113 Α' 2010

ΝΟΜΟΣ 3862/2010

Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις Οδηγίες 2007/64/ΕΚ, 2007/44/ΕΚ και 2010/16/ΕΕ που αφορούν υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, προληπτική αξιολόγηση προτάσεων απόκτησης συμμετοχής σε επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 91 - Χρονικό όριο χρήσεως της εξουσιοδότησης−πλαισίου του άρθρου 4 του ν. 1338/1983
13 Ιουλίου 2010

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 113
13 Ιουλίου 2010

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3862
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις Οδηγίες 2007/64/ΕΚ, 2007/44/ΕΚ και 2010/16/ΕΕ που αφορούν υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, προληπτική αξιολόγηση προτάσεων απόκτησης συμμετοχής σε επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 91Χρονικό όριο χρήσεως της εξουσιοδότησης−πλαισίου του άρθρου 4 του ν. 1338/1983

Χρονικό όριο χρήσεως της εξουσιοδοτήσεως–πλαισίου του άρθρου 4 του ν. 1338/1983 (ΦΕΚ 34 Α΄) «Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του ν. 1440/1984 (ΦΕΚ 70 Α΄) και τροποποιήθηκε από το άρθρο 7 του ν. 1775/1988 (ΦΕΚ 101 Α΄), από το άρθρο 31 του ν. 2076/1992 (ΦΕΚ 130 Α΄) , από το άρθρο 19 του ν. 2367/1995 (ΦΕΚ 261 Α΄), από το άρθρο 22 του ν. 2789/2000 (ΦΕΚ 21 Α΄) και από το άρθρο 48 του ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312 Α΄) ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2015.