113 Α' 2010

ΝΟΜΟΣ 3862/2010

Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις Οδηγίες 2007/64/ΕΚ, 2007/44/ΕΚ και 2010/16/ΕΕ που αφορούν υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, προληπτική αξιολόγηση προτάσεων απόκτησης συμμετοχής σε επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 92 - Τροποποίηση του ν. 2322/1995
13 Ιουλίου 2010

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 113
13 Ιουλίου 2010

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3862
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις Οδηγίες 2007/64/ΕΚ, 2007/44/ΕΚ και 2010/16/ΕΕ που αφορούν υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, προληπτική αξιολόγηση προτάσεων απόκτησης συμμετοχής σε επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 92Τροποποίηση του ν. 2322/1995ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η περίπτωση στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 2322/1995 (ΦΕΚ 143 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: «στ. Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων της Τράπεζας της Ελλάδος, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του, επίσης ανώτερο υπάλληλο της ίδιας Διεύθυνσης από τον Διοικητή της Τράπεζας αυτής.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η περίπτωση η΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 2322/1995 αντικαθίσταται ως εξής: «η. Ένας εκπρόσωπος του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.), ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του, υπάλληλο της ίδιας Υπηρεσίας.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α) Οι διατάξεις των άρθρων 66 και 84 του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α΄) εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι 30 Ιουνίου 2010. β) Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 82 του ν. 3842/2010 καταργείται.