35 Α' 2005

Νόμος 3312/2005

Αμοιβαία συνδρομή των κρατών ­μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της άμεσης φορολογίας, φορολο­γία τόκων και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ - ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2003/93/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 7ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2003 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ - ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Άρθρο 2
16 Φεβρουαρίου 2005

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 35

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3312
Αμοιβαία συνδρομή των κρατών­μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της άμεσης φορολογίας, φορολο­ γία τόκων και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 2ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παράγραφος 1 του άρθρου 20 του Ν. 1914/1990 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών ή ο εξου­ σιοδοτημένος εκπρόσωπός του παρέχει προς τις αρμό­ διες αρχές των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινό­ τητας, μετά από αίτησή τους και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 21, τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες σε αυτές για τον ορθό καθορισμό του φόρου 16 Φεβρουαρίου 2005 εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, του φόρου κεφαλαίου, του φόρου υπεραξίας κεφαλαίου, των φόρων επί των ασφαλίστρων και ειδικότερα του φόρου κύκλου εργασιών και των τελών χαρτοσήμου, όπως και παρόμοι­ ων ή ανάλογου χαρακτήρα φόρων, που ενδεχομένως προστίθενται ή αντικαθιστούν τους εν λόγω φόρους, κα­ θώς και για τον προσδιορισμό τελών και ειδικών φόρων και των φόρων οι οποίοι υπάγονται στους ειδικούς φό­ ρους κατανάλωσης μέχρι την 1η Ιουλίου 2005, οπότε τί­ θεται σε εφαρμογή ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2073/2004 του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2004 για τη διοικη­ τική συνεργασία στον τομέα των ειδικών φόρων κατανά­ λωσης (L 359/1/4.12.2004). Η παροχή πληροφοριών από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών ή τον εξουσιο­ δοτημένο εκπρόσωπό του, σχετικά με το φόρο προστιθέ­ μενης αξίας, ρυθμίζεται από τον Κανονισμό 1798/2003/ΕΚ του Συμβουλίου της 8ης Οκτωβρίου 2003, για τη διοικητι­ κή συνεργασία στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας (L 264/15.10.2003).»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο άρθρο 20 του Ν. 1914/1990 προστίθεται παρά­ γραφος 6, η οποίας έχει ως εξής: «6. Για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1, ως εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του Υπουργού Οι­ κονομίας και Οικονομικών ορίζεται η Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία είναι η αρμόδια αρχή για να: ί) ζητεί από τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών ­ με­ λών την παροχή των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 1, ίί) λαμβάνει τις φορολογικές πληροφορίες που της πα­ ρέχουν οι αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών ­ μελών είτε μετά από αίτησή της είτε χωρίς προηγούμενη αίτησή της, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4, ίίί) παρέχει προς τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών ­ μελών πληροφορίες σύμφωνα με τις διατάξεις της πα­ ραγράφου 1 είτε μετά από αίτησή τους είτε χωρίς προη­ γούμενη αίτηση.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 1914/1990 συ­ μπληρώνονται ως εξής: α. Η υφιστάμενη παράγραφος αριθμείται ως παράγρα­ φος 1. β. Προστίθεται παράγραφος 2, η οποία έχει ως εξής: «2. Οι πληροφορίες αυτές: α) Δεν είναι προσβάσιμες παρά μόνο στα πρόσωπα τα οποία είναι επιφορτισμένα με τη βεβαίωση ή την είσπρα­ ξη του φόρου ή την εκτέλεση του ελέγχου. β) Δεν αποκαλύπτονται παρά μόνο με την ευκαιρία δι­ καστικής ή διοικητικής διαδικασίας που επισύρει την επι­ βολή κυρώσεων όταν η διαδικασία αυτή συνδέεται με τη βεβαίωση ή την είσπραξη του φόρου. Στις περιπτώσεις αυτές, οι εν λόγω πληροφορίες αποκαλύπτονται μόνον στα πρόσωπα που μετέχουν άμεσα στη δικαστική ή τη διοικητική διαδικασία. γ) Μπορούν να αποκαλύπτονται κατά τη διάρκεια δη­ μόσιων ακροάσεων ή σε δικαστικές αποφάσεις, μόνον υπό τον όρο ότι έχει προηγουμένως παρασχεθεί η σχε­ τική συγκατάθεση της αρμόδιας αρχής του κράτους ­ μέ­ λους που παρέχει τις πληροφορίες. δ) Δεν χρησιμοποιούνται κατ' άλλον τρόπο σε καμία περίπτωση, αλλά μόνον για σκοπούς φορολογικούς ή για σκοπούς δικαστικής ή διοικητικής διαδικασίας που επι­ σύρει την επιβολή κυρώσεων όταν οι διαδικασίες αυτές συνδέονται με τη βεβαίωση ή την είσπραξη του φόρου.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Ο τίτλος του άρθρου 23 του ιδίου νόμου αντικαθίστα­ ται ως εξής: «Διευθέτηση θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος ­ Ενημέρωση της Επιτροπής».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η υφιστάμενη παράγραφος του άρθρου 23 αριθμεί­ ται ως παράγραφος 3 και πριν από αυτήν προστίθενται παράγραφοι 1 και 2, που έχουν ως εξής: «1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αυτού, πραγματοποιούνται, αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι, δια­ βουλεύσεις για τη διευθέτηση διμερών θεμάτων, μεταξύ της αρμόδιας ελληνικής φορολογικής αρχής και της φο­ ρολογικής αρχής του ενδιαφερόμενου κράτους ­ μέλους, μετά από αίτηση μίας από αυτές. 2. Αν η αρμόδια ελληνική φορολογική αρχή διαπιστώνει, από τις πληροφορίες που λαμβάνει ή παρέχει, ότι αυτές είναι απαραίτητες και σε άλλα κράτη ­ μέλη για την κατα­ πολέμηση της φοροδιαφυγής ή της φοροαποφυγής, τό­ τε μπορεί, μετά από σχετική αίτησή της προς την Ευρω­ παϊκή Επιτροπή, να προβεί σε διαβουλεύσεις με εκπρο­ σώπους των αρμόδιων φορολογικών αρχών των άλλων κρατών ­ μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η παράγραφος 3 του άρθρου 23 του ιδίου νόμου τρο­ ποποιείται ως εξής: «3. Ο Υπουργός των Οικονομικών ή ο εξουσιοδοτημέ­ νος εκπρόσωπός του υποχρεούται να ανακοινώνει στην Επιτροπή (COMMISSION) οποιαδήποτε διευθέτηση επι­ τυγχάνεται μεταξύ της Ελλάδας και ενός από τα κράτη ­ μέλη σε θέματα γενικής φύσης που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 20­23 του παρόντος.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Καταργείται το άρθρο 24 του Ν. 1914/1990.

Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2005
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2005
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ