41 Α' 2012

ΝΟΜΟΣ 4052/2012

Νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρµογή του νόµου «Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας» και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩ- ΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ/6.5.2009
ΜΕΡΟΣ Γ΄ - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/52/ΕΚ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Άρθρο 91
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
01 Μαρτίου 2012

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 41
1 Μαρτίου 2012

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4052
Νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρµογή του νόµου «Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας» και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσω- τερικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Εργα- κήματα (α.ν. 86/1967, Α΄ 136) και φορολογικά αδικήματα (ν. 2523/1997, Α΄ 179). 2. Τα ενδιαφερόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα υπο- βάλλουν στη Διεύθυνση Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης αναγγελία έναρξης ασκήσεως της δραστηριότητας - επαγγέλματος Ι.Γ.Ε.Ε., συνοδευόμενη από φάκελο που περιέχει σε δυο αντίτυ- πα τα ακόλουθα: α) Ως προς το φυσικό ή νομικό πρόσωπο. αα) Βεβαίωση της αρμόδιας Οικονομικής Εφορίας για έναρξη επιτηδεύματος. ββ) Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας. γγ) Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας. δδ) Σε περίπτωση νομικού προσώπου, πρέπει να κατα- τίθεται επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του καταστατικού του με τις τυχόν τροποποιήσεις. εε) Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης για το φυσικό πρόσωπο ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του νο- μικού προσώπου που υποβάλλει την αναγγελία έναρξης άσκησης της δραστηριότητας - επαγγέλματος του Ι.Γ.Ε.Ε.. στστ) Σε περίπτωση που φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο ασκεί τη δραστηριότητα της μεσολάβησης σε άλ- λο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιθυμεί τη λειτουργία υποκαταστήματος Ι.Γ.Ε.Ε. στην Ελλάδα, πρέ- πει να προσκομίσει στη Διεύθυνση Απασχόλησης του Υ- πουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ή να α- ποστείλει στο Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης, πλέον των δικαιολογητικών που ορίζονται στα άρθρα 101 και 102 του παρόντος, τη χορηγηθείσα άδεια ή βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία ή φορέα, συνοδευόμενη από την επίσημη μετάφρασή της στην ελληνική γλώσσα, από την οποία να προκύπτει ότι αυτό ασκεί νόμιμα τη συγκεκρι- μένη δραστηριότητα, σε αυτό το κράτος - μέλος. β) Ως προς την κτιριακή υποδομή Το Ι.Γ.Ε.Ε. πρέπει να διαθέτει αυτόνομο επαγγελματι- κό χώρο (ιδιόκτητο ή μισθωμένο) τουλάχιστον 75 τ.μ., ο οποίος θα πρέπει να είναι σύμφωνος με το π.δ. 16/1996 (Α΄ 10) και θα περιλαμβάνει ένα χωριστό χώρο κατάλλη- λα εξοπλισμένο όπου θα εκτελούνται όλες οι λειτουρ- γίες που έχουν σχέση με τη διαδικασία της μεσολάβη- σης και ένα χώρο υποδοχής. Η ύπαρξη των ανωτέρω προδιαγραφών αποδεικνύεται με την προσκόμιση: αα) σχεδιαγράμματος του κτιρίου (υπογεγραμμένο α- πό μηχανικό) όπου αναγράφεται το εμβαδόν των χώρων και οι διαστάσεις τους και απεικονίζεται ο χωριστός χώ- ρος όπου θα εκτελούνται όλες οι λειτουργίες που έχουν σχέση με τη μεσολάβηση, ββ) πιστοποιητικού πυρασφάλειας και γγ) τίτλου ιδιοκτησίας ή μισθωτηρίου συμβολαίου. γ) Ως προς τον διευθυντή του Ι.Γ.Ε.Ε. αα) επικυρωμένο αντίγραφο του πτυχίου των περιπτώ- σεων α΄ ή β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 100 του πα- ρόντος, ββ) υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) και της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45) του Διευθυντή του Ι.Γ.Ε.Ε., στην ο- ποία θα αναφέρεται η επαγγελματική εμπειρία του και η οποία θα συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά απόδειξης της τετραετούς εμπειρίας της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 100: i) επικυρωμένα αποδεικτικά της απαιτούμενης επαγ- γελματικής εμπειρίας για τον Διευθυντή [πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις προϋπηρεσίας εργοδοτών - επιχειρήσεων, βεβαίωση κύριου ασφαλιστικού φορέα ή επικυρωμένη φωτοτυπία των δελτίων ασφαλιστικών εισφορών ή των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) για το χρονι- κό διάστημα που αναφέρεται στις βεβαιώσεις των επι- χειρήσεων, βεβαίωση από την οικεία Επιθεώρηση Εργα- σίας ή απόσπασμα θεωρημένου Πίνακα Προσωπικού από αυτήν ή αναγγελία πρόσληψης στον ΟΑΕΔ από τις επι- χειρήσεις που χορήγησαν τη βεβαίωση προϋπηρεσίας], ii) βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή φωτοτυπία του ασφαλιστικού βιβλιάριου και έναρξη επιτηδεύματος από την αρμόδια ΔΟΥ, στην περίπτωση που ο Διευθυντής του Ι.Γ.Ε.Ε. δεν απασχολήθηκε κατά το παρελθόν με σύμβα- ση εξαρτημένης εργασίας, iii) ή κάθε άλλο ισοδύναμο πιστοποιητικό από το κρά- τος εγκατάστασης του Ι.Γ.Ε.Ε., γγ) αναγγελία πρόσληψης από τον ΟΑΕΔ και θεωρη- μένη κατάσταση προσωπικού και ωρών εργασίας από την οικεία Επιθεώρηση Εργασίας, με την προσκόμιση των οποίων αποδεικνύεται η πρόσληψη του διευθυντή του Ι.Γ.Ε.Ε. στην περίπτωση του εδαφίου β΄ της παρα- γράφου 1 του άρθρου 100 του παρόντος. δ) Ως προς τον τεχνικό εξοπλισμό αα) Ηλεκτρονικό Υπολογιστή εφοδιασμένο με κατάλ- ληλο Λογισμικό έτσι ώστε να είναι δυνατή η παροχή στατιστικών ή άλλων στοιχείων για το σύνολο και τη διάρκεια των συμβάσεων για τη σύναψη των οποίων έ- χουν μεσολαβήσει, ββ) φωτοτυπικό μηχάνημα, γγ) συσκευή τηλεομοιοτυπίας (FAX).