81 Α' 2013

ΝΟΜΟΣ 4141/2013

Eπενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Άρθρο 38 - Τροποποιήσεις του ν. 2238/1994 και του ν. 4110/2013
05 Απριλίου 2013

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 81
5 Απριλίου 2013

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4141
Eπενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 38Τροποποιήσεις του ν. 2238/1994 και του ν. 4110/2013ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για μεταβιβάσεις μετοχών ημεδαπών ή αλλοδαπών ανωνύμων εταιρειών μη εισηγμένων σε οποιοδήποτε χρηματιστήριο οι οποίες έχουν αποκτηθεί μέχρι και τις 30 Ιουνίου 2013, εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του ν. 2238/1994 (Α΄ 151), όπως ίσχυαν πριν την αντικατάστασή τους με την παράγραφο 7 του άρθρου 2 του ν. 4110/2013 (Α΄ 17). Σε περίπτωση που έχουν λάβει χώρα μεταβιβάσεις μετοχών από 23 Ιανουαρίου 2013 μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, ο οφειλόμενος φόρος θα καταβληθεί μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος χωρίς την επιβολή κυρώσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

α. Στην υποπερίπτωση στστ΄ και στο δεύτερο εδάφιο της υποπερίπτωσης ζζ΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν. 4110/2013 μετά τις λέξεις «Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ)» και «ΚΕΠΑ» αντίστοιχα προστίθενται οι λέξεις «ή της Ανωτάτης του Στρατού Υγειονομικής Επιτροπής (Α.Σ.Υ.Ε.)» και «Α.Σ.Υ.Ε.» αντίστοιχα. β. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του ν. 4110/2013 μετά τη λέξη «(ΚΕΠΑ)» προστίθενται οι λέξεις «ή της Ανωτάτης του Στρατού Υγειονομικής Επιτροπής (Α.Σ.Υ.Ε.)».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στην παράγραφο 4 και στα δύο εδάφια της παραγράφου 5 του άρθρου 16 του ν. 1798/1988 (Α΄ 166), όπως αντικαταστάθηκαν με την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του ν. 4110/2013, μετά τις λέξεις «του Κ.Ε.Π.Α.» και «από το Κ.Ε.Π.Α.» αντίστοιχα προστίθενται οι λέξεις «ή της Α.Σ.Υ.Ε.» και «ή την Α.Σ.Υ.Ε.» αντίστοιχα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στην παράγραφο 4 του άρθρου 16 του ν. 1798/1988, όπως αντικαταστάθηκαν με την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του ν. 4110/2013, μετά τις λέξεις «τελωνειακές» προστίθενται οι λέξεις «ή φορολογικές».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

α. Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του ν. 4110/2013 μετά τις λέξεις «Των άρθρων 1» προστίθενται μέσα σε παρένθεση οι λέξεις «(παράγραφοι 1 και 2),». β. Στην αρχή της περίπτωσης ι΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του ν. 4110/2013 προστίθενται οι λέξεις «Της παραγράφου 3 του άρθρου 1,». γ. Στην περίπτωση ζ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του ν. 4110/2013 οι λέξεις «για πάγια περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται» αντικαθίστανται με τις λέξεις «για δαπάνες που πραγματοποιούνται από διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Στον πίνακα 1 του πέμπτου εδαφίου της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε., οι λέξεις «Άυλα στοιχεία και δικαιώματα: 10%» αντικαθίστανται με τις λέξεις «Άυλα στοιχεία και δικαιώματα και έξοδα πολυετούς απόσβεσης: 10%».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 32 του Κ.Φ.Ε., όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4110/2013, αντικαθίσταται ως εξής: «Στις περιπτώσεις αυτές, ανεξάρτητα από την κατηγορία βιβλίων, το σχετικό αίτημα της επιχείρησης κρίνεται από την επιτροπή της παραγράφου 5 του άρθρου 70, εφαρμοζομένων ανάλογα των οριζομένων στις διατάξεις των παραγράφων 6, 7 και 8 του ίδιου άρθρου.»

Αθήνα, 3 Απριλίου 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 4 Απριλίου 2013
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ