «Οικονομική Προσφορά».»

Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2008
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΥΑΓ.−Β. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ ΧΡ. ΦΩΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡ/ΞΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ ΕΥΡ. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Φ. ΠΑΛΛΗ−ΠΕΤΡΑΛΙΑ Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ,
ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Σ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ Γ. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους
Αθήνα, 29 Φεβρουαρίου 2008
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Σ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ