35 Α' 2005

Νόμος 3312/2005

Αμοιβαία συνδρομή των κρατών ­μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της άμεσης φορολογίας, φορολο­γία τόκων και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ - ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ Φ.Π.Α. ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2003/92/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 7ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2003, ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 77/388/ΕΟΚ, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Άρθρο 18 - Στις διατάξεις του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, ο οποίος κυρώθηκε με το Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α'), επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
16 Φεβρουαρίου 2005

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 35

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3312
Αμοιβαία συνδρομή των κρατών­μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της άμεσης φορολογίας, φορολο­ γία τόκων και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 18Στις διατάξεις του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, ο οποίος κυρώθηκε με το Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α'), επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ' της παραγρά­ φου 1 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής: «γ) η ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών που πραγματο­ ποιείται από επαχθή αιτία στο εσωτερικό της χώρας από υποκείμενο στο φόρο, ο οποίος ενεργεί με αυτή την ιδιό­ τητα ή από μη υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο, όταν ο πωλητής είναι υποκείμενος στο φόρο εγκαταστη­ μένος σε άλλο κράτος ­ μέλος, ενεργεί με αυτή την ιδιό­ τητα και δεν απαλλάσσεται από το φόρο λόγω ύψους πραγματοποιηθέντος ετήσιου κύκλου εργασιών, σύμφω­ να με τη νομοθεσία της χώρας του, ούτε υπάγεται στις διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 5 του άρθρου 13.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η περίπτωση α' της παραγράφου 3 του άρθρου 7 αντι­ καθίσταται ως εξής: «α) παράδοση αγαθού που πραγματοποιείται από τον υποκείμενο στο φόρο εντός του κράτους ­ μέλους άφιξης της αποστολής ή της μεταφοράς, σύμφωνα με τις διατά­ ξεις της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 και των παρα­ γράφων 2 και 6 του άρθρου 13.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στην παράγραφο 3 του άρθρου 7 προστίθεται περί­ πτωση στ' και το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου αυ­ τής αντικαθίσταται ως εξής: «στ) παράδοση αερίου μέσω του συστήματος διανομής φυσικού αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων α' ή β' της παραγράφου 3 του άρθρου 13. Στην περίπτωση που μια από τις προϋποθέσεις που ανα­ φέρονται στις ανωτέρω περιπτώσεις παύει να υφίσταται, θεωρείται ότι πραγματοποιείται παράδοση αγαθού κατά το χρόνο που παύει να υφίσταται η εν λόγω προϋπόθεση.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στο άρθρο 13 προστίθεται νέα παράγραφος 3 ως εξής και οι παράγραφοι 3, 4, 5, 6 και 7 αναριθμούνται ως παράγραφοι 4, 5, 6, 7 και 8: «3. Στην περίπτωση παράδοσης αερίου μέσω του συ­ στήματος διανομής φυσικού αερίου ή ηλεκτρικής ενέρ­ γειας: α) Σε μεταπωλητή υποκείμενο στο φόρο, ως τόπος πα­ ράδοσης θεωρείται ο τόπος όπου ο υποκείμενος στο φό­ ρο μεταπωλητής έχει την έδρα της οικονομικής δραστη­ ριότητάς του ή τη μόνιμη εγκατάστασή του για την οποία παραδίδονται τα αγαθά ή, ελλείψει έδρας ή μόνιμης εγκα­ τάστασης, ο τόπος όπου έχει τη μόνιμη κατοικία ή τη συ­ νήθη διαμονή του. 261 ΦΕΚ Για τους σκοπούς της παρούσας διάταξης ως «μεταπω­ λητής» υποκείμενος στο φόρο νοείται ο υποκείμενος στο φόρο του οποίου η κύρια δραστηριότητα, όσον αφορά τις αγορές αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, είναι η μεταπώ­ ληση των ανωτέρω προϊόντων και του οποίου η ίδια κατα­ νάλωση των προϊόντων αυτών είναι αμελητέα. β) Εφόσον δεν καλύπτεται από την παραπάνω περίπτω­ ση α', ως τόπος παράδοσης θεωρείται ο τόπος πραγματι­ κής χρησιμοποίησης και κατανάλωσης των αγαθών από τον πελάτη. Όταν το σύνολο ή μέρος των αγαθών δεν καταναλώνε­ ται πραγματικά από τον εν λόγω πελάτη, τεκμαίρεται ότι αυτά τα μη καταναλωθέντα αγαθά έχουν χρησιμοποιηθεί και καταναλωθεί στον τόπο όπου έχει την έδρα της οικο­ νομικής δραστηριότητάς του ή τη μόνιμη εγκατάστασή του για την οποία παραδίδονται τα αγαθά. Στην περίπτω­ ση απουσίας της εν λόγω έδρας οικονομικής δραστηριό­ τητας ή μόνιμης εγκατάστασης, τεκμαίρεται ότι χρησιμο­ ποίησε και κατανάλωσε τα αγαθά στον τόπο όπου έχει τη μόνιμη κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στην παράγραφο 3 του άρθρου 14 προστίθεται πε­ ρίπτωση ιβ' και αντικαθίσταται η περίπτωση η' της παρα­ γράφου 5 του ίδιου άρθρου ως εξής: «ιβ) παροχή πρόσβασης στα συστήματα διανομής φυ­ σικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και μετα­ φοράς και διοχέτευσης μέσω των συστημάτων αυτών και παροχή άλλων άμεσα συνδεόμενων υπηρεσιών», «η) υπηρεσίες της παραγράφου 3, που παρέχονται σε υποκείμενο στο φόρο εγκαταστημένο σε άλλο κράτος ­ μέλος ή σε οποιονδήποτε λήπτη εγκαταστημένο εκτός της Κοινότητας.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 23 προστίθεται περί­ πτωση ε' ως εξής : «ε) η εισαγωγή αερίου μέσω του συστήματος διανομής φυσικού αερίου, καθώς και ηλεκτρικής ενέργειας.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Οι περιπτώσεις β' και γ' της παραγράφου 1 του άρ­ θρου 35 αντικαθίστανται ως εξής : «β) ο εγκαταστημένος στο εσωτερικό άλλου κράτους ­ μέλους υποκείμενος στο φόρο, για τις ενεργούμενες από αυτόν πράξεις, εκτός των πράξεων που αναφέρονται στην κατωτέρω περίπτωση δ', υποπεριπτώσεις αα', ββ' και γγ', γ) ο φορολογικός αντιπρόσωπος του εγκαταστημένου σε τρίτη χώρα υποκείμενου στο φόρο, για τις πραγματο­ ποιούμενες από αυτόν πράξεις, εκτός των πράξεων που αναφέρονται στην κατωτέρω περίπτωση δ', υποπεριπτώ­ σεις αα', ββ' και γγ'.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Στην περίπτωση δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 35 προστίθεται νέα υποπερίπτωση ββ' ως εξής και οι περι­ πτώσεις ββ' και γγ' αναριθμούνται ως γγ' και δδ': «ββ) παράδοση αγαθών που πραγματοποιείται στο εσωτερικό της χώρας, κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 13.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης δ' της παρα­ γράφου 4 του άρθρου 36 καταργείται και το πρώτο εδά­ φιο της περίπτωσης αυτής αντικαθίσταται ως εξής: «δ) να ορίζει φορολογικό αντιπρόσωπό του, πριν από την ενέργεια οποιασδήποτε φορολογητέας πράξης στο εσωτερικό της χώρας, εφόσον πρόκειται για υποκείμενο στο φόρο που δεν είναι μόνιμα εγκαταστημένος στο εσω­ τερικό της χώρας ή στο εσωτερικό άλλου κράτους ­ μέ­ λους και για την οποία είναι ο ίδιος υπόχρεος στο φόρο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 1 έως 9 του παρόντος άρθρου αρχίζει από 1 Ιανουαρίου 2005.

Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2005
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2005
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ