35 Α' 2005

Νόμος 3312/2005

Αμοιβαία συνδρομή των κρατών ­μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της άμεσης φορολογίας, φορολο­γία τόκων και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ - ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
16 Φεβρουαρίου 2005

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 35

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3312
Αμοιβαία συνδρομή των κρατών­μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της άμεσης φορολογίας, φορολο­ γία τόκων και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 19Ομάδες Σχεδιασμού Προγραμμάτων του Κοινοτικού Πλαισίου ΣτήριξηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για το σχεδιασμό του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Ε.Σ.Σ.Α.) της προγραμματικής περιόδου 2007­2013, των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων της ίδιας περιόδου, συνι­ στώνται Ομάδες Σχεδιασμού Προγράμματος σε κάθε Υπουργείο στο οποίο υπάγεται Επιχειρησιακό Πρόγραμ­ μα του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Κ.Π.Σ.) της τρέ­ χουσας προγραμματικής περιόδου, καθώς και σε κάθε Περιφέρεια.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δη­ μόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.), Οι­ κονομίας και Οικονομικών (ΥΠ.ΟΙ.Ο.) και του οικείου Υπουργού συνιστάται Ομάδα Σχεδιασμού Προγράμμα­ τος σε Υπουργείο. Επίσης, με κοινή απόφαση του Υπ. ΕΣ.Δ.Δ.Α. και του ΥΠ.ΟΙ.Ο. συνιστάται Ομάδα Σχεδια­ σμού Προγράμματος σε Περιφέρεια. Στις αποφάσεις αυ­ τές εξειδικεύεται το έργο της κάθε Ομάδας και ορίζονται ο αριθμός, η σύνθεση και τα προσόντα των μελών της και κάθε αναγκαίο σχετικό θέμα. Η διάρκεια λειτουργίας της κάθε Ομάδας λήγει στις 31.12.2006 και μπορεί να παρα­ ταθεί με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονο­ μικών μέχρι την ημερομηνία έγκρισης του Ε.Σ.Σ.Α. και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Η στελέχωση της κάθε Ομάδας γίνεται κατά τις διατάξεις των επόμενων παρα­ γράφων. Οι κοινές αποφάσεις του παρόντος άρθρου εκδίδονται μετά από πρόταση του Γενικού Γραμματέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης του ΥΠ.ΟΙ.Ο., που έχει την ευθύνη αξιολό­ γησης των σχετικών αναγκών των Υπουργείων και Περι­ φερειών, με την τεχνική υποστήριξη της Μονάδας Οργά­ νωσης της Διαχείρισης του Κ.Π.Σ. (Μ.Ο.Δ.).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η Ομάδα Σχεδιασμού Προγράμματος συγκροτείται στο πλαίσιο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (Ε.Υ.Δ.) του οικείου Επιχειρησιακού Προγράμματος, με απόφαση του Γενικού ή Ειδικού Γραμματέα, στον οποίο υπάγεται και σε αυτήν συμμετέχουν: α. στελέχη της Ε.Υ.Δ. και κυρίως της Μονάδας Α', που ορίζει με απόφασή του ο Γενικός ή Ειδικός Γραμματέας στον οποίο αυτή υπάγεται, β. στελέχη που προσλαμβάνονται ή αποσπώνται για την πρόσθετη στελέχωση της Ε.Υ.Δ., κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του Ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251 Α'), όπως ισχύει σήμερα, γ. στελέχη του οικείου Υπουργείου ή Περιφέρειας, με μερική απασχόληση, με απόφαση ανάθεσης παράλληλων καθηκόντων του αρμόδιου Υπουργού ή Γενικού Γραμμα­ τέα Περιφέρειας, δ. ιδιώτες με μερική απασχόληση, που μπορούν λόγω ειδικών γνώσεων, επιστημονικής κατάρτισης και εμπει­ ρίας να συμβάλλουν στο έργο της Ομάδας, με απόφαση του Γενικού ή Ειδικού Γραμματέα στον οποίο υπάγεται η Ε.Υ.Δ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Συντονιστής της κάθε Ομάδας Σχεδιασμού Προ­ γράμματος είναι ο Προϊστάμενος της Ε.Υ.Δ., εφαρμόζο­ νται δε γι' αυτόν οι σχετικές διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α') (περί Ομά­ δων Διοίκησης Έργου).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Σε κάθε Ομάδα Σχεδιασμού Προγράμματος που συ­ νιστάται σε Υπουργείο, στο οποίο ήδη λειτουργεί Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Κοινοτικής Πρωτοβουλίας ή Ειδική Υπηρεσία Σχεδιασμού ή Συντονισμού ή Εφαρμογής, μπο­ ρεί να συμμετέχουν και στελέχη των Υπηρεσιών αυτών, με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του εδαφίου α' της πα­ ραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται η σύσταση Ομάδας Σχε­ διασμού Προγράμματος μόνο με πρόσωπα των εδαφίων γ' και δ' της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου σε Υπουργείο στο οποίο δεν λειτουργεί Ειδική Υπηρεσία Δια­ χείρισης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Με την κοινή υπουργική απόφαση σύστασης Ομάδας Σχεδιασμού Προγράμματος των παραγράφων 5 και 6 του παρόντος άρθρου, ορίζονται ο συντονιστής αυτής, η Ει­ δική Υπηρεσία στο πλαίσιο της οποίας θα λειτουργεί ή η οργανική μονάδα στην οποία θα υπαχθεί και κάθε ανα­ γκαία λεπτομέρεια.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δη­ μόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 20Μεταφορά έδρας της Ειδικής Υπηρεσίας

Διαχείρισης Προγραμμάτων «lnterreg» Μετά το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251 Α') προστίθεται νέο εδάφιο που έχει ως εξής: «Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημό­ σιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οι­ κονομικών μπορεί να μεταφερθεί στη Θεσσαλονίκη η έδρα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγραμμάτων Κοινοτικής Πρωτοβουλίας «Interreg» και να ρυθμισθεί κά­ θε άλλο σχετικό θέμα.»

Άρθρο 21Ρυθμίσεις περί ΕΛ.ΤΑ.

Στο άρθρο 26 του Ν. 2668/1998 (ΦΕΚ 282/Α'/18.12. 1998) προστίθενται παράγραφοι 11, 12 και 13, ως ακο­ λούθως: «11. Οι διατάξεις του άρθρου 8 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/ 1992 ­ ΦΕΚ 84 Α') δεν εφαρμόζονται για τις από 1ης Ια­ νουαρίου 2004 διαχειριστικές περιόδους για τα προϊόντα που αφορούν φιλοτελικές δραστηριότητες του ΕΛ.ΤΑ. σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 5 εδάφιο α' του παρόντος νόμου. Η υποχρέωση τήρησης βιβλίου αποθή­ κης για τις άλλες δραστηριότητες κρίνεται αυτοτελώς. 12. Για τη μη τήρηση ή πλημμελή τήρηση του βιβλίου αποθήκης από τον ΕΛ.ΤΑ. μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2003 δεν επιβάλλονται πρόστιμα ή άλλες κυρώσεις του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992 ­ ΦΕΚ 84 Α'), εφόσον από τις παρα­ τυπίες αυτές δεν επηρεάζονται τα οικονομικά αποτελέ­ σματα. 13. Τα οριζόμενα με την Α.Υ.Ο.Ο.1051082/549/ ΠΟΛ. 1082/0015/2.6.2003 (ΦΕΚ 3/Β') για τα στοιχεία που εκ­ δίδονται μηχανογραφικά δεν ισχύουν για τα στοιχεία που εκδίδει μηχανογραφικά ο ΕΛ.ΤΑ. και κατά τα λοιπά για τα στοιχεία αυτά εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992).»

Άρθρο 22Περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων

Μετά την παράγραφο 8 του άρθρου 9 του Ν. 3259/2004 προστίθεται παράγραφος 9, που έχει ως εξής: «9. Το Απογραφικό Δελτίο και το Μηχανογραφημένο Εκκαθαριστικό Σημείωμα που αναφέρονται στις προη­ γούμενες παραγράφους δύνανται να συντάσσονται και από τις ίδιες τις επιχειρήσεις. Σε περίπτωση ανακριβούς μεταφοράς των απαραίτη­ των δεδομένων που προβλέπονται από τα άρθρα 1­11 του παρόντος στο Απογραφικό Δελτίο και στο Μηχανογρα­ φημένο Εκκαθαριστικό Σημείωμα, ασχέτως του χρόνου σύνταξης και υποβολής τους από τις ίδιες τις επιχειρή­ σεις, η υπόθεση θεωρείται ως μη περαιωθείσα στο σύνο­ λό της και όλες οι υπαχθείσες στη ρύθμιση χρήσεις θεω­ ρούνται ανέλεγκτες. Φόρος που τυχόν έχει καταβληθεί, συμψηφίζεται με το φόρο που προκύπτει με τις οικείες κα­ ταλογιστικές πράξεις που θα εκδοθούν ύστερα από ορι­ στικό φορολογικό έλεγχο.»

Άρθρο 23Ρυθμίσεις για κοινωφελή ιδρύματαΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 1610/1986 (ΦΕΚ 89 Α') εφαρμόζονται και επί των κοινωφελών ιδρυμάτων επί των οποίων έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 33 παρ. 6 του Ν. 1882/1990, του άρθρου 49 του Ν. 2082/ 1992, του άρθρου 38 του Ν. 2214/1994, του άρθρου 13 παρ. 7 του Ν. 2601/1998, του άρθρου 30 του Ν. 2937/ 2001, του άρθρου 12 παρ. 11 του Ν. 3052/2002, του άρ­ θρου 27 του Ν. 3259/2004, του άρθρου 21 του Ν. 3301/ 2004, καθώς και επί του κοινωφελούς ιδρύματος «'δρυμα Μποδοσάκη», του οποίου η σύσταση εγκρίθηκε με το Β.Δ. 695/1972 (ΦΕΚ 200 Α') και ο οργανισμός διοίκησης και διαχείρισης κυρώθηκε με το Ν.Δ. 355/22.3.1974 (ΦΕΚ 77 Α'), όπως ισχύει.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 1610/1986 (ΦΕΚ 89 Α') εφαρμόζονται και επί των κοινωφελών ιδρυμάτων «'δρυμα Βαρώνου Μιχαήλ Τοσίτσα», που συνεστήθη δια του από 12.6.1947 Βασιλικού Διατάγματος (ΦΕΚ 129/30.6. 1947 τεύχος Α') και «'δρυμα Ευαγγέλου Αναστ. Αβέρωφ Τοσίτσα» (ΦΕΚ 513/22.9.1987 τεύχος Β').

Άρθρο 24Θέματα Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού ΔικαίουΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 3 του Ν. 717/1977 αντικαθίστανται ως εξής: «1. Το Κέντρο διοικείται από εξαμελές Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Διευθυντή και τον Γραμματέα, από έναν εκπρόσωπο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, που ορίζε­ ται μαζί με τον αναπληρωτή του με θητεία δύο ετών από το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου, από έναν εκ­ πρόσωπο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, που ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του με θητεία δύο ετών από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου και από έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομι­ κών, που ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του με θητεία δύο ετών με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οι­ κονομικών. Ο διορισμός του μέλους, το οποίο εκπροσω­ πεί το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, είναι ελεύ­ θερα ανακλητός. 2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου εφαρμόζεται και για τον Πρόεδρο του Κέντρου.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παράγραφος 4 του άρθρου 4 του παραπάνω νόμου αντικαθίσταται ως εξής: «4. Η ιδιότητα του Προέδρου, του Διευθυντή, καθώς και του Γραμματέα του Κέντρου είναι ασυμβίβαστη προς την ιδιότητα έμμισθου δημόσιου λειτουργού ή υπαλλήλου, εκτός από αυτήν του μέλους διδακτικού προσωπικού ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η παράγραφος 3 του άρθρου 8 του ίδιου νόμου αντι­ καθίσταται ως εξής: «3. Δεν θεωρείται ασυμβίβαστη προς την ιδιότητα του δικηγόρου η άσκηση του έργου Προέδρου, Διευθυντή και Γραμματέα του Κέντρου.»

Άρθρο 25Έναρξη ισχύος

Οι διατάξεις του παρόντος νόμου ισχύουν από τη δημο­ σίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφη­ μερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2005
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2005
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ