35 Α' 2005

Νόμος 3312/2005

Αμοιβαία συνδρομή των κρατών ­μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της άμεσης φορολογίας, φορολο­γία τόκων και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2003/48/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 3ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΤΟΚΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Άρθρο 4 - Ορισμοί Για την εφαρμογή των άρθρων 4 έως και 13 του παρό­ ντος νόμου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
16 Φεβρουαρίου 2005

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 35

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3312
Αμοιβαία συνδρομή των κρατών­μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της άμεσης φορολογίας, φορολο­ γία τόκων και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 4Ορισμοί Για την εφαρμογή των άρθρων 4 έως και 13 του παρό­ ντος νόμου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ως «πραγματικός δικαιούχος» νοείται το φυσικό πρό­ σωπο που εισπράττει τόκους ή αυτό προς όφελος του οποίου εξασφαλίζεται πληρωμή τόκων, εκτός εάν παρά­ σχει αποδεικτικά στοιχεία ότι η πληρωμή των τόκων δεν πραγματοποιήθηκε ή εξασφαλίστηκε για δικό του λογα­ ριασμό, όταν ενεργεί: α) ως φορέας πληρωμής της παραγράφου 2 ή β) εξ ονόματος νομικού προσώπου, οργανισμού, ο οποί­ ος φορολογείται για τα κέρδη του σύμφωνα με τις διατά­ ξεις του Ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α') ή Οργανισμού Συλλο­ γικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (εφεξής Ο.Σ.Ε.Κ.Α.) εγκεκριμένου σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 85/611/ΕΟΚ ή οργανισμού που αναφέρεται στην περί­ πτωση β' της παραγράφου 2. Αν ενεργεί εξ ονόματος ορ­ γανισμού σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης β' της παραγράφου 2, υποχρεούται να γνωστοποιεί την επωνυμία και τη διεύθυνση του εν λόγω οργανισμού στον οικονομικό φορέα που καταβάλλει τους τόκους και στη συνέχεια αυτός διαβιβάζει τις πληροφορίες στην αρμόδια φορολογική αρχή του κράτους ­ μέλους που είναι εγκα­ τεστημένος ή γ) εξ ονόματος άλλου φυσικού προσώπου, το οποίο εί­ ναι ο πραγματικός δικαιούχος και γνωστοποιεί στον φο­ ρέα πληρωμής τα στοιχεία ταυτότητας του πραγματικού δικαιούχου σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ως «φορείς πληρωμής» νοούνται: α) Τα νομικά πρόσωπα ή τα εγκατεστημένα στη χώρα μας υποκαταστήματά τους που ορίζονται στο άρθρο 2 του Ν. 2076/1992 (ΦΕΚ 130/Α') ή οποιοσδήποτε άλλος οι­ κονομικός φορέας, ο οποίος καταβάλλει τόκους στον πραγματικό δικαιούχο ή εξασφαλίζει την καταβολή τόκων προς άμεσο όφελος αυτού, ανεξάρτητα από το εάν ο φο­ ρέας αυτός είναι ο οφειλέτης των τόκων ή είναι ο φορέας στον οποίο έχει αναθέσει ο οφειλέτης ή ο πραγματικός δι­ καιούχος την πληρωμή των τόκων ή την εξασφάλιση αυ­ τής της πληρωμής. β) Κάθε φορέας που είναι εγκατεστημένος στην Ελλά­ δα και προβαίνει σε πληρωμή τόκων ή εξασφαλίζει τόκους προς όφελος του πραγματικού δικαιούχου, κατά την εν λόγω πληρωμή ή εξασφάλιση της πληρωμής. Το προη­ γούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζεται αν ο οικονομικός φορέ­ ας της ημεδαπής που καταβάλλει τόκους ή εξασφαλίζει την πληρωμή τους σε οικονομικό φορέα της αλλοδαπής έχει λόγους να πιστεύει με βάση επίσημα αποδεικτικά στοιχεία, που υποχρεούται να προσκομίσει ο φορέας της αλλοδαπής, ότι ο φορέας της αλλοδαπής είτε: αα) είναι νομικό πρόσωπο, μη περιλαμβανομένου του avoίn yhtίo (Ay) και kommandίίttίyhtίo (Κy)/ oppet bolag και kommandίtbolag (Φιλανδία) και του handelsbolag (ΗΒ) και kommandίtbolag (ΚΒ) (Σουηδία) είτε ββ) τα κέρδη του φορολογούνται με βάση τις γενικές διατάξεις περί φορολογίας εισοδήματος είτε γγ) συνιστά Ο.Σ.Ε.Κ.Α. που διέπεται από τις διατάξεις της Οδηγίας 85/611/ΕΟΚ. Ο οικονομικός φορέας της ημεδαπής που καταβάλλει τόκους σε έναν τέτοιο φορέα εγκατεστημένο σε άλλο κράτος ­ μέλος της Ε.Ε. ή εξασφαλίζει την καταβολή τό­ κων για αυτόν, είναι φορέας πληρωμής σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, κοινοποιεί την επωνυ­ μία και τη διεύθυνση του ως άνω φορέα της αλλοδαπής, καθώς και το συνολικό ποσό των τόκων που του κατέβαλε ή των οποίων εξασφάλισε την καταβολή στην αρμόδια αρ­ χή της παραγράφου 4, η οποία στη συνέχεια διαβιβάζει τα στοιχεία αυτά στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους εγκατάστασης του ως άνω φορέα. γ) Ο φορέας που αναφέρεται στην περίπτωση β', δικαι­ ούται να αντιμετωπίζεται ως Ο.Σ.Ε.Κ.Α. σύμφωνα με την υποπερίπτωση γγ' της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Εάν ο φορέας αυτός, που είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα, ασκήσει το παραπάνω δι­ καίωμα, τότε δύναται να ζητήσει την έκδοση πιστοποιητι­ κού από την αρμόδια υπηρεσία, το οποίο στη συνέχεια υποχρεούται να υποβάλλει στον οικονομικό φορέα. δ) Αν ο οικονομικός φορέας και ο φορέας που αναφέ­ ρεται στην περίπτωση β' είναι εγκατεστημένοι στην Ελλά­ δα, υποχρεούνται στην εφαρμογή μέτρων, τα οποία θα οριστούν με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οι­ κονομικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Ως «τόκοι» νοούνται: α) Οι καταβληθέντες ή εγγεγραμμένοι σε λογαριασμό τόκοι που προέρχονται από απαιτήσεις κάθε μορφής, συ­ νοδευόμενοι ή μη από ενυπόθηκες εγγυήσεις ή από ρή­ τρα συμμετοχής στα κέρδη του οφειλέτη, ιδίως τα εισο­ δήματα από τίτλους του Δημοσίου και ομολογιακά δά­ νεια, συμπεριλαμβανομένων κάθε είδους πρόσθετων ωφελημάτων και βραβείων (λαχνών) που τα συνοδεύουν. Οι τόκοι υπερημερίας δεν θεωρούνται τόκοι κατά την έν­ νοια του παρόντος. β) Οι δεδουλευμένοι ή κεφαλαιοποιημένοι τόκοι κατά την πώληση, την εξαγορά ή την εξόφληση των απαιτήσε­ ων που αναφέρονται στην περίπτωση α'. γ) Το εισόδημα που προκύπτει από τόκους είτε άμεσα είτε μέσω φορέα που αναφέρεται στην υποπερίπτωση ββ' της περίπτωσης β' της παραγράφου 1, το οποίο διανέμε­ ται από: αα) Ο.Σ.Ε.Κ.Α. που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τις δια­ τάξεις της Οδηγίας 85/611/ΕΟΚ, ββ) φορείς που επωφελούνται από το δικαίωμα που προβλέπεται στην περίπτωση γ' της παραγράφου 2 και γγ) οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων που είναι εγκατεστημένοι εκτός του εδάφους, στο οποίο εφαρμό­ ζεται η Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότη­ τας δυνάμει του άρθρου 299 αυτής. δ) Το εισόδημα που προκύπτει από την πώληση, την εξαγορά ή την εξόφληση επενδύσεων χαρτοφυλακίου (μονάδων) ή μεριδίων στους ακόλουθους οργανισμούς και φορείς, αν οι εν λόγω οργανισμοί και φορείς επενδύ­ ουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό ανώτερο του 40% του ενεργητικού τους σε απαιτήσεις που αναφέρονται στην περίπτωση α', μέσω άλλων οργανισμών συλλογικών επεν­ δύσεων ή φορέων, που είναι οι εξής: αα) Ο.Σ.Ε.Κ.Α. εγκεκριμένοι σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 85/611/ΕΟΚ, ββ) φορείς που επωφελούνται από το δικαίωμα που προβλέπεται στην περίπτωση γ'της παραγράφου 2 και γγ) οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων που είναι εγκατεστημένοι εκτός του εδάφους όπως ορίζεται στο άρθρο 299 της Συνθήκης των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Το ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) που αναφέρεται στην περίπτωση αυτή ορίζεται σε είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) από την 1η Ιανουαρίου 2011. Δεν αποτελεί τόκο το εισόδημα των περιπτώσεων γ' και δ' που προέρχεται από οργανισμούς ή φορείς με έδρα στην Ελλάδα όταν το ποσοστό του ενεργητικού των εν λό­ γω φορέων που έχει επενδυθεί σε απαιτήσεις της περί­ πτωσης α', δεν υπερβαίνει το 15% του συνολικού εισοδή­ ματος. Επίσης, δεν θεωρείται εισόδημα από τόκους το ει­ σόδημα που καταβάλλεται ή πιστώνεται σε λογαριασμό φορέα της περίπτωσης β' της παραγράφου 2, εάν ο φο­ ρέας αυτός είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα και το πο­ σοστό του ενεργητικού του που έχει επενδυθεί σε απαι­ τήσεις της περίπτωσης α'δεν υπερβαίνει το δεκαπέντε τοις εκατό (15%).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Ως «αρμόδια αρχή» ορίζεται η Διεύθυνση Διεθνών Οι­ κονομικών Σχέσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οι­ κονομικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονο­ μικών ορίζονται τα αποδεικτικά στοιχεία των παραγρά­ φων 1, 2 και 3, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια.

Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2005
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2005
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ