258 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4310/2014

Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
Άρθρο 23 - Δημόσια Χρηματοδότηση
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13
08 Δεκεμβρίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 258
8 Δεκεμβρίου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4310
Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

Οι φορείς που εισφέρουν στο Λογαριασμό έχουν τη δυνατότητα να προσδιορίσουν το είδος των δαπανών που θα καλυφθούν με τις πιστώσεις που διαθέτουν και το χρόνο στον οποίο θα αναλωθούν αυτές. Στο άρθρο δεύτερο του ν. 3845/2010 μετά από την παράγραφο 1στ προστίθεται νέα παράγραφος, με το εξής περιεχόμενο: «1ζ. Τα ερευνητικά κέντρα που έχουν συσταθεί ως Ν.Π.Ι.Δ. και οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας των Ν.Π.Δ.Δ. και ΑΕΙ κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 25 του ν. 1514/1985 και του άρθρου 18 του ν. 706/1977, τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) που ιδρύθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 17 του ν. 2083/1992, τα Ειδικά Νομικά Πρόσωπα (Εταιρείες) για την Αξιοποίηση και Διαχείριση της Περιουσίας των ΑΕΙ, που ιδρύθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 7 του άρθρου 41 του ν. 2413/1996 (Α΄ 124), τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου για τη διαχείριση της περιουσίας των κονδυλίων έρευνας των ΑΕΙ που συστήνονται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 58 του ν. 4009/2011, καθώς και οι τεχνολογικοί φορείς που υπάγονται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατά τις ερευνητικές, τεχνολογικές, αναπτυξιακές, εκπαιδευτικές, επιμορφωτικές, επιστημονικές, καλλιτεχνικές και συναφείς προς το σκοπό λειτουργίας τους δραστηριότητες, εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής των πάσης φύσεως αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών της περίπτωσης 1.δ του παρόντος άρθρου, αναδρομικά από 1.1.2013. Ο έλεγχος των δαπανών θα γίνεται από την αρμόδια Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, στην οποία οι φορείς της παρούσας παραγράφου οφείλουν να αποστέλλουν σε εξαμηνιαία βάση τις σχετικές καταστάσεις πληρωμών. Οι φορείς του πρώτου εδαφίου, υποχρεούνται, με ποινή αναστολής της δημόσιας χρηματοδότησης, να υποβάλουν στη Φορολογική Διοίκηση ηλεκτρονικές καταστάσεις με τις κάθε είδους καταβαλλόμενες αποδοχές, πρόσθετες αμοιβές και αποζημιώσεις. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού, που εκδίδεται εντός προθεσμίας δύο μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ορίζονται ο χρόνος υποβολής και τα στοιχεία των υποβαλλομένων ηλεκτρονικών καταστάσεων, ώστε να είναι αξιοποιήσιμες για φορολογικούς σκοπούς. 14. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών και κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, ορίζονται τα αναγκαία στοιχεία κατάστασης πληρωμών ώστε αυτά να είναι κατάλληλα και αξιοποιήσιμα για φορολογικούς σκοπούς. Άρθρο 24 Διαδικασία χρηματοδότησης έργων, μελετών και προγραμμάτων και δράσεων που υποβάλλονται από επιχειρήσεις, ερευνητικούς οργανισμούς και λοιπούς φορείς για ΕΤΑΚ − Αξιολόγηση – Έλεγχος 1. Οι προκηρύξεις δημοσιεύονται στο δικτυακό τόπο της ΓΓΕΤ και των περιφερειών της χώρας. Εάν πρόκειται για δράσεις συγχρηματοδοτούμενες ακολουθούνται οι σχετικοί κανόνες δημοσιότητας που επιβάλλουν οι σχετικοί κανονισμοί και συνοδεύονται από αναλυτικό οδηγό εφαρμογής. 2. Η αξιολόγηση των προτάσεων ενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, τη χρήση δεικτών μέτρησης της απόδοσης και της αποτελεσματικότητας των προτάσεων, ανάλογα με τη φύση και τους στόχους, στα οποία αφορούν τα έργα ΕΤΑΚ (ιδίως βασική ή εφαρμοσμένη έρευνα, η παραγωγή έργων ή παροχή υπηρεσιών), την οικονομική βιωσιμότητά τους και με διαδικασίες, οι οποίες εξασφαλίζουν την ταχεία και απαλλαγμένη από περιττό διοικητικό φορτίο, ολοκλήρωση των έργων, εκπόνηση των μελετών και υλοποίηση των προγραμμάτων στα οποία αφορά η πρόσκληση. Η διαδικασία αξιολόγησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους πέντε (5) μήνες. 3. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης κοινοποιούνται αμέσως στους δικαιούχους, με εξατομικευμένη αναφορά της αξιολόγησης και τεκμηρίωση για κάθε κριτήριο αξιολόγησης. Ο φορέας ή ο συντονιστής της πρότασης έχει δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός προθεσμίας δέκα ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης αξιολόγησης, ενώπιον της τριμελούς ειδικής επιτροπής της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου. 4. Μετά από την αξιολόγηση των προτάσεων και την οριστικοποίηση του καταλόγου των ιεραρχημένων κατά σειρά βαθμολογίας έργων, μελετών και προγραμμάτων, τα οποία έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο κάθε συγκεκριμένης πρόσκλησης, εκδίδεται απόφαση χρηματοδότησης από τον Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας. Το συνολικό χρονικό διάστημα μεταξύ της θετικής αξιολόγησης ενός έργου και της έναρξης της χρηματοδότησής του δεν πρέπει να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες. 5. Αν συμμετέχουν περισσότεροι φορείς στην εκτέλεση έργου, την εκπόνηση μελέτης ή την υλοποίηση προγράμματος που έχει προκηρύξει η ΓΓΕΤ, ορίζεται συντονιστής του έργου και ρυθμίζονται με σύμβαση την οποία συνάπτουν μεταξύ τους, οι σχέσεις τους, τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας σε υφιστάμενη ή δημιουργούμενη τεχνογνωσία, τα δικαιώματα πρόσβασης και χρήσης της υφιστάμενης, νέας, ατομικής ή συλλογικής τεχνογνωσίας, ζητήματα διοίκησης του εταιρικού σχήματός τους, εκπροσώπησης στις σχέσεις με τη ΓΓΕΤ. Η ΓΓΕΤ αναρτά στο δικτυακό τόπο της πρότυπα σχέδια εταιρικής σύμβασης συμπράξεων δικαιούχων, περιληπτικών τυποποιημένων φορμών αξιολόγησης προτάσεων, εκθέσεων προόδου και εκθέσεων πιστοποίησης των δαπανών, τυποποιημένο κατάλογο επιλέξιμων δαπανών, ελέγχοντας την εναρμόνιση αυτών με τις γενικές αρχές του εθνικού και ενωσιακού δικαίου. 6. Η καταβολή οποιασδήποτε επιχορήγησης από την ΓΓΕΤ σε δικαιούχους, οι οποίοι στο πλαίσιο προκηρύξεων της ΓΓΕΤ συμπράττουν με φορείς του δημόσιου τομέα που έχουν υποχρεώσεις απογραφής, υπαγωγής στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών ή υποβολής οποιωνδήποτε πληροφοριακών στοιχείων, πραγματοποιείται, ανεξαρτήτως της εκπλήρωσης ή μη των υποχρεώσεων αυτών των φορέων του δημόσιου τομέα, με την απλή υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986, ότι δεν έχουν την ιδιότητα φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα. 7. Κατά την προκήρυξη έργων, μελετών, προγραμμάτων με τους σχετικούς όρους των προκηρύξεων και Οδηγών Εφαρμογής και της απόφασης χρηματοδότησης δίνεται, αφού ληφθεί ιδιαιτέρως υπόψη η ανάγκη ταχύτατης υλοποίησης των έργων, μελετών και προγραμμάτων που εγκρίνονται, ιδιαίτερη προσοχή για την υποστήριξη των Μικρομεσαίων Καινοτόμων επιχειρήσεων με στόχο την εξάλειψη ή μείωση περιττού διοικητικού φορτίου, την άμεση αξιολόγηση των προτάσεων, την ολοκλήρωση των διαδικασιών αξιολόγησης, ελέγχων, εκδίκασης ενστάσεων και προσφυγών και των εκταμιεύσεων της προ−καταβολής και των δόσεων που προβλέπονται. 8. Η αξιολόγηση των προτάσεων και η εξέταση αιτημάτων και παραπόνων των υποψηφίων και δικαιούχων της χρηματοδότησης, γίνεται από επιτροπή, η οποία αποτελείται από τρία έως πέντε μέλη ανάλογα με τους στόχους και το μέγεθος του προτεινόμενου έργου που προέρχονται από το Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών που διαθέτουν τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 27 προσόντα στο αντικείμενο του προς αξιολόγηση έργου, προγράμματος ή δράσης. Ο ορισμός των μελών της επιτροπής γίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Εάν για ορισμένη αξιολόγηση δεν υπάρχουν στον πίνακα οι απαιτούμενοι για τη συγκεκριμένη περίπτωση ειδικοί επιστήμονες, επιτρέπεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων μετά από πρόταση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του ΕΣΕΤΑΚ, να ορίζονται ως μέλη ειδικοί επιστήμονες της ημεδαπής ή αλλοδαπής που δεν περιλαμβάνονται στο Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών. Η αμοιβή των μελών της επιτροπής καθορίζεται με βάση τις κείμενες διατάξεις. Στην επιτροπή μπορεί να συμμετέχει και εκπρόσωπος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών ή της Ένωσης Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων, χωρίς ψήφο. Για την αντιμετώπιση εξειδικευμένων θεμάτων η επιτροπή μπορεί να χρησιμοποιεί εμπειρογνώμονες, οι οποίοι συντάσσουν σχετική ειδική έκθεση αξιολόγησης και καλούμενοι από την επιτροπή μπορούν να συμμετέχουν σε αυτή χωρίς ψήφο. Ενώπιον της επιτροπής καλείται πάντοτε για την υποστήριξη της ένστασής του ο ενδιαφερόμενος ή ο αντίκλητός του. 9. Η επιτροπή ενστάσεων συνεδριάζει και αποφασίζει μέσα σε δέκα ημέρες από την κατάθεση της ένστασης. Οι αποφάσεις της επιτροπής λαμβάνονται κατά την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, τα οποία δεν μπορεί να είναι λιγότερα των τριών. Η απόφαση της επιτροπής διαβιβάζεται στον Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας και γνωστοποιείται στον ενδιαφερόμενο. Κατά των αποφάσεων της επιτροπής της παραγράφου 8 χωρεί ενδικοφανής προσφυγή από όσους έχουν έννομο συμφέρον, εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο της απόφασης της επιτροπής ή την πλήρη γνώση της από αυτόν, η οποία ασκείται ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας. Εισηγητής ορίζεται υπάλληλος της αρμόδιας κάθε φορά υπηρεσίας της ΓΓΕΤ. Η απόφαση του Γενικού Γραμματέα εκδίδεται εντός δεκαπέντε ημερών από την υποβολή της προσφυγής και υπόκειται σε ένδικα μέσα κατά τις κείμενες διατάξεις. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας αυτής, η προσφυγή θεωρείται ότι έχει απορριφθεί. 10. Η γραμματειακή υποστήριξη της επιτροπής παρέχεται από τη ΓΓΕΤ. 11. Η ΓΓΕΤ δημοσιοποιεί το σύνολο των έργων που επιχορηγούνται, καθώς και το σύνολο των φορέων που έχουν χρηματοδοτηθεί για συγκεκριμένα έργα και συγκεκριμένα ποσά χρηματοδότησης. 12. Για τη χορήγηση της χρηματοδότησης μπορεί να προβλέπονται στην προκήρυξη, τον οδηγό εφαρμογής και την απόφαση χρηματοδότησης υποχρέωση του χρηματοδοτούμενου φορέα να καταθέσει εγγυητική επιστολή για την άμεσα διαθέσιμη προκαταβολή που εκδίδεται από χρηματοπιστωτικό οργανισμό, καθώς επίσης και τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις αποδοχής της που διασφαλίζουν το δημόσιο συμφέρον. Ο χρηματοδοτούμενος φορέας έχει τη δυνατότητα να δηλώσει στην αρμόδια υπηρεσία, ότι αντί έκδοσης εγγυητικής επιστολής αποδέχεται την ισόποση παρακράτηση της αξίας του ποσού που θα κάλυπτε η εγγυητική από το ποσό της προκαταβολής και των επομένων δόσεων της χρηματοδότησης, ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής ρευστότητα για την εκτέλεση του έργου, την εκπόνηση της μελέτης ή την υλοποίηση του προγράμματος, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις έκδοσής της. Η εγγυητική επιστολή ή τα παρακρατηθέντα αντί εγγυητικής ποσά από τις εκάστοτε καταβολές των δόσεων της χρηματοδότησης, αποδίδονται εφόσον δεν συντρέχει λόγος κατάπτωσής της μετά από την προσήκουσα εκτέλεση του έργου, την εκπόνηση της μελέτης ή την υλοποίηση του προγράμματος και την αξιολόγησή τους. 13. Ο χρηματοδοτούμενος φορέας δικαιούται να εκχωρήσει το ποσό της χρηματοδοτικής ενίσχυσης σε Τράπεζα ή άλλο φορέα υπό τους όρους: α) ότι γνωστοποιείται η πρόθεσή του στην Υπηρεσία πριν από την πραγματοποίηση της εκχώρησης και το περιεχόμενο της πράξης εκχώρησης, β) ότι η ανάδοχος Τράπεζα ή άλλος φορέας αποδέχεται ότι η εκχώρηση ενεργείται με το ρητό όρο ότι η Υπηρεσία δεν οφείλει να καταβάλει οποιοδήποτε ποσό στον τρίτο παρά μόνο σύμφωνα με τους όρους της απόφασης χρηματοδότησης και γ) τηρήσει τις κείμενες διατάξεις και διατυπώσεις περί εκχώρησης. 14. Η ΓΓΕΤ έχει δικαίωμα να αξιοποιήσει τα ερευνητικά αποτελέσματα, που έχουν προκύψει από χρηματοδοτούμενα ερευνητικά έργα, εφόσον τρία χρόνια μετά από την ολοκλήρωση του έργου ο δικαιούχος της επιχορήγησης δεν προέβη σε πράξη κατοχύρωσης ή αξιοποίησης του αντίστοιχου ερευνητικού αποτελέσματος. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται κάθε σχετικό θέμα για την κατανομή των δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας, για την είσπραξη και για τη διάθεση των εσόδων, που προέρχονται από την αξιοποίηση των ερευνητικών ή τεχνολογικών αποτελεσμάτων. Άρθρο 25 Δικτυακός τόπος ΓΓΕΤ 1. Η ΓΓΕΤ και οι δημόσιοι ερευνητικοί οργανισμοί αναδιαρθρώνουν τους δικτυακούς τόπους τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3979/2011 (Α΄ 138) και τις κανονιστικές πράξεις που εκδόθηκαν κατόπιν εξουσιοδότησής του και φροντίζουν για την παροχή των κατάλληλων υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, για το περιεχόμενο και τη λειτουργία των δικτυακών τόπων τους, τα ανάλογα με το περιεχόμενο επίπεδα εμπιστοσύνης πρόσβασης και την διαλειτουργικότητα των υποδομών τους. Οι ως άνω φορείς οφείλουν να εξασφαλίζουν: α) Τη διαλειτουργική σύνδεση των φορέων και των υποδομών τους σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. β) Την παροχή ανοιχτής πρόσβασης στα επιτεύγματα του ερευνητικού τους προσωπικού και τη δημιουργία συστήματος διασύνδεσης με ανάλογες πρωτοβουλίες. γ) Τη διάθεση σε δημόσια θεματικά αποθετήρια ανοικτής πρόσβασης μιας ψηφιακής έκδοσης της τελικής μορφής των επιτευγμάτων του ερευνητικού προσωπικού, του οποίου η έρευνα χρηματοδοτείται με δημόσιους πόρους. Η πρώτη διάθεση των υφισταμένων επιτευγμάτων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός δώδεκα (12) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και ακολούθως θα επικαιροποιείται διαρκώς με τα νέα δεδομένα. δ) Τη δημιουργία ενός εθνικού αποθετηρίου των τυποποιημένων βιογραφικών σημειωμάτων όλων των ερευνητών των δημόσιων ερευνητικών οργανισμών και, προαιρετικά, των ιδιωτικών. ε) Ότι η δημόσια ηλεκτρονική εκδοχή των ερευνητικών αποτελεσμάτων μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τη δημόσια διοίκηση για τις διαδικασίες αξιολόγησης των δημόσιων ερευνητικών οργανισμών. στ) Ότι διασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και η τήρηση επιφυλάξεων των δικαιούχων. 2. Στη ΓΓΕΤ δημιουργείται και λειτουργεί δικτυακός τόπος για την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία, σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3979/2011 και του ΓΑΚ. 3. Η ΓΓΕΤ οργανώνει τον δικτυακό τόπο, στον οποίο δημοσιεύονται κατά τρόπο που καθιστά δυνατή την εύκολη πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές: α) Περιληπτικές πληροφορίες σχετικά με κάθε μέτρο ενίσχυσης που απαλλάσσεται βάσει του ΓΑΚ. β) Το πλήρες κείμενο κάθε μέτρου ενίσχυσης, συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεών του, ή τον σύνδεσμο που παρέχει πρόσβαση σε αυτό. γ) Πληροφορίες σχετικά με τη χορήγηση κάθε μεμονωμένης ενίσχυσης άνω των 200.000 ευρώ σε τυποποιημένο έντυπο, όπως ορίζεται στον ΓΑΚ. 4. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο παρέχεται μέσω λειτουργίας αναζήτησης, με την οποία όλες οι επιμέρους πληροφορίες σχετικά με τις μεμονωμένες ενισχύσεις και τους μεμονωμένους δικαιούχους είναι αναζητήσιμες σε οποιονδήποτε συνδυασμό τους. Το αποτέλεσμα της λειτουργίας αναζήτησης είναι διαθέσιμο για ανάκτηση, όπως ορίζεται στον ΓΑΚ. 5. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο είναι ανοικτή σε κάθε ενδιαφερόμενο. Δεν απαιτείται προηγούμενη εγγραφή για την πρόσβαση στο δικτυακό τόπο. 6. Για τα καθεστώτα ενισχύσεων υπό μορφή φορολογικών πλεονεκτημάτων, οι όροι που αναφέρονται στην παράγραφο 3 θεωρείται ότι πληρούνται αν τα κράτη−μέλη δημοσιεύουν τις απαιτούμενες πληροφορίες για τις μεμονωμένες ενισχύσεις (ανά τμήματα των 2 εκατομμυρίων ευρώ). 7. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην περίπτωση γ΄της παραγράφου 1 οργανώνονται και είναι προσβάσιμες με τυποποιημένο τρόπο, όπως ορίζεται στο ΓΑΚ και επιτρέπουν λειτουργίες αποτελεσματικής αναζήτησης και λήψης αρχείων. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 3 επικαιροποιούνται και παραμένουν διαθέσιμες τουλάχιστον για 10 έτη από την ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης. Άρθρο 26 Ενισχύσεις για τη χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου και Νεοσύστατων επιχειρήσεων ΕΤΑΚ 1. Είναι δυνατή η χρηματοδότηση επενδύσεων ερευνητικών οργανισμών, τεχνολογικών φορέων, επιχειρήσεων και λοιπών φορέων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22 έως 27 για τη δημιουργία νέων νομικών προσώπων με οποιαδήποτε νομική μορφή και οργανωτική δομή, όπως θεματικά δίκτυα προηγμένης έρευνας, τεχνοβλαστοί (spin off), επιχειρήσεις έντασης γνώσης, συστάδες επιχειρήσεων, επιστημονικά τεχνολογικά πάρκα με σκοπούς την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία και γενικότερα για την προαγωγή της ΕΤΑΚ με τις εξής μορφές: α) ίδια κεφάλαια ή οιονεί ίδια κεφάλαια, ή επενδυτική χορηγία για τη συμμετοχή σε επενδύσεις επιχειρηματικού κινδύνου άμεσα ή έμμεσα σε επιλέξιμες επιχειρήσεις, β) δάνεια για την συμμετοχή σε επενδύσεις επιχειρηματικού κινδύνου άμεσα ή έμμεσα, σε επιλέξιμες επιχειρήσεις, γ) εγγυήσεις για την κάλυψη των πιθανών ζημιών από τη συμμετοχή σε επενδύσεις χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου που παρέχονται άμεσα ή έμμεσα σε επιλέξιμες επιχειρήσεις. 2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα, όπως οι όροι εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου σύμφωνα και με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του εθνικού δικαίου, του ΓΑΚ στη βάση βέλτιστων πρακτικών και κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τους οποίους ρυθμίζονται ζητήματα επιλεξιμότητας επιχειρήσεων, κάλυψης επενδύσεων συνεχείας, καθορισμού του συντελεστή ιδιωτικής συμμετοχής, καθορισμού των προϋποθέσεων εφαρμογής των μέτρων εφαρμογής χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου, ανάθεσης της εκτέλεσης του μέτρου χρηματοδότησης σε ξεχωριστή οντότητα, ο καθορισμός των μορφών ενισχύσεων εκκίνησης και των ανώτατων ποσών ενίσχυσης. 3. Είναι δυνατή η παροχή χρηματοδότησης σε μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο νεοσύστατες επιχειρήσεις, έως και πέντε έτη μετά από την καταχώρισή τους, οι οποίες δεν έχουν προβεί ακόμη σε διανομή κερδών και δεν έχουν συσταθεί μέσω συγχώνευσης, και συνιστούν μικρές επιχειρήσεις ή μικρές και καινοτόμες επιχειρήσεις κατά την έννοια του ΓΑΚ. Άρθρο 27 Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών 1. Για την εξυπηρέτηση των αναγκών αξιολόγησης των προτάσεων και της παρακολούθησης της εκτέλεσης των έργων ΕΤΑΚ, εκπόνησης μελετών και υλοποίησης προγραμμάτων συνιστάται στη ΓΓΕΤ Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών (ΜΠΑ). 2. Στο μητρώο αυτό εγγράφονται μετά από αίτησή τους φυσικά πρόσωπα κατά την διαδικασία των επόμενων παραγράφων. Οι αξιολογητές πρέπει να κατέχουν διδακτορικό δίπλωμα ή μεταπτυχιακό τίτλο, να συνδυάζουν μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία στον τομέα της ΕΤΑΚ και στην αξιολόγηση προτάσεων χρηματοδότησης συναφών έργων, μελετών και προγραμμάτων. Για την εγγραφή στο μητρώο η ΓΓΕΤ καλεί με δημόσια πρόσκληση τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν σχετική αίτηση. Στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εξειδικεύονται τα προαναφερόμενα προσόντα των ενδιαφερομένων και ο τρόπος τεκμηρίωσης αυτών. 3. Τα ΤΕΣ και το ΕΣΕΤΑΚ αξιολογούν τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων, κρίνουν αν και σε ποιο βαθμό έχουν τα προσόντα που απαιτούνται για την αξιολόγηση των προτάσεων χρηματοδότησης και εισηγούνται σχετικά στον Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας, με απόφαση του οποίου εγγράφονται στο μητρώο. 4. Οι ενδιαφερόμενοι που δεν κατέχουν θέση δημοσίου υπαλλήλου καλούνται, πριν από την ανάληψη των καθηκόντων τους, να δώσουν ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας τον παρακάτω όρκο ή διαβεβαίωση: «Ορκίζομαι (ή διαβεβαιώνω) ότι θα εκτελώ τα καθήκοντά μου σύμφωνα με τον νόμο και θα φέρω σε πέρας το έργο που μου ανατίθεται ευσυνείδητα, ότι δεν έχω αντίθετα συμφέροντα και δεν θα παραβιάσω τις υποχρεώσεις μου εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας.». Μετά από την ορκωμοσία ή διαβεβαίωση οι ενδιαφερόμενοι υπογράφουν σχετικό πρακτικό. Η εγγραφή στο μητρώο δεν δημιουργεί εργασιακή σχέση με το δημόσιο. 5. Οι αξιολογητές οφείλουν να έχουν ταυτοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3979/2011 και του παρόντος νόμου. Ο αξιολογητής συμμετέχει στη διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων χρηματοδότησης αποκλειστικά με τα στοιχεία ταυτοποίησής του. 6. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας εκδίδεται οδηγός δεοντολογίας αξιολογητών, ο οποίος αναρτάται στο δικτυακό τόπο της ΓΓΕΤ και με τον οποίο καθορίζονται οι υποχρεώσεις των αξιολογητών κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και οι συνέπειες που επιφέρει η μη συμμόρφωσή τους σε αυτές. 7. Η ΓΓΕΤ μεριμνά για την κατάρτιση και την περιοδική πιστοποίηση των δεξιοτήτων των αξιολογητών. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας οι αξιολογητές που δεν φέρουν σε πέρας το έργο τους εμπροθέσμως ή εκπληρούν πλημμελώς τα καθήκοντά τους διαγράφονται από το μητρώο, ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας της ΓΓΕΤ. 8. Για την αντικειμενική και ισότιμη αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων εκδίδεται οδηγός αξιολόγησης προτάσεων χρηματοδότησης από τη ΓΓΕΤ, ο οποίος περιλαμβάνει τις μεθόδους και τον τρόπο βαθμολόγησης των κριτηρίων αξιολόγησης των έργων και αναρτάται στον δικτυακό τόπο της ΓΓΕΤ. 9. Κατά την διαδικασία αξιολόγησης απαγορεύεται οποιαδήποτε επικοινωνία του αξιολογητή με άλλους αξιολογητές και με τον φορέα της πρότασης. Η κατά περίπτωση αρμόδια υπηρεσία μεριμνά, ώστε ερωτήματα και διευκρινίσεις που αναφύονται εκ μέρους των αξιολογητών κατά την διαδικασία αξιολόγησης να καταχωρούνται και να απαντώνται με ηλεκτρονικό τρόπο και με τη χρήση των μοναδιαίων ηλεκτρονικών ταυτοτήτων που διαθέτουν όσοι έχουν πρόσβαση κατά την διαδικασία αξιολόγησης στο ΠΣΥΔΧ. 10. Η τήρηση του μητρώου γίνεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ